Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

шалгуурCOU

1,215 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

шалгуурCOU

 1. 1. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж “Чадвар” онлайн уралдааны гүйцэтгэх даалгавар, гүйцэтгэл, шалгуурДаалгавар гүйцэтгэх үйлдлүүдийн үр дүнд харгалзуулж оноо өгөх ба алдааны тоогоор оноо хасаж дүгнэнэ.Гүйцэтгэл файл ирүүлээгүй нөхцөлд оноо өгөхгүй.Нийт авсан оноо нь гүйцэтгэлийн 50 хувьд хүрэхгүй нөхцөлд шагналт байр эзлүүлэхгүй.Оролцогчийн тооноос хамааруулан шагналт байр эзлүүлнэ.Оноо тэнцсэн нөхцөлд аль эхэлж ирсэн материал нь эхэнд нь жагсана.Гүйцэтгэлийг дараах томьѐогоор бодож гаргана.Гүйцэтгэл(хувиар): Г=(A1+A2+A3+A4+A5)*100/(Б1+Б2+Б3+Б4+Б5)Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 даалгавар тус бүрд авах оноонуудА1, А2, А3, А4, А5 даавгавар тус бүрд авсан оноонууд 2-р ангиДаалгаварын Даалгавар Гүйцэтгэл Шалгуур хүрээ: 1. Танилцуулга (RTF) зөв хадгалсан бол 1 оноо, буруу хадгалсан бол 0,5 оноо хасаж Өөрийн зургаа оруулсан байх Өөрийн тухай мэдээллийг Мэдээллийг бүрэн оруулсан өгөх. танилцуулга загварын байх 2. Зураг авч оруулсан бол 1 оноо, оруулаагүй бол 0 оноо, өөр зураг бол 0.5 онооОролцогчийн хасах дагуу оруулж, RTF-ээр Мэдээлэл ямар нэг алдаагүйтанилцуулга “Танилцуулга” нэрээр оруулсан байх 3. Мэдээлэл бүрэн бол 1 оноо, дутуу мэдээлэл бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. хадгалана уу. /4 оноо/ Файлыг RTF-ээр хадгалсан 4. Оруулсан мэдээ нь өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа байх бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах1-р даалгвар: “Таван хуруу” сэдэвт зураг 1. Файл зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо хасаж дүгнэх“Өвөл” сэдэвт Сэдэвт зураг авсан байх авч эх зохиомж бичнэ үү. 2. Үгийн тоо 30 болон түүнээс их бол 1 оноо, дутуу үгийн тоогоор 0.1 оноо хасна.зураг авч эх /Үгийн тоо 30-аас багагүй Эх зохиомжын үгний тоондзохиож бичих, 3. Эх өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийн тоогоор 0.1 байна. 6 оноо/ бариулсан байхэхийн үг бүрийн оноо хасна. Эхд дараах өөрчлөлт Өгүүлбэр зүйн болонөргөлтөд эгшгийг Зурагт үзүүлсэн нь найруулга зүйн хувьд алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийн хийж, тооцоог гаргана уу? дүрмийн алдаагүй байх 4.нэг өнгөөр бичих, тоогоор 0.1 оноо, зураггүй бол 0 оноо өгөх Зохиомжын үг бүрийн Найруулга зүйн алдаагүйэхэд орсон өргөлтөд эгшгийг байх 5. Зураг оруулсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгнө.үгүүдийн эр, эм ногоон өнгөтэй болгож Өргөлтөд эгшгүүдийг ижил 6. Өргөлтөд эгшиг бүрийг ижил өнгөтэй болгосон бол 0.5 оноо, орхисон эгшгийнүгүүдийн тоо ижил өөрчилнө үү. өнгөтэй болгосон байх тоогоор 0.1 оноо хасна.байна уу? Аль нь Зохиомжд байх эр, эм Эр, эм үгийг тоолж аль нь ихих байна вэ? 7. Эр эм үгийн тоог харьцуулан аль нь их болохыг зөв илэрхийлсэн бол 0.5 оноо, үгийн тоог харьцуулж, байгааг бичсэн байхХариулж бичих үгүй бол 0 оноо өгнө. аль нь их буйг бичнэ үү./Үгийн тоо-30/www.laptop.gov.mn Хуудас 1
