Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Umowa nr …………………                  zawarta w dniu .............................pomiędzy:Związkiem Organiza...
§3Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień 31 lipca 2012 r.                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Załącznik nr 2 wzór umowy

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Załącznik nr 2 wzór umowy

 1. 1. Umowa nr ………………… zawarta w dniu .............................pomiędzy:Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barkaul. Św. Wincentego 6/961-003 PoznańKRS 0000208767NIP 782-23-00-298REGON 634594030reprezentowanym przez:1) Prezesa Zarządu – Barbarę Sadowską,2) Sekretarza Zarządu – Lecha Bora,zwanym dalej „Zamawiającym”a……………………………………..…………………………………………………………………………...NIP …………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”.Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr3/2012/GSWB w trybie zasady konkurencyjności na eksperta z zakresu standardu streetworkinguw celu wykonania usługi doradztwa, organizowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijaniestandardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy zbezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia ……….……. strony postanawiają co następuje: §11. Wykonawca wybrany w drodze zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 r.zobowiązuje się do wykonania usługi 2 godzinnego doradztwa na spotkaniu partnerstwa lokalnego wStargardzie Szczecińskim z zakresu standardu streetworkingu opracowanego w ramach projektuStandardy w Pomocy, w tym zrealizowanie przedmiotu zamówienia dnia 31 lipca 2012 roku od godz.…....:…… w siedzibie ……………………………. przy ulicy …………………………… w Stargardzie Szczecińskim wwojewództwie zachodniopomorskim.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu świadczenia usługi przez Wykonawcę.3. Koszty przejazdu pokrywa Wykonawca. §21. Przedmiot umowy wskazany w § 1 będzie wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem w Zapytaniuofertowym nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 roku (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianamido Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.2. Zapytanie ofertowe nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012r. stanowi załącznik nr 1 do umowy, zaśoferta Wykonawcy załącznik nr 2 do umowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. §3Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień 31 lipca 2012 r. §41. Strony ustalają, iż stawka za 1 godzinę wynosi: brutto: ……………….......... zł (słownie:................................................................................................................................................................................... ).2. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne 14 dni pootrzymaniu rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę po wykonaniu umowy i podpisaniuprzygotowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.3. Zapłata następować będzie przelewem na numer rachunku podanego przez Wykonawcę, napodstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.4. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. §5Zamawiający jest upoważniony do pisemnego odstąpienia od umowy w przypadku:1. Wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową.2. Rozwiązania umowy o dofinansowanie, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa.3. Nieprzekazania przez Jednostkę Pośredniczącą/Lidera środków na realizację niniejszej umowy. §61. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wypadkuodstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę umowną w wysokości 15%wynagrodzenia wskazanego w § 4.2. Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowaniauzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. §7Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §8Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego. §9Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej zeStron.……………………………………………… ...……………………………………….Podpis i pieczęć Zamawiającego Podpis i pieczęć Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×