Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l'estranger 2015

La inversió estrangera productiva1 a Catalunya ha estat de 1.959,2 M€ el primer semestre de 20152, el que suposa un increment interanual del 280,3% i el valor més alt en aquest període3 de la sèrie estadística iniciada al 1993. El pronunciat increment que experimenta la IED a Catalunya també es dóna —de forma més moderada— al conjunt d’Espanya, on aquest indicador registra un augment del 73,4% respecte al mateix període de 2014.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l'estranger 2015

 1. 1. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger I semestre de 2015 Barcelona, Novembre de 2015
 2. 2. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 2 LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA I LA INVERSIÓ CATALANA A L’ESTRANGER. I SEMESTRE DE 2015 LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA La inversió estrangera productiva1 a Catalunya ha estat de 1.959,2 M€ el primer semestre de 20152 , el que suposa un increment interanual del 280,3% i el valor més alt en aquest període3 de la sèrie estadística iniciada al 1993. El pronunciat increment que experimenta la IED a Catalunya també es dóna —de forma més moderada— al conjunt d’Espanya, on aquest indicador registra un augment del 73,4% respecte al mateix període de 2014. 1 Es considera inversió productiva la que no té en compte els ETVEs, que són societats establertes a Espanya, l’objectiu de les quals és la tinència d’accions de societats estrangeres. Les operacions d’aquests tipus de societats suposen la transferència dins d’un mateix grup empresarial. L’existència de les ETVEs obeeix a estratègies d’optimització fiscal dins del mateix grup. 2 Cal tenir present que les estadístiques d’inversió estrangera es van generant gradualment al llarg de l’any i, a mesura que es computen nous projectes, poden patir modificacions de les dades de trimestres ja tancats. Per tant, les estadístiques incloses en el present informe —en particular pel que fa al segon trimestre— tenen caràcter provisional. 3 En termes nominals.
 3. 3. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 3 Quant a la inversió estrangera en ETVEs experimenta una reducció tant a Catalunya (- 43,6%) com a Espanya (-2,5%). En conjunt, la inversió bruta estrangera total al Principat augmenta un 226,2% en termes interanuals, una variació més intensa que la de l’àmbit estatal, que també és favorable (65,0%). Amb aquests resultats, el primer semestre de 2015 la inversió estrangera bruta productiva a Catalunya representa un 23,0% de la realitzada a Espanya, un registre 12,5 punts percentuals per sobre del valor corresponent al mateix període de 2014 (10,5%) i el pes més elevat en un primer semestre des de 2007. En el cas de la inversió bruta total, el pes relatiu de Catalunya se situa en l’22,1%. PROCEDÈNCIA DE LA IED El primer semestre de 2015 la Unió Europea genera novament la major part de la IED productiva a Catalunya (el 65,1% del total, 1.276 milions d’euros), i la segueix de lluny Amèrica Llatina, que en representa un 13,5%, mentre que la resta d’Europa i Àsia i Oceania suposen cadascuna pels volts del 8% del total i Amèrica del Nord el 4,5%. Respecte al 2014, augmenta la inversió procedent de totes les grans àrees geogràfiques INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA I SEM. 2014 I SEM. 2015 Pes Cat/Esp Milions d'euros Milions d'euros I SEM. 2015 INVERSIÓ BRUTA TOTAL 618,4 2.017,4 226,2 22,1% -Inv. Bruta sense ETVEs 515,2 1.959,2 280,3 23,0% -Inv. Bruta en ETVEs 103,2 58,2 -43,6 9,8% Variació 2015/14 (%) Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad. INVERSIÓ ESTRANGERAAESPANYA I SEM. 2014 I SEM. 2015 Milions d'euros Milions d'euros INVERSIÓ BRUTA TOTAL 5.532,7 9.129,6 65,01 -Inv. Bruta sense ETVEs 4.921,3 8.533,4 73,40 -Inv. Bruta en ETVEs 611,4 596,2 -2,48 Variació 2015/14 (%) Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad.
