Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empreses - Programació i activitats 4rt trimestre 2017

440 views

Published on

Programació d'activitats d'octubre, novembre i desembre.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Empreses - Programació i activitats 4rt trimestre 2017

 1. 1. Barcelona Activa Empreses Suport i acompanyament ​a empreses 2017 PROG RAM A DE FORMACI Ó I ACTI VI TATS OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
 2. 2. L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) neix com l’espai de referència per a les empreses i pimes de Barcelona. És el punt de contacte, informació i assessorament pel desenvolupament i la competitivitat de les organitzacions. Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, l’OAE busca donar suport i millorar l’economia i el teixit empresarial de la ciutat. Es tracta d’un únic espai que aglutina tots els serveis de valor afegit que necessita l’empresa per créixer, en què un equip expert acompanya de forma integral a les organitzacions per resoldre les seves necessitats. Així, a l’OAE es pot rebre informació i realitzar tràmits d’interès empresarial, tant municipals com de constitució o comerç exterior, participar en algun dels programes de desenvolupament empresarial o en les activitats de formació que s’hi organitzen. També es posa a disposició d’entitats i organitzacions l’Espai Barcelona, una zona per realitzar reunions corporatives tot incorporant els valors de la marca Barcelona. Fes-nos arribar les teves necessitats i un equip expert t’acompanyarà per resoldre-les a l’OAE. Per a més informació entra al web barcelona.cat/empreses
 3. 3. 02 Serveis > Constitució d’empreses > Informació i tràmits municipals > Finançament > Assessorament a empreses, persones autònomes i organitzacions d’ESS > Cerca de treballadors/es > Transmissió empresarial > Internacionalització i tràmits de comerç exterior > Innovació > Localització > Espai Barcelona A través dels serveis de l’OAE atenem les necessitats de les empreses i pimes de forma personalitzada i un equip tècnic les acompanya i assessora en tots aquells àmbits estratègics per a la seva gestió i desenvolupament. bcn.cat/empresa/serveis
 4. 4. 03 Constitució d’empreses Servei d’informació, assessora- ment i tramitació telemàtica per constituir societats mercantils (societats limitades) i altes d’empresaris/es individuals (autònoms/es). Les constitu- cions es realitzen en un termini de 4 a 10 dies per a les SL, i de forma immediata per l’alta com a empresari/a individual. Per accedir al Servei de Constitució d’empreses cal assistir prèvia- ment a l’activitat formativa “Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa”, de dues hores de durada. Més de 3.200 constitucions empresarials des del 2008 HI COL·LABORA CIRCE, Ministerio de Industria, Energía y Turismo “Després de crear sis empreses, he descobert que la creació de societats online és una realitat que funciona!” Otto Wüst, emprenedor en sèrie a Adsmurai Finançament Servei de suport en la recerca de finançament a través d’un equip expert que treballa conjuntament amb l’empresa en el diagnòstic i la definició del millor itinerari a se- guir segons les seves necessitats específiques, i que dóna suport en tot el procés de tramitació i as- soliment. El servei permet accedir a productes financers existents, tant públics com privats, bancaris i alternatius, amb el segell de garantia de Barcelona Activa. Més de 20 milions d’euros aixecats anualment per una mitjana de 200 empreses HI COL·LABOREN Finançament públic: ICF, CDTI, Enisa, Horizon2020, etc. Finançament bancari: Banc de Sabadell, BBVA, La Caixa, Caixa d’Enginyers, etc. Xarxes de Business Angels: BANC, BCN Business Angels, Eix Technova, ESADE BAN, IESE Bu- siness Angels, Keiretsu Forum, SeedRocket, Antai Business Angels, etc. I una quinzena de plataformes de finançament alternatiu Informació i tràmits municipals Servei d’informació i asses- sorament sobre els principals tràmits municipals necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a Barcelona, com per exemple tràmits relacionats amb obres, via pública o llicències d’activitat. Més de 450 empreses i 2.800 persones emprene- dores ateses durant el 2016 “L’entrevista amb una tècnica de Barcelona Activa ha estat de gran ajuda a l’hora d’articular en concret les idees per poder donar-li una empenta al negoci. Va ser una xerrada llarga i compromesa, no pas un tràmit.” Jordi Bonamusa Espai 34BCN
