Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kav mosav24.9

239 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kav mosav24.9

  1. 1. ‫תשע"ד‬ ‫בתשרי‬ '‫כ‬ ˆ 2013 ‫בספטמבר‬ 24 ˆ 802 '‫מס‬ ˆ ‫הכפרית‬ ‫וההתיישבות‬ ‫המושבים‬ ‫שבועון‬ ‫מלאים‬ ‫כרימון‬‫ועובדיה‬ )75( ‫אברהם‬ ‫עם‬ ‫כספי‬ ‫הסדר‬ ‫ייחתם‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫ומייצרים‬ ‫רימונים‬ ‫המגדלים‬ ,‫הדרום‬ ‫מגן‬ ‫קאשי‬ )73( ‫האחים‬ .‫המשק‬ ‫את‬ ‫יסגרו‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬ ,‫לייצוא‬ ‫שיכר‬ ‫מהם‬ ‫"הכך‬ :‫כלפיהם‬ ‫הרשויות‬ ‫ההתנהלות‬ ‫על‬ ‫קובלים‬ ‫שבכל‬ ,‫ומצטיינים‬ ‫ותיקים‬ ‫לחקלאים‬ ‫המדינה‬ ‫מתנהגת‬ ‫זה‬ !?‫חקלאיים‬ ‫מגידולים‬ ‫והתפרנסו‬ ‫עבדו‬ ‫חייהם‬ ‫שנות‬ "?‫ולהצלחה‬ ‫להתחדשות‬ ‫לנחישות‬ ,‫להתמדה‬ ‫הגמול‬ 14 '‫עמ‬ ˆ ,‫סולומון‬ ‫חני‬ ‫סולומון‬‫חני‬:‫צילום‬ !‫תאונה‬ ‫מנע‬ - ‫למכה‬ ‫תרופה‬ ‫הקדם‬ ‫ישראל‬ ‫חקלאי‬ ‫והתאחדות‬ ‫החקלאי‬ ‫המרכז‬ ,‫לבטיחות‬ 7 -‫ה‬ ‫הארצי‬ ‫לכנס‬ ‫להזמינכם‬ ‫שמחים‬ .‫בחקלאות‬ ‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫תעסוקתית‬ ‫בריאות‬ 08:00-16:00 ‫בשעות‬ ,‫תשע”ד‬ ‫בתשרי‬ ‫כ”ז‬ ,1.10.13 ’‫ג‬ ‫ביום‬ ‫שיערך‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ,‫שה”מ‬ ‫ובשיתוף‬ )‘‫‘מנוף‬ ‫(קרן‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫בחסות‬ .‫דגן‬ ‫בית‬ ,‫וולקני‬ ‫מרכז‬ ,‫כהן‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫באודיטוריום‬ haklai@netvision.net.il ‫מייל‬ 03-6929944 ’‫טל‬ ,03-6929974 ’‫פקס‬ ,‫למשרדנו‬ ‫בהקדם‬ ‫פנה‬ ‫בכנס‬ ‫השתתפותך‬ ‫להבטחת‬ .‫לייק‬ ‫לנו‬ ‫ועשו‬ - ‫בטיחות‬ ‫מדור‬ - ‫החקלאי‬ ‫המרכז‬ - ‫בפייסבוק‬ ‫אותנו‬ ‫חפשו‬ 21 '‫עמ‬ ‫ראה‬
  2. 2. || 224.9.13 ‫תוכן‬ ?‫סוכות‬ ‫היכן‬ ‫מקום‬ ‫לחידת‬ ‫הפתרון‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫החנייה‬ -‫ג'י‬ ‫בלי‬ .‫במדבר‬ ‫בנדודיהם‬ ‫פי-אס‬ 20 !‫לחרטום‬ ,‫קדימה‬ ‫מקימים‬ ‫מושבים‬ ‫בני‬ 12 ‫נוער‬ ‫להדרכת‬ ‫חדש‬ ‫גרעין‬ ‫יהודה‬ ‫באור‬ ‫בסיכון‬ 10 ‫אחד‬ ‫נשאר‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫ששניים‬ ‫לאחר‬ ‫שהתפנה‬ ?‫עזבו‬ ‫הילדים‬ ‫משלושת‬ 16 03-5632547 ‫כלפון‬ ‫אסתי‬ ‫והפקה‬ ‫מזכירה‬ esti.halfon@maariv.co.il ‫ראובן‬ ‫שרה‬ ‫מערכת‬ ‫גרפיקה‬ ■ ‫קולניק‬ ‫ניקולאי‬ ‫מודעות‬ ‫גרפיקה‬ ■ 03-5632441 ‫מערכת‬ ‫ביטון‬ ‫רותם‬ ‫לוח‬ ‫אחראית‬ 03-5682878 ‫יוסף‬ ‫דרור‬ ‫עורך‬ ■ ‫זיו‬ ‫עדנה‬ ‫עיתון‬ ‫מנהלת‬ ■ ‫סיימתם‬ ?‫לקרוא‬ ‫השליכו‬ ‫אנא‬ ‫לפח‬ ‫הגיליון‬ ‫את‬ ‫הסמוך‬ ‫המחזור‬ .‫מגוריכם‬ ‫למקום‬ ‫טביבי‬ ‫ורם‬‫י‬ ,‫קניאל‬ ‫יעקב‬ ‫פרסום‬ ‫יועצי‬ 03-5632547 ‫מודעות‬ ’‫טל‬ 03-5638728 ‫מודעות‬ ‫פקס‬ kav_daf@maariv.co.il ‫מודעות‬ ,‫לזר‬ ‫יעקב‬ ,‫סולומון‬ ‫חני‬ ‫כתבים‬■ ,‫חקיקת‬ ‫אפרת‬ ‫עוד‬ ,‫גלבוע‬ ‫נחמן‬ ,‫רייך-מיכאלי‬ ‫איילת‬ ‫עוד‬ ,‫ברקאי‬ ‫יבל‬ ,‫קורן‬ ‫סלע‬ ,‫נוי‬ ‫זהר‬ ,‫דג‬ ‫מירי‬ ,‫מדרשי‬ ‫בר-כוכבא‬ ,‫אובליגנהרץ‬ ‫אבי‬ ‫ברג‬ ‫יוסי‬ ,‫מאור‬ ‫דפנה‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ■ dror.maariv@gmail.com www.ihaklai.org.il :‫החקלאי‬ ‫האיחוד‬ ‫תנועת‬ ˆ www.tmoshavim.org.il :‫המושבים‬ ‫תנועת‬ - ‫באינטרנט‬ ‫גם‬ ‫למושב‬ ‫קו‬ ‫ת”א‬ ,2 ‫קרליבך‬ ’‫רח‬ ‫והמנהלה‬ ‫המערכת‬ .‫הזה‬ ‫בעיתון‬ ‫המודפס‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫להפיץ‬ ‫או‬ ‫לפרסם‬ ,‫מידע‬ ‫במאגר‬ ‫לאחסן‬ ,‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫לשדר‬ ,‫לתרגם‬ ,‫להעתיק‬ ‫אין‬ .‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מנשייה‬ ‫בכפר‬ ‫ספר‬ ‫בבית‬ ‫וספורט‬ ‫בריאות‬ ‫ביום‬ ‫השתתפו‬ ‫והורים‬ ‫ילדים‬ ‫וכדורגל‬ ‫זומבה‬ ,‫סיף‬ ‫לחוגי‬ ‫נחשפו‬ ‫הילדים‬ .‫יזרעאל‬ ‫בעמק‬ ‫זבדה‬ ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬ ‫עבור‬ ‫הן‬ ,‫פז‬ ‫הזדמנות‬ ‫למעשה‬ ‫הוא‬ ‫הספרות‬ ‫לעולם‬ ‫לילדים‬ ‫שנפתח‬ ‫השער‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫קריאה‬ ‫של‬ ‫חוויה‬ ‫להעניק‬ ‫הזדמנות‬ ;‫לילדים‬ ‫הזאת‬ ‫הספרות‬ ‫את‬ ‫המתווכים‬ ‫עבור‬ ‫והן‬ ‫היוצרים‬ ‫הבסיסית‬ ‫להצלחה‬ ‫מעבר‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלת‬ ‫שתהיה‬ ‫כזאת‬ ,‫בלתי-נשכחת‬ ‫ראשונית‬ ‫עצמית‬ ‫כלים‬ ‫לילדים‬ ‫להקנות‬ ‫הזדמנות‬ ‫זוהי‬ .‫וסיפוק‬ ‫רגעית‬ ‫מהנאה‬ ‫יותר‬ ‫וחזקה‬ ‫עצמית‬ ‫קריאה‬ ‫של‬ ‫מאוירים‬ ‫שספרים‬ ‫בכך‬ ‫פרדוקסלי‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ .‫מספקת‬ ‫שהספרות‬ ‫העושר‬ ‫עם‬ ‫להיכרות‬ ‫מונעים‬ ‫מעט‬ ‫גדלים‬ ‫כשהילדים‬ ‫ואילו‬ ,‫ומעמיקה‬ ‫מכובדת‬ ‫להתייחסות‬ ‫זוכים‬ ‫קטנים‬ ‫לילדים‬ ‫ומלהיבות‬ ‫מתוחכמות‬ ,‫מאתגרות‬ ,‫חכמות‬ ‫ספרות‬ ‫יצירות‬ ‫מהם‬ ‫הכתובה‬ ‫המילה‬ ‫את‬ ‫הילדים‬ ‫על‬ ‫שמחבבים‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫שווימר‬ ‫יותם‬ .‫מבראשית‬ ‫מתחילים‬ 18 '‫עמ‬ ˆ ‫ולנשמה‬ ‫ללב‬ ‫בריא‬ ‫יום‬ ‫כפר‬ ,‫חמירה‬ ‫מסוועאד‬ ‫והורים‬ ‫ילדים‬ 400-‫כ‬ ‫וממנשייה‬ ,‫התחתון‬ ‫הגליל‬ ‫במערב‬ ‫בדואי‬ ‫השתתפו‬ ,‫יזרעאל‬ ‫עמק‬ ‫בצפון‬ ‫ערבי‬ ‫כפר‬ ,‫זבדה‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫לקדם‬ ‫שנועדה‬ ‫בפעילות‬ ‫לאחרונה‬ ‫במנשייה‬ ‫ספר‬ ‫בבית‬ ‫והתקיימה‬ ,‫ובריא‬ ‫פעיל‬ .‫זבדה‬ ‫נהנו‬ ‫והוריהם‬ ‫לפעילות‬ ‫שהגיעו‬ ‫הילדים‬ ‫וה‬ ‫שהרקיד‬ ‫וממפעיל‬ ‫מתנפחים‬ ‫ממתקנים‬‫־‬ ‫ונחשפו‬ ,‫המרכזית‬ ‫ברחבה‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫קפיץ‬ ‫לפעול‬ ‫השנה‬ ‫שיחלו‬ ,‫שונים‬ ‫ספורט‬ ‫לחוגי‬ ‫ולי‬ ‫לנשים‬ ‫זומבה‬ ,‫סיף‬ :‫ביניהם‬ ,‫ביישוב‬‫־‬ ‫שנערכה‬ ‫ולילדים‬ ‫לאימהות‬ ‫פעילות‬ ,‫לדים‬ ‫האזורית‬ ‫במועצה‬ ‫הרווחה‬ ‫מחלקת‬ ‫בשיתוף‬ ‫ולנוער‬ ‫לילדים‬ ‫כדורגל‬ ‫וחוגי‬ ‫יזרעאל‬ ‫עמק‬ ‫הפועל‬ ‫של‬ ‫וחברה‬ ‫חינוך‬ ‫מפעלות‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בישול‬ ‫ספרי‬ ‫חילקה‬ ‫תזונתית‬ ‫יועצת‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ .‫למעשנים‬ ‫ריאות‬ ‫לבדיקת‬ ‫דוכן‬ ‫והוצב‬ ‫בריא‬ .‫הפירות‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫בריא‬ ‫כיבוד‬ ‫הוגש‬ ‫במקום‬ ‫פרץ‬ ‫ישראל‬ :‫צילום‬ ‫המרכזית‬ ‫ברחבה‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫והקפיץ‬ ‫הרקיד‬ ‫מפעיל‬ .‫מתנפחים‬ ‫במתקנים‬ ‫מבלים‬ ‫ילדים‬
  3. 3. || 424.9.13 ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫יוסף‬ ‫דרור‬ ‫חדשות‬ ‫חקלאי‬ ‫במופ‬ ‫לתמיכה‬ ‫קורא‬ ‫קול‬ ‫פורסם‬ ‫קבע‬ ‫לבית‬ ‫עברה‬ ‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫הכיבוי‬ ‫תחנת‬ ‫פעילות‬ ‫עתירי‬ ‫באזורים‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫בתקצוב‬ ‫יסייע‬ ‫לפיהם‬ ‫הכללים‬ ‫את‬ ‫פרסם‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫תקציב‬ ‫לשנת‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫מחצי‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫בודד‬ ‫למופ‬ ‫התמיכה‬ ‫סכום‬ .‫חקלאית‬ ‫כולל‬ ,‫קיבוצים‬ ‫ושלושה‬ ‫מושבים‬ 19 ‫המשרתת‬ ,‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫הכיבוי‬ ‫תחנת‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫המבנה‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫משיתוף‬ ‫מרוצים‬ ‫הבקעה‬ ‫כבאי‬ .‫ומשרדים‬ ‫לינה‬ ‫חדרי‬ ,‫ציוד‬ ‫מחסן‬ ,‫כיבוי‬ ‫לרכבי‬ ‫סככות‬ ‫והפלסטיניים‬ ‫הירדניים‬ ‫הכיבוי‬ ‫כוחות‬ 24-‫מ‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ 1417 ‫מספר‬ ‫החלטה‬ ‫למ�י‬ ‫תקציב‬ ‫יוקצה‬ ‫כי‬ ,‫קבעה‬ 2010 ‫בפברוא ר‬ ‫מחקר‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫יישומי-אזורי‬ ‫חקלאי‬ ‫מחקר‬ ‫מון‬ .‫חקלאית‬ ‫פעילות‬ ‫עתירי‬ ‫באזורים‬ ,‫ופיתוח‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ ‫מפרסם‬ ,‫זו‬ ‫להחלטה‬ ‫בהתאם‬ ‫המי‬ ‫אמות‬ ‫את‬ ‫הכפר‬ ‫ופיתוח‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬‫י‬ .‫התמיכה‬ ‫להקצאת‬ ‫דה‬ ‫לתמי‬ ‫מיועד‬ ‫להיות‬ ‫שצפוי‬ ‫התקציב‬ ‫היקף‬‫י‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ 15 ‫הוא‬ ‫אזורי‬ ‫חקלאי‬ ‫במופ‬ ‫כה‬ ‫ולייעודו‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫לאישור‬ ‫כפוף‬ ‫והוא‬ ‫יפחת‬ ,‫יקטן‬ ‫זה‬ ‫תקציב‬ ‫אם‬ .‫לנושא‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫אם‬ .