Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Za Moju M.

552 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Login to see the comments

Za Moju M.

  1. 1. Za moju M.
  2. 2. <ul><li>Zbr oj sve svoje pobjede i gre š ke, poraze, nadanja, sve rije č i te š ke. Na papir stav i sva sv oja tra ž enja neke velike sre ć e prepune dizanja i ga ž enja i podv uc i crtu ispod toga svega i zapitaj samu sebe: Ž aliti?! Zbog č ega? </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Prekri ž i u jednom potezu ruke sve one koji su t i obe ć avali mirne luke i kleli se da ć e skinuti t i zvijezde sa neba, </li></ul><ul><li>... ali, ne... To nije ono š to t e b i treba. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Tv oja je sre ć a negdje u t e b i, raste u svim tv ojim osmjesima koji su sakriveni i za svaki tu ž ni dan koji je ikada svanuo, sač uva la si jedan osmjeh koji nikada nije planuo. Svaku suzu koju s i ikada pustila, nadomjesti jednim osmjehom koji s i propustila i izravna j ra č une sama sa sobom, izjedna č i rije č i ''dobrodo š la'' i ''zbogom'',zaplje šći svim svojim gre š kama, porazima i padovima, svim svojim snovima o dalekim gradovima. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Kona č no vidi koliko s i blizu nekoj novoj ljepoti ž ivota, glasno zapjeva j svojoj slobodi i vikni: divota! Koliko ljubavi jo š u teb i ima, koliko pjesama, </li></ul><ul><li>koliko rima... Posprem i sobu, bacam ovo i o n o... Na mjesto starih stvari stav i sve novo. I krevet t i nekako sjaji u tom svemu, toliko ćeš krasnih snova jo š usniti u njemu! </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Gdje god je bilo crno, sada je bijelo. Sve š to je bilo pola, sada je cijelo. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Zbr o j i sve gre š ke i samo s e nasmije ši , jer u suznim o č ima jo š sre ć u ti krije š . Nis i jo š ni dala sve š to mo žeš dati, ni nezna š jo š sve š to tek ćeš znati, tek negdje t e tv oje sunce č eka i mladost je tv oja tek potekla rijeka. Kada pogleda š na sve, ne, nije t i ž ao. Hvala ž ivotu š to sve gre š ke t i je dao. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Jer sada samo dalje ide š jo š pametnija i ruku na srce... Nikada sretnija. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>K. K. </li></ul>

×