 5. 5. 04 Assessorament a empreses, persones autò- nomes i organit- zacions d’ESS Servei personalitzat i expert per diagnosticar i definir accions de millora per a persones autòno- mes, comerços, pimes, empreses i entitats d’Economia Social i Solidària. A través d’aquest servei i un cop realitzat el diagnòstic, es recoma- nen accions formatives i progra- mes adequats a les necessitats de cada negoci i/o entitat perquè augmenti la seva competitivitat. Més de 200 persones autònomes i petites empreses ateses durant el 2016 Transmissió empresarial Servei d’acompanyament en el procés de transmissió d’empre- ses i pimes, tant a les persones que volen cedir el seu negoci com a potencials empresaris/es que vulguin donar-hi continuïtat. Per la banda del/de la reem- prenedor/a, s’identifiquen les oportunitats de negoci i s’ofereix assessorament per realitzar el pla de transmissió. A la persona cedent se li ofereix l’elaboració del diagnòstic de viabilitat de l’operació, el pla de cessió i es dóna suport en la negociació i tancament de l’acord. Més de 70 transmissions realitzades, més de 4 milions d’inversió induïda, més de 120 llocs de treball mantin- guts o creats a la ciutat de Barcelona des del 2012 “Em sento molt satisfeta amb l’atenció rebuda en el servei de transmissió empresarial, em van ajudaren tot el procés de compra de la llicència i en el traspàs en general, el seu tracte va sersempre molt responsable i sobretot ràpid i eficient, fent que la negociació fos agradable. Agraeixo a Barcelona Activa el suport prestat en l’emprenedoria d’aquest projecte personal.” Athalia Davila de Tinto Reemprenedora Cerca de treballadors/es Servei de suport per cobrir les necessitats de personal de les empreses. Es realitza un acom- panyament i seguiment en tot el procés, des de la identificació de vacants, el reclutament de personal (cerca de candidats/es de Barcelona Activa i altres fonts de reclutament), la preselecció i l’enviament de candidatures. Les necessitats de personal poden cobrir-se a través de con- tractació laboral, en pràctiques o en conveni amb l’FP Dual. Més de 850 contractacions laborals i més de 200 convenis en pràctiques signats durant el 2016 “El suport en la selecció de candidatures per part de Barcelona Activa ha estat imprescindible per a l’èxit dels nostres projectes a Barcelona.” Frederic Puig Responsable estratègic de Spora A l’OAE hem reforçat l’atenció a empreses de l’àmbit de les Altres Economies amb eines i recursos per enfortir-les i consolidar-les. Us oferim un servei per- sonalitzat i expert per a organitzacions d’Economia Social i Solidària. Demana cita a: barcelonactiva.cat/ess
 6. 6. 05 Internacionalit- zació i tràmits de comerç exterior Servei de diagnosi i primer asses- sorament adreçat a empreses i pimes en procés d’internacionalit- zació, per resoldre consultes sobre comerç exterior i rebre orientació sobre negocis internacionals. Atravésd’aquestserveiesposa al’abastdelesempresesun programaespecíficd’activitatsde formaciósobreinternacionalització iaccésanousmercatsi,sis’escau, esfacilital’accésaprogramescom- plementarisd’altresorganismes. Més de 100 empreses ateses durant el 2016 Innovació Programes i activitats de forma- ció per fomentar la innovació a les empreses i pimes, i per faci- litar l’accés a finançament en el marc de programes europeus. En preparació Localització Servei d’informació i assessora- ment en la recerca d’espais per a empreses i pimes amb projectes d’expansió a Barcelona i l’àrea metropolitana. Per a empreses i projectes locals, se cerca una ubicació adient a les seves necessitats, tant en espais propis de Barcelona Activa (Incu- badora de Glòries, Almogàvers Business Factory, Parc Tecnològic), com en altres, especialment espais singulars, com naus indus- trials, edificis i grans oficines. Per a empreses i persones emprenedores internacionals residents a l’estranger, s’ofereix assessorament personalitzat en aspectes clau com els requisits legals per establir-se, els tràmits de constitució d’empresa, la cerca de professionals i la localització d’espais. També es facilita el contacte i networking amb altres stakeholders de la ciutat. 24 empreses han trobat localització a través del servei, amb una inversió prevista de més de 2 mi- lions d’euros i més de 160 llocs de treball creats des del 2015 Espai Barcelona Tota la informació econòmica de la ciutat en un innovador espai audiovisual on també podràs fer reunions corporatives i atendre visites. Es tracta d’un espai espe- cialment enfocat a explicar la ciutat en clau econòmica, amb recursos, continguts i dades d’interès empresarial que estan a disposició tant de les institu- cions, pimes i empreses locals com de les internacionals que visiten la ciutat amb interès per fer-hi negocis. “Gràcies al servei de localització, hem trobat les oficines que més s’adeqüen a les nostres necessitats.” Oriol Esteban, Responsable de Planificació Estratègica a Waynabox