 2. 2. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж А. Дурын хоѐр тоо А2-р даалгавар: товчлуурт гараас оруулж, Хоѐр хувьсагчид гараас 1. Нэр өгч зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо өгөхPrint команд, нийлбэрийг олох код утга оруулах код бичсэн 2. Товчлуурт гараас утга оруулж байвал 1 оноо, бичлэгийн алдаа бүрийн тоогоор 0.1тэмдэгтүүд зохионо уу. /3 оноо/ байх хасахашиглан дүрс Б. Зурагт үзүүлсэн Хоѐр хувьсагчийн 3. Үйлдэл гүйцэтгэж үр дүнг зөв хэвлэж байвал 1 оноо, үгүй бол 0хэвлэх код бичих машины дүрсийг зурах нийлбэрийг хэвлэх кодЯмар нэг хоѐр тоо Б код зохионо уу. /4 оноо/ бичсэн байхоруулж, нэмэх 1. Нэр өгч зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо _____ Тэмдтэгтүүдийг зурагтүйлдэл хийж үр 2. Бичсэн кодын мөр бүр нь үр дүнгээ харуулж байвал 3 оноо, байршлын алдаадүнг хэвлэх код _/ /_| |_ __ үзүүлсэнээр хэвлэх 4 мөр (____|______ код бичсэн байх бүрийн тоогоор 0.1 хасахбичих O O Зурагт үзүүлсэн дүрсийг 50 урттай шугамаар зурах3-р даалгавар: блок өрнө үү. Яст мэлхийИжил урттай анхны байрлалаас эхэлжшулуунаар зурна. /4 оноо/ Анхаарах нь: Нэг товшилтоор дүрс 1. Ижил урттай шулуунаар дүрсийг 3 ширхэг давталт блоз хэрэглэн зурах блокдавталт ашигландоор өгөгдсөн зурагдана. өрсөн бол 4 оноо.дүрсүүдийг зурах 2. Дүрс зурах шулууны хэмжээ өөр боловч дүрсийн хэлбэр гарч 3 ширхэг давталтблок өрөх, хэрэглэсэн блок өрсөн бол 3 оноогурвалжин, тэг 3. Нэг давталттай олон блок өрж дүрсийг зурсан бол 2 оноодөрвөлжин, 4. Олон блок давталтгүйгээр өрж дүрс зөв зурсан бол 1 оноо өгөх.тодорхой урттайхэрчим, тодорхой 50 урттай шугамаар дүрсзайд цэгүүд зурах зурагдсан байх Давталт хэрэглэсэн байх Нэг товшилтооор зурах үйлдэл гүйцэтгэгддэг байх Дугуй, тэг дөрвөлжин 2 дүрс Дугуй, тэг дөрвөлжин 2 1. Файл .sb бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо4-р даалгавар: үүсгэн зурсан байх дүрс шинээр зурж, дүрс 2. Дугуй, тэг дөрвөлжин хоѐр дүрс зурагдаж, дүрс бүрд үйлдэл зөв зохиомжлогдсонДүрс дээр Дүрс бүрд зохиомж хийсэн тус бүр дээр товшиход бол 3 оноотовшиход дүрсийн байх/Дүрс товшигдвол, -ээр өнгө нь өөрчлөгдөхөнгө өөрчлөгдөх өнгө өөрчлөгд блок/ 3. Аль нэг дүрс нь зохиомжлогдоогүй бол 2 оноо өгөх зохиомж бүтээнэ үү.. /4зохиомж бүтээх Аль ч дүрс дээр товшихолд 4. 2 дүрс зурагдан зохиомжлогдоогүй бол 1 оноо оноо/ өнгө нь өөрчлөгдөж байхНийт оноо 25 онооwww.laptop.gov.mn Хуудас 2
