Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empreses - Programació i activitats 1r trimestre 2018

174 views

Published on

Programació d'activitats de gener, febrer i març de 2018.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Empreses - Programació i activitats 1r trimestre 2018

 1. 1. Barcelona Activa Empreses Suport i acompanyament a empreses GENER2018 FEBRER MARÇ PR OG RAM A DE FORMACI Ó I ACTI VI TATS
 2. 2. @AltresEconomies
 3. 3. L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) neix com l’espai de referència per a les empreses i pimes de Barcelona. És el punt de contacte, informació i assessorament pel desenvolupament i la competitivitat de les organitzacions. Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, l’OAE busca donar suport i millorar l’economia i el teixit empresarial de la ciutat. Es tracta d’un únic espai que aglutina tots els serveis de valor afegit que necessita l’empresa per créixer, en què un equip expert acompanya de forma integral a les organitzacions per resoldre les seves necessitats. Així, a l’OAE es pot rebre informació i realitzar tràmits d’interès empresarial, tant municipals com de constitució o comerç exterior, participar en algun dels programes de desenvolupament empresarial o en les activitats de formació que s’hi organitzen. També es posa a disposició d’entitats i organitzacions l’Espai Barcelona, una zona per realitzar reunions corporatives tot incorporant els valors de la marca Barcelona. Fes-nos arribar les teves necessitats i un equip expert t’acompanyarà per resoldre-les a l’OAE. Per a més informació entra al web barcelona.cat/empreses
 4. 4. 02 Serveis > Constitució d’empreses > Informació i tràmits municipals > Finançament empresarial > Assessorament empresarial > Gestió del talent > Transmissió empresarial > Internacionalització i tràmits de comerç exterior > Innovació > Localització > Espai Barcelona A través dels serveis de l’OAE atenem les necessitats de les empreses i pimes de forma personalitzada i un equip tècnic les acompanya i assessora en tots aquells àmbits estratègics per a la seva gestió i desenvolupament. barcelonactiva.cat/empreses/ serveis
 5. 5. 03 Constitució d’empreses Servei d’informació, assessora- ment i tramitació telemàtica per constituir societats mercantils (societats limitades) i altes d’empresaris/es individuals (autònoms/es). Les constitu- cions es realitzen en un termini de 4 a 10 dies per a les SL, i de forma immediata per l’alta com a empresari/a individual. Per accedir al Servei de Constitució d’empreses cal assistir prèvia- ment a l’activitat formativa “Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa”, de dues hores de durada. Més de 3.750 constitucions empresarials des del 2008 HI COL·LABORA CIRCE, Ministerio de Industria, Energía y Turismo “Després de crear sis empreses, he descobert que la creació de societats online és una realitat que funciona!” Otto Wüst, emprenedor en sèrie a Adsmurai Finançament empresarial Servei de suport en la recerca de finançament a través d’un equip expert que treballa conjuntament amb l’empresa en el diagnòstic i la definició del millor itinerari a se- guir segons les seves necessitats específiques, i que dóna suport en tot el procés de tramitació i as- soliment. El servei permet accedir a productes financers existents, tant públics com privats, bancaris i alternatius, amb el segell de garantia de Barcelona Activa. Més de 20 milions d’euros aconseguits anualment per una mitjana de 200 empreses HI COL·LABOREN Finançament públic: ICF, CDTI, Enisa, Horizon2020, etc. Finançament bancari: Banc de Sabadell, BBVA, La Caixa, Caixa d’Enginyers, etc. Xarxes de Business Angels: BANC, Eix Technova, ESADE BAN, IESE Business Angels, Keiretsu Forum, SeedRocket, Antai Business Angels, etc. I una quinzena de plataformes de finançament alternatiu Informació i tràmits municipals Servei d’informació i asses- sorament sobre els principals tràmits municipals necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a Barcelona, com per exemple tràmits relacionats amb obres, via pública o llicències d’activitat. Més de 350 empreses i 3.000 persones emprene- dores ateses durant el 2017 “L’entrevista amb una tècnica de Barcelona Activa ha estat de gran ajuda a l’hora d’articular en concret les idees per poder donar-li una empenta al negoci. Va ser una xerrada llarga i compromesa, no pas un tràmit.” Jordi Bonamusa Espai 34BCN
 6. 6. 04 Assessorament empresarial Servei personalitzat i expert per diagnosticar i definir accions de millora per a tot tipus d’em- preses: persones autònomes, comerços, pimes, empreses i entitats d’Economia Social i Solidària. Un cop realitzat el diagnòstic, es recomanen forma- cions i programes adequats a les vostres necessitats. Més de 400 persones au- tònomes i petites empre- ses ateses durant el 2017 Transmissió empresarial Servei d’acompanyament en el procés de transmissió d’empre- ses i pimes, tant a les persones que volen cedir el seu negoci com a potencials empresaris/es que vulguin donar-hi continuïtat. Per la banda del/de la reem- prenedor/a, s’identifiquen les oportunitats de negoci i s’ofereix assessorament per realitzar el pla de transmissió. A la persona cedent se li ofereix l’elaboració del diagnòstic de viabilitat de l’operació, el pla de cessió i es dóna suport en la negociació i tancament de l’acord. Més de 300 transmissions amb 850 llocs de treball salvaguardats des del 2011 “Em sento molt satisfeta amb l’atenció rebuda en el servei de transmissió empresarial, em van ajudaren tot el procés de compra de la llicència i en el traspàs en general, el seu tracte va sersempre molt responsable i sobretot ràpid i eficient, fent que la negociació fos agradable. ” Athalia Davila de Tinto Reemprenedora Gestió del talent Servei d’acompanyament i assessorament en necessi- tats vinculades a la gestió dels Recursos Humans de les empreses: captació i retenció del talent, informació i suport en matèria de contractació, políti- ques retributives, bonificacions a la contractació, mesures de conciliació i recursos per a la mi- llora competencial dels equips. S’ofereix aquest suport tant per posicions laborals com per a la incorporació de personal en pràctiques universitàries o de tercer cicle Més de 1.000 contractes laborals i 200 convenis en pràctiques signats durant el 2017 “El suport en la selecció de candidatures per part de Barcelona Activa ha estat imprescindible per a l’èxit dels nostres projectes a Barcelona.” Frederic Puig Responsable estratègic de Spora A l’OAE hem reforçat l’atenció a empreses de l’àmbit de les Altres Econo- mies amb eines i recursos per enfortir-les i consolidar-les. Us oferim un servei per- sonalitzat i expert per a organitzacions d’Economia Social i Solidària. NOU Servei d’assessora- ment itinerant per a projec- tes i organitzacions als barris de Trinitat Nova, Sant Genís i la Teixonera, la Marina, el Bon Pastor i la Verneda. Més informació i inscripcions a: barcelonactiva.cat/ess HI COL·LABORA VAE, SECOT i Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona. Col·laborem amb més de 50 centres de formació i dispo- sem d’una plataforma pròpia de persones candidates. HI COL·LABORA Programa Reempresa / CECOT