 7. 7. 06 Programes Axelera Programa adreçat a identificar les empreses i pimes amb més potencial de desenvolupament de l’àmbit metropolità de Barcelona per ajudar-les en la seva expansió. Enfortiment econòmic d’associacions Si voleu saber com millorar la gestió de la vostra entitat perquè sigui més sostenible a nivell financer, a través d’aquest pro- grama posarem al vostre abast eines i recursos per contribuir a la sostenibilitat i estabilitat financera de la vostra associació. SEGONA EDICIÓ EN CURS Learning to Grow Programa que acompanya les persones empresàries en el desenvolupament del seu negoci amb l’ajuda d’experts/es. Al llarg de 10 sessions, s’ofereix l’opor- tunitat d’aprendre a través de l’anàlisi de situacions concretes, del mètode del cas i la participa- ció en conferències-col·loqui. L’OAE posa a la teva disposició els següents programes empresarials per millorar i potenciar el desenvolu- pament, el dimensionament i les vendes de la teva empresa. Escull el que més s’adapta a les teves necessitats. bcn.cat/empresa/programes
 8. 8. 07 Camí de la solidesa Programa de formació i acom- panyament per a organitzacions d’Economia Social i Solidària (associacions, fundacions, cooperatives...) liderades i/o gestionades per dones. SESSIONS INFORMATIVES I INICI DE LA PROPERA EDICIÓ: Setembre Vendes Programes per acompanyar i assessorar a les persones em- prenedores i a empresaris/es en el procés de la gestió i direcció de vendes de la seva empresa, a través d’unes ses- sions pràctiques en un entorn molt motivador i dinàmic. Barcelona Mentoring Program Programa d’acompanyament pel qual persones directives i empresaris/es referents en el seu sector i amb trajec- tòria reconeguda ofereixen assessorament a un grup reduït i seleccionat d’em- preses i pimes de la ciutat, seguint la metodologia del Venture Mentoring Service del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Finançament alternatiu Programa per a la divulgació, sensibilització i capacitació de les vies alternatives per al finançament de projectes, més enllà dels recursos bancaris tradicionals. Partint de les necessitats concretes dels i les agents interessats/des, el programa vol donar a conèixer altres solucions de finançament de forma pràctica, realista i accessible. Relleu Generacional Programa d’assessorament i acompanyament personalitzat a empreses i pimes de l’àrea metropolitana de Barcelona que vulguin planificar amb temps i de forma ordenada la successió familiar del seu negoci. SynergyS i Innovation Zone Programa que permet a petites empreses i start-ups ser presents a les fires sectorials més importants de Barcelona. D’una banda, els SynergyS són activitats de networking on grans companyies proposen els seus reptes empresarials perquè les pimes de la ciutat puguin oferir les seves solucions, serveis i productes. De l’altra, les Inno- vation Zone permeten a una se- lecció d’empreses innovadores tenir presència en aquestes fires amb un espai promocionat per Barcelona Activa a preu reduït i en una ubicació privilegiada. Empresa busca Empresa Iniciativa que facilita el contacte entre empreses que tenen una necessitat empresarial real amb aquelles que tenen la solució. Ja som més de 2.000 membres. Formació de suport al comerç: Obert al Futur El programa Obert al Futur, impulsat per la Regidoria de Comerç i Barcelona Activa, ofereix formació en gestió empresarial i noves tecnologies adaptada a les necessitats dels i les professio- nals del comerç. Més info: barcelona.cat/obertalfutur Barcelona indústria urbana Barcelona Activa posa en marxa, des del Parc Tecnològic, un pro- grama dirigit a empreses pimes industrials en procés de canvi tecnològic estratègic. Consta de 9 workshops temàtics per millorar l’eficiència i el negoci en les empreses relacionades amb la indústria. Són seminaris altament especialitzats i impartits per experts i expertes en la matèria. Més info: barcelonactiva.cat/parc Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies NOU
 9. 9. 08 Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores > Tallers d’estratègia digital > Seminaris d’estratègia Digital > Tallers habilitats emprenedores L’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores compleix 30 anys i es renova i amplia per donar cabuda a les necessitats de les dones en diferents situacions professionals. Per això, a més d’acompanyar dones emprenedo- res amb assessorament, formació empresarial i xarxes de contactes, l’escola incorpora també progra- mes per a dones professionals i directives amb l’objectiu de fer realitat la igualtat laboral entre homes i dones. Tot per garantir la viabilitat i la innovació de projectes empre- sarials i afavorir la presència i visibilitat de la dona en el món empresarial de la ciutat. Les emprenedores i professionals poden assistir a qualsevol dels cursos proposats a continuació, segons els seus interessos i necessitats.