‫לתמיכה‬ ‫הזכאים‬ ‫המחקרים‬ ‫מספר‬ ‫בהתאם‬ ‫להגדיל‬ ‫רשאית‬ ‫התמיכות‬ ‫ועדת‬ ,‫יגדל‬ ‫התקציב‬ ‫לתמיכה‬ ‫הזכאים‬ ‫המחקרים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫בהתאם‬ ‫בעלי‬ ‫במחקרים‬ ‫התמיכה‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫או‬ .‫הגבוה‬ ‫הדירוג‬ ‫שי‬ ,‫במחקר‬ ‫לתמיכה‬ ‫בקשה‬ ‫להגיש‬ ‫אפשר‬‫י‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ 2014 ‫שנת‬ ‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫בוצע‬ ‫הודעת‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫השנה‬ ‫באוקטובר‬ 30 ‫עד‬ ,2016 ‫תינתן‬ ‫זה‬ ‫נוהל‬ ‫לפי‬ ‫התמיכה‬ ,‫החקלאות‬ ‫משרד‬ .‫בלבד‬ 2014 ‫בשנת‬ ‫שתבוצע‬ ‫פעילות‬ ‫בגין‬ :‫לתמיכה‬ ‫בקשה‬ ‫להגשת‬ ‫הבסיסיים‬ ‫התנאים‬ ‫בהתאם‬ ,‫לאומית‬ ‫עדיפות‬ ‫באזור‬ ‫נמצא‬ ‫המופ‬ ,‫בממשלה‬ ‫שאושרה‬ ‫הלאומית‬ ‫העדיפות‬ ‫למפת‬ ‫למח‬ ;‫חקלאית‬ ‫פעילות‬ ‫עתיר‬ ‫באזור‬ ‫נכלל‬ ‫וכן‬‫י‬ ‫שבו‬ ‫לאזור‬ ‫תרומה‬ ‫תהיה‬ ‫התמיכה‬ ‫נשוא‬ ‫קר‬ ‫של‬ ‫בניהול‬ ‫מוכח‬ ‫ניסיון‬ ‫למופ‬ ;‫המופ‬ ‫פעיל‬ ,‫החקלאות‬ ‫בתחום‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫יישומי‬ ‫מחקר‬ ‫בכל‬ ,‫לפחות‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בתקציב‬ ‫התמי‬ ‫מבקש‬ ;‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫מארבע‬ ‫אחת‬‫י‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫ורשומות‬ ‫חשבונות‬ ‫ספרי‬ ‫מנהל‬ ‫כה‬ ‫כל‬ ,‫המחקר‬ ‫דוחות‬ ;‫ציבוריים‬ ‫גופים‬ ‫עסקאות‬ ‫תוצ‬ ‫וכל‬ ,‫במהלכו‬ ‫שייאספו‬ ‫והנתונים‬ ‫הידע‬‫י‬ ‫לציבור‬ ‫פתוח‬ ‫מידע‬ ‫יהיו‬ ‫בכללותם‬ ‫המחקר‬ ‫רי‬ ‫מטעמו‬ ‫אחר‬ ‫גוף‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫הבקשה‬ ‫ומבקש‬ ,‫כולו‬ ‫עליהם‬ ‫בלעדיות‬ ‫זכויות‬ ‫לתבוע‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ .‫בגינם‬ ‫בלעדיות‬ ‫זכויות‬ ‫לרשום‬ ‫או‬ ‫שיפוט‬ ‫צוות‬ ‫בראש‬ ‫יעמוד‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ ‫לס‬ ‫הבקשות‬ ‫את‬ ‫שיבחן‬ ,‫ימנה‬ ‫שהוא‬ ,‫מדעי‬‫י‬ ‫קריטריונים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ייעשה‬ ‫הבקשות‬ ‫דירוג‬ .‫יוע‬ ‫החקל‬ ‫משרד‬ ‫ליעדי‬ ‫(התאמה‬ ‫מראש‬ ‫שנקבעו‬‫י‬ ‫אם‬ .)‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫התאמת‬ ,‫מדעית‬ ‫איכות‬ ,‫אות‬ ‫מדעיים‬ ‫גורמים‬ ‫שיתוף‬ ‫בה‬ ‫כולל‬ ‫הבקשה‬ ‫מגיש‬ ‫ממוסדות‬ ‫חוקרים‬ ‫לרבות‬ ,‫האזור‬ ‫ממדינות‬ ‫תוס‬ ‫המבקשים‬ ‫יקבלו‬ ,‫הפלסטינית‬ ‫ברשות‬‫י‬ ‫סכום‬ ‫ועד‬ ,22% ‫שיעור‬ ‫עד‬ ‫הבקשה‬ ‫לדירוג‬ ‫פת‬ .‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫מחצי‬ ‫יפחת‬ ‫לא‬ ‫בודד‬ ‫למופ‬ ‫התמיכה‬ ‫סכום‬ ‫שהצעות‬ ‫ובלבד‬ ,‫תקציב‬ ‫לשנת‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫ה�ה‬ 20% ‫בי ן‬ ‫דורגו‬ ‫לא‬ ‫המופ‬ ‫שהגיש‬ ‫המחקר‬ ‫במשך‬ ‫המדעי‬ ‫בדירוג‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכות‬ ‫צעות‬ .‫רצופות‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫האש‬ ‫מכבי‬ ‫תחנת‬ ‫למבנה‬ ‫יביל‬ ‫ממבנה‬ ‫לאחרונה‬ ‫עברה‬ ‫שהוקם‬ ‫חדש‬ ‫ביטחון‬ ‫במתחם‬ ‫קבע‬ ‫גם‬ ‫מוקמו‬ ‫שם‬ ,‫האזורית‬ ‫במועצה‬ ‫מגן‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫העזרה‬ ‫תחנות‬ .‫המועצה‬ ‫ומוקד‬ ‫המשטרה‬ ,‫אדום‬ ‫דוד‬ ‫הת‬ ‫את‬ ‫ששימש‬ ‫מהקרוואן‬ ‫להבדיל‬‫י‬ ‫נפרסת‬ ‫החדשה‬ ‫התחנה‬ ,‫הישנה‬ ‫חנה‬ ‫מרוו‬ ‫סככות‬ ‫הכולל‬ ,‫גדול‬ ‫שטח‬ ‫על‬‫י‬ ‫חדרי‬ ,‫ציוד‬ ‫מחסן‬ ,‫כיבוי‬ ‫לרכבי‬ ‫חות‬ ‫שבמשמרות‬ ‫האש‬ ‫ללוחמי‬ ‫לינה‬ .‫התחנה‬ ‫לקציני‬ ‫ומשרדים‬ ‫בשבוע‬ ‫נערך‬ ‫התחנה‬ ‫חנוכת‬ ‫טקס‬ ‫במעמד‬ )11.9 ,‫רביעי‬ ‫(יום‬ ‫שעבר‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ ,‫הפנים‬ ‫לביטחון‬ ‫השר‬ ,‫המשרד‬ ‫מנכל‬ ,'‫אהרונוביץ‬ ‫יצחק‬ ,‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫נציב‬ ,‫פלג‬ ‫רותם‬ ‫ומפקדת‬ ,‫איילון‬ ‫שחר‬ ‫טפסר‬ ‫רב‬ ,‫הכבאים‬ ‫של‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫מחוז‬ ,‫אמיר‬ ‫אמנון‬ ‫בכיר‬ ‫טפסר‬ ‫בראשות‬ ‫בטקס‬ ‫נכחו‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫המחוז‬ ‫מפקד‬ ‫מפקד‬ ,‫אלחייני‬ ‫דוד‬ ,‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫ניצב‬ ,‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ‫שי‬ ‫מחוז‬ ‫בנציבות‬ ‫אגפים‬ ‫ראשי‬ ,‫כהן‬ ‫קובי‬ ‫במ‬ ‫ותחנות‬ ‫גזרות‬ ‫מפקדי‬ ,‫הכבאות‬‫י‬ ‫הטבע‬ ‫מרשות‬ ,‫ממדא‬ ‫נציגים‬ ,‫חוז‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫מהמשרד‬ ,‫והגנים‬ .‫ומתנדבים‬ ‫אש‬ ‫לוחמי‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫הודה‬ '‫אהרונוביץ‬ ‫השר‬ ‫הרפור‬ .‫התחנה‬ ‫הקמת‬ ‫את‬ ‫שקידם‬‫י‬ ‫אנו‬ ,‫בעיצומה‬ ‫הכבאות‬ ‫במערך‬ ‫מה‬ ,‫לאירועים‬ ‫הגעה‬ ‫טווחי‬ ‫מקצרים‬ ‫מהיר‬ ,‫ראשוני‬ ‫למענה‬ ‫המסייע‬ ‫דבר‬ ,‫חיים‬ ‫הצלת‬ ‫מטרתו‬ ‫אשר‬ ‫ומקצועי‬ .‫אמר‬ ‫את‬ ‫בטקס‬ ‫ציין‬ ‫איילון‬ ‫טפסר‬ ‫רב‬ ,‫בספטמבר‬ 11 ,‫ההיסטורי‬ ‫התאריך‬ ‫במג‬ ‫הקטלני‬ ‫הפיגוע‬ ‫אירע‬ ‫שבו‬‫י‬ ‫והדגיש‬ ,‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫התאומים‬ ‫דלי‬ ‫לוחמי‬ ‫שחשים‬ ‫הלוחמים‬ ‫אחוות‬ ‫את‬ ‫שמעבר‬ ‫עמיתיהם‬ ‫עם‬ ‫בישראל‬ ‫האש‬ .‫לים‬ ,‫חדשי‬ ‫שמואל‬ ‫רשף‬ ,‫התחנה‬ ‫מפקד‬ ‫שמעניק‬ ‫בתנאים‬ ‫השיפור‬ ‫על‬ ‫בירך‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫שעולה‬ ,‫החדש‬ ‫המבנה‬ ‫וההצטיידות‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫הגדלת‬ ‫עם‬ ‫תחנת‬ .‫בתחנה‬ ‫חדשות‬ ‫בכבאיות‬ ‫הקיימת‬ ,‫הירדן‬ ‫בקעת‬ ‫של‬ ‫הכיבוי‬ ‫יישובים‬ 22 ‫משרתת‬ ,‫שנה‬ 20 ‫מזה‬ ‫ושל�ו‬ )‫שיתופי‬ ‫(אחד‬ ‫מושבים‬ 19 – ‫שבעה‬ ‫כיום‬ ‫ומונה‬ - ‫קיבוצים‬ ‫שה‬ ‫הפו‬ ,‫תחנה‬ ‫מפקד‬ ‫לצד‬ ‫אש‬ ‫לוחמי‬‫י‬ ‫בנוסף‬ ,‫כיבוי‬ ‫רכבי‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫עלים‬ ‫בנקודות‬ ‫המוצבים‬ ‫רכבים‬ ‫לשלושה‬ ‫מתנד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המופעלות‬ ‫הזנקה‬‫י‬ .‫בים‬ ‫הפעי‬ ‫על‬ ‫הנוכחים‬ ‫שוחחו‬ ‫בטקס‬‫י‬ ‫בתחנת‬ ‫שמתבצעת‬ ‫החשובה‬ ‫לות‬ ‫לאורך‬ ‫הירדן‬ ‫בקעת‬ ‫של‬ ‫הכיבוי‬ ‫העבודה‬ ‫קשרי‬ ‫ועל‬ ‫הבקעה‬ ‫כביש‬ ‫היר‬ ‫הכיבוי‬ ‫שירותי‬ ‫עם‬ ‫הטובים‬‫י‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫והפלסטיניים‬ ‫דניים‬ ‫שריפה‬ ‫באירועי‬ ‫הדדי‬ ‫סיוע‬ ‫הכולל‬ .‫דרכים‬ ‫מתאונות‬ ‫לכודים‬ ‫וחילוץ‬ ‫וכי‬ ‫חיים‬ ‫להצלת‬ ‫שקשור‬ ‫מה‬ ‫בכל‬‫י‬ ‫ושל‬ ‫שלנו‬ ‫הפעילות‬ ,‫שריפות‬ ‫בוי‬ ‫אמר‬ ,‫גבולות‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫שכנינו‬ .‫חדשי‬ ‫התחנה‬ ‫מפקד‬‫המועצה‬ ‫ולמוקד‬ ‫והמשטרה‬ ‫מדא‬ ‫לתחנות‬ ‫סמוך‬ ‫הוקמה‬ .‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫החדשה‬ ‫התחנה‬ ‫חנוכת‬ ‫טקס‬ ‫והצלה‬‫כיבוי‬‫נציבות‬‫של‬‫יוש‬‫מחוז‬‫דוברות‬:‫צילום‬
  4. 4. || 624.9.13 ‫אורחים‬ ‫חדר‬ ‫שהתגלה‬ ‫האמתי‬ ‫המחדל‬ ‫כיפור‬ ‫יום‬ ‫במלחמת‬ ?‫למדנו‬ ‫האם‬ ‫היינו‬ ,'73 ‫באוקטובר‬ ‫מלחמה‬ ‫שתפרוץ‬ ‫ידענו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בעוד‬ .‫הלחימה‬ ‫בשיטת‬ ‫לשינוי‬ ‫ערוכים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫התכוננו‬ ‫ערב‬ ‫צבאות‬ ,‫הקודמת‬ ‫למלחמה‬ ‫התכוננו‬ ‫אצלנו‬ ‫הבאה‬ ‫למלחמה‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫תוטל‬ ‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫כתפי‬ ‫על‬ ,‫הדין‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫הפתעה‬ ‫למנוע‬ ‫הכבדה‬ ‫האחריות‬ .‫גועש‬ ‫ערבי‬ ‫עולם‬ ‫מול‬ ‫פקודה‬ ‫ביום‬ ‫והתמודדות‬ ‫את‬ ‫הפנימו‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫שלוחמי‬ ‫וידאנו‬ ‫האם‬ ?‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 40-‫ב‬ ‫שצברנו‬ ‫הלקחים‬ dror.maariv@gmail.com :‫מאמרים‬ ‫לשליחת‬ ‫כתובת‬ ‫צופר‬ ‫מושב‬ ,‫סבלדי‬ ‫יפרח‬ ‫הכי‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫מחדל‬ ‫על‬ ‫ונאמר‬ ‫נכתב‬ ‫רבות‬‫י‬ ,‫נכתבו‬ ‫מאמרים‬ ‫ואלפי‬ ‫ספרים‬ ‫עשרות‬ .‫פורים‬ ‫בדבר‬ ‫התמקדו‬ ‫כולם‬ ‫אך‬ ,‫נאמרו‬ ‫מילים‬ ‫מיליוני‬ ‫היה‬ ?‫ומתי‬ ?‫מלחמה‬ ‫שתפרוץ‬ ‫ידענו‬ ‫לא‬ ‫איך‬ :‫אחד‬ ‫הצהיר‬ ‫זה‬ ‫את‬ ,‫מתישהו‬ ‫מלחמה‬ ‫שתפרוץ‬ ‫ברור‬ ?‫מתי‬ .‫סאדאת‬ ‫אנואר‬ ‫מצרים‬ ‫נשיא‬ ‫וערב‬ ‫השכם‬ ‫חצי‬ ‫עוד‬ ‫עכשיו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫מתישהו‬ !‫משנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫קודם‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫שהיה‬ ‫כמו‬ ,‫שנה‬ ‫התכוננו‬ ‫אצלנו‬ ‫שבעוד‬ ,‫הוא‬ ‫הגדול‬ ‫המחדל‬ ‫למל‬ ‫התכוננו‬ ‫ערב‬ ‫צבאות‬ ,‫הקודמת‬ ‫למלחמה‬‫י‬ .‫שלם‬ ‫בדור‬ ‫אותנו‬ ‫מקדימים‬ ‫כשהם‬ ,‫הבאה‬ ‫חמה‬ ‫גדולה‬ ‫מסה‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫הלחימה‬ ‫תורת‬ ‫את‬ ‫בנו‬ ‫הם‬ ‫של‬ ‫שבמלחמה‬ ‫הבינו‬ ‫הם‬ ,‫וארטילריה‬ ‫טילים‬ ‫של‬ ‫להילחם‬ ‫ובמקום‬ ,‫העליונה‬ ‫על‬ ‫ידנו‬ ‫לעשר‬ ‫אחד‬ ,‫מטוסים‬ ‫נגד‬ ‫טילים‬ ‫חומת‬ ‫יצרו‬ ‫הם‬ ,‫במטוסים‬ ‫נל‬ ‫הרגלים‬ ‫חיילי‬ ‫בשריון‬ ‫שריון‬ ‫קרבות‬ ‫במקום‬‫י‬ - ‫בחיר‬ ‫חיר‬ ‫לחימת‬ ‫במקום‬ ,‫נט‬ ‫טילי‬ ‫עם‬ ‫חמו‬ ‫להוציא‬ ‫לחיילינו‬ ‫נותן‬ ‫שלא‬ ,‫ארטילריה‬ ‫של‬ ‫גשם‬ .‫האף‬ ‫את‬ ‫בשנים‬ ‫לכך‬ ‫התכוננו‬ ‫ולא‬ ‫הבינו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הגדול‬ ‫המחדל‬ ‫בעצם‬ ‫זה‬ .‫המלחמה‬ ‫פרוץ‬ ‫שלפני‬ ‫שה‬ ‫הבינו‬ ‫לא‬ .‫כולו‬ ‫המטכל‬ ‫ושל‬ ‫המודיעין‬ ‫של‬‫י‬ ‫המל‬ ‫שיטת‬ ‫ואת‬ ‫המלחמה‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫שינה‬ ‫אויב‬‫י‬ .‫חמה‬ ‫הג‬ ‫לבלבול‬ ‫המרכזיות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬‫י‬ ,‫הבינו‬ ‫לא‬ .‫המלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫במטכל‬ ‫ששרר‬ ‫דול‬ ‫להביא‬ ‫מצליחים‬ ‫לא‬ ‫האוויר‬ ‫וחיל‬ ‫השריון‬ ‫למה‬ ‫מגיעים‬ ‫כוחות‬ ‫שעוד‬ ‫למרות‬ ,‫במלחמה‬ ‫לתפנית‬ ‫זאת‬ .‫הטילים‬ ‫חומת‬ ‫על‬ ‫מתנפצים‬ ‫וכולם‬ ‫לחזית‬ ‫בעש‬ ‫היו‬ ‫במלחמה‬ ‫הנפגעים‬ ‫שרוב‬ ‫הסיבה‬ ‫גם‬‫י‬ ‫בימים‬ ‫שגם‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ,‫הראשונים‬ ‫הימים‬ ‫רת‬ ‫מה‬ ‫במטכל‬ ‫הבינו‬ ‫לא‬ ‫המלחמה‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫גם‬ .‫האויב‬ ‫מצד‬ ‫המלחמה‬ ‫מתנהלת‬ ‫ואיך‬ ‫קורה‬ ‫והיו‬ ‫מקדימה‬ ‫במתקפה‬ ‫פותח‬ ‫היה‬ ‫אוויר‬ ‫חיל‬ ‫אם‬ ‫היו‬ ,‫מילואים‬ ‫מגייסים‬ ‫חומת‬ ‫באותה‬ ‫נתקלים‬ ‫להניח‬ ‫שסביר‬ ‫טילים‬ .‫עליונה‬ ‫בכוננות‬ ‫שהיו‬ ‫במלח‬ ‫שחל‬ ‫המפנה‬‫י‬ ‫שלנו‬ ‫כוחות‬ ‫שבו‬ ,‫מה‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫הצליחו‬ ‫כו‬ ‫את‬ ‫להבקיע‬ ‫דבר‬‫י‬ ‫מסי‬ ‫נבע‬ ,‫האויב‬ ‫חות‬‫י‬ ‫כושר‬ :‫פשוטה‬ ‫אחת‬ ‫בה‬ ‫האויב‬ ‫טילי‬ ‫של‬ ‫הירי‬ ,‫דרסטית‬ ‫בצורה‬ ‫ירד‬ ‫במע‬ ‫פגיעה‬ ‫בגלל‬ ‫אם‬‫י‬ ‫זאת‬ - ‫ואם‬ ‫הטילים‬ ‫רכי‬ ‫המרכ‬ ‫הסיבה‬ ‫כנראה‬‫י‬ ‫אספקה‬ ‫מחוסר‬ - ‫זית‬ .‫תחמושת‬ ‫של‬ ‫שוטפת‬ ,‫הישנה‬ ‫למתכונתה‬ ‫המלחמה‬ ‫את‬ ‫שהביא‬ ‫מה‬ ‫שולט‬ ‫האוויר‬ ‫וחיל‬ ‫בחיר‬ ‫חיר‬ ,‫בשריון‬ ‫שריון‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬ .‫מוחלטת‬ ‫בצורה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫באוויר‬ ‫התחילה‬ ‫הישראלית‬ ‫התפיסה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שהמלחמה‬ .‫העשירי‬ ‫ביום‬ ‫רק‬ ,‫היא‬ ‫המתבקשת‬ ‫המסקנה‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫מכל‬ ‫הנקודתית‬ ‫באי-הידיעה‬ ‫לא‬ :‫הוא‬ ‫הגדול‬ ‫שהמחדל‬ ‫אלא‬ ,‫במלחמה‬ ‫יפתחו‬ ‫הערבים‬ ‫שבה‬ ‫ושעה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫והמודיעין‬ ‫המטכל‬ ‫של‬ ‫הידיעה‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫שנבנתה‬ ‫המלחמה‬ ‫טקטיקת‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫השנים‬ ‫לידי‬ ‫ובאה‬ ‫ההתשה‬ ‫מלחמת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫הערבים‬ ‫ידי‬ .‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במלחמת‬ ‫ביטוי‬ ‫שאחרי‬ ‫היום‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ - ‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ‫כמו‬ ,‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫תאונה‬ ,‫תקלה‬ ,‫טעות‬ ‫שיש‬ ‫מש‬ ,‫לקחים‬ ‫מפיקים‬ ,‫מסקנות‬ ‫מסיקים‬ ,‫עוצרים‬‫י‬ ‫בי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫ומתקדמים‬ ‫משפרים‬ ,‫נים‬‫י‬ ,‫קרקעיים‬ ‫כוחות‬ ‫כולל‬ ,‫שלם‬ ‫מערך‬ ‫בהקמת‬ ‫טוי‬ ‫המטוסים‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫כל‬ ‫ולחסל‬ ‫לנטרל‬ ‫שתפקידו‬ ‫מקסי‬ ‫פעולה‬ ‫חופש‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫באבו‬ ‫בעודו‬‫י‬ .‫הקרקע‬ ‫לכוחות‬ ‫סיוע‬ ‫במתן‬ ‫מלי‬ ‫שהיו‬ ‫במלחמות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באו‬ ‫הנל‬ ‫הדברים‬ ‫חיל‬ ‫פעל‬ ‫שבהן‬ ,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫לאחר‬ ‫משי‬ ‫את‬ ‫מבצע‬ ‫כשהוא‬ ‫רבב‬ ‫ללא‬ ‫כמעט‬ ‫האוויר‬‫י‬ .‫למצופה‬ ‫ומעבר‬ ‫מעל‬ ‫מותיו‬ ‫מפיקים‬ !‫השדה‬ ‫בחילות‬ ‫כמו‬ ?‫השדה‬ ‫ובחילות‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬ ‫וממשיכים‬ ‫אשמים‬ ‫שופטים‬ ,‫אחראים‬ ‫שמנטרלת‬ ‫לחימה‬ ‫תורת‬ ‫לבנות‬ ‫במקום‬ .‫דבר‬ ‫קרה‬ ‫להתמגן‬ ‫ממשיכים‬ ,)‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ‫(כמו‬ ‫האיום‬ ‫את‬ .‫הקרבית‬ ‫ביכולת‬ ‫פגיעה‬ ‫תוך‬ ‫לדעת‬ ‫זה‬ ‫היום‬ ,‫סאגר‬ ‫טילי‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫כיפור‬ ‫ביום‬ ‫אם‬ ‫כפי‬ .‫יותר‬ ‫משוכללים‬ ‫טילים‬ ‫ומחר‬ ‫קורנט‬ ‫טילי‬ ‫עם‬ ‫רצו‬ ‫שבה‬ ,‫השנייה‬ ‫לבנון‬ ‫במלחמת‬ ‫שראינו‬ ‫בדיוק‬ ,‫הטילים‬ ‫חומת‬ ‫על‬ ‫שיתנפץ‬ ,‫קדימה‬ ‫שריון‬ .‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במלחמת‬ ‫כמו‬ ‫אומץ‬ ‫מושב‬ ,‫סקורצרו‬ ‫צביקה‬ zvicka@013.net.il ‫המלחמה‬ ‫לקחי‬ ‫הופקו‬ ‫באמת‬ ‫האם‬ ‫לב�י‬ ‫מועצה‬ ,‫ראשים‬ ‫התזת‬ ‫האם‬ ? ‫ההיא‬ ‫לוויינים‬ ,‫מסתברא‬ ‫אפכא‬ ,‫לאומי‬ ‫טחון‬ ‫תוצאת‬ ,‫ואחרים‬ ‫כאלה‬ ‫נהלים‬ ‫ספור‬ ‫ואין‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫מטרתם‬ ‫שכל‬ ,‫המלחמה‬ ‫לקחי‬ ‫נעשה‬ ,‫שצריך‬ ‫כל‬ ‫הם‬ ‫האם‬ ,‫נמנע‬ ‫שלא‬ ‫ההפתעה‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ותוקן‬ ?‫הבאה‬ ‫ספור‬‫לאין‬‫נחשפנו‬‫האחרונים‬‫בשבועות‬ ,‫אגרנט‬ ‫ועדת‬ ‫ופרסומי‬ ‫מאמרים‬ ,‫כתבות‬ ,‫סופרו‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ ‫גבורה‬ ‫סיפורי‬ ‫לצד‬ ‫שכולן‬ ,‫ופרשנויות‬ ‫תשבחות‬ ,‫ברכות‬ ‫וגם‬ .‫ולעתיד‬ ‫להווה‬ ‫העבר‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫מנסות‬ ‫הג‬ ‫השאלה‬ ‫סימן‬ ‫לו‬ ‫מרחף‬ ,‫כולן‬ ‫מעל‬‫י‬ ?‫למדנו‬ ‫האם‬ :‫מילים‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫בסופן‬ ‫דול‬ ‫האם‬ ,‫הנדרשים‬ ‫הלקחים‬ ‫את‬ ‫הפקנו‬ ‫האם‬ ‫עוד‬ ‫להימצא‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הכול‬ ‫עשינו‬ ‫האם‬ ,‫היינו‬ ‫שבו‬ ‫ובמקום‬ ‫במצב‬ ‫לעולם‬ ?‫למדנו‬ ‫באמת‬ ‫וב‬ ‫הפרשנים‬ ,‫העיתונאים‬ ,‫הקריינים‬‫י‬ ‫המו‬ ‫מילואי‬ ‫בכירי‬ ‫ואפילו‬ ‫הטורים‬ ‫עלי‬‫י‬ ‫גדול‬ ‫כן‬ ‫אמרו‬ ‫אחד‬ ‫כאיש‬ ‫כולם‬ ,‫דיעין‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫הפתעת‬ ...‫ובוטח‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫מגזר‬ ‫רק‬ !‫שנית‬ ‫תחזור‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ,‫הסתם‬ ‫ומן‬ ‫נשאל‬ ‫לא‬ ,‫קולו‬ ‫השמיע‬ ,‫החינוך‬ ‫מגזר‬ - ‫נדרש‬ ‫שלא‬ ‫למה‬ ‫התייחס‬ ‫המש‬ ‫ראשי‬ ,‫המקצועיים‬ ‫אגפיו‬ ‫כל‬ ‫על‬‫י‬ ‫תנועות‬ ‫מדריכי‬ ,‫המחנכים‬ ,‫המורים‬ ,‫רד‬ ‫הילדים‬ - ‫פעילותם‬ ‫נשוא‬ ‫ואף‬ ‫הנוער‬ .‫הנוער‬ ‫ובני‬ ‫בשנים‬ ‫תוטל‬ ‫הצעירות‬ ‫כתפיהם‬ ‫על‬ ‫והאחריות‬ ‫העשייה‬ ‫משימת‬ ‫הקרובות‬ ‫וה‬ ,‫הדין‬ ‫יום‬ ‫הפתעת‬ ‫למניעת‬ ‫הכבדה‬‫י‬ ‫ערבי‬ ‫עולם‬ ‫מול‬ ‫פקודה‬ ‫ביום‬ ‫התמודדות‬ ‫כנ‬ ‫שנדמה‬ ‫אימתנית‬ ‫איראן‬ ‫מול‬ ,‫גועש‬‫י‬ ‫פונדמנטליס‬ ‫אסלאם‬ ‫מול‬ ,‫מורא‬ ‫טולת‬‫י‬ ‫סוריה‬ ,‫לבנון‬ ‫של‬ ‫משטחיהן‬ ‫שמאיים‬ ‫טי‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ברצונו‬ ‫המאוחד‬ ,‫ומצרים‬ ,‫לעכו‬ ,‫לחיפה‬ ‫ולחזור‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫שטחה‬ ‫ולכל‬ ‫ליפו‬ ‫הדור‬ ‫לוחמי‬ ,‫שהם‬ ‫וידאנו‬ ‫אכן‬ ‫האם‬ ‫הק‬ ‫החטא‬ ‫לקחי‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫הפנימו‬ ,‫הבא‬‫י‬ ‫תשובה‬ ‫קיבלנו‬ ‫מהם‬ ‫לאחד‬ ‫שרק‬ ,‫דמון‬ ‫הל‬ ‫והפירוש‬ ‫העיוורון‬ ‫חטא‬ - ‫מפורשת‬‫י‬ ‫להימנע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הכול‬ ‫שעשינו‬ - ‫קוי‬ ‫והב‬ ‫שידענו‬ ‫את‬ ‫וידאנו‬ ‫האם‬ .