Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Test presentation
Test presentation
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Similar to Załącznik nr 1 formularz ofertowy (18)

More from Barka Foundation (20)

Advertisement

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

  1. 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB FORMULARZ OFERTOWY w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na eksperta z zakresu standardu streetworkingu w celu wykonania usługi doradztwa, organizowane w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Projektem Standardy w Pomocy lub Projektem SwP). 1. ZAMAWIAJĄCY: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Imię i nazwisko/Nazwa firmy: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Nr telefonu: Nr faksu: Adres e-mail: NIP REGON (w przypadku firmy) 3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem sie z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia. 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 roku. 3) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. 4) Stawka za 1 godzinę doradztwa wynosi: brutto: ……………………. zł (słownie: ………………………………………….) 5) Oświadczam(y), że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały czas trwania zamówienia. 6) Zamówienie zrealizuję(my) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7) Akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 8) W przypadku udzielenia mi (nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 9) Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym nr 3/2012/GSWB oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. 2. 10) Oświadczam (y), iż na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 3/2012/GSWB z dnia 13.07.2012 roku, nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie sie wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 11) Załącznikami do niniejszej oferty są: a) Opis doświadczenia (zgodny z punktem V Zapytania Ofertowego nr 3/2012/GSWB); …………..…………………., dnia …………………….. …………………………………………………………. (czytelny podpis) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×