Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bluff your way into a3 methode voor probleemoplossing v10

3,594 views

Published on

A3 problem solving probleem oplossen PDCA Lean

Published in: Business

Bluff your way into a3 methode voor probleemoplossing v10

 1. 1. Bluff Your Way Into A3-methode (voor probleemoplossing) Bart Steenbergen
 2. 2. A3-methode voor probleemoplossing Probleem Oplossing Probleemoplosser(s) A3-methode (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 3. 3. Henry Ford Most people spend more time and energy in going around problems than in trying to solve them. Most people spend more time and energy in going around problems than in trying to solve them. Henry Ford
 4. 4. Verbeter structureel: voorkom symptoombestrijding (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 5. 5. (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 6. 6. A3 = kunst van het terugbrengen tot de essentie - ‘A3’ verwijst naar papierformaat A3 - Hulpmiddel voor probleemoplossing - Invulsjabloon op A3-formaat - Denk-/werkwijze (methode) - Communicatiemiddel (dialoog, verantwoording) - Gestructureerde aanpak voor het oplossen van problemen, met - Gerichte maatregelen om onderliggende oorzaken te elimineren - Kant-en-klaar verbeterverhaal : visaliseer + verwoord het ver- betervoorstel door – compact en compleet – het wat, hoe en waarom van de verbetering weer te geven. (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 7. 7. A3 thinking is as much about developing good problem-solvers as it is about effectively solving problems. Durward K. Sobek II & Art Smalley “ (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 8. 8. (Continu) verbeteren met de PDCA-cyclus (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 9. 9. Verbeter de wereld: stapje voor stapje (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 10. 10. PDCA vs. A3 PDCA A3 (1) Identificeer het probleem (2) Begrijp de huidige situatie (3) Bepaal de doelstelling(en) (4) Analyseer de grondoorzaken (5) Bepaal tegenmaatregel(en) (6) Voer tegenmaatregel(en) in (7) Evalueer tegenmaatregel(en) (8) Standaardiseer succes! Plan Do Check Act (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 11. 11. Een belangrijk principe binnen lean is ‘Genchi Genbutsu’ , wat ‘ga en kijk’ betekent: om een situatie écht te begrijpen moet je naar de Gemba (de échte plek waar het werk gedaan wordt en waarde wordt toegevoegd voor de klant). Respecteer hier het vakmanschap van de medewerkers en laat ze zelf problemen oplossen.
 12. 12. (1) Identificeer het probleem Wat is het probleem? Herkennen, erkennen en identificeren van het probleem. Een probleem is een afwijking tussen de wens (norm, behoefte of ambitie) en de werkelijkheid. Kort en bonding beschrijving van de afwijking tussen de gewenste situatie (to be) en de huidige situatie (as is). (1) Zoek de afwijking (as is vs. to be) (2) Pas evt. de Kipling-vragen (5W1H) toe (3) Vat probleem beknopt samen (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 13. 13. (2) Begrijp de huidige situatie Hoe ziet de huidige situatie eruit? Wat is de achtergrond van het probleem? Wat doet er ‘pijn’? Wat zijn de symptomen? Verkrijg inzicht in én beschrijf de huidige situatie op basis van feitelijke informatie. Verhelderen het probleem door dit waar mogelijk expliciet te maken + cijfermatig te onderbouwen (data) en/of visualiseren (tabellen, grafieken, diagrammen, stroomschema’s, enz.). Ga naar de Gemba (werkvloer; de plek waar waarde wordt toe- voegd voor de klant) om informatie in te winnen. (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 14. 14. (3) Bepaal de doelstelling(en) Wat is het doel? Wat wil je bereiken? Hoe wil je dat de toekomstige situatie eruit ziet? Welke specifieke verbetering wil je realiseren? Beschrijving (SMART) van te verwachten verbetering (na analyse grondoorzaken [4] + opstellen/nemen tegenmaatregel(en) [5]/[6]). <werkwoord> benoem actie(s) die je gaat doen <wat> beschrijf wat je gaat aanpakken <hoeveel> kwantificeer wat je wilt bereiken <wanneer> specificeer het tijdframe (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 15. 15. (4) Analyseer de grondoorzaken Wat is de échte oorzaak van het probleem? Identificeer en analyseer, nadat het probleem is gedefinieerd, de mogelijke grondoorzaken (‘root cause analyse’). De belangrijkste hulpmiddelen bij deze analyse zijn: - ‘5 x waarom?’-methode - Oorzaak-/gevolg-diagram (‘Ishikawa’- of ‘visgraat’-diagram). (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 16. 16. (5) Bepaal tegenmaatregel(en) Wat ga je doen om het probleem op te lossen? Welke tegenmaatregelen nemen oorzaak of oorzaken weg? Inventariseer tegenmaatregelen om de (belangrijkste) onderliggende oorzaken aan te pakken. (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 17. 