Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

БАСР - Презентация - Варна - 15.03.2011

779 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

БАСР - Презентация - Варна - 15.03.2011

 1. 1. Социалнитеработници в отговор на световнитекризи<br />СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНИТА РАБОТА - 2011<br />Тема: Социалнитеработници в отговор на световнитекризи<br />15 март 2011; Варна <br />Тема за 2011 година<br />
 2. 2. Честит професионален празник!<br /><ul><li>На тези, които са водени от принадлежността към една динамична, прогресираща и непрекъснато развиваща се професия, както и желанието да дадем своя принос за нейното утвърждаване на местно, национално и международно ниво
 3. 3. Способността на всеки от нас да се грижи за благополучието на отделната личност и за социалната справедливост ни помага да вървим по-този път.</li></li></ul><li>Ден за действие - Кратка ретроспекция<br />2003- темата е: Хората с увреждания, правата на човека и социална работа<br />2004- темата е: Насилието и трафика на хора: Социалнитеработницисрещуексплоатацията<br />2005- темата е: Ролята на социалните работници в Европа. <br />
 4. 4. Световен ден - 2008 година <br />„Да направим един различен свят<br />
 5. 5. 2009 година<br />Социална работа и социално развитие: Програма<br />SOCIAL ASSISTANCE AGENCY <br />SOCIAL ASSISTANCE DIRECTORATE - PLOVDIV <br />4000 Plovdiv 13 Ruski Blvd. <br />tel./fax 635-397, switchboard 63 44 95, 62 45 57 <br />SOCIAL ASSISTANCE AGENCY<br />SOCIAL ASSISTANCE DIRECTORATE VARNA43 TzarAsen Street<br />tel.052/607-650,fax 052/607-647<br />e-mail:spvarna@interbild.net<br />CELEBRATING THE 3RD WORLD SOCIAL WORK DAY IN BULGARIA <br />
 6. 6. 2010 година<br />Да направим човешките права реалност: задача пред социалната работа<br />15 март 2010 г. от в МТСП Българскаасоциация на социалнитеработници в партньорство с Агенция за социалноподпомаганеорганизирахаофициалнасреща на тема „СОЦИАЛНАТА РАБОТА – РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ”.<br />
 7. 7. 2011 година<br />Темата на тазгодишноточестване е: <br />Социалнитеработници в отговор на световнитекризи<br />ДНЕС НАШИЯ ПРАЗНИК СЕ ОТБЕЛЯЗВА НЕ САМО ВЪВ ВАРНА, А И В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ДРУГИ МЕСТА В СТРАНАТА, КАКТО И ВЪВ ВИЕНА, ЗАГРЕБ, НЮ ЙОРК<br />
 8. 8. Какво е различното при нас:<br />България е една от малкотострани-членки на Международната федерация на социалнитеработици, в която все ощеняманито закон за социалната работа, <br />нитостандарти за обучение и практика по социална работа. <br />Тезилипсиизключителнозатрудняватработата по развитието на професията ни.<br />ВСИЧКО ИЗКАЗАНО ДО МОМЕНТА ПРЕДСТАВЯ БАСР В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА.<br />
 9. 9. Какво е различното при нас:<br />От друга страна, смеубедени, че в Българияимаотличнипрофесионалисти в сферата на социалната работа, ангажирани с проблемите на професията, извънпрекитетрудовизадължения.<br />
 10. 10. Международна федерация на социалните работници<br />МФСР е световна организация на асоциации от над 80страни, и се бори за социална справедливост, човешки права и социално развитие , чрез:<br />развитие на социалната работа<br />добри практики<br />международно сътрудничество на социалните работници и техните професионални организации.<br />
 11. 11. БАСР<br />БАСР е неправителствена, неполитическа, несиндикална организация, в кояточленството е доброволно, по лични и професионални убеждения. Създаденапрез 1995г. Член на МФСР от 2000 година.<br />Мисия : <br />Да изградиразвиваща се общност на социалниработници за подобряване на социалните политики и практики в България. <br />Управителниятсъветсе избира на на Общосъбрание, по настоящем се състои от 5 члена, коитоработят за асоциациятабезвъзмездно. В БАСР няма платен щат.<br />БАСР е и ще продължава да бъде отворена към взаимодействие с различни институции, на различни нива, с различни експерти, в сферата на обучение, практика и законодателство по социална работа за постигане мисията на организацията<br />За членството, устава на асоциацията и другитевътрешниактове, както и новиниможе да научите от:www.basw-bg.com<br />Адрес: София 1000, ул. Аксаков 46<br />Телефон: (02) 4 808 303 – Председател УС<br />