 3. 3. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж 3-р ангиДаалгаварын Даалгавар Гүйцэтгэл Шалгуур хүрээ: Өөрийн зургаа оруулсан байх 1. Танилцуулга (RTF) зөв хадгалсан бол 1 оноо, буруу хадгалсан бол 0,5 оноо Өөрийн тухай мэдээллийг хасаж өгөх. Мэдээллийг бүрэн оруулсан танилцуулга загварын дагуу 2. Зураг авч оруулсан бол 1 оноо, оруулаагүй бол 0 онооОролцогчийн байх оруулж, RTF-ээртанилцуулга Мэдээлэл ямар нэг 3. Мэдээлэл бүрэн бол 1 оноо, дутуу мэдээлэл бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. “Танилцуулга” нэрээр алдаагүй оруулсан байх 4. Оруулсан мэдээ нь өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа хадгалана уу. /4 оноо/ Файлыг RTF-ээр хадгалсан бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. байх1-р даалгвар: “Цас” сэдэвт зураг авч, 1. Файл зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо хасах Сэдэвт зураг авсан байх“Шинэ жил” сэдэвт хүүрнэмж хэлбэрийн эх 2. Үгийн тоо 40 болон түүнээс их бол 1 оноо, дутуу үгийн тоогоор 0.1 оноо хасна. Эх зохиомжын үгийн тоондзураг авч, зохиож бичнэ үү. /Үгийн тоо 3. Эх өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийн тоогоор 0.1 бариулсан байххүүрнэмж 40-өөс багагүй байна. 5 оноо хасна. Өгүүлбэр зүйн болонхэлбэрийн эх оноо/ 4. Агуулгын хүрээнд найруулга зүйн хувьд алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийн дүрмийн алдаагүй байхзохион бичих, Бичсэн эхд дараах өөрчлөлтэхийн үг бүрийн хийнэ үү. Эхийн үг бүрийг Найруулга зүйн алдаагүй тоогоор 0.1 онообалархай эгшгийг шалгаж, балархай байх 5. Зураг оруулсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгнө.нэг өнгөөр бичих, эгшгүүдийг ижил өнгөтэй Балархай эгшгүүдийг ижил 6. Балархай эгшиг бүрийг ижил өнгөтэй болгосон бол 1 оноо, орхисон эгшгийн/Үгийн тоо 40/ болгоно уу. өнгөтэй болгосон байх тоогоор 0.1 оноо хасах, тэмдэглээгүй бол 0 оноо өгөх. А. Энэ он, төрсөн он хоѐрыг А хэсэг2-р даалгавар: 1 Нэр өгч зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо өгөх товчлуурт гараас оруулж, Хоѐр хувьсагчид гараасPrint команд, ялгаварыг олж, таны насыг утга оруулах код бичсэн 2 Товчлуурт гараас утга оруулж байвал 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо өгөх, бичлэгийнтэмдэгтүүд хэлэх код зохионо уу. /3 байх алдаа бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасахашиглан дүрс оноо/ Хоѐр хувьсагчийн 3 Үйлдэл гүйцэтгэж үр дүнг зөв хэвлэж байвал 1 оноо, үгүй бол 0 өгөххэвлэх код бичих Б. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг ялгаварыг хэвлэх кодЯмар нэг хоѐр тоо Б хэсэг зурах код зохионо уу./4 оноо/ бичсэн байхоруулж, хасах 1. Нэр өгч зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо өгөх _ _ _ _ Тэмдтэгтүүдийг зурагтүйлдэл хийж үр 2. Бичсэн кодын мөр бүр нь үр дүнгээ зөв хэвлэж байвал 3 оноо, байршлын алдаадүнг хэвлэх код _|^|_|^|_|^|_|^| үзүүлсэнээр хэвлэх 4 мөр (____|______| код бичсэн байх бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасахбичих OOO---OOOwww.laptop.gov.mn Хуудас 3
