Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecture 3 GNSSM

Lecture 3 GNSSM

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lecture 3 GNSSM

 1. 1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ПЛАНОВИ/ДВУМЕРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ФИГУРИ
 2. 2. ОСНОВНИ ФИГУРИ Триъгълник Централна фигура Геодезически четириъгълник Венечна система
 3. 3. 1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ОТДЕЛЕН ТРИЪГЪЛНИК
 4. 4. β3 a b β1 β2 c
 5. 5. 1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНА СИСТЕМА
 6. 6. Развитието на една функция в Тейлоров ред в общ вид е F(X) = f{(x1+h1), {(x2+h2), . . ., {(xn+hn)} = f (x1, x2, . . . , xn) + + ∂f/∂x1.h1 + ∂f/∂x2.h2 + …+ ∂f/∂xn.hn + …
 7. 7. sin {(1) + v1}. sin {(3) + v3}. sin {(5) + v5} F(X) = ─────────────────────────── - 1 = 0 sin {(2) + v2}. sin {(4) + v4}. sin {(6) + v6} cos (1). sin (1). sin (3). sin (5) cos (2). sin (1). sin (3). sin (5) F(X) = F (0) + ───────────────── v1- ────────────────── v2 + sin (1). sin (2) . sin (4). sin (6) sin2 (2). sin (4). sin (6) cos (3). sin (3). sin (1). sin (5) cos (4). sin (1). sin (3). sin (5) + ───────────────── v3 - ────────────────── v4 + . . . = 0 sin (3). sin (2) . sin (4). sin (6) sin2 (4). sin (4). sin (6) Където sin (1). sin (3). sin (5) F (0) = ───────────── sin (2) . sin (4). sin (6)
 8. 8. Означаваме : ctg (i) / ρcc = αi , където ρcc = 636620 Тогава за страничното уравнение в окончателен линеен вид се получава α1 v1 - α2v2 + α3v3 - α4v4 + α5v5 - α6v6 + w = 0 Така условните уравнения за по-голямата централна система ще бъдат
 9. 9. Общ вид на нормалните уравнения на корелатите : [aa]K1 + [ab]K2 + [ac]K3 + . . . . . . . . . + [ar]Kr + w1 = 0 [ab]K1 + [bb]K2 + [bc]K3 + . . . . . . . . . + [br]Kr + w2 = 0 [ac]K1 + [bc]K2 + [cc]K3 + . . . . . . . . . + [cr]Kr + w3 = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ar]K1 + [br]K2 + [cr]K3 + . . . . . . . . . . + [rr]Kr +wr = 0 vi = ai K1 + bi K2 + ci K3+ . . . . . + ri Kr me = ± √[vv] / r
 10. 10. [aa/p]K1 + [ab/p]K2 + [ac/p]K3 + . . . . . . . . . + [ar/p]Kr + w1 = 0 [ab/p]K1 + [bb/p]K2 + [bb/p]K3 + . . . . . . . . . + [br/p]Kr + w2 = 0 [ac/p]K1 + [bc/p]K2 + [cc/p]K3 + . . . . . . . . . + [cr/p]Kr + w3 = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ar/p]K1 + [br/p]K2 + [cr/p]K3 + . . . . . . . . . . + [rr/p]Kr + wr = 0 vi = ai/pi K1 + bi/pi K2 + ci/pi K3+ . . . . . + ri/pi Kr me = ± √[pvv] / r
 11. 11. 1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЧЕТИРИЪГЪЛНИК
 12. 12. 1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ВЕНЕЧНА СИСТЕМА
 13. 13. 1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ СВОБОДНИ ЪГЛОВИ МРЕЖИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА БАЗА

×