Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaproszenie na Konferencje 06042009

2,832 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zaproszenie na Konferencje 06042009

  1. 1. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka „JAK INSTYTUCJE EKONOMII SPOŁECZNEJ ZMIENIAJĄ OBLICZA GMIN WIELKOPOLSKICH” 6 kwietnia 2009 rok Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Bud. A Al. Niepodległości 16/18, Poznań Szanowni Państwo inicjatywy ekonomii społecznej rozwijają się w świecie od kilkudziesięciu lat. Powstały systemy prawne, które umoŜliwiają włączenie w działania społeczno-ekonomiczne w środowisku lokalnym osoby ze środowisk dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, zagroŜonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym w oparciu o partnerstwa lokalne z udziałem przedstawicieli róŜnych sektorów. PowaŜne wzmocnienie dla rozwoju instytucji ekonomii społecznej znajduje się Rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 19 lutego 2009 r. 1* w zakresie przedsiębiorczości społecznej. W rezolucji podkreśla się m.in. Ŝe: - wartości gospodarki społecznej są wysoce zgodne z ogólnymi unijnymi celami integracji społecznej oraz Ŝe godziwe zatrudnienie, szkolenia i ponowna integracja powinny się z tym łączyć;
  2. 2. - gospodarka społeczna stanowi 10% ogółu przedsiębiorstw europejskich, czyli 2 mln przedsiębiorstw, albo 6% ogółu zatrudnienia, oraz posiada znaczny potencjał tworzenia miejsc pracy i utrzymywania ich na stałym poziomie, głównie dzięki temu, Ŝe ze względu na charakter tych działań nie jest prawdopodobna ich delokalizacja; - gospodarka społeczna powstała dzięki szczególnym organizacyjnym lub prawnym formom przedsiębiorczości, takim jak spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne, fundacje i inne formy istniejące w kaŜdym z państw członkowskich; - gospodarka społeczna obejmuje róŜne pojęcia uŜywane w poszczególnych państwach członkowskich, takie jak "gospodarka solidarna" i "trzeci sektor"; chociaŜ nie we wszystkich państwach członkowskich pojęcia te uwaŜa się za część "gospodarki społecznej", porównywalna działalność o wspólnych cechach charakterystycznych istnieje wszędzie w Unii Europejskiej; Parlament Europejski zachęca Komisję Europejską do: - uznania elementów składowych gospodarki społecznej w sektorowym i międzysektorowym dialogu społecznym UE i sugeruje, by Komisja i państwa członkowskie zdecydowanie wspierały proces włączania podmiotów gospodarki społecznej do porozumień społecznych i dialogu obywatelskiego; - zwraca uwagę, Ŝe obszar gospodarki społecznej uzupełnia obszar instytucji nienastawionych na zysk (NPI); wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia stosowania podręcznika ONZ dotyczącego organizacji o celu niezarobkowym w systemie rachunkowości narodowej i do przygotowania rachunków satelickich, które poprawią widoczność NPI i organizacji gospodarki społecznej;
  3. 3. - zwraca uwagę, Ŝe przedsiębiorstwa i organizacje gospodarki społecznej przyczyniają się do wzmocnienia ducha przedsiębiorczości, ułatwiają lepsze demokratyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw, uwzględniają koncepcję odpowiedzialności społecznej oraz wspierają czynną integrację społeczną zagroŜonych grup społecznych; - podkreśla, Ŝe pracodawcy w gospodarce społecznej są waŜnym czynnikiem reintegracji i z zadowoleniem przyjmuje ich starania zmierzające do stworzenia i utrzymania wysokiej jakości, dobrych i stabilnych miejsc pracy oraz inwestowania w pracowników; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podtrzymania i wzmocnienia gospodarki społecznej w jej roli dobrego pracodawcy i do respektowania jej specjalnego statusu; - podkreśla, Ŝe gospodarka społeczna pomaga w likwidacji trzech głównych problemów rynku pracy: bezrobocia, niestabilności miejsc pracy i wykluczenia społecznego z rynku pracy osób bezrobotnych; Ponadto zauwaŜa, Ŝe gospodarka społeczna odgrywa rolę w zwiększaniu zatrudnienia oraz przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, które na ogół nie ulegają delokalizacji, co przyczynia się do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej. Przedstawione powyŜej fragmenty rezolucji