 4. 4. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж А. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг 60 урттай шугамуудаар зурах блокууд өрнө үү. Яст мэлхий анхны байрлалаас зурна. /4 оноо/ Анхаарах нь: Нэг товшилтоор дүрс зурагдана. Давталт ашиглан ромбо 1. Файл зураг хэлбэртэй бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо өгөх зурсан байх 2. Үндсэн дүрсийг хэмжээт шугам, өнгөөр давталт ашиглаж зурсан бол 1 оноо, Давталт дотор давталт3-р даалгавар: алдаа бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах ашиглан 30 хэмээрҮндсэн дүрсүүд эргүүлж зурсан байх 3. Дүрс эргүүлэх хэмжээг зөв өгч дүрс зурж байвал 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөх,дээр давталт, 4. Бүрэн алдаагүй гүйцэтгэх блок өрсөн бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо Анх зурах өнгөний хэмжээөнгө, өргөний Б. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг 30 байгаад 5 болохөөрлчлөлттэй зурах блокууд өрнө үү. Яст Үзэгний өргөндүрс зурах блок мэлхий анхны байрлалд өөрчлөгдсөн байх 1. Файл зураг хэлбэртэй бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо өгөхөрөх байгаа нь харагдаж байна. 2. Давталт ашиглаж гүйцэд зурж байвал 1 оноо, үгүй бол 0 оноо /2 оноо/ Анхаарах нь: Нэг товшилтоор дүрс зурагдана. Давталт, нум ашиглаж зурах Бусад өгөгдөлүүд үндсэн хэмжээгээр байх 2 дүрс бий болгож4-р даалгавар: Хоѐр дүрс хоорондоо 1. Файл зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0 оноо хоорондоо танилцаж буйХоѐр дүрсийн танилцаж буй ярилцлагыг 2. 2 дүрс сонгогдсон зохиомжгүй бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөх зохиомж бүтээсэн байххоорондын хийх зохиомж бүтээнэ үү. Яриаг илэрхийлсэн бичвэр 3. Дүрс бүр ярьж, ярилцлагын утга зөв явагдаж байвал 2 оноо, үгүй бол алдааярилцалага хийх Яриа бичвэрээр харагдаж нь логик дараалалд зөв бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах, файл зураг бол 0,5 оноо өгч өөр оноо тооцохгүй.зохиомж бүтээх байна. /5 оноо/ орсон байхНийт оноо 27 онооwww.laptop.gov.mn Хуудас 4
 5. 5. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж 4-р ангиДаалгаварын Даалгавар Гүйцэтгэл Шалгуур хүрээ: Өөрийн зургаа оруулсан 1. Танилцуулга (RTF) зөв хадгалсан бол 1 оноо, буруу хадгалсан бол 0,5 оноо хасаж байх өгөх. Өөрийн тухай мэдээллийг Мэдээллийг бүрэн 2. Зураг авч оруулсан бол 1 оноо, оруулаагүй бол 0 оноо, өөр зураг бол 0.5 оноо танилцуулга загварын дагууОролцогчийн оруулсан байх хасах оруулж, RTF-ээртанилцуулга Мэдээлэл ямар нэг “Танилцуулга” нэрээр 3. Мэдээлэл бүрэн бол 1 оноо, дутуу мэдээлэл бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. алдаагүй оруулсан байх хадгалана уу. /4 оноо/ 4. Оруулсан мэдээ нь өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа Файлыг RTF-ээр хадгалсан байх бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. 