Poznao, dnia 20.02.2012r.              ZAPYTANIE OFERTOWE  na druk i oprawę publikacji wraz z opracowaniem ...
Uwagi ogólneZamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeo na każdym etapie realizacji umowy i wydawaniawiążąc...
2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne   zaświadczenie o ...
www.barka.org.pl9. Odrzucenie wykonawcy  Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:  1) w przypadku niespe...
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór Formularza Oferty.                            OF...
8) Oświadczam(y), ze zapoznałem(zapoznaliśmy) sie w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym    zakresem zamówi...
UMOWA                    NR …………….........…………….                  zawarta w dniu …………...
7. Wykonawca oświadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym  przedmiotem umowy...
4. Datą przekazania zamówienia jest dzieo 13.03.2012r. Miejscem przekazania jest siedziba Zamawiającego.  Potwierdzeniem ...
§ 12.1. Wszelkie spory czy roszczenia miedzy Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny byd rozwiązywane bez  zbędne...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zapytanie ofertowe na wydruk ksiązki wydawnicze

2,471 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zapytanie ofertowe na wydruk ksiązki wydawnicze

 1. 1. Poznao, dnia 20.02.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i oprawę publikacji wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu 7.2.2 „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Stowarzyszenie Wydawnicze Barki ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznao KRS 0000177705 NIP 7822322673 REGON 300042851 Stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację opisanego niżej zadania. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.barka.org.pl oraz www.ekonomiasolidarna.pl, a także w siedzibie Zamawiającego. 12. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:  Opracowanie graficzne (uspójnienie wykresów, tabel, schematów oraz opracowanie graficzne okładki)  Skład (tekst do składu dostarczony będzie przez Zamawiającego drogą mailową w formacie .doc)  Łamanie tekstu  Przygotowanie do druku (w tym naniesienie poprawek po korekcie językowej mającej miejsce po składzie)  Druk  Dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego Parametry Format A5 Ilośd stron Około 350 Oprawa sztywna karton Ilośd kolorów wnętrza 1 kolor (czarno – biały) na około 310 stronach + 40 stron ze zdjęciami na koocu książki w full kolorze Rodzaj papieru wnętrza Kreda matowa 80g Ilośd kolorów okładki Full color Rodzaj papieru okładki Karton Rodzaj okładki szyta Nakład 3.000 Wykresy/Schematy/tabele tak Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 2. 2. Uwagi ogólneZamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeo na każdym etapie realizacji umowy i wydawaniawiążących poleceo co do sposobu wykonania umowy. W przypadku realizacji przez jednego Wykonawcę całegozakresu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru i zatwierdzenia każdej części zamówienia.Po składzie całośd materiału zostanie przekazana do korekty językowej. Wykonawca będzie zobowiązany nanieśdpoprawki korektorskie przed oddaniem materiału do druku. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 79810000-5 Usługi drukowania 79820000-8 Usługi związane z drukowaniem 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy3. Termin wykonania zamówienia (z dostawą do siedziby Zamawiającego) 13 marca 2012 r.4. Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe 1) Każdy Wykonawca może złożyd tylko jedna ofertę. 2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą byd podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 2 pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty musza byd podpisane przez wszystkie te osoby. 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyd oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostad wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź tez przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Forma oferty 1) Ofertę należy złożyd osobiście, pocztą tradycyjną/kurierem bądź drogą elektroniczną. 2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą byd przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem kopii. 3) Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Elementy oferty Kompletna oferta powinna zawierad: 1) Wypełniony Formularz Oferty. Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 3. 3. 2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). 3) Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).5. Miejsce, sposób i termin składania ofert Ofertę należy złożyd do dnia 02 marca 2012 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – wydruk książki”. Oferty można składad:  osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Wydawnicze Barki ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznao  przesład listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Wydawnicze Barki ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznao (decyduje data wpływu do Zamawiającego)  mailem w formie zeskanowanego dokumentu na adres: justyna.gawron@barka.org.pl6. Informacje na temat zamówienia Dodatkowych informacji udziela: Justyna Gawron tel.: 609 66 04 30, e-mail: justyna.gawron@barka.org.pl 37. Kryteria oceny ofert 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2) Oferty ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. 3) Zasady oceny kryterium "Cena". W przypadku tego kryterium, oferta najtaosza otrzyma 100 pkt, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 100 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największa liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą dla pod względem współpracy z Wykonawcą.8. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 2) Sprawdzanie wiarygodności ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeo, wykazów, danych i informacji. 3) Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej: Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 4. 4. www.barka.org.pl9. Odrzucenie wykonawcy Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, 3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, 4) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo.10. Sposób porozumiewania sie Zamawiającego z Wykonawcami W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.11. Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.12. Pozostałe informacje 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie www.barka.org.pl Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 4 2) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę droga e-mailowa wraz z informacją o wynikach postępowania.13. Zamówienie uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zamówienia uzupełniającego do niniejszego maksymalnie do 50% wartości oferty (umowy). Zamówienie uzupełniające polegad będzie na realizacje tej samej usługi, jak opisano w niniejszym zapytaniu ofertowym, ale na zwiększonym nakładzie. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem lub odrębna umową . Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenia mu zamówienia uzupełniającego.14. Finansowanie Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej15. Wykaz załączników Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: 1) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2) Załącznik nr 2 Wzór Umowy Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 5. 5. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór Formularza Oferty. OFERTA ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA druk i oprawę publikacji wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu 7.2.2 „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego1. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Wydawnicze Barki ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznao2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Nr telefonu: Nr faksu: Adres e-mail: 5 NIP Regon3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem sie z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia. 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego. 3) Wynagrodzenie za: druk i oprawę publikacji wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniem wynosi brutto: (z VAT) …………………………............................................................................................................ zł (słownie: .................................................................................................................................................. ). skalkulowane według poniższego cennika Liczba stron publikacji Cena brutto za Cena brutto Cena bruttoL.p. Liczba egzemplarzy po składzie pojedynczy za stronę razem (w tym 4 strony okładki) egzemplarz 1. 3000 szt. 350 str. 4) Oświadczam(y), że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały czas trwania zamówienia. 5) Zamówienie zrealizuje(my) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6) Akceptuję bez zastrzeżeo wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 7) W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuje(emy) sie do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 6. 6. 8) Oświadczam(y), ze zapoznałem(zapoznaliśmy) sie w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomośd powyższego stanu nie może byd przyczyną dodatkowych roszczeo finansowych. 9) Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie sie wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięd, synowa), w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeostwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 10) Załącznikami do niniejszej oferty są: a) dokument stwierdzający status prawny…………..…………………., dnia…………………….. ……………………………………………….… (czytelny podpis) 6Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór Umowy Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 7. 7. UMOWA NR …………….........……………. zawarta w dniu ……………….2012 r. w ..............................................................pomiędzyStowarzyszenie Wydawnicze Barkiul. Bydgoska 6/761-123 PoznaoKRS 0000177705NIP 7822322673REGON 300042851zwanym dalej „Zamawiajacym”,reprezentowanym przez:Przewodniczącą Zarządu – Dagmarę Szlandrowicz oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu – Dominika Górnegoa…………………………………………..., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………….. § 1.Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasadykonkurencyjności na druk i oprawę publikacji wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniem, w ramach 7projektu 7.2.2 „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu” współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. § 2.1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy druk i oprawę publikacji wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu 7.2.2 „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.07.02.02-30-037/09 zawartej w dniu 27.10.2010r. (zwanego dalej „zleceniem”).2. Przedmiot zlecenia ma byd wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego oraz jego wyjaśnieo i zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treśd Zapytania Ofertowego.4. Strony dopuszczają możliwośd zmniejszenia/zwiększenia nakładu oraz zmniejszenia/zwiększenia liczby stron publikacji .5. Zlecenie zostanie wykonane w terminie 13 marca 2012 br. Wykonanie zlecenia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony.6. Wykonawca zobowiązuje sie w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniad sugestie i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania. W szczególności przed wydrukowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawid Zamawiającemu elektroniczną wersję druku – celem jego ostatecznego zatwierdzenia. Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 8. 8. 