Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מדריכ/ת קבוצה חברתית

394 views

Published on

מדריכ/ת קבוצה חברתית – תיאור תפקיד

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מדריכ/ת קבוצה חברתית

  1. 1. ‫מדריכ/ת קבוצה חברתית – תיאור תפקיד‬ ‫הגדרות‬ ‫הקבוצות החברתיות מהוות את ליבת הפעילות בארגון ולכן, התפקיד הנ"ל הינו מהחשובים‬ ‫שבתפקידי הארגון.‬ ‫זוהי החוליה המקשרת בין החניכים כפרטים לחניכים כקבוצה, ובין הקבוצה לארגון, נקודת‬ ‫ההשקה לפתרון בעיות נקודתיות ושמירת תחושת השייכות. תהליך ההעצמה האישית אשר‬ ‫חניכי הארגון חוווים מתרחש בפעליות השותפת ומונע ע"י מדריכי הקבוצה.‬ ‫למדריכ/ה אחריות ישירה על הקבוצה, מרגע כניסתו/ה לתפקיד עד לפעילות סיום שנה.‬ ‫באיגי ٩٠٠٢-٠١ יהיו לכל קבוצה חברתית זוג מדריכים.‬ ‫דרישות התפקיד‬ ‫•מזדהה עם הארגון ומטרותיו.‬ ‫•עדיפות לבעל/ת ניסיון בהדרכה כשלהי .‬ ‫•בעל/ת יחסי אנוש טובים.‬ ‫•בעל/ת רגישות לאחרים.‬ ‫•בעל/ת יכולת הכלה.‬ ‫•בעל/ת יכולת עבודה בצוות.‬ ‫•בעל/ת כושר מנהיגות.‬ ‫•בעל/ת יכולת לזיהוי בעיות אישיות וקבוצתיות.‬ ‫•עדיפות לבעל/ת היכרות בסיסית עם הקהילה הגאה, האוכלוסיות בה ומוסדותיה.‬ ‫•בעל/ת היכרות טובה עם אינטרנט , מתודיקה והדרכה.‬ ‫•זמינות רבה, במיוחד ובתחילת שנת הפעילות )אוקטובר- נובמבר לרוב( ובחודשי הקיץ‬ ‫)חודש הגאווה( .‬ ‫ארגון נוער גאה | כמוני כמוך )ע"ר( | רח' רבנו-תם ٧ תל אביב ٤٩٢٣٦ | טלפון: ٣٠-٩٢٤٠٠٢٦ | אינטרנט: ‪www.igy.org.il‬‬
  2. 2. ‫•התחייבות למשך שנה מרגע כניסה לתפקיד ולאחר מכן מחויבות לחפיפה למחליפיו/ה‬ ‫בחודשי הסתיו שלאחר מכן.‬ ‫ת/יבחר ע"י רכז/ת איזורי/ת ,מנהל/ת הקבוצות החברתיות ומנהל/ת כוח אדם.‬ ‫תחומי אחריות/משימות‬ ‫•גיוס ומיצוב כמות החניכים בקבוצה.‬ ‫•הכנת והעברת פעילות שבועות לחניכי הקבוצה.‬ ‫•שמירה על קשר טלפוני ו/או אינטרנטי )מסנג'ר, פורום, מיילים או בהתאם לצרכי‬ ‫החניכים והקבוצה"..( לפחות אחת לשבוע עם חניכי הקבוצה.‬ ‫•פיקוח על המתרחש בפעילויות השותפות בקבוצתה ובפורומים של איגי )פעילות‬ ‫חניכיו/ה בפורומים(.‬ ‫•טיפול בבעיות שצצות במהלך השנה בקרב החניכים ושייכותם לאיגי ולקבוצה בשיתוף‬ ‫עם המלווה המקצועי והרכז/ת האיזורי/ת.‬ ‫•ת/יפעל בהתאם לנהלי חובת דיווח- ראה נספח.‬ ‫•קיום קשר רציף ואוהד עם המקום שמאפשר את קיום פעילות הקבוצה והרשות‬ ‫המקומית.‬ ‫•הגשת דוחו"ת חודשיים לרכז/ת האיזורי/ת.‬ ‫•קיום ידע ארגוני מתמשך )תיעוד( על מנת לשמר את הידע.‬ ‫נוכחות:‬ ‫•נוכחות באירועי חניכים )פעולות- אחת לחודש(‬ ‫ארגון נוער גאה | כמוני כמוך )ע"ר( | רח' רבנו-תם ٧ תל אביב ٤٩٢٣٦ | טלפון: ٣٠-٩٢٤٠٠٢٦ | אינטרנט: ‪www.igy.org.il‬‬
  3. 3. ‫•נוכחות בסמינרים וימי עיון במהלך השנה.‬ ‫•נוכחות פורום המדריכים האזורי אחת לחודש.‬ ‫ממשקי הפעילות‬ ‫•פנים-ארגוניים:‬ ‫‪o‬מלווה אזורי/ת.‬ ‫‪o‬פורום מדריכים איזורי.‬ ‫‪o‬מלווה אזורי/ת.‬ ‫‪o‬צוות פיתוח הדרכה.‬ ‫‪o‬אינטרנט- רכז/ת תחום אינטרנט.‬ ‫‪o‬מדריכים ומתנדבים סביב הקבוצות – קשר הדוק ותמיכה שוטפת‬ ‫בפעילות.‬ ‫כפיפות‬ ‫•כפיפות למנהל/ת הקבוצות החברתיות, למלווה האיזורי/ת ולרכז/ת האיזורי/ת‬ ‫• העמיתים הם המדריכ/ה הנוספת, פורום המדריכים האיזור וצוות פיתוח הדרכה.‬ ‫• הכפופים הם מתנדבים ובני הנוער.‬ ‫סמכות‬ ‫•השעיית חניכים- בשיתוף עם מלווה אזורי/ת והרכז/ת האיזורי/ת.‬ ‫פגישות‬ ‫•מפגש עם החניכים- אחת לחודש‬ ‫•מפגש עם המדריכ/ה הנוסף/ת- בהתאם לצורך.‬ ‫•פגישה עם מדריכי האזור, הרכז /ת האיזורי/ת והמלווה- אחת לחודש.‬ ‫•ייתכנו עוד פגישות במהלך השנה בהתאם לצורך.‬ ‫זמינות‬ ‫ארגון נוער גאה | כמוני כמוך )ע"ר( | רח' רבנו-תם ٧ תל אביב ٤٩٢٣٦ | טלפון: ٣٠-٩٢٤٠٠٢٦ | אינטרנט: ‪www.igy.org.il‬‬
  4. 4. ‫•טלפון – מענה תוך ٤٢ שעות מקבלת הודעה.‬ ‫•אינטרנט - מענה תוך ٨٤ שעות מקבלת הודעה/דוא"ל.‬ ‫•‪ – SMS‬מענה תוך ٢١ שעות.‬ ‫ארגון נוער גאה | כמוני כמוך )ע"ר( | רח' רבנו-תם ٧ תל אביב ٤٩٢٣٦ | טלפון: ٣٠-٩٢٤٠٠٢٦ | אינטרנט: ‪www.igy.org.il‬‬

×