Informe sectorial - Agricultura i pesca

346 views

Published on

Informe sectorial - Agricultura i pesca

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe sectorial - Agricultura i pesca

 1. 1. Barcelona ActivaCapital humàInforme sectorialAgricultura ipesca Informe realitzat per: DALEPH
 2. 2. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 2Les 10 claus perconèixer el sector Els avenços tecnològics i biològics seran fonamentals perquè l’activitat agrària i pesquera continuï en expansió sense modificar els entorns naturals i respectant el medi ambient.El sectorEl sector de l’agricultura i la pesca es basa en l’explotació dels recursos naturals de la terra i del mar per obteniraliments de consum humà o animal. Es tracta d’un sector de gran importància estratègica per un país, donat que ésvital per al seu desenvolupament autosuficient i per la seva riquesa. D’altra banda, convé destacar que és un sectormolt intensiu en mà d’obra i en maquinària.Principals àmbits d’activitatAquest sector està format per dos grans àmbits d’activitat: l’agricultura; i la pesca i l’aqüicultura. Pel que fa al’agricultura, és l’àmbit que explota el recursos naturals de la terra per obtenir productes de consum humà (perexemple, fruites i verdures), productes de consum animal (per exemple, pinsos) o productes que poden servir pergenerar energies alternatives (per exemple, biomassa). Pel que fa a la pesca, és l’àmbit que explota els recursosnaturals marins i costers per obtenir peixos, crustacis i mol·luscs per al consum humà o animal.TendènciesEl desenvolupament de la tecnologia aplicada al sector agrari i pesquer serà un aspecte clau pel que fa adesenvolupament en termes econòmics i d’ocupació. En aquest sentit, els avenços tecnològics i biològics seranfonamentals perquè l’activitat agrària i pesquera continuï en expansió sense modificar els entorns naturals i respectantel medi ambient, per exemple, l’aplicació de la biotecnologia al disseny de plantes transgèniques capaces de créixeren condicions ambientals desfavorables o plantes resistents a plagues.Pes econòmicL’establiment de polítiques agràries europees fermes i les inversions públiques i privades que es realitzin al sectormarcaran el seu creixement econòmic. No obstant, els estàndards de qualitat que imposa la Unió Europea podenrepercutir en un decrement de la competitivitat del sector a Catalunya, que ha de competir amb països en quèl’explotació, producció i distribució dels productes és més flexible i no requereix dels mateixos controls de qualitat. Enaquest sentit, el creixement econòmic haurà de basar-se en una protecció dels productes de qualitat o en ladiversificació del sector cap a noves línies com són les energies renovables.L’ocupacióL’envelliment de les persones ocupades al sector i la manca de relleu generacional constitueixen dos elements claupel que fa a l’evolució de l’ocupació, que veu com els joves cerquen feina en d’altres sectors i en zones més urbanes.No obstant això, l’evolució de les tecnologies aplicades al sector i la major formació de les persones que s’hi ocupenpot repercutir positivament en la qualitat de l’ocupació al sector.Perfils professionals més demandatsEls perfils professionals més demandats al sector han de disposar d’una titulació (enginyeria, grau, cicle formatiu oformació professional) o d’una qualificació equivalent en les famílies professionals agrària, marítima pesquera oseguretat i medi ambient. A més de la titulació requerida, a aquest perfils se’ls requeriran coneixements sobreprocessos productius i sobre agricultura o pesca ecològica.
 3. 3. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 3Ocupacions més demandadesEntre les ocupacions més demandades destaquen les d’operari/a especialista en alguna de les activitats vinculades alsector. Convé destacar que les ocupacions del sector es caracteritzaran cada vegada més per ser ocupacions moltconcretes i especialitzades en camps de l’agricultura i la pesca específics, per exemple, l’operari/a especialista enhorticultura.Cal esmentar que a Catalunya, les activitats relacionades amb la producció de vins i caves, i les relacionades amb laproducció hortofrutícola són les que tenen més pes, en aquest sentit, les ocupacions més demandades també sesituen en aquests camps.Projecció futuraLa política agrària comunitària (PAC) ha apostat per un model de producció europeu basat en els més alts estàndardsde seguretat i qualitat alimentària, que a la vegada és responsable i respectuosa amb el medi ambient i amb eltractament animal.DebilitatsLes conseqüències que té el canvi climàtic sobre els entorns naturals, les dificultats per desenvolupar polítiquesagràries i pesqueres adaptades a les persones que s’ocupen al sector i a les necessitats del país, i la dependència delsector dels preus del combustibles fòssils són algunes de les debilitats que presenta el sector.OportunitatsEls avenços tecnològics aplicats al sector agrari i pesquer són una oportunitat immillorable per incrementar l’equilibrientre l’explotació dels recursos naturals i la sostenibilitat ambiental a la vegada que per incrementar l’eficiència de lesexplotacions agràries i pesqueres, i la distribució dels productes que generen.
