Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Promocja Pv6

1,325 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Promocja Pv6

 1. 1. Promocja IPv6 Dlaczego wdraŜanie IPv6 jest waŜne juŜ DZIŚ? IPv6 Task Force Bartosz Gajda Prezentacja powstała przy udziale Polskiej Grupy Roboczej IPv6
 2. 2. Plan prezentacji 1. Powody wdraŜania IPv6 2. Porównanie IPv4 i IPv6 – pule adresowe 3. Protokół IPv4 – stopień wyczerpania puli adresów, hierarchia adresacji 4. Ograniczenia protokołu IPv4 i sposoby ich pokonywania 5. Co się stanie gdy zabraknie adresów IPv4? 6. Scenariusze wdraŜania protokołu IPv6 (tunele, teredo, 6to4, native) 7. Lista polskich operatorów i dostawców 8. Podstawowe (nowe) cechy protokołu IPv6 9. Wsparcie dla IPv6 w systemach operacyjnych (Linux, Windows) 10. Przykłady rozwoju i wdroŜeń IPv6 (sieci Geant, Pionier) 11. Stanowisko Komisji Europejskiej wobec wdraŜania IPv6 12. Polish IPv6 Task Force = Polska Grupa Robocza IPv6 13. Wnioski 2
 3. 3. Powody wdraŜania IPv6 Fakt: adresy IPv4 wyczerpują się – Co się stanie po wyczerpaniu się puli IPv4 ? – Jak wpłynie to na dalszy rozwój Internetu, usługodawców, dostawców, uŜytkowników końcowych? Fakt: Protokół IPv6 dostarcza nowych mechanizmów i rozwiązań do lepszego działania wielu aplikacji w dzisiejszym i przyszłym Internecie – Czy dotychczasowe rozwiązania przedłuŜające Ŝycie IPv4 jak NAT są dobre i wystarczą na przyszłość dla nowych aplikacji? 3
 4. 4. Pula adresów IPv4 a IPv6 IPv4 – adres 32 bitowy – ok. ~4 miliardy adresów IPv6 – adres 128 bitów, co daje ok…. 10^30 na kaŜdą osobę na Ziemi ☺ Zasada w przyznawaniu adresów IPv6 – kaŜdy dostaje jedną pule adresów – pula jest na tyle duŜa Ŝe wystarcza „na zawsze” – nie ma konieczności występować o nowe przydziały – Dzięki lepszej hierarchii adresów niŜ IPv4 (kaŜdy dostaje jedną pulę) spodziewana jest większy „porządek” w globalnej tablicy routingu IPv6 w Internecie w porównaniu z tablicą routingu IPv4 (gdy juŜ wszyscy będą uŜywać IPv6) 4
 5. 5. Hierarchia przydzielania adresów IP na świecie Organizacje Regionalne RIR Dostawcy Internetu UŜytkownicy końcowi 5
 6. 6. Pula adresów IPv4 kończy się! Przewidywany koniec dostępności adresów IPv4 – Przewidywane wyczerpanie puli adresów w IANA: 19-Feb-2011 – Przewidywane wyczerpanie puli adresów w organizacjach RIR: 25-Mar-2012 Ŝródło: http://www.potaroo.net/tools/ipv4/ 6
 7. 7. Pula adresów IPv4 – listopad 2008 Wolne 14% Wykres przedstawia globalne wykorzystanie puli adresów IPv4 7
 8. 8. IANA przydziela ostatnie pule /8 Wykres przedstawia dotychczas przydzielone adresy przez IANA oraz ekstrapolację przydziału w przyszłości źródło: http://www.potaroo.net/tools/ipv4/fig18.png 8
 9. 9. Co z resztą dostępnych adresów IPv4? Propozycje zaostrzenia kryteriów przydziałów adresów dla nowych i obecnych operatorów i ISP – RIPE Policy Proposal 2008-06 – „LIR may receive only an allocation at the minimum allocation size even if their needs justify a larger allocation block” Operatorzy mogą mniej chętnie przydzielać adresy publiczne uŜytkownikom końcowym (w tym firmom) i pobierać za nie wyŜsze opłaty Dalszy rozwój biznesu w technologiach Internetowych będzie coraz trudniejszy i droŜszy 9