 10. 10. 09 Inicia Aquest curs té com a objectiu proporcionar a dones empre- nedores els coneixements em- presarials necessaris per poder muntar una petita empresa. Cada alumna disposarà també de 4 hores de tutoria individual per tal d’elaborar el seu propi pla d’empresa. INICIA II SESSIÓ INFORMATIVA: 9 d’octubre de 16 a 18 h. DATES: del 23 d’octubre al 10 de gener de 16 a 20 h. INICIA III SESSIÓ INFORMATIVA: 9 de novembre DATES: del 27 de novembre al 16 de febrer de 10 a 14 h. Construïm en femení altres economies Ets dona, tens un projecte amb impacte social o ambien-tal i vols impulsar-lo? Aquest nou programa promou l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. 2a edició en curs Propera edició: primavera 2018 Tallers d’estratègia digital Inicia el teu web empresarial amb Wordpress Aquest taller té com a objectiu iniciar-se en el coneixement de l’entorn web, crear l’arquitectura de la informació i les bases pel web empresarial. DATES: dimarts 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre HORARI: de 10.00 a 14.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Social media plan Taller per aprendre a confeccionar l’estratègia de xarxes socials a l’empresa o projecte de negoci i analitzar-ne els resultats. DATES: dimecres 4, 11, 18, 25 d’octubre i 8 de novembre HORARI: de 16.00 a 20.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Com fer un pla de màrqueting de continguts? Aquest taller servirà perquè les emprenedores, aprenguin com donar a conèixer el seu projec- te empresarial a través de la generació i curació de diferents tipus de continguts. DATES: 19 i 26 d’octubre, 2, 9 i 16 de novembre HORARI: de 10.00 a 14.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Analítica web i Xarxes socials Aprendre els principis bàsics de l’analítica web i social, configurar Google Analytics, definir i interpretar mètriques per a la presa de decisions en clau empresarial. DATES: divendres 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre HORARI: de 10.00 a 14.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies
 11. 11. 10 Màrqueting digital Conèixer els conceptes fonamentals i les característi- ques bàsiques del màrqueting online, aprendre a dissenyar un pla de màrqueting en línia, escollir els mitjans més adients per a cada acció, i mesurar el retorn de les accions de màr- queting online amb les eines més òptimes per gestionar-les i monitorar-les. DATES: dilluns 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre HORARI: de 16.00 a 20.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Seminaris d’estratègia Digital Estratègia de Facebook en clau empresarial Aprendre a gestionar una de les xarxes amb més usuaris/ es actius/ves al nostre país. Aprofundir en la construcció d’una estratègia planificada i monitorada per aquesta xarxa i conèixer les eines per definir indicadors i analitzar la presència i la influència de la nostra marca. DATES: 3 i 5 d’octubre HORARI: de 10.00 a 14.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Xarxes socials Audiovisuals Aprendre els aspectes clau de la comunicació audiovisual en les xarxes socials que s’especialitzen en la difusió d’imatges per promocionar i consolidar marques. DATES: 16 i 18 d’octubre HORARI: de 16.00 a 20.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Storytelling: Crea la història De la teva marca Els objectius d’aquest seminari són aprendre a descobrir el relat de la nostra marca i a difondre’l als nostres públics ob-jectius. Així mateix, aprofundir en les tècniques de storytelling per enfortir la personalitat de la marca, diferenciar-se i acon- seguir més impacte; i conèixer experiències inspiradores de relats aplicats a les xarxes socials. DATES: 7 i 9 de novembre HORARI: de 10.00 a 14.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Twitter en clau Empresarial Seminari per aprendre els aspectes clau d’una estratègia comunicativa empresarial a Twitter: com planificar els continguts, com crear una comunitat i com treure el màxim suc a aquesta xarxa social, coneixent i esprement les seves particularitats. DATES: 20 i 22 de novembre HORARI: de 16.00 a 20.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Linkedin en clau Empresarial Aprendre a dinamitzar i monitorar un perfil corporatiu a LinkedIn i descobriràs les possibilitats que ofereix aquesta xarxa social per donar a conèixer el projecte empresarial i per relacionar-te amb altres empreses del sector. DATES: 12 i 14 de desembre HORARI: de 16.00 a 20.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
