Umowa nr …………………                  zawarta w dniu .............................pomiędzy:Związkiem Organiza...
§3Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień 31 lipca 2012 r.                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Załącznik nr 2 wzór umowy

1,206 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Załącznik nr 2 wzór umowy

 1. 1. Umowa nr ………………… zawarta w dniu .............................pomiędzy:Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barkaul. Św. Wincentego 6/961-003 PoznańKRS 0000208767NIP 782-23-00-298REGON 634594030reprezentowanym przez:1) Prezesa Zarządu – Barbarę Sadowską,2) Sekretarza Zarządu – Lecha Bora,zwanym dalej „Zamawiającym”a……………………………………..…………………………………………………………………………...NIP …………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”.Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr3/2012/GSWB w trybie zasady konkurencyjności na eksperta z zakresu standardu streetworkinguw celu wykonania usługi doradztwa, organizowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijaniestandardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy zbezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia ……….……. strony postanawiają co następuje: §11. Wykonawca wybrany w drodze zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 r.zobowiązuje się do wykonania usługi 2 godzinnego doradztwa na spotkaniu partnerstwa lokalnego wStargardzie Szczecińskim z zakresu standardu streetworkingu opracowanego w ramach projektuStandardy w Pomocy, w tym zrealizowanie przedmiotu zamówienia dnia 31 lipca 2012 roku od godz.…....:…… w siedzibie ……………………………. przy ulicy …………………………… w Stargardzie Szczecińskim wwojewództwie zachodniopomorskim.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu świadczenia usługi przez Wykonawcę.3. Koszty przejazdu pokrywa Wykonawca. §21. Przedmiot umowy wskazany w § 1 będzie wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem w Zapytaniuofertowym nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 roku (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianamido Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.2. Zapytanie ofertowe nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012r. stanowi załącznik nr 1 do umowy, zaśoferta Wykonawcy załącznik nr 2 do umowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. §3Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień 31 lipca 2012 r. §41. Strony ustalają, iż stawka za 1 godzinę wynosi: brutto: ……………….......... zł (słownie:................................................................................................................................................................................... ).2. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne 14 dni pootrzymaniu rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę po wykonaniu umowy i podpisaniuprzygotowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.3. Zapłata następować będzie przelewem na numer rachunku podanego przez Wykonawcę, napodstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.4. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. §5Zamawiający jest upoważniony do pisemnego odstąpienia od umowy w przypadku:1. Wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową.2. Rozwiązania umowy o dofinansowanie, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa.3. Nieprzekazania przez Jednostkę Pośredniczącą/Lidera środków na realizację niniejszej umowy. §61. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wypadkuodstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę umowną w wysokości 15%wynagrodzenia wskazanego w § 4.2. Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowaniauzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. §7Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §8Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego. §9Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej zeStron.……………………………………………… ...……………………………………….Podpis i pieczęć Zamawiającego Podpis i pieczęć Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×