 4. 4. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 4 amb l’única excepció de la resta d’Amèrica4 (-56,7%). Cal remarcar que el significatiu augment de la inversió procedent d’Amèrica Llatina, de l’Europa no comunitària i d’Àsia i Oceania (amb variacions interanuals del +3.774,7%, el 490,7% i el +389,7%, respectivament) contribueix a que la UE redueixi en 11,4 punts el seu pes percentual sobre el total de la IED captada al Principat respecte al primer semestre de 2014. Per països d’origen últim, la inversió a Catalunya procedeix principalment de Luxemburg (18,7% del total), Alemanya (14,8%) i Mèxic (9,9%). Es tracta també dels països on aquest indicador augmenta més el seu volum en termes absoluts, mentre que destaquen els increments percentuals de la IED procedent de països com els Emirats Àrabs, Brasil, el Regne Unit i –especialment- Irlanda, un país les empreses del qual no havien invertit a Catalunya el primer semestre de 2014. En canvi, es redueix significativament -en termes absoluts i percentuals- la IED que procedeix de França. 4 El continent americà excloent l’Amèrica Llatina i l’Amèrica del Nord.
 5. 5. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 5 LA IED PER SECTORS ECONÒMICS Pel que fa a la composició sectorial de la inversió estrangera productiva a Catalunya el primer semestre de 2015, destaca el pes de la construcció -que concentra aproximadament el 26,6% del total i assoleix un volum de 520,7 milions d’euros-, seguida de la indústria manufacturera (18,1%), el comerç a l’engròs i al detall (14,1%), les activitats immobiliàries (13,2%) i el transport i emmagatzematge (9,3%). Els majors augments relatius respecte a l’any anterior corresponen al transport i l’emmagatzematge, les activitats immobiliàries, la construcció, les activitats financeres i d’assegurances i les indústries manufactureres; mentre que, en termes absoluts, destaquen els increments de la construcció i de les indústries manufactureres (de 468,5 i 263,2 M€, respectivament). INVERSIÓ ESTRANGERA PRODUCTIVA A CATALUNYA PER PAÍS D'ORIGEN ÚLTIM. I SEMESTRE 2015 Absoluta % Luxemburg 365,4 18,7 255,8 233,3 Alemanya 290,2 14,8 209,4 259,0 Mèxic 193,6 9,9 190,9 7.190,7 Irlanda 178,6 9,1 178,4 67.303,0 Regne Unit 177,5 9,1 171,2 2.720,0 Països Baixos 135,3 6,9 106,2 364,2 Suïssa 117,6 6,0 109,0 1.265,6 Emirats Àrabs 111,7 5,7 111,3 26.119,2 Estats Units 87,9 4,5 40,8 86,4 Brasil 52,7 2,7 52,3 13.876,6 França 38,5 2,0 -32,4 -45,7 Malta 38,3 2,0 38,3 - Noruega 24,7 1,3 24,5 9.586,3 Japó 20,5 1,0 18,5 933,5 Andorra 18,6 0,9 7,7 71,1 Altres 107,9 5,5 -37,8 -26,0 TOTAL 1.959,2 100,0 1.444,0 280,3 Milions d'euros I SEM. 15 % s/ total Variació Interanual Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad.