 10. 10. Próby pokonania ograniczeń protokołu IPv4 Routing bezklasowy – ograniczył zuŜycie adresów, ale – problematyczny multihoming – sposób juŜ nie stosowany Rozwiązania NAT praktyczne, ale - nie zawsze moŜliwe dla wszystkich aplikacji np. – IPsec, – VoIP, – FTP (kanał kontrolny, uwierzytelnianie-działa, przesyłanie danych – nie działa!! –komendy: passive, port zawierają adresy IP) Konieczność stosowania publicznych adresów IP albo innych rozwiązań: proxy, ALG... (nie zawsze moŜliwe) 10
 11. 11. Dlaczego nie warto czekać na ostatni moment? • Znacznie wyŜsze koszty przy wprowadzaniu IPv6 w ostatnim momencie, w jednym kroku • Większe ryzyko, Ŝe coś nie zadziała jak powinno przy wdraŜaniu jednoetapowym, koszty mogą się wówczas zwiększyć (konieczna wymiana infrastruktury itp.) • Brak wdroŜonego IPv6 moŜe powodować niŜszą konkurencyjność i związane z tym straty, inni lepiej przygotowani gracze na rynku mogą nas wyprzedzić • Aby uzyskać niezbędne doświadczenie na nieuchronne powaŜne wdroŜenie dla całej infrastruktury w niedalekiej przyszłości 11
 12. 12. Wyobraźmy sobie rok 2010/2011 Adresy IPv4 wyczerpały się, co się stanie? Internet nadal działa Wszyscy intensywnie korzystają z rozwiązań wykorzystujących NAT Brak publicznych adresów hamuje rozwój dla nowych graczy na rynku: dostawców, firm, uŜytkowników końcowych MoŜliwość pojawienia się „czarnego rynku” adresów IPv4 (szacunkowo 3,33 euro za IP – patrz dyskusja na RIPE 57 Meeting w Dubaju, Van Mook) Nowe aplikacje i usługi wymagają coraz to bardziej wyrafinowanych rozwiązań i technologii dla globalnej łączności w Internecie 12
 13. 13. Scenariusze wdraŜania protokołu IPv6 faza wstępna: sprawdzenie wsparcia dla IPv6 w posiadanych urządzeniach czy IPv6 nie zaburzy działania IPv4 ? w jaki sposób monitorować, zabezpieczać, zarządzać itd. nową siecią ? wdroŜenie: native IPv6 – osobna infrastruktura dla IPv6 dualstack – równoległe działanie IPv6 i IPv4 naturalne podejście wśród większości operatorów (przy pomyślnych testach wstępnych) 13
 14. 14. Sposoby podłączania do sieci IPv6 „native” IPv6 - najbardziej wskazane: Nasz dostawca ISP – musi to umoŜliwiać Adresacja IPv6 – konieczność otrzymania puli adresów od dostawcy lub od RIPE tunele warstwy drugiej: ATM – zestawianie PVC CCC, MPLS, ATOM VLAN tunele warstwy 3 – IPv6 w IPv4: tunele ręcznie konfigurowane oraz automatycznie przez tunelbroker, SixXS itp. 6to4 – nie wymaga posiadania adresów IPv6 teredo – nie wymaga posiadania adresów IPv6 14
 15. 15. Podłączania do sieci IPv6 • Operatorzy, dostawcy usług, firmy – Tańszy scenariusz to wdraŜanie IPv6 „krok po kroku” – Warto wdraŜać przy okazji planowanych modernizacjach sieci, sprzętu, oprogramowania, usług – Posiadane środki i czas przeznaczone na planowane modernizacje sprzętu i oprogramowania (w tym firmware w routerach) warto rozszerzyć o włączenie IPv6! • UŜytkownicy końcowi – „Domowe” systemy operacyjne (Windows, Linux, Mac OS) obsługują IPv6 – Dostępowe urządzenia sieciowe w domach (routery kablowe, DSL, Ethernet) zazwyczaj nie obsługują IPv6 (ale moŜliwe tunele IPv6 w IPv4) – Istnieje duŜy problem z uzyskaniem łączności i adresów od dostawców Internetu – MoŜliwe alternatywne metody na podłączenie do IPv6 np. mechanizm Teredo, publiczne bramy jak SixXS itd. 15
