SlideShare a Scribd company logo

1 Історія графічної культури

B
basikk077

001 Історія графічної культури

1 of 6
Download to read offline
Слайд 3. Гра́фіка (нім. Graphik, від грец. γραφικός — «написаний») —
вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів,
використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання
кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму
Слайд 4. Графіка поділяється на такі різновиди:
• станкова — твори, що мають самостійний характер
• прикладна: книжкова та газетно-журнальна
• плакатна
• промислова
• архітектурна
• комп'ютерна
Слайд 5. Станкова графіка – графіка, яка прикрашає приміщення
квартир, галерей. Станкова графіка поширилась, здебільшого, після епохи
Відродження. Вона звертається до традиційних жанрів мистецтва: тематичної
композиції, портрета, пейзажу, натюрморту. Станкові твори друкованої графіки
широко використовуються для оформлення інтер'єрів.
У станковій графіці застосовуються різні композиційні правила, прийоми і
засоби, але вони дають трохи інші результати порівняно із станковим живописом
або скульптурою. Це пов'язано із специфічними особливостями. Основна риса
графічного мистецтва — умовність, яка відрізняється від вирішення живописного
твору або скульптури.
Умовність по-різному проявляється в різних видах графіки. У малюнках
станкової графіки умовність часто зовсім відсутня: форма і об'єм трактуються точно.
Близькі до натури й тональні вирішення. У начерках, де площина тонально не
проробляється, підкреслюються лише вузлові моменти, виділяються основні
контрасти.
Слайд 6. Прикладна графіка - це вид графіки, в якому зображення
отримують друкуванням, як і в гравюрі, але іншими способами. До основних технік
прикладної графіки належить монотипія, диотипія, акватипія, картонна гравюра,
вирізна паперова гравюра, трафаретний естамп, шовкографія, автотипія,
гіпсогравюра, гратографія.
Слайд 7. Плакатна графіка – художній засіб переконання, інформування
(написи, призиви, афіші, реклама)
Плака́т (нім. Plakat, фр. Placard — оголошення, афіша, від plaquer —
наклеїти, лат. placatum — повідомлення, свідоцтво) — різновид графіки.
Витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки. Лаконічне, помітне,
найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконане, як правило на
великому аркуші паперу, виготовляється з рекламною, інформаційною, навчальною
метою. Сучасний плакат — це найчастіше поліграфічне виконання художнього
оригіналу.
Види плакатів
▪ соціальний плакат — плакат, який пропагує базові соціальні цінності. В
соціальному плакаті відображені соціальні прояви особистості, специфіка соціальних
взаємовідносин в суспільстві, значущі соціальні проблеми, загрози та лиха
▪ авторський — це виставковий варіант; ближчий до мистецтва, він глибший
та суб'єктивніший
▪ масовий — безособовий, безіменний; носить спонтанний характер, має
тимчасовий епізодичний контакт з глядачем.
Слайд 8. Промислова графіка, вигляд прикладної художньої графіки. П. р.
обслуговує сферу виробництва і збуту промисловій продукції (товарні ярлики,
фірмові знаки, упаковки, видавничі марки; рекламні видання — каталоги, буклети,
проспекти і ін.) і сферу управління виробництвом (ділові папери — бланки, конверти
і ін.). Промислова графіка відома з давніх часів (клейма, торговельні марки).
Поступово промислова графіка стала окремою галуззю художньої діяльності. її
основні особливості склалися наприкінці 19 ст., коли з'явилися колективи
професійних художників, які працювали у цій галузі (напр., роботи художника П.
Беренса).
Промислова графіка розвивається у тісному зв'язку зі стильовими напрямами
того чи іншого часу (наприклад, модерн, функціоналізм — роботи Г. Байєра, Я.
Чихольда та ін.).
Сучасна промислова графіка в країнах Західної Європи належить до системи
художнього конструювання.
Слайд 9. Креслення архітектора, або Архітектурна графіка— графічний
образ ідеї архітектора в кресленні з масштабом. Це детальна розробка плану
майбутньої будівлі(або саду у ландшафтного архітектора)з використанням умовних
позначок майбутніх фундаментів, стін, пілонів або колон, з позначкою майбутніх
вікон, дверей. Креслення архітектора тісно пов’язане з математичними розрахунками
і вказівками розмірів майбутньої будівлі, співвідношенню його частин (масштаб).
Використовується як в проектуванні нових побудов, так і фіксаційних планів
існуючих або зруйнованих будівель. Сучасну архітектурну графіку поділяють на
класичну і цифрову. Класична виконується олівцями, папером.фарбами. Цифрова
