Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bart Hunnekens, Wetsvoorstel Vakantiedagen

985 views

Published on

Slides seminar \'De Zieke Werknemer\' - Deterink Advocaten en Notarissen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bart Hunnekens, Wetsvoorstel Vakantiedagen

 1. 1. Wetsvoorstelvakantiedagenmr. B.M.W. Hunnekens 9 juni 2011
 2. 2. Inhoud• Huidige situatie 2• Aanleiding wetsvoorstel• Wetsvoorstel 32 465• Voorbeelden• Conclusies
 3. 3. Huidige situatieArtikel 7:634 BW (hoofdregel opbouw) 3• 20 dagen (vier maal overeengekomen arbeidsduur per week)• Pro rata opbouw gerelateerd aan loon (bij in- of uitdiensttreding)
 4. 4. Huidige situatieArtikel 7:635 lid 4 BW (uitzonderingen opbouw bij ziekte) 4• Indien bedongen arbeid niet verricht wegens ziekte: alleen laatste 6 maanden opbouw (recht op loon niet noodzakelijk!!)• Na een maand beter/werken start nieuwe periode van 6 maanden• Indien bedongen (of passende) arbeid slechts gedeeltelijk verricht wegens ziekte: opbouw over gewerkte urenGéén opbouw tijdens ziekte:• Ziekte door opzet veroorzaakt• Werknemer vertraagt/belemmert door zijn toedoen genezing• Werknemer weigert zonder deugdelijke grond te re-integreren
 5. 5. Huidige situatieArtikel 7:636 en 7:637 BW (ziekte en vakantie) 5• Tijdens ziekte mogen alleen vakantiedagen van het saldo die uitstijgen boven het jaarlijkse minimum als vakantiedagen worden aangemerkt, én• Slechts in een voorkomend geval (dus niet bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst)• Bovenwettelijke vakantiedagen mogen tijdens ziekte worden aangemerkt als vakantiedagen, ook vooraf in arbeidsovereenkomst en ook in geval van reeds geplande vakantieNB: anders dan wachtdagen (artikel 7:629 lid 9 BW)
 6. 6. Huidige situatieArtikel 7:638 BW (vaststellen vakantie) 6• Werknemer moet jaarlijks minimaal wettelijke dagen kunnen opnemen• Werkgever stelt vast conform wensen werknemer, tenzij: – wet of cao – schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst) – gewichtige redenen (ernstige verstoring bedrijfsvoering) – werkgever niet binnen 2 weken schriftelijk reageertNB: overeenstemming met OR niet voldoende, tenzij schriftelijk inarbeidsovereenkomst
 7. 7. Huidige situatieArtikel 7:642 BW (verjaring) 7• Verjaring na 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan• Stuiting mogelijk (HR 4 juni 2004, JAR 2004/167)• Oudste dagen worden eerst opgenomen (HR 10 juni 1988, NJ 1988/954)
 8. 8. Aanleiding wetsvoorstelRichtlijn 2003/88/EG (betreffende een aantal aspecten van de 8organisatie van de arbeidstijd)• Lidstaten treffen maatregelen om alle werknemers ten minste 4 weken per jaar vakantie te gunnen• Deze minimumperiode kan niet worden vervangen door geld, tenzij bij einde dienstverbandNB: Richtlijnen kennen géén horizontale werking
 9. 9. Aanleiding wetsvoorstelJurisprudentie HvJ EG 9• Arrest Schultz-Hoff (20 januari 2009, JAR 2009/58): – De opbouw van minimumvakantie mag niet aan voorwaarden gebonden zijn (bijvoorbeeld werken/niet ziek zijn) – Referteperiode voor opname is toegestaan, maar indien werknemer geen mogelijkheid heeft gehad, moet hij in staat worden gesteld in andere periode vakantie te nemenNB: arrest ziet niét specifiek op opbouw tijdens ziekte!
 10. 10. Aanleiding wetsvoorstelJurisprudentie Nederlandse rechters: 10• Kantonrechter Utrecht (14 oktober 2009, JAR 2009/280): richtlijnconforme uitleg huidige bepalingen mogelijk → volledige opbouw tijdens ziekte o.b.v. goed werkgeverschap en redelijkheid en billijkheid• Hof Amsterdam (10 november 2009, JAR 2010/13): richtlijnconforme uitleg huidige bepalingen is een uitleg contra legem → opbouw tijdens ziekte conform huidige artikel 7:634