 4. 4. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 401 Presentació del sectorEl sector de l’agricultura i la pesca està format per dos grans àmbits d’activitat: l’agricultura, que des del punt de vistaeconòmic es pot classificar en agricultura industrial o agricultura de subsistència; i la pesca i l’aqüicultura, queconformen les activitats relacionades amb la pesca i l’explotació dels recursos naturals marins i costers.L’agricultura catalana es caracteritza per ser una agricultura especialitzada i de relativament alt rendiment, pròpia d’unpaís desenvolupat. Així, la revolució verda que va experimentar el planeta va significar un salt qualitatiu pel que fa aldesenvolupament de tecnologies aplicades a l’agricultura, per exemple, llavors d’alt rendiment o, pel que es refereix ala biotecnologia, per exemple, els transgènics. D’altra banda, l’increment de la demanda de productes alimentaris fruitdel desenvolupament de la societat del benestar i de l’evolució cap a una agricultura de mercat, va originar l’aparicióde plaguicides o abonaments intensius que van provocar problemes mediambientals considerables que actualments’estan intentant pal·liar mitjançant el foment de l’agricultura ecològica o sostenible.L’agricultura comprèn el cultiu de diferents aliments com són l’arròs, els cítrics, el farratge, la fruita dolça i seca, elsherbacis, l’horta, l’olivera, la planta ornamental i la vinya; però també engloba l’explotació del medi natural per obtenirmaterials que puguin servir per generar energies alternatives.Pel que fa a la pesca i l’aqüicultura, Catalunya, amb aproximadament 600 km de costa, manté un relació molt estretaamb el mar i amb els seus recursos naturals i, conjuntament amb Espanya, es troba al capdavant d’Europa en flota,pescadors/es i consumidors/es de productes marítims. En aquest sentit, l’àmbit pesquer ha estat fonamental per a lasubsistència d’una gran part de la població del país i per l’abastiment intern d’aliments.De la mateix manera que succeeix amb l’agricultura, l’àmbit pesquer (pesca i aqüicultura) també ha experimentatgrans avenços tecnològics que han permès incrementar l’explotació dels recursos naturals amb més eficiència i menysesforços humans, el que ha repercutit també en un deteriorament dels ecosistemes marins. Això, ha impulsat unaaposta ferma en l’aqüicultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, que d’altra banda, també es basa en elsavenços tecnològics i biològics.