Parlamentu Europejskiego są dobrym wskazaniem kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej dla rządów poszczególnych krajów członkowskich, w tym dla Polski. Od 1989 roku równieŜ w Polsce nieliczne organizacje pozarządowe tworzyły infrastrukturę do działań rozwojowo-przedsiębiorczych, które doprowadziły do powstania modeli ekonomii społecznej, a następnie systemu prawnego. Na system ten składają się następujące ustawy: • Ustawa o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. • Ustawa o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. • Ustawa o Działalności PoŜytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  4. 4. • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. • Ustawa. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; z dnia 20 kwietnia 2004 r. • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r o spółdzielniach socjalnych; • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W latach 2005 – 2008 realizowane były w Polsce projekty innowacyjne, które testowały róŜne rozwiązania na rzecz włączenia społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej Equal. Te doświadczenia pokazują, Ŝe rozwój inicjatyw ekonomii społecznej wymaga budowania przyjaznego środowiska tzw. partnerstw lokalnych, w ramach których podejmowane są róŜnorodne działania edukacyjno-przedsiębiorcze, aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, prowadzące do większej spójności społecznej. Niestety, wiedza na temat ekonomii społecznej w Polsce jest ciągle niewystarczająca. Dalszy jej rozwój wymaga edukacji środowisk lokalnych, kształcenia liderów i animatorów lokalnych, którzy podejmą trud formowania nowego typu relacji, partnerstw publiczno- społeczno- prywatnych opartych o współzarządzanie, współodpowiedzialność i współpracę. Konferencja pt.: ”Jak instytucje ekonomii społecznej zmieniają oblicza gmin wielkopolskich?” ma na celu przybliŜenie 5 środowisk lokalnych w Wielkopolsce, gdzie z duŜym sukcesem realizowane są partnerstwa lokalne na rzecz integracji. Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 31 marca 2009. Z powaŜaniem Tomasz Sadowski Przewodniczy Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Dyrektor Projektu Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu 1 * Pełny tekst Rezolucji Parlamentu Europejskiego w j. polskim dostępny jest pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009- 0062+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL#def_1_8
  5. 5. Program konferencji „JAK INSTYTUCJE EKONOMII SPOŁECZNEJ ZMIENIAJĄ OBLICZA GMIN WIELKOPOLSKICH” 6 kwietnia 2009 roku 09.30 – rejestracja uczestników 10.00 – otwarcie konferencji, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 10.10 – wprowadzenie do Ekonomii Społecznej – Tomasz Sadowski, Dyrektor Centrum Ekonomii Społecznej 10.25 - rozwiązania systemowe Ekonomii Społecznej – Cezary MiŜejewski, doradca Ministra Rozwoju Regionalnego 10.40 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Zespół ds. Rozwiązań Sytemowych Ekonomii Społecznej – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu PoŜytku Publicznego Prezentacje Partnerstw 10.55 – Partnerstwo Gmina Kwilcz – Krystyna Dorsz, przewodnicząca, Stowarzyszenie „Dla Ludzi i Środowiska” 11.15 – Partnerstwo Gmina Lwówek Wlkp. – Alicja Zając, kierowniczka OPS Lwówek Wlkp. 11.35 – pytania i dyskusja 11.45– przerwa (poczęstunek) c.d. Prezentacje Partnerstw 12.15 – Partnerstwo Poznań, dzielnica Piątkowo, Zbyszko Siewkowski, Kierownik CIS Piątkowo 12.35 – Partnerstwo Poznań, dzielnica Kobylepole – Darzybór, Wojciech Zarzycki, Kierownik CIS Darzybór 12.55 – Partnerstwo Poznań, dzielnica Śródka – Zawady, Barbara Sadowska, koordynator ds. Edukacji i partnerstw lokalnych 13.10 - pytania i dyskusja 13.25 – panel dyskusyjny z udziałem Dyrektora Departamentu PoŜytku Publicznego, Doradcy MRR, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, PUP, MOPR-u, ROPS-u, Urzędu Wojewódzkiego oraz Burmistrza Gminy Lwówek, Wójta Gminy Kwilcz, Prezesa Poznanskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Przewodniczącego Rady Osiedla Kobyle Pole, Przedstawiciela Partnerstwa Śródka – Zawady; 14.45 – pytania, podsumowanie, zakończenie

×