Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kav mosav9.13

239 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kav mosav9.13

  1. 1. ₪599₪5,990‫סה”כ‬ | ‫תשלומים‬ ‫בעשרה‬ ‫קומפלט‬ ‫שינה‬ ‫חדר‬ ‫לימור‬ ₪999₪9,990‫סה”כ‬ | ‫תשלומים‬ ‫בעשרה‬ ‫אלון‬ 180/100+120‫אוכל‬ ‫שולחן‬ ‫מנגו‬ ‫נועה‬ ‫כסאות‬ 6+ ₪389₪3,890‫סה”כ‬ | ‫תשלומים‬ ‫בעשרה‬ ‫נפתחת‬ TV‫כורסת‬ ‫טיפאני‬ ‫כסא‬ ‫שביעי‬ !‫מתנה‬ ‫עיצוב‬ ‫לחיות‬ ‫ל‬ ‫עיצוב‬ ‫לחיות‬‫עיצוב‬ ‫לחיות‬‫עיצוב‬ ‫לחיות‬ www.shw.co.il ‫באתר‬ ‫פרטים‬ - ‫במוצ”ש‬ ‫פתוחים‬ ‫הסניפים‬ ‫שאר‬ | 10:00 -‫מ‬ ‫בשבת‬ ‫פתוחים‬ ‫ובילו‬ ‫צמח‬ ,‫שמרת‬ | 09:00-14:00 ’‫ו‬ ‫ימי‬ | 10:00-21:00 ’‫א’-ה‬ :‫פתיחה‬ ‫שעות‬ ‫ומראה‬ ‫שידה‬ ‫ארוניות‬ ‫זוג‬ ,‫למיטה‬ ‫-מתייחס‬ ‫קומפלט‬ ‫ח.שינה‬ | ‫קלין‬ ‫ואקווה‬ ‫רוסטיקה‬ ‫בבדי‬ ‫כורסא‬ | A ’‫בקט‬ ‫לבדים‬ ‫מתייחסת‬ ‫הישיבה‬ ‫מערכת‬ ‫המלאי‬ ‫גמר‬ ‫עד‬ ‫או‬ 30.9.13 ‫מבצע‬ ‫תוקף‬ ₪599₪5,990‫סה”כ‬ | ‫תשלומים‬ ‫בעשרה‬ 2+3‫ישיבה‬ ‫מערכת‬ ‫איסלנד‬ www.shp.co.il !‫חדש‬ ‫סניף‬!‫חדש‬ ‫סניף‬ ‫ברק‬ ‫בני‬ 15 ‫הלח”י‬ ‫רחוב‬ ‫החדש‬ ‫למשכננו‬ ‫עברנו‬ 15 ‫הלח”י‬ ‫גן‬ ‫ברק-רמת‬ ‫בני‬ ₪599₪5,990‫סה”כ‬ | ‫תשלומים‬ ‫בעשרה‬ ‫קומפלט‬ ‫שינה‬ ‫חדר‬ ‫לימור‬ ₪999₪9,990‫סה”כ‬ | ‫תשלומים‬ ‫בעשרה‬ ‫אלון‬ 180/100+120‫אוכל‬ ‫שולחן‬ ‫מנגו‬ ‫נועה‬ ‫כסאות‬ 6+ ₪3,890‫סה”כ‬ | ‫ומים‬ ‫נפתחת‬ TV‫ת‬ ‫כסא‬ ‫שביעי‬ !‫מתנה‬ ‫עיצוב‬ ‫לחיות‬ ‫ל‬ ‫עיצוב‬ ‫לחיות‬‫עיצוב‬ ‫לחיות‬‫עיצוב‬ ‫לחיות‬ www.shw.co.il ‫באתר‬ ‫פרטים‬ - ‫במוצ”ש‬ ‫פתוחים‬ ‫הסניפים‬ ‫שאר‬ | 10:00 -‫מ‬ ‫בשבת‬ ‫פתוחים‬ ‫ובילו‬ ‫צמח‬ ,‫שמרת‬ | 09:00-14:00 ’‫ו‬ ‫ימי‬ | 10:00-21:00 ’‫א’-ה‬ :‫פתיחה‬ ‫עות‬ ‫ומראה‬ ‫שידה‬ ‫ארוניות‬ ‫זוג‬ ,‫למיטה‬ ‫-מתייחס‬ ‫קומפלט‬ ‫ח.שינה‬ | ‫קלין‬ ‫ואקווה‬ ‫רוסטיקה‬ ‫בבדי‬ ‫כורסא‬ | A ’‫בקט‬ ‫לבדים‬ ‫מתייחסת‬ ‫הישיבה‬ ‫מערכת‬ ‫המלאי‬ ‫גמר‬ ‫עד‬ ‫או‬ 30.9.13 ‫מבצע‬ ‫תוקף‬ www.shp.co.il !‫חדש‬ ‫סניף‬!‫חדש‬ ‫סניף‬ ‫ברק‬ ‫בני‬ 15 ‫הלח”י‬ ‫רחוב‬ ‫החדש‬ ‫למשכננו‬ ‫עברנו‬ 15 ‫הלח”י‬ ‫גן‬ ‫ברק-רמת‬ ‫בני‬ ‫תשע"ד‬ ‫בתשרי‬ '‫ח‬ • 2013 ‫בספטמבר‬ 12 • 800 '‫מס‬ • ‫הכפרית‬ ‫וההתיישבות‬ ‫המושבים‬ ‫שבועון‬ ‫אחרי‬ 40 ‫המלחמה‬ ‫אילן‬ ‫רס"ן‬ ‫קיבל‬ '73 ‫באוקטובר‬ 7-‫ב‬ ‫לימים‬ ,134 ‫בגדס"ר‬ ‫מ"פ‬ ,‫אשל‬ ‫פקודה‬ ,‫הפירות‬ ‫מגדלי‬ ‫ארגון‬ ‫מנכ"ל‬ ‫ארבעה‬ ‫בראש‬ ‫בבהילות‬ ‫לצאת‬ ‫השריון‬ ‫חטיבה‬ ‫את‬ ‫ולתגבר‬ ‫טנקים‬ ‫קרב‬ ‫בתום‬ .‫הגולן‬ ‫ברמת‬ 188 ‫כוחות‬ ‫שבפיקודו‬ ‫הכוח‬ ‫בלם‬ ‫שבו‬ ‫קשה‬ ‫אשל‬ ‫נפצע‬ ,‫עדיפים‬ ‫סוריים‬ ‫יד‬ ‫"בעזרת‬ .‫ובעיניים‬ ‫ביד‬ ,‫ברגליים‬ ‫איכשהו‬ ‫הצלחתי‬ ,‫אחת‬ ‫ורגל‬ ‫אחת‬ ‫הוא‬ ,‫שנה‬ 40 ,‫מאז‬ ."‫מהטנק‬ ‫לצאת‬ ‫קריירה‬ ‫ופיתח‬ ‫מהפציעות‬ ‫החלים‬ ‫בתפקיד‬ ‫למחליפו‬ .‫מרשימה‬ ‫את‬ ‫"אחד‬ :‫מציע‬ ‫הוא‬ ‫המנכ"ל‬ "‫ביחד‬ ‫והמושבים‬ ‫הקיבוצים‬ 12 '‫עמ‬ ˆ ‫אובליגנהרץ‬ ‫אבי‬ ‫מעריב‬‫ארכיון‬:‫צילום‬ 13 '‫עמ‬ ‫ראה‬ ‫טובה‬ ‫חתימה‬ ‫וגמר‬ ‫שמח‬ ‫חג‬‫והחלב‬ ‫והרפת‬ ,‫שיא‬ ‫יבול‬ ,‫למושב‬ ‫קו‬ ,‫הירוק‬ ‫הזמן‬ ‫מאחלים‬
  2. 2. || 212.9.13 ‫תוכן‬ ‫מספרים‬ ‫סופרים‬ ‫סיפור‬ ‫עם‬ ‫מחברים‬ ‫שלושה‬ ‫ספרות‬ ‫מדור‬ .‫מרתק‬ ‫חיים‬ ‫מורחב‬ 20 ‫בחצר‬ ‫קטן‬ ‫צריף‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ :‫התעקש‬ ‫אמנון‬ ‫בבתים‬ ‫לגור‬ ‫לעולים‬ ‫לתת‬ ‫סיפור‬ .‫שירותים‬ ‫בלי‬ 28 !‫קל‬ ‫צום‬ ‫מדריך‬ - ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫צום‬ "‫נפשותיכם‬ ‫את‬ ‫ל"עיניתם‬ ‫יחסית‬ ‫בקלות‬ 6 03-5632547 ‫כלפון‬ ‫אסתי‬ ‫והפקה‬ ‫מזכירה‬ esti.halfon@maariv.co.il ‫ראובן‬ ‫שרה‬ ‫מערכת‬ ‫גרפיקה‬ ■ ‫קולניק‬ ‫ניקולאי‬ ‫מודעות‬ ‫גרפיקה‬ ■ 03-5632441 ‫מערכת‬ 03-5682878 ‫לוח‬ ’‫טל‬ ‫יוסף‬ ‫דרור‬ :‫עורך‬ ■ ‫זיו‬ ‫עדנה‬ ‫עיתון‬ ‫מנהלת‬ ■ ‫סיימתם‬ ?‫לקרוא‬ ‫השליכו‬ ‫אנא‬ ‫לפח‬ ‫הגיליון‬ ‫את‬ ‫הסמוך‬ ‫המחזור‬ .‫מגוריכם‬ ‫למקום‬ ‫טביבי‬ ‫ורם‬‫י‬ ,‫קניאל‬ ‫יעקב‬ ‫פרסום‬ ‫יועצי‬ 03-5632547 ‫מודעות‬ ’‫טל‬ 03-5638728 ‫מודעות‬ ‫פקס‬ kav_daf@maariv.co.il ‫מודעות‬ ,‫לזר‬ ‫יעקב‬ ,‫סולומון‬ ‫חני‬ ‫כתבים‬■ ,‫חקיקת‬ ‫אפרת‬ ‫עוד‬ ,‫גלבוע‬ ‫נחמן‬ ,‫רייך-מיכאלי‬ ‫איילת‬ ‫עוד‬ ,‫ברקאי‬ ‫יבל‬ ,‫קורן‬ ‫סלע‬ ,‫נוי‬ ‫זהר‬ ,‫רם‬ ‫דגנית‬ ,‫מדרשי‬ ‫בר-כוכבא‬ ,‫אובליגנהרץ‬ ‫אבי‬ ‫ברג‬ ‫יוסי‬ ,‫מאור‬ ‫דפנה‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ■ dror.maariv@gmail.com www.ihaklai.org.il :‫החקלאי‬ ‫האיחוד‬ ‫תנועת‬ ˆ www.tmoshavim.org.il :‫המושבים‬ ‫תנועת‬ - ‫באינטרנט‬ ‫גם‬ ‫למושב‬ ‫קו‬ ‫ת”א‬ ,2 ‫קרליבך‬ ’‫רח‬ ‫והמנהלה‬ ‫המערכת‬ .‫הזה‬ ‫בעיתון‬ ‫המודפס‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫להפיץ‬ ‫או‬ ‫לפרסם‬ ,‫מידע‬ ‫במאגר‬ ‫לאחסן‬ ,‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫לשדר‬ ,‫לתרגם‬ ,‫להעתיק‬ ‫אין‬ .‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫רוחנית‬ ‫התעלות‬ ‫מדיטציה‬ ‫בעת‬ ‫הרצפה‬ ‫מעל‬ ‫סמ‬ 30 ‫להתרומם‬ ‫מצליחים‬ ‫הררית‬ ‫תושבי‬ ,‫זילבר‬ ‫שמעון‬ .‫ישראל‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫לטובה‬ ‫לשנות‬ ‫שבכוחה‬ ‫מאמינים‬ ‫והם‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ :‫בארהב‬ ‫למנהל‬ ‫מהאראשי‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שלימד‬ 76%-‫ב‬ ‫בלבנון‬ ‫ההרוגים‬ ‫מספר‬ ‫ירד‬ ,‫שלנו‬ ‫מהמדיטציה‬ ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬ ‫הייתה‬ ‫גדלתי‬ ‫שבה‬ ‫בפרובינציה‬ .‫זיכרונות‬ ‫הרבה‬ ‫בי‬ ‫מעלה‬ ,‫כיפור‬ ‫יום‬ ‫שלפני‬ ,‫הזאת‬ ‫התקופה‬ ‫לו‬ ‫ממתינים‬ ‫היינו‬ ‫וכולנו‬ ‫לשם‬ ‫הולך‬ ‫היה‬ ‫שלי‬ ‫אבא‬ ,‫כיפור‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ .‫גרוס‬ ‫בשם‬ ‫משחטה‬ ‫את‬ ‫פורק‬ ‫ושם‬ ‫בבית‬ ‫לנו‬ ‫שהיה‬ ‫קטן‬ ‫למחסן‬ ‫נכנס‬ ‫היה‬ ,‫כששב‬ .‫שיחזור‬ ‫ונרגשים‬ ‫משולהבים‬ ‫מהן‬ ‫שמנע‬ ‫מכיוון‬ ,‫הפעם‬ ‫לעזר‬ ‫היה‬ ‫הזעיר‬ ‫שמוחן‬ ‫והלומות‬ ‫מקרקרות‬ ‫תרנגולות‬ ‫שש‬ :‫משאו‬ .‫לעתים‬ ‫ברכה‬ ‫הוא‬ ‫זעיר‬ ‫עוף‬ ‫מוח‬ ,‫כן‬ .‫בקרוב‬ ‫להשתפר‬ ‫עומד‬ ‫אינו‬ ‫שגורלן‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הידיעה‬ ‫את‬ ,‫לחברתנו‬ ‫והסכינו‬ ‫מעט‬ ‫נרגעו‬ ‫ואט-אט‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫במשך‬ ‫לחברה‬ ‫לנו‬ ‫אירחו‬ ‫התרנגולות‬ ‫לגביהן‬ ‫אחרות‬ ‫תכניות‬ ‫היו‬ ‫שלי‬ ‫לאבא‬ ‫אבל‬ 26 '‫עמ‬ ˆ ‫אבא‬ ‫בבית‬ ‫הכפרות‬ ‫במנהג‬ ‫נזכרת‬ ‫החיטה‬ ‫אם‬ ‫באוויר‬ ‫יוגה‬ ‫יש‬ ‫ברקאי‬ ‫יבל‬ ‫מאמינים‬ ‫הררית‬ ‫הקהילתי‬ ‫היישוב‬ ‫תושבי‬ ,‫בישראל‬ ‫הפשיעה‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫שבכוחם‬ ‫מספר‬ ‫ואת‬ ‫הדרכים‬ ‫תאונות‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ‫הבורסה‬ ‫את‬ ‫לשדרג‬ ,‫השריפות‬ ,‫חשבונם‬ ‫לפי‬ ,‫מהם‬ ‫די‬ ‫יהיו‬ ‫אם‬ .‫הלאומי‬ ‫הרוח‬ ,‫הטרנסצנדנטלי‬ ‫מהסוג‬ ‫מדיטציה‬ ‫שיתרגלו‬ ‫יוכלו‬ ‫הם‬ ,‫למצב‬ ‫ממצב‬ ‫עוברת‬ ‫התודעה‬ ‫שבו‬ ‫אולי‬ .‫במלחמות‬ ‫ההרוגים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ .‫בסוריה‬ ‫המתרחש‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫אף‬ ‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫מטר‬ 500 ‫שנמצא‬ ,‫בהררית‬ ‫התוש‬ ‫עוסקים‬ ,‫משגב‬ ‫האזורית‬ ‫במועצה‬‫י‬ ‫וכשהם‬ ,‫טרנסצנדנטלית‬ ‫במדיטציה‬ ‫בים‬ ‫עם‬ ‫המדיטציה‬ ‫את‬ ‫ביום‬ ‫פעמיים‬ ‫מתרגלים‬ ‫סנט�י‬ 30 ‫מתרוממי ם‬ ‫הם‬ ‫שלובות‬ ‫רגליים‬ ‫כמו‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫מהצד‬ ‫לצופה‬ .