 7. 7. 05 Internacionalit- zació i tràmits de comerç exterior Servei de diagnosi i primer asses- sorament adreçat a empreses i pimes en procés d’internacionalit- zació, per resoldre consultes sobre comerç exterior i rebre orientació sobre negocis internacionals. Atravésd’aquestserveiesposa al’abastdelesempresesun programaespecíficd’activitatsde formaciósobreinternacionalització iaccésanousmercatsi,sis’escau, esfacilital’accésaprogramescom- plementarisd’altresorganismes. 125 empreses ateses durant el 2017 Innovació Programes i activitats de forma- ció per fomentar la innovació a les empreses i pimes, i per faci- litar l’accés a finançament en el marc de programes europeus. En preparació Localització Servei d’informació i assessora- ment en la recerca d’espais per a empreses i pimes amb projectes d’expansió a Barcelona i l’àrea metropolitana. Per a empreses i projectes locals, se cerca una ubicació adient a les seves necessitats, tant en espais propis de Barcelona Activa (Incubadora Glòries, Incubadora Almogàvers, Parc Tecnològic), com en altres, especialment espais singulars, com naus industrials, edificis i grans oficines. Per a empreses i persones emprenedores internacionals residents a l’estranger, s’ofereix assessorament personalitzat en aspectes clau com els requisits legals per establir-se, els tràmits de constitució d’empresa, la cerca de professionals i la localització d’espais. També es facilita el contacte i networking amb altres stakeholders de la ciutat. Més de 50 empreses han trobat localització amb una inversió prevista de més de 2 milions d’euros i més de 200 llocs de treball creats des del 2015 Espai Barcelona Tota la informació econòmica de la ciutat en un innovador espai audiovisual on també podràs fer reunions corporatives i atendre visites. Es tracta d’un espai espe- cialment enfocat a explicar la ciutat en clau econòmica, amb recursos, continguts i dades d’interès empresarial que estan a disposició tant de les institu- cions, pimes i empreses locals com de les internacionals que visiten la ciutat amb interès per fer-hi negocis. “Gràcies al servei de localització, hem trobat les oficines que més s’adeqüen a les nostres necessitats.” Oriol Esteban, Responsable de Planificació Estratègica a Waynabox
 8. 8. 06 Programes Axelera Programa adreçat a identificar les empreses i pimes amb més potencial de desenvolupament de l’àmbit metropolità de Barcelona per ajudar-les en la seva expansió. Enfortiment econòmic d’associacions Si voleu saber com millorar la gestió de la vostra entitat perquè sigui més sostenible a nivell financer, a través d’aquest pro- grama posarem al vostre abast eines i recursos per contribuir a la sostenibilitat i estabilitat financera de la vostra associació. PROPERA EDICIÓ: PRIMAVERA/ESTIU DE 2018 Learning to Grow Programa que acompanya les persones empresàries en el desenvolupament del seu negoci amb l’ajuda d’experts/es. Al llarg de 10 sessions, s’ofereix l’opor- tunitat d’aprendre a través de l’anàlisi de situacions concretes, del mètode del cas i la participa- ció en conferències-col·loqui. PROPERA EDICIÓ: FEBRER-MAIG (Empreses Industrials) L’OAE posa a la teva disposició els següents programes empresarials per millorar i potenciar el desenvolu- pament, el dimensionament i les vendes de la teva empresa. Escull el que més s’adapta a les teves necessitats. barcelonactiva.cat/empreses/programes
 9. 9. 07 Camí de la solidesa Programa de formació i acom- panyament per a organitzacions d’Economia Social i Solidària (associacions, fundacions, cooperatives...) liderades i/o gestionades per dones. PROPERA EDICIÓ: TARDOR DE 2018 Vendes Programes per acompanyar i assessorar a les persones em- prenedores i a empresaris/es en el procés de la gestió i direcció de vendes de la seva empresa, a través d’unes ses- sions pràctiques en un entorn molt motivador i dinàmic. PROPERA EDICIÓ: FEBRER-MAIG (Empreses Industrials) Barcelona Mentoring Program Programa d’acompanyament pel qual persones directives i empresaris/es referents en el seu sector i amb trajec- tòria reconeguda ofereixen assessorament a un grup reduït i seleccionat d’em- preses i pimes de la ciutat, seguint la metodologia del Venture Mentoring Service del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Finançament alternatiu Programa per a la divulgació, sensibilització i capacitació de les vies alternatives per al finançament de projectes, més enllà dels recursos bancaris tradicionals. Partint de les necessitats concretes dels i de les agents interessats/des, el programa vol donar a conèixer altres solucions de finançament de forma pràctica, realista i accessible. Relleu Generacional Programa d’assessorament i acompanyament personalitzat a empreses i pimes de l’àrea metropolitana de Barcelona que vulguin planificar amb temps i de forma ordenada la successió familiar del seu negoci. SynergyS i Innovation Zone Programa que permet a petites empreses i start-ups ser presents a les fires sectorials més importants de Barcelona. D’una banda, els SynergyS són activitats de networking on grans companyies proposen els seus reptes empresarials perquè les pimes de la ciutat puguin oferir les seves solucions, serveis i productes. De l’altra, les Inno- vation Zone permeten a una se- lecció d’empreses innovadores tenir presència en aquestes fires amb un espai promocionat per Barcelona Activa a preu reduït i en una ubicació privilegiada. Empresa busca Empresa Iniciativa que facilita el contacte entre empreses que tenen una necessitat empresarial real amb aquelles que tenen la solució. Ja som més de 2.000 membres. Formació de suport al comerç: Obert al Futur El programa Obert al Futur, impulsat per la Regidoria de Comerç i Barcelona Activa, ofereix formació en gestió empresarial i noves tecnologies adaptada a les necessitats dels i les professio- nals del comerç. Més info: barcelona.cat/obertalfutur Barcelona indústria urbana Barcelona Activa posa en marxa, des del Parc Tecnològic, un pro- grama dirigit a empreses pimes industrials en procés de canvi tecnològic estratègic. Consta de 9 workshops temàtics per millorar l’eficiència i el negoci en les empreses relacionades amb la indústria. Són seminaris altament especialitzats i impartits per experts i expertes en la matèria. Més info: barcelonactiva.cat/parc Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies NOU
 10. 10. 08 Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores > Tallers d’estratègia digital > Seminaris d’estratègia digital > Desenvolupament d’habilitats directives i emprenedores L’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores compleix 30 anys i es renova i amplia per donar cabuda a les necessitats de les dones en diferents situacions professionals. Per això, a més d’acompanyar dones emprenedo- res amb assessorament, formació empresarial i xarxes de contactes, l’escola incorpora també progra- mes per a dones professionals i directives amb l’objectiu de fer realitat la igualtat laboral entre homes i dones. Tot per garantir la viabilitat i la innovació de projectes empre- sarials i afavorir la presència i visibilitat de la dona en el món empresarial de la ciutat. Les emprenedores i professionals poden assistir a qualsevol dels cursos proposats a continuació, segons els seus interessos i necessitats.
