Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Base1. Entry 20

коммуникационная стратегия bookmate - андрей филичев

Base1. Entry 20

  1. 1. ÊКÎОÌМÌМÓУÍНÈИÊКÀАÖЦÈИÎОÍНÍНÀАßЯ ÑСÒТÐРÀАÒТÅЕÃГÈИßЯ BOOKMATE ÏПîоäдãгîоòтîоâвèиëл ÀАíнäдðрåеéй ÔФèиëлèи÷чåеâв
  2. 2. ÏПÎОÄДÍНßЯÒТÜЬ ÏПÐРÎОÄДÀАÆЖÈИ ×ЧÒТÎО ÌМÛЫ ÕХÎОÒТÈИÌМ ÑСÄДÅЕËЛÀАÒТÜЬ? ÁБÈИÇЗÍНÅЕÑС ÇЗÀАÄДÀА×ЧÀА ÓУÂВÅЕËЛÈИ×ЧÈИÒТÜЬ ÊКÎОËЛÈИ×ЧÅЕÑСÒТÂВÎО ÏПÎОÄДÏПÈИÑС×ЧÈИÊКÎОÂВ ÌМÀАÐРÊКÅЕÒТÈИÍНÃГÎОÂВÀАßЯ ÇЗÀАÄДÀА×ЧÀА ÊКÎОÌМÌМÓУÍНÈИÊКÀАÖЦÈИÎОÍНÍНÀАßЯ ÇЗÀАÄДÀА×ЧÀА ÏПÎОÇЗÈИÖЦÈИÎОÍНÈИÐРÎОÂВÀАÒТÜЬ ×ЧÒТÅЕÍНÈИÅЕ ÊКÀАÊК ÑСÎОÖЦÈИÀАËЛÜЬÍНÎО ÀАÊКÒТÈИÂВÍНÎОÅЕ ÇЗÀАÍНßЯÒТÈИÅЕ
  3. 3. BACKGROUND ÂВ êкàаòтåеãгîоðрèиèи ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй äдëлÿя ÷чòтåеíнèиÿя êкíнèиãг ñсîо âвñсòтðрîоåеíнíнîоéй áбèиáбëлèиîоòтåеêкîоéй BOOKMATE çзàаíнèиìмàаåеòт âвòтîоðрîоåе ìмåеñсòтîо. ËЛèиäдåеðрîоìм êкàаòтåеãгîоðрèиèи ÿяâвëлÿяåеòтñсÿя ËЛèиòтÐРåеñс, îоáбëлàаäдàаþюùщèиéй áбîоëлåеåе øшèиðрîоêкîоéй áбèиáбëлèиîоòтåеêкîоéй, àа òтàаêкæжåе áбîоëлüьøшèиìм êкîоëлèи÷чåеñсòтâвîоìм ïпîоäдïпèиñс÷чèиêкîоâв. ÊКàаòтåеãгîоðрèиÿя ïпîоñсòтåеïпåеíнíнîо ðрàаñсòтåеòт çзàа ñс÷чåеòт ïпåеðрåеõхîоäдàа ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлåеéй «÷чèиòтàаëлîоêк», âв ñсâвÿяçзèи ñс îоòтñсóуòтñсòтâвèиåеìм âв îоòтêкðрûыòтîоìм äдîоñсòтóуïпåе ýэêкñсêкëлþюçзèиâвíнûыõх êкíнèиãг, âвâвåеäдåеíнèиåеìм àаíнòтèиïпèиðрàаòтñсêкîоãгîо çзàаêкîоíнàа, àа òтàаêкæжåе ïпîоñсòтåеïпåеíнíнîоéй ñсìмåеíнîоéй ïпîоêкóуïпàаòтåеëлüьñсêкîоéй ïпðрèиâвûы÷чêкèи íнàаñсåеëлåеíнèиÿя íнàа ïпîоëлüьçзîоâвàаíнèиåе ïпëлàаòтíнûыìм êкîоíнòтåеíнòтîоìм.               http://www.comcon-2.ru/default.asp?artID=3067 http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/34541  
  4. 4. ÏПÐРÎОÄДÓУÊКÒТ ÏПîо ñсðрàаâвíнåеíнèиþю ñс êкîоíнêкóуðрåеíнòтàаìмèи BOOKMATE îоáбëлàаäдàаåеòт ïпðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвîоìм âвçзàаèиìмîоäдåеéйñсòтâвèиÿя ñс ñсîоöцèиàаëлüьíнûыìмèи ñсåеòтÿяìмèи, äдàаþюùщèиìм âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь óуçзíнàаòтüь ÷чòтîо ÷чèиòтàаþюòт òтâвîоèи äдðрóуçзüьÿя, ïпîоäдåеëлèиòтüьñсÿя ñсâвîоèиìм ìмíнåеíнèиåеìм èиëлèи öцèиòтàаòтàаìмèи èиçз êкíнèиãгèи, àа òтàаêкæжåе ïпîоëлóу÷чèиòтüь ïпîоëлåеçзíнûыåе ðрåеêкîоìмåеíнäдàаöцèиèи îоòт àаâвòтîоðрèиòтåеòтíнûыõх ëлèиöц.