‫באוויר‬ ‫מטרים‬ ‫נקרא‬ ‫זה‬ ‫מקצועית‬ ‫ובשפה‬ ‫צפרדע‬ ‫קפיצות‬ .‫יוגית‬ ‫תעופה‬ ‫המדי‬ ‫של‬ ‫הוותיקים‬ ‫המתרגלים‬ ‫אחד‬‫י‬ ‫(שנוסד‬ ‫בהררית‬ ‫הטרנסצנדנטלית‬ ‫טציה‬ )‫בגליל‬ ‫המצפים‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ,1980-‫ב‬ ‫כ�ח‬ ‫לפני‬ ‫רק‬ ‫שחזר‬ )68 (‫זילבר‬ ‫שמעון‬ ‫הוא‬( ‫בפיי‬ ‫שנים‬ ‫שש‬ ‫של‬ ‫משהות‬ ‫שבועות‬ ‫מישה‬‫י‬ ,‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫אייווה‬ ‫במדינת‬ ‫רפילד‬ ‫מהאראשי‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫ולימד‬ ‫למד‬ ‫שם‬ Maharishi University of( ‫למנהל‬ ‫הגורו‬ ‫שם‬ ‫על‬ ))Management (MUM .‫יוגי‬ ‫מאהש‬ ‫מהאראשי‬ ,‫הנודע‬ ‫לדבר‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫בעיקרון‬ :‫זילבר‬ ‫שמעון‬ ‫בקזבלנקה‬ ‫נולדתי‬ .‫מעט‬ ‫אגיד‬ ‫אך‬ ,‫עצמי‬ ‫על‬ ‫עלי‬ .‫בלגית‬ ‫ולאימא‬ ‫גרמני‬ ‫לאבא‬ ,‫במרוקו‬‫י‬ ‫ליישוב‬ .4 ‫בן‬ ‫כשהייתי‬ 1949 ‫בשנת‬ ‫לארץ‬ ‫נו‬ ‫בצבא‬ .'‫'יחד‬ ‫השכן‬ ‫מהקיבוץ‬ ‫הגעתי‬ ‫הררית‬ .‫הערבית‬ ‫בשפה‬ ‫שולט‬ ‫ואני‬ ‫במודיעין‬ ‫הייתי‬ ‫צליל‬ ‫לעצמי‬ ‫ממלמל‬ ‫אני‬ ‫המדיטציה‬ ‫בתרגול‬ ‫בע‬ ‫מילים‬ ‫מזכיר‬ ‫פעמים‬ ‫שהרבה‬ ,‫משמע‬ ‫חסר‬‫י‬ .‫רבית‬ ‫רגוע‬ ‫הוא‬ .‫זילבר‬ ‫שמעון‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫נעים‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫בזכות‬ ‫הרבה‬ ‫זה‬ ‫ולטענתו‬ ‫ואדיב‬ ‫וכמובן‬ ‫בקפידה‬ ‫עליו‬ ‫שומר‬ ‫שהוא‬ ‫המובנה‬ ‫פעמיים‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫המדיטציה‬ ‫תרגולי‬ ‫בזכות‬ .‫דקות‬ 20 ‫למשך‬ ‫ביום‬ ?‫באלימות‬ ‫מפחיתה‬ ‫המדיטציה‬ ‫הראש�ו‬ ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫בזמן‬ ,1983 ‫בקי ץ‬ .‫כן‬ ,‫תושבים‬ ‫מיליון‬ ‫ארבעה‬ ‫מנתה‬ ‫כשישראל‬ ,‫נה‬ ‫טרנסצנדנטלית‬ ‫מדיטציה‬ ‫אנשי‬ 200 ‫התאספנו‬ ‫ועס‬ ‫בירושלים‬ ‫הזיתים‬ ‫בהר‬ '‫'פאלאס‬ ‫במלון‬‫י‬ ‫להפחית‬ ‫שכדי‬ ,‫הוא‬ ‫החישוב‬ .‫במדיטציה‬ ‫קנו‬ ‫כמות‬ ‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫להתכנס‬ ‫צריכים‬ ‫אלימות‬ ‫השו‬ ‫שהם‬ ,)‫יב‬ ,‫מדיטציה‬ ‫(מתרגלי‬ ‫מודטים‬‫י‬ ‫בישראל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫אחוז‬ ‫של‬ ‫רש‬ ‫אלף‬ 200-‫ו‬ ‫מיליון‬ ‫כשמונה‬ ‫כשבישראל‬ ,‫(כיום‬ .)‫מודטים‬ 287-‫ל‬ ‫זקוקים‬ ‫הם‬ ,‫אזרחים‬ ‫המדי‬ ‫מתרגלי‬ ‫של‬ ‫לפועלם‬ ‫מייחס‬ ‫זילבר‬‫י‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ :‫ביותר‬ ‫חיוביים‬ ‫כוחות‬ ‫טציה‬ ‫בלבנון‬ ‫ההרוגים‬ ‫מספר‬ ‫ירד‬ ,‫שלנו‬ ‫מהמדיטציה‬ .‫הרוגים‬ 7.9-‫ל‬ ‫יומיים‬ ‫הרוגים‬ 40-‫מ‬ ,76%-‫ב‬ ‫אותנו‬ ‫לעזוב‬ ‫נאלצו‬ ‫מודטים‬ ‫שמאה‬ ‫ברגע‬ ‫בלבנון‬ ‫ההרוגים‬ ‫אחוז‬ ,‫האישיות‬ ‫מסיבותיהם‬ .‫עלה‬ ‫שוב‬ ‫הפשיעה‬ ‫גם‬ ‫ירדה‬ ‫יחד‬ ‫מודטים‬ 200 ‫כשהיינו‬ ‫ומספר‬ ‫הדרכים‬ ‫תאונות‬ ‫מספר‬ ‫ירדו‬ ,‫בישראל‬ ‫הבורסה‬ ,)‫ירושלים‬ ‫באזור‬ ‫(בעיקר‬ ‫השריפות‬ ‫לך‬ ‫נשמע‬ ‫זה‬ .‫הלאומי‬ ‫הרוח‬ ‫מצב‬ ‫וכך‬ ‫השתפרה‬ .‫עובדה‬ ?‫מופרך‬ ‫עובדה‬ ?‫מופרך‬ ‫לך‬ ‫נשמע‬ ‫זה‬ .‫זילבר‬ ‫שמעון‬ ‫ברקאי‬ ‫רננה‬ :‫צילום‬
  3. 3. || 412.9.13 ‫מאיים‬ ‫שכן‬ ‫מפני‬ ‫הפחד‬ :‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפרטיותו‬ ‫פגיעה‬ ‫מצדיק‬ ‫אינו‬ ‫ובשרשרת‬ ‫ברנע‬ ‫בקדש‬ ‫ביקרה‬ ‫מהודו‬ ‫חקלאית‬ ‫משלחת‬ ‫המשפחות‬ ‫אחת‬ ‫הציבה‬ ‫הסמוכות‬ ‫החלקות‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫על‬ ‫בצפון‬ ‫במושב‬ ‫שכנים‬ ‫סכסוך‬ ‫במהלך‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬ ,‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫בהסכם‬ .‫ביום‬ ‫שעה‬ ‫בכל‬ ,‫המריבה‬ ‫שכני‬ ‫של‬ ‫חצרם‬ ‫על‬ ‫המשקיפות‬ ‫מצלמות‬ ‫המריבה‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫לצלם‬ ‫יוכלו‬ ‫המצלמות‬ :‫נקבע‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אישור‬ ,‫ירקות‬ ‫במשקי‬ ,‫במטעים‬ ‫סיירו‬ ‫ההודית‬ ‫ברפובליקה‬ ‫מדינות‬ ‫משלוש‬ ‫חוות‬ ‫ובעלי‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫האזור‬ ‫ובמושבי‬ ‫נגב‬ ‫שדות‬ ‫האזורית‬ ‫במועצה‬ ,‫נגב‬ ‫רמת‬ ‫במופ‬ ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬ ‫גלבוע‬ ‫נחמן‬ ‫ביש‬ ‫מאוד‬ ‫נפוצה‬ ‫תופעה‬ ‫הם‬ ‫שכנים‬ ‫סכסוכי‬‫ט‬ ‫ביו‬ ‫ביותר‬ ‫השכיחה‬ ‫התלונה‬ ‫זו‬ ,‫למעשה‬ .‫ראל‬‫ט‬ ‫חושש‬ ‫אשר‬ ‫אדם‬ ‫האם‬ .‫המשטרה‬ ‫תחנות‬ ‫מני‬ ‫מצלמות‬ ‫אליו‬ ‫לכוון‬ ‫רשאי‬ ‫שכנו‬ ‫של‬ ‫מפגיעתו‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫שכנים‬ ‫סכסוך‬ ‫הגיע‬ ,‫לאחרונה‬ ?‫אבטחה‬ ‫שולחנה‬ ‫אל‬ ‫העמקים‬ ‫באזור‬ ‫ממושב‬ ‫משפחות‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫גולומב‬ ‫עינב‬ ‫השופטת‬ ‫של‬ ,‫טענה‬ ‫המריבה‬ ‫משפחות‬ ‫משתי‬ ‫אחת‬ .‫בנצרת‬ ‫אבטחה‬ ‫מצלמות‬ ‫חצרה‬ ‫אל‬ ‫מכוונים‬ ‫שכניה‬ ‫כי‬ .‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫שעות‬ 24 ‫במשך‬ ‫הפועלות‬ ‫כשנה‬ ‫מזה‬ ‫מסוכסכות‬ '‫מ‬ ‫ומשפחת‬ '‫ל‬ ‫משפחת‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫מיקומו‬ ‫בשאלת‬ ‫מחלוקת‬ ‫בשל‬ ‫ספטמבר‬ ‫בחודש‬ .‫החלקות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫העובר‬ ‫תלונה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫שבו‬ ‫אלים‬ ‫אירוע‬ ‫התרחש‬ 2012 ‫המש‬ ‫בן‬ ‫הותקף‬ ,‫במשטרה‬ '‫ל‬ ‫משפחת‬ ‫שהגישה‬‫ט‬ ‫החלקה‬ ‫בעל‬ .'‫מ‬ ‫ממשפחת‬ ‫שכנו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פחה‬ ‫התלונן‬ ‫בתקיפה‬ ‫המשטרה‬ ‫בתחנת‬ ‫שהואשם‬ ‫עליו‬ ‫הרף‬ ‫ללא‬ ‫מאיים‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫כנגד‬ ‫התקין‬ ‫הוא‬ ,‫האיום‬ ‫תחושת‬ ‫בשל‬ .‫ילדיו‬ ‫ועל‬ ‫בני‬ ,‫שכניו‬ ‫חצר‬ ‫אל‬ ‫המכוונות‬ ‫אבטחה‬ ‫מצלמות‬ .2012 ‫אוקטובר‬ ‫בחודש‬ ,'‫ל‬ ‫משפחת‬ ‫שהותקנה‬ ‫הגדול‬ ‫האח‬ ‫עין‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫כדי‬ ‫מצולמים‬ ‫שחייה‬ ‫המשפחה‬ ‫פנתה‬ ,‫ביתם‬ ‫בפתח‬ ‫עורכי‬ ‫באמצעות‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אל‬ ‫הפוגה‬ ‫ללא‬ ‫מהשו‬ ‫וביקשה‬ ,‫דביר‬ ‫וגיל‬ ‫שוורץ‬ ‫תומר‬ ‫הדין‬‫ט‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫לשכנים‬ ‫להורות‬ ‫גולומב‬ ‫עינב‬ ‫פטת‬ .‫המצלמות‬ ‫המשפט‬ ‫מבית‬ ‫ציפייה‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ ‫משמעות‬ ‫תקי‬ ‫מפני‬ ‫פחד‬ ‫תחושת‬ ‫האם‬ ,‫בשאלה‬ ‫להכריע‬‫ט‬ ,‫אבטחה‬ ‫מצלמות‬ ‫הצבת‬ ‫מצדיקה‬ ‫אפשרית‬ ‫פה‬ ‫במשך‬ ‫השכנים‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫אחר‬ ‫עוקבות‬ ‫אשר‬ ‫ללא‬ ,‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫שבעה‬ ,‫ביממה‬ ‫שעות‬ 24 .‫הפסקה‬ ‫אליה‬ ‫להגיע‬ ‫לצדדים‬ ‫הורתה‬ ‫גולומב‬ ‫השופטת‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫דין‬ ‫לפסק‬ ‫שיהפכו‬ ‫הסכמות‬ ‫עם‬ ‫יוכלו‬ ‫מצלמות‬ ‫שהתקינו‬ ‫השכנים‬ ‫כי‬ ,‫סוכם‬ ‫לא‬ ‫אופן‬ ‫ובשום‬ ‫המריבה‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫לצלם‬ .‫מסוכסכים‬ ‫הם‬ ‫שאתם‬ ‫השכנים‬ ‫של‬ ‫חצרם‬ ‫את‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫הסבירו‬ ‫התובעים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫באי‬ ‫המש‬ ‫בית‬ ‫מפסיקת‬ ‫רצון‬ ‫שבעי‬ ‫אנו‬ :‫הדין‬ ‫פסק‬‫ט‬ ‫פגי‬ ‫לפגוע‬ ‫מידתי‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫הבהירה‬ ‫אשר‬ ‫פט‬‫ט‬ ‫הפיכת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שכנים‬ ‫של‬ ‫בפרטיותם‬ ‫יתרה‬ ‫עה‬ ‫לשכנים‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .'‫הגדול‬ ‫האח‬ ‫ל'בית‬ ‫חצרם‬ ,‫מוטרדים‬ ‫או‬ ‫מאוימים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫טענות‬ ‫אחרים‬ ‫ישימו‬ ‫שלא‬ ‫סבירים‬ ‫בצעדים‬ ‫לנקוט‬ ‫עליהם‬ .‫הפרטיות‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫ולקלס‬ ‫ללעג‬ ‫יוסף‬ ‫דרור‬ ‫וחוואים‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫משלחת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בנגב‬ ‫ביישובים‬ ‫סיירה‬ ‫מהודו‬ ‫המת‬ ‫הישראלית‬ ‫החקלאות‬ ‫את‬ ‫להכיר‬‫ט‬ ‫חקל‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫וליצור‬ ‫קדמת‬‫ט‬ ,‫ישראליות‬ ‫חברות‬ ‫ועם‬ ‫מישראל‬ ‫אים‬ ‫איכות‬‫ואת‬‫החקלאות‬‫את‬‫לשפר‬‫במטרה‬ ‫המש‬ ‫חברי‬ .‫בהודו‬ ‫בחוותיהם‬ ‫היבולים‬‫ט‬ ‫חלק‬ ‫שהן‬ ,‫מדינות‬ ‫משלוש‬ ‫הגיעו‬ ‫לחת‬ ‫תת‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫התופסת‬ ‫הענק‬ ‫ממדינת‬ )Gujarat(,‫גוג'ארט‬ :‫ההודית‬ ‫היבשת‬ ‫ומהאראש�ט‬ )Karnataka (‫קרנטקה‬( ‫המ�ש‬ ‫ובראש‬ )Maharashtara (‫רה‬( Michael( ‫נגרה‬ ‫מייקל‬ ‫עמד‬ ‫לחת‬ ‫אגרי�ק‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫נציגה‬ ,)Nagaree ,‫חקלאי‬ ‫עסקי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שעיסוקה‬ ,‫ווליטי‬ .‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫בארץ‬ ,‫במטעים‬ ‫ביקרו‬ ‫המשלחת‬ ‫חברי‬ ‫השפכים‬ ‫טיהור‬ ‫במתקן‬ ,‫ירקות‬ ‫במשקי‬ ‫המח‬ ‫בתחנת‬ ,‫בוקר‬ ‫שדה‬ ‫קיבוץ‬ ‫של‬‫ט‬ ‫ברנע‬ ‫בקדש‬ ,‫נגב‬ ‫ברמת‬ ‫והפיתוח‬ ‫קר‬ ‫במועצה‬ ‫קטיף‬ ‫במעבדות‬ ,)‫סיני‬ ‫(ניצני‬ ‫מתק‬ ‫ובמשתלה‬ ‫נגב‬ ‫שדות‬ ‫האזורית‬‫ט‬ ‫בשטח‬ ‫שנמצא‬ ,‫שרשרת‬ ‫במושב‬ ‫דמת‬ .‫המועצה‬ ‫הופתעו‬ ‫ההודים‬ ,‫מלוויהם‬ ‫לדברי‬ ‫חק‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫עלות‬ ‫בין‬ ‫מהפער‬‫ט‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫שכרו‬ ‫לעלות‬ ‫בישראל‬ ‫לאי‬ ‫ביני‬ ‫היחס‬ ‫כי‬ ,‫והעריכו‬ ‫בארצם‬ ‫דומה‬‫ט‬ ‫להאמין‬ ‫התקשו‬ ,‫בנוסף‬ .20:1 ‫הוא‬ ‫הם‬ ‫לכל‬ ‫רבה‬ ‫תפוקה‬ ‫על‬ ‫המעידים‬ ‫לנתונים‬ ‫החקלאות‬ ‫את‬ ‫המאפיינים‬ ,‫מעובד‬ ‫דונם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫שהוצגו‬ ‫כפי‬ ,‫הישראלית‬ ‫מהתוצר‬ 18% ,‫בהודו‬ .‫שפגשו‬ ‫המגדלים‬ ‫המעסיקה‬ ‫מהחקלאות‬ ‫מגיעים‬ ‫הלאומי‬ .‫במדינה‬ ‫האדם‬ ‫מכוח‬ 38% ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫שמשך‬ ‫נוסף‬ ‫נושא‬ ‫הישר‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫היה‬ ‫ההודים‬ ‫של‬‫ט‬ ‫נעשה‬ ‫שבהם‬ ‫השונים‬ ‫והפתרונות‬ ‫אלי‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫שימוש‬ ‫מה‬ ‫חלק‬ .‫לחקלאים‬ ‫ההשקיה‬ ‫מי‬ ‫היצע‬‫ט‬ ‫מאזורים‬ ‫הגיע‬ ‫במשלחת‬ ‫משתתפים‬ ‫והם‬ ‫מלוחים‬ ‫והמים‬ ‫הקרקע‬ ‫שבהם‬ ‫של‬ ‫לאלו‬ ‫דומות‬ ‫בעיות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ .‫בנגב‬ ‫החקלאים‬ ‫עגבניות‬ ‫טעמו‬ ‫המשלחת‬ ‫משתתפי‬ ‫שבהם‬ ‫זנים‬ ‫על‬ ‫ולמדו‬ ‫שונים‬ ‫מזנים‬ ‫אותם‬ ‫משקים‬ ‫כאשר‬ ‫עולה‬ ‫המתיקות‬ ‫מגדל‬ ,‫שיאון‬ ‫ענן‬ .‫מליחים‬ ‫במים‬ ‫הדריך‬ ,‫ברנע‬ ‫קדש‬ ‫ממושב‬ ‫עגבניות‬ ‫והדגים‬ ‫ההודית‬ ‫המשלחת‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫בחממה‬ ‫לייצוא‬ ‫איכות‬ ‫עגבניות‬ ‫גידול‬ .‫מליחים‬ ‫במים‬ ‫המושקית‬ ,‫מודרנית‬ ‫שיתוף‬ ‫מתקיים‬ ‫להודו‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫הסכ‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ומדעי‬ ‫כלכלי‬ ‫פעולה‬‫ט‬ ‫שתי‬ ‫מתכוונות‬ ‫בעתיד‬ .‫קיימים‬ ‫מים‬ ‫שית‬ ,‫סחר‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫המדינות‬‫ט‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬ .‫היחסים‬ ‫להידוק‬ ‫רום‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫פרסם‬ 2013 ‫אוגוסט‬ ‫ישראליות‬ ‫חברות‬ ‫לפיו‬ ,‫קורא‬ ‫קול‬ ‫לסיוע‬ ‫זכאיות‬ ‫בקריטריונים‬ ‫העומדות‬ ‫שיווקית‬ ‫נציגות‬ ‫בהקמת‬ ‫תלת-שנתי‬ ‫בקצב‬ ‫המתפתחות‬ ‫הכלכלות‬ ‫בשתי‬ ‫במסגרת‬ .‫וסין‬ ‫הודו‬ ,‫בעולם‬ ‫המהיר‬ ‫הש‬ ‫לקבל‬ ‫החברות‬ ‫יוכלו‬ ,‫התכנית‬‫ט‬ ‫מההו�צ‬ 50% ‫בשיעו ר‬ ‫במימון‬ ‫תתפות‬ ‫שיווקית‬ ‫נציגות‬ ‫להקמת‬ ‫שנועדו‬ ‫אות‬ .‫היעד‬ ‫במדינות‬ ‫מיליון‬ 72 ‫הוקצו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫בשוו‬ ‫הפועלות‬ ‫לחברות‬ ‫שקלים‬ ‫וחצי‬‫ט‬ ‫שהיי‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬ ,‫ובממוצע‬ ,‫אלו‬ ‫קים‬‫ט‬ 450-‫ו‬ ‫מיליון‬ ‫ניתנים‬ ‫לסיוע‬ ‫זכאית‬ ‫תה‬ ‫במשך‬ ‫לחברות‬ ‫שיועברו‬ ,‫שקלים‬ ‫אלף‬ .‫הזכייה‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫בק‬ ‫הוגשו‬ ,‫החקלאות‬ ‫מתחום‬ ‫מלבד‬‫ט‬ ‫וס‬ ‫תקשורת‬ :‫מגוונים‬ ‫בתחומים‬ ‫שות‬‫ט‬ ‫טכנולו‬ ‫חינוך‬ ,‫ביטחון‬ ,‫בריאות‬ ,‫לולר‬‫ט‬ .‫ועוד‬ ‫ביוטכנולוגיה‬ ,‫כבדה‬ ‫תעשייה‬ ,‫גי‬ ‫נוספות‬ ‫בקשות‬ ‫להגיש‬ ‫זמן‬ ‫נותר‬ ‫לא‬ ,‫קבע‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ :‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫לסיוע‬ ‫בספט�מ‬ 15 ‫ע ד‬ ‫בקשות‬ ‫להגיש‬ ‫שיש‬ ‫יום‬ ‫שלאחר‬ ‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫הוא‬ ,‫השנה‬ ‫בר‬ .‫הכיפורים‬ ?‫הגבול‬ ‫עובר‬ ‫היכן‬ .‫אבטחה‬ ‫מצלמות‬ ‫לוי‬ ‫יגאל‬ :‫ארכיון‬ ‫צילום‬ ‫המשלחת‬ ‫משתתפי‬ .‫מליחים‬ ‫מים‬ ‫בחממת‬ ‫ההודית‬ ‫המשלחת‬ ‫וחברי‬ ‫שיאון‬ ‫ענן‬ ‫המתוקות‬ ‫מהעגבניות‬ ‫טעמו‬
  4. 4. || 612.9.13 ‫נערך‬ ‫מדא‬ ‫שיא‬ ‫בכוננות‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬ ‫הכיפורים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫אלפי‬ ,‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫במהלך‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫נזקקים‬ ‫ביום‬ ‫השנה‬ ‫שיתחיל‬ ,‫הצום‬ ‫השבת‬ ‫במוצאי‬ ‫ויסתיים‬ ‫שישי‬ .)2013 ‫בספטמבר‬ 14-13( ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫הארגון‬ ‫תחנות‬ ‫החג‬ ‫צאת‬ ‫עד‬ ‫ויפעלו‬ ‫יתוגברו‬ '‫ג‬ ‫כוננות‬ ‫ברמת‬ ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫הזה‬ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫חדשות‬ ‫יוסף‬ ‫דרור‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬ ‫נזקקים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫אלפי‬ ,‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫באחת‬ ‫פגיעה‬ ,‫הגופני‬ ‫מצבם‬ ‫הידרדרות‬ ‫בשל‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫המקו‬ ‫ביום‬ .‫הצום‬ ‫מן‬ ‫הנובעת‬ ‫חולשה‬ ‫בשל‬ ‫או‬ ‫הגוף‬ ‫ממערכות‬‫א‬ ‫מגן‬ ‫של‬ ‫החירום‬ ‫בשירותי‬ ‫נערכים‬ ‫בשנה‬ ‫ליהודים‬ ‫ביותר‬ ‫דש‬ )‫תשעד‬ ‫בתשרי‬ '‫לי‬ ‫(אור‬ ‫שישי‬ ‫ביום‬ ‫שיתחיל‬ ‫לצום‬ ‫אדום‬ ‫דוד‬ ‫בספטמבר‬ 14-13 ,‫תשעד‬ ‫בתשרי‬ '‫(י‬ ‫השבת‬ ‫במוצאי‬ ‫ויסתיים‬ .)2013 ‫ברחבי‬ ‫הארגון‬ ‫תחנות‬ ,‫הלר‬ ‫זכי‬ ,‫מדא‬ ‫דובר‬ ‫הודעת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫באמבולנ‬ ,‫בפראמדיקים‬ ,‫בחובשים‬ ‫השנה‬ ‫גם‬ ‫יתוגברו‬ ‫הארץ‬‫א‬ ‫כדי‬ ,‫שבמשמרות‬ ‫לתקן‬ ‫בנוסף‬ ,‫נמרץ‬ ‫טיפול‬ ‫ובניידות‬ ‫סים‬ ‫להיפגע‬ ‫שעלול‬ ‫לאנשים‬ ‫דחוף‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫להענקת‬ ‫להיערך‬ ‫תנו‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫שלא‬ ‫ומבקש‬ ‫לציבור‬ ‫פונה‬ ‫מדא‬ .‫ברע‬ ‫ולחוש‬‫א‬ .‫בחירום‬ ‫האמבולנסים‬ ‫עת‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬ ‫מצב‬ ‫הערכת‬ ‫לצורך‬ ‫ישיבה‬ ‫קיימו‬ ‫מדא‬ ‫במטה‬ ‫מנהלי‬ ‫את‬ ‫הנחה‬ ,‫בין‬ ‫אלי‬ ‫מגן‬ ‫רב‬ ,‫הארגון‬ ‫ומנכל‬ ,‫הכיפורים‬ ‫מערב‬ ‫החל‬ ,‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ,'‫ג‬ ‫כוננות‬ ‫ברמת‬ ‫לעמוד‬ ‫המרחבים‬ .