 11. 11. 09 Inicia Aquest curs té com a objectiu proporcionar a dones emprene- dores els coneixements empre- sarials necessaris per poder muntar una petita empresa. Cada alumna disposarà també de 4 hores de tutoria individual per tal d’elaborar el seu propi pla d’empresa. INICIA IV SESSIÓ INFORMATIVA: 12 de març de 16 a 18 h Construïm en femení altres economies Ets dona, tens un projecte amb impacte social o ambiental i vols impulsar-lo? Aquest nou programa promou l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. Propera edició: primavera 2018 La Marina DONA empenta! Ets dona, vius a la Marina i tens una idea? Si vols tirar endavant un projecte i provar de desenvo- lupar- lo, tenim el teu programa. La Marina DONA empenta! és una proposta que vol donar una resposta diferent, i complemen- tària a les que ja existeixen, per atendre una necessitat social: la major vulnerabilitat de les dones que es troben en situacions de desigualtat. Primera edició: gener - juny 2018 Tallers d’estratègia digital Inicia el teu web empresarial amb Wordpress Aquest taller té com a objectiu iniciar-se en el coneixement de l’entorn web, crear l’arquitectura de la informació i les bases per al web empresarial. DATES: del 26 de gener al 23 de febrer HORARI: de 10.00 a 14.00 h Social media plan Taller per aprendre a confeccionar l’estratègia de xarxes socials a l’empresa o projecte de negoci i analitzar-ne els resultats. DATES: del 6 de febrer al 6 de març HORARI: de 10.00 a 14.00 h Com fer un pla de màrqueting de continguts? Aquest taller servirà perquè les emprenedores aprenguin com donar a conèixer el seu projecte empresarial a través de la generació i curació de diferents tipus de continguts. DATES: del 12 de març al 9 d’abril HORARI: de 16.00 a 20.00 h Analítica web i Xarxes socials Aprendre els principis bàsics de l’analítica web i social, configurar Google Analytics, definir i interpretar mètriques per a la presa de decisions en clau empresarial. DATES: dimecres 7, 14, 21, 28 de febrer i 7 de març HORARI: de 16.00 a 20.00 h Màrqueting digital Conèixer els conceptes fonamentals i les característiques bàsiques del màrqueting online, aprendre a dissenyar un pla de màrqueting en línia, escollir els mitjans més adients per a cada acció, i mesurar el retorn de les accions de màrqueting online amb les eines més òptimes per gestionar-les i monitorar-les. DATES: del 15 de febrer al 15 de març HORARI: de 10.00 a 14.00 h Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies
 12. 12. 10 Seminaris d’estratègia digital Estratègia de Facebook en clau empresarial Aprendre a gestionar una de les xarxes amb més usuaris/ es actius/ves al nostre país. Aprofundir en la construcció d’una estratègia planificada i monitorada per a aquesta xarxa i conèixer les eines per definir indicadors i analitzar la presència i la influència de la nostra marca. Com aprofitar el vídeo en l’estratègia de màrqueting Aquest seminari et descobrirà les possibilitats que ens ofereix el llenguatge audiovisual a l’hora de fer arribar el nostre missatge al nostre públic objectiu. DATES: 23 i 25 de gener HORARI: de 16.00 a 20.00 h Què has de saber de l’e-mail màrqueting i la gestió de dades Aquest seminari té com a objectiu donar a conèixer diferents plataformes i eines d’e-mail màrqueting, com també ajudar les alumnes a dissenyar i aplicar una estratègia comunicativa en aquest entorn. DATES: 8 i 10 de gener HORARI: de 10.00 a 14.00 h “Tinc com a projecte crearla botiga online de la meva marca de moda i he començat a assistir als cursos que ofereix Barcelona Activa, perquè sóc conscient que necessito acompanyament i formació. Estic rebent uns coneixements sense els quals m’hauria resultat impossible tenirla confiança perdurendavant el meu projecte. Considero molt valuós el que aprenc dels i les professionals que imparteixen les càpsules.” Lydia Comas Twitter en clau Empresarial Seminari per aprendre els aspectes clau d’una estratègia comunicativa empresarial a Twitter: com planificar els continguts, com crear una comunitat i com treure el màxim suc a aquesta xarxa social, coneixent i esprement les seves particularitats. Vendre a través de marketplaces: Esty, Ebay, Amazon ... En aquest seminari aprendràs a usar aquestes plataformes per comercialitzar de forma òptima els teus productes en aquestes plataformes multiproductes. DATES: 6 i 8 de febrer HORARI: de 10.00 a 14.00 h NOVA NOVA NOVA
 13. 13. 11 Desenvolupament d’habilitats directives i emprenedores Gestió emocional de l’emprenedoria Aquesta activitat vol donar suport a la capacitació de les dones emprenedores professionals d’eines de gestió emocional perquè puguin donar respostes més eficaces i adaptatives davant dels diferents reptes i situacions que van sorgint en el transcurs d’un procés d’emprenedoria. DATES: del 22 al 25 de gener HORARI: de 10.00 a 14.00 h Claus per promoure projectes d’emprenedoria de dones en Economia Social i Solidària Si tens un projecte i t’agradaria veure si es podria vincular a l’Economia Social i Solidària, a través d’aquesta activitat t’explicarem les eines, recursos i valors que aporten els projectes d’aquest tipus, i coneixeràs experiències inspiradores i sostenibles. DATES: 22 i 24 de gener HORARI: de 10.00 a 14.00 h Lideratge en Femení Ens proposem trencar el “sostre de vidre”. I per aquest motiu, el programa posa a disposició de les participants un ventall de serveis orientats a promoure i desenvolupar les habilitats i capacitats necessàries per a un lideratge transformador DATES: del 19 al 22 de març HORARI: de 16.00 a 20.00 h Networking: Dones professionals Activitat que vol donar suport a l’intercanvi d’experiències entre les participants a fi de crear xarxes entre les dones professionals, i on comptarem amb dones directives referents, que ens explicaran la seva experiència a l’hora de trencar “el sostre de vidre” en les seves respectives organitzacions i com van arribar a ocupar càrrecs directius. DATES: 26 de gener HORARI: de 9.30 a 12.30 h Kit Bàsic de negociació Aquest kit està dissenyat per ajudar-te a desenvolupar habilitats per afrontar negociacions i que ho puguis fer de forma segura, posant direcció i sentit per aconseguir els teus propis objectius. DATES: del 26 de febrer al 3 de març HORARI: de 10.00 a 14.00 h Taller de gestió col·lectiva i lideratge democràtic en projectes liderats per dones La gestió de les relacions personals consumeix una gran quantitat de temps, ja sigui amb la relació amb les persones subordinades, superiors, companyes, membres d’altres entitats, etc. Durant aquest taller t’ajudarem a adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar relacions sòlides i beneficioses amb la resta de les persones del teu equip. DATES: Consultar al web NOVA NOVA NOVA NOVA NOVA NOVA
