Zapytanie ofertowe o usługę doradztwa

774 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zapytanie ofertowe o usługę doradztwa

  1. 1. Poznań, 13.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705Kodeksu cywilnego na wyłonienie eksperta z zakresu standardu streetworkingu w celuwykonania usługi doradztwa organizowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardówusług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi wtym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanegoze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej ProjektemStandardy w Pomocy lub Projektem SwP).I. Nazwa i adres ZamawiającegoZwiązek Organizacji Sieć Współpracy BARKAul. Św. Wincentego 6/961-003 PoznańKRS 0000208767NIP 782-23-00-298REGON 634594030II. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).III. Wspólny Słownik Zamówień73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzaniaIV. Opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie usługi dwugodzinnego doradztwa z zakresu standardustreetworkingu opracowanego w ramach Projektu Standardy w Pomocy na spotkaniu partnerstwalokalnego w Stargardzie Szczecińskim.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu udzielenie doradztwa.3. Doradca (zwany również Wykonawcą) otrzyma od Zamawiającego wytyczne odnośnie potrzebinformacyjnych uczestników spotkania.4. Spotkanie odbędzie się dnia 31.07.2012 roku. Wykonawca zostanie poinformowany o dokładnymmiejscu i czasie spotkania dnia 27.07.2012 roku.5. Koszty przejazdu pokrywa Wykonawca.V. Minimalne wymagania dotyczące WykonawcyZamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przez jednego eksperta, specjalizującegosię w wymienionym standardzie streetworkingu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musispełniać wymagania:a) Posiadać doświadczenie w pracy streetworkera (minimum 1 rok);b) Posiadać wiedzę na temat standardu streetworkingu opracowanego w ramach projektu SwP.Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów w razie wątpliwości co dospełnienia przez danego Wykonawcę minimalnych wymagań. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. 2. VI. Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących WykonawcyW celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w pkt. V, Zamawiający żąda przedłożenia:a) Opis doświadczenia;b) Oświadczenie o znajomości danego standardu.VII. Sposób przygotowania oferty1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ZapytaniaOfertowego.4. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej (zeskanowane, podpisane dokumenty) lub wformie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego.5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonychprzez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena nie podlega zmianom przez cały okrestrwania umowy.7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione doreprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lubinnym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobęumocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przezosobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzonedatą ich dokonania.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r.Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiedniooznaczyć zastrzeżone informacje.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie odwyników postępowania.VIII. Data i sposób złożenia oferty1. Oferty należy złożyć drogą mailową na adres: michal.remisz@barka.org.pl lub w biurzeZamawiającego: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznańdo dnia 27 lipca 2012 r. do godziny 10.00. Decydująca jest data wpływu oferty.2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczącychtreści złożonych ofert.VII. Kontakt z Zamawiającym1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Michał Remisz tel. 697-570-307, (61) 668-23-14; adres e – mail: michal.remisz@barka.org.pl.2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogąpisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień orazinformacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ichotrzymania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  3. 3. VIII. Kryteria wyboru oferty1. Ocenie zostaną podane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiający dokonaoceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następującychkryteriów:a) Formalne:  Minimalne wymagania dotyczące Wykonawcy (punkt V) – warunek konieczny – oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.  Oferty nie spełniające minimalnych wymogów zostaną odrzucone.b) Merytoryczne:  Cena - waga procentowa kryterium - 100%  Sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium – oferta z najkorzystniejszą ceną otrzymuje 100 punktów, a każda kolejna otrzymuje punktację proporcjonalną do jej atrakcyjności cenowej (równą wartości procentowej).2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą oceną.3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszczamożliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.X. Przesłanki odrzucenia ofertyZamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;  zostanie złożona po terminie składania ofert;  będzie zawierała rażąco niską cenę;  będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.IX. Ogłoszenie wyników postępowania1. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowejZamawiającego www.barka.org.pl do dnia 27.07.2012 roku do godz. 16:00.2. O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego wdrodze postępowania Wykonawcę drogą elektroniczną.IX. Inne informacje dotyczące postępowania1. Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane, o czymWykonawcy zostaną powiadomieni.2. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny zkażdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przekroczą kwotę, jakąZamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynikiem negocjacji będziewyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy oferenci będą mogli złożyć oferty z nowąniższą ceną.Lista załączników:1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego;2. Załącznik nr 2 - wzór umowy; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×