‫החג‬ ‫מוצאי‬ ‫עד‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫אופנועים‬ ‫על‬ ‫הרכובים‬ ‫הכוננים‬ ‫על‬ ,‫בתחנות‬ ‫מדא‬ ‫צוותי‬ ‫על‬ ‫ומתנד‬ ‫עובדי‬ ‫יתווספו‬ ‫בארץ‬ ‫הפזורים‬ ‫האמבולנסים‬ ‫נהגי‬ ‫ועל‬‫א‬ ‫דפיברילטורים‬ ‫אף‬ ‫ובחלקו‬ ‫מתקדם‬ ‫רפואי‬ ‫ציוד‬ ‫בעלי‬ ‫מדא‬ ‫בי‬ ‫סדירה‬ ‫לפעולה‬ ‫לב‬ ‫קצב‬ ‫המחזיר‬ ‫מכשיר‬ ,‫ם‬ ֵ‫ע‬ ְ‫פ‬ ַ‫מ‬ ‫(בעברית‬ ‫ברח‬ ‫הכנסת‬ ‫בבתי‬ ‫הנמצאים‬ ,)‫ללב‬ ‫חשמלי‬ ‫שוק‬ ‫מתן‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫א‬ ‫לצמים‬ ‫ואיכותי‬ ‫מהיר‬ ,‫מידי‬ ‫טיפול‬ ‫להעניק‬ ‫ויוכלו‬ ,‫הארץ‬ ‫בי‬ ‫שלו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫גבוהה‬ ‫בכוננות‬ ‫מדא‬ ‫יחזיק‬ ,‫בנוסף‬ .‫ברע‬ ‫שיחושו‬‫א‬ ‫באזורים‬ ‫חיים‬ ‫ולהצלת‬ ‫לפינוי‬ ‫המשמשים‬ ,‫הארגון‬ ‫מסוקי‬ ‫שת‬ .‫אילת‬ ‫כולל‬ ,‫דרומה‬ ‫עד‬ ‫הארץ‬ ‫מצפון‬ ,‫מרוחקים‬ ,‫מטופלים‬ 2,000-‫כ‬ ‫לעזרה‬ ‫זקוקים‬ ,‫הכיפורים‬ ‫ביום‬ ,‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫ילדים‬ ‫הם‬ ‫מדא‬ ‫צוותי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המטופלים‬ ‫מרבית‬ .‫בממוצע‬ ‫אופניהם‬ ‫על‬ ‫רוכבים‬ ‫שהם‬ ‫בעת‬ ‫בכבישים‬ ‫שנפגעים‬ )200-‫(כ‬ ‫שחשים‬ ‫מתפללים‬ ,)‫קורקינט‬ ‫או‬ ‫רולר-בליידס‬ ,‫(סקייטבורד‬ ‫ויש‬ ‫לידה‬ ‫צירי‬ ‫אותן‬ ‫שאחזו‬ ‫בהיריון‬ ‫ונשים‬ ‫הצום‬ ‫עקב‬ ‫ברע‬ .‫החולים‬ ‫לבתי‬ ‫בדחיפות‬ ‫להעבירן‬ ‫להגיע‬ ‫בבקשה‬ ‫לציבור‬ ‫הארגון‬ ‫פנה‬ ,‫תשרי‬ ‫חגי‬ ‫תחילת‬ ‫עם‬ ‫הציבור‬ ‫רוב‬ ‫שבהם‬ ‫שבה‬ ,‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫דם‬ ‫ולתרום‬ ‫לתחנות‬ ‫ביש‬ ‫הדם‬ ‫במלאי‬ ‫עונתי‬ ‫מחסור‬ ‫נוצר‬ ,‫לחופשות‬ ‫יוצא‬ ‫בישראל‬‫א‬ ‫מתקשים‬ ‫הדם‬ ‫התרמות‬ ‫צוותי‬ - ‫בתורמים‬ ‫התמעטות‬ ‫בשל‬ ‫ראל‬ ‫שנהוג‬ ‫כפי‬ ,‫יום‬ ‫בכל‬ ‫הנדרשים‬ ‫הדם‬ ‫תורמי‬ 1,200 ‫את‬ ‫לגייס‬ ‫באמצע‬ ‫מתרחשים‬ ‫החג‬ ‫ימי‬ ‫מרבית‬ ,‫השנה‬ .‫השנה‬ ‫ימות‬ ‫במהלך‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫הדם‬ ‫במנות‬ ‫המחסור‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬ ‫שצפוי‬ ‫דבר‬ ,‫השבוע‬ .‫שלילי‬ Rh ‫עם‬ ‫הדם‬ ‫סוגי‬ ‫ובכל‬ O ‫מסוג‬ ‫דם‬ ‫ולתרום‬ ‫לבוא‬ ‫מהציבור‬ ‫מבקשים‬ ‫מדא‬ ‫של‬ ‫הדם‬ ‫בשירותי‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫המתפרסמים‬ ‫ההתרמה‬ ‫באתרי‬ .1-800-400-101 ‫בטלפון‬ ‫גם‬ ‫פרטים‬ ‫לקבל‬ ‫אפשר‬ ,‫מדא‬ ‫נשים‬ ‫יעשו‬ ‫מה‬ ?‫האופניים‬ ‫רוכבי‬ ‫על‬ ‫שומרים‬ ‫איך‬ ‫דוד‬ ‫מגן‬ ‫מדריך‬ ‫מוגש‬ ,‫הצום‬ ‫לקראת‬ ?‫פוריות‬ ‫בטיפולי‬ .‫יחסית‬ ,‫וקל‬ ‫בטוח‬ ‫לצום‬ ‫אדום‬ ‫מפסקת‬ ‫ארוחה‬ ‫מים‬ ‫וחצי‬ ‫ליטר‬ ,‫מרובה‬ ‫שתייה‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ ‫שתיית‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫יש‬ .‫הצום‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ,‫לפחות‬ .)‫תה‬ ,‫קולה‬ ,‫קקאו‬ ,‫(קפה‬ ‫קפאין‬ ‫המכילים‬ ‫המשקאות‬ ‫מתוקים‬ ‫משקאות‬ ‫משתיית‬ ‫להימנע‬ ‫מומלץ‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫צמא‬ ‫תחושת‬ ‫המגבירים‬ ‫חמוצים‬ ‫כמו‬ ,‫במיוחד‬ ‫מלוחים‬ ‫ממאכלים‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ .‫ולצמא‬ ‫נוזלים‬ ‫לספיחת‬ ‫הגורמים‬ ,‫ופיצוחים‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫במהלכו‬ ‫לטייל‬ ‫ואוהבים‬ ‫לצום‬ ‫רגילים‬ ‫שאינם‬‫א‬ .‫בצל‬ ‫וישהו‬ ‫מספיק‬ ‫שישתו‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫קפיד‬ ,‫המזון‬ ‫קבוצות‬ ‫מכל‬ ‫לשלב‬ ‫מומלץ‬ ,‫הארוחה‬ ‫במהלך‬ ‫היוצרות‬ ,‫וירקות‬ ‫חלבונים‬ ‫עם‬ ‫מורכבות‬ ‫פחמימות‬ .‫יותר‬ ‫רב‬ ‫לזמן‬ ‫שובע‬ ‫תחושת‬ :‫וקשישים‬ ‫חולים‬ ‫ספיקת‬ ‫מאי‬ ‫הסובלים‬ ‫וקשישים‬ ‫חולים‬ ,‫בהיריון‬ ‫נשים‬ ‫בעורקים‬ ‫בעיות‬ ,‫עורקים‬ ‫טרשת‬ ,‫לב‬ ‫ממחלות‬ ,‫כליות‬ ,‫כבד‬ ‫או‬ ‫לב‬ ,‫כליות‬ ‫מושתלי‬ ,‫סרטן‬ ‫חולי‬ ,‫כליליים‬ ‫החשש‬ ‫בשל‬ ‫הצום‬ ‫לפני‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫צריכים‬ ‫כך‬ .‫התרופות‬ ‫נטילת‬ ‫הפסקת‬ ‫עקב‬ ‫תחמיר‬ ‫שהמחלה‬ ,‫מאפילפסיה‬ ,‫גבוה‬ ‫דם‬ ‫מלחץ‬ ,‫מסוכרת‬ ‫הסובלים‬ ‫גם‬ ‫וממחלות‬ ‫התריס‬ ‫בלוטת‬ ‫של‬ ‫חוסר‬ ‫או‬ ‫יתר‬ ‫מפעילות‬ .‫וכבד‬ ‫כליות‬ ‫על‬ ‫המטפל‬ ‫מהרופא‬ ‫הוראות‬ ‫יקבלו‬ ‫סוכרת‬ ‫חולי‬ ‫ובמהלך‬ ‫הארוחה‬ ‫אחרי‬ ‫להזריק‬ ‫שיש‬ ‫אינסולין‬ ‫מינון‬ .‫הצום‬ ‫כליות‬ ‫תפקוד‬ ‫פגיעת‬ ‫לה‬ ‫עלולות‬ ,‫הצום‬ ‫במהלך‬ ‫משתייה‬ ‫הימנעות‬ ‫עקב‬‫א‬ ‫הראשונים‬ ‫הסימנים‬ .‫בכליות‬ ‫אבנים‬ ‫בגופנו‬ ‫יווצר‬ ‫כאבי‬ ‫הם‬ ‫נוזלים‬ ‫חוסר‬ ‫בשל‬ ‫הגוף‬ ‫במערכות‬ ‫לפגיעה‬ ‫במתן‬ ‫קשיים‬ ,‫יותר‬ ‫חמור‬ ‫ובשלב‬ ‫ראייה‬ ‫טשטוש‬ ,‫ראש‬ ‫מומ‬ ,‫לצמים‬ .‫האחרות‬ ‫הגוף‬ ‫במערכות‬ ‫ופגיעה‬ ‫השתן‬‫א‬ .‫וממוזגים‬ ‫מוצלים‬ ‫במקומות‬ ‫להישאר‬ ‫לץ‬ ‫התייבשות‬ ‫את‬ ‫לסכן‬ ‫עלול‬ ‫כבד‬ ‫בחום‬ ‫ושהייה‬ ‫צום‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫ומו‬ ‫כללית‬ ‫חולשה‬ ‫ורגשת‬ ‫שבו‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫הצמים‬‫א‬ ‫מוגברת‬ ‫הזעה‬ ,‫בחזה‬ ‫כאבים‬ ,‫התייבשות‬ ‫סימני‬ ‫פיעים‬ ‫מדא‬ ‫צוותי‬ ‫את‬ ‫במהירות‬ ‫להזעיק‬ ‫יש‬ ,‫נשימה‬ ‫קשיי‬ ‫או‬ ‫החובשים‬ ‫להנחיות‬ ‫ולהישמע‬ 101 ‫החירום‬ ‫בטלפון‬ .‫למקום‬ ‫רפואה‬ ‫צוותי‬ ‫הגעת‬ ‫עד‬ ‫במוקד‬ ‫והפראמדיקים‬ ‫פוריות‬ ‫בטיפולי‬ ‫נשים‬ ‫יזרי‬ ‫מדא‬ ‫של‬ ‫פראמדיקים‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬‫א‬ ‫הנמצאות‬ ‫נשים‬ .‫פוריות‬ ‫בטיפולי‬ ‫לנשים‬ ‫תרופות‬ ‫קו‬ ‫זריקות‬ ‫לסדרת‬ ‫וזקוקות‬ ‫פוריות‬ ‫טיפולי‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫חייבות‬ ‫המטפל‬ ‫הרופא‬ ‫המלצת‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ,‫הורמונאליות‬ ‫יוכ‬ ,‫מראש‬ ‫הנקבעים‬ ‫ובשעות‬ ‫בתאריכים‬ ‫לקבלן‬‫א‬ ‫לתאם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הקרובה‬ ‫מדא‬ ‫לתחנת‬ ‫להתקשר‬ ‫לו‬ ‫וכן‬ ‫להזרקה‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫עמן‬ ‫להביא‬ ,‫הגעתן‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫של‬ ‫והשעה‬ ‫התאריך‬ ‫עם‬ ‫המטפל‬ ‫הרופא‬ ‫הפניית‬ ‫את‬ ‫תת‬ ,‫שרירי‬ ‫(תוך‬ ‫ההזרקה‬ ‫ואופן‬ ‫מיקום‬ ,‫מינון‬ ,‫ההזרקה‬ .)‫עורי‬ ‫למטופ‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫התרופות‬ ‫את‬ ‫יזריקו‬ ‫הפראמדיקים‬‫א‬ ‫מאותה‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫אחת‬ ‫זריקה‬ ‫לפחות‬ ‫קיבלו‬ ‫שכבר‬ ‫לות‬ .‫תרופה‬ ‫בטוחה‬ ‫לרכיבה‬ ‫המלצות‬ ‫ומגני‬ ‫ברכיים‬ ‫מגני‬ ,‫קסדה‬ ‫חבישת‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ -‫רולר‬ ,‫סקטבורד‬ ,‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ ‫בכל‬ ‫מרפקים‬ .‫וקורקינט‬ ‫בליידס‬ ‫יש‬ ,‫בלילה‬ ‫רוכבים‬ ‫אם‬ .‫בלילה‬ ‫מרכיבה‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ‫ולוודא‬ ‫בהיר‬ ‫בגד‬ ‫ללבוש‬ ,‫נאותה‬ ‫תאורה‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ .‫הבגדים‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ‫האופניים‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫מחזירי‬ ‫שיש‬ ‫להש‬ ‫יש‬ ,‫משמעותית‬ ‫וחבלה‬ ‫נפילה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫א‬ ‫מדא‬ ‫את‬ ‫ולהזעיק‬ ‫מוחלטת‬ ‫במנוחה‬ ‫הנפגע‬ ‫את‬ ‫איר‬ ‫הפר�א‬ ‫להוראות‬ ‫להישמע‬ ‫יש‬ ,101 ‫החירו ם‬ ‫בטלפון‬ .‫מדא‬ ‫במוקד‬ ‫מדיקים‬ ‫ילדיהם‬ ‫על‬ ‫להשגיח‬ ‫ההורים‬ ‫מציבור‬ ‫מבקש‬ ‫מדא‬ .‫לאמבולנסים‬ ‫בטוחה‬ ‫נסיעה‬ ‫ולאפשר‬ ‫הצום‬ ‫יציאת‬ ‫בארו‬ ‫הצום‬ ‫את‬ ‫לשבור‬ ‫מומלץ‬‫א‬ ‫פושרת‬ ‫בשתייה‬ ‫להתחיל‬ .‫קלה‬ ‫חה‬ ‫בפרוסת‬ ‫מלווה‬ ,)‫מדי‬ ‫חמה‬ ‫(לא‬ ‫פרוסות‬ ‫בשתי‬ ‫או‬ ‫פשוטה‬ ‫עוגה‬ ,‫כשעה‬ ‫לאחר‬ .‫גבינה‬ ‫עם‬ ‫לחם‬ .‫קלה‬ ‫ארוחה‬ ‫לאכול‬ ‫אפשר‬ ‫בשלום‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫תעברו‬ ‫כך‬ ‫לצום‬ ‫המדריך‬ ‫ביום‬ ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רוכבים‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ .‫הכיפורים‬ ‫ברכיים‬ ‫מגני‬ ,‫קסדה‬ ‫חבישת‬ ‫מרפקים‬ ‫ומגני‬ 90 ‫פלאש‬ :‫צילום‬