 16. 16. Sposoby podłączania do sieci IPv6 w Polsce Europejska sieć edukacyjna Geant – od 2003 roku produkcyjnie dostarcza IPv6 dla europejskich narodowych sieci akademickich i naukowych NREN Operatorzy światowi jak Telia, Level3 – wspierają IPv6 Nieliczni operatorzy sieci i dostawcy krajowi oferują IPv6 dla swoich klientów i uŜytkowników Polski DNS dla domen .pl obsługuje IPv6 od 2005 roku 16
 17. 17. Lista polskich operatorów i dostawców – posiadaczy produkcyjnych adresów IPv6 1. Academic Computer Centre CYFRONET AGH 19. MPEC Wroclaw S.A 2. Academic Metropolitan Area Network, Szczecin 20. Netia Telekom SA 3. Aster City Cable Ltd. 21. PLIX 4. ATM S.A. 22. Polish Telecom (Telekomunikacja Polska S.A.) 5. CKPOLSL - Silesian University of Technology, 23. Politechnika Czestochowska Computer Center 24. Polkomtel S.A. 6. Crowley Data Poland 25. Poznan Supercomputing And Networking Center 7. East and West - Cable Network 26. Research and Academic Network in Poland (NASK) 8. Era GSM 27. Super Media Sp. z o.o. 9. e-Telko Sp. z o.o. 28. Technical University of Gdansk 10. eTOP sp. z o.o. 29. Technical University of Koszalin 11. Eureka Solutions 30. Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. 12. FONE Sp. z o. o. 31. University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz 13. GTS Energis 32. University of Warmia and Mazury in Olsztyn 14. ICP, Internet Cable Provider 33. UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. 15. INOTEL S.A. 34. WaveNet Sp. z o.o. 16. IPv6 network of ICM 35. Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing 17. Metropolitan Area Network LODMAN Ale tylko niektórzy zzwymienionych oferują IPv6 produkcyjnie! 18. Millennium Communications S.A. Ale tylko niektórzy wymienionych oferują IPv6 produkcyjnie! źródło: http://www.pl.ipv6tf.org/wiki/ 17
 18. 18. Podstawowe (nowe) cechy protokołu IPv6 Rozszerzenie przestrzeni adresowej z 32 do 128 bitów – daje to ok.. 6,5x10^23 adresów na 1m^2 na pow. Ziemi – Przykładowy adres: 2001:808:1000:2000:a69c:8000:f226:5964/64 zmiany w formacie nagłówka – całkowicie nowy format datagramu, modyfikowalne i opcjonalne nagłówki rozszerzeń Wydajny oraz hierarchiczny sposób adresowania i routingu Automatyczne adresowanie węzłów Wprowadzono priorytety i pełną implementacją QoS Bezpieczeństwo – obowiązkowe (IPsec) MoŜliwość późniejszego dodawania i modyfikowania opcji 18
 19. 19. Darmowe podłączania do sieci IPv6 www.sixxs.net SixXS dostarcza oprogramowanie klienta dla większości systemów operacyjnych Windows, Linux itp. Mechanizm heartbeat– eliminuje niedziałające tunele co gwarantuje dobrą jakość łączności w sieci Rozwiązanie skierowane dla uŜytkowników końcowych Mapa aktualnych serwerów PoP http://www.sixxs.net/ 19
 20. 20. Wsparcie dla IPv6 w systemach operacyjnych Linux: wszystkie dystrybucje od wielu lat wspierają IPv6 Peter Bieringer – IPv6 & Linux - Status http://www.bieringer.de/linux/IPv6/status/ projekt USAGI – (UniverSAl playGround for Ipv6) Project http://www.linux-ipv6.org/ 20