17. (6) Voer tegenmaatregel(en) in Wat is het implementatieplan? Wie doet wat wanneer? Invoeren tegenmaatregel(en) om te experimenteren of de gekozen tegenmaat-regel(en) het verwachte resultaat geven voor de aan te pakken grondoorzaken. Stel een actieplan op voor het implementeren van tegenmaatregel(en) + zorg voor uitvoering van het plan (‘experimenteer’). <Wie> verantwoordelijke medewerker(s) <Wat> actielijst met handeling(en) <Wanneer> tijdslimiet(en) + voorzie in meetplan voor evaluatie effectiviteit maatregel(en) (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 18. 18. (7) Evalueer tegenmaatregel(en) Zijn de tegenmaatregelen effectief? Evalueer de effectiviteit van de tegenmaatregel(en): bekijk wat het effect is van het implementeren van de tegenmaatregel(en) en of deze effectief bijdragen aan de doelstellingen. De mate waarin de implementatie geslaagd is, bepaalt de aan- bevolen/noodzakelijke vervolgacties (zie [8]). (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 19. 19. (8) Standaardiseer succes! Hoe nu verder? Wanneer de tegenmaatregelen succesvol zijn, kan dit succes ‘ge- standaardiseerd’ worden door de nieuwe werkwijze blijvend te borgen in de organisatie. • Nieuwe werkwijze opnemen in bestaande procedures • Aanvullende maatregelen voor ‘blijvende borging’ • Aanpassen documentatie, communicatie en training • Kopiëren naar andere afdelingen Bij tegenvallende resultaten [7] moet A3 worden bijgesteld. • (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 20. 20. Bijlagen
 21. 21. (1) Probleem Thema (4) Grondoorzaken (5) Tegenmaatregel(en) (6) Implementatie (7) Evaluatie A3 (8) Vervolgacties (2) Huidige situatie (3) Doelstelling(en) Opsteller(s) Trekker(s) Status Datum
 22. 22. (1) Probleem Thema Vul eerst (1) t/m (3) in. Formuleer daarna het thema door samenvoegen van antwoorden op: Wat gaan we doen? [zie (1)], Op wat? [zie (3)] (4) Grondoorzaken (5) Tegenmaatregel(en) (6) Implementatie (7) Evaluatie A3 (8) Vervolgacties (2) Huidige situatie (3) Doelstelling(en) Afleidbaar uit (1) + (3) Identificeer het probleem Begrijp de huidige situatie Bepaal de doelstelling(en) Analyseer de grondoorzaken Bepaal tegenmaatregel(en) Voer tegenmaatregel(en) in Evalueer tegenmaatregel(en) Standaardiseer succes! ‘5 x waarom?’-methode Oorzaak/gevolg-diagram (visgraat/Ishikawa-diagram) 5W1H (‘Kipling-vragen’) ‘5 x waarom?’-methode 8 verspillingen 5W1H (‘Kipling-vragen’) SMART Pareto (80/20-regel) Prioriteitenmatrix (effort/benefit-matrix) Tegenmaatregelen bedenken + voorstellen voor het aanpakken van belangrijkste grondoorzaken. Vaststellen óf er sprake is van een afwijking tussen wens (norm, behoefte of ambitie) en werkelijkheid. (Op basis van evaluatie) trekken van conclusie s + bepalen conse- quenties: (a) blijvend borgen van verbetering, of (b) bijstellen A3. Identificeren + analyseren mogelijke grondoorzaken. Beschrijven/verhelderen van de huidige situatie (hoe gaat het nu?) Incl. aantallen en/of scores + evt. visuele weergave van het proces. Formuleer de te realiseren verbeterdoelstelling(en). Invoeren van tegenmaatregelen door het maken + uitvoeren van een implementatieplan, met beschrijving van de acties (wie wat gaat wat wanneer doen?) en hoe je effectiviteit van de tegenmaatregel(en) gaat meten? Evalueren effectiviteit geïmplementeerde tegenmaatregel(en) Opsteller(s) Trekker(s) Status Datum
 23. 23. 5WH1-methode (‘Kipling-vragen’) I have six honest serving men They taught me all I knew I call them What and Where and When And How and Why and Who “ (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 24. 24. 5W1H-methode: verdiepingsvragen (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 25. 25. Producten/diensten voldoen niet aan specificaties of verwachtingen van de klant (afkeur en herbewerking) Onnodige beweging van mensen Onnodig transport van materialen of informatie Meer materialen of infor- matie op voorraad dan nodig voor het proces Meer werk of hogere kwali- teit leveren dan klant vraagt Meer of eerder produ- ceren dan klant vraagt Niet benutten van menselijk talent, kennis en vaardigheden Wachten op mate- rialen of informatie 8 verspillingen
 26. 26. Oorzaak/gevolg-diagram Synoniem: Visgraat-/Ishikawa-diagram Werkwijze (1) Schrijf probleem in kop visgraat (2) Teken hoofdgraten + benoem ze (als belangrijkste oorzaakcategorieën) (3) Schrijf mogelijke oorzaken binnen een hoofdcategorie op de graten (4) Verfijn evt. door suboorzaken toe te voegen en/of het aantal hoofdcatego- rieën uit te breiden. Oorzaakcategorieën Productie-omgeving - Mensen - Machines - Methodes - Metingen - Materialen Administratieve omgeving - Beleid - Procedures - Mensen - Programma’s (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 27. 27. ‘5 x waarom?’-methode Waarom Daarom Waarom Daarom Waarom Daarom Waarom Daarom Waarom Daarom Grondoorzaak (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 28. 28. Pareto (80/20-regel) (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl
 29. 29. Effort/benefit-diagram Grafisch hulpmiddel voor het evalueren van mogelijke op- lossingen in termen van de benodigde inspanning en de verwachte baten. Helpt bij het prioriteren van op- lossingen, waarbij de voorkeur zal uitgaan naar oplossingen die met weinig inspanning grote resultaten zullen opleveren. (c) Bart Steenbergen, www.eenblogjeom.nl

×