Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kav mosav18.9

263 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kav mosav18.9

 1. 1. ‫תשע"ד‬ ‫בתשרי‬ ‫י"ד‬ ˆ 2013 ‫בספטמבר‬ 18 ˆ 801 '‫מס‬ ˆ ‫הכפרית‬ ‫וההתיישבות‬ ‫המושבים‬ ‫שבועון‬ 15 '‫עמ‬ ‫ראה‬ ‫אובליגנהרץ‬‫אבי‬:‫צילום‬ ‫מפונק‬ ‫למהדרין‬ .‫ורוך‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫המון‬ ‫ודורש‬ ,‫ורגיש‬ ‫מפונק‬ ‫מאוד‬ ‫"הוא‬ ‫טוב‬ ‫בוקר‬ ‫אתרוג‬ ‫לכל‬ ‫להגיד‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ .‫פרטני‬ ‫הנו‬ ‫בו‬ ‫הטיפול‬ ‫מעיד‬ ,"‫טובה‬ ‫לך‬ ‫יחזיר‬ ‫שהוא‬ ‫כדי‬ ‫ואהבה‬ ‫במסירות‬ ‫בו‬ ‫ולטפל‬ ‫מסורת‬ ‫הוא‬ ‫אתרוגים‬ ‫שגידול‬ ,‫ישרש‬ ‫ממושב‬ ‫קירשנבום‬ ‫חגי‬ 12 '‫עמ‬ ˆ ‫אובליגנהרץ‬ ‫אבי‬ ‫שנה‬ ‫ממאה‬ ‫יותר‬ ‫כבר‬ ‫במשפחתו‬
 2. 2. || 218.9.13 ‫תוכן‬ ‫לגליל‬ ‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫הארץ‬ ‫בצפון‬ ‫מושב‬ :‫חידה‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫שקשור‬ ‫העברית‬ ‫העיר‬ ‫לראשית‬ ‫הראשונה‬ 28 ‫שיקום‬ ‫אחרי‬ ‫קוף‬ ‫שמן‬ ‫בבן‬ ‫הקופים‬ ‫בפארק‬ .‫בחוה"מ‬ ‫מבקרים‬ ‫מארחים‬ ‫להצלת‬ ‫קודש‬ ‫ההכנסות‬ ‫החיות‬ 8 ‫אחרי‬ ‫החיים‬ ‫בתוכה‬ ‫מוצאת‬ ‫דג‬ ‫מירי‬ ‫לאחר‬ ‫לאלוהים‬ ‫חיבור‬ ‫בשאלה‬ ‫שחזרה‬ 18 03-5632547 ‫כלפון‬ ‫אסתי‬ ‫והפקה‬ ‫מזכירה‬ esti.halfon@maariv.co.il ‫ראובן‬ ‫שרה‬ ‫מערכת‬ ‫גרפיקה‬ ■ ‫קולניק‬ ‫ניקולאי‬ ‫מודעות‬ ‫גרפיקה‬ ■ 03-5632441 ‫מערכת‬ 03-5682878 ‫לוח‬ ’‫טל‬ ‫יוסף‬ ‫דרור‬ :‫עורך‬ ■ ‫זיו‬ ‫עדנה‬ ‫עיתון‬ ‫מנהלת‬ ■ ‫סיימתם‬ ?‫לקרוא‬ ‫השליכו‬ ‫אנא‬ ‫לפח‬ ‫הגיליון‬ ‫את‬ ‫הסמוך‬ ‫המחזור‬ .‫מגוריכם‬ ‫למקום‬ ‫טביבי‬ ‫ורם‬‫י‬ ,‫קניאל‬ ‫יעקב‬ ‫פרסום‬ ‫יועצי‬ 03-5632547 ‫מודעות‬ ’‫טל‬ 03-5638728 ‫מודעות‬ ‫פקס‬ kav_daf@maariv.co.il ‫מודעות‬ ,‫לזר‬ ‫יעקב‬ ,‫סולומון‬ ‫חני‬ ‫כתבים‬■ ,‫חקיקת‬ ‫אפרת‬ ‫עוד‬ ,‫גלבוע‬ ‫נחמן‬ ,‫רייך-מיכאלי‬ ‫איילת‬ ‫עוד‬ ,‫ברקאי‬ ‫יבל‬ ,‫קורן‬ ‫סלע‬ ,‫נוי‬ ‫זהר‬ ,‫דג‬ ‫מירי‬ ,‫מדרשי‬ ‫בר-כוכבא‬ ,‫אובליגנהרץ‬ ‫אבי‬ ‫ברג‬ ‫יוסי‬ ,‫מאור‬ ‫דפנה‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ■ dror.maariv@gmail.com www.ihaklai.org.il :‫החקלאי‬ ‫האיחוד‬ ‫תנועת‬ ˆ www.tmoshavim.org.il :‫המושבים‬ ‫תנועת‬ - ‫באינטרנט‬ ‫גם‬ ‫למושב‬ ‫קו‬ ‫ת”א‬ ,2 ‫קרליבך‬ ’‫רח‬ ‫והמנהלה‬ ‫המערכת‬ .‫הזה‬ ‫בעיתון‬ ‫המודפס‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫להפיץ‬ ‫או‬ ‫לפרסם‬ ,‫מידע‬ ‫במאגר‬ ‫לאחסן‬ ,‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫לשדר‬ ,‫לתרגם‬ ,‫להעתיק‬ ‫אין‬ .‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫שעיצבה‬ ,‫בולים‬ ‫שלושה‬ ‫הנפיק‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הבולאי‬ ‫השירות‬ ‫האתרוג‬ ‫שלמות‬ ‫על‬ ‫השומרות‬ ‫לקופסאות‬ ‫המוקדשים‬ ,‫אשל‬ ‫אוסנת‬ ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬ ‫באמת‬ ‫בזה‬ ‫ויש‬ ,‫האמנותית‬ ‫מהסצנה‬ ‫רחוק‬ ‫הכי‬ ,‫מופרך‬ ‫הכי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫בכוונה‬ ‫לקחנו‬ ‫אנחנו‬ ‫יכולות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫יש‬ ,‫אמנים‬ ‫של‬ ‫אדירה‬ ‫כמות‬ ‫יש‬ ,‫הצפון‬ ‫של‬ ,‫שלנו‬ ‫שבאזור‬ ‫למדנו‬ .‫אמירה‬ ‫שיגיע‬ ‫מהצפון‬ ‫אמן‬ .‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫כולה‬ ‫הסצנה‬ .‫סצנה‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫לאמנות‬ ‫מכללות‬ ‫יש‬ ,‫פנטסטיות‬ ‫עבודה‬ ‫מוכר‬ ‫שהוא‬ ‫למצב‬ ‫להגיע‬ - ‫עליו‬ ‫שמדברים‬ ‫למצב‬ ‫שיגיע‬ - ‫תמונה‬ ‫להציג‬ ‫שיוכל‬ ‫למצב‬ ‫לשנות‬ ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫בדיוק‬ .‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫להגיע‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ - ‫פסטיבל‬ ‫ליזום‬ ‫אותו‬ ‫הניע‬ ‫מה‬ ‫קורן‬ ‫לסלע‬ ‫מסביר‬ ‫הכט‬ ‫חיים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫ואיש‬ ‫הרדיו‬ ‫שדר‬ 12 '‫עמ‬ ˆ ‫בגליל‬ ‫אמנות‬ ‫בסוכה‬ ‫בול‬ ‫הבולאי‬ ‫השירות‬ ‫הנפיק‬ ,‫תשרי‬ ‫חגי‬ ‫לקראת‬ ‫המוקדשים‬ ‫בולים‬ ‫שלושה‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫בחברת‬ ‫שנבחרו‬ ‫הדוגמאות‬ ‫שלוש‬ .‫לאתרוג‬ ‫לקופסאות‬ ,‫הגיוון‬ ‫מתוך‬ ‫ביותר‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫מייצגות‬ ‫לסדרה‬ ‫בעיצובים‬ ‫שהושקעו‬ ‫והדמיון‬ ‫הצורות‬ ‫עושר‬ ‫הבולים‬ ‫את‬ .‫לאתרוג‬ ‫קופסאות‬ ‫של‬ ‫ובעיטורים‬ ‫של‬ ‫תצלומים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫אשל‬ ‫אוסנת‬ ‫עיצבה‬ .‫פוזנר‬ ‫אלי‬ - ‫ירושלים‬ ,‫ישראל‬ ‫מוזיאון‬ ‫אר‬ ‫נטילת‬ ‫מצוות‬ ‫את‬ ‫מקיימים‬ ‫הסוכות‬ ‫בחג‬‫ו‬ :'‫מ‬ ,‫כג‬ ‫ויקרא‬ ‫בספר‬ ‫ככתוב‬ ,‫המינים‬ ‫בעת‬ ‫ת‬ ֹּ‫פ‬ ַּ‫כ‬ ,‫ר‬ ָ‫ד‬ ָ‫ה‬ ‫ץ‬ ֵ‫ע‬ ‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ‫אׁשֹון‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫ּיֹום‬ ַ‫בּ‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ָ‫ל‬ ‫ם‬ ֶּ‫ת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ק‬ ְ‫ּול‬ ‫ם‬ ֶּ‫ת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ׂמ‬ ְ‫ּוש‬ ,‫ל‬ ַ‫ח‬ ָ‫י-נ‬ ֵ‫ב‬ ְ‫ר‬ ַ‫ע‬ְ‫ו‬ ,‫ֹת‬‫ב‬ ָ‫ץ-ע‬ ֵ‫ע‬ ‫ף‬ ַ‫נ‬ ֲ‫ע‬ַ‫ו‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫מ‬ ְּ‫ת‬ ‫פרי‬ ,‫האתרוג‬ .‫ים‬ ִ‫מ‬ָ‫י‬ ‫ת‬ ַ‫ע‬ ְ‫ב‬ ִׁ‫ש‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ ֵ‫ֹלה‬ ֱ‫א‬ ‫ה‬ָ‫הו‬ְ‫י‬ ‫י‬ ֵ‫נ‬ ְ‫פ‬ ִ‫ל‬ ‫לכן‬ ,‫לפגעים‬ ‫מאוד‬ ‫רגיש‬ ,‫ההדרים‬ ‫ממשפחת‬ ‫מיוחד‬ ‫בכלי‬ ‫או‬ ‫באריזה‬ ‫אותו‬ ‫לשמור‬ ‫נוהגים‬ ‫קיים‬ .‫נוספת‬ ‫להגנה‬ ‫רך‬ ‫ריפוד‬ ,‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫ובו‬ ‫והקופס‬ ‫הקעריות‬ ,‫המכלים‬ ‫בסוגי‬ ‫רב‬ ‫עושר‬‫ו‬ ‫ובשלושת‬ ,‫אתרוגים‬ ‫לשמירת‬ ‫המשמשים‬ ‫אות‬ ‫עיצובים‬ ‫לשלושה‬ ‫ביטוי‬ ‫ניתן‬ ‫החדשים‬ ‫הבולים‬ .‫היקר‬ ‫לפרי‬ ‫קופסאות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫מו‬ ,‫שקלים‬ ‫שני‬ ‫בעריך‬ ,‫הבולים‬ ‫אחד‬ ‫על‬‫ו‬ ‫מדרש‬ ‫בית‬ ,‫בבצלאל‬ ‫שהוכנה‬ ‫קופסה‬ ‫פיעה‬ ‫בירושלים‬ ‫שפעל‬ ,‫אמנות‬ ‫ולמלאכת‬ ‫לאמנות‬ ‫עב�ו‬ ,‫צרוב‬ ,‫רקוע‬ ‫כסף‬ - 1929-1906 ‫בשני ם‬ ‫דפנות‬ ,‫למחצה‬ ‫יקרות‬ ‫ואבנים‬ ‫פיליגרן‬ ‫דת‬ ‫הקשו‬ ,‫התורה‬ ‫מן‬ ‫בפסוקים‬ ‫מעוטרות‬ ‫הקופסה‬‫ו‬ ‫הקד‬ ‫הדופן‬ .‫ציון‬ ‫ולשיבת‬ ‫החג‬ ‫למצוות‬ ‫רים‬‫ו‬ ,‫אדמתו‬ ‫את‬ ‫החורש‬ ‫יהודי‬ ‫בדמות‬ ‫מעוטרת‬ ‫מית‬ ‫לארצו‬ ‫העם‬ ‫שיבת‬ ‫של‬ ‫הציוני‬ ‫לרעיון‬ ‫כסמל‬ .‫ולאדמתו‬ ‫ק�ו‬ ‫מצויה‬ )‫שקלים‬ 3.90 : ‫ך‬‫(ערי‬ ‫אחר‬ ‫בול‬ ‫על‬ ‫המע�ו‬ ‫באוסטריה‬ 19 ‫-ה‬ ‫מהמאה‬ ‫לאתרוג‬ ‫פסה‬- ,‫ומוחתם‬ ‫רקוע‬ ‫(כסף‬ ‫עצמו‬ ‫הפרי‬ ‫בצורת‬ ‫צבת‬ ‫באמצעות‬ ‫התקבלה‬ .)‫ירושלים‬ ,‫ישראל‬ ‫מוזיאון‬ .‫היהודים‬ ‫נכסי‬ ‫להשבת‬ ‫ארגון‬ ,‫ירסו‬ ‫תמו‬ ‫ועליו‬ ‫בול‬ ‫עוצב‬ ‫שקלים‬ ‫חמישה‬ ‫בעריך‬‫ו‬ .19-‫ה‬ ‫המאה‬ ,‫מעיראק‬ ‫לאתרוג‬ ‫קופסה‬ ‫נת‬ ‫ומ‬ ‫השומרת‬ ,‫ציפור‬ ‫בצורת‬ ‫מעוצבת‬ ‫הקופסה‬‫ו‬ ‫ושו‬ ‫הדוגרת‬ ‫לציפור‬ ‫בדומה‬ ,‫הפרי‬ ‫על‬ ‫גינה‬‫ו‬ ‫העליון‬ ‫מגופה‬ ‫וחלק‬ ‫כנפיה‬ .‫גוזליה‬ ‫על‬ ‫מרת‬ ,‫וחרות‬ ‫רקוע‬ ‫(כסף‬ ‫לקופסה‬ ‫מכסה‬ ‫משמשים‬ .)‫ישראל‬ ‫במוזיאון‬ ‫ברוולד‬ ‫מאוסף‬ ‫בשאילה‬ ‫ובעיטורים‬ ‫בעיצובים‬ ‫שהושקעו‬ ‫והדמיון‬ ‫הצורות‬ ‫עושר‬ ,‫הגיוון‬ ‫מתוך‬ ‫ביותר‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ .‫לאתרוגים‬ ‫קופסאות‬ ‫ועליהם‬ ‫הבולים‬ ‫שלושת‬ ‫ר‬ ָ‫ד‬ ָ‫ה‬ ‫ץ‬ ֵ‫ע‬ ‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ‫אׁשֹון‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫יֹום‬ ַ‫ב‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ָ‫ל‬ ‫ם‬ ֶּ‫ת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ק‬ ְ‫ּול‬ ‫קולניק‬‫ניקולאי‬:‫צילום‬