 12. 12. 11 Tallers habilitats emprenedores Estratègies De comunicació En femení Aconseguir que les participants prenguin consciència i profun- ditzin en el seu estil de comuni- cació oral i escrit i el dels seus/ ves interlocutors/es (clientela, proveïdor/es, col·laboradors/ es, etc.) i dotar-les d’eines per establir converses que les duguin a relacionar-se amb èxit i assolir els seus objectius com a emprenedores. DATES: del 23 al 26 d’octubre HORARI: de 10.00 a 14.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Presa de decisions Capacitar a les dones perquè prenguin millors decisions i més eficaces per tal de trobar solucions òptimes i satisfac- tòries davant les necessitats que van sorgint a les diferents etapes per les quals travessa un projecte. DATES: del 27 al 30 de novembre HORARI: de 16.00 a 20.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Treball en equip, Cooperació i Networking Definir les bases del treball en equip, cooperació i networking com a competències clau en el desenvolupament del projecte d’emprenedoria. DATES: del 18 al 21 de desembre HORARI: de 10.00 a 14.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Jornada de Networking: fem Xarxes de xarxes Sessió molt dinàmica, on podràs conèixer i fer xarxa amb moltes dones, i grups de dones professionals, obtenir respostes a preguntes que t’estan sorgint, i assistir a la presentació del programa Women Mentoring Program. DATES: 16 d’octubre HORARI: de 14.00 a 17.00 h LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
 13. 13. 12 Formació > Constitució d’empreses A Pàg. 13 > Finançament i gestió B Pàg. 14 > Cerca i gestió d’equips C Pàg. 14 > Internacionalització D Pàg. 17 > Assessorament empresarial: Estratègia i gestió E Pàg. 18 > Assessorament empresarial: Màrqueting i Vendes F Pàg. 19 > Transmissió empresarial G Pàg. 20 > Enfortiment d’organitzacions d’Economia Social iSolidària H Pàg. 21
 14. 14. 13 Constitució d’empreses A1 Com tramitar telemàticament: autònoms/es El servei de constitució d’em- preses permet donar-se d’alta com a empresari/a individual de manera immediata. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 05/10/17 12:00 - 14:00 19/10/17 12:00 - 14:00 03/11/17 12:00 - 14:00 16/11/17 12:00 - 14:00 30/11/17 12:00 - 14:00 21/12/17 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A2 Com tramitar telemàticament: societats El servei de constitució d’empre- ses permet constituir telemàti- cament societats mercantils en un període mitjà de 4-10 dies per a les SL. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 09/10/17 12:00 - 14:00 26/10/17 12:00 - 14:00 09/11/17 12:00 - 14:00 22/11/17 12:00 - 14:00 18/12/17 12:00 - 14:00 28/12/17 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A3 Gestió fiscal 1: autònoms/es i societats civils Coneix els principals sistemes de liquidació de l’IRPF i de l’IVA aplicables a l’autònom/a i a la societat civil, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. Carlos Jorba (CTAC) 23/10/17 09:30 - 13:30 27/11/17 09:30 - 13:30 20/12/17 15:00 - 19:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A4 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) Coneix els principals sistemes de liquidació de l’Impost de Societats i de l’IVA aplicables a la teva empresa, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. Assumpta Planas i Javier Castro (Suriñá) 20/10/17 09:30 - 13:30 21/11/17 15:30 - 19:30 11/12/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A5 Inici d’activitat: en- torn legal, llicències ambientals, etc. Coneix els tràmits necessaris per posar en marxa la teva empresa. Barcelona Activa (Servei de tràmits) 09/10/17 09:30 - 11:30 15/11/17 09:30 - 11:30 21/12/17 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A6 Claus d’èxit per trobar el local ideal Coneix els elements clau per triar la millor ubicació -local i entorn- per a la teva empresa. Cámara Bonastre 18/10/17 9:30 - 12:30 15/11/17 9:30 - 12:30 13/12/17 12:00 - 15:00 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES A7 IMPARTIDA ENANGLÈS Legal Structures and Tax Systems for “Autònoms/es” and Companies We are going to analyse the basic Tax System for each Legal Structure: “Autònom/a”, Partnership and Limited Liability Company. We will analyse the following Taxes: IRPF (Income Tax), IS (Company Tax) and IVA (Value Added Tax). Cristina Martínez 17/10/17 9:30 - 12:30 22/11/17 9:30 - 12:30 21/12/17 15:30 - 18:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES
 15. 15. 14 Finançament i gestió B1 Ontrobar finançament peral’empresa? En aquesta sessió pràctica pots conèixer els recursos i les vies per cercar finançament per a la teva empresa, sigui amb entitats bancàries, fons públics, inversions privades o altres formes de finançament alternatives. Barcelona Activa (Servei de Finançament) 19/10/17 09:30 - 11:30 16/11/17 09:30 - 11:30 22/12/17 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE B2 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs La majoria dels ingressos d’una empresa es destinen a compres i aprovisionaments diversos. Aprèn a dimensionar correctament aquesta despesa per guanyar en eficàcia, eficiència i economia, tot convertint-la en inversió i, per tant, en generadora de beneficis per a l’empresa. Sebastià Garcia (Garcia Basco Iniciativas