 12. 12. Проекти<br />Обучениенасоциалниработници в Столипиново IREX, USD-1996-97г, партньорскипроектОтворенообщество<br />Психосоциалнапомощ на хора в старческавъзраст, въвеждане на метода"Обзор на живота"-изследователски проект към МС-1996-1999г.<br />Реформа в поправителниятдом- ТВУ Бойчиновци" – партньорски проект,1999-2000г.ФРСИ към МС, реализиран с финансоватаподкрепа на Програма ФАР - LIEN - януари<br />1998 г. ;<br />Социално-психологическа и хуманитарнапомощнадеца с обучителни и емоционално-поведенческипроблеми и технитесемейства, реализиран с финансоватаподкрепана ФРГО, 1998<br />Бюрозасоциалниуслуги-Враца 1999-2000<br />Проектзаизработване и приеманенаетиченкодекснасоциалнитеработници, реализиран с финансоватаподкрепана "Отворенообщество" - София, 1999 г. и др<br />Психо-социалнарехабилитация на малтретиранидеца, партньорски- БС,реализиран с финансоватаподкрепа на ОбединениХоландскиФондации, 1999 г.-2000г.<br />Програмазапсихосоциалнапомощнародители, коитосамиотглеждатдецатасикъм СЦСГ<br />" Психосоциалноконсултиранезаинтегриране в масовотоучилищенадеца с епилепсия – партньорскипроект<br />
 13. 13. … проекти<br />Подготовка и провеждане на обучение на социалниасистенти за предоставяне на социални услуги в общността" в рамките на проект "Социални услуги в замяна на нови работни места"- ПРООН, 2003-2004г.<br />
 14. 14. … проекти<br />„Повишаване на капацитета на местнатаобщност чрез обучение” – Проект в подкрепаразвитието на гражданскатаобщност в региона на с. Брезница. Финансоваподкрепа от страна на програма МАТРА на посолството на КралствоХоландия в София. Април 2006 – май 2007.<br />Организиране на делегатскасреща на МФСР-Европа в София<br />Първабалканска конференция на социалнитеработници 2007<br />Консултиране на семейства коитоимат член от семейството с психичнаболест 2007-2008<br />Комплексна оценка на ромски семейства в Община Бургас 2010 към Отворено общество<br />BG051PO001-5.2.06 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2010 - 2011<br />„ПОИСКАЙ ДА СЪМ ДО ТЕБ”- Овластяване на родители на деца под институционалнагрижа или застрашени от институционализиране,чрез мобилен център за обучение и социалноучене- екологиченмодел на родителстване” – проект на БАСР и ЗлатенКалофер<br />ПЪТЯ РЕКАТА ДЪГАТА - Традиционнитебългарскизанаятиалтернатива за реализация и социалновключване на младежинапуснали институции - проект на ТЕРА БУЛГАРА и БАСР <br />
 15. 15. … Издания<br />ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК<br />Standards in social work practice meeting human rights<br />Комплексна оценка на ромски семейства в Община Бургас 2010 към Отворено общество<br />
 16. 16. Инициативи и събития<br />
 17. 17. … Инициативи и събития<br />
 18. 18. Практиката на социалната работа<br /><ul><li>Ръководи се освен от знанието и от усета към професионалната функция, а също така от:
 19. 19. Ценности
 20. 20. обичаите, нормите на поведение и принципите, които се смятат за желателни от определена култура, отделна група от хора или отделния индивид./Баркър, 1991 стр.246 ДОБРО И ЖЕЛАТЕЛНО
 21. 21. Етични норми
 22. 22. система от морални принципи и разбирания за добро и зло и произтичащата от тях философия на поведение, която се прилага от даден индивид, група, професия или култура./Баркър 1991 стр.77-СПРАВЕДЛИВО И ПРАВИЛНО
 23. 23. Законодателни решения</li></li></ul><li>ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ <br />Социална справедливост <br />Достойнство и ценност на индивида<br />Важност на човешките отношения<br />Компетентност на социалните работници<br />
 24. 24. Целите на професията<br /><ul><li>Насърчаване на социална промяна;
 25. 25. Разрешаване на проблеми на човешките взаимоотношения;
 26. 26. Развитие на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието;
 27. 27. Намаляване на бариерите, неравенството и несправедливостта в обществото;
 28. 28. Постигане на солидарност с хората в неравностойно положение;
 29. 29. Намаляване на бедността и подпомагане уязвимите и потиснатите членове на обществото с цел насърчаване на социалното включване.</li></li></ul><li>ДЕФИНИЦИЯ – Монреал 2000 г.<br /><ul><li>Професията “Социална работа” насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието.
 30. 30. Използвайки теории за човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат със средата.