використовує обчислювальні системи.
Слайд 10. Комп'ютерна гра́фіка — 1) розділ інформатики, який вивчає
методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту; 2) вид сучасного
мистецтва, яке також називають цифровим, що входить до загального медіа-арту —
зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і
виводяться засобами обчислювальної техніки,
включаючи апаратні і програмні засоби, рухома комп'ютерна графіка
називається комп'ютерним відео або комп'ютерною анімацією. Робота з
комп'ютерною графікою — один з найпопулярніших напрямків використання
персонального комп'ютера, до того ж виконують цю роботу не тільки професійні
художники і дизайнери. На будь-яких підприємствах іноді виникає необхідність
подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у випуску рекламної
листівки або буклету.
Без комп'ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна
програма. Робота над графікою становить до 90% робочого часу програмістських
колективів, які випускають програми масового використання.
Розрізняють 3 види комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна
графіка і фрактальна графіка. Вони відрізняються принципами формування
зображення при відображенні на екрані монітора або при друці на папері.
Слайд 11. Основні області застосування
Наукова графіка — перші комп'ютери використовувалися лише для
вирішення наукових і виробничих завдань. Щоб краще зрозуміти отримані
результати, виробляли їх графічну обробку, будували графіки, діаграми, креслення
розрахованих конструкцій. Перші графіки на машині отримували в режимі
символьного друку. Потім з'явилися спеціальні пристрої — графопобудовники
(плоттери) для створення креслень і графіків чорнильним пером на папері. Сучасна
наукова комп'ютерна графіка дає можливість проводити обчислювальні
експерименти з наочним поданням їх результатів.
Ділова графіка — область комп'ютерної графіки, призначена для наочного
представлення різних показників роботи установ. Планові показники, звітна
документація, статистичні зведення — для таких об'єктів за допомогою ділової
графіки створюються ілюстративні матеріали. Програмні засоби ділової графіки
включаються до складу електронних таблиць.
Конструкторська графіка використовується в роботі інженерів —
конструкторів, архітекторів, винахідників нової техніки. Цей вид комп'ютерної
графіки є обов'язковим елементом САПР (систем автоматизації проектування).
Засобами конструкторської графіки можна отримувати як плоскі зображення
(проекції, переріз), так і просторові тривимірні зображення.
Ілюстративна графіка — це довільне малювання і креслення на екрані
комп'ютера. Пакети ілюстративній графіки відносяться до прикладного програмного
забезпечення загального призначення. Найпростіші програмні засоби ілюстративної
графіки називаються графічними редакторами.
Художня і рекламна графіка — що стала популярною багато в чому завдяки
телебаченню. За допомогою комп'ютера створюються рекламні ролики, мультфільми,
комп'ютерні ігри, відео уроки, відео презентації. Графічні пакети для цих цілей
вимагають великих ресурсів комп'ютера за швидкодією і пам'яті. Відмінною
особливістю цих графічних пакетів є можливість створення реалістичних зображень
і «рухомих картинок». Отримання малюнків тривимірних об'єктів, їх повороти,
наближення, видалення, деформації пов'язано з великим обсягом обчислень.
Передача освітленості об'єкта в залежності від положення джерела світла, від
розташування тіней, від фактури поверхні, вимагає розрахунків, які враховують
закони оптики.
Комп'ютерна анімація — це отримання рухомих зображень на екрані
дисплея. Художник створює на екрані малюнки початкового і кінцевого положення
рухомих об'єктів, всі проміжні стани розраховує і зображує комп'ютер, виконуючи
розрахунки, що спираються на математичний опис даного виду руху. Отримані
малюнки, що виводяться послідовно на екран з певною частотою, створюють ілюзію
руху.
Мультимедіа — це об'єднання високоякісного зображення на екрані
комп'ютера зі звуковим супроводом. Найбільшого поширення системи мультимедіа
отримали в галузі навчання, реклами, розваг.
Слайд 12. Графічний дизайн — художньо-проектна діяльність по створенню
гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний
дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної
сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності.
Слайд 13. Основні продукти графічного дизайну
Загальноприйняте використання графічного дизайну стосується верстки
багатосторінкових видань (брошури, журнали, книги), створення рекламної