 3. 3. || 418.9.13 ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫יוסף‬ ‫דרור‬ ‫חדשות‬ ‫מול‬ ,‫מגב‬ ‫באנדרטת‬ ‫ראשו‬ ‫הרכין‬ ‫הגבול‬ ‫משמר‬ ‫בעשייה‬ ‫שנפלו‬ ,‫חלליו‬ 479 ‫לזכר‬ ,‫ברקאי‬ ‫קיבוץ‬ ‫קי�ו‬ ‫שנות‬ 60 ‫במש ך‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ביטחון‬ ‫למען‬ ‫גבולות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ,‫פיגועים‬ ‫סיכול‬ :‫החיל‬ ‫של‬ ‫מו‬ .‫מתמדת‬ ‫שוטף‬ ‫ביטחון‬ ‫ופעילות‬ ,‫המדינה‬ ,‫לוי‬ ‫אברהם‬ ‫מפקח‬ ‫היה‬ ‫מגב‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫החלל‬ .'50-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫נפל‬ ‫אשר‬ ‫בו‬ ‫גבריאל‬ ‫פקד‬ ‫רב‬ ‫הוא‬ ‫החיל‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫החלל‬‫ו‬ ‫לפני‬ ‫שירותו‬ ‫בעת‬ ‫נפל‬ ‫אשר‬ ,‫היממ‬ ‫רופא‬ ,‫טנרו‬ .‫כחודשיים‬ ‫מגב‬ ‫באנדרטת‬ ,‫בספטמבר‬ 10-‫ב‬ ‫שנערך‬ ‫בטקס‬ ‫במעמד‬ ‫התקיים‬ – 65 ‫כביש‬ ‫על‬ ‫עירון‬ ‫צומת‬ ‫מעל‬ - ‫המשט‬ ‫מפכל‬ ,'‫אהרונוביץ‬ ‫יצחק‬ ‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫השר‬‫ו‬ ‫עמוס‬ ‫ניצב‬ ,‫הגבול‬ ‫משמר‬ ‫ומפקד‬ ‫דנינו‬ ‫יוחנן‬ ‫רנצ‬ ‫רה‬ ‫לדורו‬ ‫מגב‬ ‫מפקדי‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫המשתתפים‬ ‫בין‬ .‫יעקב‬‫ו‬ ‫של‬ ‫פיקוד‬ ‫סגל‬ ,‫החיל‬ ‫פצועי‬ ,‫שכולות‬ ‫משפחות‬ ,‫תיהם‬ ‫ומתנד‬ ‫לוחמים‬ ,‫גמלאיו‬ ,‫החיל‬ ‫ושל‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬‫ו‬ .‫הנופלים‬ ‫משפחות‬ ‫עם‬ ‫התייחדו‬ ‫אשר‬ ,‫בים‬ :‫השכולות‬ ‫למשפחות‬ ‫בנאומו‬ ‫פנה‬ '‫אהרונוביץ‬ ‫השר‬ ‫ולמרות‬ ‫יקירכם‬ ‫נפילת‬ ‫שלמרות‬ ,‫שתדעו‬ ‫לנו‬ ‫חשוב‬ ‫לפ‬ ‫ממשיכה‬ ‫רוחו‬ ,‫עמנו‬ ‫עוד‬ ‫אינו‬ ‫שבגופו‬ ‫העובדה‬‫ו‬ .‫השראה‬ ‫בנו‬ ‫ולעורר‬ ‫בלבנו‬ ‫עום‬ ‫לנו‬ ‫ציוו‬ ‫בצוואתם‬ :‫דנינו‬ ‫המשטרה‬ ‫מפכל‬ ‫ובעי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫זכרם‬ ‫את‬ ‫להנציח‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫הנופלים‬‫ו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫חוסנה‬ ‫בשמירת‬ ‫דרכם‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫קר‬ .‫הישראלית‬ ,‫הזאת‬ ‫בעת‬ ‫שנה‬ ‫כמדי‬ :‫יעקב‬ ‫ניצב‬ ,‫מגב‬ ‫מפקד‬ .‫הגבורה‬ ‫לוח‬ ,‫השמות‬ ‫לוח‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫כאן‬ ‫ניצבים‬ ‫אנו‬ .‫לעולם‬ ‫יישכחו‬ ‫שלא‬ ,‫אהובים‬ ‫רעים‬ ‫שם‬ ‫כל‬ ‫מאחורי‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫לוחמינו‬ ‫את‬ ‫לחנך‬ ‫ונמשיך‬ ‫מחנכים‬ ‫אנו‬ ‫הא‬ ‫משימתם‬ ‫אל‬ ‫חללינו‬ ‫יצאו‬ ‫בשמם‬ ‫אשר‬ ,‫ערכים‬‫ו‬ .‫שבו‬ ‫לא‬ ‫שממנה‬ ,‫חרונה‬ ‫הנופלים‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫במגב‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫אישרה‬ ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫לעידוד‬ ‫בחקלאות‬ ‫זכתה‬ ‫אלה‬ ‫גבעת‬ ‫פוקס‬ ‫בגביע‬ ‫עמוס‬ ‫ניצב‬ ,‫מגב‬ ‫מפקד‬ .‫החיל‬ ‫באנדרטת‬ ‫התקיים‬ ‫לחלליו‬ ‫הגבול‬ ‫משמר‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫האזכרה‬ ‫טקס‬ ‫לעולם‬ ‫יישכחו‬ ‫שלא‬ ,‫אהובים‬ ‫רעים‬ ‫שם‬ ‫כל‬ ‫מאחורי‬ :‫יעקב‬ ‫העמקים‬ ‫באזור‬ ,‫העליון‬ ‫בגליל‬ ‫חלקים‬ ‫מסוימים‬ ‫אזורים‬ ,‫תחתון‬ ‫בגליל‬ ‫ואזורים‬ ,‫התפר‬ ‫לקו‬ ‫בצמוד‬ ,‫בשפלה‬ ‫גת‬ ‫אשקלון-קריית‬ ‫לכביש‬ ‫מדרום‬ ‫הכנסת‬ ‫בוועדת‬ ‫אחד‬ ‫פה‬ ‫נקבעו‬ )35( '‫וב‬ '‫א‬ ‫פיתוח‬ ‫כאזורי‬ ‫חייל‬ ,‫פוקס‬ ‫אסף‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫הקטרגל‬ ‫טורניר‬ ‫בגמר‬ ‫גבעת‬ ‫התמודדו‬ ,‫מבצעית‬ ‫בפעילות‬ ‫שנפל‬ ‫צהל‬ ‫לגבעה‬ 0:2 :‫בסיום‬ ‫התוצאה‬ .‫ומרחביה‬ ‫אלה‬ ‫ערכים‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫לוחמינו‬ ‫את‬ ‫לחנך‬ ‫ונמשיך‬ ‫מחנכים‬ ‫אנו‬ .‫יעקב‬ ‫עמוס‬ ‫ניצב‬ ‫פרץ‬ ‫ישראל‬ :‫צילום‬ ‫ליישוב‬ ‫נוספת‬ ‫שמחה‬ .‫פוקס‬ ‫ומשפחת‬ ‫בצר‬ ‫אייל‬ ‫לצדם‬ ,‫הגביע‬ ‫עם‬ ‫אלה‬ ‫גבעת‬ ‫שחקני‬ ‫שוב‬ ‫הונח‬ ​,‫לפיד‬ ‫יאיר‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫חתם‬ ‫עליו‬ ,‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫לעידוד‬ ‫החוק‬ ,‫אחד‬ ‫פה‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫אישרה‬ ‫בספטמבר‬ 10-‫ב‬ .‫השולחן‬ ‫על‬ ‫הזכאים‬ ‫לאומית‬ ‫עדיפות‬ ‫אזורי‬ ‫המגדיר‬ ‫בחקלאות‬ ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫לעידוד‬ ‫צו‬ .‫ומענקים‬ ‫במס‬ ‫הטבות‬ ;‫שונות‬ ‫להטבות‬ ‫בהתאם‬ ‫עדיפות‬ ‫נקבעה‬ ‫לגביהם‬ ,'‫וב‬ '‫א‬ ‫פיתוח‬ ‫אזורי‬ ‫הוגדרו‬ ,‫הצו‬ ‫במסגרת‬ ‫אקולו‬ ‫תועלת‬ ‫של‬ ‫ולהשגתה‬ ‫ההתיישבות‬ ‫לפריסת‬ ,‫חקלאית‬ ‫תוצרת‬ ‫לייצור‬‫ו‬ ‫בגליל‬ ‫חלקים‬ :‫בחקלאות‬ ‫פיתוח‬ ‫אזורי‬ ‫בהגדרת‬ ‫שייכללו‬ ‫האזורים‬ ‫מבין‬ .‫גית‬ ‫לקו‬ ‫בצמוד‬ ,‫בשפלה‬ ‫מסוימים‬ ‫אזורים‬ ,‫תחתון‬ ‫בגליל‬ ‫העמקים‬ ‫באזור‬ ,‫העליון‬ .)35( ‫גת‬ ‫אשקלון-קריית‬ ‫לכביש‬ ‫מדרום‬ ‫ואזורים‬ ,‫התפר‬ ‫לפ‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ,)‫היהודי‬ ‫(הבית‬ ‫כלפה‬ ‫זבולון‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬‫ו‬ ‫שומ‬ ,‫יהודה‬ ‫שאזורי‬ ,‫ייתכן‬ ‫כיצד‬ :‫בדיון‬ ‫תמיהה‬ ‫הביע‬ ,‫ולהתיישבות‬ ‫ריפריה‬‫ו‬ ‫או‬ ‫מענקים‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ,‫רבים‬ ‫חקלאיים‬ ‫גידולים‬ ‫שבהם‬ ,‫הירדן‬ ‫ובקעת‬ ‫רון‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ‫מסים‬ ‫שמשלמים‬ ,‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫חקלאי‬ ‫אם‬ ?‫הצו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מס‬ ‫הטבות‬ ‫לשלם‬ ‫יפסיקו‬ ‫שהם‬ ‫כדאי‬ ‫שבאמת‬ ‫ייתכן‬ ,‫דבר‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ,‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ .‫הציע‬ ,‫מסים‬ ‫לחקלאי‬ ‫הקלות‬ ‫להעניק‬ ‫ניתן‬ ‫יהיה‬ ‫כי‬ ,‫בתגובה‬ ‫אמרו‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫נציגי‬ ‫תחת‬ ‫הנמצאים‬ ‫בשטחים‬ ‫שמדובר‬ ‫מכיוון‬ ,‫אלוף‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הירדן‬ ‫ובקעת‬ ‫יוש‬ .‫הצבא‬ ‫של‬ ‫מנהלית‬ ‫אחריות‬ ‫אמר‬ ,‫כלפה‬ ‫של‬ ‫מפלגתו‬ ‫חבר‬ ,‫סלומינסקי‬ ‫ניסן‬ ‫חכ‬ ,‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יור‬ ‫פתרון‬ ‫למצוא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המשפטים‬ ‫למשרד‬ ‫יועבר‬ ‫בנושא‬ ‫הטיפול‬ ‫שהמשך‬ .‫אלה‬ ‫באזורים‬ ‫החקלאים‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫למדינה‬ ‫שיסייע‬ ,‫משפטי‬ ‫משפחה‬ ‫ובני‬ ‫חברים‬ 200-‫כ‬ ‫ליגת‬ ‫של‬ ‫הגמר‬ ‫למשחק‬ ‫התכנסו‬ ,‫יזרעאל‬ ‫עמק‬ ‫בקטרגל‬ ‫הקיץ‬ ‫לזכרו‬ ,‫בספטמבר‬ 7 ‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫שנפל‬ ,‫גבת‬ ‫בן‬ ,‫זל‬ ‫פוקס‬ ‫אסף‬ ‫של‬ ‫בפעילות‬ ‫שבשומרון‬ ‫ציידא‬ ‫בכפר‬ ‫שבה‬ ‫התשיעית‬ ‫השנה‬ ‫זו‬ .‫צהל‬ .‫ההנצחה‬ ‫מפעל‬ ‫מתקיים‬ ‫מש‬ ‫מתקיימים‬ ‫חודשיים‬ ‫במשך‬‫ו‬ ‫בין‬ ‫העמק‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫כדורגל‬ ‫חקי‬ ‫ובהם‬ ‫המועצה‬ ‫מיישובי‬ ‫קבוצות‬ 12 .‫קטרגל‬ ‫שחקני‬ 150-‫כ‬ ‫משתתפים‬ ‫הי‬ ,‫שעברה‬ ‫לשנה‬ ‫בדומה‬ ,‫השנה‬‫ו‬ ‫בן‬ ‫המאמן‬ ‫עם‬ ‫הגבעה‬ ‫של‬ ‫רוקים‬ ‫כרמל‬ ‫המסור‬ ‫האוהד‬ ‫ועם‬ ‫הרוש‬ ‫הוורו‬ ‫עם‬ ‫הגביע‬ ‫בגמר‬ ‫התמודדו‬‫ו‬ ,‫נבון‬ ‫דור‬ ‫המאמן‬ ‫עם‬ ‫ממרחביה‬ ‫דים‬ ‫וי‬ ,‫ברציפות‬ ‫שנייה‬ ‫אליפות‬ ‫שרצו‬‫ו‬ ‫לוי‬ ‫יובל‬ ‫של‬ ‫שערים‬ ‫שני‬ .‫להם‬ ‫כלו‬ .‫הגמר‬ ‫משחק‬ ‫תוצאת‬ ‫את‬ ‫קבעו‬ ‫מש‬ ‫במעמד‬ ‫טקס‬ ‫התקיים‬ ,‫בסיום‬‫ו‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ,‫פוקס‬ ‫פחת‬ ‫המוע‬ ‫גזבר‬ ,‫בצר‬ ‫אייל‬ ‫יזרעאל‬ ‫עמק‬‫ו‬ ‫הספורט‬ ‫מחלקת‬ ‫ומנהל‬ ‫עייק‬ ‫דני‬ ‫צה‬ ‫למנצ‬ ‫גביע‬ ‫הוענק‬ ‫ובו‬ ,‫ביטמן‬ ‫ארז‬‫ו‬ .‫הגמר‬ ‫למשתתפי‬ ‫ומדליות‬ ‫חים‬ ‫בכדורגל‬ ‫אלה‬ ‫גבעת‬ ‫של‬ ‫הניצחון‬ ‫כדורסל‬ ‫בטורניר‬ ‫לזכייה‬ ‫מצטרף‬ ‫ל�ה‬ ,‫שנים‬ 25 , ‫ל‬‫יוב‬ ‫חצי‬ ‫וחגיגות‬ .‫היישוב‬ ‫קמת‬ ‫ישראל‬‫משטרת‬‫דוברות‬:‫צילום‬
 4. 4. || 618.9.13 ‫לירושלים‬ ‫העלייה‬ ‫מתחדשת‬ ‫ישתתפו‬ ‫שבה‬ ,‫לירושלים‬ ‫בדרך‬ ‫מתחברים‬ ‫צעדת‬ ‫תתקיים‬ ,‫בספטמבר‬ 23-24 ,‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ,‫הצעדה‬ ‫יוזמי‬ ‫בין‬ .‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ,‫ועירוניים‬ ‫חקלאים‬ ,‫וחילוניים‬ ‫דתיים‬ :‫ישראל‬ ‫מתושבי‬ 6,000-‫כ‬ ‫החדש‬ ‫השומר‬ ‫מקים‬ ,‫שמואלי‬ ‫רם‬ ‫תאל‬ ‫מתחברים‬ ‫צעדת‬ ‫נרקמת‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫מזה‬ 24-‫וב‬ 23-‫ב‬ ‫שתיערך‬ ,‫לירושלים‬ ‫בדרך‬ ‫לקרב‬ ‫במטרה‬ ,‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ,‫בספטמבר‬ ‫שיח‬ ‫וליצור‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫שונות‬ ‫קבוצות‬ ‫איש‬ 6,000-‫כ‬ ‫ישתתפו‬ ‫הענק‬ ‫בצעדת‬ .‫ביניהן‬ ,‫ערבים‬ ,‫וחילוניים‬ ‫דתיים‬ ‫יהודים‬ :‫וביניהם‬ ‫תנועות‬ ‫נציגי‬ ,‫חדשים‬ ‫עולים‬ ,‫נוצרים‬ ,‫דרוזים‬ ‫השר‬ ‫מקבלת‬ ‫הצעדה‬ .‫אחרות‬ ‫וקבוצות‬ ‫נוער‬‫ק‬ ‫המקדש‬ ‫ולבית‬ ‫לירושלים‬ ‫לרגל‬ ‫מהעלייה‬ ‫אה‬ )‫ביום‬ ‫(שהתקצרה‬ ‫הימים‬ ‫ארבעת‬ ‫ומצעדת‬ '50-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מאמצע‬ ‫החל‬ ,‫בישראל‬ ‫שנערכה‬ .'70-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫עד‬ ‫תתמזג‬ ‫מתחברים‬ ‫צעדת‬ ,‫שלה‬ ‫השני‬ ‫ביום‬ ‫יום‬ ‫הנמשכת‬ ,‫המסורתית‬ ‫ירושלים‬ ‫צעדת‬ ‫עם‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫שמקווים‬ ,‫מארגניה‬ .‫אחד‬ ‫במי‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫טייס‬ :‫הם‬ ,‫בסוכות‬ ‫למסורת‬‫ק‬ ‫בראש‬ ‫שעומד‬ ,‫שמואלי‬ ‫רם‬ ‫אלוף‬ ‫תת‬ ‫לואים‬ ‫ראש‬ ;‫ביחד‬ ‫עתיד‬ ‫בונים‬ - ‫מתחברים‬ ‫עמותת‬ ‫שהיה‬ ,‫אסקוזידו‬ ‫אלי‬ ‫שורק‬ ‫נחל‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬ ‫יום‬ ‫ארגון‬ ‫על‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בעשר‬ ‫אחראי‬ ‫מטעם‬ ‫לירושלים‬ ‫מצדיעה‬ ‫ההתיישבות‬ ‫יום‬ ‫האזוריות‬ ‫המועצות‬ ‫מרכז‬ ;‫האזוריות‬ ‫המועצות‬ ‫מועצה‬ ‫ראש‬ ,‫ריפמן‬ ‫שמוליק‬ ‫ובראשו‬ .