‫שוב‬ ‫ממנו‬‫י‬ ‫על‬ ‫העצמית‬ ‫ההלקאה‬ ‫מסע‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫נו‬ ‫הי�ו‬ ‫מחטא‬ ‫הזהירות‬ ‫את‬ ,‫השנים‬ 40 ‫פנ י‬ ,‫הגדולים‬ ‫חטאינו‬ ‫שני‬ ‫מבין‬ ‫השני‬ ,‫הרה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫המשלימים‬ ,‫שניהם‬ ‫תוצאת‬ ‫שאת‬ ?‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫למנוע‬ ‫אנו‬ ‫רוצים‬ ,‫זה‬ ‫וב‬ ‫מפורש‬ ‫באופן‬ ‫לנו‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬‫י‬ ‫היום‬ ‫אנו‬ ‫עושים‬ ‫ומה‬ ‫מאז‬ ‫עשינו‬ ‫מה‬ ‫רור‬ .‫אויבינו‬ ‫את‬ ‫בהערכתנו‬ ‫להיזהר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הילדים‬ ‫כלפי‬ ‫דווקא‬ ‫בכך‬ ‫הצורך‬ ‫בולט‬ ‫להצלחות‬ ‫ראי‬ ‫כתמונת‬ ,‫הנוער‬ ‫ובני‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫ששטפו‬ ‫התעתועים‬ ‫אירועי‬ ,‫אירועים‬ .‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מאז‬ ‫הישראלית‬ ‫והמשכם‬ 2006 ‫של‬ ‫בלבנון‬ ‫שתחילתם‬ ‫תקיפות‬ ‫לצד‬ ,2012-‫ו‬ 2008 ‫של‬ ‫בעזה‬ ,‫באפריקה‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫של‬ ‫מרשימות‬ ‫אין‬ ,‫ואחרות‬ ‫כהנה‬ ‫ועוד‬ ‫בלבנון‬ ,‫בסוריה‬ ‫הי‬ ‫על‬ ‫והכרזות‬ ‫ממוקדות‬ ‫מטרות‬ ‫ספור‬‫י‬ ‫של‬ ‫בלעדית‬ ‫לתקיפה‬ ‫ישראלית‬ ‫ערכות‬ .‫איראן‬ ‫של‬ ,‫היחידה‬ ‫ואולי‬ ,‫העיקרית‬ ‫תוצאתן‬ ‫ביטחון‬ ‫תחושת‬ ‫העמקת‬ ‫היא‬ ‫התקיפות‬ ,‫ומופרזת‬ ‫מזויפת‬ ,‫מוגבלת‬ ‫בלתי‬ ‫ויכולת‬ ‫ושילמו‬ ‫בסנוורים‬ ‫בה‬ ‫הוכו‬ '67 ‫שבוגרי‬ ‫חלק‬ ‫והיא‬ ,'73-‫ב‬ ‫יהירותם‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫והמופרז‬ ‫המוחלט‬ ‫בביטחונם‬ ‫מרכזי‬ ‫לכל‬ ‫דיה‬ ‫חזקה‬ ‫ישראל‬ ,‫להבנתם‬ .‫ילדינו‬ ‫הניצחונות‬ ‫לאור‬ ‫עתידית‬ ‫התמודדות‬ ‫חזב‬ - ‫החזקים‬ ‫אויבינו‬ ‫מול‬ ‫הגדולים‬‫י‬ ‫קי‬ ‫מוג'הידין‬ ‫לוחמי‬ ‫ועוד‬ ,‫חמאס‬ ,‫אללה‬‫י‬ ‫שכל‬ ,‫ואחרים‬ ‫כאלה‬ ‫ומטרידים‬ ‫קיוניים‬ ‫מדינות‬ ‫צבאות‬ ‫של‬ ‫גיבוי‬ ‫ללא‬ ,‫יכולתם‬ ‫מוגבלת‬‫כלכלית‬‫בפגיעה‬‫מסתכמת‬,‫ערב‬ ‫ובעוטף‬ ‫בצפון‬ ‫גבול‬ ‫ביישובי‬ ‫או‬ ‫באילת‬ ‫בילדינו‬ ‫נוטעים‬ ‫אלה‬ ‫קרבות‬ .‫עזה‬ ‫אינה‬ ‫שמלחמה‬ ,‫השקרית‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫שעיקרה‬ ,‫וזמן‬ ‫שטח‬ ‫מוגבל‬ ‫עניין‬ ‫אלא‬ ‫ניצחת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫ותגובה‬ ‫קסאמים‬ ‫ירי‬ ‫קסמים‬ ‫שרביט‬ ,‫ברזל‬ ‫כיפת‬ ‫של‬ ‫ומטעה‬ .‫ואחרים‬ ‫כאלה‬ ‫וחצים‬ ‫ומוו‬ ‫מתמודדת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫האם‬‫י‬ ‫האם‬ ?‫נכונות‬ ‫ופרופורציות‬ ‫עמידה‬ ‫דאת‬ ‫מפת‬ ‫מול‬ ‫לשבת‬ ‫טורח‬ ‫מאתנו‬ ‫מישהו‬ ‫להראות‬ ,‫כולו‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫מרחב‬ ‫המטילים‬ ‫השטח‬ ‫גודל‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫וללמד‬ ‫ונדרשים‬ ‫שמבינים‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫הכבד‬ ‫צלם‬ ‫את‬ ‫גודל‬ ‫יחס‬ ‫את‬ ?‫משמעותם‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫של‬ ‫הכסף‬ ‫גיוס‬ ‫ויכולת‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫את‬ ‫מסביר‬ ‫מישהו‬ ‫האם‬ ?‫האסלאם‬ ‫עולם‬ ‫העומק‬ ‫של‬ ‫מוגבלותו‬ ‫ואת‬ ‫משמעותו‬ ‫מגבלות‬ ‫את‬ ?‫הישראלי‬ ‫האסטרטגי‬ ‫למשוך‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫הכוח‬ ,‫סוף‬ ‫ללא‬ ‫המילואים‬ ‫גיוס‬ ‫את‬ ‫ולמשוך‬ ?‫חזקים‬ ‫שאנחנו‬ ‫משום‬ ‫רק‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫טורח‬ ‫מאתנו‬ ‫מישהו‬ ‫האם‬ ‫ולוו‬ ‫הנוער‬ ‫ובני‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫דעתם‬‫י‬ ,‫קל‬ ‫חשש‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫ספק‬ ‫של‬ ‫קיום‬ ‫דא‬ ‫להבנה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שיסלול‬ ,‫בריא‬ ‫אך‬ ‫במג‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ ,‫נכונה‬ ‫ולהתנהלות‬‫י‬ ‫הכוח‬ ,‫היכולת‬ ,‫העומק‬ ,‫הגודל‬ ‫בלות‬ ‫איבדה‬ ‫הישראלית‬ ‫שהחברה‬ ‫זה‬ ,‫והפחד‬ ?11.6.1967-‫ב‬ ‫הרגלים‬ ‫חיילי‬ ,‫בשריון‬ ‫שריון‬ ‫קרבות‬ ‫במקום‬ .‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במלחמת‬ ‫צהל‬ ‫לוחם‬ ‫נט‬ ‫טילי‬ ‫עם‬ ‫נלחמו‬ ‫מעריב‬‫ארכיון‬:‫צילום‬
  5. 5. || 1024.9.13 ‫יחסי‬ ‫מתקיימים‬ ‫האם‬ ,‫במושב‬ ‫חבר‬ ‫בין‬ ‫עבודה‬ ‫מו‬ ‫וכעת‬ ‫שיתופי‬ ‫שהיה‬‫־‬ ,‫דיפרנציאלי‬ ‫שכר‬ ‫בו‬ ‫נהג‬ ?‫המושב‬ ‫ובין‬ ,‫קובעת‬ ‫הפסוקה‬ ‫ההלכה‬ ‫עו‬ ‫יחסי‬ ‫מתקיימים‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫ה‬ ‫קי‬ ‫כדוגמת‬ ,‫שיתופית‬ ‫אגודה‬ ‫בין‬ ‫בד-מעביד‬‫ה‬ ‫למושב‬ ‫גם‬ ‫יפה‬ ‫זה‬ ‫כלל‬ .‫לחבריה‬ ,‫מסורתי‬ ‫בוץ‬ ‫והתנהלותו‬ ‫עקרונותיו‬ ‫אשר‬ ,‫מסורתי‬ ‫שיתופי‬ .‫מסורתי‬ ‫קיבוץ‬ ‫לעקרונות‬ ‫דומים‬ ,‫זו‬ ‫הלכה‬ ‫על‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫חזרו‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ,‫ככולם‬ ‫רובם‬ ,‫עסקו‬ ‫שניתנו‬ ‫הדין‬ ‫פסקי‬ ‫אולם‬ ‫שניתן‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ .‫ומסורתי‬ ‫שיתופי‬ ‫בקיבוץ‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫קבע‬ ,)2013 ‫באפריל‬ 18( ‫לאחרונה‬ ‫ורד‬ ‫הנשיאה‬ ‫בראשות‬ ‫בנצרת‬ ‫לעבודה‬ ‫האזורי‬ ‫באו‬ ‫שחלו‬ ‫המקיפים‬ ‫השינויים‬ ‫לאור‬ ‫כי‬ ,‫שפר‬‫ה‬ ‫הרי‬ ,‫המתחדשים‬ ‫הקיבוצים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫רחות‬ ‫עובד-מעביד‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫בקיומם‬ ‫להכיר‬ ‫שיש‬ .‫הקיבוץ‬ ‫ובין‬ ‫החבר‬ ‫בין‬ ‫עבד‬ ,‫קיבוץ‬ ‫חבר‬ ,‫התובע‬ ,‫מקרה‬ ‫באותו‬ .‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫המדגה‬ ‫כמנהל‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ .‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫שיתופי‬ ‫הקיבוץ‬ ‫היה‬ 2001 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫באורחות‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬ 2002 ‫בשנת‬ ‫בקיבוץ‬ ‫הונהג‬ ,‫השאר‬ ‫ובין‬ ‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫במסגרת‬ .‫דיפרנציאלי‬ ‫שכר‬ ‫והתובע‬ ,‫המדגה‬ ‫מנהל‬ ‫לתפקיד‬ ‫מכרז‬ ‫נעשה‬ ‫הנ�ה‬ ‫פיטרה‬ 2011 ‫בשנ ת‬ .‫לתפקיד‬ ‫שוב‬ ‫נבחר‬ ‫הגיש‬ ‫התובע‬ .‫מתפקידו‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫הקיבוץ‬ ‫לת‬ ‫להפס‬ ‫בקשר‬ ‫כספיים‬ ‫סעדים‬ ‫לקבלת‬ ‫תביעה‬‫ה‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫שאלת‬ ‫נדונה‬ ‫ותחילה‬ ,‫עבודתו‬ ‫קת‬ .‫לקיבוץ‬ ‫התובע‬ ‫בין‬ ‫עובד-מעביד‬ ‫יחסי‬ ,‫בקיבוץ‬ ‫שחלו‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫סקר‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫לביצוע‬ ‫עוד‬ ‫מופנים‬ ‫אינם‬ ‫חברים‬ :‫ביניהם‬ ‫לפי‬ ,‫הקיבוצי‬ ‫העבודה‬ ‫סידור‬ ‫במסגרת‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫למציאת‬ ‫האחריות‬ ,‫הקיבוץ‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ,‫עליהם‬ ‫מוטלת‬ ‫ביתם‬ ‫בני‬ ‫ולפרנסת‬ ‫עבודה‬ ‫מרמת‬ ‫נגזרת‬ ‫חבר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫הכנסתו‬ ‫נקבע‬ ‫הקיבוץ‬ ‫בענפי‬ ‫תפקיד‬ ‫לכל‬ ,‫הכנסתו‬ ‫ומשולמות‬ ‫ולהיקפו‬ ‫למהותו‬ ‫בהתאם‬ ,‫שכר‬ ‫ההתפרנסות‬ ‫וכושר‬ ,‫כחוק‬ ‫נלוות‬ ‫זכויות‬ ‫בגינו‬ .‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫קניינו‬ ‫אינו‬ ‫כבר‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫מרחיקי‬ ‫שינויים‬ ‫לאור‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מקום‬ ‫עוד‬ ‫אין‬ ‫לכת‬ ‫וש‬ ‫שיתופית‬ ‫חברה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫לחבר‬ ‫הקיבוץ‬‫ה‬ ‫יכולתו‬ ‫כפי‬ ‫נותן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫במסגרתה‬ ,‫וויונית‬ ‫שהיה‬ ,‫זו‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ .‫צרכיו‬ ‫לפי‬ ‫ומקבל‬ ‫חדלה‬ - ‫ומעביד‬ ‫עובד‬ ‫יחסי‬ ‫לשלול‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ,‫שכך‬ ‫מכיוון‬ .‫להתקיים‬ ‫לפיה‬ ‫הפסוקה‬ ‫ההלכה‬ ‫להחלת‬ ‫הבסיס‬ ‫נשמט‬ .‫לקיבוץ‬ ‫החבר‬ ‫בין‬ ‫ומעביד‬ ‫עובד‬ ‫יחסי‬ ‫אין‬ ‫השינוי‬ ‫עם‬ ‫כי‬ ,‫היא‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מסקנתו‬ ‫ובין‬ ‫התובע‬ ‫בין‬ ‫ונכרתו‬ ‫נולדו‬ ‫החיים‬ ‫באורחות‬ ‫זו‬ ‫פסיקה‬ ,‫כאמור‬ .‫עובד-מעביד‬ ‫יחסי‬ ‫הקיבוץ‬ ‫מסו‬ ‫יחידה‬ ‫החלטה‬ ,‫להיום‬ ‫ונכון‬ ‫תקדימית‬‫ה‬ ‫שיתופי‬ ‫למושב‬ ‫גם‬ ‫יפה‬ ‫זו‬ ‫פסיקה‬ ,‫כאמור‬ .