7. Wykonawca oświadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy.8. Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne konieczne do realizacji przedmiotowej umowy. § 3.1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na wykonanie zlecenia z najwyższa starannością.2. Wykonawca zobowiązuje sie zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych czy stanowiących tajemnice Zamawiającego, o których sie dowiedział w trakcie realizacji niniejszej umowy.3. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udzielad ustnych lub pisemnych informacji (według wyboru Zamawiającego) o stanie zaawansowania realizacji zlecenia. Ponadto na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazywad wykonane części zlecenia.4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji Projektu.5. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, zasad obowiązujących w Partnerstwie, zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania6. danych osobowych. Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej 8 dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy. § 4.1. Za zrealizowanie całego zamówienia (z zastrzeżeniem §2 ust.4), Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Wykonawcy ogólna kwotę brutto: ............................................ zł (słownie: .............................................).2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji zlecenia. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia nakładu publikacji czy liczby stron publikacji Wykonawcy przysługuje odpowiednio zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia (zgodnie z cennikiem z oferty). §51. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następuje na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Zrealizowanie jest potwierdzone podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.2. Zapłata nastąpi przelewem na numer rachunku podanego przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.3. Za dzieo zapłaty uważa sie dzieo złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. § 6.1. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego w dniu 02.03.2012r.2. W tym terminie Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zlecenia.3. Podstawa uznania zamówienia za wykonane jest podpisany przez Zamawiającego w terminie wskazanym w poprzednim ustępie protokół odbioru zlecenia bez uwag. W przypadku braku uwag do przedmiotu umowy za wykonanie w terminie uważa się również późniejsze podpisanie protokołu odbioru. Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 9. 9. 4. Datą przekazania zamówienia jest dzieo 13.03.2012r. Miejscem przekazania jest siedziba Zamawiającego. Potwierdzeniem przekazania jest protokół przekazania.5. Zamawiający w terminie 5 dni od przekazania może zgłaszad Wykonawcy uwagi do zlecenia i wyznaczyd termin na jego uzupełnienie lub poprawienie lub dokonad odbioru przedmiotu umowy (protokołem odbioru).6. W przypadku kolejnego złożenia przedmiotu umowy ust. 3-4 znajdują zastosowanie.7. W przypadku braku uwag Strony podpisują protokół odbioru. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie, o którym mowa w ust. 4 protokół uważa się za podpisany z dniem następującym po terminie wskazanym w ust. 4. § 7.Zamawiający nie posiada w stosunku do Wykonawcy jakichkolwiek uprawnieo i obowiązków charakterystycznych dlastosunku pracy. Żadne z postanowieo niniejszej umowy nie może byd w razie jakichkolwiek wątpliwościinterpretowane jako odnoszące sie do regulacji z zakresu prawa pracy, a ma byd interpretowane wyłącznie jakoumowa cywilnoprawna. § 8.1. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawca w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ...................................., tel. fax ……………………., e-mail:…………….. Osoba wskazana w poprzednim zdaniu jest upoważniona do podpisywania protokołu odbioru lub wykonywania czynności, o których mowa powyżej w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.2. Ze strony Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ...................................., tel. ....................., fax ……………………., e-mail:……………. . 9 § 9.1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzieo zwłoki.2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy taki przypadek.3. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku gdy szkoda z tytułu opóźnienia wskazanego w poprzednim ustępie przekroczy wysokośd zastrzeżonych kar umownych. § 10.Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:1) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę;2) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy na podstawie, której jest finansowana niniejsza umowa;3) nieprzekazania środków przez Lidera na realizację niniejszej umowy. § 11.1. Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zamówienia uzupełniającego do niniejszego zamówienia maksymalnie do 50% wartości (umowy).2. Zamówienie uzupełniające polegad będzie na realizacji tej samej usługi, jak opisano w załączonym zapytaniu ofertowym, ale na zwiększonym nakładzie. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem do umowy lub odrębną umową.3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenie mu zamówienia uzupełniającego. Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,
 10. 10. § 12.1. Wszelkie spory czy roszczenia miedzy Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny byd rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji miedzy Stronami.2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sad właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 13.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w szczególności zmiany sposobu jej wykonania, mogą nastąpid jedynie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA: ………………………………… ………………………………… 10 Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6  Tel.: +48 61 6682421, Fax: +48 61 6682418  www.barka.org.pl, www.ekonomiasolidarna.pl, rces@barka.org.pl,

×