 5. 5. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 502Agricultura Principals àmbits d’activitatL’agricultura és un àmbit d’activitat que forma part del sector primari i que recull les tècniques i coneixements percultivar la terra i extreure’n un profit. Comprèn el conjunt d’accions fetes per l’home amb el suport de maquinària quetransformen el medi natural amb l’objectiu de fer-lo apte per al cultiu.Les activitats que es desenvolupen en aquest àmbit es poden distingir en dos grans tipologies: el tractament de sòls; iel cultiu de vegetals i fruites. No obstant, totes les activitats econòmiques que integren aquest àmbit es fonamenten enl’explotació humana dels recursos naturals amb l’objectiu d’aconseguir productes de consum humà i animal, enconcret, el següents: aliments de consum humà, com són les fruites, hortalisses, cereals, llegums, tubercles, cultiusfarratgers, vi, oli, etc.; aliments de consum animal, com són el pinso; fibres utilitzades per la industria tèxtil, com són elcotó, lli, cànem, etc.; i cultius energètics, com ara el biodièsel, l’etanol, etc.L’agricultura pot classificar-se atenent a diferents aspectes. Segons la seva dependència amb l’aigua s’estableixl’agricultura de secà o de regadiu; en funció del rendiment es defineix l’agricultura intensiva o extensiva; i segons laproducció i la seva relació amb el mercat, es troba l’agricultura de subsistència o industrial.D’altra banda, convé destacar que tot i que el volum d’activitat d’aquest àmbit es basa en els productes esmentats,existeixen altres productes que estan en alça i que també formen part de l’agricultura, com són la producció de flors oplantes ornamentals, o les plantes creades per enginyeria genètica, per exemple, el blat de moro transgènic.Pesca i aqüiculturaLa pesca, també anomenada pesca extractiva, conforma les tècniques i sistemes capaços d’extreure recursos naturalsdel mar, entre els que s’inclouen els peixos, els crustacis o els mol·luscs; en aquest sentit, la fauna animal marina vades de petits invertebrats fins a grans tonyines o balenes, que es poden trobar a qualsevol distància i profunditatmarítima, des de la superfície de l’oceà fins a 2.000 metres de profunditat.Es poden distingir diferents tipus de pesca segons on i com es practiqui: la pesca costanera, que es realitza ambvaixells petits prop de la costa i que disposen de xarxes o sedals; la pesca en altura, que es desenvolupa amb vaixellsmés grans ubicats en alta mar i que disposen de tecnologia per detectar bancs de peixos que es capturen amb xarxes;i la pesca d’alta mar, que es porta a terme amb grans vaixells d’abastiment en aigües molt llunyanes.L’increment del consum de peix i l’evident limitació dels recursos del mar va esdevenir un motiu perquè la pescatradicional o pesca extractiva evolucionés cap a una pesca més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, és elque es coneix com aqüicultura. Així, l’aqüicultura conforma les tècniques de reproducció induïda de peixos, mol·luscs icrustacis en explotacions de terra o mitjançant gàbies flotants de manera regular i per sobre de la capacitat del medi,amb l’objectiu d’incrementar la producció d’organismes aquàtics exercint un control sobre els mateixos i sobre el mediambient per tal de garantir l’abastiment d’aquests productes als éssers humans.
 6. 6. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 603 Tendències del sectorUn dels grans reptes del país es avançar en la sostenibilitat energètica ireduir la dependència exterior en la provisió d’energia; el sector agrícola noés aliè a aquest desafiament i hi jugarà un paper important, per exemple,utilitzant les terres de cultiu per obtenir matèries primeres com labiomassa.Tecnologies pesqueresL’extracció i la producció controlada de productes aquàtics utilitzen una varietat de tecnologies que comprenen des devaixells de pesca equipats amb els instruments i eines més innovadores fins a mètodes de pesca més tradicionalsconformats per xarxes elaborades amb fibres sintètiques.Així, el desenvolupament tecnològic i el seu ús generalitzat, per exemple, fibres sintètiques, radars de detecció debancs de peixos, equips hidràulics per a la manipulació del peix, instruments de conservació, etc., han contribuït a unaconsiderable expansió d’aquest àmbit d’activitat.No obstant això, l’eficàcia de les metodologies pesqueres utilitzades i la producció aqüícola de gran escala hanconduït, en ocasions, a un excés d’explotació del medi natural i, en conseqüència, a la seva degradació. Això, apuntaa la necessitat de desenvolupar marcs normatius més eficaços per a l’ordenació de la pesca i a plantejar instrumentstecnològics més innocus i favorables per al medi ambient, per exemple, mitjançant la implantació de tècniques depesca selectives i la sensibilització mediambiental, el que ha de passar per concebre uns sistemes d’aqüicultura queredueixin els efectes sobre els seus entorns naturals.Mantenir els ecosistemes aquàticsEls ecosistemes aquàtics continentals, costaners i marins proporcionen recursos naturals que l’ésser humà potaprofitar per fer-ne un ús productiu, no només en l’àmbit pesquer sinó també en altres relacionats amb