‫גה‬ .‫לקיבוץ‬ ‫דומה‬ ‫שהתנהלותו‬ ,‫התקדימית‬ ‫הקביעה‬ ‫על‬ ‫הדיו‬ ‫יבש‬ ‫בטרם‬ ,‫אחר‬ ‫בתיק‬ ‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫פסק‬ ‫עובד-מעביד‬ ‫יחסי‬ ‫אין‬ ‫המתחדש‬ ‫בקיבוץ‬ ‫כי‬ ‫הביטוח‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ,‫אבטלה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ ‫לעניין‬ ‫לשעבר‬ ‫חברה‬ ‫טענה‬ ,‫עניין‬ ‫באותו‬ .‫הלאומי‬ ‫באורחות‬ ‫השינויים‬ ‫לאור‬ ‫כי‬ ,‫אפיקים‬ ‫בקיבוץ‬ ‫שיתו‬ ‫כאגודה‬ ‫לראותו‬ ‫יש‬ ,‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫חייו‬‫ה‬ ‫אב‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫בתשלום‬ ‫החייבת‬ ‫רגילה‬ ‫פית‬‫ה‬ .‫חבריה‬ ‫בעד‬ ‫טלה‬ ‫ההש‬ ‫כי‬ ,‫וקבע‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫בחן‬ ‫הדין‬ ‫בית‬‫ה‬ ‫מתחדש‬ ‫לקיבוץ‬ ‫שיתופי‬ ‫קיבוץ‬ ‫בין‬ ‫וואה‬ ‫קי‬ ‫חבר‬ ‫החרגת‬ ‫ביטול‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫אין‬‫ה‬ .‫אבטלה‬ ‫דמי‬ ‫לעניין‬ ‫עובד‬ ‫שאינו‬ ‫כמי‬ ‫בוץ‬ ‫המתייחסות‬ ‫מהתקנות‬ ‫כי‬ ,‫החליט‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫הע‬ ‫עקרונות‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫המתחדש‬ ‫לקיבוץ‬‫ה‬ ,‫ההדדית‬ ‫והערבות‬ ‫השוויון‬ ,‫העצמית‬ ‫בודה‬ ‫גם‬ ‫קיימים‬ ,‫המסורתי‬ ‫הקיבוץ‬ ‫מושתת‬ ‫עליהם‬ .‫מתחדש‬ ‫קיבוץ‬ ‫לגבי‬ ‫אינו‬ ‫קיבוץ‬ ‫חבר‬ - ‫לטענה‬ ‫הטעמים‬ ,‫לפיכך‬ ‫והקיבוץ‬ ‫אבטלה‬ ‫דמי‬ ‫לעניין‬ ‫עובד‬ ‫נחשב‬ ‫אב‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫בתשלום‬ ‫חייב‬ ‫אינו‬ ‫המסורתי‬‫ה‬ ‫לקיבוץ‬ ‫ביחס‬ ‫גם‬ ‫תקפים‬ - ‫חבריו‬ ‫בעד‬ ‫טלה‬ ‫המצב‬ ‫תמונת‬ ‫כי‬ ,‫הוכח‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ,‫המתחדש‬ ‫כא‬ ,‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מהמתחייב‬ ‫שונה‬ ‫העובדתית‬‫ה‬ .‫לעיל‬ ‫מור‬ ‫פסי‬ ‫שתי‬ ‫לפנינו‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ,‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬‫ה‬ ‫מת‬ ‫בקיבוץ‬ ‫כי‬ ,‫קובעת‬ ‫אחת‬ :‫סותרות‬ ‫קות‬‫ה‬ ‫חייו‬ ‫באורחות‬ ‫שינוי‬ ‫שעבר‬ ‫במושב‬ ‫או‬ ‫חדש‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫אחרת‬ ,‫עבודה‬ ‫יחסי‬ ‫מתקיימים‬ ,‫לזכור‬ ‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫היחסים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫לענ‬ ‫הייתה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הכרעתו‬ ‫כי‬‫ה‬ .‫אבטלה‬ ‫לדמי‬ ‫הזכאות‬ ‫יין‬ ‫האזורי‬ ‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫שניתן‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫להת‬ ‫שעתידה‬ ,‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫הוגשה‬‫ה‬ ‫ההכרעה‬ .‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫ברר‬ ‫או‬ ‫קיומם‬ ‫בעניין‬ ‫ההלכה‬ ‫את‬ ‫תקבע‬ ‫זה‬ ‫בתיק‬ ‫מתחדש‬ ‫בקיבוץ‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫היעדרם‬ .‫השתנו‬ ‫חייו‬ ‫שאורחות‬ ‫שיתופי‬ ‫ובמושב‬ ‫“איי‬ ‫וגישור‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫ממשרד‬ ,‫הכותבת‬‫־‬ ,‫שיתופיות‬ ‫באגודות‬ ‫עוסקת‬ ,”‫רייך‬ ‫לת‬ ‫המי‬ .‫ובליטיגציה‬ ‫המסחרי-חקלאי‬ ‫בתחום‬‫־‬ ‫ייעוץ‬ ‫או‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ואינו‬ ‫בלבד‬ ‫כללי‬ ‫דע‬ .‫מוסמכים‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫שזנח‬ ,‫מושב‬ ‫בין‬ ‫מעביד-עובד‬ ‫יחסי‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫בבית‬ ‫הסוגיה‬ ‫תתברר‬ ‫בקרוב‬ ?‫עובדיו‬ ‫ובין‬ ,‫השיתוף‬ ‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ,‫במושב‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬ ‫שיתופי‬ ‫שהיה‬ ?‫עוד‬ ‫ואינו‬ ‫שאלה‬ ‫בסימן‬ ‫רייך-מיכאלי‬ ‫איילת‬ ‫עו”ד‬‫לשאלותיכם‬ ‫כתובת‬ dror.maariv@gmail.com ‫אורחים‬ ‫חדר‬ dror.maariv@gmail.com :‫מאמרים‬ ‫לשליחת‬ ‫כתובת‬ ‫בבני‬ ‫חדש‬ ‫שירות‬ ‫שנת‬ ‫גרעין‬ ,‫חרטום‬ ‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫יפעל‬ ,‫המושבים‬ ‫יהודה‬ ‫באור‬ ‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ ‫במרכזים‬ ‫יעקבא‬ ‫יותם‬ ‫דרכם‬ ‫את‬ ‫החלו‬ ‫יב‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬ 171 ‫ודרור‬ ‫עודד‬ ‫השירות‬ ‫שנת‬ ‫בגרעיני‬ 18 ,‫ראשון‬ ‫ביום‬ ‫המושבים‬ ‫בני‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫ה�פ‬ ,‫קומונות‬ 26 ‫-ב‬ ‫שובצו‬ ‫הם‬ .‫באוגוסט‬- ‫מטולה‬ ‫עד‬ ‫בדרום‬ ‫מספיר‬ ,‫בארץ‬ ‫רוסות‬ ‫ומש‬ ‫חינוכית‬ ‫בתנופה‬ ‫וימשיכו‬ ,‫בצפון‬‫ה‬ ,‫כחולה‬ ‫חולצה‬ ‫עם‬ ‫ביישובים‬ ‫מעותית‬ .‫בלב‬ ‫ושיר‬ ‫אדום‬ ‫שרוך‬ 12 ‫התחילו‬ ‫השירות‬ ‫שנת‬ ‫פעילי‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫חדשה‬ ‫דרך‬ ,‫לאחרונה‬ ‫שנוסד‬ ‫גרעין‬ ‫בני‬ .‫הכפרי‬ ‫המרחב‬ ‫לגבולות‬ ‫מחוץ‬ ‫גם‬ ‫לפעול‬ ‫שהתרקם‬ ‫בגרעין‬ ‫החברים‬ ‫המושבים‬ ‫בני‬ ‫בשנת‬ ‫מטרותיהם‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫יוצאים‬ ‫קדימה‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫הנוער‬ ‫בבתי‬ ‫שירות‬ ‫והיא‬ ‫נוער‬ ‫בתי‬ 18 ‫(לרשת‬ ‫יהודה‬ ‫באור‬ .)‫ערים‬ 15-‫ב‬ ‫פעילה‬ ‫אל‬ ‫והכניסה‬ ‫היישובים‬ ‫מתוך‬ ‫היציאה‬ ‫רגע‬ ‫הן‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לב-לבה‬ ‫ארו‬ ‫ימים‬ ‫לו‬ ‫חיכו‬ ‫שרבים‬ ,‫חשוב‬ ,‫מיוחד‬‫ה‬ ‫לקרוא‬ ‫בחרה‬ ‫הזו‬ ‫המופלאה‬ ‫כים. הקבוצה‬ ‫לדרך‬ ‫יצאה‬ ‫והיא‬ ,‫חרטום‬ ‫גרעין‬ ‫לעצמה‬ ‫מס‬ ‫מייסדת‬ ,‫לפניה‬ ‫דרך‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ‫שבה‬‫ה‬ .‫הנוער‬ ‫בתנועת‬ ‫חדשה‬ ‫הגשמה‬ ‫גרת‬ ‫בני‬ ,‫הנוער‬ ‫בבתי‬ ,‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ‫להדריך‬ ‫יידרשו‬ ‫הגרעין‬ ‫עד‬ ‫הצהריים‬ ‫משעות‬ ,‫סיכון‬ ‫במצבי‬ ‫נוער‬ ‫פעילות‬ ‫לקיים‬ ,‫קבוע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הערב‬ ‫הגרעין‬ ‫חברי‬ .‫אישית‬ ‫וחונכות‬ ‫קבוצתית‬ ‫שמיועדת‬ ,‫וחמה‬ ‫גדולה‬ ‫אחת‬ ‫בדירה‬ ‫גרים‬ ‫אשל‬ ‫לדמי‬ ‫וזוכה‬ ‫קדימה‬ ‫מטעם‬ ‫לשש‬ ‫את‬ ‫לכלכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ )‫לינה‬ ,‫שתייה‬ ,‫(אוכל‬ .‫מחייתם‬ ‫לליווי‬ ‫הגרעין‬ ‫יזכה‬ ,‫השנה‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫סמי‬ ‫בסדרת‬ ,‫קדימה‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫פדגוגי‬‫ה‬ ‫הנו‬ ‫מול‬ ‫בעבודתם‬ ‫לשש‬ ‫שיעזרו‬ ‫נרים‬‫ה‬ ‫ההדרכה‬ ‫מרכזי‬ ‫צמודה‬ ‫הדרכה‬ ‫ויקבלו‬ ,‫ער‬ ‫חב‬ ‫לליווי‬ ‫גם‬ ‫יזכה‬ ‫הגרעין‬ .‫הרשת‬ ‫של‬‫ה‬ ‫יקיים‬ ,‫המושבים‬ ‫בני‬ ‫מטעם‬ ‫ולימודי‬ ‫רתי‬ ‫שיכלול‬ ,‫בוגר‬ ‫מדריך‬ ‫עם‬ ‫שבועי‬ ‫מפגש‬ ‫ולימוד‬ ‫בקבוצה‬ ‫היחסים‬ ‫על‬ ‫עמוק‬ ‫שיח‬ ‫כל‬ ,‫הגות‬ ,‫זהות‬ :‫כגון‬ ,‫בנושאים‬ ‫משותף‬‫ה‬ .‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫וסוגיות‬ ‫כלה‬ ‫לאורך‬ ‫הקבועות‬ ‫החובה‬ ‫למסגרות‬ ‫מעבר‬ ‫עשייה‬ ‫להוביל‬ ‫עצמאי‬ ‫יהיה‬ ‫הגרעין‬ ,‫השנה‬ ‫לו‬ ‫ומובטחת‬ ‫שיבחר‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫חברתית‬ ‫בבני‬ .‫אותה‬ ‫לממש‬ ‫כדי‬ ‫ביותר‬ ‫רבה‬ ‫תמיכה‬ ,‫יוזמה‬ ‫לגלות‬ ‫מהגרעין‬ ‫מצפים‬ ‫המושבים‬ ‫במעגלי‬ ‫שינויים‬ ‫ליצור‬ ‫ורצון‬ ‫יצירה‬ ‫חופש‬ ‫אמונותיהם‬ ‫בכיוון‬ ‫אותם‬ ‫הסובבים‬ ‫החיים‬ .‫ותפיסותיהם‬ ‫ומכ‬ ‫ראשון‬ ‫שלב‬ ‫תהיה‬ ‫השירות‬ ‫שנת‬‫ה‬ ‫הגרעין‬ ‫של‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫להמשך‬ ‫שיר‬ ‫לבני‬ ‫תספק‬ ‫שהיא‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ,‫בנחל‬ ‫לחיי‬ ‫ומעשי‬ ‫רעיוני‬ ,‫ערכי‬ ‫בסיס‬ ‫הגרעין‬ ‫ומחוצה‬ ‫חדשה‬ ‫דרך‬ ‫במסלול‬ ‫הגשמה‬ .‫לו‬ ‫לדרך‬ ‫יוצאים‬ ‫חדשה‬ ‫שיבחרו‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫חברתית‬ ‫עשייה‬ ‫להוביל‬ ‫עצמאיים‬ ‫יהיו‬ .‫חרטום‬ ‫גרעין‬ ‫חברי‬