  5. 5. || 812.9.13 ‫אורחים‬ ‫חדר‬ ‫התוהים‬ ‫לידיעת‬‫הטיפשה‬ ‫החקיקה‬ ‫שנות‬ ‫מזה‬ ‫לדורות‬ ‫חכירה‬ ‫חוזה‬ ‫ולחבריו‬ ‫למושב‬ ,416 ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬ ,‫דור‬ 823 ‫להחלטה‬ ‫בהתאם‬ ‫לעדכנה‬ ‫שיש‬ ‫הספרים‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫לייקור‬ ‫יגרום‬ ‫הספרים‬ ‫חוק‬ ‫מתמודד‬ ‫אינו‬ ‫החוק‬ .‫הנקראים‬ ‫הספרים‬ ‫מספר‬ ‫ולהפחתת‬ ‫עקרון‬ ‫כגון‬ ,‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫ומסחריים‬ ‫כלכליים‬ ‫עקרונות‬ ‫עם‬ ‫הרווחים‬ ‫למקסום‬ ‫והשאיפה‬ ‫החופשית‬ ‫התחרות‬ dror.maariv@gmail.com :‫מאמרים‬ ‫לשליחת‬ ‫כתובת‬ ,‫רוח‬ ‫מקלר‬ ‫בועז‬ ‫עוד‬ ‫קופליס‬ ‫גיל‬ ‫נציגי‬ ‫מנהלים‬ ‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫מזה‬ ‫עם‬ ‫ושגוי‬ ‫מיותר‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫המושבים‬ - ‫(להלן‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫נציגי‬ ‫חוזה‬ ‫של‬ ‫ומלא‬ ‫חדש‬ ‫נוסח‬ ‫בעניין‬ )‫רמי‬ ‫וחלוקת‬ ‫המושב‬ ‫לאגודת‬ ‫לדורות‬ ‫חכירה‬ .‫לחבריה‬ ‫הנחלה‬ ‫מוע‬ ‫כי‬ ,‫העובדה‬ ‫נוכח‬ ‫ושגוי‬ ‫מיותר‬‫י‬ ‫מפורשת‬ ‫בהחלטה‬ ,‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫צת‬ ‫שמספרה‬ 1989 ‫במאי‬ 11 ‫מיום‬ ‫וברורה‬ ‫ומפורט‬ ‫מלא‬ ‫נוסח‬ ‫כבר‬ ‫אישרה‬ ,416 ‫המו‬ ‫לאגודת‬ ‫לדורות‬ ‫חכירה‬ ‫חוזה‬ ‫של‬‫י‬ ‫חוזה‬ - ‫המושב‬ ‫לחבר‬ '‫א‬ ‫ולחלקה‬ ‫שב‬ ‫בילקוט‬ ‫פורסמה‬ ‫אף‬ 416 ‫החלטה‬ .416 ‫מספר‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫הפרסומים‬ ‫החכירה‬ ‫חוזה‬ .'89 ‫ביולי‬ 17-‫מ‬ 3681 ‫כל‬ ‫ועם‬ ‫עמי‬ ‫בן‬ ‫מושב‬ ‫עם‬ ‫שנחתם‬ ‫היחיד‬ ‫תואם‬ 1996 ‫בשלהי‬ ‫מחבריו‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ .416 ‫חוזה‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫במדויק‬ ‫נגררו‬ ,‫רמי‬ ‫ביוזמת‬ ,‫התמיהה‬ ‫למרבה‬ ‫ידיעה‬ ‫מחוסר‬ ‫כנראה‬ ,‫המושבים‬ ‫נציגי‬ ‫מיותרים‬ ‫לדיונים‬ ,416 ‫חוזה‬ ‫נוסח‬ ‫לגבי‬ ‫חכי‬ ‫חוזה‬ ‫נוסח‬ ‫טיוטת‬ ‫על‬ ‫וממושכים‬‫י‬ ‫נוסח‬ .)‫הנחות‬ ‫החוזה‬ :‫(להלן‬ ‫חדש‬ ‫רה‬ ‫באופן‬ ‫ומצמצם‬ ‫פוגע‬ ‫העדכני‬ ‫הטיוטה‬ ‫למוש‬ ‫שהוקנו‬ ‫רבות‬ ‫זכויות‬ ‫משמעותי‬‫י‬ .416 ‫חוזה‬ ‫בנוסח‬ ‫ולחבריהם‬ ‫בים‬ ‫את‬ ‫לרעה‬ ‫מפלה‬ ‫אף‬ ‫הנחות‬ ‫החוזה‬ ‫נוסח‬ ‫חוזה‬ ‫נוסח‬ ‫לעומת‬ ‫וחבריהם‬ ‫המושבים‬ ‫בסעיפי‬ ,‫לדוגמה‬ ,‫כך‬ .‫לקיבוץ‬ ‫החכירה‬ ‫חקל‬ ‫משק‬ :‫כגון‬ ,‫היסודיים‬ ‫ההגדרות‬‫י‬ ‫(הגדרה‬ ‫חקלאי‬ ‫ושימוש‬ ‫מפעל‬ ,‫אי‬ ‫קיצוני‬ ‫שינוי‬ ‫נעשה‬ )‫שנוספה‬ ‫מיותרת‬ ‫משבצת‬ ‫וחוזי‬ 416 ‫חוזה‬ ‫לעומת‬ ,‫לרעה‬ ‫ק�י‬ 120 ‫-מ‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ‫שנחתמו‬ ‫הנחלות‬- .‫שיתופיים‬ ‫ומושבים‬ ‫בוצים‬ ‫יסוד‬ ‫בהגדרות‬ ‫שינוי‬ ‫לכל‬ ‫להתנגד‬ ‫יש‬ ‫ובל‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫היוצר‬ ,‫אלו‬ ‫כגון‬‫י‬ ‫בין‬ ,‫הנחלות‬ ‫משבצת‬ ‫בחוזי‬ ‫תי-סבירים‬ .‫וחבריו‬ ‫המושב‬ ‫לחוזה‬ ‫הקיבוץ‬ ‫חוזה‬ ‫הנחות‬ ‫החוזה‬ ‫מחדל‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫בוויתור‬ ‫המסתמן‬ ‫המחדל‬ ‫בחוזה‬ ‫הקיימות‬ ,‫מינימליות‬ ‫משפטיות‬ ‫חוזה‬ ‫(הוא‬ ‫המאושר‬ ‫לדורות‬ ‫החכירה‬ ‫למחוק‬ ‫רמי‬ ‫של‬ ‫מרצונה‬ ‫נובע‬ ,)416 ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫ומידיעתם‬ ‫מתודעתם‬ ‫ולשרש‬ .'89 ‫משנת‬ 416 ‫חוזה‬ ‫את‬ ‫המושבים‬ ‫בהור‬ ‫הוא‬ ‫הטעות‬ ‫מקור‬ ‫כי‬ ,‫אפשרי‬‫י‬ ‫חוזה‬ ‫עדכון‬ ‫שמטרתה‬ ,‫בלבד‬ ‫טכנית‬ ‫אה‬ ‫שהוכ�נ‬ ‫מועטים‬ ‫שינויים‬ ‫במספר‬ 4166 823 ‫החלטה‬ ‫במסגרת‬ ‫החוזה‬ ‫לנוסח‬ ‫סו‬ ‫בע�נ‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ .1998 ‫בפברואר‬ 10 ‫-מ‬- ‫תקו‬ ‫לארבע‬ ‫החכירה‬ ‫חוזה‬ ‫הארכת‬ ‫יין‬‫י‬ ‫ובעניין‬ ,‫אחת‬ ‫כל‬ ‫שנים‬ 49 ‫בנות‬ ‫פות‬ ‫שטח‬ ‫לגודל‬ ‫בקשר‬ ‫חופש‬ ‫דרגות‬ ‫קביעת‬ .‫המושב‬ ‫לחבר‬ ‫המוחכר‬ ‫הנחלה‬ ‫החלטה‬ ‫את‬ ‫מבטלת‬ ‫אינה‬ 823 ‫החלטה‬ 823 ‫להחלטה‬ 10 ‫סעיף‬ ,‫ולראיה‬ 416 ‫לאמור‬ ‫בנוסף‬ ‫הנה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ :‫קובע‬ ‫בה�ח‬ ‫וראו‬ ...476 ‫החלט ה‬ ‫בהוראות‬ ‫באו�ק‬ 29-‫ב‬ ‫אושרה‬ ‫אשר‬ 476 ‫לט ה‬ :‫להחלטה‬ ‫ברישא‬ ‫הקובעת‬ ,'90 ‫טובר‬ ‫מקרקעי‬ ‫מועצת‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מודיעים‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותה‬ ‫בתוקף‬ ,‫ישראל‬ ,‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מינהל‬ ‫לחוק‬ 3 ‫בישיבתה‬ ‫החליטה‬ ,1960-‫התשך‬ ‫באוקטובר‬ 29( ‫התשנא‬ ‫בחשון‬ '‫י‬ ‫מיום‬ ‫יט‬ ‫מיום‬ ‫להחלטותיה‬ ‫ובהמשך‬ )1990 ‫ומיום‬ )1985 ‫ביולי‬ 8( ‫התשמה‬ ‫בתמוז‬ )1989 ‫במאי‬ 11( ‫התשמט‬ ‫באייר‬ '‫ו‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫החכרה‬ ‫בדבר‬ ‫ולכפרים‬ ‫עובדים‬ ‫למושבי‬ ‫מקרקעין‬ ...‫שיתופיים‬ ‫כי‬ ‫בעצמה‬ ‫קובעת‬ 823 ‫החלטה‬ ,‫כלומר‬ ‫אשר‬ ,476 ‫בהחלטה‬ ‫לאמור‬ ‫בנוסף‬ ‫הנה‬ ‫ביולי‬ 8-‫מ‬ ‫להחלטה‬ ‫בהמשך‬ ‫נתקבלה‬ ‫(אשר‬ 304 ‫החלטה‬ ‫היא‬ ‫הלוא‬ ,1985 ‫ובהמשך‬ )823 ‫החלטה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בוטלה‬ ‫היא‬ ‫הלוא‬ ,1989 ‫במאי‬ 11-‫מ‬ ‫להחלטה‬ ‫ות�ק‬ ‫בוטלה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ - 416 ‫החלט ה‬ ‫כמעט‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ ,1989 ‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫פה‬ .‫דור‬ ‫שנות‬ ‫לדורות‬ ‫בכייה‬ ‫חוזה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫הנדון‬ ‫הנחות‬ ‫החוזה‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫לרעה‬ ‫מפלה‬ ‫רמי‬ ‫הנהלת‬ ‫עם‬ ‫החכירה‬ ‫חוזי‬ ‫נוסח‬ ‫לעומת‬ ‫הן‬ ,‫המושבים‬ ‫חוזה‬ ‫לעומת‬ ‫והן‬ ‫הקיבוצים‬ ‫עם‬ ‫שנחתמו‬ .‫מהותיים‬ ‫נושאים‬ ‫במספר‬ ,416 ‫חוזה‬ ‫של‬ ‫החשובה‬ ‫תכליתו‬ ‫למרות‬ ‫החו‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫ולעגן‬ ‫לחזק‬ :‫החכירה‬‫י‬ ‫החלטה‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫ולאפשר‬ ‫בקרקע‬ ‫כר‬ ‫ואופן‬ ‫פנים‬ ‫בשום‬ ‫להסכים‬ ‫אין‬ ,1155 ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫יש‬ .‫הנחות‬ ‫החוזה‬ ‫לגרסת‬ ‫מינ‬ ‫או‬ ‫שיפוטית‬ ‫בהחלטה‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬‫י‬ ‫ולתקיפה‬ ‫לשינוי‬ ‫ניתנות‬ ‫אשר‬ ,‫הלית‬ ‫שנח‬ ‫נחות‬ ‫בחוזה‬ ‫אלא‬ ,‫המשפט‬ ‫בבית‬‫י‬ 49 ‫פעמים‬ ‫(ארבע‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫תם‬ ‫לגבי‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫יחייב‬ ‫ואשר‬ )‫שנים‬ .‫תוכנו‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫המנהלים‬ ,‫המושבים‬ ‫נציגי‬ ‫לה‬ ,‫כנראה‬ ,‫ינסו‬ ‫אשר‬ ,‫רמי‬ ‫עם‬ ‫מומ‬‫י‬ ‫כפרקטי‬ ‫והנחות‬ ‫החדש‬ ‫החוזה‬ ‫את‬ ‫ציג‬ ‫נקר‬ ,‫להשיג‬ ‫שניתן‬ ‫ביותר‬ ‫כטוב‬ ‫או‬‫י‬ ‫המוש‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫בתוקף‬ ‫לעמוד‬ ‫אים‬‫י‬ ‫ופגיעה‬ ‫הרעה‬ ‫כל‬ ‫ולמנוע‬ ‫וחבריהם‬ ‫בים‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫יש‬ .‫שאושר‬ 416 ‫חוזה‬ ‫בנוסח‬ ‫חוזה‬ ‫על‬ ‫ולחתום‬ 416 ‫החלטה‬ ‫אכיפת‬ ‫שמא‬ ,‫נחות‬ ‫חוזה‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫לדורות‬ ‫חכירה‬ .‫לדורות‬ ‫בכייה‬ ‫חוזה‬ ‫בגדר‬ ‫יהיה‬ ‫ארנסט‬ ‫דניאל‬ ‫עוד‬ ‫להיטיב‬ ‫שמטרתו‬ ,‫הספרים‬ ‫חוק‬ ‫הותקן‬ ,‫לאחרונה‬ .‫ישראלית‬ ‫ספרות‬ ‫ולעודד‬ ‫ישראליים‬ ‫סופרים‬ ‫עם‬ ‫קטן‬ ‫יזיק‬ ‫ולא‬ ‫יועיל‬ ‫שהחוק‬ ‫הסיכוי‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ ‫בהר‬ ‫מובילות‬ ‫הטובות‬ ‫הכוונות‬ ,‫כידוע‬ .‫ביותר‬‫י‬ ‫הטוב‬ ‫הרצון‬ ,‫הפעם‬ .‫פחות‬ ‫טוב‬ ‫למקום‬ ‫מקרים‬ ‫בה‬ ‫הצופים‬ ‫חניך‬ ‫את‬ ‫מזכיר‬ ‫המחוקקים‬ ‫שמפגינים‬ .‫הכביש‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫לצד‬ ‫הזקנה‬ ‫את‬ ‫בכוח‬ ‫שהעביר‬ ‫יועיל‬ ‫באמת‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬ ‫האם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ,‫כיום‬ ‫שתהיה‬ ‫ברור‬ ‫אבל‬ ,‫העברית‬ ‫ולספרות‬ ‫לסופרים‬ ‫מסוים‬ ‫לייקור‬ ‫יגרום‬ ‫החוק‬ .‫מזיקה‬ ‫השפעה‬ ‫גם‬ ‫לו‬ .‫הנקראים‬ ‫הספרים‬ ‫מספר‬ ‫ולהפחתת‬ ‫הספרים‬ ‫של‬ ‫ומס‬ ‫כלכליים‬ ‫עקרונות‬ ‫עם‬ ‫מתמודד‬ ‫אינו‬ ‫החוק‬‫י‬ ‫החופשית‬ ‫התחרות‬ ‫עקרון‬ ‫כגון‬ ,‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫חריים‬ ‫היכולת‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ,‫הרווחים‬ ‫למקסום‬ ‫והשאיפה‬ ‫שחזקה‬ ,‫בענף‬ ‫העוסקים‬ ‫של‬ ‫ההמצאה‬ ‫כושר‬ ‫ועם‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫לעקוף‬ ‫כדי‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שימצאו‬ ‫עליהם‬ .‫עלויות‬ ‫להוזיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גאו‬ ‫לומר‬ ‫(שלא‬ ‫החוק‬ ‫של‬ ‫הפשטנית‬ ‫הגישה‬‫י‬ ‫של‬ ‫הנוספות‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫להטיל‬ ‫הייתה‬ )‫נית‬ ‫הציבור‬ ‫גם‬ ‫אולם‬ ,‫הציבור‬ ‫על‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאת‬ ‫וי‬ ‫פחות‬ ‫יקנה‬ ,‫ברגליים‬ ‫יצביע‬ ‫הוא‬ :‫טיפש‬ ‫אינו‬‫י‬ ‫בדיוק‬ .‫הזולים‬ ‫הספרים‬ ‫את‬ ‫יקנה‬ ‫או‬ ‫פחות‬ ‫קרא‬ ‫את‬ ‫שיכפיל‬ ‫חוק‬ :‫להשוואה‬ .‫החוק‬ ‫מכוונת‬ ‫ההפך‬ ‫את‬ ‫יפנה‬ ‫ישראליים‬ ‫לסרטים‬ ‫הכרטיסים‬ ‫מחירי‬ .‫זרים‬ ‫לסרטים‬ ‫הציבור‬ ‫חלופות‬ ‫יש‬ ‫הספרים‬ ‫בתחום‬ ‫ולעוסקים‬ ‫לציבור‬ ‫קיי‬ :‫החוקים‬ ‫בספר‬ ‫מתה‬ ‫לאות‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫שיהפכו‬‫י‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫ובוודאי‬ ,‫בעולם‬ ‫ספרים‬ ‫מיליוני‬ ‫מים‬ ‫להדפ‬ ‫ספרים‬ ‫די‬ ‫יש‬ ,‫בארץ‬ ‫יצאו‬ ‫שכבר‬ ‫ספרים‬‫י‬ ‫שהגישה‬ ,‫מקוונת‬ ‫ספרות‬ ‫יש‬ ;‫הגבלות‬ ‫ללא‬ ,‫סה‬ ‫לרכישה‬ ‫הניתנת‬ ,‫וירטואליות‬ ‫בחנויות‬ ‫קלה‬ ‫אליה‬ .‫בפרוטות‬ ‫ביו‬ ‫הבסיסיים‬ ‫לעקרונות‬ ‫בניגוד‬ ‫עומד‬ ‫החוק‬‫י‬ ‫עצמית‬ ‫כלכלית‬ ‫והסדרה‬ ‫חופשית‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫תר‬ ‫מצב‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מנסה‬ ‫החוק‬ ‫אמנם‬ .‫השוק‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫כאשר‬ ‫המתרחש‬ ,‫שוק‬ ‫כשל‬ ‫המכונה‬ ,‫מצומצמת‬ ‫והכנסתם‬ ‫מועט‬ ‫החדשים‬ ‫הסופרים‬ ‫קשה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫יפתור‬ ‫לא‬ ‫שהחוק‬ ‫אלא‬ ‫הג‬ ‫שתקופת‬ ‫עד‬ ‫ממתינים‬ :‫לדוגמה‬ .‫אותו‬ ‫לאכוף‬‫י‬ ‫מהשקעה‬ ‫נמנעים‬ ,‫ובינתיים‬ ‫תחלוף‬ ‫המחיר‬ ‫בלת‬ .‫מכירות‬ ‫בקידום‬ ‫או‬ ‫ציבור‬ ‫ביחסי‬ ‫כספית‬ ‫וב‬ ‫מעצמם‬ ‫המצליחים‬ ‫הספרים‬ ‫מעטים‬ ,‫כידוע‬‫י‬ ‫יחסי‬ ‫במסע‬ ‫מלווה‬ ‫המכר‬ ‫רבי‬ ‫הצלחת‬ ,‫כלל‬ ‫דרך‬ ‫לאותה‬ ‫באשר‬ .‫בחנויות‬ ‫גם‬ ,‫מכירות‬ ‫וקידום‬ ‫ציבור‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ - ‫מבוקשים‬ ‫סופרים‬ ‫של‬ ‫קטנה‬ ‫קבוצה‬ .‫בלעדיו‬ ‫גם‬ ‫היטב‬ ‫נמכרים‬ ‫ספריהם‬ ,‫לחוק‬ ‫זקוקים‬ ,‫פניה‬ ‫על‬ ,‫מנוגדת‬ ‫וכללים‬ ‫הגבלות‬ ‫הטלת‬ ‫מתאימה‬ ‫ואינה‬ ‫המודרניות‬ ‫הכלכליות‬ ‫למגמות‬ ‫להטיל‬ ‫כדי‬ .‫קומוניסטית‬ ‫שאינה‬ ‫מערבית‬ ‫למדינה‬ ‫הכנה‬ ‫עבודת‬ ‫דרושה‬ ,‫חדשה‬ ‫רגולציה‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫שי‬ ‫צריך‬ ‫להצדיקה‬ ‫שכדי‬ ,‫בחקיקה‬ ‫ומקיפה‬ ‫רבה‬‫י‬ .‫חינוך‬ ‫או‬ ‫רווחה‬ ,‫ביטחון‬ ‫כגון‬ ‫חשוב‬ ‫בתחום‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫שאי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫ונקודתיות‬ ‫קטנות‬ ‫רגולציות‬ ‫התקנת‬‫י‬ ,‫לדוגמה‬ .‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ‫נכשלה‬ ‫אלא‬ ,‫מוצדקת‬ ‫נה‬ ‫שמטרתם‬ ,'50-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫שהותקנו‬ ‫הצנע‬ ‫חוקי‬ ‫כי‬ ‫נכשלו‬ ,‫במזון‬ ‫מחסור‬ ‫למנוע‬ ‫הייתה‬ ‫החשובה‬‫י‬ ‫שחור‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫לפריחה‬ ‫בעיקר‬ ‫וגרמו‬ ‫חרוץ‬ ‫שלון‬ .‫מזון‬ ‫במוצרי‬ ‫טו‬ ‫בכוונות‬ ‫שמקורם‬ ‫חוקים‬ ‫הם‬ ‫טיפשיים‬ ‫חוקים‬‫י‬ ‫אבל‬ ,)‫להתפרסם‬ ‫חכ‬ ‫או‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫ברצונו‬ ‫(או‬ ‫בות‬ ‫כדי‬ ‫מספקת‬ ‫מחשבה‬ ‫הושקעה‬ ‫לא‬ ,‫רבים‬ ‫במקרים‬ ,‫שלו‬ ‫עקיפה‬ ‫ולמנוע‬ ‫לאפקטיבי‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ .‫בלת-אפשרי‬ ‫פשוט‬ ‫החוק‬ ‫מטרת‬ ‫שיישום‬ ‫או‬ ,‫היום‬ ‫עד‬ ‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫חקיקת‬ ‫אפילו‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫קשה‬ ‫ועבודה‬ ‫חקיקה‬ ‫שנות‬ 60 ‫לאחר‬ ‫לכן‬ .‫השחורה‬ ‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ,‫וחכמים‬ ‫רבים‬ ‫ונקודתית‬ ‫קטנה‬ ‫רגולציה‬ ‫המטיל‬ ‫שחוק‬ ,‫סיכוי‬ ‫אין‬ ‫על‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ ‫שהיא‬ ‫איזו‬ ‫לו‬ ‫ותהיה‬ ‫יצליח‬ .‫והקריאה‬ ‫הספרות‬ ‫תחום‬ ‫רהב‬ ‫נאור‬ :‫צילום‬ ‫הזולים‬ ‫הספרים‬ ‫את‬ ‫יקנה‬ ‫או‬ ‫פחות‬ ‫ויקרא‬ ‫פחות‬ ‫יקנה‬ ‫הוא‬ :‫טיפש‬ ‫אינו‬ ‫הציבור‬ .‫ספרים‬ ‫חנות‬
  6. 6. || 1012.9.13 ‫אורחים‬ ‫חדר‬ ,‫אני‬ ‫אינני‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ,‫אומרים‬ ...‫בכלל‬ ‫אני‬ ‫מי‬ ‫אז‬ ‫העיוות‬ ‫נגד‬ ‫לפעול‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫למקימים‬ ‫שני‬ ‫דור‬ - ‫במושב‬ ‫שלטוני‬ ‫אנדרוגינוס‬ ‫הוועד‬ ‫של‬ ‫נתינו‬ ,‫הכפרי‬ ‫המרחב‬ ‫לתושבי‬ ‫ראשון‬ ‫דור‬ ‫ושל‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ,‫ועדים‬ ‫שני‬ ‫בקיום‬ .‫המוניציפאלי‬ ‫קשות‬ ‫למחלוקות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫טמון‬ ,‫האגודה‬ ‫ההוראה‬ ‫את‬ ‫בבגצ‬ ‫ולתקוף‬ ‫הכפפה‬ ‫את‬ ‫להרים‬ ‫יש‬ ‫המחוברים‬ ‫מערך‬ ‫הקרקע‬ ‫ערך‬ ‫הפרדת‬ ‫בדבר‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫בשומות‬ dror.maariv@gmail.com :‫מאמרים‬ ‫לשליחת‬ ‫כתובת‬ ‫אומץ‬ ‫מושב‬ ,‫סקורצרו‬ ‫צביקה‬ Zvicka@013.net.il ‫באוגוסט‬ 8-‫(מ‬ ‫למושב‬ ‫קו‬ ‫של‬ 795 ‫בגיליון‬ ‫את‬ ‫הקורעת‬ ‫הקשה‬ ‫המחלוקת‬ ‫פורסמה‬ )2013 ‫וה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫נדרשו‬ ‫שבה‬ ,‫אבא‬ ‫אלוני‬ ‫מושב‬‫י‬ ‫של‬ ‫בקשה‬ ‫על‬ ‫דעתן‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫השונות‬ ‫רשויות‬ ‫מבני‬ ‫את‬ ‫להפקיע‬ ‫במושב‬ ‫המוניציפאלי‬ ‫הוועד‬ :‫קבע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫לרשותו‬ ‫ולהעבירם‬ ‫הציבור‬ ‫ועד‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫לפי‬ ,‫שיתקיים‬ ‫צריך‬ ‫חיוני‬ ‫ציבורי‬ ‫צורך‬ ,‫השיתופי‬ ‫המושב‬ ‫אגודת‬ ‫משפט‬ ‫כמעשה‬ ‫כמעט‬ .