продукції, упаковки і веб-дизайну тощо. Твори графічного дизайну містять багато
елементів та візуальних засобів. Наприклад, в дизайні упаковки для товару
використовують наступні: логотип, ілюстрація, організований текст, форми та колір,
що сприяють єдиному сприйняттю картинки.
- книжкові макетита ілюстрації;
- рекламні та інформаційні плакати;
- графічне рішення листівокта поштових марок;
- оформлення платівок та DVD дисків;
- корпоративний стиль компанії і його основний елемент — логотип;
- буклети, брошури, календаріта інша рекламна поліграфічна продукція;
- упаковки, етикетки, обкладинки;
- сувенірна продукція;
- UI UX дизайн (вебсайти та мобільні додатки).
Слайд 14. Тенденція, тенденційність (від лат. tendo — направляю, прагну) —
можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Слайд 15. Тенденції графічного дизайну в 2019 р
Слайд 16. Ілюстра́ція — зображення, що супроводжує текст літературного
твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. До
винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвалися художниками вручну.
Перша техніка ілюстрацій, що з'явилася після винаходу книгодрукування,
був дереворит. У 16–17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18
столітті з'явилася літографія, значно підвищивши якість зображень.
Окремим різновидом ілюстрацій є
• технічні малюнки,
• діаграми,
• схеми,
• графіки.
Слайд 17. Комп'ютерне мистецтво або цифрове мистецтво (англ. Digital art) —
напрямок медіа-мистецтва, заснований на використанні комп'ютеру, інформаційних
технологій, як основи для художнього твору. Нині поняття комп'ютерного мистецтва
включає в себе як твори традиційного мистецтва, перенесені в нове середовище, на
цифрову основу, яка імітує первісний матеріальний носій (цифрова фотографія), так і
принципово нові види художніх творів, основним середовищем існування яких є
комп'ютерне середовище. Під його визначення вписується і цифровий
живопис (малюнок створюється від початку до кінця на комп'ютері), і
демосцена, pixel art, гіпертекстова література та ін.
Цифрове мистецтво — напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються
і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа
технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі. Цифрове мистецтво
існує одночасно в області мистецтва і в області технології. Відповідно, і мова понять,
якими оперує цей вид мистецтва, ділиться на дві групи. Першу можна позначити як
художню, її термінологія прийшла з галузі образотворчого мистецтва. Це такі
поняття, як стиль, простір, середа, композиція, пропорції, пластика, ритм, колір,
світло, контраст, нюанс, фактура.
Друга група понять — технічна — прийшла в дизайн з області техніки і технологій.
Медіа мистецтво, або медіа арт використовує в якості художнього поля сучасні
комунікативні технології — такі, як Інтернет і будь-який інший вид і формат передачі
сигналу по дротах або через ефір. Мультимедіа, медійне мистецтво, медіакультура —
це терміни і поняття інформаційної епохи, що з’явилися в самому кінці XX в.
Мультимедіа (від латинського multy — множинний і media — середовище, засіб)
дослівно означає «багато середовищ» або «безліч засобів». До «мультимедіа» існував
термін «мультиплікація» — вид кіномистецтва.
Слайд 18. Твори цифрового мистецтва за ступенем інтерактивності
розділяють на інтерактивні та неінтерактивні. До популярних інтерактивних творів
належать: веб-ресурси, мультимедійні підручники, мультимедійні презентації,
комп’ютерні ігри, інтерактивні галереї, музичні ролики тощо. До неінтерактивних
відносять рекламні та соціальні ролики, мультимедійні інсталяції, анімаційни
проекції та ін.
До прикладних видів мультимедійного продукту можна віднести
мультимедійні додатки, з якими безпосередньо працює звичайний користувач
мультимедійного комп’ютера. В першу чергу це комп’ютерні ігри. Також сюди
можна віднести мультимедіа-енциклопедії, відео і аудіоплеєри, програми для
створення презентацій і багато інших. Мультимедійні ігри — такі ігри, в яких гравець
взаємодіє з віртуальним середовищем, побудованим комп’ютером.
Слайд 19. Візуа́льна комуніка́ція — зв'язок шляхом засобів візуалізації, що
визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або
розглянути. Візуальна комунікація частково або повністю покладається на зір, і в
основному представлена або виражена двовимірними зображеннями. Вона включає в
себе: знак, типографіку, графіку, графічний дизайн, ілюстрацію, промисловий
дизайн, рекламу, цифрову анімацію та електронні ресурси.