 21. 21. Wsparcie dla IPv6 w systemach operacyjnych (2) Microsoft Windows 2000: pierwsze wsparcie dopiero w Windows 2000 jako „preview technology” wymaga ściągnięcia ze stron Microsoftu i instalacji jako łatka December 12, 2000 – „Getting Started with the Microsoft IPv6 Technology Preview for Windows 2000” http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6/start.asp wsparcie na poziomie nieprodukcyjnym Microsoft Windows XP, Server, CE: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/ipv6/default.mspx „Microsoft Windows XP (przed SP1) zawiera deweloperska wersję protokołu IPv6 „Microsoft Windows XP SP1 – zawiera produkcyjna wersję IPv6 (z ograniczeniami) „Microsoft Windows XP SP1 +”Advanced Networking Pack for Windows XP” w roku 2003 rozszerza funkcjonalność IPv6 (firewall, Teredo, ISATAP ) „Microsoft Windows XP SP2 – dostępny od 2004 r. zawiera wzbogacone IPv6 z „Advanced Networking Pack” + lepszy wspólny firewall dla IPv4 i IPv6 „Microsoft Windows Server 2003 – zawiera produkcyjną wersję protokołu IPv6 na poziomie podobnym do „Advanced Networking Pack” Microsoft Windows CE .NET – wersja 4.1 i późniejsza zawiera produkcyjną wersję protokołu IPv6 z wieloma aplikacjami sieciowymi 21
 22. 22. Wsparcie w systemie Windows XP (SP2) i 2003 Server – szczegóły Wsparcie dla narzędzi: ipconfig, ping, tracert, pathping, netstat, route IE (ale bez proxy serwera!) telnet klient, serwer, ftp klient Windows Media Services ☺ File and Print Sharing (SMB) Internet Information Services (IIS) Web service (the use of literal addresses are not supported by Wininet.dll) ale ftp serwer tylko IPv4 IP Based Printing (LPR) Firewall stanowy (tylko Windows XP) Teredo (tylko Windows XP) DNS (równieŜ transport IPv6) ☺ SNMP (tylko w Windows 2003) Windows Sockets, Remote Procedure Call (RPC), Internet Protocol Helper (IPHelper), Distributed Common Object Model (DCOM), and Win32 Internet Extensions (WinInet) APIs 22
 23. 23. Wsparcie w systemie Windows XP (SP2) i 2003 server – c.d. brak wsparcia dla: DHCP client i serwer IPSec (tylko ograniczone wsparcie, bez automatycznej wymiany kluczy) Mobility (tylko ograniczone wsparcie) wymagana ręczna instalacja IPv6: c:> ipv6 install lub graficznie jako nowy protokół we właściwościach połączenia sieciowego IPv6 moŜe działać tylko z włączonym protokołem IPv4 Windows Vista a IPv6 IPv6 jest standardowo włączony na interfejsach, wsparcie „out-of-the-box„ pojedynczy stos sieciowy obsługujący dwa protokoły IPv4 i IPv6 (co gwarantuje lepszą integracje i wydajność niŜ w Windows XP i 2003 Server) pełne wsparcie dla IPSec równieŜ z wymianą kluczy 23
 24. 24. Przykłady rozwoju i wdroŜeń IPv6 w Polsce 1. PIONIER – Polski Internet Optyczny – ogólnopolska sieć akademicka i naukowa PIONIER 2. Sieć IPv6 w Poznańskim Centrum Superkomputerowo- Sieciowym (PCSS) w sieci POZMAN 3. Sieć europejska GÉANT2 4. Polska Grupa Robocza IPv6 – Polish IPv6 Task Force 24