 11. 11. Wetsvoorstel 32 465Artikel 7:635 BW (opbouw vakantiedagen): 11• Lid 4, beperkte opbouw tijdens ziekte, komt te vervallen → zieke werknemers bouwen volledig op (afhankelijk van recht op loon)
 12. 12. Wetsvoorstel 32 465Artikel 7:636, 7:637 en 7:638 BW (ziekte, vakantie en vaststellen): 12• Bij ziekte tijdens vastgestelde vakantie kunnen ziektedagen als (wettelijke) vakantiedagen worden aangemerkt indien werknemer daarmee instemt in een voorkomend geval• Bovenwettelijke vakantiedagen mogen (nog steeds) tijdens ziekte worden aangemerkt als vakantiedagen• Vaststelling blijft hetzelfde: werkgever stelt vast conform wensen werknemer
 13. 13. Wetsvoorstel 32 465Artikel 7:640a BW (vervaltermijn) 13• Aanspraak op wettelijke vakantiedagen vervalt 6 maanden na de laatste dag van het kalanderjaar waarin de aanspraak is verworven• Tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen (dan 5 jaar verjaring)• Afwijking ten gunste van werknemer is toegestaan in schriftelijke (arbeids)overeenkomst
 14. 14. Wetsvoorstel 32 465 14Wat is ‘redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen’• Geheel vrijgesteld van re-integratie (GBM) → niet het niet voldoen aan re-integratieverplichtingen door werknemer• Bijzondere omstandigheden: – Door toedoen werkgever niet mogelijk om op te nemen – Privéredenen werknemer (?) – Zwangerschap (?)NB: bewijslast niet hebben kunnen opnemen rust op werknemer!
 15. 15. Wetsvoorstel 32 465Overgangsrecht 15• Opbouw en opname tijdens ziekte vanaf 1 januari 2012• Vervaltermijn is van toepassing op wettelijke vakantiedagen die worden opgebouwd vanaf 1 januari 2012• Dus niét op saldo dat op 31 december 2011 bestaat• En niét op bovenwettelijke vakantiedagen
 16. 16. Voorbeeld (redelijkerwijs niet hebben kunnen opnemen) 16 1 mei 2013 – 1 juli 2013: WERELDREIS!!! 1 januari 2012: indienst- treding werknemer Aantal vakantiedagen 2012: 0 (??) 2013: 10 Opbouw 15 april 2013 – 1 augustus 2013: ziek vakantiedagen 2012: 20Werknemer 2013: 6,67werkt fulltime, Totaal: 26,6720 vakantie-dagen per jaar
 17. 17. Voorbeeld (verstoring re-integratie) 17 1juni 2013 - 30 juni 2013: gedwongen opname 20 dagen? 1 januari 2012: indienst- treding werknemer Opbouw vakantiedagen 1 maart 2012 – 1 juni 2013: 2012: 20Werknemer langdurig ziek 2013: 8,33werkt fulltime, Totaal: 28,3320 vakantie-dagen per jaar
 18. 18. Voorbeeld (aparte administratie) 18 Drie weken vakantie Welke dagen gebruiken?? INVOERING NIEUWE WET 1 januari 2011: indienst- Nog twee dagen extra?? treding werknemer Saldo vakantiedagen Opbouw vakantiedagen Saldo vakantiedagen 1 januari 2012: 1 januari 2012 – 1 juli 2012: 1 juli 2012: Wettelijk (oud): 5 Wettelijk (nieuw): 10 Wettelijk (oud): 5 Bovenwettelijk (oud): 3 Bovenwettelijk (nieuw): 5 Bovenwettelijk (oud): 3 Totaal (oud): 8 Totaal (nieuw): 15 Wettelijk (nieuw): 10Werknemer Bovenwettelijk (nieuw): 5werkt fulltime, Totaal: 2330 vakantie-dagen per jaar
 19. 19. Conclusies 191) Wetsvoorstel treft alle werknemers, niet alleen zieke werknemers → zorg voor goede communicatie2) Aparte administratie oude, nieuwe, wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen3) Bovenwettelijke dagen ‘voorwaardelijk toekennen’ → afwijking verjaringstermijn niet mogelijk4) Overleg met werknemer over opname vakantiedagen tijdens ziekte (of niet) en schriftelijk bevestigen
 20. 20. 20 Vragen ?Deterink Advocaten en Notarissenmr. B.M.W. HunnekensKennedyplein 201, 5611 ZT Eindhovene: bart.hunnekens@deterink.comt: 040 26 26 634m: 06 317 529 21

×