Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÌÛÍ-¯¯Ä ÑÓÌÛÍ ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ          ÍÝÃįÃÝÝÐ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ12 ÆÈËÈÉÍ 9-Ð ÀÍÃÈÉÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ ...
2. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë.   3. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë.   4. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë -èéã î...
2012-04-28
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012

6,478 views

Published on

 • Be the first to comment

12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012

 1. 1. ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÌÛÍ-¯¯Ä ÑÓÌÛÍ ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÍÝÃįÃÝÝÐ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ12 ÆÈËÈÉÍ 9-Ð ÀÍÃÈÉÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ ÒªÃÑêËÒÈÉÍ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈÉÍ ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ ØÀËÃÀËÒÛÍ ÆÈØÈà ÄÀÀËÃÀÂÀÐ Õàìðàõ õ¿ðýý: 12 æèëèéí IX àíãè 2011-2012 îíû õè÷ýýëèéí æèë Øàëãàëòûí õýëáýð: Óëàìæëàëò àðãà 1. Èððàöèîíàë òîî. Èððàöèîíàë èëýðõèéëëèéí óòãûã îëîõ 1. 4. 2. 5. 3. 6. 4. 7. 5. 8. 6. 4. Êâàäðàò òýãøèòãýë 7. Æèø. à.48 áà 33; á. 527 áà 448; Êâàäðàò òýãøèòãýëèéã áîä. 8. Æèø. à.37 áà 46; á. 210 áà 35; 1. 2. Àëãåáðèéí áóòàðõàéã õÿëáàð÷ëàõ 2. 1. 3. 2. 4. 3. 5. 4. 6. 5. 7. 6. 8. 7. 8.3. Êâàäðàò ôóíêö, ò¿¿íèé ãðàôèê Ôóíêöèéí ãðàôèêèéã áàéãóóë. 1. 2. 3. 5. Êâàäðàò òýíöýòãýë áèø Òýíöýòãýë áèøèéã áîäîîðîé. 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. 6. Àðèôìåòèê áà ãåîìåòð ïðîãðåññ 1. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë.
 2. 2. 2. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë. 3. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë. 4. Àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë. 5. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë. 6. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë áà -èéã îë. 7. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë. 8. Ãåîìåòð ïðîãðåññèéí áîë -èéã îë.7. Ãåîìåòð 1. ABC ãóðâàëæíû ãèïîòåíóç íü íýã êàòåòààñàà 9ì-ýýð áàãà áîë íºãºº êàòåòèéã îë. 2. Òýãø ºíöºãòèéí óðò 12ñì, ºðãºí íü ò¿¿íýýñ 7ñì-ýýð áàãà áîë ò¿¿íèé äèàãîíàëèéí óðòûã îë. 3. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 5ñì, 13ñì áà ºíäºð íü 3ñì áîë õàæóó òàëûã îë. 4. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 9äì, 17äì áà õàæóó òàë íü 5äì áîë òðàïåöèéí ºíäðèéã îë. 5. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 5ñì, 13ñì áà ºíäºð íü 3ñì áîë õàæóó òàëûã îë. 6. Òðàïåöèéí ñóóðèóä 6 áà 9 íýãæ óðòòàé áîë äóíäàæ øóãàìûí óðòûã îë. 7. Òðàïåöèéí äóíäàæ øóãàìûí óðò 5íýãæ, íýã ñóóðü íü 7 íýãæ áîë íºãºº ñóóðèéã îë. 8. Àäèë õàæóóò òðàïåöèéí ñóóðèóä 10ì, 26ì áà õàæóó òàë íü áàãà ñóóðüòàéãàà òýíö¿¿ áîë òðàïåöèéí ºíäðèéã îë.8. Ìàãàäëàë 1. Ñ¿¿ëèéí õî¸ð öèôð íü 3-ûí öèôð áàéõ 7 îðîíòîé òîî õè÷íýýí áàéõ âý? 2. Ñ¿¿ëèéí õî¸ð öèôð íü 5-ûí öèôð áàéõ 6 îðîíòîé òîî õè÷íýýí áàéõ âý? 3. 5-ä õóâààãääàã 4 îðîíòîé òîî õýè÷íýýí áàéõ âý? 4. 4-ä õóâààãääàã 4 îðîíòîé òîî õýè÷íýýí áàéõ âý? 5. Õî¸ð øîîã çýðýã îðõèõîä í¿äí¿¿äèéí íèéëáýð 8 áàéõ ìàãàäëàëûã îë. 6. Õî¸ð øîîã çýðýã îðõèõîä í¿äí¿¿äèéí íèéëáýð 12 áàéõ ìàãàäëàëûã îë. 7. AB=15ñì õýð÷èì äýýð MN=3ñì õýð÷èì áàéðëàæýý. AB õýð÷èì äýýð äóðààð ñîíãîí àâñàí Y öýã MN õýð÷èìä õàðüÿàëàãäàõ ìàãàäëàëûã îë. 8. AB=12ñì õýð÷èì äýýð MN=4ñì õýð÷èì áàéðëàæýý. AB õýð÷èì äýýð äóðààð ñîíãîí àâñàí X öýã MN õýð÷èìä õàðüÿàëàãäàõ ìàãàäëàëûã îë. ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈÉÍ ÇÀÀÕ ÀÐÃÛÍ ÑÅÊÖ
 3. 3. 2012-04-28

×