 25. 25. Sieć PIONIER GDAŃSK Pule adresowe IPv6 Pule adresowe IPv6 KOSZALIN 2001:0808::/32 PL-POZMAN-20020710 2001:0808::/32 PL-POZMAN-20020710 BIAŁORUŚ 2001:06D8::/32 PL-CYFRONET- 155 Mb/s 2001:06D8::/32 PL-CYFRONET- 20010221 OLSZTYN 20010221 SZCZECIN 2001:0908::/32 PL-BYDMAN-20020924 BYDGOSZCZ BIAŁYSTOK 2001:0908::/32 PL-BYDMAN-20020924 GORZÓW TORUŃ 2001:0A10::/32 PL-NASK-20021115 2001:0A10::/32 PL-NASK-20021115 DFN 2x10 POZNAŃ 2001:0A48::/32 PL-WASK-20021212 Gb/s 2001:0A48::/32 PL-WASK-20021212 2001:0B10::/32 PL-LODMAN-20030217 GÉANT2 2001:0B10::/32 PL-LODMAN-20030217 WARSZAWA 2001:06A0::/32 PL-ICM-20000905 10+10 Gb/s 2001:06A0::/32 PL-ICM-20000905 PUŁAWY 2001:4070::/32 PL-TASK-20040712 2001:4070::/32 PL-TASK-20040712 GÉANT2/Internet ZIELONA GÓRA ŁÓDŹ 2001:40F8::/32 PL-OLMAN-20040903 7,5 Gb/s RADOM LUBLIN 2001:40F8::/32 PL-OLMAN-20040903 WROCŁAW CZĘSTOCHOWA 2001:4C58::/32 PL-AMSK-20050420 2001:4C58::/32 PL-AMSK-20050420 Internet 9 Gb/s KIELCE UKRAINA 2001:4C70::/32 PL-POL-20050512 155 Mb/s OPOLE 2001:4C70::/32 PL-POL-20050512 2001:4C58::/32 PL-AMSK-20050420 2001:4C58::/32 PL-AMSK-20050420 2 x 10 Gb/s (2 λ) KATOWICE 2001:4070::/32 PL-TASK-20040712 2001:4070::/32 PL-TASK-20040712 CBDF 10 Gb/s (2 BIELSKO-BIAŁA RZESZÓW 2001:4C70::/32 PL-POL-20050512 2001:4C70::/32 PL-POL-20050512 λ) KRAKÓW 1GE 2a01:01d8::/32 PL-CKPOLSL-20060919 2a01:01d8::/32 PL-CKPOLSL-20060919 SDH 2,5 Gb/s CESNET; SANET 2x10 Gb/s Węzeł sieci PIONIER 25
 26. 26. Scenariusz wdraŜania IPv6 w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Dual stack – Uruchamianie dwóch protokołów IPv4 i IPv6 na tych samych urządzeniach i tych samych łączach – Wymaga wsparcia ze strony urządzeń i oprogramowania szybkiego (sprzętowego) przekazywania pakietów IPv6 oraz wsparcia dla wymaganych protokołów routingu BGP, OSPF itd.. – IPv6 uruchomiony na routerach Cisco GSR 12000, 7500, 7200, Juniper M5 – BGP4+, IS-IS 26
 27. 27. Sieć GÉANT2 połączenia sieci PIONIER ze światowym IPv6 Sieć GÉANT2 – www.geant2.net – 6 miesieczny pilot testowania łączności IPv6, po tym okresie – od 10/2003 oferuje produkcyjną łączność IPv6 – dostarcza łączności dla sieci NREN (National Research and Education Networks) – Usługa dostarczania łączności IPv6 jest na takim samym poziomie niezawodności i jakości jak IPv4 – Sieć kręgosłupowa dual stack IPv6 była zbudowana na urządzeniach Juniper M160, M40 oraz routerach Cisco 7500 27
 28. 28. sieć GÉANT2 28
 29. 29. Komisja Europejska stawia na IPv6! Plany Komisji Europejskiej – wspieranie dostępności IPv6 w krajach Unii: • 25% uŜytkowników do roku 2010 powinno mieć moŜliwość korzystania ze światowego Internetu IPv6 • Komisja chce promować IPv6 wśród dostawców aplikacji i usług sieciowych • Oficjalne przetargi powinny promować IPv6 jako standard dla wszystkich produktów i usług – na terenie całej Europy • Najszybciej jak to moŜliwe, a najpóźniej do 2010 roku, witryny internetowe Unii Europejskiej (a zwłaszcza te z domen Europa i Cordis) powinny zostać przestawione na IPv6 • Komisja, podobnie jak rząd USA, będzie przy ogłaszaniu przetargów na infrastrukturę sieciową i sprzęt stawiać warunek obsługi protokołu IPv6, KE chce teŜ wydać takie zalecenie 27 krajom członkowskim Unii • Dotychczas KE zainwestowała ponad 90 mln euro w rozwój standardu i infrastruktury IPv6 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6 29