Recommended

Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.Ihor Tkachenko
 
тема2 1тех мб
тема2 1тех мбтема2 1тех мб
тема2 1тех мбcdecit
 
mocopi x MotionBuilderで簡単モーションキャプチャー
mocopi x MotionBuilderで簡単モーションキャプチャーmocopi x MotionBuilderで簡単モーションキャプチャー
mocopi x MotionBuilderで簡単モーションキャプチャーGUNCYS
 
OS 12 PRINCÍPIOS DA ANIMAÇÃO DE FRANK THOMAS E OLLIE JOHNSTON
OS 12 PRINCÍPIOS DA ANIMAÇÃO DE FRANK THOMAS E OLLIE JOHNSTONOS 12 PRINCÍPIOS DA ANIMAÇÃO DE FRANK THOMAS E OLLIE JOHNSTON
OS 12 PRINCÍPIOS DA ANIMAÇÃO DE FRANK THOMAS E OLLIE JOHNSTONCarlos Campani
 
практична робота №1
практична робота №1практична робота №1
практична робота №1Юра Марчук
 
Основи програмування .Паскаль ч.1
Основи програмування .Паскаль ч.1Основи програмування .Паскаль ч.1
Основи програмування .Паскаль ч.1rznz
 
Основні лінії креслення
Основні лінії креслення Основні лінії креслення
Основні лінії креслення DNZ_UPAL
 

More Related Content

What's hot

Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"Руслан Костюкевич
 
Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例
Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例
Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例GREE/Art
 
Лекція Захворювання сечової системи.pptx
Лекція  Захворювання сечової системи.pptxЛекція  Захворювання сечової системи.pptx
Лекція Захворювання сечової системи.pptxTetianaitova
 
3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGear
3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGear3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGear
3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGearue_ta
 
Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )
Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )
Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )Anton Kiselev
 
脱UniRx&Croutineから始めるUniTask
脱UniRx&Croutineから始めるUniTask脱UniRx&Croutineから始めるUniTask
脱UniRx&Croutineから始めるUniTaskEuglenaching
 
Лекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослин
Лекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослинЛекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослин
Лекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослинТатьяна Манушкина
 
Aula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras Geométricas
Aula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras GeométricasAula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras Geométricas
Aula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras GeométricasGutierry Prates
 
Mixed Reality Toolkit V3について
Mixed Reality Toolkit V3についてMixed Reality Toolkit V3について
Mixed Reality Toolkit V3についてTakahiro Miyaura
 
EULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артрит
EULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артритEULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артрит
EULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артритИрина Головач
 
Edição e Montagem - Aula 3
Edição e Montagem - Aula 3Edição e Montagem - Aula 3
Edição e Montagem - Aula 3Mauricio Fonteles
 
【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例
【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例
【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例UnityTechnologiesJapan002
 
PlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKA
PlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKAPlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKA
PlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKAGame Tools & Middleware Forum
 
Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み)
 Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み) Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み)
Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み)Sindharta Tanuwijaya
 
Teorias da montagem cinematográfica
Teorias da montagem cinematográficaTeorias da montagem cinematográfica
Teorias da montagem cinematográficaAline Wendpap
 

What's hot (18)

Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"
 
Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例
Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例
Gcm#4 VR空間で殴られよう 一人称視点の近接攻撃表現の事例
 
Лекція Захворювання сечової системи.pptx
Лекція  Захворювання сечової системи.pptxЛекція  Захворювання сечової системи.pptx
Лекція Захворювання сечової системи.pptx
 
Realismo (introdução)
Realismo (introdução)Realismo (introdução)
Realismo (introdução)
 
3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGear
3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGear3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGear
3DCGMeetup08_MayaRigSystem_mGear
 
Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )
Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )
Желудочно-кишечные кровотечения как проблема хирургии! ( терапии?! )
 
脱UniRx&Croutineから始めるUniTask
脱UniRx&Croutineから始めるUniTask脱UniRx&Croutineから始めるUniTask
脱UniRx&Croutineから始めるUniTask
 
Лекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослин
Лекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослинЛекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослин
Лекція 1 Питання 1. Предмет і завдання біотехнології рослин
 
Aula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras Geométricas
Aula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras GeométricasAula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras Geométricas
Aula 4 - Desenho Geométrico - I Figuras Geométricas
 
Aula 6 Eisenstein
Aula 6 EisensteinAula 6 Eisenstein
Aula 6 Eisenstein
 
Mixed Reality Toolkit V3について
Mixed Reality Toolkit V3についてMixed Reality Toolkit V3について
Mixed Reality Toolkit V3について
 
EULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артрит
EULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артритEULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артрит
EULAR критерии артралгии, клинически подозреваемой как ревматоидный артрит
 
Edição e Montagem - Aula 3
Edição e Montagem - Aula 3Edição e Montagem - Aula 3
Edição e Montagem - Aula 3
 
Поверхневий обробіток грунту
Поверхневий обробіток грунтуПоверхневий обробіток грунту
Поверхневий обробіток грунту
 
【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例
【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例
【Unite Tokyo 2019】運用中超大規模タイトルにおけるUnityアップデート課題の解決手法と事例
 
PlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKA
PlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKAPlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKA
PlayCanvas:2D機能とライブラリ組み込みのいろは - PlayCanvas運営事務局 - GTMF 2018 OSAKA
 
Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み)
 Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み) Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み)
Behaviour Tree AI in Gentou Senki Griffon (幻塔戦記グリフォンでのBehaviour Treeの試み)
 