‫ההפקעה‬ ‫את‬ ‫המצדיק‬ ‫חדש‬ ‫אינו‬ ‫נושאה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫מרתקת‬ ‫כתבה‬ .‫שלמה‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בידי‬ ‫דומה‬ ‫באופן‬ ‫נדרש‬ ‫וכבר‬ ‫יחיד‬ ‫אינו‬ ‫הכתבה‬ ‫שנושא‬ ,‫בצער‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫אבא‬ ‫אלוני‬ ‫שבעיות‬ ‫המושבים‬ ‫הם‬ ‫ורבים‬ ‫במינו‬ ‫כאלה‬ ,‫דומות‬ ‫בווריאציות‬ ‫מקרוב‬ ‫להם‬ ‫מוכרות‬ .‫ואחרות‬ ,‫נבהל‬ ‫אני‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אני‬ ‫אינני‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫אומרים‬ ‫שר‬ ,?‫בכלל‬ ‫אני‬ ‫מי‬ ‫אז‬ ,‫אני‬ ‫אינני‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫קו‬ ‫שני‬ ‫הנפלא‬ ‫בסרט‬ ‫בורשטיין‬ ‫מייק‬ ‫השחקן‬‫י‬ ‫מאיר‬ ,‫המושבים‬ ‫תנועת‬ ‫מזכל‬ .)1966( ‫נילמל‬ ‫שאלות‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫לענות‬ ‫אולי‬ ‫יוכל‬ ,‫צור‬ ‫האנדרוגינוס‬ ‫חבר‬ ‫אני‬ ‫גם‬ .‫ממצבי‬ ‫שנובעות‬ ‫דור‬ ‫אני‬ :‫התנועה‬ ‫אחראית‬ ‫לו‬ ,‫במושב‬ ‫השלטוני‬ ‫וב‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אך‬ ,‫אומץ‬ ‫מושב‬ ‫למקימי‬ ‫שני‬‫י‬ ‫רא‬ ‫דור‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ,‫ופרדוקסאלי‬ ‫מוזר‬ ‫כמעט‬ ‫אופן‬‫י‬ ,‫מושב‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫הכפרי‬ ‫המרחב‬ ‫לתושבי‬ ‫שון‬ ‫שנבחר‬ ‫המוניציפאלי‬ ‫הוועד‬ ‫של‬ ‫הרשום‬ ‫נתינו‬ .‫התושבים‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫חוקיות‬ ‫בבחירות‬ ,‫לצדו‬ ,‫הרחבה‬ ‫וחברי‬ ‫אגודה‬ ‫חברי‬ ,‫כ-ו-ל-ם‬ ‫האגודה‬ ‫לוועד‬ ‫במקביל‬ ,‫יותר‬ ‫נכון‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ‫על‬ ‫ונבחר‬ ‫למהדרין‬ ‫חוקי‬ ‫הוא‬ ‫שגם‬ ,‫השיתופית‬ ‫המוניצי‬ ,‫הוועדים‬ ‫שני‬ .‫ציבור‬ ‫מאותו‬ ‫חלק‬ ‫יד‬‫י‬ ‫בעניי‬ ‫להוביל‬ ‫נבחרו‬ ,‫האגודה‬ ‫של‬ ‫וזה‬ ‫פאלי‬‫י‬ ,‫וכך‬ .‫עולם‬ ‫של‬ ‫שברומו‬ ‫בכאלה‬ ‫ואף‬ ‫דיומא‬ ‫ני‬ ‫המייחד‬ ,‫המוזר‬ ‫השלטון‬ ‫לו‬ ‫פועל‬ ,‫כתף‬ ‫אל‬ ‫כתף‬ ‫באו‬ ,‫בלבד‬ ‫הכפרי‬ ‫והמרחב‬ ‫ישראל‬ ‫מושבי‬ ‫את‬‫י‬ ‫בחובו‬ ‫וטומן‬ ‫לבלתי-אפשרי‬ ‫הופך‬ ‫שלעתים‬ ‫פן‬ .‫בלתי-פתירות‬ ‫למחלוקות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יותר‬ ‫נכון‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ,‫שייך‬ ‫אני‬ ‫מהשניים‬ ‫למי‬ ,‫המניין‬ ‫מן‬ ‫חבר‬ ‫יותר‬ ‫אני‬ ‫מהשניים‬ ‫במי‬ :‫לשאול‬ ‫הנבח‬ ‫המוניציפאלית‬ ‫לרשות‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ?‫לאגודה‬‫י‬ ‫לצדד‬ ‫אמור‬ ‫אני‬ ‫הוועדים‬ ‫משני‬ ‫מי‬ ‫בהחלטות‬ ?‫רת‬ ‫כאזרח‬ ‫טובתי‬ ‫בין‬ ‫סתירה‬ ‫המייצרים‬ ‫בנושאים‬ ?‫האגודה‬ ‫חבר‬ ,‫כחקלאי‬ ‫טובתי‬ ‫ובין‬ ‫הרשות‬ ‫מחלוקת‬ ‫של‬ ‫בעניינים‬ ,‫מאיר‬ ,‫מממן‬ ‫אני‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫נדרש‬ ‫שבהם‬ ,'‫ב‬ ‫לוועד‬ '‫א‬ ‫ועד‬ ‫בין‬ ‫המוניציפאלי‬ ‫הוועד‬ ‫של‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫את‬ ,‫חיצוני‬ ‫את‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ?‫חבר‬ ‫אני‬ ‫בה‬ ‫האגודה‬ ‫את‬ ‫התובעים‬ ‫מפני‬ ‫מתגוננים‬ ‫או‬ ‫התובעים‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ,‫שאולי‬ ‫או‬ ?‫המקבילה‬ ,‫האחרת‬ ‫הרשות‬ ‫תביעת‬ ‫שא‬ ‫אלה‬ ?‫יחד‬ ‫גם‬ ‫שניהם‬ ‫את‬ - ‫כסילותנו‬ ‫ברוב‬‫י‬ ,‫ומקשות‬ ‫קשות‬ ‫לבעיות‬ ‫דוגמאות‬ ‫וקמצוץ‬ ‫לות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ,‫המוזרה‬ ‫השלטון‬ ‫צורת‬ ‫שאלמלא‬ .‫לפתחנו‬ ‫עומדות‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫אידיאולוגית‬ ‫תנועה‬ ‫של‬ ‫תפקידה‬ ‫פתרונות‬ ‫למתן‬ ‫להצטמצם‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ,‫חקלאית‬ ‫המדי‬ ‫התנהלות‬ ‫או‬ ‫חקלאות‬ ‫לעובדי‬ ‫שוטפים‬‫י‬ ‫החלטה‬ ‫כל‬ ‫או‬ ,979 ‫החלטה‬ ‫מול‬ ‫והמינהל‬ ‫נה‬ ‫לטו‬ ‫תומכת‬ ‫במשבצת‬ ‫עובד‬ ‫הצבת‬ ‫גם‬ .‫דומה‬‫י‬ ‫עצה‬ ‫או‬ ‫גישור‬ ,‫ייעוץ‬ ‫המבקש‬ ,‫דכפין‬ ‫כל‬ ‫בת‬ ‫ההולם‬ ‫הפתרון‬ ‫בגדר‬ ‫אינה‬ ,‫נכונה‬ ‫להתנהלות‬ .‫הנכון‬ ‫או‬ ‫ההרח‬ ‫להקמת‬ ‫קודם‬ ‫עוד‬ ,‫מראש‬ ‫תפקידכם‬‫י‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫עניינם‬ ‫הייתה‬ ‫אם‬ ‫(גם‬ ‫בות‬ ‫היה‬ ,‫אכלוסן‬ ‫לפני‬ ‫הרבה‬ ‫שכן‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ,)‫נוספים‬ ‫לפ‬ ‫העומדות‬ ‫המחלוקות‬ ‫את‬ ‫ולמנוע‬ ‫לצפות‬‫י‬ ‫כישלון‬ ‫נכשלתם‬ ,‫זאת‬ ‫עשיתם‬ ‫משלא‬ .‫תחנו‬ ,‫מהאורווה‬ ‫הסוסים‬ ‫להם‬ ‫משברחו‬ .‫ומהדהד‬ ‫חרוץ‬ ‫בחול‬ ‫ראשכם‬ ‫ולטמון‬ ‫להמשיך‬ ‫יכולים‬ ‫אינכם‬ ‫הכול‬ ‫אולי‬ ‫או‬ .‫קורה‬ ‫אינו‬ ‫דבר‬ ‫כאילו‬ ,‫יענה‬ ‫כבת‬ ‫ניגרר‬ ‫ובכך‬ ,‫תנועה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ,‫מעצמו‬ ‫יסתדר‬ ,‫פחת‬ ‫פי‬ ‫עברי‬ ‫אל‬ ,‫ישראל‬ ‫מושבי‬ ‫כל‬ ,‫כולנו‬ .‫החברתיות‬ ‫לבעיות‬ ‫רק‬ ‫מתכוון‬ ‫ואיני‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הפגיעה‬ ‫מעגלי‬ ‫התע‬ ‫המישור‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫החברתי‬ ‫המרקם‬‫י‬ ‫ביכו‬ ‫אנושה‬ ‫פגיעה‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫סוקתי-חקלאי‬‫י‬ ‫במשקי‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫חברים‬ ‫של‬ ‫פרנסה‬ ‫לת‬ ‫בצימרים‬ ,‫בירקות‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫מהווים‬ ‫עדיין‬ ‫המושבים‬ ‫שבמרבית‬ ,‫בפרחים‬ ‫או‬ ‫פוטנצי‬ ‫ומשמרים‬ ‫הכפר‬ ‫מנוף‬ ‫אינטגראלי‬ ‫חלק‬‫י‬ .‫מתמשך‬ ‫לחיכוך‬ ‫אל‬ ,‫והחובה‬ ‫האחריות‬ ‫מוטלות‬ ‫עליכם‬ ‫ורק‬ ‫עליכם‬ ‫משפטית‬ ‫חובה‬ ‫גם‬ ,‫רק‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מוסרי‬ ‫שעיקרן‬ ‫המיישבת‬ ‫התנועה‬ ‫בהיותכם‬ ,‫לכם‬ ‫יש‬ ‫שילוחית‬ ‫עלי‬ .‫ההרחבות‬ ‫דור‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ‫הראשון‬ ‫הדור‬ ‫את‬‫י‬ ‫מעכשיו‬ ,‫מאין‬ ‫יש‬ ,‫פתרונות‬ ‫ולייצר‬ ‫ליזום‬ ‫כם‬ ,‫קיימות‬ ‫מחלוקות‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫לעכשיו‬ ‫אבסו‬ ‫מצבי‬ ‫הישנות‬ ‫למניעת‬ ,‫לעתיד‬ ‫ומעכשיו‬‫י‬ ‫מכנה‬ ‫בעלת‬ ‫אחת‬ ‫כחברה‬ ‫לחיות‬ ‫שנוכל‬ ‫כדי‬ .‫רד‬ ‫בתי‬ ‫למעורבות‬ ‫להזדקק‬ ‫בלי‬ ‫משותפים‬ ‫ועניין‬ ‫על‬ ‫מטופשת‬ ‫מחלוקת‬ ‫בגין‬ ‫היום‬ ‫לא‬ ,‫המשפט‬ ‫החק‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫עצם‬ ‫על‬ ‫מחר‬ ‫לא‬ ,‫ציבור‬ ‫מבני‬‫י‬ ‫שטח‬ ‫בתוך‬ ‫המתנהלת‬ ‫הקיימת‬ ‫במתכונת‬ ‫לאות‬ ‫הפרטית‬ ‫הדמיון‬ ‫כיד‬ ....‫בעתיד‬ ‫ולא‬ ,‫המושב‬ ‫את‬ ‫לפרק‬ ‫העלול‬ ‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫הפרועה‬ ‫ולרסיסים‬ ‫לגזרים‬ ‫בו‬ ‫החיה‬ ‫החברה‬ ‫ואת‬ ‫המושב‬ .‫לאיחוי‬ ‫בלתי-ניתנים‬ ‫במסע‬ ‫ולהתחיל‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬ ‫ליטול‬ ‫עליכם‬ ‫פתוחים‬ ‫ודיונים‬ ‫שיחות‬ ‫של‬ ‫ומטלטל‬ ‫ארוך‬ ,‫כולו‬ ‫הציבור‬ ‫חלק‬ ‫ייטול‬ ‫שבהם‬ ,‫ונוקבים‬ ‫קשים‬ ‫וההרח‬ ‫האגודה‬ ‫תושבי‬ ,‫חוץ‬ ‫ועובדי‬ ‫חקלאים‬‫י‬ .‫קודם‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫ויפה‬ .‫בות‬ :‫יישובים‬ ‫לוועדי‬ ‫קורא‬ ‫אף‬ ‫אני‬ ‫זו‬ ‫ובהזדמנות‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫טלו‬ ,‫התנועה‬ ‫ליזמת‬ ‫תמתינו‬ ‫אל‬ ‫החת‬ ‫לדרך‬ ,‫ומורא‬ ‫חשש‬ ‫ללא‬ ,‫וצאו‬ ‫כתפיכם‬‫י‬ ,‫טובה‬ ‫שאין‬ ‫יודעים‬ ‫מאתנו‬ ‫רבים‬ ‫שהיום‬ ‫חתים‬ .