‫ירושלים‬ ‫ועיריית‬ ,‫נגב‬ ‫רמת‬ ‫אזורית‬ ‫יש‬ ‫בישראל‬ ‫נוספים‬ ‫מגזרים‬ ‫לשני‬ ‫ציון‬ ‫בן‬ ‫הרב‬ :‫הצעדה‬ ‫בארגון‬ ‫נציגים‬ ‫מרכזי‬ ‫מייסד‬ ,‫חינוך‬ ‫איש‬ ,‫נורדמן‬ ‫ובתל‬ ‫בחדרה‬ ‫ויהדות‬ ‫מדעים‬ ‫החינוך‬ ‫מינהל‬ ‫מנהל‬ ,‫ספדי‬ ‫וג'לאל‬ ,‫אביב‬ ‫במשרד‬ ‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫ונוער‬ ‫חברה‬ .‫החינוך‬ ,‫ראם‬ ‫בני‬ ‫תושב‬ ,)55( ‫אסקוזידו‬ ‫אלי‬ ‫המועצה‬ ‫כראש‬ ‫שנה‬ 15 ‫כבר‬ ‫משמש‬ ‫לקראת‬ ‫מתרגש‬ ,‫שורק‬ ‫נחל‬ ‫האזורית‬ ,‫שמחה‬ ‫כשיש‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬ :‫הצעדה‬ ‫הרבה‬ ‫ולראות‬ ‫ציונות‬ ,‫אתגר‬ ,‫אהבה‬ ‫תצ‬ ‫(עם‬ ‫איתן‬ ‫בהר‬ .‫מחייכים‬ ‫אנשים‬‫ק‬ ‫הופ‬ ‫תהיה‬ )‫לירושלים‬ ‫נהדרת‬ ‫פית‬‫ק‬ ‫עידן‬ ,‫שבת‬ ‫שלומי‬ ‫של‬ ‫משולשת‬ ‫עה‬ .‫שבמיטב‬ ‫המיטב‬ .‫ארי‬ ‫בן‬ ‫ומוש‬ ‫עמדי‬ ‫ליום‬ ‫שקלים‬ 18 ‫יהיה‬ ‫לצועד‬ ‫תשלום‬ ‫לינה‬ ‫כולל‬ ,‫ליומיים‬ ‫שקלים‬ 25-‫ו‬ ‫אחד‬ ‫מחירים‬ .‫איתן‬ ‫בהר‬ ‫ההופעה‬ ‫וכולל‬ .‫ביותר‬ ‫סמליים‬ ‫הצועדים‬ ‫בין‬ :‫שמואלי‬ ‫רם‬ ‫תאל‬ ‫היש‬ ‫החברה‬ ‫גוני‬ ‫מכל‬ ‫אנשים‬ ‫יהיו‬‫ק‬ ‫דתיים‬ ,‫ושמאליים‬ ‫ימנים‬ - ‫ראלית‬ ,‫ומושבניקים‬ ‫קיבוצניקים‬ ,‫וחילוניים‬ ‫בסוכות‬ ‫המארחים‬ ‫בין‬ .‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫הכפר‬ ‫תושבי‬ ‫גם‬ ‫יהיו‬ ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ .‫רב‬ ‫ברצון‬ ‫שנרתמו‬ ,‫רפא‬ ‫עין‬ ‫הערבי‬ ‫בעין‬ ,‫צובה‬ ‫בקיבוץ‬ ‫תהיה‬ ‫אחרת‬ ‫סוכה‬ ‫פעי‬ ‫תיערכנה‬ ‫(שם‬ ‫למור‬ ‫ובעין‬ ‫כרם‬‫ק‬ .‫ועוד‬ ‫ועוד‬ )'‫'ירוקות‬ ‫לויות‬ ‫שיחס‬ ‫כדי‬ ‫מוגבל‬ ‫הצועדים‬ ‫מספר‬ ‫טוב‬ ‫יהיה‬ ‫ואחת‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אל‬ ‫המארגנים‬ ‫ימי‬ ‫בשני‬ ‫המשתתפים‬ .‫ואישי‬ ‫בהרבה‬ 24-‫ו‬ 23 ‫שבין‬ ‫בלילה‬ ‫ילונו‬ ‫הצעידה‬ ‫לפני‬ .‫איתן‬ ‫בהר‬ ‫בסוכות‬ ‫בספטמבר‬ ‫עשו‬ ,‫אנשים‬ ‫אלפי‬ ‫לירושלים‬ ‫בדרך‬ ‫שיצעדו‬ ‫עמו‬ ,‫ורעיה‬ ‫ילדים‬ ,‫שמואלי‬ ‫של‬ ‫משפחתו‬ ‫בני‬ .‫לצעדה‬ ‫שנבחר‬ ‫במסלול‬ ‫לרגל‬ ‫עלייה‬ ‫מגדל‬ ‫החדש‬ ‫השומר‬ ‫עזים‬ ‫וחולב‬ ‫זיתים‬ ‫והיום‬ ‫יהושע‬ ‫מכפר‬ ‫במקור‬ ,‫שמואלי‬ ‫תאל‬ ‫בסיס‬ ‫מפקד‬ ‫היה‬ ,‫הכרמל‬ ‫בדרום‬ ,‫מהרל‬ ‫בכרם‬ .‫בחיל‬ ‫מודיעין‬ ‫להק‬ ‫וראש‬ ‫דוד‬ ‫רמת‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ,‫עזים‬ ‫ושלוש‬ ‫זיתים‬ ‫דונם‬ 30 ‫מגדל‬ ‫הוא‬ ‫במושב‬ ,‫שמואלי‬ .‫ידנית‬ ‫חולבים‬ 13-‫ה‬ ‫בן‬ ‫ובנו‬ ‫שהוא‬ ‫עמו‬ ‫כראש‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫משמש‬ ,‫העיסוקים‬ ‫עתיר‬‫ק‬ ‫ארגון‬ ‫בראש‬ ‫עומד‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫מתחברים‬ ‫תת‬ ‫לח�ק‬ ‫לסייע‬ 2007 ‫-ב‬ ‫שהוקם‬ ,‫החדש‬ ‫השומר‬- ,‫השתלטות‬ ‫מפני‬ ‫קרקעותיהם‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫לאים‬ .‫ובנפש‬ ‫ברכוש‬ ‫ופגיעה‬ ‫גניבה‬ ?‫בארגון‬ ‫יש‬ ‫חיילים‬ ‫כמה‬ ‫בפסל‬ ‫לאחרונה‬ ‫שערכנו‬ ‫הצדעה‬ ‫בכנס‬ ‫'השומר‬ ‫אנשי‬ 1,500 ‫הגיעו‬ ‫זייד‬ ‫אלכסנדר‬ ‫נק�ו‬ 25 ‫מוצבו ת‬ ‫בארץ‬ ...‫כולם‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ,'‫החדש‬ ‫הבן‬ ‫עם‬ ,‫למשל‬ ,‫אני‬ .‫תצפית‬ ‫או‬ ‫שמירה‬ ‫דות‬ ‫שבוע‬ ‫לפני‬ ‫שמרנו‬ ,‫שירות‬ ‫שבשנת‬ ‫תומר‬ ‫שלי‬ 12 ‫שם‬ ‫מוצבים‬ .‫גלעד‬ ‫קיבוץ‬ ‫שליד‬ ‫במצפה‬ ‫שטחי‬ ‫של‬ ‫דונם‬ ‫אלף‬ 25 ‫על‬ ‫שחולשים‬ ,‫איש‬ .‫וחקלאות‬ ‫מרעה‬ ?‫נשק‬ ‫עם‬ ‫שומרים‬ ‫אתם‬ ‫אק‬ ‫יש‬ ‫אולי‬ ‫לאנשים‬ .‫שלא‬ ‫בטח‬ ,‫רשמית‬‫ק‬ ‫מאוד‬ '‫נשק‬ ‫'כלי‬ ‫שני‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫פרטיים‬ ‫דחים‬ ‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫במהירות‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬ :‫יעילים‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫שמצלמים‬ ‫פלאפונים‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ‫שלילי‬ ‫מדל‬ ‫גם‬ ‫אנחנו‬ .‫בחבלה‬ ‫או‬ ‫בגניבה‬ ‫שמתחיל‬‫ק‬ ‫בשטח‬ ‫נוכחות‬ ‫מקיימים‬ ,‫בקיצור‬ ,‫מדורות‬ ‫יקים‬ ‫המש‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ .‫גדולות‬ ‫שלנו‬ ‫וההצלחות‬‫ק‬ ‫תמי‬ ‫לה‬ ‫נותנים‬ ‫ואנחנו‬ ‫משתלטת‬ ‫לא‬ ‫טרה‬‫ק‬ .‫כה‬ ‫השומר‬ ‫לארגון‬ .‫טועה‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫אותי‬ ‫תקן‬ ?‫ימני‬ ‫קו‬ ‫יש‬ ‫החדש‬ ,‫דיין‬ ‫עוזי‬ ‫בשם‬ ‫מתנדב‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫סגן‬ ‫(לשעבר‬ ‫במרכז‬ ‫שגר‬ ,‫בדעותיו‬ '‫'יונה‬ ‫ועוסק‬ )‫יב‬ ,‫היוגב‬ ‫ממושב‬ ‫במקור‬ ,‫הרמטכל‬ '‫החדש‬ ‫'השומר‬ ‫במסגרת‬ ‫ובתצפית‬ ‫בשמירה‬ .‫יבנאל‬ ‫באזור‬ ‫באר‬ ‫המתנדבים‬ ‫אחד‬ ,‫תמוז‬ ‫של‬ ‫אביו‬ ,‫קרני‬‫ק‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫הוזמן‬ ,‫ספיר‬ ‫במכללת‬ ‫וסטודנט‬ ‫גון‬ ‫פסלו‬ ‫ליד‬ ‫לאחרונה‬ ‫שנערך‬ ,‫השנתי‬ ‫לכינוס‬ ,‫גיורא‬ ‫בר‬ ‫השמירה‬ ‫ארגוני‬ ‫ממקימי‬ ,‫זייד‬ ‫של‬ ‫הוא‬ .‫השומרים‬ ‫ואגודת‬ ‫הקיבוץ‬ ,‫השומר‬ ‫השו‬ ‫של‬ ‫נוער‬ ‫תנועת‬ ‫תקום‬ ‫שבקרוב‬ ,‫מספר‬‫ק‬ .‫בכינוס‬ ‫שמואלי‬ ‫דברי‬ ‫לפי‬ ,‫החדש‬ ‫מר‬ ‫שהיו‬ ‫האלה‬ ‫החבר'ה‬ ‫מאיכות‬ ‫התפעלתי‬ ‫עוד‬ ‫על‬ ‫ביודעין‬ ‫ושוויתרו‬ ,‫קרני‬ ‫אומר‬ ,‫בכנס‬ ‫הפרידה‬ ‫דיווחי‬ ‫ועל‬ '‫למיליון‬ ‫'רצים‬ ‫של‬ ‫פרק‬ ‫להחזיר‬ ‫בא‬ '‫החדש‬ ‫'השומר‬ .‫ונינט‬ ‫יהודה‬ ‫של‬ ‫לה‬ ‫צריכים‬ ‫ואנחנו‬ ‫הפצועה‬ ‫גאוותנו‬ ‫את‬ ‫לנו‬‫ק‬ ‫הרכוב‬ ‫זייד‬ ‫אלכסנדר‬ ‫שמצדיע‬ ‫כפי‬ ,‫לו‬ ‫צדיע‬ .‫סוסתו‬ ‫על‬ ‫יוגב‬ ‫מוטי‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ ‫הודיע‬ ‫לאחרונה‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫להסדרת‬ ‫שיפעל‬ ,)‫היהודי‬ ‫(הבית‬ ‫במצ‬ ‫ביקר‬ ‫יוגב‬ ‫חכ‬ .‫בכנסת‬ ‫החקלאים‬ ‫רכוש‬‫ק‬ ‫נמצא‬ ‫שבו‬ ,‫לביא‬ ‫בקיבוץ‬ ‫החדש‬ ‫השומר‬ ‫פה‬ ‫את‬ ‫שיסדיר‬ ‫חוק‬ ‫שיקדם‬ ‫ואמר‬ ,‫הארגון‬ ‫מטה‬ ‫המרעה‬ ‫ואדמות‬ ‫החקלאים‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫מי‬ ‫מקורות‬ ‫למציאת‬ ‫וכן‬ ,‫מתנדבים‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ק‬ ‫בגליל‬ ‫בעיקר‬ ,‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫להרחבת‬ ‫מון‬ .‫ובנגב‬ ‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫חדשות‬‫ברקאי‬ ‫יבל‬ ‫חדשות‬ ‫המשפחה‬ ‫אלבום‬ :‫צילום‬ ‫לירושלים‬ ‫לרגל‬ ‫עולים‬ .‫במרכז‬ ‫רם‬ ,‫הצעדה‬ ‫במסלול‬ ‫שמואלי‬ ‫משפחת‬
 5. 5. || 818.9.13 ?‫נוסעים‬ ‫לאן‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫לחוות‬ ,‫אפריקה‬ ‫באווירת‬ ‫קופים‬ ‫עם‬ ‫לבלות‬ ‫תוכלו‬ ‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫המסורת‬ ‫אל‬ ‫להתחבר‬ ,‫ירושלים‬ ‫בלב‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ,‫המקוריים‬ ‫אוסטרליה‬ ‫ילידי‬ ‫נדיר‬ ‫קקאו‬ ‫במטע‬ ‫ולבקר‬ ‫הכורדית‬ ‫יל‬‫י‬‫ט‬‫ומ‬‫מועד‬,‫ג‬‫ח‬ ‫באפריקה‬ ‫הקופים‬ ‫עם‬ ‫עד‬ ‫בספטמבר‬ 19 ,‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫בן‬ ‫שביער‬ ‫הקופים‬ ‫פארק‬ ,‫בספטמבר‬ 25 ‫אפריקה‬ ‫לפסטיבל‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫מזמין‬ ‫שמן‬ .‫וריקודים‬ ‫סדנאות‬ ,‫שירים‬ ,‫תופים‬ ‫עם‬ ‫בחגיגה‬ ‫להשתתף‬ ‫יוכלו‬ ‫המבקרים‬ ‫שחב‬ ,‫אפריקנה‬ ‫להקת‬ ‫עם‬ ‫אפריקנית‬‫א‬ ‫יציגו‬ ‫הם‬ .‫הרחוקה‬ ‫מגאנה‬ ‫הגיעו‬ ‫ריה‬ ‫סוער‬ ‫תיפוף‬ ‫מופע‬ ‫וההורים‬ ‫הילדים‬ ‫בפני‬ ‫ריקודים‬ ‫בליווי‬ ‫אפריקניים‬ ‫ענק‬ ‫בתופי‬ ‫השבטים‬ ‫מחיי‬ ‫אגדות‬ ‫סיפורי‬ ,‫שבטיים‬ ‫אפריק‬ ‫צמות‬ ‫וסדנת‬ ‫ביבשת‬ ‫הרחוקים‬‫א‬ .‫ניות‬ ‫בבקתת‬ ‫להשתעשע‬ ‫יוכלו‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫קומות‬ ‫ארבע‬ – ‫בטם-טם‬ ,‫תופים‬ ,‫חי‬ ‫בפינת‬ ,‫אפריקני‬ ‫הרפתקאות‬ ‫ג'ונגל‬ - ‫באפריכיף‬ ,‫אתגרי‬ ‫ספורט‬ ‫במתקני‬ .‫יצירה‬ ‫ובפינת‬ ‫אותנטי‬ ‫אפריקני‬ ‫כפר‬ ‫טיול‬ ‫למשפחה‬ ‫מציע‬ ‫הקופים‬ ‫פארק‬ ‫בלתי-אמצעית‬ ‫וצפייה‬ ‫טבעי‬ ‫בחורש‬ ‫הפא‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ובהאכלתם‬ ‫בקופים‬‫א‬ .‫רק‬ ‫קופים‬ ‫להצלת‬ ‫פועל‬ ‫הקופים‬ ‫פארק‬ ‫ההצלה‬ ‫פעילות‬ .‫במצוקה‬ ‫הנמצאים‬ ‫לאזור‬ ‫מחוץ‬ ‫נעשית‬ ‫הקופים‬ ‫ושיקום‬ ‫ההכנ‬ ‫כל‬ .‫המקצועי‬ ‫במקלט‬ ,‫המבקרים‬‫א‬ ‫ולשיקום‬ ‫להצלה‬ ‫קודש‬ ‫הן‬ ‫מהאירוע‬ ‫סות‬ .‫בישראל‬ ‫קופים‬ ‫ושבת‬ ‫המועד‬ ‫חול‬ ,‫חול‬ ‫בימי‬ :‫מתי‬ .16:00 ‫עד‬ 10:00-‫מ‬ ‫פתוחות‬ ‫הקופות‬ .18:00 ‫השעה‬ ‫עד‬ ‫בפארק‬ ‫לשהות‬ ‫אפשר‬ ‫פתוחות‬ ‫הקופות‬ ‫חג‬ ‫ובערבי‬ ‫בשישי‬ ‫בפ�א‬ ‫לשהות‬ ‫אפשר‬ ,14:00 ‫עד‬ 10:00 ‫-מ‬- .16:00 ‫השעה‬ ‫עד‬ ‫רק‬ ‫ש�נ‬ ‫מגיל‬ ‫(החל‬ ‫לאדם‬ ‫שקל‬ 48 : ‫כמה‬ .‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫כניסה‬ ‫מחיר‬ ,)‫תיים‬ ‫אינט�ר‬ ,08-9285888 : ‫ן‬‫ טלפו‬:‫למידע‬ park.monkeypark.co.il :‫נט‬ ‫ליישוב‬ ‫בכניסה‬ ,‫שמן‬ ‫בן‬ ‫יער‬ :‫הדרך‬ .‫דניאל‬ ‫כפר‬ ‫בעיר‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫בירוש‬ ‫הבוטני‬ ‫בגן‬ ‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫חול‬‫א‬ ‫סיפו‬ ‫עם‬ ,‫בטבע‬ ‫תגליות‬ ‫פסטיבל‬ :‫לים‬‫א‬ ‫מוזיק‬ ‫הפעלה‬ ,‫מבוכים‬ ,‫משחקים‬ ,‫רים‬‫א‬ ‫ורכבת‬ ‫יצירה‬ ‫סדנאות‬ ,‫עולם‬ ‫חובקת‬ ‫לית‬ .‫הפרחים‬ ‫שבגבעת‬ ‫האוניברסיטאי‬ ‫הבוטני‬ ‫הגן‬ ‫הוא‬ ,‫ירושלים‬ ‫בלב‬ ‫טבע‬ ‫של‬ ‫פנינה‬ ,‫רם‬ ‫חינוך‬ ‫ומרכז‬ ‫ולבילוי‬ ‫לתיירות‬ ‫מוקד‬ ‫מיני‬ 6,000-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫גדלים‬ ‫בגן‬ .‫והדרכה‬ ‫אזורים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫ממגוון‬ ‫שונים‬ ‫צמחים‬ ‫כבנק‬ ‫משמש‬ ‫הגן‬ .‫בעולם‬ ‫גיאוגרפיים‬ ,‫רב‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫צמחים‬ ‫נשמרים‬ ‫ובו‬ ‫גנים‬ ,‫הכחדה‬ ‫בסכנת‬ ‫הנמצאים‬ ‫צמחים‬ ‫ביניהם‬ ‫רבים‬ ‫צמחים‬ .‫ועוד‬ ‫יער‬ ‫עצי‬ ,‫נוי‬ ‫צמחי‬ ‫בארץ‬ ‫בו‬ ‫אוקלמו‬ ‫בישראל‬ ‫הנוי‬ ‫בגני‬ .‫לראשונה‬ ‫הרחב‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫מזמין‬ ‫הבוטני‬ ‫הגן‬ ‫הפס‬ ‫במסגרת‬ ,‫בטבע‬ ‫תגליות‬ ‫לפסטיבל‬‫א‬ ‫מודרכים‬ ‫מסיורים‬ ‫המבקרים‬ ‫ייהנו‬ ,‫טיבל‬ ‫יגלו‬ ‫דרכם‬ ,‫הגן‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫בחלקות‬ ‫יקשי‬ ,‫הטבע‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫הילדים‬‫א‬ ‫בהפעלה‬ ‫ישתתפו‬ ,‫הסיפורים‬ ‫למספר‬ ‫בו‬ ‫מבוך‬ ‫דרך‬ ‫יעברו‬ ,‫עולם‬ ‫חובקת‬ ‫מוזיקלית‬ ‫בסדנאות‬ ‫ישתתפו‬ ,‫האפריקנית‬ ‫הסוואנה‬ ‫ענק‬ ‫ובמשחקי‬ ‫מהטבע‬ ‫יצירה‬ ,‫בבוץ‬ ‫בנייה‬ ‫לנסוע‬ ‫המבקרים‬ ‫יוכלו‬ ,‫בנוסף‬ .‫בדשא‬ ‫לנסיעה‬ ‫אותם‬ ‫שתיקח‬ ‫הפרחים‬ ‫ברכבת‬ .‫הגן‬ ‫ברחבי‬ ‫וחווייתית‬ ‫מרתקת‬ ‫בס‬ ‫צמחים‬ ‫להצלת‬ ‫קודש‬ ‫ההכנסות‬ ‫כל‬‫א‬ .‫בישראל‬ ‫הכחדה‬ ‫כנת‬ 19:00- :‫הגן‬ ‫פתיחת‬ ‫שעות‬ :‫מתי‬ ‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫הפעילות‬ ,09:00 24-22 ,‫ראשון-שלישי‬ ‫בימים‬ ‫תתקיים‬ .17:00 ‫עד‬ 10:00-‫מ‬ ,‫בספטמבר‬ ‫ג�מ‬ ,‫ילד‬ ; ‫ל‬‫שק‬ 30 – ‫מבוגר‬ : ‫כמה‬ ;‫שקל‬ 20 - ‫שוטר‬ ‫או‬ ‫סטודנט‬ ,‫חייל‬ ,‫לאי‬ 50% – ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫תעודת‬ ‫בעלי‬ ‫נכים‬ .‫הנחה‬ ‫ובאתר‬ 02-6794012 :‫בטלפון‬ :‫למידע‬ www.botanic.co.il:‫האינטרנט‬ 1 ‫שניאור‬ ‫זלמן‬ ‫מרחוב‬ ‫הכניסה‬ :‫הדרך‬ ‫ברחוב‬ ‫דלק‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫דלק‬ ‫תחנת‬ ‫דרך‬ .‫לגן‬ ‫בכניסה‬ ‫חנייה‬ ‫מגרש‬ ‫יש‬ ,‫הרצוג‬ ‫האבוריג'ינים‬ ‫פסטיבל‬ 3-‫ה‬ ‫ייחו‬ ‫אוסטרלי‬ ‫פארק‬ ‫הוא‬ ‫גורו‬ ‫גן‬‫א‬ ‫מאוסטרליה‬ ‫וצמחייה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ובו‬ ‫די‬ ‫חופש‬ ‫קנגורו‬ ‫חיים‬ ‫גורו‬ ‫בגן‬ .‫הרחוקה‬‫א‬ ‫וגם‬ ‫ללטף‬ ‫שאפשר‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫יים‬ ‫שבה‬ ,‫לורים‬ ‫צפריית‬ ,‫היד‬ ‫מכף‬ ‫להאכיל‬ ‫בשיפודי‬ ‫התוכים‬ ‫את‬ ‫להאכיל‬ ‫אפשר‬ ‫מעניינים‬ ‫חיים‬ ‫ובעלי‬ ‫עסיסיים‬ ‫פירות‬ ,‫קואלות‬ :‫המרוחקת‬ ‫היבשת‬ ‫מן‬ ‫נוספים‬ ‫מיני‬ ,‫מעופפים‬ ‫שועלים‬ ,‫אמו‬ ,‫קזואר‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫המבוכים‬ ‫במתחם‬ .‫ועוד‬ ‫זוחלים‬ ‫כתב‬ ‫ופותרי‬ ,‫וצמחייה‬ ‫היגיון‬ ‫מבוכי‬ ‫יש‬ ‫להשתתף‬ ‫יוכלו‬ ‫הצמחייה‬ ‫במבוך‬ ‫החידה‬ .‫חודשית‬ ‫פרסים‬ ‫בהגרלה‬ ‫המעיינות‬ ‫שבעמק‬ ‫גורו‬ ‫גן‬ ,‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫השלי‬ ‫בפעם‬ ‫אבוריג'יני‬ ‫לכפר‬ ‫יהפוך‬‫א‬ ‫מקצ‬ ,‫מאכלים‬ ,‫איפור‬ ‫סדנאות‬ ‫ובו‬ ,‫שית‬‫א‬ ‫אבורג'ינית‬ ‫אומנות‬ ‫ויצירת‬ ‫בומרנג‬ ,‫בים‬ ‫שו‬ ,‫תוכים‬ ,‫אמו‬ ,‫קואלות‬ ,‫קנגורו‬ ‫סביב‬‫א‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫מיני‬ ‫ועוד‬ ‫מעופפים‬ ‫עלים‬ .‫אוסטרליים‬ ‫לסמלי‬ ‫המבקרים‬ ‫את‬ ‫יחשוף‬ ‫הפסטיבל‬ ‫לאומ‬ ,‫למנהגיה‬ ,‫האבוריג'ינית‬ ‫התרבות‬‫א‬ ‫להשתמש‬ ‫ילמדו‬ ‫אף‬ ‫והם‬ ‫למאכליה‬ ,‫נותה‬ .‫מופלא‬ ‫אבוריג'יני‬ ‫בבומרנג‬ ‫ב�י‬ ,‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫מת:י‬:  ‫סולומון‬ ‫חני‬ ‫אייזנברג‬ ‫צחי‬ :‫צילום‬ ‫קופים‬ ‫לשיקום‬ ‫מוקדשות‬ ‫מהאירוע‬ ‫ההכנסות‬ ‫כל‬ .‫הקופים‬ ‫בפארק‬ ‫מנגבי‬ ‫קוף‬
 6. 6. || 1018.9.13 ,‫בספטמבר‬ 24-22 ,‫ראשון-שלישי‬ ‫מים‬ .17:00 ‫עד‬ 9:00-‫מ‬ ‫מגיל‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫שקלים‬ 45 :‫כמה‬ ‫לפעילו‬ ‫הכניסה‬ ‫(מחיר‬ ‫ומעלה‬ ‫שנתיים‬‫כ‬ ‫הנחה‬ .‫במקום‬ ‫כשרה‬ ‫סוכה‬ ‫יש‬ .)‫כלול‬ ‫יות‬ ‫חוויות‬ ‫של‬ ‫הבית‬ ‫אתר‬ ‫דרך‬ 20% ‫בשיעור‬ .)www.nirtours.co.il( ‫דוד‬ ‫ניר‬ 04-6488060 :‫טלפונים‬ :‫למידע‬ .04-6488952 .)‫(סחנה‬ ‫השלושה‬ ‫לגן‬ ‫בכניסה‬ :‫הדרך‬ ‫המעיינות‬ ‫בעמק‬ ‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫יהיו‬ ‫המעיינות‬ ‫עמק‬ ‫ברחבי‬ ‫סיורים‬ ,‫ומופעים‬ ‫אירועים‬ ‫שלל‬ ‫סוכות‬ ‫המעיינות‬ ‫פסטיבל‬ ‫במסגרת‬ ,‫ופעילויות‬ .‫השנה‬ ‫גם‬ ‫המתקיים‬ ,‫המעיינות‬ ‫בשביל‬ ‫צעדה‬ ,‫צפרות‬ ‫טיולי‬ ‫אוס‬ ‫תערוכת‬ ,‫אורגנית‬ ‫חקלאות‬ ‫סיורי‬‫כ‬ ,‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫(ברכות‬ ‫חגים‬ ‫בנושאי‬ ‫פים‬ ‫סדנאות‬ ,‫הסחנה‬ - ‫השלושה‬ ‫בגן‬ )‫שופרות‬ ‫בפארק‬ ‫ניווט‬ ‫משחק‬ ,‫עזים‬ ‫בחוות‬ ‫גיבון‬ ‫יש‬ ‫מים‬ ‫במגדלי‬ ‫פעילויות‬ ,‫המעיינות‬‫כ‬ ‫היר‬ ‫גדת‬ ‫אל‬ ‫סיורים‬ ,‫תמרים‬ ‫גדיד‬ ,‫נים‬‫כ‬ ‫הושענא‬ ‫בערב‬ ‫ולימוד‬ ‫שיח‬ ‫מעגלי‬ ,‫דן‬ ‫מאפש‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫נוספים‬ ‫ואירועים‬ ‫רבה‬‫כ‬ ‫ולכל‬ ‫למבוגרים‬ ,‫לילדים‬ ‫הבילוי‬ ‫רויות‬ .‫בסוכות‬ ‫המעיינות‬ ‫בעמק‬ ‫המשפחה‬ ‫ישראל‬ :‫חוהמ‬ ‫במהלך‬ ‫המופעים‬ ‫בין‬ ‫שות‬ ‫של‬ ‫הבן‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫משתף‬ ‫גוריון‬‫כ‬ ,19.9( ‫אמדורסקי‬ ‫אסף‬ ,‫לדודאים‬ ‫פו‬ ‫גוש‬ ‫אפרת‬ ,)‫בחמדיה‬ ‫הפינה‬ ‫פאב‬ ,22:00 ‫צמד‬ ,)‫בחמדיה‬ ‫הפינה‬ ‫פאב‬ ,22:00 ,20.9( ‫שבעמק‬ ‫שדות‬ ‫הזמר‬ ‫וחבורת‬ ‫הפרברים‬ ‫לפסטיבל‬ ‫במיוחד‬ ‫שהופק‬ ‫במופע‬ ‫ישירו‬ ‫בנווה‬ ‫המים‬ ‫מגדל‬ ‫ליד‬ ,21:30 ,21.9( ‫וסי‬ ‫סיני‬ ‫אריק‬ ‫של‬ ‫חצות‬ ‫מופע‬ ,)‫איתן‬‫כ‬ ‫בשדה‬ ‫המים‬ ‫מגדל‬ ‫ליד‬ ,22.9( ‫טלמור‬ ‫וון‬ ‫ומועצת‬ ‫לפידות‬ ‫ישי‬ ‫של‬ ‫מופע‬ ,)‫נחום‬ ‫מגדל‬ ‫ליד‬ ,20:00 ,24.9( ‫העברית‬ ‫השירה‬ .)‫אליהו‬ ‫בשדה‬ ‫המים‬ .‫בספטמבר‬ 26 ‫עד‬ 9 :‫מתי‬ ‫חופשית‬ ‫בכניסה‬ ‫מהאירועים‬ ‫חלק‬ :‫כמה‬ .‫הרחב‬ ‫לקהל‬ www.maianot.co.il :‫למידע‬ ‫כביש‬ ,‫ממערב‬ ‫לבאים‬ 71 ‫כביש‬ :‫הדרך‬ .‫מהדרום‬ ‫או‬ ‫מהצפון‬ ‫לבאים‬ 90 ‫הסהרנה‬ ‫חגיגות‬ ‫מזמין‬ ‫ירדנה‬ ‫במושב‬ ‫הכורדי‬ ‫הכפר‬ ‫הס‬ ‫חגיגות‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫את‬‫כ‬ ‫ססגו‬ ‫כורדית‬ ‫פולקלור‬ ‫בחגיגת‬ ‫הרנה‬‫כ‬ ‫וכמיטב‬ ‫זמרים‬ ,‫נגנים‬ ‫בהשתתפות‬ ,‫נית‬ .‫המסורת‬ ,‫לחמים‬ ‫אפיית‬ ‫סדנאות‬ :‫בתכנית‬ ‫עוד‬ .‫ועוד‬ ‫מזון‬ ‫דוכני‬ ,‫מורשת‬ ‫בחדר‬ ‫סיור‬ ‫עד‬ 18:00-‫מ‬ ,‫בספטמבר‬ 22 :‫מתי‬ .‫חצות‬ .‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ :‫כמה‬ 04-6065860 :‫למידע‬ – ‫מדרום‬ ‫או‬ ‫מצפון‬ ‫לבאים‬ :‫הדרך‬ ‫ב�כ‬ ‫שמאלה‬ – ‫ממערב‬ ‫לבאים‬ ,90 ‫כבי ש‬ .90 ‫ביש‬ ‫החסידה‬ )‫(אצל‬ ‫ביקור‬ ‫בכפר‬ ‫החסידה‬ ‫מקור‬ ‫הצפרות‬ ‫במרכז‬ ‫מיוח‬ ‫טבע‬ ‫סיורי‬ ‫בסוכות‬ ‫מציעים‬ ‫רופין‬‫כ‬ ‫תצ‬ ‫הכוללים‬ ,‫ולקבוצות‬ ‫למשפחות‬ ‫דים‬‫כ‬ ‫ציפורים‬ ,‫מעיינות‬ ‫ועל‬ ‫נחלים‬ ‫על‬ ‫פית‬ .‫וטעימות‬ ‫תמרים‬ ,‫נודדות‬ ,‫וצפרות‬ ‫טבע‬ ‫סיור‬ :‫הפעילויות‬ ‫בין‬ ‫הלי‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫מבט‬ ,‫מודרכות‬ ‫תצפיות‬‫כ‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬ ,‫המתעוררות‬ ‫החיות‬ ‫של‬ ‫לה‬ ‫אצל‬ ‫ביקור‬ ,‫וטעימות‬ ‫קטיף‬ ‫כולל‬ ,‫התמר‬ .‫ועוד‬ ,‫הביולוגית‬ ‫המדבירה‬ ,‫התנשמת‬ ‫בשעה‬ ,‫בספטמבר‬ 24-‫ו‬ 23 ,20 :‫מתי‬ .16:30 ‫שקל‬ 35 ,‫למבוגר‬ ‫שקל‬ 45 :‫כמה‬ ‫ולא�ו‬ ‫העמק‬ ‫לתושבי‬ ‫הנחה‬ 10% . ‫לילד‬ .‫רחיהם‬ .050-5395856 ,04-6068396 :‫למידע‬ ‫בהמ‬ ‫שאן‬ ‫לבית‬ ‫מזרח‬ ‫מדרום‬ :‫הדרך‬‫כ‬ ‫מיר�ו‬ .‫הירדן‬ ‫נהר‬ ‫ליד‬ 71 ‫כביש‬ ‫של‬ ‫שך‬ .90 ‫כביש‬ ‫דרך‬ ‫להגיע‬ – ‫ומטבריה‬ ‫שלים‬ ?‫נולד‬ ‫שוקולד‬ ‫איך‬ ‫ולמבוגרים‬ ‫לילדים‬ ‫שוקולד‬ ‫סדנאות‬ ‫שרי‬ ‫המבקרים‬ ‫במרכז‬ ,‫ורד‬ ‫עין‬ ‫במושב‬‫כ‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫חקלאי‬ ‫משק‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ,‫נה‬ ‫הקק‬ ‫צמח‬ .‫קקאו‬ ‫עצי‬ ‫של‬ ‫מטע‬ :‫בישראל‬‫כ‬ ‫הא‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגידול‬ ‫שמרחב‬ ,‫או‬‫כ‬ ,‫המשווה‬ ‫לקו‬ ‫הסמוכים‬ ‫הטרופיים‬ ‫זורים‬ ‫בעלי‬ ‫אך‬ ,‫בישראל‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫גדל‬ ‫אינו‬ ‫הנד‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫בחממה‬ ‫מדמים‬ ‫המקום‬‫כ‬ ‫ולחות‬ ‫אקלים‬ ‫בקרת‬ ‫באמצעות‬ ‫לו‬ ‫רשים‬ .