  6. 6. || 1422.9.13 || 1424.9.13 ‫נצור‬ ‫רימון‬ ‫ועובדיה‬ ‫אברהם‬ ‫האחים‬ ,‫חיינו‬ ‫שנות‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ .‫קאשי‬ ,‫ביותר‬ ‫הקשות‬ ‫בתקופות‬ ‫גם‬ ‫סוף‬ ‫אין‬ ‫עם‬ ‫והתמודדנו‬ ‫שרדנו‬ ‫וקשיים‬ ‫בעיות‬ ‫גן‬ ‫ממושב‬ 70-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫בני‬ ,‫קאשי‬ ‫ועובדיה‬ ‫אברהם‬ ‫שנים‬ ‫שש‬ ‫לפני‬ ‫לייצר‬ ‫החלו‬ ,‫בנפשם‬ ‫ציוניים‬ ,‫הדרום‬ ‫מייצאים‬ ‫הם‬ ‫ואותו‬ ,‫מגדלים‬ ‫שהם‬ ‫מרימונים‬ ‫שיכר‬ ‫הצלחה‬ ‫סיפור‬ ‫הם‬ ‫בחול‬ .‫ולארהב‬ ‫לאירופה‬ ‫יש‬ ‫בבית‬ ‫אבל‬ ,‫ישראל‬ ‫של‬ ‫נלהבים‬ ‫שגרירים‬ ‫ומשמשים‬ ‫יגיעו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫שלהם‬ ‫העסק‬ ‫הגדרת‬ ‫על‬ ‫מלחמה‬ ‫להם‬ ‫בהם‬ ‫הפגיעה‬ ,‫הדעת‬ ‫את‬ ‫מניח‬ ‫להסכם‬ ‫הרשויות‬ ‫עם‬ ‫בשבילנו‬ ,‫עסק‬ ‫לסגור‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ :‫קשה‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫שירתנו‬ ‫אותה‬ ,‫מהמדינה‬ ‫עלבון‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫סולומון‬ ‫חני‬ :‫וצילמה‬ ‫כתבה‬  ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫בכבוד‬ ‫שאנחנו‬ ‫הפנסיה‬ ‫לפני‬ ‫ממש‬ ‫החלטנו‬ ,‫רימונים‬ ‫שיכר‬ ‫לייצור‬ ‫מיזם‬ ‫מקימים‬ ‫נטל‬ ‫נופלים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫בגדול‬ ‫והצלחנו‬ ‫אלינו‬ ‫מתייחסים‬ ‫למה‬ ‫אז‬ ,‫המדינה‬ ‫על‬ ‫הא‬ ‫תוהים‬ ,!?‫בנו‬ ‫נלחמים‬ ‫כאילו‬ ,‫כך‬‫־‬ ‫ועו‬ ‫אברהם‬ ‫הוותיקים‬ ‫והחקלאים‬ ‫חים‬‫־‬ ‫גן‬ ‫ממושב‬ ,70-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫בני‬ ,‫קאשי‬ ‫בדיה‬ .‫הדרום‬ ,‫גרנדה‬ ,‫שהקימו‬ ‫החקלאי‬ ‫המיזם‬ ,‫שבמשקם‬ ‫הרימונים‬ ‫גידול‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫קובלים‬ ‫הם‬ .‫דונם‬ 20 ‫פני‬ ‫על‬ ‫המתפרס‬ ‫יש‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫התנהלות‬ ‫על‬‫־‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫וטוענים‬ ,‫חקלאים‬ ‫כלפי‬ ‫ראל‬ ‫הם‬ ,‫כספי‬ ‫להסדר‬ ‫אתם‬ ‫להגיע‬ ‫יצליחו‬ ‫מתנהגת‬ ‫הכך‬ .‫המשק‬ ‫את‬ ‫יסגרו‬ ‫פשוט‬ ,‫ומצטיינים‬ ‫ותיקים‬ ‫לחקלאים‬ ‫המדינה‬ ‫והתפרנסו‬ ‫עבדו‬ ‫חייהם‬ ‫שנות‬ ‫שבכל‬ ‫האחים‬ ‫קובלים‬ ,?‫חקלאיים‬ ‫מגידולים‬ ‫אחים‬ ‫למשק‬
  7. 7. 15 || 22.9.1315 || 24.9.13 ‫לנחישות‬ ,‫להתמדה‬ ‫הגמול‬ ‫זה‬ ,‫קאשי‬ .?‫ולהצלחה‬ ‫להתחדשות‬ ‫השות‬ ,‫האחים‬ ‫החליטו‬ ,‫ימיהם‬ ‫בערוב‬‫ת‬ ‫שמונה‬ ‫כבר‬ ‫רימונים‬ ‫לגידול‬ ‫במשק‬ ‫פים‬ ‫מיבולם‬ ‫ולהכין‬ ‫מדרגה‬ ‫לעלות‬ ,‫שנים‬ ‫בו‬ ‫עושים‬ ‫כמותם‬ .‫אדום-אדום‬ ‫שיכר‬‫ת‬ ‫במושב‬ ‫נחמיאס‬ ‫משפחת‬ – ‫בארץ‬ ‫דדים‬ ‫יקב‬ ,‫ביקנעם‬ ‫מורד‬ ‫יקב‬ ,‫זמרה‬ ‫בן‬ ‫כרם‬ .‫אחרים‬ ‫צבי‬ ‫בקדמת‬ ‫לילי‬ ‫הם‬ ,‫וטעייה‬ ‫ניסוי‬ ‫מתוך‬ ,‫עצמם‬ ‫בכוחות‬ ‫החלו‬ 2002-‫ב‬ .‫הסופית‬ ‫לנוסחה‬ ‫הגיעו‬ ‫עצמם‬ ‫בכוחות‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫השניים‬ ‫(יין‬ ‫הרימון‬ ‫ממיץ‬ ‫שיכר‬ ‫בהכנת‬ ‫והתנסו‬ ‫אלכוהולי‬ ‫משקה‬ ‫כל‬ ,‫מענבים‬ ‫מיוצר‬ ‫מתבואה‬ ‫או‬ ‫מפירות‬ ‫ומופק‬ ‫ליין‬ ‫הדומה‬ ‫שנות‬ ‫חמש‬ ‫לאחר‬ .)‫חס‬ ,‫כשיכר‬ ‫מוגדר‬ ‫וגם‬ ‫טעמו‬ ‫שבהן‬ ,‫וטעייה‬ ‫ניסוי‬ ,‫לימוד‬ 2007 ‫בשנת‬ ,‫פעמים‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫שפכו‬ ‫בשנים‬ ‫הגיעה‬ ‫ההצלחה‬ .‫בייצור‬ ‫החלו‬ 7,000-‫כ‬ ‫מייצרים‬ ‫הם‬ ‫כיום‬ :‫האחרונות‬ ‫מה�ת‬ 60% ‫-כ‬ ‫ומייצאים‬ ‫בשנה‬ ‫בקבוקים‬- ,‫הברית‬ ‫ולארצות‬ ‫לאירופה‬ ‫שלהם‬ ‫וצרת‬ ‫ונמצאים‬ ,‫בארץ‬ ‫המכירות‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬ .‫נוספות‬ ‫למדינות‬ ‫לייצא‬ ‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫ממושב‬ ‫קאשי‬ ‫משק‬ ‫לחצר‬ ‫כשנכנסים‬ ‫העיניים‬ ,‫חייהם‬ ‫כל‬ ‫חקלאים‬ ,‫הדרום‬ ‫גן‬ ‫התקוע‬ ‫ארוך‬ ‫מוט‬ ‫לאורך‬ ‫מתרוממות‬ ,‫בקצהו‬ ‫ישראל‬ ‫דגל‬ ‫את‬ ‫ופוגשות‬ ‫באדמה‬ ‫במדי‬ ‫הגאווה‬ ‫תחושות‬ .‫בגאון‬ ‫בו‬ ‫מונף‬‫ת‬ ‫המוצרים‬ ‫באיכות‬ ‫וההכרה‬ ‫ההצלחה‬ ,‫נה‬ ‫הבטן‬ ‫את‬ ‫להרגיע‬ ‫מצליחות‬ ‫אינן‬ ‫שלהם‬ ‫יש‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫על‬ ‫המלאה‬ ,‫שלהם‬‫ת‬ .‫ראל‬ ‫הוא‬ ,)75( ‫קאשי‬ ‫אברהם‬ ,‫הבכור‬ ‫האח‬ -‫וסבא‬ ‫נכדים‬ 13-‫ל‬ ‫סב‬ ,‫בנות‬ ‫לארבע‬ ‫אב‬ ‫בהר‬ ‫מתגוררת‬ ‫שלו‬ ‫אחת‬ ‫בת‬ ,‫לנין‬ ‫רבא‬‫ת‬ ‫המשך‬ ‫דור‬ ‫היא‬ ‫אחרת‬ ‫בת‬ ,‫המושב‬ ‫חבת‬ ‫במשא‬ ‫אנחנו‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫במשק‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ )‫(רשות‬ ‫מינהל‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫בו‬ ‫המבנה‬ ‫עבור‬ ‫השימוש‬ ‫לתשלום‬ ‫בקשר‬ ‫השי‬ ‫בקבוקי‬ ‫את‬ ‫ומייצרים‬ ‫מפיקים‬ ‫אנו‬‫ת‬ ‫חקל‬ ‫כסככה‬ ‫בזמנו‬ ‫הוגדר‬ ‫המבנה‬ .‫כר‬‫ת‬ .‫אחרות‬ ‫הגדרות‬ ‫יש‬ ‫למינהל‬ ‫אך‬ ,‫אית‬ ‫לא‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫אתם‬ ‫שערכנו‬ ‫הדיונים‬ ‫כל‬ ,‫כזה‬ ‫מצב‬ .‫בשבילנו‬ ‫הולם‬ ‫לפתרון‬ ‫הובילו‬ ‫הנר‬ ‫תוצאות‬ ‫ללא‬ ‫ומתמשך‬ ‫שמתמשך‬‫ת‬ ‫ולחק‬ ,‫כמונו‬ ‫לחקלאים‬ ‫הגיוניות‬ ‫אות‬‫ת‬ ‫למינהל‬ .‫מתיש‬ ‫רק‬ ,‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫לאים‬ ‫הזמן‬ ‫לנו‬ ‫אך‬ ,‫הזמן‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫אכפת‬ ‫לא‬ ‫בתשלום‬ ‫מתבטא‬ ‫שזה‬ ‫במיוחד‬ ,‫מתקתק‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ .‫לשלם‬ ‫מחויבים‬ ‫שאנו‬ ,‫הוגן‬ ‫לא‬ ,‫בעניין‬ ‫אחרת‬ ‫וקביעה‬ ‫הכרעה‬ ‫תהיה‬ ,‫לאחרונה‬ .‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫מקובלת‬ ‫שתהיה‬ ,‫הממשלתי‬ ‫השמאי‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫לנו‬ ‫נקבע‬ ‫שמכוון‬ ‫בהליך‬ ,‫ספטמבר‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬ ‫למינהל‬ ‫שנשלם‬ ‫השומה‬ ‫גובה‬ ‫על‬ ‫לפסוק‬ .‫שהקמנו‬ ‫המיזם‬ ‫עבור‬ ‫ששי‬ ,‫החקלאית‬ ‫בסככה‬ ‫המוכל‬ ‫השטח‬‫ת‬ ,‫לאפרסמונים‬ ‫אריזה‬ ‫כבית‬ ‫בעבר‬ ‫משה‬ ‫בין‬ ‫היו‬ ‫קאשי‬ ‫האחים‬ .‫מטר‬ 450 ‫גודלו‬ ‫הא‬ ‫הפרי‬ ‫את‬ ‫שגידלו‬ ‫בארץ‬ ‫הראשונים‬‫ת‬ ‫ליי‬ ‫שהתחילו‬ ‫והראשונים‬ ,‫הכתום‬ ‫קזוטי‬‫ת‬ ‫כואב‬ ‫אברהם‬ .‫אגרסקו‬ ‫חברת‬ ‫דרך‬ ‫צאו‬ ‫וציו‬ ‫ותיקים‬ ‫חקלאים‬ ,‫שהם‬ ‫היחס‬ ‫את‬‫ת‬ ‫רו‬ ‫שהם‬ ,‫בכעס‬ ‫ומסביר‬ ‫מקבלים‬ ,‫ניים‬‫ת‬ ‫בנו‬ ‫המעורבים‬ ‫הגופים‬ ‫בהתנהלות‬ ‫אים‬‫ת‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ :‫צדק‬ ‫ואי‬ ‫התחשבות‬ ‫חוסר‬ ‫שא‬ ,‫ביותר‬ ‫הקשות‬ ‫בתקופות‬ ‫גם‬ ,‫חיינו‬ ‫שנות‬ ‫בעיות‬ ‫סוף‬ ‫אין‬ ‫עם‬ ‫והתמודדנו‬ ‫שרדנו‬ ‫כילדים‬ ‫לארץ‬ ‫שהגענו‬ ‫עוד‬ .‫וקשיים‬ ‫קאשי‬ ‫ואסתר‬ ‫יצחק‬ ‫הורינו‬ ‫עם‬ ,‫מעיראק‬ .‫במושב‬ ‫וחיינו‬ ‫גדלנו‬ ,‫לברכה‬ ‫זכרם‬ ‫לחקלאות‬ ‫וקשורים‬ ‫שזורים‬ ‫חיינו‬ ‫כל‬ ‫במשק‬ ‫בעבודה‬ ‫להורים‬ ‫מהעזרה‬ ,‫ולאדמה‬ ‫בחקלאות‬ ‫לעבוד‬ ‫שהמשכנו‬ ‫ועד‬ ‫שלהם‬ ‫בעבודה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ .‫שלנו‬ ‫במשקים‬ ‫איזה‬ ‫לגדל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫חשוב‬ ‫ערך‬ ‫בחקלאות‬ ‫הרבה‬ ‫משהו‬ ‫אלא‬ ,‫המשק‬ ‫באדמות‬ ‫גידול‬ .‫לאומי‬ ‫ערך‬ ‫ובעל‬ ‫משמעותי‬ ,‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫נפשם‬ ‫שמשאת‬ ,‫לשכוח‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫גלויות‬ ‫בכל‬ ‫שהתפזרו‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫דורות‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לאדמת‬ ‫להגיע‬ ‫היה‬ ‫העולם‬ ‫זאת‬ ‫הקודש‬ ‫בארץ‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫לעבד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫עניין‬ ,‫שכיום‬ ‫למרות‬ ,‫גדולה‬ ‫זכות‬ ‫לצער‬ ‫לנו‬ ‫כידוע‬ ,‫ורבים‬ ‫במיוחד‬ ‫מוערך‬‫ת‬ .‫בחקלאות‬ ‫לעבוד‬ ‫ממשיכים‬ ‫לא‬ ,‫נו‬ ,‫פנסיונרים‬ ,‫שאנו‬ ‫למצב‬ ‫הגענו‬ ,‫והנה‬ ,‫בו‬ ‫ולהתפנק‬ ‫אבות‬ ‫לבית‬ ‫להיכנס‬ ‫יכולנו‬ ‫שא‬ ‫הפנסיה‬ ‫לפני‬ ‫ממש‬ ‫החלטנו‬ ‫אנו‬ ‫אך‬‫ת‬ ‫רימו‬ ‫שיכר‬ ‫לייצור‬ ‫מיזם‬ ‫מקימים‬ ‫נחנו‬‫ת‬ ‫נופלים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫בגדול‬ ‫והצלחנו‬ ,‫נים‬ ‫מתייחסים‬ ‫למה‬ ‫אז‬ ,‫המדינה‬ ‫על‬ ‫נטל‬ .!?‫בנו‬ ‫נלחמים‬ ‫כאילו‬ ,‫כך‬ ‫אלינו‬ ‫לשלושה‬ ‫אב‬ ‫הוא‬ )73( ‫קאשי‬ ‫עובדיה‬ ‫אחת‬ ‫בת‬ .‫נכדים‬ ‫לשמונה‬ ‫סב‬ ,‫ילדים‬ ‫יותר‬ ‫הצעיר‬ ‫האח‬ .‫בהרחבה‬ ‫מתגוררת‬ ‫להדגיש‬ ‫ובוחר‬ ‫אברהם‬ ‫לדברי‬ ‫מצטרף‬ ‫יי‬ ‫אם‬ ‫יצטערו‬ ‫כמה‬ ‫ועד‬ ‫ההצלחה‬ ‫את‬‫ת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ :‫העבודה‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫אלצו‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫בשבילנו‬ ,‫עסק‬ ‫לסגור‬ ‫בכבוד‬ ‫שירתנו‬ ‫אותה‬ ,‫מהמדינה‬ ‫עלבון‬ .‫השנים‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫משמשים‬ ‫אנו‬ ‫עכשיו‬ ‫גם‬ .