Empresariales, S.L.) 24/10/17 15:30 - 19:30 14/11/17 15:30 - 19:30 21/12/17 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Cerca i gestió d’equips C1 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RH Internet i les xarxes socials han revolucionat la forma que el talent i les organitzacions connecten entre si. Descobreix com el domini dels buscadors d’Internet i de plataformes de contactes professionals pot marcar la diferència a l’hora de trobar talent a la xarxa a través de la sessió teòrico-pràctica que proposa un/a especialista en la matèria. Federico d’Alessio 18/10/17 15:30 - 19:30 09/11/17 15:30 - 19:30 15/12/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE ”Gràcies al pla de creixement estratègic que vam elaborar amb la col·laboració de Barcelona Activa vam poder detectar els punts a millorar, i la nostra empresa ha fet un salt important en els seus resultats. ” Cristina Mora Arquitecta a 08023- Architects
 16. 16. 15 C2 Contracte laboral o mercantil? Aprèn els conceptes generals de la legislació laboral i les implicacions per a la teva empresa. En finalitzar l’activitat, coneixeràs la diferència entre el que és una relació mercantil i una de laboral, quins aspectes has de vigilar en aquestes relacions, quines obligacions bàsiques assumiràs en realitzar una contractació (laboral o mercantil), quins contractes de treball són els més habituals, quina paperassa s’hauria de fer i, finalment, quins costos tindràs. Concepció Pla (GesVericat, SLP) 24/10/17 9:30 - 13:30 19/12/17 9:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES C3 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci Durantlasessióveuremcom dissenyarunaestratègiade personalbrandingpertal d’aconseguirtenirunamarca personaliunaempremtadigital alesxarxessocialsialaresta d’Internet,queensprojecticom aprofessionalsambeltalent, valorsiprofessionalitatquevolem ique,alhora,siguigeneradora d’oportunitatsdenegoci. Cèlia Hil 05/10/17 15:30 - 19:30 20/11/17 09:30 - 13:30 18/12/17 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C4 Mapa 2.0. - A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? Durantlasessióveuremles característiquesconcretesque tenen lesprincipalsxarxessocials, comser-hi,peraquè,quines poden sermésútilspelnostre negociicomtreballar-lesper aconseguirclientela,persones inversoresisòcies,generarmarca... Cèlia Hil 19/10/17 15:30 - 19:30 28/11/17 09:30 - 13:30 19/12/17 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C5 El repte de la conciliació laboral, personal i familiar: implementació de noves formes d’organització a l’empresa Amb aquestaactivitatconeixereuel marcgeneralqueimplicaavançar capaunanovaorganitzaciódel tempsdetreballalesempresesi organitzacions,iveureuelstipus demesuresconcretesquees poden posaren marxa,aixícomels beneficisd’implementaraquestes mesures. Norma Bisbal i Àngels González (Ingeniería Social) 25/10/17 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C6 Dissenya el Pla de conciliació de la teva organització. Inspira’t Ésimprescindibleavançarcap una nova organitzaciódeltemps, la qualensajudarà a conciliar la nostra feina ila nostravida personal.Ambaquesttaller eminentmentpràctic,usdotarem deleseinesperelaborarunpla d’organitzacióque repercutirà tant en lespersonestreballadorescom enl’organització. Norma Bisbal i Àngels González (Ingeniería Social) 29/11/17 15:30 - 19:30 20/12/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C7 Avancem cap a la Igualtat de Gènere: aplicacions pràctiques a l’àmbit laboral Aquesttallerpreténdonarles einesnecessàriesperajudar-vos a incorporarla perspectiva de gènereenlavostra activitatlaboral diària.Mitjançantelconeixementi anàlisid’experiènciesrealscontra la discriminaciódegènere,ens acostarem alsconceptesclausobre igualtat,discriminacióigènere, perposar-hoenpràctica a lavostra activitatlaboral. Ruth Flotats (Criteria) 25/10/17 09:30 - 14:30 29/11/17 09:30 - 14:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 17. 17. 16 C8 Prevenció i gestió de les situacions d’assetjament sexual a la vostra organització Comaempresanecessiteu conèixerlesmesuresdeprevenció itractamentdesituacions d’assetjamentsexual,introduint- vosenelmarclegald’obligat complimentiaccedintales mesuresqueheud’aplicarala vostraentitat. Ruth Flotats (Criteria) 08/11/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C9 Com fer un pla d’igualtat: fases i etapes Aquesttallerusserviràperadquirir elsconceptesbàsicsdecomferun plad’igualtat,centrant-nosenel marclegislatiuilesdiferentsfases d’elaboracióiimplantació. Ruth Flotats (Criteria) 03/10/17 15:00 - 20:00 06/11/17 09:30 - 14:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C10 Comunicació amb perspectiva de gènere: recursos i eines T’interessamillorarl’úsdel llenguatgeilacomunicacióala tevaorganització,teninten compte laperspectivadegènere?Troba elsrecursosileseinesperauna comunicacióqueincorporiun ús delllenguatgeidelesimatgesno sexista. Núria