1. Файл зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо хасах1-р даалгавар: Сэдэвт зураг авсан байх“Манай анги” Эргэцүүлэмжийн үгний 2. Үгийн тоо>= 50 бол 1 оноо, дутуу үгийн тоогоор 0.1 оноо хасах. “Цэцэг” сэдэвт зураг авч эхсэдэвт зураг авч, тоонд бариулсан байх эргэцүүлэмж бичнэ үү. /Үгийнэргэцүүлэмж Өгүүлбэр зүйн болон 3. Эх өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийн тоогоор 0.1 тоо 50-иас багагүй. 5 оноо/бичих, дүрмийн алдаагүй байх Эргэцүүлэмжийн үг бүрийг оноо хасах..эргэцүүлэмжд Найруулга зүйн алдаагүй шалгаж, м, г, л эгшигтбайх эгшигт байх гийгүүлэгчүүдийг улаан 4. Сэдвийн хүрээнд зураг оруулсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөх.гийгүүлэгч бүрийг Эргэцүүлэмжийн үг бүрийг өнгөтэй, тод хэлбэртэйнэг өнгөөр шалгаж, м, г, л эгшигт болгоно уу. 5. Өгөгдсөн эгшигт гийгүүлэгч бүрийг улаан өнгөтэй тод болгосон бол 1 оноо,бичих/Үгийн тоо гийгүүлэгчүүдийг ижил50/ өнгөтэй болгосон байх орхисон өнгө, хэлбэр, эгшгийн тоогоор 0.1 оноо хасах. А. Дурын хоѐр тоо товчлуурт гараас оруулж, үржвэрийг2-р даалгавар: А хэсэг олж хэвлэх код зохионо уу. Хоѐр хувьсагчид гараасPrint, input 1. Нэр өгч зөв хадгалсан бол 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо өгөх /3 оноо/ утга оруулах код бичсэнкомандаар нас 2. Товчлуурт гараас бичвэр утга оруулж байвал 1 оноо, бичлэгийн алдаа бүрийн Б. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг байхасуухад хариулах тоогоор 0.1 оноо хасах зурах код зохионо уу. /4 Хоѐр хувьсагчийнкод бичих 3. Үйлдэл гүйцэтгэж үр дүнг зөв хэвлэж байвал 1 оноо, үгүй бол 0 оноо/ нийлбэрийг хэвлэх кодЯмар нэг хоѐр тоо _____ бичсэн байх Б хэсэгоруулж, үржих / _ _ Тэмдтэгтүүдийг зурагт 1. Нэр өгч зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо өгөхүйлдэл хийж үр ( O | O ) үзүүлсэнээр хэвлэх 5 2. Бичсэн кодын мөр бүр нь үр дүнгээ харуулж байвал 3 оноо, байршлын алдаадүнг хэвлэх кодбичих --- / мөр код бичсэн байх бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах ********3-р даалгавар: А. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг А хэсэгӨгөгдсөн зурах блокууд өрнө үү. Яст 1. Файл зураг хэлбэртэй бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноонөхцөлүүдээр мэлхий анхны байрлалд А хувилбар 2. Нум блок, давталт ашиглаж зурсан бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо хасахдүрсүүд зурах байгаа нь харагдаж байна.блок өрөх /2 оноо/ Анхаарах нь: Нэг Б хэсэгwww.laptop.gov.mn Хуудас 5
 6. 6. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж товшилтоор дүрс зурагдана 1. Файл зураг хэлбэртэй бол 0.5 оноо, үгүй бол 0 оноо 2. Үндсэн дүрсийг багтааж зурсан бол 0.5 оноо, үгүй бол 0 оноо 3. Нум блокоор нэг өгөгдөл утгатай дугуйг зурсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо Б хувилбар Б. Нэгдүгээр даалгаварын дүрсийг тойрогт оруулж зурах блок өрнө үү. /2 оноо/ Анхаарах нь: Нэг товшилтоор дүрс зурагдана. Нэг бадаг тоглох хэмнэлт нотыг зөв