elmanteniment, conservació i distribució de productes que genera l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura. No obstant, aquestsecosistemes, desenvolupen altres funcions que van més enllà de l’aportació de recursos, per exemple, regular demanera natural els fenòmens meteorològics i de contaminació, fenòmens que fora de control tenen unesrepercussions importants sobre les persones, les infraestructures i els recursos, per no esmentar la qualitat delsproductes per a consum humà. Per tant, la comprensió, la predicció i l’explicació d’aquests constitueix un repteconsiderable per a la propera dècada.Durant molt de temps, la regulació pesquera ha tingut com a principal objectiu normativitzar la producció que esdesenvolupa en els ecosistemes per adequar-la a un ús responsable i sostenible, no obstant, encara falta un llargcamí per recórrer, doncs, actualment, els ecosistemes explotats es veuen afectats inevitablement per les activitatspesqueres. Així, les poblacions salvatges o domesticades i altres organismes tenen repercussions mútues entre si, perexemple, mitjançant relacions depredador-presa o la transmissió de malalties. Per tant, caldrà realitzar esforçosconsiderables per enfocar el sector pesquer cap a una pesca responsable i sostenible amb els ecosistemes queexplota i això, suposarà no només una millor comprensió de la problemàtica existent, sinó una millor gestió d’aquesta.A més, els ecosistemes es poden definir segons la seva mida o en funció de les espècies aquàtiques que hi viuen, pertant, en cada cas seran necessaris reajustaments que tinguin en compte les singularitats dels ecosistemes i quedefineixin amb claredat els límits entre la jurisdicció humana i els processos ecològics.Participació del sector agrari en les polítiques energètiquesUn dels grans reptes del país es avançar en la sostenibilitat energètica i reduir la dependència amb l’exterior en laprovisió d’energia; el sector agrícola no és aliè a aquest desafiament i hi jugarà un paper important. En aquest sentit,els/les productores/es agrícoles realitzaran una aposta important per les energies renovables, que passarà perdesenvolupar explotacions que obtinguin productes d’origen animal o vegetal que puguin ser utilitzats com a fontsd’energies renovables o, fins i tot, que les produeixin de manera directa.
 7. 7. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 7En aquest sentit, la visió del govern en relació a les energies diversificades, i les mesures concretes de suport al mónrural que posi en marxa en relació a la explotació de productes que serveixin per generar energies renovables,marcarà en gran mesura l’evolució de l’àmbit agrícola.Equilibri en la cadena alimentàriaLa política agrària comunitària (PAC) ha apostat per un model de producció europeu basat en els més alts estàndardsde seguretat i qualitat alimentària i en la protecció del medi ambient i el benestar animal, el que suposa un model deproducció molt costós des del punt de vista econòmic.Si bé es cert que el suport per part de les administracions públiques per assolir aquest model productiu ésconsiderable, també ho és que ha perdut pes després de l’última reforma de la PAC, tant pel que fa a la quantitatd’ajudes compensatòries com a la seva congelació. Addicionalment a això, convé destacar que aquest model, assumitpels productors i productores, no està suficientment valorat per part dels consumidors i consumidores que, davant del’increment de preus d’aquests productes, opten per la compra d’aliments més econòmics que provenen de fora de laUnió Europea.Per tant, els estàndards de qualitat converteixen a aquests productes en no competitius si es comparen amb altresproduïts en altres països. Això obligarà als Estats de la Unió Europea a prendre mesures que hauran d’estarrelacionades amb el desenvolupament de mecanismes d’intervenció i de regulació del mercat que limitin lesimportacions massives que no passin els controls de qualitat establerts per la Unió Europea o amb la sensibilitzaciódels consumidors i consumidores cap a un consum responsable dels productes alimentaris.Canal Segarra-GarriguesEl canal Segarra-Garrigues és una infraestructura hidràulica situada a la província de Lleida, en concret a lescomarques de la Noguera, la Segarra, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, que té per objectiu desenvolupar cultiude regadiu en 70.150 hectàrees de la zona.Les obres de transformació de terres de secà en regadiu del territori ha obligat a prendre una sèrie de mesures per talque la transformació sigui sostenible sobre l’entorn. Convé destacar que des que es varen iniciar, el juliol de 2002, hanpatit considerables retards però que durant el 2010 s’han reiniciat les obres i es preveu que finalitzin el 2013.El canal Segarra-Garrigues té per objectiu principal dinamitzar aquesta zona i crear llocs de treball directes, enconcret, es preveu la creació de 4.000 llocs de treball que estaran vinculats a grans explotacions agràries. Per tant,constituirà un impuls del sector agrícola a Catalunya que a més, contribuirà a la no despoblació de zones rurals queper motius geogràfics i econòmics es troben en una situació de despoblació continuada.