 14. 14. 12 Formació > Constitució d’empreses A Pàg. 13 > Finançament i gestió B Pàg. 14 > Cerca i gestió d’equips C Pàg. 14 > Internacionalització D Pàg. 16 > Assessorament empresarial: Estratègia i gestió E Pàg. 18 > Assessorament empresarial: Màrqueting i Vendes F Pàg. 19 > Transmissió empresarial G Pàg. 20
 15. 15. 13 Constitució d’empreses A1 Com tramitar telemàticament: autònoms/es El servei de constitució d’em- preses permet donar-se d’alta com a empresari/a individual de manera immediata. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 04/01/18 12:00 - 14:00 18/01/18 12:00 - 14:00 01/02/18 12:00 - 14:00 15/02/18 12:00 - 14:00 01/03/18 12:00 - 14:00 13/03/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A2 Com tramitar telemàticament: societats El servei de constitució d’empre- ses permet constituir telemàti- cament societats mercantils en un període mitjà de 4-10 dies per a les SL. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 11/01/18 12:00 - 14:00 25/01/18 12:00 - 14:00 08/02/18 12:00 - 14:00 22/02/18 12:00 - 14:00 08/03/18 12:00 - 14:00 20/03/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A3 Gestió fiscal 1: autònoms/es i societats civils Coneix els principals sistemes de liquidació de l’IRPF i de l’IVA aplicables a l’autònom/a i a la societat civil, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. Carlos Jorba (CTAC) 08/01/18 09:30 - 13:30 21/02/18 15:00 - 19:00 21/03/18 15:00 - 19:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A4 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) Coneix els principals sistemes de liquidació de l’Impost de Societats i de l’IVA aplicables a la teva empresa, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. Assumpta Planas i Javier Castro (Suriñá) 15/01/18 09:30 - 13:30 12/02/18 09:30 - 13:30 16/03/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A5 Inici d’activitat: en- torn legal, llicències ambientals, etc. Coneix els tràmits necessaris per posar en marxa la teva empresa. Barcelona Activa (Servei de tràmits) 18/01/18 09:30 - 11:30 08/02/18 09:30 - 11:30 22/03/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A6 Claus d’èxit per trobar el local ideal Coneix els elements clau per triar la millor ubicació -local i entorn- per a la teva empresa. Cámara Bonastre 18/01/18 9:30 - 12:30 13/02/18 9:30 - 12:30 15/03/18 9:30 - 12:30 CONVENT DE SANT AGUSTÍ A7 IMPARTIDA ENANGLÈS Legal Structures and Tax Systems for “Autònoms/es” and Companies We are going to analyse the basic Tax System for each Legal Structure: “Autònom/a”, Partnership and Limited Liability Company. We will analyse the following Taxes: IRPF (Income Tax), IS (Company Tax) and IVA (Value Added Tax). Cristina Martínez Blanco 23/01/18 09:30 - 12:30 22/02/18 15:30 - 18:30 28/03/18 09:30 - 12:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES
 16. 16. 14 Finançament i gestió B1 Ontrobar finançament peral’empresa? En aquesta sessió pràctica pots conèixer els recursos i les vies per cercar finançament per a la teva empresa, sigui amb entitats bancàries, fons públics, inversions privades o altres formes de finançament alternatives. Barcelona Activa (Servei de Finançament) 26/01/18 09:30 - 11:30 20/02/18 12:00 - 14:00 20/03/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE B2 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs La majoria dels ingressos d’una empresa es destinen a compres i aprovisionaments diversos. Aprèn a dimensionar correctament aquesta despesa per guanyar en eficàcia, eficiència i economia, tot convertint-la en inversió i, per tant, en generadora de beneficis per a l’empresa. Sebastià Garcia (Garcia Basco Iniciativas Empresariales, S.L.) 29/01/18 15:30 - 19:30 26/02/18 15:30 - 19:30 12/03/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Cerca i gestió d’equips C1 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RH Internet i les xarxes socials han revolucionat la forma que el talent i les organitzacions connecten entre si. Descobreix com el domini dels buscadors d’Internet i de plataformes de contactes professionals pot marcar la diferència a l’hora de trobar talent a la xarxa a través de la sessió teòrico-pràctica que proposa un/a especialista en la matèria. Federico d’Alessio 18/01/18 15:30 - 19:30 08/02/18 15:30 - 19:30 27/03/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE ”Gràcies al pla de creixement estratègic que vam elaborar amb la col·laboració de Barcelona Activa vam poder detectar els punts a millorar, i la nostra empresa ha fet un salt important en els seus resultats. ” Cristina Mora Arquitecta a 08023- Architects
 17. 17. 15 C2 Contracte laboral o mercantil? Aprèn els conceptes generals de la legislació laboral i les implicacions per a la teva empresa. En finalitzar l’activitat, coneixeràs la diferència entre el que és una relació mercantil i una de laboral, quins aspectes has de vigilar en aquestes relacions, quines obligacions bàsiques assumiràs en realitzar una contractació (laboral o mercantil), quins contractes de treball són els més habituals, quina paperassa s’hauria de fer i, finalment, quins costos tindràs. Cristina Martínez Ribas 06/02/18 9:30 - 13:30 13/03/18 9:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES C3 El repte de la conciliació laboral, personal i familiar: implementació de noves formes d’organització a l’empresa Ambaquestaactivitatconeixereuel marcgeneralqueimplicaavançar capaunanovaorganitzaciódel tempsdetreballalesempresesi organitzacions,iveureuelstipus demesuresconcretesquees podenposarenmarxa,aixícomels beneficisd’implementaraquestes mesures. Norma Bisbal i Àngels González (Ingeniería Social) 05/02/18 15:30 - 19:30 09/03/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C4 Dissenya el Pla de conciliació de la teva organització. Inspira’t Ésimprescindibleavançarcap unanovaorganitzaciódeltemps, laqualensajudaràaconciliar lanostrafeinailanostravida personal. Amb aquesttaller eminentmentpràctic,usdotarem deleseinesperelaborarun pla d’organitzacióque repercutiràtant en lespersonestreballadorescom en l’organització. Norma Bisbal i Àngels