тааруулан өрж зохиомжлосон байх Дахилт оруулсан байх Давталт ашигласан байх 1. Файл зөв хадгалсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөх, дэлгэцийн зураг бол 0,54-р даалгавар: оноо өгөхӨөрийн хамгийн “Жижигхэн гацуурхан” дууны 2. Давталт хэрэглэж, нотуудыг зөв хэмнэлтэй, зөв өрсөн бол 2 оноо, үгүй бол 0сайн мэдэх дууны нот тоглох зохиомж өрнө үү. оноо өгөх, хэмнэл, нот дутуу, дэс дараа өөр байх алдаа бүрийн тоогоор 0.1 оноонотийг тоглуулах /3 оноо/зохиомж бүтээх хасна.Нийт оноо 24 онооwww.laptop.gov.mn Хуудас 6
 7. 7. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж 5-р ангиДаалгаварын Даалгавар Гүйцэтгэл Шалгуур хүрээ: Өөрийн зургаа оруулсан 1. Танилцуулга (RTF) зөв хадгалсан бол 1 оноо, буруу хадгалсан бол 0,5 оноо хасаж байх өгөх. Өөрийн тухай мэдээллийг Мэдээллийг бүрэн 2. Зураг авч оруулсан бол 1 оноо, оруулаагүй бол 0 оноо, өөр зураг бол 0.5 оноо танилцуулга загварын дагууОролцогчийн оруулсан байх хасах оруулж, RTF-ээртанилцуулга: Мэдээлэл ямар нэг “Танилцуулга” нэрээр 3. Мэдээлэл бүрэн бол 1 оноо, дутуу мэдээлэл бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. алдаагүй оруулсан байх хадгалана уу. /4 оноо/ 4. Оруулсан мэдээ нь өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа Файлыг RTF-ээр хадгалсан байх бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. 1. Файл зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо хасах1-р даалгвар: Сэдэвт зураг авсан байх 2. Үгийн тоо 60 болон түүнээс их бол 1 оноо, дутуу үгийн тоогоор 0.1 оноо хасна.“Манай сургууль” “Багш” сэдэвт зураг авч Эх зохиомжын үгний тоонд 3. Эхийн өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийн тоогоорсэдэвт зураг авч, тоочимж хэлбэрийн эх бариулсан байхтоочимж зохиож бичнэ үү. /Үгийн тоо Өгүүлбэр зүйн болон 0.1 оноо хасна.хэлбэрийн эх 60-аас багагүй. 5 оноо/ дүрмийн алдаагүй байх 4. Сэдвийн хүрээнд найруулга зүйн хувьд алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийнбичих, эхэд байх Эхийн үг бүрийг шалгаж, ц, с, Найруулга зүйн алдаагүй тоогоор 0.1 оноозаримдаг д заримдаг гийгүүлэгчүүдийг байх 5. Зураг оруулсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөх, сэдвийн бус бол 0,5 оноо өгөхгийгүүлэгч бүрийг ногоон өнгөтэй, налуу Заримдаг гийгүүлэгчдийг 6. Өгөгдсөн заримдаг гийгүүлэгч бүрийг ногоон өнгөтэй, налуу хэлбэртэй болгосоннэг өнгөөр бичих хэлбэртэй болгож өгнө үү. орхилгүй ижил өнгөтэй бол 1 оноо, орхисон эгшгийн тоогоор 0.1 оноо хасна./Үгийн тоо 60/ болгосон байх А. Дурын хоѐр тоо товчлуурт гараас оруулж, ихийг олж хэвлэх код зохионо уу. /3 А хэсэг2-р даалгвар: 2 оноо/ Хоѐр хувьсагчид гараас 1. Нэр өгч зөв хадгалсан бол 1 оноо, үгүй бол 0,5 оноо өгөх, байхгүй бол 0 оноотоо гараас оруулж Б.