หน่วยการเรียนรู้

7,472 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยการเรียนรู้

  1. 1. หน่วยการเรียนรู้<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาละพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสำคัญเวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนน1ผลกระทบที่มีต่อการเจริญเติบโตพ 1.1 / ม. 2/1 ,ม. 2/2การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่นเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ รวมถึง พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดู10 202อิทธิพลและปัญหาที่มีต่อเจตคติในเรื่องเพศของวัยรุ่นพ 2.1 / ม.2/1 , ม.2/2 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน สื่อต่างๆ มีอิทธิพลและก่อให้เกิดปัญหาทางเพศในวัยรุ่น5203การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พ 2.1 / ม.2/3ทราบถึงวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์5204การวางตัวและความเสมอภาคทางเพศพ 2.1 / ม.2/4คามสำคัญของการวางตัวเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม5105การนำกีฬา และการเคลื่อนไหวร่างกายมาใช้ในชีวิตประจำวันพ 3.1 / ม.2/1 , ม.2/3การนำเอาความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา การเคลื่อนไหวร่างกายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน5106การเลือกเล่นกีฬาพ 3.1 / ม.2/2 การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลในประเภทต่างๆ (ยืดหยุ่น)5107การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดจากการออกกำลังกายเป็นประจำพ 3.2 / ม.2/1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา จากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี510<br />หน่วยการเรียนรู้<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาละพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสำคัญเวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนน1การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์พ 4.1 / ม. 2/1 ,ม. 2/2 , ม.2/รู้จักการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ เทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพ5 152ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตพ 4.1 / ม. 2/4 ,ม. 2/5 , ม.2/6ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพร่วมถึงวิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด10203สมรรถภาพทางกายพ 4.1 / ม. 2/7การพัฒนาสมรรถภาพตามเกณฑ์สมรรถภาพ5154การปฏิเสธสารเสพติดและการหลีกเลี่ยงอันตรายพ 5.1 / ม. 2/1 ,ม. 2/2 , ม.2/3วิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงร่วมถึงทักษะการปฏิเสธ สถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย10205กิจกรรมนันทนาการพ 3.1 / ม.2/4การนำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน5156การเล่นกีฬาตามกฎกติกาและการเลือกเล่นกีฬาตามความเหมาะสมพ 3.2 / ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5 เล่นกีฬาตามกฎกติกาในกีฬาประเภทต่างๆ ได้ (แชร์บอล)510<br />หน่วยการเรียนรู้<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาละพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสำคัญเวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนน1ระบบอวัยวะต่างพ 1.1 / ม. 4/1 กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ3202สุขภาพของตนเองและครอบครัวพ 1.1 / ม.4/2 การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว3203การป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวพ 2.1 / ม.4/3แนวทางในการเลือกวิธีต่างๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้งปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว3204ความรับผิดชอบต่อสุขภาพและการเลือกสื่อโฆษณาเพื่อการบริโภคที่ดีพ 4.1 / ม.4/1 , ม. 4/2บทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน และอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคที่ปลอดภัย3105การคุ้มครองผู้บริโภคพ 4.1 / ม.4/3สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค3106สารเสพติดและบทลงโทษพ 5.1 / ม.4/1 , ม. 4/2 การจัดกิจกรรมต่อการใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง ร่วมถึงผลกระทบจากการใช้ ครอบครอง และจำหน่ายสารเสพติด โทษทางกฎหมายต่างๆ ที่จะได้รับ3107การฟื้นคืนชีพพ 5.1 / ม.4/7วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี210<br />หน่วยการเรียนรู้<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาละพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสำคัญเวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนน1คุณภาพชีวิตกับทักษะการเคลื่อนไหวแบบต่างๆพ 3.1 / ม. 4/1 , ม. 4/2 , ม. 4/4 , ม. 4/5สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา กิจกรรมเข้าจังหวะแล้วนำไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม4202การเล่นกีฬาชนิดต่างพ 3.1 / ม. 4/3สามารถเล่นกีฬาประเภทเดี่ยวและคู่ได้4203ความสุขจากการออกกำลังกายพ 3.2 / ม. 4/1 , ม. 4/4การออกกำลังกายด้วยความชอบความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาและการเล่นกีฬา4204กีฬากับ กฎ กติกา มารยาทในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพ 3.2 / ม. 4/2 , ม. 4/3รู้ถึงสิทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา กลวิธีต่างๆ มารยาทในการดู การแข่งขัน ความมีน้ำใจแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน4205สมรรถภาพพ 4.1 / ม. 4/7 สามารถวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก420<br />หน่วยการเรียนรู้<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาละพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสำคัญเวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนน1234567<br />หน่วยการเรียนรู้<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาละพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสำคัญเวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนน123456<br />

×