González (Ingeniería Social) 27/02/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C5 Avancem cap a la Igualtat de Gènere: aplicacions pràctiques a l’àmbit laboral Aquesttallerpretén donarles einesnecessàriesperajudar-vos aincorporarlaperspectivade gènereen lavostraactivitatlaboral diària. Mitjançantelconeixementi anàlisid’experiènciesrealscontra ladiscriminaciódegènere,ens acostaremalsconceptesclausobre igualtat,discriminacióigènere, perposar-hoen pràcticaalavostra activitatlaboral. Ruth Flotats (Criteria) 07/02/18 09:30 - 14:30 05/03/18 09:30 - 14:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C6 Prevenció i gestió de les situacions d’assetjament sexual a la vostra organització Com a empresa necessiteu conèixerlesmesuresdeprevenció itractamentdesituacions d’assetjamentsexual,introduint- vosenelmarclegald’obligat complimentiaccedinta les mesuresqueheud’aplicara la vostra entitat. Ruth Flotats (Criteria) 13/02/18 09:30 - 13:30 06/03/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C7 Com fer un pla d’igualtat: fases i etapes Aquesttallerusservirà peradquirir elsconceptesbàsicsdecom ferun pla d’igualtat,centrant-nosenel marclegislatiuilesdiferentsfases d’elaboracióiimplantació. Ruth Flotats (Criteria) 20/02/18 15:00 - 20:00 22/03/18 15:00 - 20:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 18. 18. 16 C8 Comunicació amb perspectiva de gènere: recursos i eines T’interessamillorarl’úsdel llenguatgeilacomunicacióala tevaorganització,tenintencompte laperspectivadegènere?Troba elsrecursosileseinesperauna comunicacióqueincorporiunús delllenguatgeidelesimatgesno sexista. Núria Moner (Criteria) 22/01/18 09:30 - 13:30 15/03/18 09:30 - 14:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C9 Desenvolupament col·lectiu: construïm emocions en equip Enentornsdetreballdinàmicsien equipcalconèixernouselements peradaptar-nosidonareinesales personesperconstruirelsvincles emocionalsqueafavoreixinel desenvolupamentcol·lectiu. Núria Sánchez (Pitagora Advanced) 17/01/18 15:30 - 19:30 14/02/18 09:30 - 13:30 08/03/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C10 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu Laclauperalageneracióde coneixementirendimentcol·lectiu éslageneraciódeconfiança.  La fitaéstransformarallònegatiuen positiuifocalitzarelsesforçosi recursosdelsgrupsen aconseguir resultatsamb beneficiscol·lectius. Núria Sánchez (Pitagora Advanced) 24/01/18 09:30 - 13:30 21/02/18 09:30 - 13:30 20/03/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Internacionalització i tràmits de comerç exterior D1 Introducció a l’e-commerce internacional Analitzemdemanerapràcticaels diferentsaspectesoperatiusdel funcionamentdelcomerçelectrònic anivellinternacionalilesdiferents implicacionsquecomportapera l’empresa,tantsiestractadevendre productescomserveisengeneral. Marc Prat (Barcelona Activa) 29/01/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D2 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional Presentem algunes bases de dades de comerç exterior de lliure accés per tal que l’empresa les conegui i en pugui obtenir informació que li permetrà fer una prospecció de mercats/ països/àrees, dels productes que es comercialitzen, dels volums importats i exportats, o de la seva evolució en el temps, entre altres dades. Marc Prat (Barcelona Activa) 20/02/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies “Participaren el programa de Mentoring ha estat clau perpoderafrontarel repte del creixement. Enstrobàvem en un punt d’inflexió i el debat amb els i les mentores, així com conèixerlesseves experiències, ens ha permès afrontaramb garanties la reorganització de la companyia. El resultat de participar-hi ha superat qualsevol expectativa.” Àngel Garrido CEO a Voxel Group
 19. 19. 17 D3 Primeres passes per exportar productes Analitzarem aspectes clau per realitzar activitat internacional de productes, criteris per seleccionar països i estructurar un departament internacional low-cost. Marc Prat (Barcelona Activa) 16/01/18 09:30 - 11:30 13/03/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D4 Primeres passes per exportar serveis La venda de serveis a l’exterior planteja reptes addicionals a l’exportació de productes. Analitzarem aspectes clau per realitzar activitat internacional en el sector serveis, criteris per seleccionar països i estructurar un departament internacional low-cost. Marc Prat (Barcelona Activa) 13/02/18 09:30 - 11:30 14/03/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D5 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa Necessites nous mercats per créixer? El teu projecte de negoci serà global? En aquesta sessió, t’oferim les eines per dissenyar la teva estratègia d’internacionalització. Jordi Mundet 10/01/18 15:30 - 19:30 05/02/18 10:00 - 14:00 23/03/18 10:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE D6 L’acord de compravenda internacional: tràmits necessaris per exportar productes Ja tens clar que el teu projecte o negoci és internacional? Si el teu repte és el mercat global, en aquesta sessió t’expliquem els tràmits necessaris per exportar productes al món. Núria Tobella 17/01/18 15:30 - 19:30 23/02/18 09:30 - 13:30 09/03/18 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES D7 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals Aquesta activitat se centra en conèixer les eines necessàries per poder fer ofertes internacionals i les corresponents facturacions. Núria Tobella 24/01/18 15:30 - 19:30 28/02/18 09:30 - 13:30 16/03/18 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES D8 Internacionalització i economia social Analitzem de manera pràctica els diferents aspectes operatius del funcionament del comerç internacional aplicat a les empreses de l’anomenada Economia Social, tant si es tracta de vendre productes, com de prestar serveis a l’exterior. L’objectiu és buscar possibles avantatges competitius d’aquesta tipologia d’empreses. Marc Prat (Barcelona Activa) 06/03/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE
 20. 20. 18 Assessorament empresarial Estratègia i gestió E1 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa Està la meva empresa preparada per créixer? Com puc fer un pla comercial que m’ajudi a augmentar les vendes? Necessito assessorament en la gestió del negoci? El gestiono correctament? Si tens preguntes com aquestes, vine a aquest taller i t’ajudem a resoldre-les. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 15/02/18 09:30 - 11:30 26/03/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E2 Com fer un pla estratègic de creixement Amb l’ajuda d’una potent eina online, aprèn a planificar el procés d’internacionalització de la teva empresa en el temps, d’acord als objectius i recursos disponibles, i aprenent també a seleccionar els mercats on accedir. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 05/02/18 09:30 - 13:30 22/03/18 09:30 - 13:30 CIBERNÀRIUM E3 Dissenyem una estratègia guanyadora En aquesta activitat et proporcionem, a través del joc i la pràctica, les eines adequades per desenvolupar una estratègia efectiva per a la teva empresa. Martí Roca (Sconsultors Vallés Exportació) 06/02/18 09:30 - 13:30 19/03/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E4 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar Les innovacions disruptives estan fent riques a les petites empreses que les porten a la pràctica, però aquest èxit no és fruit de l’atzar, ni és patrimoni d’unes poques persones. Tu i la teva empresa podeu buscar la innovació disruptiva. T’expliquem com fer-ho. Sergi Manaut 17/01/18 15:30 - 19:30 21/02/18 15:30 - 19:30 21/03/18 15:30 - 19:30 PARC TECNOLÒGIC E5 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips Els models de negoci requereixen una contínua adaptació al mercat, que cal fer tot escoltant a la clientela, amb criteri, rapidesa, agilitat i costos mínims. En aquest taller aprendrem com i quan prototipar, aplicant-ho al vostre model de negoci. Us volem facilitar les tècniques i eines per ajudar-vos a validar les vostres hipòtesis de treball i per fer evolucionar el vostre model de negoci. Teia Guix 25/01/18 09:30 - 13:30 26/02/18 15:30 - 19:30 22/03/18 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC
 21. 21. 19 E6 Taller de noves oportunitats de negoci En aquest taller cada empresa treballarà la cerca i la selecció de noves oportunitats. De la mà d’un/a assessor/a de Barcelona Activa, cada empresa haurà de treballar en les seves oportunitats de futur. Barcelona Activa 09/02/18 09:30 - 13:30 05/03/18 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC E7 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor Aprèn a fer que la competència es torni irrellevant, ampliant els límits del mercat i la demanda d’acord amb les motivacions i necessitats reals de la clientela. Màrqueting disruptiu en la generació de productes i serveis, que maximitzen la percepció de valor i redueixen la variable del cost a la mínima expressió. Xavier Olivares (Activa Ramos Olivares UTE) 09/01/18 15:30 - 19:30 27/02/18 09:30 - 13:30 27/03/18 16:00 - 20:00 PARC TECNOLÒGIC E8 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia L’objectiu de la sessió és presentar i practicar diverses tècniques de creativitat que es poden usar en el dia a dia de les petites empreses. Barcelona Activa 07/02/18 09:30 - 11:30 15/03/18 09:30 - 11:30 PARC TECNOLÒGIC Assessorament empresarial MàrquetingiVendes F1 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci Durant la sessió veurem com dissenyar una estratègia de personal branding per tal d’aconseguir tenir una marca personal i una empremta digital a les xarxes socials i a la resta d’Internet, que ens projecti com a professionals amb el talent, valors i professionalitat que volem i que, alhora, sigui generadora d’oportunitats de negoci. Cèlia Hil 17/01/18 15:30 - 19:30 09/02/18 09:30 - 13:30 07/03/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F2 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? Durantla sessióveurem les característiquesconcretesque tenenlesprincipalsxarxessocials, com ser-hi,pera què,quines podensermésútilspelnostre negociicom treballar-lesper aconseguirclientela,persones inversoresisòcies,generarmarca... Cèlia Hil 24/01/18 15:30 - 19:30 16/02/18 09:30 - 13:30 14/03/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 22. 22. 20 F3 Introducció al màrqueting empresarial Aprèn de manera simple però rigorosa, didàctica, directa i molt pràctica, els conceptes clau i les eines de màrqueting a tenir en compte per multiplicar l’impacte comercial i de marca del teu negoci, així com per fidelitzar la teva clientela. Xavier Lamote de Grignon (Activa Ramos Olivares UTE) 31/01/18 09:30 - 14:30 28/02/18 15:00 - 20:00 21/03/18 09:30 - 14:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F4 Com posar preus. Política de preus eficaç Totes les empreses, grans i petites, intenten desesperadament establir uns preus correctes per als seus productes i serveis: Quant val? La pregunta decisiva. Xavier Lamote de Grignon (Activa Ramos Olivares UTE) 17/01/18 09:30 - 13:30 07/02/18 15:30 - 19:30 07/03/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F5 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques Què ha de tenir en compte la teva empresa a l’hora de presentar-se a una licitació pública? Aprofundeix en el funcionament d’aquest possible canal de venda, poc conegut i utilitzat per part de les micro i petites empreses de la ciutat. Manel Roig 15/02/18 16:00 - 19:00 13/03/18 16:00 - 19:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE F6 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques L’eficiència comercial no és fruit de la casualitat. En la venda es procedeix amb rigor i mètode. La persona venedora ha d’aprendre a adaptar-se a la clientela, a crear confiança per afavorir la compra i a utilitzar argumentacions convincents per tancar la venda. Montse Ramos 11/01/18 15:30 - 19:30 13/02/18 15:30 - 19:30 12/03/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F7 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? Aquesta activitat pretén anar més enllà de les tècniques de venda per conèixer quins altres aspectes més qualitatius ens ajuden a vendre més. Què fan les persones venedores que fan moltes vendes? Què deixen de fer perquè allò no els ajuda a vendre? Montse Ramos 18/01/18 15:30 - 19:30 22/02/18 15:30 - 19:30 19/03/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Transmissió empresarial G1 Com reemprendre una empresa La persona emprenedora que vulgui adquirir una empresa en funcionament amb l’assessorament de Barcelona Activa coneixerà les variables que ha de tenir presents. Barcelona Activa (Servei de Transmissió Empresarial) 25/01/18 09:30 - 11:30 22/02/18 09:30 - 11:30 22/03/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 23. 23. 