Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ubuntu tsahim test bathuu

344 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ubuntu tsahim test bathuu

 1. 1. ЦАХИМ ТЕСТСургууль: ШавьАнги,бүлэг: 1-б Хичээлийн нэр:Сурагчийн нэр: Амина Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.
 2. 2. СТ Д.Бат-Өлзий Монгол хэл Эр,эм эгшиг
 3. 3. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 SХариулт b b b a a aХувилбар-1Асуулт1А,О,У эр эгшиг мөн үү?a. Үгүй c.b. Тийм d.Асуулт2Э,Ө,Ү эм эгшиг мөн үү?a. Тиймb. Үгүйc.d.Асуулт3Дэвтэр- эр үг мөн a. тийм b. үгүйАсуулт4Харандаа – эр үг мөнa. Тиймb. ҮгүйАсуулт5Нөхөж гүйцээгээрэйХич..ла. а b. ээАсуулт6
 4. 4. Үсгийг зөв байрлуулж үг бүтээгээрэй мсөтa. төмсb. өмст
 5. 5. Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 Хариулт b b a bХувилбар-2Асуулт1Аль нь урт эгшигтэй үг вэ?a. хурууд c. сэтгэхb. дугуйл d. могойАсуулт2Үеэр зөв тасалсан үгийг олооройa. ор-он c. Нур-ууb.мон-гол d. ха- ранд-ааd.Асуулт3Цэгийн оронд тохирох эгшгийг нөхөөрэй эрд...мa. оb. эc. үзэгd. уАсуулт4Илүүц үгийг олооройa. үзэгb. өвсc. балd. дэвтэрАсуулт5Эр үгийг дугуйлаарайa. эмээb. өвөөc. балАсуулт6
 6. 6. Эм үгийг дугуйлаарайa. цагb. хорооc. үзэгd. тоолол
 7. 7. ЦАХИМ ТЕСТариултын хуудас 5 6 c c
 8. 8. Хүснэгт6 ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль: Шавь Нэр:Анги: 1-в Хичээлийн нэр:Бүлэг: Амина Хичээлийн сэдэв:Үнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР-1: асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 2 0 буруу 3 1 зөв 4 1 зөв 5 0 буруу 6 1 зөв авах оноо 6 авсан оноо 4 зөв хариулт 4 буруу хариулт 2 хувь 66.7 үсэг үнэлгээ D Дөхөж байна, дахин анхааралтай уншина уу! Хуудас 13
 9. 9. Хүснэгт6ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭ Ц,Батхүү Монгол хэл Эр,эм эгшиг Зөв хариулт Хуудас 14
 10. 10. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль: Шавь Нэр: ц, БатхүүАнги: 1-в Хичээлийн нэр: Монгол хэлБүлэг: Амина Хичээлийн сэдэв: Эр,эм эгшигҮнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР-1: ХУВИЛБАР-2: асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 1 0 буруу 2 0 буруу 2 1 зөв 3 1 зөв 3 0 буруу 4 1 зөв 4 1 зөв 5 0 буруу 5 1 зөв 6 1 зөв 6 1 зөв авах оноо 6 авах оноо 6 авсан оноо 4 авсан оноо 4 зөв хариулт 4 зөв хариулт 4 буруу хариулт 2 буруу хариулт 2 хувь 66.7 хувь 66.7 үсэг үнэлгээ D үсэг үнэлгээ D Дөхөж байна, дахин Дөхөж байна, дахин анхааралтай уншина уу! анхааралтай уншина уу!Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.
 11. 11. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИКСургууль: Шавь Ц,БатхүүАнги: 1-в Монгол хэлБүлэг: Амина Эр,эм эгшигҮнэлгээ харах хэсэг: асуулт хариулт Зөв хариулт нь: 1 зөв Тийм 2 буруу Үгүй 0 3 зөв 0 4 зөв Тийм 5 буруу 6 зөв
 12. 12. Й АНАЛИЗ,ГРАФИК Анхаарах зүйл: дахин бөглөх хэрэггүй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй дахин бөглөх хэрэггүй

×