Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

  1. 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB FORMULARZ OFERTOWYw ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na eksperta zzakresu standardu streetworkingu w celu wykonania usługi doradztwa, organizowane w ramachProjektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4- w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego StandarduWychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Projektem Standardy w Pomocy lub ProjektemSwP).1. ZAMAWIAJĄCY: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Imię i nazwisko/Nazwa firmy: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Nr telefonu: Nr faksu: Adres e-mail: NIP REGON (w przypadku firmy)3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem sie z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia. 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 roku. 3) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. 4) Stawka za 1 godzinę doradztwa wynosi: brutto: ……………………. zł (słownie: ………………………………………….) 5) Oświadczam(y), że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały czas trwania zamówienia. 6) Zamówienie zrealizuję(my) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7) Akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 8) W przypadku udzielenia mi (nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 9) Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym nr 3/2012/GSWB oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. 2. 10) Oświadczam (y), iż na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 roku, nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie sie wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 11) Załącznikami do niniejszej oferty są: a) Opis doświadczenia (zgodny z punktem V Zapytania Ofertowego nr 3/2012/GSWB);…………..…………………., dnia …………………….. …………………………………………………………. (czytelny podpis) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×