22 Calendari Gener 01/2018 dijous, 4 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 dilluns, 8 09:30 a 13:30 Gestió fiscal: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 13 dimarts, 9 15:30 a 19:30 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor E7 Pàg. 19 dimecres, 10 15:30 a 19:30 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D5 Pàg. 17 dijous, 11 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F6 Pàg. 20 dilluns, 15 09:30 a 13:30 Gestió fiscal: societats de capital (SLi SA) A4 Pàg. 13 dimarts, 16 09:30 a 11:30 Primeres passes per exportar productes D3 Pàg. 17 dimecres, 17 09:30 a 13:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F4 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Desenvolupament col·lectiu: construim emocions en equip C9 Pàg. 16 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D6 Pàg. 17 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E4 Pàg. 18 15:30 a 19:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci F1 Pàg. 19 dijous, 18 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 13 09:30 a 12:30 Claus d’èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 13 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg. 14 15:30 a 19:30 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? F7 Pàg. 20 dilluns, 22 09:30 a 13:30 Comunicació amb perspectiva de gènere: recursos i eines C8 Pàg. 16 dimarts, 23 09:30 a 12:30 LegalStructures andTax Systems for “Autònoms/ es” and Companies A7 Pàg. 13 dimecres, 24 09:30 a 13:30 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu C10 Pàg. 16 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D7 Pàg. 17 15:30 a 19:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? F2 Pàg. 19 dijous, 25 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 20 09:30 a 13:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E5 Pàg. 18 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 26/28 - febrer 26 febrer - 01 març divendres, 26 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 14 dilluns, 29 09:30 a 11:30 Introduccióal’e-commerce internacional D1 Pàg. 16 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 14 dimecres, 31 09:30 a 14:30 Introducció al màrqueting empresarial F3 Pàg. 20
 24. 24. 23 Febrer 02/2018 dijous, 1 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 dilluns, 5 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E2 Pàg. 18 10:00 a 14:00 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D5 Pàg. 17 15:30 a 19:30 El repte de la conciliació laboral, personal i familiar: implementació de noves formes d’organització a l’empresa C3 Pàg. 15 dimarts, 6 09:30 a 13:30 Contracte laboral o mercantil? C2 Pàg. 15 09:30 a 13:30 Dissenyem una estratègia guanyadora E3 Pàg. 18 dimecres, 7 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E8 Pàg. 19 09:30 a 14:30 Avancem cap a la Igualtat de Gènere: aplicacions pràctiques a l’àmbit laboral C5 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F4 Pàg. 20 dijous, 8 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 13 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg. 14 divendres, 9 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E6 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci F1 Pàg. 19 dilluns, 12 09:30 a 13:30 Gestió fiscal: societats de capital (SLi SA) A4 Pàg. 13 dimarts, 13 09:30 a 11:30 Primeres passes per exportar serveis D4 Pàg. 17 09:30 a 12:30 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 13 09:30 a 13:30 Prevenció i gestió de les situacions d’assetjament sexual a la vostra organització C6 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F6 Pàg. 20 dimecres, 14 09:30 a 13:30 Desenvolupament col·lectiu: construim emocions en equip C9 Pàg. 16 dijous, 15 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E1 Pàg. 18 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 16:00 a 19:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F5 Pàg. 20 divendres, 16 09:30 a 13:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? F2 Pàg. 19 dimarts, 20 09:30 a 11:30 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional D2 Pàg. 16 12:00 a 14:00 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 14 15:00 a 20:00 Com fer un pla d’igualtat: fases i etapes C7 Pàg. 15 dimecres, 21 09:30 a 13:30 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu C10 Pàg. 16 15:00 a 19:00 Gestió fiscal: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E4 Pàg. 18 dijous, 22 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 20 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 15:30 a 18:30 LegalStructures andTax Systems for “Autònoms/ es” and Companies A7 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? F7 Pàg. 20 divendres, 23 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D6 Pàg. 17 dilluns, 26 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 14 15:30 a 19:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E5 Pàg. 18
 25. 25. dimarts, 27 09:30 a 13:30 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor E7 Pàg. 19 15:30 a 19:30 Dissenya el Pla de conciliació de la teva organització. Inspira’t! C4 Pàg. 15 dimecres, 28 15:00 a 20:00 Introducció al màrqueting empresarial F3 Pàg. 20 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D7 Pàg. 17 Març 03/2018 dijous, 1 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 dilluns, 5 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E6 Pàg. 19 09:30 a 14:30 Avancem cap a la Igualtat de Gènere: aplicacions pràctiques a l’àmbit laboral C5 Pàg. 15 dimarts, 6 09:30 a 11:30 Internacionalització i EconomiaSocial D8 Pàg. 17 15:30 a 19:30 Prevenció i gestió de les situacions d’assetjament sexual a la vostra organització C6 Pàg. 15 dimecres, 7 09:30 a 13:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F4 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci F1 Pàg. 19 dijous, 8 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Desenvolupament col·lectiu: construim emocions en equip C9 Pàg. 16 divendres, 9 09:30 a 13:30 El repte de la conciliació laboral, personal i familiar: implementació de noves formes d’organització a l’empresa C3 Pàg. 15 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D6 Pàg. 17 dilluns, 12 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F6 Pàg. 20 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 14 13/15 març dimarts, 13 09:30 a 11:30 Primeres passes per exportar productes D3 Pàg. 17 09:30 a 13:30 Contracte laboral o mercantil? C2 Pàg. 