‫קפדנית‬ ‫המתקיי‬ ‫למבוגרים‬ ‫השוקולד‬ ‫סדנאות‬‫כ‬ ‫שבה‬ ,‫בחממה‬ ‫ביקור‬ ‫כוללות‬ ‫במקום‬ ‫מות‬ ‫ומתוא‬ ‫הייחודית‬ ‫הגידול‬ ‫שיטת‬ ‫מוצגת‬‫כ‬ .‫הקקאו‬ ‫להפקת‬ ‫הנדרשים‬ ‫התנאים‬ ‫רים‬ ‫לסדנת‬ ‫המשתתפים‬ ‫מוזמנים‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ ‫לצד‬ ‫מעשית‬ ‫שוקולד‬ ‫מתנסים‬ ‫הם‬ .‫טעימות‬ ‫בליווי‬ ‫השוקולד‬ ‫משוקולד‬ ‫ופרלינים‬ ‫טראפלס‬ ‫ביצירת‬ .‫משובח‬ ‫בלגי‬ ‫סדנ‬ ‫גם‬ ‫במקום‬ ‫נפתחות‬ ‫בחופשים‬‫כ‬ ‫בינתיים‬ ‫מוזמנים‬ ‫והוריהם‬ ,‫לילדים‬ ‫אות‬ ‫בכל‬ ‫ההשתתפות‬ .‫בגינה‬ ‫ומתוקים‬ ‫לקפה‬ ‫להי‬ ‫יש‬ ‫אליהן‬ ‫בקבוצות‬ ‫היא‬ ‫הסדנאות‬‫כ‬ .‫מראש‬ ‫רשם‬ .‫בלבד‬ ‫חול‬ ‫בימי‬ ‫פתוח‬ :‫מתי‬ 077-5255370 :‫למידע‬ sarina-chocolate.co.il :‫באתר‬ .9 ‫ההדרים‬ ,‫ורד‬ ‫עין‬ ‫מושב‬ :‫הדרך‬ ‫מרקוס‬ ‫יהודית‬ :‫צילום‬ ‫ירושלים‬ ‫בלב‬ ‫טבע‬ ‫של‬ ‫פנינה‬ .‫הבוטני‬ ‫בגן‬ ‫מבקרים‬ ‫השלושה‬ ‫גן‬ ‫ליד‬ ‫אוסטרלי‬ ‫פארק‬ .‫וחבר‬ )‫אבוריג'יני‬ ‫נגינה‬ ‫(כלי‬ ‫בדיג'ירידו‬ ‫מנגנות‬ ‫ילדות‬ ‫לורנצי‬ ‫אילן‬ :‫צילום‬ ‫אתיקה‬ ‫סטודיו‬ ,‫ברייר‬ ‫חן‬ ‫אתי‬ :‫צילום‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫פסטיבל‬ .‫המעיינות‬ ‫בעמק‬ ‫גלזנר‬ ‫דוד‬ :‫צילום‬ ‫התנשמת‬ ‫אצל‬ ‫גם‬ ‫לבקר‬ ‫אפשר‬ .‫חסידות‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫ממשק‬ ‫קקאו‬ .‫שוקולד‬ ‫בסדנת‬ ‫ילדים‬ ‫הכורדי‬ ‫הגן‬ ‫באדיבות‬ :‫צילום‬ ‫המסורת‬ ‫כמיטב‬ .‫כורדית‬ ‫מחול‬ ‫להקת‬
 7. 7. || 1218.9.13 ‫לבית‬ ‫קרוב‬ ‫הנוף‬ ‫אל‬ ‫מביט‬ ‫גרבוז‬ ‫יאיר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לא‬ .‫מביתו‬ ‫הנשקף‬ ‫פינה‬ ‫ראש‬ ‫ולא‬ ‫אותי‬ ‫מפרה‬ ‫אותי‬ ‫מפרה‬
 8. 8. 13 || 18.9.13  ‫קורן‬ ‫סלע‬ :‫וצילם‬ ‫כתב‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫סימפטיה‬ ‫לאמנות‬ ‫עכשווית‬ ‫בחצור‬ ‫הגלילית‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫סימפטיה‬ ‫לאמנות‬ ‫עכשווית‬ ‫בחצור‬ ‫הגלילית‬ ‫הוא‬ ‫הגלילית‬ ‫בחצור‬ ‫אמנות‬ ‫שיריד‬ ‫יחשוב‬ ‫הישראלית‬ ‫האמנות‬ ‫בביצת‬ ‫מעט‬ ‫שבקיא‬ ‫מי‬ ‫בצהרי‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫רוטשילד‬ ‫שדרות‬ ‫את‬ ‫חוצה‬ ‫עזים‬ ‫מעדר‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫סוריאליסטי‬ ‫מחזה‬ .‫היום‬ ‫בזרמים‬ ‫שפועלים‬ ‫מי‬ ‫וגם‬ ‫סוריאליסטית‬ ‫אמנות‬ ‫יוצרי‬ ‫במציאות‬ ,‫שיהיה‬ ‫ככל‬ ‫ומפתיע‬ ‫מוזר‬ ‫בצפון‬ ‫מסוגו‬ ‫וראשון‬ ‫גדול‬ ‫פסטיבל‬ ,‫גלילי‬ ‫בצבע‬ ‫מיצירותיהם‬ ‫יציגו‬ ‫אחרים‬ ‫אמנותיים‬ ‫חצור‬ ...‫ב‬ )‫בספטמבר‬ 23-20( ‫תשעד‬ ‫סוכות‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫שיתקיים‬ ,‫עכשווית‬ ‫לאמנות‬ .‫הגלילית‬ ‫לא‬ ‫ממכללות‬ ‫מורים‬ ‫הם‬ ‫האוצרים‬ .‫והטלוויזיה‬ ‫הרדיו‬ ‫איש‬ ,‫הכט‬ ‫חיים‬ ‫הוא‬ ‫האירוע‬ ‫יוזם‬‫־‬ ‫הרמתי‬ .‫גרבוז‬ ‫יאיר‬ ,‫והסופר‬ ‫הצייר‬ ,‫האמן‬ ‫הוא‬ ‫התערוכה‬ ‫של‬ ‫האמנותי‬ ‫היועץ‬ ,‫באזור‬ ‫מנות‬ ?‫הרעיון‬ ‫מהיכן‬ :‫ושאלתי‬ ‫הכט‬ ‫אל‬ ‫טלפון‬ ‫התרחשות‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫אלפים‬ ‫ראיתי‬ ,'‫טרי‬ ‫'צבע‬ ‫ביריד‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫אשתי‬ ‫עם‬ ‫הייתי‬ ‫וזה‬ .'‫בצפון‬ ‫גם‬ ‫כזה‬ ‫רוצים‬ ‫'אנחנו‬ :‫לאשתי‬ ‫אמרתי‬ ‫רגע‬ ‫באותו‬ .‫אמנות‬ ‫של‬ ‫חגיגה‬ ,‫מדליקה‬ ‫חסויות‬ ‫לגייס‬ ,‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫להרים‬ ‫שמסוגל‬ ‫בצפון‬ ‫היחיד‬ ‫הגוף‬ ‫זה‬ ,‫שלנו‬ ‫היתרון‬ ‫זה‬ ‫הרדיו‬ .‫קורה‬ .‫אנשים‬ ‫ולהביא‬ ?‫פלסטית‬ ‫לאמנות‬ ‫נגיעה‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫אני‬ ‫אמנות‬ ‫רואה‬ ‫כשאני‬ ,‫מההדיוטות‬ ‫אני‬ .‫קורה‬ ‫זה‬ ,‫היריד‬ ‫של‬ ‫ההפקה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ,‫עכשיו‬ ‫באנשים‬ ‫מקנא‬ ‫פשוט‬ ‫אני‬ ,‫קנאה‬ ‫זה‬ ‫לאמנות‬ ‫שלי‬ ‫הקשר‬ .‫האמנים‬ ‫של‬ ‫הכנפיים‬ ‫על‬ ‫עף‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫האמן‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ .‫כזה‬ ‫כישרון‬ ‫להם‬ ‫ונתן‬ ‫בהם‬ ‫נגע‬ ‫שאלוהים‬ ‫המוכשרים‬ .‫עליי‬ ‫הלוואי‬ ,‫קנאה‬ ‫ונוטף‬ ‫עומד‬ ‫אני‬ .‫צבעים‬ ‫של‬ ‫כזאת‬ ‫קומבינציה‬ ‫ולהוציא‬ ?‫היריד‬ ‫את‬ ‫לארח‬ ‫הגלילית‬ ‫בחצור‬ ‫בחרתם‬ ‫מדוע‬ ‫בזה‬ ‫ויש‬ ,‫האמנותית‬ ‫מהסצנה‬ ‫רחוק‬ ‫הכי‬ ,‫מופרך‬ ‫הכי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫בכוונה‬ ‫לקחנו‬ ‫אנחנו‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫יש‬ ,‫אמנים‬ ‫של‬ ‫אדירה‬ ‫כמות‬ ‫יש‬ ,‫הצפון‬ ‫של‬ ,‫שלנו‬ ‫שבאזור‬ ‫למדנו‬ .‫אמירה‬ ‫באמת‬ .‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫כולה‬ ‫הסצנה‬ .‫סצנה‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫לאמנות‬ ‫מכללות‬ ‫יש‬ ,‫פנטסטיות‬ ‫יכולות‬ ‫לה‬ - ‫עליו‬ ‫שמדברים‬ ‫למצב‬ ‫שיגיע‬ - ‫תמונה‬ ‫להציג‬ ‫שיוכל‬ ‫למצב‬ ‫שיגיע‬ ‫מהצפון‬ ‫אמן‬‫־‬ ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫בדיוק‬ .‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫להגיע‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ - ‫עבודה‬ ‫מוכר‬ ‫שהוא‬ ‫למצב‬ ‫גיע‬ ‫כבירת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫את‬ ‫תחליף‬ ‫הגלילית‬ ‫שחצור‬ ‫לא‬ ‫הכוונה‬ .‫דרך‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫פה‬ ‫לפרוץ‬ ,‫לשנות‬ ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ - ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫יש‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ,‫האמנות‬ .‫זה‬ ‫על‬ ‫עובדים‬ .‫באחריות‬ ,‫איש‬ ‫אלף‬ 30 ‫הזה‬ ‫ליריד‬ ‫להביא‬ ?‫הצלחה‬ ‫בעיניך‬ ‫תיחשב‬ ‫מה‬ ‫והמפי‬ ,‫ליריד‬ ‫נרתמו‬ )‫אוצרת‬ ,‫נון‬ ‫(בן‬ ‫וטלי‬ ‫גרבוז‬ ‫כמו‬ ‫כשאנשים‬ .‫הצלחנו‬ ‫כבר‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬‫־‬ ‫של‬ ‫והפוטנציאל‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫אנשים‬ .‫איש‬ 500 ‫ענו‬ '‫קורא‬ ‫ול'קול‬ ,‫אלמלם‬ ‫קרן‬ ‫קה‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫המיטב‬ ‫יהיו‬ ,500-‫ה‬ ‫מתוך‬ ‫מקצועית‬ ‫ועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנבחרו‬ ‫אמנים‬ 40 ‫יציגו‬ .‫זה‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫של‬ ‫האוסף‬ ,‫תפן‬ ‫מוזיאון‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫תערוכות‬ ‫יהיו‬ ,‫בצפון‬ ‫לאמנות‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫אוסף‬ :‫לישראל‬ ‫קיימת‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫אוספים‬ ‫שני‬ ‫יוצגו‬ .‫ברעם‬ ‫ומוזיאון‬ ‫חי‬ ‫תל‬ ‫מוזיאון‬ ‫ואוסף‬ .‫אורחת‬ ‫תערוכה‬ ‫יציג‬ ‫חאלק‬ ‫מיכאל‬ .‫צילומים‬ ‫ואוסף‬ ‫הכחולות‬ ‫התיבות‬ ‫וההיר‬ ,‫הגלילית‬ ‫חצור‬ ‫כמו‬ ‫במקום‬ ‫כזו‬ ‫ענקית‬ ‫תערוכה‬ ‫להרים‬ ‫מצליח‬ ‫שאתה‬ ‫העובדה‬‫־‬ ‫נהיה‬ ‫אדם‬ ‫'מתי‬ :‫אמר‬ ‫שסארטר‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬ .‫הצלחנו‬ ‫שכבר‬ ‫אומר‬ ‫אני‬ ‫לכן‬ ,‫היישוב‬ ‫של‬ ‫תמות‬ .'‫אותו‬ ‫קורא‬ ‫כשמישהו‬ ‫אלא‬ ,‫ספר‬ ‫כותב‬ ‫כשהוא‬ ‫לא‬ - ‫סופר‬ ,‫אוספים‬ ‫יותר‬ ,‫אמנים‬ ‫יותר‬ ,‫אביב‬ ‫בתל‬ '‫טרי‬ ‫מ'צבע‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ‫נמכרות‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫שבצפון‬ ,‫גרבוז‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ .‫אמנות‬ ‫למכור‬ ‫יהיה‬ ‫המבחן‬ ‫אבל‬ ,‫אמנות‬ ‫יותר‬ ‫לקנות‬ ‫וכדאי‬ ‫שווה‬ ‫למה‬ ‫לאנשים‬ ‫להסביר‬ ‫אפשר‬ .‫זה‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫עובדים‬ ‫ואנחנו‬ ,‫אמנות‬ ‫עבודות‬ .‫אמנות‬ – ‫ביריד‬ ‫נשתתף‬ ‫ואני‬ ‫הציירת‬ ‫אשתי‬ ‫רחל‬ – ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫בי‬ ‫נוגעים‬ ‫הכט‬ ‫של‬ ‫הדברים‬ .‫עכשיו‬ ‫אותך‬ ‫מחבק‬ ‫הייתי‬ ‫בטלפון‬ ‫שוחחנו‬ ‫לולא‬ :‫לו‬ ‫אומר‬ ‫ואני‬ ‫גביעי‬ ‫עם‬ ,‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫מתוקתק‬ ‫גאלה‬ ‫ערב‬ ‫יהיה‬ .‫איך‬ ‫מבין‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫לזה‬ ‫נשאבנו‬ ‫אנחנו‬ .‫איש‬ 2,000 ‫יהיו‬ ‫ההשקה‬ ‫בערב‬ ‫רק‬ ,‫הגלילית‬ ‫בחצור‬ ‫שמפניה‬ ‫גן-צפת‬ ‫רמת‬ ‫קו‬ ‫על‬ ,‫טלפונים‬ ‫עשינו‬ .‫במדרשה‬ ‫רחל‬ ‫של‬ ‫מורה‬ ‫היה‬ ,‫היריד‬ ‫של‬ ‫האמנותי‬ ‫היועץ‬ ,‫גרבוז‬ ‫יאיר‬ ‫שממרפסתו‬ ,‫בצפת‬ ‫כינרת‬ ‫נוף‬ ‫בשכונת‬ ‫גרבוז‬ ‫של‬ ‫לביתו‬ ,‫צפונה‬ ‫ועלינו‬ ‫פגישה‬ ‫קבענו‬ .‫לסירוגין‬ ,‫גן‬ ‫וברמת‬ ‫הצפונית‬ ‫בעיר‬ ‫גר‬ ‫הוא‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ .‫מרהיב‬ ‫נוף‬ ‫נשקף‬ ‫גם‬ ,‫שהתרגשנו‬ ‫די‬ ‫לא‬ .