Зурагт үзүүлсэн дүрсийг утга оруулах код бичсэн өгөхих тоог хэвлэх код зуруулах код зохионо уу./4 байх 2. Товчлуурт гараас утга оруулж байвал 1 оноо, бичлэгийн алдаа бүрийн тоогоорбичих, оноо/ Анхаарах нь: Үржх Хоѐр хувьсагчийн 0.1 хасах, гараас оруулаагүй бол 0 оноо өгөхЯмар нэг хоѐр тоо үйлдэл ашиглана. нийлбэрийг хэвлэх код 3. Үйлдэл гүйцэтгэж үр дүнг зөв хэвлэж байвал 1 оноо, үгүй бол 0оруулж, хуваах _____________ бичсэн байх Б хэсэгүйлдэл хийж үр | | | | Тэмдтэгтүүдийг зурагт |____|____|____| үзүүлсэнээр хэвлэх 4 1. Нэр өгч зөв хадгалсан байвал 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноодүнг хэвлэх кодбичих | | | | мөр код бичсэн байх 2. Бичсэн кодын мөр бүр нь үр дүнгээ харуулж байвал 3 оноо, байршлын алдаа |____|____|____| бүрийн тоогоор 0.1 хасах | | | | |____|____|____|www.laptop.gov.mn Хуудас 7
 8. 8. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж А. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг зурах блокууд өрнө үү. Яст мэлхий анхны байрлалд байгаа нь харагдаж байна. /2 оноо/ Анхаарах нь: Нэг А хэсэг товшилтоор дүрс зурагдана. 1. Файл зураг хэлбэртэй бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо, үзэгдэхгүй блокын тоогоор 0.1 оноо хасах3-р даалгавар: 2. Нум блок, давталт ашиглаж зурсан бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо хасах, алдааныӨгөгдсөн тоогоор 0.1 оноо хасахнөхцөлүүдтэйгээрдүрсүүдийг зурахблок өрөх Б хэсэг 1. Файл зураг хэлбэртэй бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо 2. Үндсэн дүрсийг багтааж зурсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо Б. Нэгдүгээр даалгаварын 3. Нум блокоор нэг өгөгдөл утгатай дугуйг зурсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо дүрс нь тойрогт байхаар зурах блокууд өрнө үү. /3 оноо/ Анхаарах нь: Нэг товшилтоор дүрс зурагдана Тайз, болон дүрийн өмсгөл, дүрээр зургаа 1. Файл .sb бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо өгөх4-р даалгавар: “Миний найзууд” сэдэвт төлөөлүүлэх 2. Зураг оруулсан бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо өгөх“Манай анги” зургууд авч тайлбар бичиж , Зургууд солигддог байх Зураг солигддог бол 1 оноо, дутуу бол 0.5 оноо өгөхсэдэвт 3. дараалан харагдахаар Солигдох бүрт тайлбартанилцуулга хийх 4. Зураг бүрт тайлбартай бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөх зохиомж бүтээнэ үү. /5 оноо/ хийдэг байх /өөр дүрзохиомж бүтээх 5. Хэрэв дэлгэцийн зураг болгосон бол 0.5 оноо өгч өөр оноо тооцохгүй. тайлбар хэлэх эсвэл бичвэр урсах гм/ Нийт оноо 26 оноо Багш нарДаалгаварын Даалгавар Гүйцэтгэл Шалгуур хүрээ:Оролцогчийн Өөрийн тухай мэдээллийг Өөрийн зургаа оруулсан байх 1. Танилцуулга (RTF) зөв хадгалсан бол 1 оноо, буруутанилцуулга танилцуулга загварын дагуу Мэдээллийг бүрэн оруулсан байх хадгалсан бол 0,5 оноо хасаж өгөх. оруулж, RTF-ээр “Танилцуулга” Мэдээлэл ямар нэг алдаагүй оруулсан байх 2. Зураг авч оруулсан бол 1 оноо, оруулаагүй бол 0 оноо, нэрээр хадгалана уу. /4 оноо/ Файлыг RTF-ээр хадгалсан байх өөр зураг бол 0.5 оноо хасах 3. Мэдээлэл бүрэн бол 1 оноо, дутуу мэдээлэл бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах. 4. Оруулсан мэдээ нь өгүүлбэр зүйн болон дүрмийнwww.laptop.gov.mn Хуудас 8