 6. 6. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 6 Entre les inversions estrangeres previstes destaca la del sector de l’automoció amb l’anunci de l’aliança Renault-Nissan i la multinacional alemana Daimler de que la fàbrica Nissan de la Zona Franca assumirá l’ensamblatge d’una nova pick up per a Mercedes. POSICIONAMENT INTERNACIONAL L’àrea de Barcelona es manté els darrers anys en una trajectòria sòlida pel que fa al posicionament com a territori atractiu per a la inversió internacional, com ho demostra el fet que l’Informe Atractiveness Survey Europe 2015 d’Ernst and Young la situï com la vuitena ciutat europea més atractiva per a la inversió estrangera, per davant de ciutats com Praga i Madrid. D’altra banda, segons informació de FDI Markets (Financial Times) facilitada per Acció 10, el primer semestre de 2015 Catalunya se situa en tercera posició d’Europa en nombre de projectes d’inversió internacional captats, només per darrere de la regió South East del Regne Unit i d’Irlanda. El Principat se situa en tercera posició quant al nombre de llocs de treball creats per aquestes inversions -amb més de 4.000 treballadors-. Absoluta % Total 1.959,2 100 1.444,0 280,3 Construcció 520,7 26,6 468,5 898,2 Indústries manufactureres 354,6 18,1 263,2 288,1 Comerç a l'engròs i al detall 276,0 14,1 154,3 126,8 Activitats immobiliàries 259,4 13,2 244,8 1.682,6 Transport i emmagatzematge 182,8 9,3 179,7 5.854,1 Activitats financeres i d'assegurances 121,7 6,2 103,8 580,7 Activitats sanitàries i de serveis socials 112,4 5,7 62,3 124,6 Serveis a les empreses 50,1 2,6 -1,7 -3,2 Informació i comunicacions 46,7 2,4 -10,0 -17,6 Hostaleria 25,8 1,3 -26,0 -50,2 Educació 5,5 0,3 4,2 301,4 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1,7 0,1 1,1 156,7 Agricultura, ramaderia i pesca 1,5 0,1 -0,1 -8,3 Energia elèctrica, gas, vapor i aire acondicionat 0,1 0,0 -0,2 -67,7 Altres serveis 0,1 0,0 0,1 100,0 Aigua, sanejament i residus 0,1 0,0 0,0 25,0 Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0 Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad. INVERSIÓ ESTRANGERA PRODUCTIVA A CATALUNYA PER BRANQUES ECONÒMIQUES. I SEMESTRE 2015 Variació Interanual Milions d'euros I SEM. 15 % s/total
 7. 7. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 7 A més, l’informe Global Cities Investment Monitor 2015 de KPMG la segueix situant entre les deu primeres àrees urbanes del món en captació de projectes d’inversió estrangera pel període 2010-14. LA INVERSIÓ CATALANA A L’ESTRANGER La inversió bruta catalana a l'estranger -descomptades les ETVE’s- ha estat de 945,7 milions d'euros el primer semestre de 2015, el que representa un decrement del 3,1% respecte al mateix període de l'any anterior. La inversió bruta total assoleix els 948,3 milions d’euros i registra una reducció del 9,4%, amb un fort descens de la inversió en ETVE’s (del -96,3 %). Posicionament de Catalunya en termes de captació d'Inversió Estrangera I Semestre 2015 Regió Nombre de projectes Volum d'Inversió (M.€) Llocs de treball creats 1 South East (UK) 192 5.799,6 9.824 2 Irlanda 87 2.356,2 5.064 3 Catalunya 33 2.564,7 4.165 4 Escòcia 44 689,7 4.060 5 North West (UK) 31 1.204,5 2.858 6 West Midlands (UK) 30 572,7 2.492 7 West-Nederland 47 1.153,8 2.469 8 North East (UK) 26 589,9 2.418 9 Berlín 24 619,7 2.001 10 Ile-de-France 72 1.643,8 1.982 Total 586 17.195,0 37.333 Font: FDI Markets facilitada per Invest in Catalonia, Acció10. IED a principals àrees urbanes del món Àrea urbana 2010‐ 2014 Projectes d'IED Londres 1 1712 Xangai 2 1314 Hong Kong 3 1047 São Paulo 4 864 París 5 717 Nova York 6 685 Sydney 7 647 Moscú 8 627 Pequín 9 520 Barcelona 10 502 Font: Global Cities Investment Monitor 2015 , KPMG.