‫בדיבור‬ ‫וגם‬ ‫בכיבוד‬ ‫גם‬ ‫לב‬ ‫רחב‬ ‫היה‬ ,‫כדבעי‬ ‫אותנו‬ ‫אירח‬ ‫יאיר‬ ‫את‬ ‫לפענח‬ ‫שהצלחנו‬ ‫מבלי‬ ,‫לא‬ ‫ופעם‬ ‫עבד‬ ‫פעם‬ - ‫שקט‬ ‫לנו‬ ‫הוסיף‬ ‫לא‬ ‫ההקלטה‬ ‫מכשיר‬ .‫לכך‬ ‫החוקיות‬ .‫בו-זמנית‬ ,‫ועמוקה‬ ‫קלה‬ ‫שעה‬ ‫במהלך‬ ‫לה‬ ‫התרחבה‬ ‫והשיחה‬ ‫בפריפריה‬ ‫אמנות‬ ‫על‬ ‫שוחחנו‬ .‫חדש‬ ‫ציור‬ ‫תעשה‬ ‫כשרחל‬ ‫לראות‬ ‫שיבוא‬ ‫גרבוז‬ ‫של‬ ‫הבטחה‬ ‫תוך‬ ,‫ונפרדנו‬ ‫צילמנו‬ ,‫מעניין‬ ‫היה‬ ‫מהמכשיר‬ ‫שיצא‬ ‫מה‬ .‫ההקלטה‬ ‫את‬ ‫לעצמנו‬ ‫השמענו‬ ,‫במכונית‬ ,‫חזרה‬ ‫בדרך‬ .‫שניות‬ 30 ‫למשך‬ ,‫השולחן‬ ‫על‬ ‫והנחתן‬ ‫כוסות‬ ‫הרמת‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫רחש‬ :‫רב‬ ‫זמן‬ ‫נמשך‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫שילמנו‬ ‫כמה‬ ‫לי‬ ‫להזכיר‬ ‫מיהרה‬ ‫אשתי‬ .‫המנוע‬ ‫במכסה‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לדפוק‬ ‫מהמכונית‬ ‫יצאתי‬ ‫של‬ ‫ברגע‬ .‫חוזר‬ ‫ריאיון‬ ‫לבקש‬ ‫ונתקשר‬ ‫המבוכה‬ ‫על‬ ‫שנתגבר‬ ‫והציעה‬ ‫שעברה‬ ‫בפעם‬ ‫לפחח‬ .‫לה‬ ‫להקשיב‬ ‫החלטתי‬ ‫השראה‬ ‫שעה‬ ‫רבע‬ ‫לנו‬ ‫ונתן‬ ‫בידו‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫החזיק‬ ‫יאיר‬ ,‫השולחן‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫עוד‬ ‫הכיבוד‬ ,‫עלינו‬ ‫שוב‬ ‫לאמנות‬ ‫בצפון‬ ‫ראשון‬ ‫יריד‬ ‫המועד‬ ‫בחול‬ ‫יתקיים‬ ‫עכשווית‬ ‫יאיר‬ .‫הגלילית‬ ‫בעיר‬ ‫סוכות‬ ‫של‬ ‫האמנותי‬ ‫היועץ‬ ,‫גרבוז‬ ‫ליוצרים‬ ‫מציע‬ ,‫הפסטיבל‬ ‫ממרכז‬ ‫הרחק‬ ‫הגרים‬ ‫צעירים‬ ‫ולהיות‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫לעבור‬ ‫הארץ‬ ‫כשיהיו‬ .‫מהבועה‬ ‫חלק‬ .‫לחזור‬ ‫יוכלו‬ ,‫ומבוגרים‬ ‫בשלים‬ ‫אדם‬ ‫לבן‬ ‫לתת‬ ‫יכולה‬ ‫הפריפריה‬ ‫בדברים‬ ‫לעסוק‬ ‫חופש‬ ‫יותר‬ ‫שלו‬ ‫באמנות‬ ‫שתומכים‬
 9. 9. || 1418.9.13 ‫לכם‬ ‫דעו‬ ‫רק‬ .‫הקודמת‬ ‫השיחה‬ ‫עיקרי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫הייתה‬ ‫הראשונה‬ ‫שהשיחה‬ .‫מתובלת‬ ?‫גלילי‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫מה‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫מבקשים‬ ‫שאנשים‬ ‫העובדה‬ ‫עצם‬ ‫אצל‬ ‫כזה‬ ‫רעיון‬ ‫עולה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ .‫בפריפריה‬ ‫אמנות‬ ‫יריד‬ ‫לעשות‬ ,‫אחד‬ ‫אף‬ ‫בתל‬ ,‫לדוגמה‬ ,‫ממוקדים‬ ‫אירועים‬ ‫היו‬ ,‫כללי‬ ‫באופן‬ .‫פיסול‬ ‫של‬ ‫אירוע‬ ‫היה‬ ‫חי‬ ‫תערוכות‬ ‫ולעשות‬ ‫אמנות‬ ‫לפתח‬ ‫הרצון‬ ‫מניידת‬ ‫ולא‬ ‫אותה‬ ‫יוצרת‬ ‫שהפריפריה‬ .‫חדש‬ ‫רעיון‬ ‫זה‬ ,‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫אותה‬ ‫אנ‬ ‫יושבים‬ .'‫לעם‬ ‫'אמנות‬ ‫היה‬ ‫בעבר‬‫־‬ ‫תע‬ ‫ויוצרים‬ ‫חושבים‬ ,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫שים‬‫־‬ .‫התרבות‬ ‫למרכזי‬ ‫אותם‬ ‫ונותנים‬ ‫רוכות‬ ‫יש‬ ,‫גלריות‬ ‫הרבה‬ ‫די‬ ‫יש‬ ‫בפריפריה‬ ‫היום‬ ‫עצם‬ ,‫פריפריאליים‬ ‫מוזיאונים‬ ‫הרבה‬ ‫די‬ ‫ואם‬ ‫מעודדת‬ ‫עובדה‬ ‫היא‬ ‫הזו‬ ‫העובדה‬ .‫טוב‬ ‫זה‬ ,‫פעולה‬ ‫אתה‬ ‫לשתף‬ ‫אפשר‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ .‫פעולה‬ ‫משתף‬ ‫אכן‬ ‫גרבוז‬ ‫החד‬ ‫תערוכתו‬ ‫חרוד‬ ‫עין‬ ‫במוזיאון‬ ‫מוצגת‬‫־‬ ‫שעי‬ ‫בספר‬ ‫מלווה‬ ‫והיא‬ ֶ‫ארץישרא‬ ‫שה‬‫־‬ ‫בחשיפה‬ ‫עוסקת‬ ‫התערוכה‬ .‫שכטר‬ ‫נעם‬ ‫צב‬ ‫על‬ ,‫הארץ-ישראלי‬ ‫הקוד‬ ‫של‬ ‫ובפיצוח‬ ‫חקר‬ ‫התבוננות‬ ‫דרך‬ ,‫והצלחותיו‬ ‫כשליו‬‫־‬ ‫וב‬ ,‫בעברית‬ ,‫בעבר‬ ‫ולא-נוסטלגית‬ ‫נית‬‫־‬ .‫הציונית-קיבוצית‬ ‫אידיאולוגיה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ,‫הפריפריאליים‬ ‫המוזיאונים‬ ,‫כזאת‬ ‫להחלטה‬ ‫והגיעו‬ ‫ישיבה‬ ‫שעשו‬ .‫ישראלית‬ ‫באמנות‬ ‫עסקו‬ ‫ודאי‬ ‫באופן‬ ‫מתלב‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הגדולים‬ ‫המוזיאונים‬‫־‬ ‫להיות‬ ‫איך‬ ,‫מעודכנים‬ ‫להיות‬ ‫איך‬ ‫טים‬ ‫איך‬ ,‫בין-לאומית‬ ‫אמנות‬ ‫שמציג‬ ‫מוזיאון‬ ‫בעבר‬ ‫האמנות‬ ‫מפסגת‬ ‫יצירות‬ ‫מביאים‬ ‫אמנות‬ ‫לטפח‬ ‫איך‬ ,‫שני‬ ‫ומצד‬ ,‫בהווה‬ ‫או‬ .‫ישראלית‬ ‫הדב‬ ‫בשני‬ ‫מצליחים‬ ‫שהם‬ ‫לומר‬ ‫קשה‬‫־‬ ‫בתק‬ ‫תלוי‬ ‫זה‬ ,‫כמובן‬ .‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫רים‬‫־‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ ,‫בחזון‬ ‫וגם‬ ‫ובמדיניות‬ ‫ציבים‬ ‫מושג‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫להגיד‬ ‫הגדולים‬ ‫המוזיאונים‬ ‫שני‬ ‫בעזרת‬ ‫אמתי‬ ‫ומהי‬ ‫ישראלית‬ ‫אמנות‬ ‫מהי‬ ‫של‬ ‫שלנו‬ ‫בעו‬ ‫נוסע‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ .‫בין-לאומית‬ ‫אמנות‬‫־‬ ‫פה‬ ‫היו‬ ‫אבל‬ .‫כן‬ ,‫ספרים‬ ‫המון‬ ‫וקורא‬ ‫לם‬ ‫וגם‬ ‫ישראליות‬ ‫גם‬ ,‫נהדרות‬ ‫תערוכות‬ .‫בין-לאומיות‬ ,‫זה‬ ‫מתוך‬ ‫לעבוד‬ ‫יכולה‬ ‫הפריפריה‬ ‫אף‬ ‫לפתור‬ ‫ממנה‬ ‫מצפה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫במו‬ .‫ולהפך‬ ,‫הישראלית‬ ‫באמנות‬ ‫בעיה‬‫־‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ,‫הגדולים‬ ‫זיאונים‬ ‫זה‬ ‫וביקורת‬ ,‫ביקורת‬ ‫נגדם‬ ‫תהיה‬ ‫יעשו‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫בפריפריה‬ ‫אבל‬ ,‫טוב‬ ‫דבר‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ורק‬ ,‫עידוד‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫יהיה‬ ‫יעשו‬ .‫ביקורת‬ ‫של‬ ‫ומתחשבת‬ ‫מתונה‬ ‫מידה‬ ,‫יותר‬ ‫רגועה‬ ‫באווירה‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫ובין‬ ‫בינם‬ ‫אינטרסים‬ ‫זהות‬ ‫של‬ ‫באווירה‬ ,‫כללי‬ ‫באופן‬ .‫אתם‬ ‫שעובדים‬ ‫האמנים‬ ‫שעוב‬ ‫האמנים‬ ‫עם‬ ‫אנוש‬ ‫יחסי‬ ‫מבחינת‬‫־‬ ‫בה‬ ‫המרכז‬ ‫את‬ ‫מנצחים‬ ‫הם‬ ,‫אתם‬ ‫דים‬‫־‬ ‫באמן‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ,‫ליכה‬ ‫התרבות‬ ‫פני‬ ‫בעיצוב‬ ‫שותף‬ ‫אלא‬ ,‫מטרד‬ .‫המקומית‬ ‫אם‬ ‫שמחים‬ ‫היו‬ ‫הגדולים‬ ‫במוזיאונים‬ ‫וישאירו‬ ‫מהעיניים‬ ‫להם‬ ‫ייעלמו‬ ‫האמנים‬ ‫להם‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ,‫בפרוזדור‬ ‫הציורים‬ ‫את‬ ,‫שלו‬ ‫האמנות‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫האמן‬ ‫עם‬ ‫עסק‬ ‫הגדו‬ ‫המוזיאונים‬ ‫דווקא‬ .‫הטוב‬ ‫במקרה‬‫־‬ ‫פרובינציאליים‬ ‫יחסית‬ ‫הם‬ ‫שלנו‬ ‫לים‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫בפרובינציה‬ ‫מציגים‬ ‫והקטנים‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫שאם‬ ,‫הבנה‬ ‫להם‬ ‫תבין‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫שלך‬ ‫המקום‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ .‫סיפור‬ ‫אף‬ ‫את‬ ‫מפרה‬ ‫לפריפריה‬ ‫המעבר‬ ‫האם‬ ?‫שלך‬ ‫היצירה‬ ‫או‬ ,‫בעולם‬ ‫מקום‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫הפריפריה‬ ‫המרכז‬ .‫אותך‬ ‫מפרה‬ ,‫פוגש‬ ‫שאתה‬ ‫אדם‬ ‫האמ‬ ‫של‬ ‫החיכוך‬ ‫אלא‬ ,‫אותך‬ ‫מפרה‬ ‫לא‬‫־‬ ‫היצי‬ ‫את‬ ‫המפרה‬ ‫הוא‬ ‫במרכז‬ ‫שחיים‬ ‫נים‬‫־‬ ‫מיני‬ ‫בכל‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫מקורותיה‬ ,‫רה‬ ,‫בתרבות‬ ,‫בעתיד‬ ,‫בעבר‬ ,‫בהווה‬ ‫מקומות‬ .‫בקולנוע‬ ,‫בספרים‬ ‫כזה‬ ‫יש‬ ,‫אמנות‬ ‫על‬ ‫מסתכל‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫אי‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ,‫השראה‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫מרווח‬ .‫המקומית‬ ‫לרשות‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לייחס‬ ‫אפשר‬ ‫פינה‬ ‫ראש‬ ‫ולא‬ ‫אותי‬ ‫מפרה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לא‬ ‫לח‬ ‫הולך‬ ‫שאני‬ ‫מפרה‬ ‫אותי‬ ,‫אותי‬ ‫מפרה‬‫־‬ ‫מפרה‬ ‫זה‬ ,‫מעניין‬ ‫ספר‬ ‫ופוגש‬ ‫ספרים‬ ‫נות‬ ‫אומר‬ ‫שפתאום‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫פוגש‬ ‫שאני‬ ‫אותי‬ .‫לי‬ ‫מזיז‬ ‫זה‬ ,‫עמוקה‬ ‫תובנה‬ ‫עם‬ ‫משפט‬ .‫לרוב‬ ‫מחשבתית‬ ‫פעילות‬ ,‫חשוב‬ ‫במרכז‬ ‫החיכוך‬ ,‫הזה‬ ‫במובן‬ ‫אז‬ ‫יותר‬ ,‫הדרך‬ ‫בראשית‬ ‫לאמנים‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬ ‫מתב‬ ‫שאדם‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ,‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫מאשר‬‫־‬ ‫אינטנ‬ ‫ויותר‬ ‫חיכוך‬ ‫פחות‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫גר‬‫־‬ .‫ולמחשבה‬ ‫לעשייה‬ ‫וזמן‬ ‫וחופש‬ ‫סיביות‬ ‫לתת‬ ‫יכולה‬ ‫שהפריפריה‬ ,‫חושב‬ ‫אני‬ ‫בדברים‬ ‫לעסוק‬ ‫חופש‬ ‫יותר‬ ‫אדם‬ ‫לבן‬ ‫לא‬ ‫האמנות‬ .‫שלו‬ ‫באמנות‬ ‫שתומכים‬ ‫הפריפ‬ ‫את‬ ‫ולא‬ ‫המרכז‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫צריכה‬‫־‬ ‫זה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫נתמך‬ ‫כאמן‬ ‫אני‬ ,‫ריה‬ ‫דברי‬ ,‫וספרות‬ ‫שירה‬ ,‫לומד‬ ,‫קורא‬ ‫שאני‬ ‫אני‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ .‫משוחח‬ ‫וגם‬ ,‫עיון‬ ,‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫אינטנסיביות‬ ‫ביותר‬ ‫עושה‬ ‫יותר‬ ‫שקט‬ ‫וראש‬ ‫פנאי‬ ‫יותר‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫השתאות‬ ‫ותחושת‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫ונעימות‬ .‫טובה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫לע‬ ‫ביחס‬ ‫יותר‬ ‫נחרץ‬ ‫היה‬ ‫גרבוז‬ ,‫בעבר‬‫־‬ ‫שמחפש‬ ‫מי‬ :‫דן‬ ‫מגוש‬ ‫הרחק‬ ‫אמנות‬ ‫שיית‬ ‫בתל‬ ‫בעיקר‬ ‫אותה‬ ‫ימצא‬ ,‫אמתית‬ ‫אמנות‬ ‫שבה‬ ,‫תוססת‬ ‫עיר‬ ‫זו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫כי‬ ,‫אביב‬ ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫להתחכך‬ ‫אפשרות‬ ‫לאמנים‬ ‫יש‬ ‫שמכונה‬ ‫מה‬ .‫והשראה‬ ‫השפעות‬ ‫ולקלוט‬ ‫הכי‬ ‫המציאות‬ ‫זו‬ '‫התל-אביבית‬ ‫'הבועה‬ .‫בעיניי‬ ‫נורמלית‬ ‫לעסוק‬ ‫שרוצים‬ ‫בגליל‬ ‫צעירים‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫לע‬ ‫להם‬ ‫ממליץ‬ ‫מאוד‬ ‫הייתי‬ ,‫באמנות‬‫־‬ ‫באמת‬ ‫לספוג‬ ‫כדי‬ ,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫לגור‬ ‫בור‬ ,‫כן‬ ‫אחרי‬ .‫לתת‬ ‫הזאת‬ ‫לעיר‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫אדם‬ ‫כבר‬ ‫כשאתה‬ ,‫יותר‬ ‫מבוגר‬ ‫בגיל‬ ‫לפריפריה‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ,‫בשל‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ‫(ריאיון‬ ‫השראה‬ ‫מחדש‬ ‫ממנה‬ ‫ולשאוב‬ .)2011 ‫בנובמבר‬ 4 ,‫מיינט‬ ,‫לוטן‬ ‫אבנר‬ ‫ולסביבה‬ ‫למקום‬ ‫שהיחס‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ,‫בדיבור‬ ‫ישנו‬ ‫הוא‬ .‫שלנו‬ ‫בתרבות‬ ‫חסר‬ ,‫הארעית‬ ‫הבנייה‬ - ‫בפיזיות‬ ‫איננו‬ ‫אבל‬ ‫אין‬ .‫הווה‬ ‫חסר‬ ‫הכול‬ ,‫המרפסות‬ ‫שיכוני‬ ‫הישראלים‬ .‫לבית‬ ‫אפשרות‬ ‫ואין‬ ,‫פה‬ ‫הווה‬ ‫נהדר‬ ‫מבינים‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫בית‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ .‫יבנו‬ ‫גדר‬ ‫איזו‬ ‫חושבים‬ ‫הם‬ ‫מיד‬ .‫גדר‬ ‫מה‬ ‫יורדים‬ ,‫בחול‬ ‫ישראלים‬ ‫תראו‬‫־‬ ‫ומיד‬ ‫פורטוגלי‬ ‫בכפר‬ ‫המאורגן‬ ‫אוטובוס‬ ‫פה‬ ‫עולה‬ ‫חושבים‬ ‫אתם‬ ‫'כמה‬ ‫שואלים‬ .‫לשאול‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫אנגלי‬ ,'?‫בית‬ ‫ואומ‬ ‫מתפעלים‬ ,‫לוקסמבורג‬ ‫לגני‬ ‫באים‬‫־‬ ,‫ספר‬ ‫פה‬ ‫לקרוא‬ ‫יהיה‬ ‫יפה‬ ‫כמה‬ :‫רים‬ .‫ויקרא‬ ‫יישב‬ ‫אנגלי‬ .‫הלאה‬ ‫וממשיכים‬ .‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫עוד‬ ‫אין‬ ‫ולהש‬ ‫להשתכלל‬ ‫יכול‬ ‫למקום‬ ‫היחס‬‫־‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫אופי‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫במקומות‬ ‫תפר‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫גם‬ ,‫לפריפריה‬ ‫קשור‬ ‫בהכרח‬ ‫רחובות‬ ‫ויש‬ ‫אופי‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫רחובות‬ ‫יש‬ ‫שאנשים‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ .‫אופי‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫מקום‬ ‫תחושת‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ברוטשילד‬ ‫שחיים‬ ,‫אופי‬ ‫חסר‬ ‫במקום‬ ‫שחיים‬ ‫מאנשים‬ ‫יותר‬ ‫אפ‬ ‫לך‬ ‫מציעה‬ ‫בפירוש‬ ‫הפריפריה‬ ‫אבל‬‫־‬ .‫אחרים‬ ‫אנוש‬ ‫ויחסי‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫שרות‬ ‫ישראל‬ ‫הרי‬ ?‫הפריפריה‬ ‫בעצם‬ ‫מהי‬ .‫פריפריה‬ ‫היא‬ ‫בעצמה‬ .‫מורכב‬ ‫מאוד‬ ‫הוא‬ ‫הפריפריה‬ ‫מושג‬ ‫מת‬ ‫לא‬ '‫'פריפריה‬ ‫כשאומרים‬ ,‫בישראל‬‫־‬ ‫לעיירות‬ ‫אלא‬ ,‫לנוף‬ ‫או‬ ‫לטבע‬ ‫כוונים‬ ‫לקיבוצים‬ ‫דואג‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫היום‬ .‫פיתוח‬ .‫לעצמם‬ ‫דואגים‬ ‫בקושי‬ ‫והם‬ ‫האימפרסיו‬ ‫של‬ ‫הקלסיים‬ ‫הציירים‬‫־‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫לפריפריה‬ ‫הלכו‬ ‫כשהם‬ ,‫ניסטים‬ ‫הוא‬ ‫שהטבע‬ ‫האמינו‬ ‫הם‬ - ‫טעמים‬ ‫משני‬ ‫אפש‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫ושיש‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫סוג‬‫־‬ ‫דרך‬ ‫עליו‬ ‫ולספר‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫רות‬ ‫הכפר‬ ‫אל‬ ‫הלכו‬ ‫והם‬ ,‫בטבע‬ ‫התבוננות‬ ‫מודל‬ ‫הם‬ ‫הכפר‬ ‫שאנשי‬ ‫הנחה‬ ‫מתוך‬ ‫גם‬ ‫את‬ ‫חיפשה‬ ‫שהאמנות‬ ‫מפני‬ ,‫מעניין‬ .‫השוליים‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫מספר‬ ‫המרכז‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫צריכה‬ ‫האמנות‬ ,‫המרכז‬ ‫של‬ ,‫האנטי-גיבור‬ ,‫המסכן‬ ,‫העני‬ ,‫השונה‬ ‫של‬ ,‫הבריא‬ ‫ולא‬ ‫החולה‬ ,‫הצעיר‬ ‫ולא‬ ‫הזקן‬ ‫המוקצנים‬ ‫הדברים‬ .‫השפוי‬ ‫ולא‬ ‫המשוגע‬ ‫עוס‬ ‫היא‬ ,‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫משעממים‬ ‫פחות‬‫־‬ ‫את‬ ‫לצייר‬ ‫הלך‬ ‫גוך‬ ‫ואן‬ ,‫נגיד‬ ,‫בכאב‬ ‫קת‬ ,‫לעמל‬ ,‫לעבודה‬ ‫אמפטיה‬ ‫מתוך‬ ‫הפועלים‬ ‫היא‬ ‫שתכליתם‬ ‫באנשים‬ ‫קנאה‬ ‫ומתוך‬ .‫החיים‬ ‫על‬ ‫הדיווח‬ ‫ולא‬ ‫והחיים‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫הפענוח‬ ‫כל‬ ,‫הפידבק‬ ‫כל‬ ,‫במקביל‬ ,‫במוזיאונים‬ ,‫בפאריז‬ ‫נעשה‬ ‫הזה‬ ‫הטבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫האמנות‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫האמנות‬ ‫של‬ ‫הפרשנות‬ ‫מאוד‬ ‫שמח‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ,‫בארץ‬ ‫בפ‬ ‫הפנסיה‬ ‫של‬ ‫מהזמן‬ ‫חלק‬ ‫ולחיות‬‫־‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬ .‫שני‬ ‫בית‬ ‫פה‬ ‫להחזיק‬ ,‫ריפריה‬ ‫לי‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫מאמנות‬ ‫לחיות‬ ‫צריך‬ .‫אוהל‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שגם‬ ‫אלא‬ ,‫בתים‬ ‫שני‬ ‫תע‬ ‫ממאה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫עשיתי‬ ,‫חיי‬ ‫בימי‬‫־‬ ‫נכנסה‬ ‫ולא‬ ,‫פריפריאליות‬ ‫יחיד‬ ‫רוכות‬ ‫זה‬ .‫הזה‬ ‫המפעל‬ ‫מכל‬ ‫לכיסי‬ ‫אחת‬ ‫אגורה‬ .‫מראש‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬ ‫היה‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫שאל‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ‫כסף‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫ויש‬ ,‫פעם‬ ‫אף‬ ‫בפריפריה‬ ,‫בבית‬ ‫אמנות‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫גם‬ ‫אנשים‬ ‫ויש‬ ‫כלכ‬ ‫שיש‬ ‫דעתם‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אך‬‫־‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ .‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫מחוץ‬ ‫אמנות‬ ‫של‬ ‫לה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫זה‬ ,‫לפריפריה‬ ‫הולך‬ ‫אתה‬ ,‫מוגבל‬ .‫פרישה‬ ‫מסח‬ ‫גם‬ ‫שהוא‬ ,‫גלילי‬ ‫צבע‬ ‫היריד‬‫־‬ ‫מחוץ‬ ‫אמנות‬ ‫כלכלת‬ ‫לעורר‬ ‫ינסה‬ ,‫רי‬ ?‫לתא‬ ‫יהיה‬ ‫הבא‬ ‫שהצעד‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ ,‫כן‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫לבצע‬ ‫מקום‬ ‫תאפשר‬ ‫שהפריפריה‬ ‫אני‬ ,‫נביא‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫כולו‬ ‫המהלך‬ ‫אחרי‬ ‫להתראיין‬ ‫שמח‬ ‫הייתי‬ .‫יודע‬ ‫לא‬ ‫הייתי‬ ‫הכי‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫ולדעת‬ ‫האירוע‬ ‫אם‬ ,‫כאלה‬ ‫שלושה‬ ‫אחרי‬ ‫להתראיין‬ ‫רוצה‬ ‫בהדרגה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫יבנה‬ ‫הזה‬ ‫הפרויקט‬ ‫מוצלח‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫משהו‬ ‫להיות‬ ‫ויהפוך‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫ואבוי‬ ‫אוי‬ .‫הראשונה‬ ‫מהפעם‬ ‫פחות‬ ‫תהיה‬ ‫השנייה‬ ‫הפעם‬ ‫אם‬ ,‫אחרת‬ .‫הראשונה‬ ‫מהפעם‬ ‫מוצלחת‬ ‫הכפר‬ ‫אנשי‬ .‫גרבוז‬ ‫יאיר‬ ‫מפני‬ ,‫מעניין‬ ‫מודל‬ ‫הם‬ ‫את‬ ‫חיפשה‬ ‫שהאמנות‬ ‫השוליים‬