 8. 8. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 804Dades econòmiques El sector en xifres • Els productes agrícoles a Espanya suposen més del 50% de la producció final agrària. A la Unió Europea representen més del 12% dels que es produeixen. Destaca la producció de fruites, vi, oli i cereals. • Per al 2011, el pressupost del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino contempla 11.127 milions d’euros, un 13% menys que en el 2010. • Al 2010, l’àmbit agroalimentari espanyol, amb més de 347 milions d’euros de saldo comercial, ha crescut en un 115,53% respecte l’any anterior. Aquest increment es dóna per l’augment de les exportacions i importacions, la qual presenta una balança positiva de 186 milions d’euros, principalment procedent dels productes de les fruites i hortalisses. • A Espanya, l’aqüicultura produeix 300.000 tones anuals de productes alimentaris. • El preu mig per hectàrea agrària productiva a Espanya és de 11.070 euros, a Catalunya arriba als 11.416 euros. • L’activitat industrial majoritària a Catalunya associada al sector és l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos, seguit de la comercialització i/o distribució de productes alimentaris, i de la manipulació i/o envasat de la producció hortofrutícola. • Espanya és el tercer país europeu en potencial de recursos naturals de biomassa.Dades d’ocupació • A Catalunya, el nombre de productors/es inscrits en agricultura ecològica se situa en 1.063 incloent productors/es vegetals i ramaders/es. D’aquests/es, 476 són elaboradors/es de productes, 29 són importadors/es i 136 són comercialitzadors/es. • La flota pesquera espanyola disposa de 18.000 embarcacions tripulades amb 70.000 persones que proporcionen un volum d’1.000.000 de tones de productes marins a tot el món. • L’atur en l’àmbit agrícola espanyol es va reduir en 3.552 persones durant el més d’octubre de 2010. No obstant, en els últims 12 mesos la taxa d’atur va créixer en un 23%. • A setembre de 2010 es varen signar 1.390.283 contractes laborals. Això denota la temporalitat en les contractacions al sector. • Les categories laborals de l’àmbit de l’agricultura van veure incrementades les seves nòmines el 2010 respecte el 2009. L’increment interanual dels/de les assalariats/es fixes es va situar en un 3,25% i els dels eventuals en un 3,06%.Fonts: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría General Técnica. Boletín mensual. Octubre 2010; Institut Nacional d’Estadística(INE); Fundación Alternativas. Informe “La reforma de la PAC y la agricultura española: alternativas y oportunidades para España” (2009); Departamentd’Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Asaja, COAG, UPA, Cooperativas agro-alimentarias. Informe: “Plan de sostenibilidad y reactivación económicapara el sector agrario español” (2009); Publicacions de la Unitat d’Anàlisi i Prospectiva del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.“Análisis y prospectiva. Percepción social sobre agricultura y PAC” (2010).