 30. 30. Polish IPv6 Task Force = Polska Grupa Robocza IPv6 www.pl.ipv6tf.org Inicjatywa non-profit skupiająca uczestników zainteresowanych rozwojem IPv6 w Polsce : - firmy komercyjne - operatorów telekomunikacyjnych - dostawców usług - ośrodki naukowe - rządowe - przemysłowe - edukacyjne - prasę - uŜytkowników końcowych Działa od listopada 2004 Grupa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych! ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org 30
 31. 31. IPv6 Task Forces – w Europie www.ipv6tf.org ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org 31
 32. 32. Polish IPv6 Task Force = Polska Grupa Robocza IPv6 www.pl.ipv6tf.org serwis dostępny jest pod adresami: • www.pl.ipv6tf.org • www.pl.ipv6-taskforce.org • www.poland.ipv6-taskforce.org serwis www lista dyskusyjna ipv6-tf@pl.ipv6tf.org archiwum listy ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org 32
 33. 33. Wiki IPv6 – www.pl.ipv6tf.org/wiki Cel: stworzenie dostępnego dla wszystkich szerokiego repozytorium poświęconego protokołowi IPv6, otwartego do wolnej edycji Przykładowe artykuły: – Sieci IPv6 w Polsce – Tunnel Brokery obecne w Polsce – Pule adresów IPv6 w Polsce – Sieci IPv6 w Europie – Zasoby internetowe – Lista ciekawych serwerów dostępnych po IPv6 w Polsce i na świecie: ftp, DNS, news itd. – Projekty IPv6 rozwijane w Polsce i na świecie. – Systemy operacyjne wspierające IPv6 – Aplikacje IPv6 – .... ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org 33
 34. 34. Uczestnicy – zapisanych ponad 90 osób na listę dyskusyjną z firm i instytucji: • ATM S.A. • PSG Sp. z o.o. • Crowley Data Poland • Politechnika Gdańska • Cybernetix • Politechnika Koszalińska • e-utp.net • Politechnika Śląska • GTS Polska Sp. z o.o. • Politechnika Warszawska • Gryf-Sat • Politechnika Wrocławska • Internet Cable Provider • Polkomtel S.A. • MAN Bydgoszcz • Polska Telefonia Cyfrowa • MAN Gdańsk - TASK • PSG Sp. z o.o. • MAN Koszalin • STARPOL II • MAN Olsztyn • SKOS PG, Vide-Sat s.c., Virtualnet sp. z o.o. • MAN/Polkowice • Softel Sp.z o.o. • Miejskie Sieci Informatyczne e-wro • SUPERMEDIA • NASK • UpGreat • Netia S.A. • NetWorld • TP S.A.- Centrum Badawczo Rozwojowe • PCSS • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu • Politechnika Gdańska • osoby prywatne ZAPRASZAMY! www.pl.ipv6tf.org 34
 35. 35. Wnioski • WdraŜanie IPv6 – Najbardziej zaawansowany poziom wdroŜeń w sieciach akademicko-naukowych w Polsce – Brak wystarczającej motywacji u operatorów i dostawców komercyjnych – Rosnąca ilość posiadaczy adresów, niewielka ilość wdroŜeń produkcyjnych – Stopniowe wdraŜanie jest potrzebne dla uniknięcie efektu „zderzenia ze ścianą” w przyszłości – wobec narastającego braku adresów IPv4 i alternatywnych duŜych nakładów przy szybkich jednoetapowych wdroŜeniach • Świadomość IPv6 – Rosnąca znajomość zagadnień IPv6 wśród kadry technicznej – Małe motywacje wśród kadry menadŜerskiej – Konieczne kształtowanie świadomości o IPv6 jako jedynej drogi do budowania dobrych aplikacji w publicznym Internecie • Zastosowania IPv6 – Brak rewolucyjnych aplikacji i zastosowań dzięki którym IPv6 zyskało by zainteresowanie uŜytkowników końcowych – Olbrzymi rynek do zastosowań mobilnych w najbliŜszej przyszłości – Powoli pojawiające się globalne zasoby IPv6 np. ipv6.google.com 35

×