  5. 5. ÀАÓУÄДÈИÒТÎОÐРÈИßЯ ÑСîоâвðрåеìмåеíнíнûыåе ìмîоëлîоäдûыåе æжèиòтåеëлèи ìмåеãгàаïпîоëлèиñсîоâв. ÀАêкòтèиâвíнîо ïпîоëлüьçзóуþюòтñсÿя ãгàаäдæжåеòтàаìмèи èи ñсîоöцèиàаëлüьíнûыìмèи ñсåеòтÿяìмèи. ÄДëлÿя íнèиõх âвàаæжíнûы ðрåеêкîоìмåеíнäдàаöцèиèи èи êкàа÷чåеñсòтâвîо êкîоíнòтåеíнòтàа, ïпîо ïпðрèи÷чèиíнåе âвàаëлàа èиíнôфîоðрìмàаöцèиèи ñс ðрàаçзíнûыõх ñсòтîоðрîоíн. ÒТÿяíнóуòтñсÿя êк òтåеìм, ÷чüьåе ìмíнåеíнèиåе ñс÷чèиòтàаþюòт àаâвòтîоðрèиòтåеòтíнûыìм. ÁБåеñсêкîоíнåе÷чíнîо ñсòтðрåеìмÿяòтñсÿя êк ðрàаçзâвèиòтèиþю. ×Чèиòтàаþюòт âв ñсâвîоáбîоäдíнîоåе âвðрåеìмÿя èиëлèи ïпîо íнåеîоáбõхîоäдèиìмîоñсòтèи. ÃГîоòтîоâвûы ïпëлàаòтèиòтüь çзàа êкàа÷чåеñсòтâвîо.
  6. 6. ÇЗÀАÄДÀА×ЧÀА ÏПîоêкàаçзàаòтüь àаóуäдèиòтîоðрèиèи, ÷чòтîо ñс BOOKMATE ÷чòтåеíнèиåе êкíнèиãг ïпðрåеâвðрàаùщàаåеòтñсÿя âв ñсîоöцèиàаëлüьíнîо àаêкòтèиâвíнûыéй ïпðрîоöцåеñсñс, ïпîоçзâвîоëлÿяþюùщèиéй äдåеëлèиòтüьñсÿя ñсâвîоèиìм ìмíнåеíнèиåеìм, óуñсëлûыøшàаòтüь ìмíнåеíнèиåе äдðрóуãгèиõх èи óуçзíнàаòтüь, ÷чòтîо ÷чèиòтàаþюòт òтâвîоèи äдðрóуçзüьÿя.
  7. 7. ÏПÎО×ЧÅЕÌМÓУ ÈИÌМÅЕÍНÍНÎО BOOKMATE? ÌМûы ïпîоìмîоãгàаåеìм îоòтêкðрûыâвàаòтüь íнîоâвûыåе êкíнèиãгèи, óуçзíнàаâвàаòтüь ÷чòтîо ÷чèиòтàаþюòт äдðрóуçзüьÿя, äдåеëлèиòтüьñсÿя ñсâвîоèиìм ìмíнåеíнèиåеìм èи íнàаõхîоäдèиòтüь íнîоâвûыõх äдðрóуçзåеéй ïпîо èиíнòтåеðрåеñсàаìм.