 9. 9. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 905 Perfils professionals més demandatsPerfils professionals de major qualificacióPerfil formatiuEls perfils professionals amb major qualificació disposen de la titulació d’enginyeria, grau o cicle formatiu de grausuperior en les famílies professionals agrària, marítima pesquera o seguretat i medi ambient. En concret, existeixendiverses titulacions vinculades al sector, com l’enginyeria agrònoma, el grau en ciències del mar, el grau en enologia,el grau en ciència i tecnologia dels aliments, etc.La titulació requerida per aquests perfils professionals no és, però, l’únic requeriment necessari per exercir laprofessió. Així, aquests perfils cal que tinguin coneixements sobre els processos productius dels principals sistemes deproducció d’espècies animals i vegetals d’exportació que predominen al país, o d’aquells que en un futur podenmillorar l’eficiència productiva dels/de les agricultors/es i aqüicultors/es.A més, aquests/es professionals normalment ocupen llocs de treball amb certa responsabilitat en els que han derealitzar tasques de planificació de recursos humans i materials, amb la qual cosa és necessari que sàpiguen utilitzarles diferents variables socioeconòmiques que incideixen en el desenvolupament de les empreses agràries i pesqueres.En aquest sentit, és important que coneguin eines de gestió empresarial que millorin l’eficàcia i la seva capacitatdirectiva, sobretot, en grans explotacions agrícoles, pesqueres o aqüícoles. Per tant, convé que realitzin algun tipus deformació complementària que els proporcioni coneixements d’economia i finances.Perfil competencialEls i les professionals amb major qualificació, a més dels coneixements necessaris per exercir una ocupació al sector,convé que tinguin desenvolupades competències que van més enllà de les competències tècniques. Així, aquestsperfils cal que desenvolupin el seu esperit empresarial i de lideratge, que s’ha de basar en valors ètics i deresponsabilitat social i ambiental, donat el fort impacte que tenen les activitats del sector en el medi natural.Així mateix, és important que les persones que s’ocupen al sector siguin capaces d’adaptar-se a les situacionscanviants de l’economia productiva, sobre tot, aquells perfils que treballen com a gestor/a d’explotacions agràries ipesqueres que, a més, han de tenir competències per dirigir i coordinar equips de persones. Exemples d’ocupacions del catàleg de Porta22 Agrònic/a Tècnic/a d’agricultura de precisió Gestor/a d’explotacions agràries ecològiques Oceanògraf/aPerfils professionals de menor qualificacióPerfil formatiuEl perfil formatiu dels/de les professionals de menor qualificació es corresponen amb una formació de cicle formatiu degrau mig en les famílies professionals agràries i marítimopesqueres, per exemple, tècnic/a mig en explotacionsagrícoles, tècnic/a mig en pesca i transport marítim o tècnic/a mig en operació, control i manteniment de màquines iinstal·lacions de vaixells, etc.A més de les titulacions homologades que formen part de la formació reglada, també és possible obtenir certificats deprofessionalitat de nivells 1, 2 i 3 en els àmbits agrari i marítimopesquer per realitzar activitats auxiliars a l’agricultura,tractaments agroquímics i biològics, cultius herbacis, activitats subaquàtiques per instal·lacions aqüícoles, manipulació
 10. 10. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 10i conservació de productes pesquers, etc. Aquests certificats els defineix i els atorga l’Institut Nacional de lesQualificacions a Espanya i l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya.Perfil competencialAquests/es professionals s’han de caracteritzar per tenir, sobretot, capacitat d’adaptació als canvis que es produeixin,ja siguin canvis tecnològics com de producció. Així mateix, és convenient que aquests perfils disposin de forçainiciativa donat que moltes de les tasques que desenvolupen les realitzen de manera autònoma.D’altra banda, de la mateixa manera que succeeix amb els perfils de major qualificació, cal que aquests/esprofessionals tinguin valors ètics ferms i estiguin fortament sensibilitzats vers el medi ambient i la sostenibilitat. Exemples d’ocupacions del catàleg de Porta22 Capatàs agrícola Mariner/a de pesca Cultivador/a d’algues Operari/a d’explotacions aqüícoles
 11. 11. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 1106Debilitats Escenaris de futur • El desenvolupament de polítiques agràries i pesqueres va lligat a diverses dificultats que tenen a veure amb la necessitat d’equilibrar els recursos naturals amb la sostenibilitat, als requeriments concrets del país i a les problemàtiques específiques de les persones que viuen en els entorns rurals o marins on es porten a terme les activitats agràries o pesqueres. • És un sector molt dependent de la fluctuació del preu del combustible, donat que aquest afecta directament al preu final dels productes agraris i pesquers perquè n’incrementa o en disminueix els costos de distribució. • El canvi climàtic té conseqüències sobre els entorns naturals que són imprevisibles a llarg termini. Això planteja incerteses en el desenvolupament del sector agrari i pesquer, i de les energies