‫ממנה‬ ,‫נכונה‬ ‫לא‬ ‫ודאי‬ ‫ומשה‬ '‫ליבוביץ‬ ‫אביגדור‬ ‫עוד‬ ‫מקרקעין‬ ‫שמאי‬ ,‫ברנע‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ,‫במפתיע‬ ‫גילינו‬ ‫לאחרונה‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫ההשגות‬ ‫לוועדת‬ ‫הורה‬ ‫המשפטים‬ ‫להחל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפועלת‬ - ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬‫י‬ ‫לא‬ - ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ 1181 ‫טה‬ ‫בהתאמות‬ ‫או‬ ‫המחוברים‬ ‫בשווי‬ ‫להתחשב‬ ‫נכסים‬ ‫בהערכת‬ ,‫החוכרים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שבוצעו‬ .‫רמי‬ ‫של‬ ‫לוועדת‬ ‫זו‬ ‫כגון‬ ‫הוראה‬ ‫ניתנה‬ ‫אכן‬ ‫אם‬ ‫יסודית‬ ‫ופגיעה‬ ‫עוול‬ ‫גורמת‬ ‫היא‬ ,‫ההשגות‬ ,‫לכל‬ ‫ומעל‬ ,‫החוכרים‬ ‫של‬ ‫בזכויות‬ ‫וחמורה‬ ‫חוכ‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫המדינה‬ ‫להתעשרות‬ ‫גורמת‬‫י‬ ‫לעל‬ ‫ותרמו‬ ‫רב‬ ‫כסף‬ ‫השקיעו‬ ‫אשר‬ ,‫רים‬‫י‬ ‫לשלם‬ ‫יידרשו‬ ‫הם‬ ‫אולם‬ ,‫הנכסים‬ ‫ערך‬ ‫יית‬ .‫בהוצאותיהם‬ ‫הכרה‬ ‫שתהיה‬ ‫מבלי‬ ‫למדינה‬ ‫המדינה‬ ‫לקופת‬ ‫מכניס‬ ‫שנוצר‬ ‫העיוות‬ ‫אשר‬ ,‫החוכרים‬ ‫של‬ ‫בכיסיהם‬ ‫ופוגע‬ ‫הון‬ ‫בנכסים‬ ‫התאמות‬ ‫לביצוע‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫פעלו‬ ‫מג‬ ‫הם‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫רב‬ ‫ממון‬ ‫והשקיעו‬‫י‬ ‫וחותכת‬ ‫לכיסם‬ ‫יד‬ ‫מכניסה‬ ‫שהרשות‬ ,‫לים‬ ‫בגין‬ ‫המתקבלת‬ ‫מהתמורה‬ ‫ניכרים‬ ‫נתחים‬ .‫הנכסים‬ ‫בי‬ ‫מקבל‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האבסורד‬‫י‬ ‫החקל‬ ‫במגזר‬ ‫נחלות‬ ‫מכירת‬ ‫בעת‬ ‫טוי‬‫י‬ ‫השקיע‬ ‫הנחלה‬ ‫בעל‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ .‫אי‬ ‫גדול‬ ‫חדש‬ ‫בית‬ ‫בה‬ ‫בנה‬ ,‫בנחלה‬ ‫מכספו‬ ‫סבי‬ ‫ואת‬ ‫החצר‬ ‫את‬ ‫פיתח‬ ,‫ומושקע‬‫י‬ ,‫הנחלה‬ ‫ערך‬ ‫לעליית‬ ‫וגרם‬ ‫הנחלה‬ ‫בת‬ ‫לא‬ ‫הרשות‬ ,‫המכירה‬ ‫בעת‬ ‫כי‬ ,‫יגלה‬ ‫הוא‬ ‫בגין‬ ‫ידו‬ ‫על‬ ‫שהוצאו‬ ‫בהוצאות‬ ‫תתחשב‬ ‫אלא‬ ,‫הערך‬ ‫לעליית‬ ‫שהביאו‬ ‫ההשקעות‬ ‫בצ�י‬ 33% ‫בשיעו ר‬ ‫קופון‬ ‫גוזרת‬ ‫שהיא‬ ‫סכום‬ ‫בין‬ ‫שנוצר‬ ‫מההפרש‬ ‫מעמ‬ ‫רוף‬ ‫סכום‬ ‫ובין‬ ‫הנחלה‬ ‫של‬ ‫המשוערך‬ ‫הקנייה‬ ‫שהו‬ ‫בהשקעות‬ ‫להתחשב‬ ‫מבלי‬ ,‫המכירה‬‫י‬ !‫הנחלה‬ ‫בעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שקעו‬ ‫מכר‬ ‫בעסקת‬ ‫גוזרת‬ ‫שהמדינה‬ ‫הקופון‬ ‫הי‬ ,‫שבח‬ ‫מס‬ :‫רבים‬ ‫מסים‬ ‫כולל‬ ‫נחלה‬ ‫של‬‫י‬ ,‫למינהל‬ ‫הסכמה‬ ‫ודמי‬ ‫מעמ‬ ,‫השבחה‬ ‫טלי‬ ‫עליית‬ ‫בגין‬ ‫מעמ‬ ‫בצירוף‬ ,33% ‫בשיעור‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫הזכויות‬ ‫קבלת‬ ‫מיום‬ ‫הקרקע‬ ‫ערך‬ ‫סכום‬ ‫עם‬ ‫נותרים‬ ‫הנחלות‬ ‫ובעלי‬ ,‫המכירה‬ ‫שהתקבלה‬ ‫התמורה‬ ‫מערך‬ 60%-‫מ‬ ‫נמוך‬ .‫המכירה‬ ‫בגין‬ ‫שותפה‬ ‫שהרשות‬ ,‫היא‬ ‫המתקבלת‬ ‫התוצאה‬ ‫אך‬ ,‫הנחלה‬ ‫ערך‬ ‫בעליית‬ ‫הנחלה‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫בה‬ ‫שהושקעו‬ ‫בהשקעות‬ ‫שותפה‬ ‫אינה‬ ‫במכי‬ ‫הנחלה‬ ‫ערך‬ ‫לשווי‬ ‫שהביאו‬ ‫אלו‬ ,‫ידו‬‫י‬ ‫ולא‬ ‫עושר‬ ‫עשיית‬ - ‫לקרוא‬ ‫ניתן‬ ‫ולכך‬ ‫רה‬ !‫במשפט‬ ‫בעת‬ ‫כי‬ ,‫האבסורד‬ ‫הדגשת‬ ‫לצורך‬ ,‫נבהיר‬ ‫אחר‬ ‫נכס‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫בנחלה‬ ‫הזכויות‬ ‫מכירת‬ ‫מכי‬ ‫שבח‬ ‫מס‬ ‫רשויות‬ ,‫הסכמה‬ ‫בדמי‬ ‫החייב‬‫י‬ ‫הנכסים‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוצאו‬ ‫בהוצאות‬ ‫רות‬ ‫אך‬ ,‫הנכס‬ ‫ערך‬ ‫שווי‬ ‫עליית‬ ‫את‬ ‫יצרו‬ ‫ואשר‬ ‫מו‬ ‫אינן‬ ‫אלה‬ ‫הוצאות‬ ,‫הסכמה‬ ‫דמי‬ ‫לצורך‬‫י‬ .‫כרות‬ ‫ההשגות‬ ‫לוועדת‬ ‫שניתנה‬ ‫ההוראה‬ ,‫לכן‬ ‫בהערכת‬ ‫המחוברים‬ ‫בשווי‬ ‫להכיר‬ ‫שלא‬ ‫(מלשון‬ ‫לאיון‬ ‫הביאה‬ ‫למעשה‬ ,‫הנכסים‬ ‫ולתו‬ ‫ההשגות‬ ‫בוועדת‬ ‫ההליך‬ ‫של‬ )‫אין‬‫י‬ ‫עגומה‬ ‫מציאות‬ ‫שיוצרות‬ ‫מעוותות‬ ‫צאות‬ ‫תקוות‬ ‫שתלו‬ ,‫הנכסים‬ ‫לבעלי‬ ‫ביחס‬ ‫ביותר‬ .‫זה‬ ‫בהליך‬ ‫רבות‬ ‫במג‬ ‫נכסים‬ ‫בבעלי‬ ‫פוגעת‬ ‫אף‬ ‫ההוראה‬‫י‬ ‫פיצול‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ ‫במסגרת‬ ‫החקלאי‬ ‫זר‬ ‫משלמים‬ ‫הנחלות‬ ‫בעלי‬ .‫מנחלות‬ ‫מגרשים‬ ‫אלפי‬ ‫במאות‬ ‫הנאמדים‬ ‫סכומים‬ ‫לרשות‬ ‫הליכים‬ ‫בגין‬ ,‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫ולעתים‬ ‫שקלים‬ ,‫היא‬ ‫והעובדה‬ ,‫מנחלה‬ ‫מגרש‬ ‫פיצול‬ ‫של‬ ‫אינו‬ ‫ההשגות‬ ‫בהליכי‬ ‫הנכסים‬ ‫ששערוך‬ ‫בנכ‬ ‫שבוצעו‬ ‫ההשקעות‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקח‬‫י‬ ‫עלויות‬ ‫הזכויות‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫יושתו‬ ‫וכך‬ ,‫סים‬ .‫הפיצול‬ ‫עלויות‬ ‫בגין‬ ‫ריאליות‬ ‫ולא‬ ‫גבוהות‬ ‫מגרשים‬ ‫פיצול‬ ‫של‬ ‫הליכים‬ ,‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫למ‬ ,‫רבים‬ ‫לא‬ ‫במקרים‬ ‫מתקיימים‬ ‫מנחלות‬‫י‬ ‫לפתרון‬ ‫ומתאים‬ ‫ראוי‬ ‫בהליך‬ ‫שמדובר‬ ‫רות‬ ‫בחלוקת‬ ,‫החקלאי‬ ‫במגזר‬ ‫משפחתיות‬ ‫בעיות‬ ‫שו‬ ‫נוכח‬ ,‫הנחלות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫העיזבון‬ ‫נכסי‬‫י‬ ‫הר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהומצאו‬ ‫מאוד‬ ‫גבוהות‬ ‫מות‬‫י‬ .‫שות‬ ‫שרמי‬ ‫ממתינים‬ ‫נחלות‬ ‫בעלי‬ ,‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫בבגץ‬ ‫שאושרה‬ 1155 ‫החלטה‬ ‫את‬ ‫תיישם‬ ‫פורסמו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫שכן‬ ,2011 ‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫השומות‬ .‫להחלטה‬ ‫החקלאי‬ ‫האגף‬ ‫הוראות‬ ‫במס‬ ,‫רכישה‬ ‫דמי‬ ‫בגין‬ ‫בעתיד‬ ‫שיתקבלו‬‫י‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫הנחלות‬ ‫בעלי‬ ‫ירכשו‬ ‫גרתן‬ ‫החלטה‬ ‫לפי‬ ‫והעתידיות‬ ‫הקיימות‬ ‫הבנייה‬ ‫ה�ר‬ ‫שמאי‬ ‫של‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫יתבססו‬ ,11555 ‫הגלום‬ ‫הבנייה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫את‬ ‫שיבחנו‬ ,‫שות‬ .‫בנחלות‬ ‫תי‬ ‫ההשגות‬ ‫לוועדת‬ ‫שניתנה‬ ‫ההוראה‬ ‫אם‬‫י‬ ‫שיוגשו‬ ‫בהשגות‬ ‫הדבר‬ ‫יפגע‬ ,‫בעינה‬ ‫וותר‬ ‫שית‬ ‫השומות‬ ‫בגין‬ ‫הנחלות‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫י‬ ‫יישום‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫לכך‬ ‫יגרום‬ ‫והדבר‬ ,‫קבלו‬ ,‫החקלאי‬ ‫במגזר‬ 1155 ‫החלטה‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ .‫לא-ריאליות‬ ‫שומות‬ ‫נוכח‬ ‫הה‬ ‫לוועדת‬ ‫שניתנה‬ ‫ההוראה‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫אם‬‫י‬ ‫בעי‬ ‫המחוברים‬ ‫בשווי‬ ‫להכיר‬ ‫שלא‬ ,‫שגות‬‫י‬ ‫עוול‬ :‫אחת‬ ‫לתוצאה‬ ‫נגיע‬ ,‫משפטיות‬ ‫ניים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בזכויות‬ ‫ויסודית‬ ‫מהותית‬ ‫ופגיעה‬ ‫הו‬ ‫ולתקוף‬ ‫הכפפה‬ ‫את‬ ‫להרים‬ ‫ויש‬ ,‫הנכסים‬‫י‬ .‫בבגצ‬ ‫זו‬ ‫ראה‬ ‫שהוא‬ ,‫על‬ ‫עיקרון‬ ‫קיים‬ ‫דמוקרטית‬ ‫במדינה‬ ‫שלטו‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫ובייחוד‬ ,‫השקיפות‬ ‫עקרון‬‫י‬ ‫חוכ‬ ‫של‬ ‫אינטרסים‬ ‫כמייצגת‬ ‫המוחזקת‬ ‫נית‬‫י‬ .‫המדינה‬ ‫מקרקעות‬ 95%-‫כ‬ ‫המחזיקים‬ ‫רים‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫לרשות‬ ‫קוראים‬ ‫אנו‬ ‫לגרום‬ ‫ולא‬ ,‫ההשגות‬ ‫ועדות‬ ‫פועלות‬ ‫לפיה‬ ‫לבעלי‬ ‫והפסדים‬ ‫נפש‬ ‫ולעגמת‬ ‫לעיוותים‬ ‫והעי‬ ‫החקלאי‬ ‫במגזר‬ ‫ולחוכרים‬ ‫הנחלות‬‫י‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫שיתאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫רוני‬ ‫שהח‬ ‫שלמים‬ ‫בסקטורים‬ ‫לפגוע‬ ‫ולא‬ ‫בטוחה‬‫י‬ .‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫במשך‬ ‫באדמות‬ ‫זיקו‬

×