15 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 16:00 a 19:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F5 Pàg. 20 14/16 març dimecres, 14 09:30 a 11:30 Primeres passes per exportar serveis D4 Pàg. 17 15:30 a 19:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? F2 Pàg. 19 dijous, 15 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E8 Pàg. 19 09:30 a 12:30 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 13 09:30 a 14:30 Comunicació amb perspectiva de gènere: recursos i eines C8 Pàg. 16 16/17 març divendres, 16 09:30 a 13:30 Gestió fiscal: societats de capital (SL iSA) A4 Pàg. 13 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D7 Pàg. 17 dilluns, 19 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? F7 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Dissenyem una estratègia guanyadora E3 Pàg. 18 dimarts, 20 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 14 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 24
 26. 26. 25 15:30 a 19:30 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu C10 Pàg. 16 dimecres, 21 09:30 a 14:30 Introducció al màrqueting empresarial F3 Pàg. 20 15:00 a 19:00 Gestió fiscal: autònoms/es i societats civils A3 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peixgran i guanyar E4 Pàg. 18 dijous, 22 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg.13 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E2 Pàg. 18 09:30 a 13:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E5 Pàg. 18 12:00 a 14:00 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 20 15:00 a 20:00 Com fer un pla d’igualtat: fases i etapes C7 Pàg. 15 divendres, 23 10:00 a 14:00 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D5 Pàg. 17 dilluns, 26 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E1 Pàg. 18 dimarts, 27 09:30 a 13:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg. 14 16:00 a 20:00 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor E7 Pàg. 19 dimecres, 28 09:30 a 12:30 LegalStructures andTax Systems for “Autònoms/ es” and Companies A7 Pàg. 13
 27. 27. 26 Parc Tecnològic El Parc Tecnològic de Barcelona Activa, amb més de 10.000 m2 d’infraestructures, és un espai d’innovació i tecnologia al servei del desenvolupament empresarial. Ubicat al districte de Nou Barris i adreçat a pimes tecnològiques i industrials, el seu ob- jectiu és contribuir, de manera personalitzada i permanent, al desenvolupament de la indústria avançada mitjançant el Centre d’Empreses Tecnològiques i el Centre de Promoció Indus- trial, el primer espai municipal per al suport al prototipatge de Barcelona. Marie Curie, 8-14 08042 Barcelona +34 932 917 777 barcelonactiva.cat/parc Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L4 Llucmajor i L3 Canyelles Bus 11, 47, 50, 51, 76, B19, D40, H4, V29 Bicing a la porta del Parc (n. 301) Ronda de Dalt, sortides 3 Guineueta i 4 Horta Espais per a pimes
 28. 28. 27 Xarxa d'Incubadores Barcelona Activa Incubadora MediaTIC La incubadora MediaTIC és un espai especialitzat en empreses d’alt impacte tecnològic, està pensada per a start-ups de camps com la robòtica, la Internet de les coses, la intel·ligència artificial o la nanotecno- logia. Edifici MediaTIC, Roc Boronat, 117, 2a planta — 08018 Barcelona, +34 933 209 565 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i L4 Llacuna / Bus 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14 / Bicing: 143, 342 i 393 ESA BIC Barcelona Ofereix espais de treball, l’assessorament em- presarial de Barcelona Activa i el suport tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l’Agència Espacial Europea (ESA), a les empreses i pimes que utilitzen tecnologies de l’espai per des- envolupar solucions innovadores en altres sectors. Parc UPC - Edifici RDIT, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Esteve Terradas, 1, 08860 Castelldefels (Barcelona), +34 93 401 97 00 Accés: Bus L94, L95 / Tren R2, R3 i R14 Castelldefels Incubadora Glòries Les noves empreses innovadores tenen la possibili- tat de desenvolupar-se al districte 22@, gaudint de l’acompanyament expert de Barcelona Activa i de les infraestructures més avançades. Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona, +34 934 019 700 Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L1 Glòries i Clot, i L2 Clot / Bus 7, 92, 192, H12, H14 / Rodalies R1 i R2 Clot / Tramvia T4 Ca l’Aranyó, T5-T6 Can Jaumandreu / Bicing: 42, 133 i 132 Incubadora Almogàvers En ple districte 22@, l’Incubadora Almogàvers acull empreses, pimes i projectes vinculats a entitats de referència de l’ecosistema emprenedor. Almogàvers, 165, 08018 Barcelona, +34 934 019 855 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i Marina, i L4 Llacuna / Bus 6, 92, 136, 192, B20, B25, H14 / Tramvia T4 Ca l’Aran- yó i T4-T5 Auditori-Teatre Nacional / Bicing: 211 i 142
 29. 29. 28
 30. 30. 3 6 7 2 5 4 1 Descobreix tot el que Barcelona Activa pot fer per a tu Acompanyament durant tot el procés de recerca de feina barcelona.cat/ treball Suport per posar en marxa la teva idea de negoci barcelona.cat/ emprenedoria Formació tecnològica i gratuïta per a la ciutadania barcelona.cat/ cibernarium Serveis a les empreses i iniciatives socioempresarials barcelona.cat/ empreses 7 6 5 4 3 2 1 Seu Central Barcelona Activa Porta 22 Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Incubadora Glòries Convent de Sant Agustí Ca n’Andalet Oficina d’Atenció a les Empreses Cibernàrium Incubadora MediaTIC Incubadora Almogàvers Parc Tecnològic El Far Treball als Barris Antenes Cibernàrium Punts Barcelona Treball Punts d’Orientació per a la Recerca de Feina Punts Salut Mental Punt de Defensa dels Drets laborals Barcelona Activa present als barris
 31. 31. Amb el suport de: Edifici MediaTIC Roc Boronat, 117 08018 Barcelona (Districte 22@) +34 933 209 600 Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 8:30 a 18h Divendres, de 8:30 a 14:30h Accés: Metro - L1 Glòries i L4 Llacuna Bus 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14 Bicing - 143, 342 i 393 Consulta al web els altres equipaments de Barcelona Activa Segueix-nos a les xarxes socials: barcelona.cat/empreses barcelonactiva barcelonactiva bcn_empreses company/barcelona-activa SAN CHO DE ÁVILA ALM OGÀVERS PL. GLÒRIES CATALANES GLÒRIES MARINA BOGATELL LLACUNA ROC BORON AT RAM BLA DEL POBLEN OU RON DA LITORAL sortida 23 POBLENOU DIAGONAL POBLENOU GRAN VIA CLOT ARAGÓ 143 393 342

×