Poznań, 15.06.2012 r.               ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/GSBW     (do niniejszego trybu nie st...
b) Posiadać doświadczenie (tzn. być aktywnym członkiem partnerstwa lokalnego);  c) Posiadać wiedzę na temat standardu par...
pisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  oraz informacji drogą elektronicz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zapytanie ofertowe na ekspertów białogard

841 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zapytanie ofertowe na ekspertów białogard

 1. 1. Poznań, 15.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705Kodeksu cywilnego na ekspertów w zakresie partnerstw lokalnych i streetworkinguorganizowane w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracjispołecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu„Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Projektem 1.18.).I. Nazwa i adres Zamawiającego Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań KRS 0000208767 NIP 782-23-00-298 REGON 634594030II. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).III. Wspólny Słownik Zamówień 80522000-9 Seminaria szkoleniowe 80590000-6 Usługi seminaryjne 80500000-9 Usługi szkoleniowe 79632000-3 Szkolenie pracowników 80511000-9 Usługi szkolenia personeluIV. Opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 4 godzinnego (po 2 godzinny każdy z ekspertów) spotkania dla Rady Miasta i Partnerstwa Lokalnego w Białogardzie w celu prezentacji dwóch wybranych standardów: a) Standardu partnerstw lokalnych; b) Standardu streetworkingu.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wystąpień ekspertów.3. Ekspert (zwany również Wykonawcą) otrzyma od Zamawiającego wytyczne odnośnie potrzeb informacyjnych uczestników spotkania.4. Spotkanie odbędzie się dnia 02.07.2012 roku o godzinie 10:00. Miejscem spotkania jest siedziba Urzędu Miasta Białogard przy ulicy 1 Maja 18 w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim.5. Koszty przejazdu pokrywa Wykonawca.V. Minimalne wymagania dotyczące WykonawcyZamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przez dwóch Ekspertów,specjalizujących się w jednym spośród dwóch wymienionych standardów. W ramach realizacjizamówienia Wykonawca musi spełniać wymagania:1. Ekspert przedstawiający standard partnerstw lokalnych: a) Posiadać wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. b) Posiadać doświadczenie (tzn. być aktywnym członkiem partnerstwa lokalnego); c) Posiadać wiedzę na temat standardu partnerstw lokalnych;2. Ekspert przedstawiający standard streetworkingu: a) Posiadać doświadczenie w pracy streetworkera (minimum 1 rok); b) Posiadać wiedzę na temat standardu streetworkingu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów w razie wątpliwości co do spełnienia przez danego Wykonawcę minimalnych wymagań.VI. Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących WykonawcyW celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w pkt. V, Zamawiający żąda przedłożenia: a) Opis doświadczenia; b) Oświadczenie o znajomości danego standardu.VII. Sposób przygotowania oferty1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.4. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej (zeskanowane, podpisane dokumenty) lub w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego.5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.VIII. Data i sposób złożenia oferty1. Oferty należy złożyć drogą mailową na adres: michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań do dnia 29 czerwca 2012 r. do godziny 10.00. Decydująca jest data wpływu oferty.2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.VII. Kontakt z Zamawiającym1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Michał Remisz tel. 697-570-307, (61) 668- 23-14; adres e – mail: michal.remisz@barka.org.pl.2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. 3. pisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.VIII. Kryteria wyboru oferty1. Ocenie zostaną podane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów: a) Formalne:  Minimalne wymagania dotyczące Wykonawcy (punkt V) – warunek konieczny – oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.  Oferty nie spełniające minimalnych wymogów zostaną odrzucone. b) Merytoryczne:  Cena - waga procentowa kryterium - 100%  Sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium – oferta z najkorzystniejszą ceną otrzymuje 100 punktów, a każda kolejna otrzymuje punktację proporcjonalną do jej atrakcyjności cenowej (równą wartości procentowej).2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą oceną.3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.X. Przesłanki odrzucenia ofertyZamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;  zostanie złożona po terminie składania ofert;  będzie zawierała rażąco niską cenę;  będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.IX. Ogłoszenie wyników postępowania1. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.barka.org.pl do dnia 29.06.2012 roku do godz. 16:00.2. O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego w drodze postępowania Wykonawcę drogą elektroniczną.IX. Inne informacje dotyczące postępowania1. Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.2. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy oferenci będą mogli złożyć oferty z nową niższą ceną.Lista załączników:1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego;2. Załącznik nr 2 - wzór umowy; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×