 31. 31. Принципите на човешките права и социалната справедливост са фундаментални за социалната работа.</li></li></ul><li>СоциалНИЯТработНИК е:<br /><ul><li>Посредник във връзката на клиента със системите, които са важни за него.
 32. 32. Посредник в процеса, при който индивидът и неговото общество се стремят един към друг, поради взаимната потребност от себеосъществяване.</li></ul>НЯМА ЕДНОЗНАЧНА ДЕФИНИЦИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА РАБОТА<br />
 33. 33. СОЦИАЛНАТА РАБОТА има изключително място в НАШЕТО ОБЩЕСТВО:<br /><ul><li>Комитетът на министрите на Съвета на Европа призна през 2001 г.,че “социалната работа е имала и продължава да има значителен принос за отклика на икономическите и социалните промени и за подкрепата на уязвими хора и общности през периоди на промяна.”
 34. 34. Признато бе също и че “социалната работа подпомага социалното благополучие на хора, групи и общности,
 35. 35. Улеснява постигането на социална сплотеност в периоди на промяна,
 36. 36. Подкрепя и предпазва уязвимите членове на общността, като работи в партньорство с потребителите на услуги, с общности и други професии. </li></li></ul><li>СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ<br /><ul><li>СВЪРЗАНО Е С:
 37. 37. Динамично променящото се законодателство води и до промяна в очакванията към социалните работници.
 38. 38. Обществата на много страни са изправени пред финансови трудности в социалната сфера .
 39. 39. Професията не получава достатъчно признание от широката общественост.
 40. 40. Приватизацията на социалните услуги също е ново предизвикателство пред професията.</li></li></ul><li>ТОВА ВОДИ ДО:<br /><ul><li>Криза в професионалната идентичност
 41. 41. разрушаване на професионалните граници
 42. 42. Липса па професионално припознаване.
 43. 43. Недостиг на квалифицирани социални работници
 44. 44. Растеж на пара-професиите
 45. 45. Висок процент на напускащите професионалната социална работа в местни общности
 46. 46. Намаляване на ресурсите необходими за това социалната работа да бъде ефективно практикувана.</li></li></ul><li>ЕТО ЗАЩО <br />Се поставя началото на ДЕБАТ :<br /><ul><li>каква е ролята на социалния работник в България
 47. 47. кое отличава социалната работа от останалите професии.
 48. 48. какви умения и експертност трябва да има
 49. 49. какво образование и обучение е необходимо да премине
 50. 50. За що трябва да бъдем една професионална общност</li></li></ul><li>Визия за развитието на професията:<br />Стратегическа цел:<br />Изгражданепрофесионаленпрофил на социалния работник с ясно дефинирана роля в обществените отношения.<br />
 51. 51. Стъпки за постигане на целта:<br />Личенангажимент: „Социалната работа за мен е…..” <br />Денифиране на понятието „Социална работа” в България<br />Разработване на стандарти за практика и образование по социална работа, в т.ч. супервизия и продължаващо обучение<br />Концепция за професионалнокариерно развитие на социалнитеработници.<br />Закон за социалната работа <br />Приложение в Националнатакласификация на професиите и длъжностите<br />Синхронизиране на програмите за образование и обучение по социална работа<br />Ангажираност на синдикатите<br />Връзки с обществеността<br />
 52. 52. Приоритети на БАСР 2011-2012:<br />Разширяване на съществуващата мрежа на социалнитеработници в страната и развиване на установенитеконтактисъс сродни организации от цял свят<br />Разработване на механизми за ефективно взаимодействие с МТСП, АСП, училища по социална работа, нестопански организации<br />Изследване на професионалните потребности в сферата на социалната работа в България<br />Създаванерегистър на социалнитеработници в България (на доброволен принцип) с цел - формиране база на компетентностите, които да послужи при по-нататъшнианализи и насоки за развитието на професията.<br />
 53. 53. <ul><li>Всеки от нас влага в своята работа личен стил, артистичност, минал опит, чувства, вяра, ценности, идеи.
 54. 54. Нека, научим повече за себе си в контекста на нашата практика и да бъдем собственото си аз в изпълнение на нашите задължения.
 55. 55. Вместо като образец на добродетели, нека да бъдем истински реални, хора, който се стараят да дават всичко от себе си в своята трудна работа.</li>

×