 9. 9. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж алдаагүй бол 1 оноо, алдаа бүрийн тоогоор 0.1 оноо хасах.1-р даалгвар: 3 Дурын гурван тоо оруулахад 3 хувьсагчид 3 тоог харгалзуулж, товчлуурт 1. Нэр өгч зөв хадгалсан бол 1 оноо, зураг бол 0.5 оноо,тоо оруулаад хамгийн их тоог хэвлэх код бичнэ гараас утга авдаг байх байхгүй бол 0 оноо өгөххамгийн их тоог үү. /5 оноо/ Нөхцөл шалгах үйлдэл ашиглан хамгийн их 2. Бичсэн код үр дүнгээ харуулж байвал 4 оноо, бичлэгийнхэвлэх код бичих, тоог олсон байх алдааны тоогоор 0,5 оноо хасахЯмар нэг хоѐр тоо Үр дүн зөв харуулдаг байхоруулж, дөрвөнүйлдэл хийж үрдүнг хэвлэх кодбичих2-р даалгавар: А. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг зурах 1. Дэлгэцийн зураг болгоход бүх блок харагдажӨгөгдсөн блокууд өрнө үү. Яст мэлхий анхны байвал 1 оноо, үгүй 0,5 оноо өгөхнөхцөлүүдтэйгээр байрлалд байгаа нь харагдаж 2. Давталт ашиглан, чиглэлээс хамаарсан нөхцөлөөрдүрсүүдийг зурах байна. /3 оноо/ Анхаарах нь: Нэг дүрс зөв зурагдаж байвал 2 оноо, дутуу үйлдэлблок өрөх товшилтоор дүрс зурагдана. Эргэлт чиглэлээс хамаарсан блокын тоогоор 0.1 оноо хасах нөхцөлтэй байна. Б. Зурагт үзүүлсэн дүрсийг зурах блокууд өрнө үү. Яст мэлхий анхны байрлалд байгаа нь харагдаж 1. Дэлгэцийн зураг тодорхой харагдаж байвал 1 оноо, байна. /4 оноо/ Анхаарах нь: Нэг үгүй бол 0.5 оноо өгөх товшилтоор дүрс зурагдана. Үзэгний хэмжээ, өнгө хэмжээний 2. Өнгөний хэмжээ давталт бүрд өөрчлөгдөж байвал утга давталт бүрд өөрчлөгдөх 1 оноо үгүй бол 0.5 оноо өгөх, нөхцөлтэй байна. 3. Үзэгний хэмжээ давталт бүрд өөрчлөгдөж байгаа бол 1 оноо өгөх, үгүй бол 0.5 оноо өгөх 4. Үндсэн дүрс зурагдсан бол 1 оноо, алдаатай блок, дараалал, өнгө зэргээс 0.1 оноо хасахwww.laptop.gov.mn Хуудас 9
 10. 10. “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж3-р даалгавар: “Миний сургууль” сэдэвт зургууд Тайз, болон дүрийн өмсгөл гэсэн 2 аргаар 1. Файл .sb бол 1 оноо, үгүй бол 0.5 оноо өгөхСургуулийнхаа авч тайлбар өгүүлж, дараалан зургаа оруулсан байх 2. Зургууд оруулсан бол 1 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөхтухай тайлбар харагдахаар зохиомж бүтээнэ үү. /5 Зургууд солигддог байх 3. Зургууд солигддог бол 2 оноо, үгүй бол 0 оноо өгөхөгүүлэх оноо/ Солигдох бүрт тайлбар хийдэг байх /өөр 4. Зураг бүрт тайлбартай бол 1 оноо өгөх, үгүй бол 0танилцуулга дүр ч юм уу, бичвэр урсдаг ч юм уу/зохиомж бүтээх оноо өгөх 5. Хэрэв дэлгэцийн зураг болгосон бол 0.5 оноо өгч өөр оноо тооцохгүй.Нийт оноо 21 оноо “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжwww.laptop.gov.mn Хуудас 10

×