Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Poznań, 25.07.2012 r.               ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2012/GSBW     (do niniejszego trybu nie stos...
IV. Opis przedmiotu zamówieniaTermin realizacji wizyty studyjnej do Szwecji: 17-21.09.2012 roku.Zakres usługi obejmuje:1. ...
2-letnie doświadczenie w prowadzeniu tłumaczeń konferencyjnych;      posiadać wyższewykształcenie w zakresie lingwis...
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przezosobę/osoby podpisujące ofertę. Popraw...
b) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium – oferta z najkorzystniejszą     ceną otrzymuje 100 pun...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zapytanie ofertowe o usługę organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

8,189 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zapytanie ofertowe o usługę organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

 1. 1. Poznań, 25.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadąkonkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia22.12.2011 roku), na wyłonienie Wykonawcy usługi organizacji wizyty studyjnej do Sztokholmuw Szwecji, organizowanej w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy iintegracji społecznej” zadanie nr 4 - „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym:Opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego zeŚrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej ProjektemStandardy w Pomocy lub Projektem SwP).Zamówienie obejmuje realizację usługi zorganizowania i przeprowadzenia zagranicznej wizytystudyjnej do Szwecji dla grupy 11 osób, według listy nazwisk wskazanej przez Zamawiającego.Od Wykonawcy oczekuje się zapewnienia transportu uczestników do kraju i miejscowościprzeprowadzenia wizyty, zapewnienia transferów lokalnych w miejscu wizyty, organizacji noclegu iwyżywienia dla uczestników wizyty studyjnej, transport uczestników do miejsc spotkań zprzedstawicielami wybranych instytucji, ubezpieczenia uczestników wizyty oraz zabezpieczeniaodpowiedniego personelu.I. Nazwa i adres ZamawiającegoZwiązek Organizacji Sieć Współpracy BARKAul. Św. Wincentego 6/961-003 PoznańKRS 0000208767NIP 782-23-00-298REGON 634594030II. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności w ramach Zasad FinansowaniaProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011 r. Do postępowania nie mają zastosowaniaprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655, z późn. zm.).III. Wspólny Słownik Zamówień55100000-1 Usługi hotelarskie55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą60410000-5 Usługi regularnego transportu lotniczego63515000-2 Usługi podróżne63520000-0 Usługi agencji transportowych66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. IV. Opis przedmiotu zamówieniaTermin realizacji wizyty studyjnej do Szwecji: 17-21.09.2012 roku.Zakres usługi obejmuje:1. Zapewnienie transportu dla uczestników wizyty studyjnej z Lwówka Wielkopolskiego doSzwecji wraz z drogą powrotną. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie następującychśrodków transportu: a) Bus na trasie Lwówek Wlk. – Poznań, Poznań – Lwówek Wlk. b) Samolot – wylot i powrót na trasie Poznań – Sztokholm (bilety zostaną zarezerwowane w klasie ekonomicznej, w samolotach rejsowych). Proponowany termin i miejsce:  odlotu – z Poznania do Sztokholmu 17.09.2012 rok;  przylotu – ze Sztokholmu do Poznania 21.09.2012 rok.2. Zapewnienie noclegów dla uczestników wizyty. Wykonawca zapewni uczestnikom w całymokresie pobytu (4 noclegi) zakwaterowanie w jednym obiekcie zapewniającym uczestnikom dobre warunkipobytu (hotel o standardzie przynajmniej 3 gwiazdkowym w pokojach 2 osobowych. Każdy zpokojów musi być wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym);3. Zapewnienie wszelkich transferów na miejscu. Zapewnienie transferów lokalnych dla całejgrupy, w tym transport uczestników z lotniska do hotelu, transport uczestników na miejsca spotkańwynajętym busem (bus przygotowany do transportu 12+1 pasażerów, wyposażony w klimatyzację,ABS, ASR oraz jeśli możliwe ESP);W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania ze środków transportuzbiorowego;4. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wizyty studyjnej. Wykonawca zobowiązany jestzapewnić pełne wyżywienie składające się ze śniadania, obiadu i kolacji. Zamawiający dopuszczasytuację, w której śniadanie będzie wydawane w hotelu. Pozostałe posiłki powinny być realizowanepoza miejscem zakwaterowania uczestników wizyty studyjnej.Przewiduję się następującą liczbę posiłków dla 11 osób:  17.09. – kolacja;  18, 19 i 20.09. – śniadanie, obiad, kolacja;  21.09. – śniadanie, obiad;wynoszącą w sumie 4 śniadania, 4 obiady, 4 kolacje.5. Zapewnienie personelu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia:a) przewodnika grupy, który zajmie się opieką nad uczestnikami wizyty studyjnej. Przewodnikgrupy może dołączyć do grupy na miejscu. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązanyzapewnić wszelkie wsparcie uczestnikom wizyty studyjnej do momentu rozpoczęcia podróży aż dojej zakończenia w miejscu przeprowadzenia wizyty. Przewodnik grupy powinien posiadać wiedzęnt. lokalnej obyczajowości, komunikacji w miejscu przeprowadzania wizyt studyjnych.b) tłumacza z języka szwedzkiego, który zapewni tłumaczenie w trakcie spotkań merytorycznychi będzie posiadał dobrą znajomość zagadnień z zakresu bezdomności i systemu wsparcia osóbbezdomnych; musi władać biegle językiem polskim w mowie i w piśmie oraz posiadać co najmniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. 3. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu tłumaczeń konferencyjnych; posiadać wyższewykształcenie w zakresie lingwistyki stosowanej lub ukończone studia dla tłumaczykonferencyjnych w zakresie języka używanego podczas spotkań z przedstawicielami instytucjiwskazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza sytuację, w której funkcje przewodnika i tłumacza wykonywane sąprzez jedną osobę. 6. Ubezpieczenie uczestników wizyty studyjnej od następstw nieszczęśliwych wypadków,kosztów leczenia oraz utraty bagażu. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia każdego zuczestników wizyty studyjnej od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 20tys. złotych, jak również od kosztów leczenia na kwotę co najmniej 100 tys. złotych. Ponadtozobowiązany jest ubezpieczyć bagaż każdego z uczestników wizyty na kwotę co najmniej 4 tys.złotych.Zamawiający bierze odpowiedzialność za zorganizowaniem spotkań z przedstawicielamiwybranych instytucji w Sztokholmie. Dokładny program przeprowadzenia wizyty studyjnejwraz z rozkładem czasu i miejsc spotkań zostanie przekazany Wykonawcy usługi przezZamawiającego.V. Minimalne wymagania dotyczące Wykonawcy1. Posiadanie przynajmniej 3 letniego doświadczenia w realizacji podobnych usług.VI. Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących Wykonawcy1. Oświadczenie orzekające o skutecznym przeprowadzeniu 3 podobnych zamówień w ciąguostatnich 5 lat.2. Dane osób zaangażowanych w realizację wizyty studyjnej (personel) w postaci dokumentów:  Curriculum Vitae  certyfikatu poświadczającego znajomość danego języka obcego (tłumacz),3. Kosztorys realizacji zlecenia z podaniem kwoty brutto realizacji przedmiotu zamówienia.4. Wyznaczenie osoby do kontaktu w kwestii organizacji wizyty studyjnej.VII. Sposób przygotowania oferty1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ZapytaniaOfertowego.4. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej (zeskanowane, podpisane dokumenty) lub wformie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego.5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonychprzez okres i na warunkach określonych w ofercie. Zleceniodawca proponuje aby oferta podzielonabyła na odpowiednie pozycje kosztowe jak w punkcie IV niniejszego zapytania.7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione doreprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lubinnym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobęumocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. 4. 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przezosobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzonedatą ich dokonania.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r.Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiedniooznaczyć zastrzeżone informacje.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie odwyników postępowania.VIII. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lubkapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającymlub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobamiwykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniemprocedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.IX. Data i sposób złożenia oferty1. Oferty należy złożyć drogą mailową na adres: michal.remisz@barka.org.pl lub w biurzeZamawiającego: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznańdo dnia 10 sierpnia 2012 r. do godziny 12.00. Decydująca jest data wpływu oferty.2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczącychtreści złożonych ofert.X. Kontakt z Zamawiającym1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Michał Remisz tel. 697-570-307, (61) 668-23-14; adres e – mail: michal.remisz@barka.org.pl.2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogąpisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień orazinformacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ichotrzymania.XI. Kryteria wyboru oferty1. Ocenie zostaną poddane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiającydokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następującychkryteriów:a) Formalne: a) Minimalne wymagania dotyczące Wykonawcy (punkt V) – warunek konieczny – oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia. b) Oferty nie spełniające minimalnych wymogów zostaną odrzucone.b) Merytoryczne: a) Cena - waga procentowa kryterium - 100% Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. 5. b) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium – oferta z najkorzystniejszą ceną otrzymuje 100 punktów, a każda kolejna otrzymuje punktację proporcjonalną do jej atrakcyjności cenowej (równą wartości procentowej). c) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą oceną. d) W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.XII. Przesłanki odrzucenia ofertyZamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;  zostanie złożona po terminie składania ofert;  będzie zawierała rażąco niską cenę;  będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.XIII. Ogłoszenie wyników postępowania1. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowejZamawiającego www.barka.org.pl do dnia 14 sierpnia 2012 roku do godz. 17:00.2. O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego wdrodze postępowania Wykonawcę drogą elektroniczną.XIV. Inne informacje dotyczące postępowania1. Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane, o czymWykonawcy zostaną powiadomieni.2. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny zkażdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przekroczą kwotę, jakąZamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynikiem negocjacji będziewyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy oferenci będą mogli złożyć oferty z nowąniższą ceną.Lista załączników:1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego;2. Załącznik nr 2 - wzór umowy; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×