Teorias da montagem cinematográfica
Teorias da montagem cinematográficaTeorias da montagem cinematográfica
Teorias da montagem cinematográfica
 

Similar to 1 Історія графічної культури

Kompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaburich
 
Komp 39 yuterna_grafika (1)
Komp 39 yuterna_grafika (1)Komp 39 yuterna_grafika (1)
Komp 39 yuterna_grafika (1)burich
 
Kompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaburich
 
бурич
буричбурич
буричoksanamk
 
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...Дмитро Загура
 
посібник отр та от
посібник отр та отпосібник отр та от
посібник отр та отslavinskiy
 
комп'ютерна гр2
комп'ютерна гр2комп'ютерна гр2
комп'ютерна гр2mnitsuk
 
комп'ютерна гр
комп'ютерна гркомп'ютерна гр
комп'ютерна грmnitsuk
 
комп’ютерна графіка
комп’ютерна графікакомп’ютерна графіка
комп’ютерна графікаslavinskiy
 
посібник окг Ch1
посібник окг Ch1посібник окг Ch1
посібник окг Ch1oleg1235
 
презентація1
презентація1презентація1
презентація1vasja1999hhh
 
презентація1
презентація1презентація1
презентація1vasja1999hhh
 
презентація1
презентація1презентація1
презентація1vasja1999hhh
 
графічний редактор
графічний редакторграфічний редактор
графічний редакторCshkilniy
 
комп’ютерна графіка
комп’ютерна графікакомп’ютерна графіка
комп’ютерна графікаbabuch12
 

Similar to 1 Історія графічної культури (20)

Kompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafika
 
Komp 39 yuterna_grafika (1)
Komp 39 yuterna_grafika (1)Komp 39 yuterna_grafika (1)
Komp 39 yuterna_grafika (1)
 
Kompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafikaKompyuterna_grafika
Kompyuterna_grafika
 
бурич
буричбурич
бурич
 
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
 
referat
referatreferat
referat
 
Disayn
DisaynDisayn
Disayn
 
Disayn 1
Disayn 1Disayn 1
Disayn 1
 
посібник отр та от
посібник отр та отпосібник отр та от
посібник отр та от
 
комп'ютерна гр2
комп'ютерна гр2комп'ютерна гр2
комп'ютерна гр2
 
комп'ютерна гр
комп'ютерна гркомп'ютерна гр
комп'ютерна гр
 
комп’ютерна графіка
комп’ютерна графікакомп’ютерна графіка
комп’ютерна графіка
 
посібник окг Ch1
посібник окг Ch1посібник окг Ch1
посібник окг Ch1
 
презентація1
презентація1презентація1
презентація1
 
презентація1
презентація1презентація1
презентація1
 
презентація1
презентація1презентація1
презентація1
 
графічний редактор
графічний редакторграфічний редактор
графічний редактор
 
комп’ютерна графіка
комп’ютерна графікакомп’ютерна графіка
комп’ютерна графіка
 
Komp verstka
Komp verstkaKomp verstka
Komp verstka
 
graphics_1
graphics_1graphics_1
graphics_1
 

More from basikk077

Інстуктивна карата_Рух козака.docx
Інстуктивна карата_Рух козака.docxІнстуктивна карата_Рух козака.docx
Інстуктивна карата_Рух козака.docxbasikk077
 
Учнівський розклад
Учнівський розкладУчнівський розклад
Учнівський розкладbasikk077
 
Учнівський розклад 2023-2024
Учнівський розклад 2023-2024Учнівський розклад 2023-2024
Учнівський розклад 2023-2024basikk077
 
Робота з презентаціями (поглиблено)
Робота з презентаціями (поглиблено)Робота з презентаціями (поглиблено)
Робота з презентаціями (поглиблено)basikk077
 
Конспект-3
Конспект-3Конспект-3
Конспект-3basikk077
 
Конспект-2
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2basikk077
 
2 алгортми
2 алгортми2 алгортми
2 алгортмиbasikk077
 
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту
9 клас 22 знайомство з системами обробки текстуbasikk077
 
09к 21-пошук інформації в інтернеті
09к 21-пошук інформації в інтернеті09к 21-пошук інформації в інтернеті
09к 21-пошук інформації в інтернетіbasikk077
 
використання браузера
використання браузеравикористання браузера
використання браузераbasikk077
 
служби інтернету
служби інтернетуслужби інтернету
служби інтернетуbasikk077
 
ДНЗ 27 м.Рівне
ДНЗ 27 м.РівнеДНЗ 27 м.Рівне
ДНЗ 27 м.Рівнеbasikk077
 

More from basikk077 (14)