 8. 8. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 8 La inversió bruta espanyola total a l’estranger augmenta de forma pronunciada durant el primer semestre de 2015 (amb una variació interanual del +51,5%), com a resultat del fort increment de la inversió productiva (+74,9%) i malgrat el decrement en la inversió en ETVEs (-86,4%). Amb aquesta evolució, la inversió bruta catalana productiva5 a l’estranger representa el 6,4% de la realitzada per empreses espanyoles, un valor inferior al del mateix període de 2014 (11,5%). En el cas de la inversió bruta total, la participació del Principat assoleix un valor molt similar (6,3%). El primer semestre de 2015 la Unió Europea recupera la condició de principal receptora de la inversió catalana a l’estranger –que al primer semestre de 2014 corresponia a Amèrica del Nord– amb el 79,4% del total, i experimenta un augment molt notable (+410,6 milions d’euros) del volum d’inversió productiva procedent de les empreses del Principat. Aquest indicador creix també de forma molt significativa a Àfrica (502,0%), mentre que es redueix sensiblement a Àsia i Oceania, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina. 5 Sense ETVE’s. INVERSIONS CATALANES AL'EXTERIOR I SEM. 14 I SEM. 15 Milions d'euros Milions d'euros INVERSIÓ BRUTA TOTAL 1.046,6 948,3 -9,4 6,3% -Inv. Bruta sense ETVEs 975,8 945,7 -3,1 6,4% -Inv. Bruta en ETVEs 70,8 2,6 -96,3 1,3% Variació 2014/13(%) Pes Cat/Esp I SEM. 2015 Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad. INVERSIONS ESPANYOLES AL'EXTERIOR I SEM. 14 I SEM. 15 Milions d'euros Milions d'euros INVERSIÓ BRUTA TOTAL 9.925,2 15.040,8 51,5 -Inv. Bruta sense ETVEs 8.489,7 14.844,9 74,9 -Inv. Bruta en ETVEs 1.435,6 195,9 -86,4 Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad. Variació 2015/14(%)
 9. 9. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 9 Per països, més d’un 70% de la inversió catalana a l’estranger es concentra a Itàlia (el 73,5%), mentre que Brasil i Estats Units d’Amèrica representen conjuntament un 10% del total.
 10. 10. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 10 Per branques econòmiques, els sis primers mesos de 2015 el sector de la Informació i comunicacions concentra prop del 80% de la inversió catalana bruta a l’estranger. També assoleixen augments percentuals significatius d’aquest indicador les activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, les indústries manufactureres i l’energia elèctrica, gas, vapor i aire acondicionat, en un context en que a la majoria de sectors es redueix el volum d’inversió realitzada per empreses del Principat respecte al primer semestre de 2014.
 11. 11. Informe Inversió estrangera a Catalunya i Inversió catalana a l’estranger. I sem. 2015 | 11 D’aquestes dades es desprèn que el primer semestre de 2015 Catalunya ha estat importadora neta de capitals, reprenent així la tendència del període 2009-2013, després que l’any 2014 la inversió de les empreses catalanes a l’exterior superés la IED productiva captada al Principat. Barcelona, novembre de 2015 (Bruta). Milions d'Euros Absoluta % Total 945,7 100 -30,1 -3,1 Activitats financeres i d'assegurances 34,6 3,7 -200,3 -85,3 Construcció 0,7 0,1 -32,3 -98,0 Indústries manufactureres 80,7 8,5 11,7 17,0 Informació i comunicacions 748,9 79,2 643,1 608,0 Comerç a l'engròs i al detall 6,6 0,7 -358,8 -98,2 Activitats immobiliàries 50,5 5,3 -18,3 -26,6 Energia elèctrica, gas, vapor i aire acondicionat 0,3 0,0 0,0 13,0 Transport i emmagatzematge 1,6 0,2 -60,3 -97,4 Agricultura, ramaderia i pesca 0,0 0,0 -2,2 -100,0 Serveis a les empreses 2,9 0,3 -7,0 -70,8 Hostaleria 0,3 0,0 -10,1 -96,7 Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 0,0 -71,6 Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 -100,0 Aigua, sanejament i residus 0,0 0,0 0,0 - Educació 0,0 0,0 0,0 - Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 18,7 2,0 4,3 29,5 Altres serveis 0,0 0,0 0,0 - Variació Interanual Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad INVERSIÓ CATALANA PRODUCTIVA A L'ESTRANGER PER BRANQUES ECONÒMIQUES. I SEMESTRE 2015 I SEM. 15 % s/ total

×