‫מינוי‬ ‫וללא‬ ,‫בלתי-רשמיים‬ ‫שגרירים‬ ‫אורחים‬ ‫מקבלים‬ ‫שאנו‬ ‫בכך‬ ‫מתבטא‬ ‫זה‬ ,‫במשק‬ ‫לביקורים‬ ‫הקשת‬ ‫מגוון‬ ‫מכל‬ ,‫הרוסי‬ ‫מהמגזר‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫תיירים‬ ‫כולל‬ ‫אוהבים‬ ‫שהם‬ ‫מתברר‬ .‫ומחול‬ ‫מהארץ‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ .‫שלנו‬ ‫הרימונים‬ ‫שיכר‬ ‫את‬ ‫סיור‬ ‫שמשלבים‬ ‫תיירים‬ ‫על‬ ‫בהתלהבות‬ ‫מוזיאון‬ :‫בסביבה‬ ‫באתרים‬ ‫בביקור‬ ‫במשק‬ ‫האתר‬ ‫או‬ ,‫הגדול‬ ‫הנמל‬ ,‫לאמנות‬ ‫אשדוד‬ ‫הדרומית‬ ‫בכניסה‬ ‫הלום‬ ‫עד‬ ‫ההיסטורי‬ .‫לעיר‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫הרוסי‬ ‫הקהל‬ ‫דווקא‬ ‫למה‬ ?‫השיכר‬ ‫נתנו‬ '‫צ'רנוביל‬ ‫'אסון‬ ‫שאחרי‬ ,‫התברר‬ ‫וסבלה‬ ‫שנפגעה‬ ‫ולאוכלוסייה‬ ‫לילדים‬ ‫מרוכז‬ ‫רימונים‬ ‫שיכר‬ ‫לשתות‬ ‫מהאסון‬ ‫שהרימון‬ ,‫ידוע‬ ‫הרי‬ .‫אותם‬ ‫לחזק‬ ‫כדי‬ ‫את‬ ‫שמחזקים‬ ‫ובחומרים‬ ‫בברזל‬ ‫עשיר‬ .‫הגוף‬ ‫מאו‬ ‫במיוחד‬ ,‫והתיירים‬ ‫העולים‬ ‫רבים‬‫ת‬ ‫השיכר‬ ‫את‬ ‫גילו‬ ‫או‬ ‫ששמעו‬ ,‫קראינה‬ ‫כתיירים‬ ‫ארצה‬ ‫המגיעים‬ ,‫חלקם‬ .‫שלנו‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫מבקשים‬ ,‫קבע‬ ‫כתושבי‬ ‫או‬ ‫המי‬ ‫בזכות‬ ,‫בכלל‬ .‫שלנו‬ ‫השיכר‬ ‫בקבוקי‬‫ת‬ .‫לישראל‬ ‫ראווה‬ ‫לחלון‬ ‫הפכנו‬ ,‫זם‬ ‫אוה‬ ‫מחול‬ ‫אליהם‬ ‫שפונים‬ ‫הלקוחות‬‫ת‬ ‫הפקת‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫ההסבר‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫בים‬ ‫הפרי‬ ‫ואת‬ ‫העצים‬ ‫את‬ ‫ולראות‬ ‫השיכר‬ ‫קפיצה‬ .‫שלהם‬ ‫הטבעי‬ ‫בשטח‬ ‫הצומחים‬ ‫האח‬ ‫בשנתיים‬ ‫התחוללה‬ ‫בשיווק‬ ‫גדולה‬‫ת‬ ‫למש‬ ‫הסקוטית‬ ‫שהחברה‬ ‫לאחר‬ ,‫רונות‬‫ת‬ .‫אותם‬ ‫ומשווקת‬ ‫גילתה‬ ‫קאות‬ ‫המפגש‬ ‫מתוצאות‬ ‫מרוצים‬ ‫מאד‬ ‫אנו‬ ‫שלנו‬ ‫השיכר‬ ,'‫הסקוטית‬ ‫'החברה‬ ‫עם‬ ‫במוצרים‬ ‫הדוגלות‬ ‫שיווק‬ ‫לרשתות‬ ‫מגיע‬ ‫מאחר‬ ,‫למיניהן‬ ‫טבע‬ ‫בחנויות‬ ,‫טבעיים‬ ‫הבריאותי‬ ‫הטרנד‬ ‫האחרונות‬ ‫ובשנים‬ ‫בוטיק‬ ‫בחנויות‬ ‫וכן‬ ,‫מאוד‬ ‫למקובל‬ ‫הפך‬ :‫הצרות‬ ‫את‬ ‫שוכחים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ .‫וגורמה‬ ‫ההסדר‬ ‫עניין‬ ‫מעיב‬ ‫ההצלחה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫אך‬ .‫המינהל‬ ‫עם‬ ‫האחרון‬ ‫בזמן‬ ‫מושמעות‬ ‫רבות‬ ‫טענות‬ ‫המוקמים‬ ‫לעסקים‬ ‫בהקשר‬ ,‫רמי‬ ‫לעבר‬ ‫חקל‬ ‫תוצרי‬ ‫על‬ ‫ומבוססים‬ ‫המשק‬ ‫בחצר‬‫ת‬ ‫מב‬ ,‫ליקב‬ ‫ששופץ‬ ‫ישן‬ ‫לול‬ ‫מבנה‬ - ‫אות‬‫ת‬ ‫מחלבת‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫ישן‬ ‫במחסן‬ ‫בירה‬ ‫שלת‬ ‫הדק‬ ‫הגבול‬ .‫מיוחדות‬ ‫לגבינות‬ ‫בוטיק‬ ‫עסק‬ ‫ובין‬ ‫עסקי‬ ‫חקלאי‬ ‫מבנה‬ ‫בין‬ ‫בהגדרה‬ ‫לבעיות‬ ‫גורם‬ ‫הנחלה‬ ‫בתחומי‬ ‫תעשייתי‬ .‫רבות‬ ?‫ביניכם‬ ‫התפקידים‬ ‫חלוקת‬ ‫מהי‬ ‫קרו‬ ‫מאד‬ ‫היינו‬ ,‫ומתמיד‬ ‫מאז‬ :‫אברהם‬‫ת‬ ‫הבכור‬ ‫האח‬ ‫אני‬ .‫ואנוכי‬ ‫עובדיה‬ ,‫בים‬ ‫שלנו‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫הילדים‬ ‫תשעת‬ ‫מתוך‬ ‫הוא‬ ‫עובדיה‬ .‫בנות‬ ‫ארבע‬ ,‫בנים‬ ‫חמישה‬ – ‫החק‬ ‫נשארנו‬ ‫אנו‬ ‫וגם‬ ,‫אחריי‬ ,‫השני‬ ‫האח‬‫ת‬ .‫הדרום‬ ‫בגן‬ ‫מהמשפחה‬ ‫היחידים‬ ‫לאים‬ ,‫השיכר‬ ‫הכנת‬ ‫נושא‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫אני‬ ‫אחר‬ ‫שנינו‬ .‫הייצור‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫מהצד‬‫ת‬ ‫הניתנים‬ ‫והטיפולים‬ ‫העיבודים‬ ‫על‬ ‫אים‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ ‫אחראי‬ ‫ועובדיה‬ ,‫במשק‬ .‫ואחרים‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ,‫המכירה‬ ,‫השיווק‬ ‫בכוחות‬ ‫עובדים‬ ‫אנו‬ ,‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫אחד‬ ‫בתאילנדי‬ ‫נעזרים‬ ,‫במשק‬ ‫עצמנו‬ ‫העיבו‬ ‫את‬ ‫המבצעת‬ ‫חקלאית‬ ‫ובחברה‬‫ת‬ ‫ארב‬ ,‫הבוערת‬ ‫בעונה‬ .‫החקלאיים‬ ‫דים‬‫ת‬ ‫בכל‬ ‫ומסייעים‬ ‫לנו‬ ‫עוזרים‬ ‫הנכדים‬ ‫עת‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫במשק‬ ,‫בנוסף‬ .‫שמתבקש‬ .‫קליפים‬ ‫של‬ ‫פרדס‬ ‫ימשיך‬ '‫'גרנדה‬ ‫שהמיזם‬ ‫מקווים‬ ‫אנו‬ ‫היוז‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫מהנכדים‬ ‫ומישהו‬ ‫לפעול‬‫ת‬ ‫שאנו‬ ‫למרות‬ ,‫ולהרחיבו‬ ‫להפעילו‬ ‫מה‬ ‫לחק‬ ‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫להתייחסות‬ ‫מודעים‬‫ת‬ ‫את‬ ‫מעמידה‬ ‫לא‬ ‫שהמדינה‬ ,‫ולמצב‬ ,‫לאות‬ .‫וחשוב‬ ‫מועדף‬ ‫כעיסוק‬ ‫החקלאות‬ ,‫ולאדמה‬ ‫לחקלאות‬ ‫וקשורים‬ ‫שזורים‬ ‫חיינו‬ ‫כל‬ ‫ועד‬ ‫שלהם‬ ‫במשק‬ ‫בעבודה‬ ‫להורים‬ ‫מהעזרה‬ ‫אנחנו‬ .‫שלנו‬ ‫במשקים‬ ‫בחקלאות‬ ‫לעבוד‬ ‫שהמשכנו‬ ‫לגדל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫חשוב‬ ‫ערך‬ ‫בחקלאות‬ ‫בעבודה‬ ‫רואים‬ ‫הרבה‬ ‫משהו‬ ‫אלא‬ ,‫המשק‬ ‫באדמות‬ ‫גידול‬ ‫איזה‬ ‫לאומי‬ ‫ערך‬ ‫ובעל‬ ‫משמעותי‬ ,‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫איכותו‬ ‫נשמרים‬ ‫כך‬ ,‫ומסונן‬ ‫מרוכז‬ ‫משקה‬ ‫הוא‬ ‫הסופי‬ ‫והמוצר‬ ‫כשנה‬ ‫אורכת‬ ‫רימונים‬ ‫שיכר‬ ‫הכנת‬ ‫השיכר‬ ‫הכנת‬ ‫בדרך‬ ‫אותנו‬ ‫לשתף‬ ‫הסכימו‬ ‫קאשי‬ ‫האחים‬ .‫שבפרי‬ ‫הגבוהים‬ ‫הבריאותיים‬ ‫והערכים‬ ‫רימונים‬ ‫שיכר‬ ‫להכין‬ ‫שירצה‬ ‫ומי‬ ‫התעשייתית‬ ‫הדרך‬ ‫זו‬ – ‫בבית‬ ‫להכינו‬ ‫תתקשו‬ ‫אתם‬ ‫אבל‬ ,‫שלהם‬ :‫התאמות‬ ‫אי-אלו‬ ‫לעשות‬ ‫יצטרך‬ ‫בבית‬ .‫לתהליך‬ ‫והכנתו‬ ‫שטיפתו‬ ,‫הבשל‬ ‫הפרי‬ ‫קטיפת‬ :'‫א‬ ‫שלב‬ ,‫נקיים‬ ‫פרי‬ ‫גרגרי‬ ‫שמקבלים‬ ‫כך‬ ,‫ומקליפתו‬ ‫הלבנות‬ ‫ממחיצותיו‬ ‫הפרי‬ ‫גרגרי‬ ‫הפרדת‬ :'‫ב‬ ‫שלב‬ .‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫העושה‬ ‫מיוחדת‬ ‫מכונה‬ ‫שוכרים‬ ‫אנו‬ .‫ויפים‬ ‫טריים‬ ,‫מבריקים‬ ‫שהגרגרים‬ ‫כדי‬ ‫הופרדו‬ ‫שבו‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫נעשה‬ ‫הנקיים‬ ‫הרימון‬ ‫גרגרי‬ ‫של‬ ‫הסחיטה‬ ‫תהליך‬ :'‫ג‬ ‫שלב‬ .‫יתקלקל‬ ‫לא‬ ‫הסחוט‬ ‫והנוזל‬ ‫מתכונותיהם‬ ‫יאבדו‬ ‫לא‬ ‫לעבור‬ ‫מתחיל‬ ‫הנוזל‬ ,‫זה‬ ‫ובשלב‬ ‫מאחר‬ ,‫בתהליך‬ ‫החשובים‬ ‫השלבים‬ ‫אחד‬ ‫היא‬ ‫התסיסה‬ :'‫ד‬ ‫שלב‬ ,‫כימיים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ,‫שבועות‬ ‫לעשרה‬ ‫שמונה‬ ‫בין‬ ‫נמשך‬ ‫זה‬ ‫שלב‬ .‫לשיכר‬ ‫רימונים‬ ‫ממיץ‬ .‫לתסיסה‬ ‫המסייעים‬ ‫טבעיים‬ ‫שמרים‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫כחודש‬ ‫בערך‬ ‫עובר‬ .‫חודשים‬ ‫כשבעה‬ ‫במשך‬ ‫פעמים‬ ‫חמש‬ ‫הנערכים‬ ,‫הסינונים‬ ‫שלב‬ ‫זהו‬ :'‫ה‬ ‫שלב‬ ,‫בערך‬ ‫מיקרון‬ 0.4 ‫של‬ ‫מסננת‬ ‫דרך‬ ‫ועובר‬ ‫נירוסטה‬ ‫בחביות‬ ‫נמצא‬ ‫המשקה‬ .‫לסינון‬ ‫סינון‬ ‫בין‬ ‫ויותר‬ ‫מועבר‬ ‫כמעט‬ ‫המוכן‬ ‫הנוזל‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ .‫משקעים‬ ‫ללא‬ ,‫מאוד‬ ‫צלול‬ ‫משקה‬ ‫היא‬ ‫המתקבלת‬ ‫והתוצאה‬ .‫שלנו‬ ‫למשק‬ ‫חוזר‬ ‫ואחריהם‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫שם‬ .‫לבדיקה‬ ‫ברחובות‬ ‫היין‬ ‫למכון‬ ‫החותם‬ ‫מכשיר‬ ‫במקום‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫שלנו‬ ‫במשק‬ ‫שנעשה‬ ,‫הבקבוק‬ - ‫הכמעט-אחרון‬ ‫השלב‬ ‫זהו‬ :'‫ו‬ ‫שלב‬ ‫הלוגו‬ ‫תוויות‬ ‫מודבקות‬ ‫שבו‬ ,‫השיווק‬ ‫לפני‬ ‫האחרון‬ ‫השלב‬ ,‫כמובן‬ .‫אותו‬ ‫שבקבקנו‬ ‫אחרי‬ ‫הבקבוק‬ ‫את‬ ‫האזורית‬ ‫מהרבנות‬ ‫גברא‬ ‫מהרב‬ ‫הכשרות‬ ‫של‬ ‫החתימה‬ ‫עם‬ ,‫שנה‬ ‫כמעט‬ ‫אחרי‬ ‫מוכנים‬ ‫הבקבוקים‬ .‫שלנו‬ .‫גדרות‬ ‫בבית‬ ‫זאת‬ ‫תעשו‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ?‫רימונים‬ ‫שיכר‬ ‫מכינים‬ ‫איך‬ ‫נטוע‬ ‫ישראל‬ ‫דגל‬ ‫למשק‬ ‫בכניסה‬ ‫עכשיו‬ ‫גם‬ .‫קאשי‬ ‫סוג‬ ‫משמשים‬ ‫אנו‬ -‫בלתי‬ ‫שגרירים‬ ‫של‬ ‫וללא‬ ,‫רשמיים‬ ‫מינוי‬