 10. 10. || 1818.9.13 ‫שלי‬‫הפרטי‬‫העל‬‫גיבור‬ ‫החיטה‬ ‫אם‬ ‫דג‬ ‫מירי‬ machita106@gmail.com ‫הכובלת‬ ‫למערכת‬ ‫ופחות‬ ‫פחות‬ ‫שייכת‬ ‫לחוש‬ ‫יכולתי‬ ‫עצמאית‬ ‫מחשבה‬ ‫עם‬ ‫כפמיניסטית‬ ‫בבעיות‬ ‫הטרוד‬ ,‫שבשמים‬ ‫שאבי‬ ‫שלי‬ ‫ברצון‬ ‫דבר‬ ‫השתנה‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫היהדות‬ ‫מצוות‬ ‫של‬ ‫ממני‬ ‫מרוצה‬ ‫יהיה‬ ,‫העולם‬ ‫ראש‬ ‫בין‬ ‫לנו‬ ‫שניתנו‬ ‫התשובה‬ ‫ימי‬ ‫עשרת‬ ‫מעמי‬ ‫מחשבה‬ ‫להקדיש‬ ,‫כיפור‬ ‫ליום‬ ‫השנה‬‫נ‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫ולאן‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫בחיים‬ ‫לדרכנו‬ ‫קה‬ ‫חיי‬ ‫רוב‬ ‫את‬ .‫מאחורינו‬ ‫כבר‬ ,‫מכאן‬ ‫להתקדם‬ ‫שיש‬ ,)‫שהתחלנתי‬ ‫לאחר‬ ‫(גם‬ ‫באמונה‬ ‫העברתי‬ ‫לא‬ ‫ובכלל‬ ‫מלמעלה‬ ‫עליי‬ ‫שמתבונן‬ ‫מישהו‬ ‫משמ‬ ‫וחסר‬ ‫קטן‬ ‫אנושי‬ ‫גרגר‬ ‫רק‬ ‫שאני‬ ‫חושב‬‫נ‬ .‫השמש‬ ‫במערכת‬ ‫עות‬ ,‫שלי‬ ‫הסופר-אל‬ ,‫שלי‬ ‫הפרטי‬ ‫העל‬ ‫גיבור‬ ‫ביט‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫הקריטית‬ ‫חשיבותו‬ ‫למרות‬‫נ‬ ‫עין‬ ‫עליי‬ ‫לפקוח‬ ‫זמן‬ ‫מוצא‬ ‫תמיד‬ ,‫העולם‬ ‫חון‬ ‫מיוחדות‬ ‫לא‬ ‫(הן‬ ‫בקשותיי‬ ‫לשלל‬ ‫ולהקשיב‬ .)‫עליי‬ ‫האהובים‬ ‫בשלום‬ ‫קשורות‬ ,‫כלל‬ ‫ובדרך‬ ‫לשמים‬ ‫טאטה‬ ‫לקרוא‬ ‫יכולה‬ ‫שאני‬ ‫המחשבה‬ ‫ביטחון‬ ‫בי‬ ‫נסכה‬ ‫לי‬ ‫שמקשיב‬ ‫מי‬ ‫יש‬ ‫ושאשכרה‬ .‫אתי‬ ‫שהולך‬ ‫מישהו‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ .‫לבד‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫לקרוא‬ ‫בוחרת‬ ‫(אני‬ ‫עליון‬ ‫בכוח‬ ‫הזאת‬ ‫האמונה‬ .‫כחילונית‬ ‫היום‬ ‫גם‬ ,‫אצלי‬ ‫חזקה‬ ‫די‬ )‫יקום‬ ‫לו‬ ‫הזה‬ ‫ביקום‬ ‫כפירה‬ ‫מחשבות‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ,‫פעם‬ ‫מדי‬ ,‫כעיקרון‬ .‫בו‬ ‫בטוחה‬ ‫די‬ ‫אני‬ ,‫ככלל‬ ‫אבל‬ ,‫וזהותו‬ ‫דתי‬ ‫המילים‬ ‫צירוף‬ ‫את‬ ‫בברכה‬ ‫מקבלת‬ ‫אני‬ ‫באו‬ ‫לבחור‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫שאומר‬ ,‫לדעתי‬‫נ‬ ‫ואני‬ ,‫לא‬ ‫ומה‬ ‫מהדת‬ ‫לוקח‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫אקלקטי‬ ‫פן‬ ‫עם‬ )‫מצליחה‬ ,‫כלל‬ ‫(ובדרך‬ ‫בשלום‬ ‫לחיות‬ ‫מנסה‬ .‫בחיי‬ ‫שעשיתי‬ ‫הבחירות‬ ‫הצפופה‬ ‫המצוות‬ ‫מערכת‬ ,‫הדת‬ ‫את‬ ‫כשעזבתי‬ ‫וח‬ ‫מחיי‬ ‫חלק‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫לי‬ ‫שהוכתבה‬‫נ‬ ‫שרק‬ ‫לי‬ ‫נראה‬ .‫ובודדה‬ ‫חשופה‬ ,‫פגיעה‬ ‫שתי‬ ‫חור‬ ‫איזה‬ ‫להבין‬ ‫יכול‬ ‫בשאלה‬ ‫שחזר‬ ‫אמתי‬ ‫דתי‬ ‫מילים‬ ‫אכביר‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ ,‫בחייו‬ ‫לפתע‬ ‫לו‬ ‫נפער‬ .‫שחשתי‬ ‫הפתאומי‬ ‫החוסר‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫בניסיון‬ ‫עליו‬ ‫לחשוב‬ ‫יכולה‬ ‫שאני‬ ‫קרוב‬ ‫הכי‬ ‫הדימוי‬ ,‫ושכפצ‬ ‫נשק‬ ‫ללא‬ ‫לקרב‬ ‫שיוצא‬ ‫חייל‬ ‫הוא‬ .‫הגנה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫ממשיים‬ ‫איומים‬ ‫מול‬ ‫חשוף‬ ‫הרבה‬ ,‫דתי‬ ‫ספר‬ ‫בבית‬ ‫שנים‬ 12 ‫למדתי‬ ‫המר‬ ‫הדבר‬ ‫הייתה‬ ‫עקיבא‬ ‫בני‬ ‫תנועת‬ ‫שנים‬‫נ‬ ‫היי‬ .‫שלי‬ ‫העיקרי‬ ‫התשוקה‬ ‫ומושא‬ ‫בחיי‬ ‫כזי‬‫נ‬ ‫שנועדו‬ ,‫מסיביות‬ ‫מוח‬ ‫שטיפות‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫תי‬ ‫זה‬ ‫בעולם‬ ‫השום‬ ‫כקליפת‬ ‫שאני‬ ‫לי‬ ‫להזכיר‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫אליו‬ ‫הגדול‬ ‫הבוס‬ ‫הוא‬ ‫ושאלוהים‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולקיים‬ ‫ברציפות‬ ‫עיניי‬ ‫את‬ ‫לשאת‬ ‫ורבנים‬ ‫מורים‬ ,‫הורים‬ - ‫אדמות‬ ‫עלי‬ ‫ששליחיו‬ ,‫זאת‬ ‫אעשה‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫לי‬ ‫הובהר‬ .‫לי‬ ‫אומרים‬ - ‫וסופי‬ ‫גיהינום‬ ‫ינחילני‬ ‫והנוקם‬ ‫הנוטר‬ ‫האל‬ ,‫ואבוי‬ ,‫חטאיי‬ ‫עקב‬ ‫זאת‬ ‫אדמה‬ ‫מעל‬ ‫להיכחד‬ ‫לסבול‬ ‫אליי‬ ‫לקרובים‬ ‫לגרום‬ ‫אף‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ‫להפחי‬ ‫ניסתה‬ ‫חייתי‬ ‫שבה‬ ‫הסביבה‬ .‫מחטאיי‬‫נ‬ ‫סופי‬ ‫הישר‬ ‫בדרך‬ ‫אלך‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫דני‬ ,‫שכזה‬ ‫נס‬ ‫במעין‬ ,‫איכשהו‬ ‫אבל‬ ,‫עקום‬ ‫יהיה‬ ‫וחשבתי‬ ‫עצמי‬ ‫משל‬ ‫עצמית‬ ‫תודעה‬ ‫פיתחתי‬ .‫מהם‬ ‫אחרת‬ ‫קצת‬ ‫דעת‬ ‫עץ‬ ‫מאיזה‬ ?‫בדרך‬ ‫לי‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫על‬ ‫אצבע‬ ‫לשים‬ ‫לי‬ ‫קשה‬ ?‫עיניי‬ ‫ונפקחו‬ ‫אכלתי‬ ‫הבנתי‬ ‫שבמהלכו‬ ,‫תהליך‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫מדויק‬ ‫רגע‬ ‫ושנוצרים‬ ,‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫אינם‬ ‫דתיים‬ ‫שאנשים‬ ‫פחות‬ ‫האל‬ ‫בעיני‬ ‫שווים‬ ‫אינם‬ ‫בודהיסטים‬ ‫או‬ ‫שטויות‬ ‫שמדברים‬ ‫רבנים‬ ‫יש‬ ,‫וכן‬ ,‫מיהודים‬ ‫בטח‬ .‫לא-טובים‬ ‫כאנשים‬ ,‫לטעמי‬ ,‫ומתנהגים‬ ‫אינה‬ ‫ושהדת‬ ‫אישה‬ ‫שאני‬ ‫העובדה‬ ‫לכך‬ ‫הוסיפה‬ ,‫אותי‬ ‫להאדיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בדיוק‬ ‫מגדרה‬ ‫יוצאת‬ ‫עם‬ ‫כפמיניסטית‬ .‫אותי‬ ‫להדיר‬ ‫יותר‬ ‫אלא‬ ‫פחות‬ ‫שייכת‬ ‫לחוש‬ ‫יכולתי‬ ‫עצמאית‬ ‫מחשבה‬ ,‫היהדות‬ ‫מצוות‬ ‫של‬ ‫הכובלת‬ ‫למערכת‬ ‫ופחות‬ .‫ברורה‬ ‫די‬ ‫הייתה‬ ‫מרדני‬ ‫לצעד‬ ‫הדרך‬ ‫ומשם‬ ‫מפעו‬ ‫שבת‬ ‫בליל‬ ‫מאוחר‬ ‫חזרתי‬ .‫זוכרת‬ ‫אני‬‫נ‬ ‫חדר‬ ,16 ‫בת‬ ‫בערך‬ ‫הייתי‬ .‫עקיבא‬ ‫בבני‬ ‫לה‬ ‫יום‬ ‫אותו‬ ‫עד‬ ‫ואם‬ ,‫ואפל‬ ‫חשוך‬ ‫היה‬ ‫המדרגות‬ ‫פת‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ,‫פחדיי‬ ‫על‬ ‫איכשהו‬ ‫התגברתי‬‫נ‬ ‫ברגליים‬ ‫במדרגות‬ ‫לעלות‬ ‫הגיונית‬ ‫סיבה‬ ‫אום‬ - ‫החשמל‬ ‫מתג‬ ‫על‬ ‫לחצתי‬ .‫מפחד‬ ‫רועדות‬ ‫חושך‬ ‫השתרר‬ ‫לא‬ ,‫מפתיע‬ ‫ובאופן‬ ,‫אור‬ ‫ויהי‬ ‫בפעם‬ ‫שעוללתי‬ ‫הנורא‬ ‫החטא‬ ‫על‬ ‫בנשמתי‬ ‫והשמים‬ ‫בשבת‬ ‫אור‬ ‫הדלקתי‬ .‫בחיי‬ ‫הראשונה‬ ‫מת‬ ‫לא‬ ‫אליי‬ ‫שקרוב‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ,‫עליי‬ ‫נפלו‬ ‫לא‬ ‫שבו‬ ,‫אלוהיי‬ ‫שגם‬ ‫בטוחה‬ ‫די‬ ‫והייתי‬ ‫זה‬ ‫בגלל‬ ‫כועס‬ ‫לא‬ ,‫גדולות‬ ‫בעוצמות‬ ‫עדיין‬ ‫האמנתי‬ .‫כך‬ ‫בשל‬ ‫עליי‬ ‫מרוצה‬ ‫יהיה‬ ‫שבשמים‬ ‫שאבי‬ ‫שלי‬ ‫הרצון‬ ‫והדרכים‬ ‫האמצעים‬ ‫רק‬ ,‫השתנה‬ ‫לא‬ ‫ממני‬ ‫לרצותו‬ )‫היום‬ ‫עד‬ ‫(ומנסה‬ ‫ניסיתי‬ ‫אני‬ ‫שבהם‬ ‫שמירת‬ ‫מצוות‬ ‫את‬ ‫להמיר‬ ‫ניסיתי‬ .‫השתנו‬ ,‫(שחרית‬ ‫ביום‬ ‫פעמים‬ ‫ארבע‬ ‫תפילה‬ ,‫השבת‬ ‫בלי‬ ‫שמע-על-המיטה‬ ‫וקריאת‬ ‫ערבית‬ ,‫מנחה‬‫נ‬ ‫של‬ ‫במערכת‬ ‫במיוחד‬ ‫צנוע‬ ‫ולבוש‬ )‫מאוחר‬ ‫לה‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫הולמים‬ ‫לי‬ ‫שנראו‬ ,‫ערכים‬ .‫בעולם‬ ‫מביטה‬ ‫אני‬ ‫הע‬ ‫האבא‬ ‫עם‬ ‫יחסיי‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫אנסה‬‫נ‬ :‫משפטים‬ ‫בכמה‬ ‫שלי‬ ‫ליון‬ ‫לה‬ ‫לא‬ ‫משתדלת‬ ‫ואני‬ ‫בענייניו‬ ‫עסוק‬ ‫הוא‬‫נ‬ ‫גורל‬ ‫הרי‬ ‫בעניינים‬ ‫אלא‬ ,‫בזוטות‬ ‫אותו‬ ‫טריד‬ .‫צאצאיי‬ ‫שלום‬ ‫אומר‬ ‫שזה‬ ,‫מבחינתי‬ ‫אותו‬ ‫משמח‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫תמיד‬ ‫אותי‬ ‫אוהב‬ ‫הוא‬ ‫במתנות‬ ‫ומשתמשת‬ ‫ייעודי‬ ‫את‬ ‫מגשימה‬ ‫כשאני‬ .‫לעולם‬ ‫בואי‬ ‫עם‬ ‫לי‬ ‫העניק‬ ‫שהוא‬ .‫דת‬ ‫בנושאי‬ ‫ממני‬ ‫מיוחדות‬ ‫דרישות‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫בשבת‬ ‫אסע‬ ‫אם‬ ‫אותו‬ ‫מעניין‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫ברור‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫הכשרות‬ ‫דיני‬ ‫על‬ ‫אשמור‬ ‫זה‬ ,‫שלי‬ ‫(ובמקרה‬ ‫חיה‬ ‫אני‬ ‫עמי‬ ‫שבתוך‬ ‫לשנינו‬ ‫נחמד‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫ולכן‬ )‫ברובה‬ ‫דתית‬ ‫משפחה‬ ‫אומר‬ .‫שלי‬ ‫באג'נדה‬ ‫זאת‬ ‫אכלול‬ ‫אם‬ ‫מצדי‬ ‫ומתחשב‬ ‫ברור‬ ‫זה‬ ,‫העמים‬ ‫כל‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫אלוהים‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ,‫לחלוטין‬ ‫ומאמינה‬ ‫בטוחה‬ ‫אני‬ .‫לי‬ ‫אותו‬ ‫שאלתי‬ .‫השונים‬ ‫העממים‬ ‫בין‬ ‫אפליה‬ ‫כל‬ ‫וכך‬ ‫לשאלותיי‬ ‫קשוב‬ ‫שהוא‬ ‫כשהרגשתי‬ ‫פעם‬ .‫לי‬ ‫ענה‬ ‫הוא‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫מספרת‬ ‫אני‬ ‫למה‬ ‫אז‬ ‫מדי‬ ‫להתפלל‬ ‫עדיין‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ?‫שלי‬ ‫הדתית‬ ‫מהי‬ - ‫מאלוהים‬ ‫טוב‬ ‫ולבקש‬ ‫שלי‬ ‫בדרך‬ ‫יום‬‫נ‬ ‫חגי‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫ובתקופה‬ ,‫העולם‬ ‫ועבור‬ ‫עבורי‬ ,‫קום‬ ‫שלי‬ ‫הצורך‬ ,‫בברכה‬ ‫אותנו‬ ‫המציפים‬ ‫תשרי‬ ‫טוב‬ ‫אדם‬ ‫להיות‬ ‫ובמאמץ‬ ‫בהודיה‬ ,‫בתפילה‬ .‫גדל‬ ‫אף‬ ‫יותר‬ ‫הד‬ ‫משל‬ ‫בפנינים‬ ‫אתכם‬ ‫לשתף‬ ‫לי‬ ‫הרשו‬‫נ‬ ‫ב�נ‬ ‫פעפעו‬ ,‫ללבי‬ ‫שחדרו‬ 14 ‫-ה‬ ‫למה‬ ‫לאי‬- ‫קצת‬ ‫להיות‬ ‫לי‬ ‫שיעזרו‬ ‫מקווה‬ ‫ואני‬ ‫שמתי‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ ,‫יום‬ ‫בכל‬ :‫בתשעד‬ ‫טובה‬ ‫יותר‬ ‫שהת‬ ‫מזל‬ ‫בר‬ ‫הנך‬ ‫שהיום‬ ‫תחשוב‬ ,‫מתעורר‬‫נ‬ ‫ולא‬ ‫יקרים‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ,‫חי‬ ‫אני‬ .‫עוררת‬ ‫לפתח‬ ‫כוחותיי‬ ‫בכל‬ ‫אשתמש‬ .‫אותם‬ ‫אבזבז‬ ‫להשיג‬ ,‫לאחרים‬ ‫לבי‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ,‫עצמי‬ ‫את‬ ‫מח‬ ‫אכונן‬ .‫התודעה‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫לרווחת‬ ‫הארה‬‫נ‬ ‫או‬ ‫אכעס‬ ‫לא‬ ,‫אחרים‬ ‫כלפי‬ ‫לב‬ ‫טוב‬ ‫של‬ ‫שבות‬ ‫לאחרים‬ ‫לעזור‬ ‫אנסה‬ ,‫אחרים‬ ‫על‬ ‫רע‬ ‫אחשוב‬ .‫שאוכל‬ ‫ככל‬ ‫בסבל‬ ‫סלע‬ ‫שוחקים‬ ‫שמים‬ ‫שכמו‬ ,‫מקווה‬ ‫אני‬‫נ‬ ‫אקפיד‬ ‫אם‬ ,‫הזאת‬ ‫התפילה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ,‫קץ‬ ‫אין‬ ‫נות‬ .‫מטרתה‬ ‫את‬ ‫תשיג‬ ,‫יום‬ ‫מדי‬ ‫לעצמי‬ ‫להזכירה‬ .‫זכיתי‬ - ‫בזכותה‬ ‫קצת‬ ‫אשתפר‬ ‫אם‬ ‫ואפילו‬ ‫שאול‬ ‫יהונתן‬ :‫צילום‬ ‫אור‬ ‫ויהי‬ - ‫החשמל‬ ‫מתג‬ ‫על‬ ‫לחצתי‬ .‫עקיבא‬ ‫בני‬ ‫חניכות‬ '‫דעת‬ ‫'עץ‬ ‫מאיזה‬ ?‫בדרך‬ ‫לי‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫אצבע‬ ‫לשים‬ ‫לי‬ ‫קשה‬ ?‫עיניי‬ ‫ונפקחו‬ ‫אכלתי‬ ‫שבמהלכו‬ ,‫תהליך‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫מדויק‬ ‫רגע‬ ‫על‬ ,‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫אינם‬ ‫דתיים‬ ‫שאנשים‬ ‫הבנתי‬ ‫שווים‬ ‫אינם‬ ‫בודהיסטים‬ ‫או‬ ‫ושנוצרים‬ ‫רבנים‬ ‫יש‬ ,‫וכן‬ ,‫מיהודים‬ ‫פחות‬ ‫האל‬ ‫בעיני‬ ‫שטויות‬ ‫שמדברים‬

×