Інстуктивна карата_Рух козака.docx
Інстуктивна карата_Рух козака.docxІнстуктивна карата_Рух козака.docx
Інстуктивна карата_Рух козака.docx
 
Учнівський розклад
Учнівський розкладУчнівський розклад
Учнівський розклад
 
Учнівський розклад 2023-2024
Учнівський розклад 2023-2024Учнівський розклад 2023-2024
Учнівський розклад 2023-2024
 
Робота з презентаціями (поглиблено)
Робота з презентаціями (поглиблено)Робота з презентаціями (поглиблено)
Робота з презентаціями (поглиблено)
 
Конспект-3
Конспект-3Конспект-3
Конспект-3
 
Конспект-2
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2
 
2 алгортми
2 алгортми2 алгортми
2 алгортми
 
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту
9 клас 22 знайомство з системами обробки тексту
 
09к 21-пошук інформації в інтернеті
09к 21-пошук інформації в інтернеті09к 21-пошук інформації в інтернеті
09к 21-пошук інформації в інтернеті
 
використання браузера
використання браузеравикористання браузера
використання браузера
 
служби інтернету
служби інтернетуслужби інтернету
служби інтернету
 
20 internet
20 internet20 internet
20 internet
 
ДНЗ 27 м.Рівне
ДНЗ 27 м.РівнеДНЗ 27 м.Рівне
ДНЗ 27 м.Рівне
 
ЗНО 2016
ЗНО 2016ЗНО 2016
ЗНО 2016
 

Recently uploaded

Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”ssuser5da4be
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Natali Rafalska
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxznzposnan
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумНБУ для дітей
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 

Recently uploaded (16)

Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 

1 Історія графічної культури

  • 1. Слайд 3. Гра́фіка (нім. Graphik, від грец. γραφικός — «написаний») — вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму Слайд 4. Графіка поділяється на такі різновиди: • станкова — твори, що мають самостійний характер • прикладна: книжкова та газетно-журнальна • плакатна • промислова • архітектурна • комп'ютерна Слайд 5. Станкова графіка – графіка, яка прикрашає приміщення квартир, галерей. Станкова графіка поширилась, здебільшого, після епохи Відродження. Вона звертається до традиційних жанрів мистецтва: тематичної композиції, портрета, пейзажу, натюрморту. Станкові твори друкованої графіки широко використовуються для оформлення інтер'єрів. У станковій графіці застосовуються різні композиційні правила, прийоми і засоби, але вони дають трохи інші результати порівняно із станковим живописом або скульптурою. Це пов'язано із специфічними особливостями. Основна риса графічного мистецтва — умовність, яка відрізняється від вирішення живописного твору або скульптури. Умовність по-різному проявляється в різних видах графіки. У малюнках станкової графіки умовність часто зовсім відсутня: форма і об'єм трактуються точно. Близькі до натури й тональні вирішення. У начерках, де площина тонально не проробляється, підкреслюються лише вузлові моменти, виділяються основні контрасти. Слайд 6. Прикладна графіка - це вид графіки, в якому зображення отримують друкуванням, як і в гравюрі, але іншими способами. До основних технік прикладної графіки належить монотипія, диотипія, акватипія, картонна гравюра, вирізна паперова гравюра, трафаретний естамп, шовкографія, автотипія, гіпсогравюра, гратографія. Слайд 7. Плакатна графіка – художній засіб переконання, інформування (написи, призиви, афіші, реклама) Плака́т (нім. Plakat, фр. Placard — оголошення, афіша, від plaquer — наклеїти, лат. placatum — повідомлення, свідоцтво) — різновид графіки.
  • 2. Витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки. Лаконічне, помітне, найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконане, як правило на великому аркуші паперу, виготовляється з рекламною, інформаційною, навчальною метою. Сучасний плакат — це найчастіше поліграфічне виконання художнього оригіналу. Види плакатів ▪ соціальний плакат — плакат, який пропагує базові соціальні цінності. В соціальному плакаті відображені соціальні прояви особистості, специфіка соціальних взаємовідносин в суспільстві, значущі соціальні проблеми, загрози та лиха ▪ авторський — це виставковий варіант; ближчий до мистецтва, він глибший та суб'єктивніший ▪ масовий — безособовий, безіменний; носить спонтанний характер, має тимчасовий епізодичний контакт з глядачем. Слайд 8. Промислова графіка, вигляд прикладної художньої графіки. П. р. обслуговує сферу виробництва і збуту промисловій продукції (товарні ярлики, фірмові знаки, упаковки, видавничі марки; рекламні видання — каталоги, буклети, проспекти і ін.) і сферу управління виробництвом (ділові папери — бланки, конверти і ін.). Промислова графіка відома з давніх часів (клейма, торговельні марки). Поступово промислова графіка стала окремою галуззю художньої діяльності. її основні особливості склалися наприкінці 19 ст., коли з'явилися колективи професійних художників, які працювали у цій галузі (напр., роботи художника П. Беренса). Промислова графіка розвивається у тісному зв'язку зі стильовими напрямами того чи іншого часу (наприклад, модерн, функціоналізм — роботи Г. Байєра, Я. Чихольда та ін.). Сучасна промислова графіка в країнах Західної Європи належить до системи художнього конструювання. Слайд 9. Креслення архітектора, або Архітектурна графіка— графічний образ ідеї архітектора в кресленні з масштабом. Це детальна розробка плану майбутньої будівлі(або саду у ландшафтного архітектора)з використанням умовних позначок майбутніх фундаментів, стін, пілонів або колон, з позначкою майбутніх вікон, дверей. Креслення архітектора тісно пов’язане з математичними розрахунками і вказівками розмірів майбутньої будівлі, співвідношенню його частин (масштаб). Використовується як в проектуванні нових побудов, так і фіксаційних планів існуючих або зруйнованих будівель. Сучасну архітектурну графіку поділяють на класичну і цифрову. Класична виконується олівцями, папером.фарбами. Цифрова використовує обчислювальні системи.
  • 3. Слайд 10. Комп'ютерна гра́фіка — 1) розділ інформатики, який вивчає методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту; 2) вид сучасного мистецтва, яке також називають цифровим, що входить до загального медіа-арту — зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і виводяться засобами обчислювальної техніки, включаючи апаратні і програмні засоби, рухома комп'ютерна графіка називається комп'ютерним відео або комп'ютерною анімацією. Робота з комп'ютерною графікою — один з найпопулярніших напрямків використання персонального комп'ютера, до того ж виконують цю роботу не тільки професійні художники і дизайнери. На будь-яких підприємствах іноді виникає необхідність подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у випуску рекламної листівки або буклету. Без комп'ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна програма. Робота над графікою становить до 90% робочого часу програмістських колективів, які випускають програми масового використання. Розрізняють 3 види комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка. Вони відрізняються принципами формування зображення при відображенні на екрані монітора або при друці на папері. Слайд 11. Основні області застосування Наукова графіка — перші комп'ютери використовувалися лише для вирішення наукових і виробничих завдань. Щоб краще зрозуміти отримані результати, виробляли їх графічну обробку, будували графіки, діаграми, креслення розрахованих конструкцій. Перші графіки на машині отримували в режимі символьного друку. Потім з'явилися спеціальні пристрої — графопобудовники (плоттери) для створення креслень і графіків чорнильним пером на папері. Сучасна наукова комп'ютерна графіка дає можливість проводити обчислювальні експерименти з наочним поданням їх результатів. Ділова графіка — область комп'ютерної графіки, призначена для наочного представлення різних показників роботи установ. Планові показники, звітна документація, статистичні зведення — для таких об'єктів за допомогою ділової графіки створюються ілюстративні матеріали. Програмні засоби ділової графіки включаються до складу електронних таблиць. Конструкторська графіка використовується в роботі інженерів — конструкторів, архітекторів, винахідників нової техніки. Цей вид комп'ютерної графіки є обов'язковим елементом САПР (систем автоматизації проектування). Засобами конструкторської графіки можна отримувати як плоскі зображення (проекції, переріз), так і просторові тривимірні зображення. Ілюстративна графіка — це довільне малювання і креслення на екрані комп'ютера. Пакети ілюстративній графіки відносяться до прикладного програмного