  8. 8. || 1624.9.13 ‫המתרוקן‬‫הקן‬ ‫החיטה‬ ‫אם‬ ‫דג‬ ‫מירי‬ machita106@gmail.com ‫העמיסה‬ ‫והחמודה‬ ‫המתוקה‬ ‫בתי‬ ‫כשבוע‬ ‫לפני‬ ‫נופ‬ ,‫כתף‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫ותיק‬ ‫גבה‬ ‫על‬ ‫מוצ'ילה‬‫־‬ ‫להתחיל‬ ,‫שדרות‬ ‫לעיר‬ ‫ונסעה‬ ‫לשלום‬ ‫לי‬ ‫פה‬ ‫המת‬ ‫הקן‬ ‫תסמונת‬ .‫שלה‬ ‫המכינה‬ ‫שנת‬ ‫את‬‫־‬ ‫גיוסו‬ ‫עם‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫שהתחילה‬ ,‫רוקן‬ ‫והעמידה‬ '‫ב‬ ‫לשלב‬ ‫כעת‬ ‫נכנסה‬ ,‫הבכור‬ ‫של‬ ‫אני‬ ‫מי‬ :‫המטרידות‬ ‫השאלות‬ ‫מול‬ ‫שוב‬ ‫אותי‬ ‫כשאני‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ?‫בילדיי‬ ‫מטפלת‬ ‫לא‬ ‫כשאני‬ ‫זמני‬ ‫את‬ ‫ימלא‬ ‫ומה‬ ?‫צפופה‬ ‫במשרה‬ ‫אם‬ ‫לא‬ ?‫זקנה‬ ‫מעט‬ ‫ציפור‬ ‫כשאני‬ ‫כעת‬ ‫מארח‬ ‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫והמתוק‬ ‫הצעיר‬ ‫בני‬ ,‫נכון‬ ,‫ומשמח‬ ‫חינני‬ ‫באופן‬ ‫זאת‬ ‫ועושה‬ ,‫לחברה‬ ‫לי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עליו‬ ‫להעמיס‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫שלי‬ ‫לזרא‬ ‫עד‬ ‫והדואג‬ ‫המטפל‬ ‫האימהי‬ ‫היצר‬ ‫על‬ ‫ותדונו‬ ‫לפסיכולוג‬ ‫פעם‬ ‫תלך‬ ‫אם‬ ,‫(קטנצ'יק‬ ‫עיתון‬ ‫בגזיר‬ ‫להשתמש‬ ‫תוכל‬ ,‫שלך‬ ‫האם‬ ‫בעיות‬ ‫תלותית‬ ‫קרצייה‬ ‫אולי‬ ‫שהייתי‬ ‫לכך‬ ‫כהוכחה‬ ‫זה‬ .)‫מדי‬ ‫אי‬ ‫מאמנת‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫שלי‬ ‫מהכובעים‬ ‫באחד‬‫־‬ ‫מאמנים‬ ‫על‬ ‫החביבות‬ ‫השאלות‬ ‫ואחת‬ ,‫שית‬ .?‫מסיטואציה‬ ‫להרוויח‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ :‫היא‬ ‫יש‬ ‫כמעט‬ ‫סיטואציה‬ ‫שבכל‬ ,‫היא‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬ ‫פיזי‬ ‫חוק‬ .‫להפסיד‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫להרוויח‬ ‫מה‬ ‫גם‬‫־‬ .‫להתמלא‬ ‫סופו‬ ‫ואקום‬ ‫שכל‬ ‫אומר‬ ‫פשוט‬ ‫קלי‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫המתרוקן‬ ‫הקן‬ ,‫הגיונית‬ ‫מבחינה‬ ,‫לכן‬ ‫שאני‬ ‫היחידה‬ ‫השאלה‬ ,‫שלי‬ ‫המתמלא‬ ‫הקן‬ ‫גם‬ :‫היא‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫צריכה‬ )‫אתם‬ ‫גם‬ ‫(ואולי‬ ?‫יתמלא‬ ‫הוא‬ ‫במה‬ ‫שנהנית‬ ,‫משימתיות‬ ‫רשימות‬ ‫כחובבת‬ ‫כאלו‬ ‫על‬ ‫יתרה‬ ‫בזחיחות‬ V ‫לסמן‬ ‫במיוחד‬ ‫הנה‬ .‫ועט‬ ‫דף‬ ‫למשימה‬ ‫גייסתי‬ ,‫בוצעו‬ ‫שכבר‬ :‫שלהן‬ ‫חלקית‬ ‫סקירה‬ ‫התחל‬ ‫שלא‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫התעמלות‬ ‫חוג‬ ‫אתחיל‬‫־‬ ‫פעמים‬ 40 ‫כבר‬ ‫התעמלות‬ ‫מחוג‬ ‫ופרשתי‬ ‫תי‬ ‫יכולה‬ ‫ואני‬ ‫עדיין‬ ‫צעירה‬ ‫אני‬ ,‫הי‬ ‫אבל‬ ,‫בעבר‬ ‫עוד‬ ‫לפחות‬ ‫התעמלות‬ ‫חוג‬ ‫ולסיים‬ ‫להתחיל‬ ‫אנחנו‬ ,‫תתכונני‬ ,‫איילת‬ .‫בעתיד‬ ‫פעמים‬ 40 ‫ופי‬ ‫יוגה‬ ‫של‬ ‫(שילוב‬ ‫ליוגליטיס‬ ‫יחד‬ ‫הולכות‬‫־‬ .‫מאוקטובר‬ ‫החל‬ )‫לאטיס‬ ‫יד‬ ‫על‬ V ‫סימנתי‬ ‫כבר‬ .‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫אלמד‬ ‫ביוגרפיה‬ ‫ללמוד‬ ‫אתחיל‬ ‫אני‬ .‫הזאת‬ ‫המשימה‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫בעתיד‬ ‫לכם‬ ‫להסביר‬ ‫מבטיחה‬ .‫רוחנית‬ ‫מא‬ ‫אני‬ ,‫כעיקרון‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫לומדת‬ ‫אני‬ ‫ולמה‬‫־‬ ‫משהו‬ ‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫שתמיד‬ ‫שלם‬ ‫בלב‬ ‫מינה‬ ,‫חדשני‬ ‫במידע‬ ‫מוחנו‬ ‫תאי‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ,‫חדש‬ ‫וק‬ ‫שסודוקו‬ ‫ולחשוב‬ ‫שמרינו‬ ‫על‬ ‫לשקוט‬ ‫ולא‬‫־‬ ‫החו‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫כדי‬ ‫מספיקים‬ ‫בעיתון‬ ‫אקורו‬‫־‬ .‫פעיל‬ ‫האפור‬ ‫מר‬ ‫הש‬ ,‫האמת‬ ‫על‬ ‫נודה‬ ‫בואו‬ .‫בזוגיות‬ ‫אשקיע‬‫־‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 25-‫ב‬ ‫שלי‬ ‫בילדים‬ ‫קעתי‬ ,‫שלי‬ ‫בזוגיות‬ ‫שהשקעתי‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫למ‬ ‫שלי‬ ‫החקלאי‬ ‫ועל‬ ‫עליי‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬‫־‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬ ‫לשנינו‬ ‫שמשותפות‬ ‫מטרות‬ ‫צוא‬ .‫לצאצאינו‬ ‫קשורות‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫מזדקנת‬ ‫ציפור‬ ‫כבר‬ ‫אני‬ ‫אם‬ .‫אסרוג‬ ‫שאוטו-טו‬ ‫החורף‬ ‫בלילות‬ ‫מלשבת‬ ‫יותר‬ ‫כיף‬ ,‫הבוערת‬ ‫האח‬ ‫ברקע‬ ,‫ביד‬ ‫צמר‬ ‫סליל‬ ‫עם‬ ‫פה‬ ‫לולאה‬ ‫ולחבר‬ ,‫השולחן‬ ‫על‬ ‫חמה‬ ‫קפה‬ ‫כוס‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬ ,‫(וכן‬ ‫מוגמר‬ ‫מוצר‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫ללולאה‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫משובחים‬ ‫כאלו‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫שהתוצרים‬ .)‫מהעשייה‬ ‫מאוד‬ ‫נהנית‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫שממנו‬ ,‫חביב‬ ‫אחרון‬ ‫וסעיף‬ ‫נביא‬ :‫זקוניי‬ ‫לבן‬ ‫שהבטחתי‬ ‫מכיוון‬ ‫להתחמק‬ ‫מותק‬ ‫לה‬ ‫קוראים‬ ,‫אחת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫נכון‬ .‫כלב‬ ‫לי‬ ‫הבטיח‬ ‫הצעיר‬ .‫שלנו‬ ‫החצר‬ ‫כלבת‬ ‫והיא‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫אתי‬ ‫לחלוק‬ ‫מספיק‬ ‫בשל‬ ‫שהוא‬ .‫לו‬ ‫ונעתרתי‬ ,‫ביתנו‬ ‫כותלי‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ‫גור‬ ‫שמחה‬ ‫שהייתי‬ ‫ברשימה‬ ‫מהדברים‬ ‫חוץ‬ ‫מי‬ ‫דברים‬ ‫מספר‬ ‫גם‬ ‫מרוויחה‬ ‫אני‬ ,‫להשיגם‬‫־‬ ,‫קניות‬ ‫פחות‬ ,‫יותר‬ ‫מסודר‬ ‫בית‬ :‫כגון‬ ,‫דיים‬ ‫היכולת‬ ,‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫וכביסות‬ ‫בישולים‬ ‫תלי‬ ‫שבו‬ ‫האחרון‬ ‫במקום‬ ‫שלי‬ ‫שמלה‬ ‫למצוא‬‫־‬ ‫רצפת‬ ‫על‬ ‫לה‬ ‫מגולגלת‬ ‫ולא‬ ‫בארון‬ ‫אותה‬ ‫תי‬ ‫מל‬ ‫הארוחה‬ ‫שאריות‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫חדרה‬‫־‬ ‫מטונ‬ ‫וטישואים‬ ‫קטורת‬ ‫של‬ ‫אפר‬ ,‫יומיים‬ ‫פני‬‫־‬ .)‫שלה‬ ‫הכרונית‬ ‫האלרגיה‬ ‫(בגלל‬ ‫לרוב‬ ‫פים‬ ‫להגיע‬ ‫שצריך‬ ‫חושבת‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫ברור‬ ‫שיהיה‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫עוזבים‬ ‫הילדים‬ ‫שבו‬ ‫בחיים‬ ‫לשלב‬ ‫אני‬ .‫הזה‬ ‫מהסוג‬ ‫רשימות‬ ‫ולקיים‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫למען‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫שאדם‬ ‫מאמינה‬ ‫באמת‬ ‫המכ‬ ‫עם‬ ‫להיתפס‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ,‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫עצמו‬‫־‬ ‫באמת‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫ולהבין‬ ‫למטה‬ ‫נסיים‬ .‫מיהו‬ ‫הגוזלים‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫למערכת‬ ‫בקשר‬ ‫ומה‬ ,‫הבנתי‬ ‫התגייס‬ ‫כשהבן‬ ?‫לדרכם‬ ‫הפורחים‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫להגדיר‬ ‫צריכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הבנתי‬ .‫חדש‬ ‫לממד‬ ‫אותם‬ ‫ולהעביר‬ ‫בינינו‬ ‫ומלחי‬ ‫דאגנית‬ ‫לאימא‬ ‫יותר‬ ‫זקוק‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬‫־‬ ‫שיישן‬ ‫או‬ ‫שיאכל‬ ‫כדי‬ ‫אחריו‬ ‫שרודפת‬ ,‫צה‬ ‫הוא‬ ‫ומה‬ ‫הוא‬ ‫איפה‬ ‫לדעת‬ ‫לה‬ ‫ושחשוב‬ ‫מספיק‬ ,)...‫פה‬ ‫מקצינה‬ ‫קצת‬ ‫(אני‬ ‫נתון‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫עושה‬ ‫תאפה‬ ,‫לו‬ ‫תקשיב‬ ,‫אותו‬ ‫שתעודד‬ ‫לאימא‬ ‫אלא‬ ‫מוכ‬ ‫ותהיה‬ ‫לבסיס‬ ‫חוזר‬ ‫כשהוא‬ ‫עוגיות‬ ‫לו‬‫־‬ ‫בהתראה‬ ‫שלו‬ ‫ולחבר'ה‬ ‫לו‬ ‫פריסה‬ ‫לעשות‬ ‫נה‬ .‫קצרה‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫ולמרות‬ ,‫קשורים‬ ‫היינו‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫הרבה‬ ‫מתראים‬ ‫(כר‬ ‫הוא‬ .‫יותר‬ ‫התקרבנו‬ ‫שאפילו‬ ‫מרגישה‬‫־‬ ‫איך‬ ‫לידיעה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫ראשון‬ ‫לי‬ ‫סולל‬ )‫גיל‬ ‫ולכן‬ ‫מלחיצים‬ ‫הורות‬ ‫מצבי‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ברור‬ ,‫בתי‬ ‫עם‬ ‫שוב‬ ‫זאת‬ ‫עוברת‬ ‫כשאני‬ ,‫כעת‬ ‫אלא‬ ,‫מזו‬ ‫זו‬ ‫מתנתקות‬ ‫שאנחנו‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫לי‬ .‫יותר‬ ‫בוגרת‬ ,‫אחרת‬ ‫בצורה‬ ‫מתחברות‬ ‫פשוט‬ .‫יותר‬ ‫סומכת‬ ,‫קטן‬ ‫גור‬ ‫לאימוץ‬ ‫למסור‬ ‫רוצה‬ ‫מישהו‬ ‫ואם‬ ‫נוש‬ ‫לא‬ ‫וששערותיו‬ ‫לצרכים‬ ‫מחונך‬ ,‫חמוד‬‫־‬ ‫חגים‬ ‫המשך‬ .‫שלי‬ ‫המייל‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ – ‫רות‬ .‫לכולנו‬ ‫שמחים‬ .‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫דברים‬ ‫שהייתי‬ ,‫מהמשימות‬ ‫חוץ‬ ‫מרוויחה‬ ‫אני‬ ,‫למלא‬ ‫שמחה‬ ‫יותר‬ ‫מסודר‬ ‫בית‬ ‫גם‬ stockmonkeys.com:‫צילום‬ ,‫הקן‬ ‫את‬ ‫עזבו‬ ‫שלי‬ ‫מהגוזלים‬ ‫שניים‬ ‫כבר‬ ‫עכשיו‬ ,‫זקנה‬ ‫מעט‬ ‫ציפור‬ ,‫ואני‬ .‫ועפו‬ ‫כנפיים‬ ‫פרשו‬ ‫שהכול‬ ‫מאוד‬ ‫מקווה‬ ,‫הזקונים‬ ‫בן‬ ‫עם‬ ‫נשארתי‬ ‫מזל‬ ,‫הזה‬ ‫הרגע‬ ‫שיבוא‬ ‫ידעתי‬ ‫תמיד‬ .‫בסדר‬ ‫יהיה‬ ‫היום‬ ‫ואת‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫במה‬ ‫שחשבתי‬ ‫מיוחד‬ ‫מבצע‬ ’‫מ‬ 22 ‫*מיגונית‬ ‫ש”ח‬ 28,000 ’‫מ‬ 32 ‫*מיגונית‬ ‫ש”ח‬ 35,000 ’‫מ‬ 33 ‫תיקני‬ ‫ממ”ד‬ ‫ש”ח‬ 68,000 ‫ש”ח‬ 1,600 ‫הזמנה‬ ‫לפי‬ ‫למ”ר‬ ‫והובלה‬ ‫מע”מ‬ ‫כולל‬ ‫*לא‬ ‫בניה‬ ‫בהיתר‬ ‫טיפול‬ ‫ניידות‬ ‫מיגוניות‬ ‫בשטח‬ ‫בניה‬ ‫שונות‬ ‫גימור‬ ‫לרמות‬ ‫אפשרות‬ 052-3456000www.0523456000.co.il ‫מיגוניות‬ ‫ממדים‬

×