alternatives.Amenaces • L’abandonament progressiu de les zones rurals, l’envelliment de les persones que s’ocupen al sector (a Espanya menys del 4,5% dels/de les agricultors/es són menors de 35 anys), i la manca de relleu generacional poden contribuir a debilitar-lo tant en termes d’ocupació com en termes econòmics i de producció. • La reducció dels ajuts del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament rural (FEADER) per al període 2007- 2013 a Espanya i a Catalunya pot repercutir en un estancament del sector en termes d’expansió econòmica. • Els països de fora de la Unió Europea que produeixen amb uns estàndards de qualitat inferiors als que es requereixen als que en formen part, redueixen la competitivitat en termes de costos del sector espanyol i català. • L’enduriment de les condicions que imposen les entitats de crèdit pot implicar un retard en la modernització del sector, donat que es requereixen de fortes inversions que necessiten finançament bancari.Fortaleses • L’agricultura, la pesca i l’aqüicultura són activitats de gran importància estratègica per un país, per al seu desenvolupament autosuficient i per la seva riquesa. • Espanya i Catalunya són pioners en la transformació de la pesca tradicional a l’actual aqüicultura. A més, són dels països de la Unió Europea que realitzen apostes més fermes per el desenvolupament i expansió d’aquesta activitat. • Els avenços tècnics i biològics han contribuït a millorar els instruments i les eines del sector, tant en l’àmbit de l’agricultura com en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura, el que ha repercutit en un increment de l’eficiència i una reducció dels costos d’explotació i producció. A més, l’evolució tecnològica aplicada al sector ha contribuït a reduir l’esforç físic que es requereix per desenvolupar les ocupacions associades i a millorar les possibilitats d’accés als recursos naturals. • El sector agrícola és dels pocs sectors que té una política agrària a nivell europeu, la Política Agrària Comú (PAC).Oportunitats • Els progressos tecnològics aplicats al sector agrari i pesquer es poden aprofitar per incrementar l’equilibri entre l’explotació dels recursos naturals i la sostenibilitat ambiental alhora que per incrementar l’eficiència en l’explotació, producció i distribució de productes. • Les obres de construcció del canal Segarra-Garrigues ofereixen possibilitats per fomentar l’ocupació en l’àmbit de l’agricultura, incrementar el pes econòmic del sector a Catalunya i augmentar el nombre
 12. 12. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 12 d’exportacions. • La política agrària comú i, en concret, les polítiques de preus que desenvolupa contribuiran a garantir el poder adquisitiu de les empreses del sector i dels seus treballadors i treballadores. • Espanya és el tercer país europeu en potencial de biomassa, per tant, el sector no pot prescindir d’aquesta capacitat i ha d’apostar per un aprofitament de la biomassa entre les inversions en energies renovables que realitzi. • Incrementar el coneixement dels/de les professionals del sector en economia i finances i en gestió de grans explotacions, el que pot incidir en el desenvolupament de processos de producció i comercialització més eficients i, en conseqüència, incrementar els beneficis del sector.
 13. 13. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 1307 Enllaços d’interès Organismes internacionals Comissió Europea. Agricultura i Desenvolupament Rural http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm Comissió Europea. Secció de Política Regional http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació http://www.fao.org Organismes nacionals Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) http://www.fega.es/ Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino http://www.marm.es/ Cambres Agràries de Catalunya http://www.cambresagraries.org Unió de Pagesos de Catalunya http://www.uniopagesos.org Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya http://www.jarc.es Institut Agrícola http://www.institutagricola.org Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders http://www.coag.org Associació Agrària de Joves Agricultors (Asajanet) http://www.asajanet.com/asaja/inicio.do Esdeveniments internacionals (fires, congressos, etc.)
 14. 14. Barcelona Activa Informe sectorial Agricultura i pesca desembre 2010 14 Alimentaria. Saló internacional d’alimentació i begudes http://v1.alimentaria-bcn.showsite.rxnova.com/ca/Alimentaria-2010/ Eurofruit. Saló internacional de la fruita dolça http://www.firadelleida.com/es/fira.asp?id=19 Agriteco. Fira de tecnologia agrària del mediterrani http://www.portalferias.com/agriteco-2011-alicante_5496.htm Esdeveniments nacionals (fires, congressos, etc.) Fira de Sant Josep. Fira catalana de la maquinària agrícola http://www.fira.com/tags/fair/sant_josep_2010 Fira agrària de Sant Miquel. Saló nacional de la maquinària agrícola. Fira catalana de l’agricultura i la ramaderia. http://www.firadelleida.com/es/fira.asp?id=19 Portals temàtics nacionals Agroterritori http://www.agroterritori.org Agroterra. Portal de negocis agraris http://www.agroterra.com Portal del canal Segarra-Garrigues http://www.regsega.cat/ Cofinançat per:

×