  • 4. забезпечення загального призначення. Найпростіші програмні засоби ілюстративної графіки називаються графічними редакторами. Художня і рекламна графіка — що стала популярною багато в чому завдяки телебаченню. За допомогою комп'ютера створюються рекламні ролики, мультфільми, комп'ютерні ігри, відео уроки, відео презентації. Графічні пакети для цих цілей вимагають великих ресурсів комп'ютера за швидкодією і пам'яті. Відмінною особливістю цих графічних пакетів є можливість створення реалістичних зображень і «рухомих картинок». Отримання малюнків тривимірних об'єктів, їх повороти, наближення, видалення, деформації пов'язано з великим обсягом обчислень. Передача освітленості об'єкта в залежності від положення джерела світла, від розташування тіней, від фактури поверхні, вимагає розрахунків, які враховують закони оптики. Комп'ютерна анімація — це отримання рухомих зображень на екрані дисплея. Художник створює на екрані малюнки початкового і кінцевого положення рухомих об'єктів, всі проміжні стани розраховує і зображує комп'ютер, виконуючи розрахунки, що спираються на математичний опис даного виду руху. Отримані малюнки, що виводяться послідовно на екран з певною частотою, створюють ілюзію руху. Мультимедіа — це об'єднання високоякісного зображення на екрані комп'ютера зі звуковим супроводом. Найбільшого поширення системи мультимедіа отримали в галузі навчання, реклами, розваг. Слайд 12. Графічний дизайн — художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності. Слайд 13. Основні продукти графічного дизайну Загальноприйняте використання графічного дизайну стосується верстки багатосторінкових видань (брошури, журнали, книги), створення рекламної продукції, упаковки і веб-дизайну тощо. Твори графічного дизайну містять багато елементів та візуальних засобів. Наприклад, в дизайні упаковки для товару використовують наступні: логотип, ілюстрація, організований текст, форми та колір, що сприяють єдиному сприйняттю картинки. - книжкові макетита ілюстрації; - рекламні та інформаційні плакати; - графічне рішення листівокта поштових марок; - оформлення платівок та DVD дисків; - корпоративний стиль компанії і його основний елемент — логотип; - буклети, брошури, календаріта інша рекламна поліграфічна продукція;
  • 5. - упаковки, етикетки, обкладинки; - сувенірна продукція; - UI UX дизайн (вебсайти та мобільні додатки). Слайд 14. Тенденція, тенденційність (від лат. tendo — направляю, прагну) — можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку. Слайд 15. Тенденції графічного дизайну в 2019 р Слайд 16. Ілюстра́ція — зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. До винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвалися художниками вручну. Перша техніка ілюстрацій, що з'явилася після винаходу книгодрукування, був дереворит. У 16–17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18 столітті з'явилася літографія, значно підвищивши якість зображень. Окремим різновидом ілюстрацій є • технічні малюнки, • діаграми, • схеми, • графіки. Слайд 17. Комп'ютерне мистецтво або цифрове мистецтво (англ. Digital art) — напрямок медіа-мистецтва, заснований на використанні комп'ютеру, інформаційних технологій, як основи для художнього твору. Нині поняття комп'ютерного мистецтва включає в себе як твори традиційного мистецтва, перенесені в нове середовище, на цифрову основу, яка імітує первісний матеріальний носій (цифрова фотографія), так і принципово нові види художніх творів, основним середовищем існування яких є комп'ютерне середовище. Під його визначення вписується і цифровий живопис (малюнок створюється від початку до кінця на комп'ютері), і демосцена, pixel art, гіпертекстова література та ін. Цифрове мистецтво — напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі. Цифрове мистецтво існує одночасно в області мистецтва і в області технології. Відповідно, і мова понять, якими оперує цей вид мистецтва, ділиться на дві групи. Першу можна позначити як художню, її термінологія прийшла з галузі образотворчого мистецтва. Це такі поняття, як стиль, простір, середа, композиція, пропорції, пластика, ритм, колір, світло, контраст, нюанс, фактура. Друга група понять — технічна — прийшла в дизайн з області техніки і технологій. Медіа мистецтво, або медіа арт використовує в якості художнього поля сучасні комунікативні технології — такі, як Інтернет і будь-який інший вид і формат передачі
  • 6. сигналу по дротах або через ефір. Мультимедіа, медійне мистецтво, медіакультура — це терміни і поняття інформаційної епохи, що з’явилися в самому кінці XX в. Мультимедіа (від латинського multy — множинний і media — середовище, засіб) дослівно означає «багато середовищ» або «безліч засобів». До «мультимедіа» існував термін «мультиплікація» — вид кіномистецтва. Слайд 18. Твори цифрового мистецтва за ступенем інтерактивності розділяють на інтерактивні та неінтерактивні. До популярних інтерактивних творів належать: веб-ресурси, мультимедійні підручники, мультимедійні презентації, комп’ютерні ігри, інтерактивні галереї, музичні ролики тощо. До неінтерактивних відносять рекламні та соціальні ролики, мультимедійні інсталяції, анімаційни проекції та ін. До прикладних видів мультимедійного продукту можна віднести мультимедійні додатки, з якими безпосередньо працює звичайний користувач мультимедійного комп’ютера. В першу чергу це комп’ютерні ігри. Також сюди можна віднести мультимедіа-енциклопедії, відео і аудіоплеєри, програми для створення презентацій і багато інших. Мультимедійні ігри — такі ігри, в яких гравець взаємодіє з віртуальним середовищем, побудованим комп’ютером. Слайд 19. Візуа́льна комуніка́ція — зв'язок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або розглянути. Візуальна комунікація частково або повністю покладається на зір, і в основному представлена або виражена двовимірними зображеннями. Вона включає в себе: знак, типографіку, графіку, графічний дизайн, ілюстрацію, промисловий дизайн, рекламу, цифрову анімацію та електронні ресурси.