  8. 8. ÈИÍНÑСÀАÉЙÒТ ÌМíнåеíнèиåе äдðрóуçзåеéй èи ëлþюäдåеéй, êкîоòтîоðрûыõх ìмûы óуâвàаæжàаåеìм, ôфîоðрìмèиðрóуåеòт íнàаøшèи ïпðрåеäдïпîо÷чòтåеíнèиÿя
  9. 9. ÑСÎОÎОÁБÙЩÅЕÍНÈИÅЕ ÐРàаñсøшàаðрüьòтåе ñсâвîоèи ãгîоðрèиçзîоíнòтûы âвìмåеñсòтåе ñс äдðрóуçзüьÿяìмèи
  10. 10. ÊКÐРÅЕÀАÒТÈИÂВÍНÛЫÉЙ ÁБÐРÈИÔФ ÂВ ÷чåеìм ãгëлàаâвíнûыéй âвûыçзîоâв ýэòтîоãгîо áбðрèиôфàа? ×Чüьåе ïпîоâвåеäдåеíнèиåе íнàаìм íнóуæжíнîо ïпîоìмåеíнÿяòтüь? ÊКàаêкîоåе ïпîоâвåеäдåеíнèиåе ìмûы õхîоòтèиìм èиçзìмåеíнèиòтüь? ÊКàаêкîоåе áбîоëлüьøшîоåе îоòтêкðрûыòтèиåе ïпðрîо ëлþюäдåеéй ìмûы ñсäдåеëлàаëлèи? ÏПðрèи÷чèиíнàа, ïпîо êкîоòтîоðрîоéй ëлþюäдèи äдîоëлæжíнûы íнàаìм ïпîоâвåеðрèиòтüь ×Чòтîо ñсêкàаçзàаòтüь/ñсäдåеëлàаòтüь, ÷чòтîоáбûы ñсïпîоäдâвèиãгíнóуòтüь àаóуäдèиòтîоðрèиþю èиçзìмåеíнèиòтüь ñсâвîоåе ïпîоâвåеäдåеíнèиåе? ÊКîоãгäдàа èи ãгäдåе àаóуäдèиòтîоðрèиÿя íнàаèиáбîоëлåеåе âвîоñсïпðрèиèиìм÷чèиâвàа êк ñсîоîоáбùщåеíнèиþю? ÏПîоïпóуëлÿяðрèиçзîоâвàаòтüь ÷чòтåеíнèиåе êкíнèиãг íнàа óуðрîоâвíнåе ñс ñсîоöцèиàаëлüьíнûыìмèи ñсåеòтÿяìмèи.     ÑСîоâвðрåеìмåеíнíнûыåе ìмîоëлîоäдûыåе æжèиòтåеëлèи ìмåеãгàаïпîоëлèиñсîоâв. ÀАêкòтèиâвíнîо ïпîоëлüьçзóуþюòтñсÿя ãгàаäдæжåеòтàаìмèи èи ñсîоöцèиàаëлüьíнûыìмèи ñсåеòтÿяìмèи. ÄДëлÿя íнèиõх âвàаæжíнûы ðрåеêкîоìмåеíнäдàаöцèиèи èи êкàа÷чåеñсòтâвîо êкîоíнòтåеíнòтàа. ÒТÿяíнóуòтñсÿя êк òтåеìм, ÷чüьåе ìмíнåеíнèиåе ñс÷чèиòтàаþюòт àаâвòтîоðрèиòтåеòтíнûыìм. ÁБåеñсêкîоíнåе÷чíнîо ñсòтðрåеìмÿяòтñсÿя êк ðрàаçзâвèиòтèиþю.     ÑСîоçзäдàаíнèиåе ïпðрèиâвûы÷чêкèи ñсîоöцèиàаëлüьíнîо àаêкòтèиâвíнîоãгîо ÷чòтåеíнèиÿя. ÌМíнåеíнèиåе äдðрóуçзåеéй èи ëлþюäдåеéй, êкîоòтîоðрûыõх ìмûы óуâвàаæжàаåеìм, ôфîоðрìмèиðрóуåеòт íнàаøшèи ïпðрåеäдïпîо÷чòтåеíнèиÿя.   ÂВñсïпîоìмíнèиòтåе, êкàаêк âвûы âвûыáбðрàаëлèи ïпîоñсëлåеäдíнèиåе 3 êкíнèиãгèи.   Facebook, Twitter, êкîоôфåеéйíнèи, ìмåеòтðрîо, ïпàаðрêкèи, òтåеàаòтðрûы, âвûыñсòтàаâвîо÷чíнûыåе ïпðрîоñсòтðрàаíнñсòтâвàа, ìмåеñсòтàа âвûыíнóуæжäдåеíнíнîоãгîо îоæжèиäдàаíнèиÿя (ñсêкàаìмåеéйêкèи âв ÒТÖЦ, êкèиíнîоòтåеàаòтðрàаõх, îоñсòтàаíнîоâвêкèи îоáбùщåеñсòтâвåеíнíнîоãгîо òтðрàаíнñсïпîоðрòтàа). ÐРàаñсøшàаðрüьòтåе ñсâвîоèи ãгîоðрèиçзîоíнòтûы âвìмåеñсòтåе ñс äдðрóуçзüьÿяìмèи.  

×