Moner (Criteria) 18/10/17 09:30 - 13:30 10/11/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C11 Desenvolupament col·lectiu: construïm emocions en equip En entornsdetreballdinàmicsien equipcalconèixernouselements peradaptar-nosidonareinesales personesperconstruirelsvincles emocionalsqueafavoreixin el desenvolupamentcol·lectiu. Núria Sánchez (Pitagora Advanced) 17/10/17 09:30 - 13:30 23/11/17 15:30 - 19:30 14/12/17 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C12 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu La clauperla generacióde coneixementirendimentcol·lectiu ésla generaciódeconfiança. La fita éstransformarallònegatiuen positiuifocalitzarelsesforçosi recursosdelsgrupsenaconseguir resultatsambbeneficiscol·lectius. Núria Sánchez (Pitagora Advanced) 26/10/17 15:30 - 19:30 14/11/17 09:30 - 13:30 05/12/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies “Participaren el programa de Mentoring ha estat clau perpoderafrontarel repte del creixement. Enstrobàvem en un punt d’inflexió i el debat amb els i les mentores, així com conèixerlesseves experiències, ens ha permès afrontaramb garanties la reorganització de la companyia. El resultat de participar-hi ha superat qualsevol expectativa.” Àngel Garrido CEO a Voxel Group
 18. 18. 17 Internacionalització i tràmits de comerç exterior D1 Introducció a l’e-commerce internacional Analitzemdemanerapràcticaels diferentsaspectesoperatiusdel funcionamentdelcomerçelectrònic anivellinternacionalilesdiferents implicacionsquecomportapera l’empresa,tantsiestractadevendre productescomserveisengeneral. Marc Prat (Barcelona Activa) 24/10/17 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D2 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional Presentem algunes bases de dades de comerç exterior de lliure accés per tal que l’empresa les conegui i en pugui obtenir informació que li permetrà fer una prospecció de mercats/ països/àrees, dels productes que es comercialitzen, dels volums importats i exportats, de la seva evolució en el temps, entre altres dades. Marc Prat (Barcelona Activa) 03/10/17 09:30 - 12:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D3 Primeres passes per exportar productes Analitzarem aspectes clau per realitzar activitat internacional de productes, criteris per seleccionar països i estructurar un departament internacional low-cost. Marc Prat (Barcelona Activa) 22/11/17 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D4 Primeres passes per exportar serveis La venda de serveis a l’exterior planteja reptes addicionals a l’exportació de productes. Analitzarem aspectes clau per realitzar activitat internacional en el sector serveis, criteris per seleccionar països i estructurar un departament internacional low-cost. Marc Prat (Barcelona Activa) 07/11/17 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D5 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa Necessites nous mercats per créixer? El teu projecte de negoci serà global? En aquesta sessió, t’oferim les eines per dissenyar la teva estratègia d’internacionalització. Jordi Mundet 02/10/17 10:00 - 14:00 08/11/17 15:30 - 19:30 13/12/17 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D6 L’acord de compravenda internacional: tràmits necessaris per exportar productes Ja tens clar que el teu projecte o negoci és internacional? Si el teu repte és el mercat global, en aquesta sessió, t’expliquem els tràmits necessaris per exportar productes al món. Núria Tobella 10/10/17 15:30 - 19:30 09/11/17 9:30 - 13:30 01/12/17 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES
 19. 19. 18 D7 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals Aquesta activitat se centra amb conèixer les eines necessàries per poder fer ofertes internacionals i les corresponents facturacions. Núria Tobella 17/10/17 15:30 - 19:30 16/11/17 09:30 - 13:30 15/12/17 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES D8 Internacionalització i economia social Analitzem de manera pràctica els diferents aspectes operatius del funcionament del comerç internacional aplicat a les empreses de l’anomenada economia social, tant si es tracta de vendre productes, com de prestar serveis a l’exterior. L’objectiu és buscar possibles avantatges competitius d’aquesta tipologia d’empreses. Marc Prat (Barcelona Activa) 18/12/17 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC - OAES Assessorament empresarial Estratègia i gestió E1 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar Les innovacions disruptives estan fent riques a les petites empreses que les porten a la pràctica, però aquest èxit no és fruit de l’atzar, ni és patrimoni d’unes poques persones. Tu i la teva empresa podeu buscar la innovació disruptiva. T’expliquem com fer-ho. Sergi Manaut 19/10/17 15:30 - 19:30 16/11/17 15:30 - 19:30 13/12/17 15:30 - 19:30 PARC TECNOLÒGIC E2 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa Està la meva empresa preparada per créixer? Com puc fer un pla comercial que m’ajudi a augmentar les vendes? Necessito assessorament en la gestió del negoci? El gestiono correctament? Si tens preguntes com aquestes, vine a aquest taller i t’ajudem a resoldre-les. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 06/10/17 09:30 - 11:30 13/11/17 09:30 - 11:30 04/12/17 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E3 Com fer un pla estratègic de creixement Amb l’ajuda d’una potent eina online, aprèn a planificar el procés d’internacionalització de la teva empresa en el temps, d’acord als objectius i recursos disponibles, i aprenent també a seleccionar els mercats on accedir. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 02/10/17 09:30 - 13:30 06/11/17 09:30 - 13:30 11/12/17 09:30 - 13:30 CIBERNÀRIUM
 20. 20. 19 E4 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips Els models de negoci requereixen una contínua adaptació al mercat, que cal fer tot escoltant a la clientela, amb criteri, rapidesa, agilitat i costos mínims. En aquest taller aprendrem com i quan prototipar, aplicant-ho al vostre model de negoci. Us volem facilitar les tècniques i eines per ajudar-vos a validar les vostres hipòtesis de treball i per fer evolucionar el vostre model de negoci. Teia Guix 17/10/17 09:30 - 13:30 20/11/17 15:30 - 19:30 18/12/17 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC E5 Dissenyem una estratègia guanyadora En aquesta activitat et proporcionem, a través del joc i la pràctica, les eines adequades per desenvolupar una estratègia efectiva per a la teva empresa. Martí Roca (Sconsultors Vallés Exportació) 17/11/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E6 Taller de noves oportunitats de negoci En aquest taller, cada empresa treballarà la cerca i la selecció de noves oportunitats de futur per a la seva organització, de la mà d’un/a assessor/a. Barcelona Activa 18/10/17 09:30 - 13:30 23/11/17 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC E7 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia L’objectiu de la sessió és presentar i practicar diverses tècniques de creativitat que es poden usar en el dia a dia de les petites empreses. Barcelona Activa 13/10/17 09:30 - 11:30 10/11/17 09:30 - 11:30 12/12/17 09:30 - 11:30 PARC TECNOLÒGIC Assessorament empresarial MàrquetingiVendes F1 Introducció al màrqueting empresarial Aprèn de manera simple però rigorosa, didàctica, directa i molt pràctica, els conceptes clau i les eines de màrqueting a tenir en compte per multiplicar l’impacte comercial i de marca del teu negoci, així com per fidelitzar la teva clientela. Xavier Lamote de Grignon (Activa Ramos Olivares UTE) 11/10/17 09:30 - 14:30 15/11/17 15:00 - 20:00 13/12/17 09:30 - 14:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 21. 21. 20 F2 Com posar preus. Política de preus eficaç Totes les empreses, grans i petites, intenten desesperadament establir uns preus correctes per als seus productes i serveis: Quant val? La pregunta decisiva. Xavier Lamote de Grignon (Activa Ramos Olivares UTE) 04/10/17 09:30 - 13:30 21/11/17 09:30 - 13:30 12/12/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F3 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques Què ha de tenir en compte la teva empresa a l’hora de presentar-se a una licitació pública? Aprofundeix en el funcionament d’aquest possible canal de venda, poc conegut i utilitzat per part de les micro i petites empreses de la ciutat. Manel Roig 17/10/17 16:00 - 20:00 16/11/17 16:00 - 20:00 12/12/17 16:00 - 20:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE F4 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor Aprèn a fer que la competència es torni irrellevant, ampliant els límits del mercat i la demanda d’acord amb les motivacions i necessitats reals de la clientela. Màrqueting disruptiu en la generació de productes i serveis, que maximitzen la percepció de valor i redueixen la variable del cost a la mínima expressió. Xavier Olivares (Activa Ramos Olivares UTE) 24/10/17 15:30 - 19:30 14/11/17 15:30 - 19:30 05/12/17 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC F5 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques L’eficiència comercial no és fruit de la casualitat. En la venda es procedeix amb rigor i mètode. La persona venedora ha d’aprendre a adaptar-se a la clientela, a crear confiança per afavorir la compra i a utilitzar argumentacions convincents per tancar la venda. Montse Ramos 10/10/17 09:30 - 13:30 02/11/17 09:30 - 13:30 14/12/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F6 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? Aquesta activitat pretén anar més enllà de les tècniques de venda per conèixer quins altres aspectes més qualitatius ens ajuden a vendre més. Què fan les persones venedores que fan moltes vendes? Què deixen de fer perquè allò no els ajuda a vendre? Montse Ramos 30/10/17 09:30 - 13:30 23/11/17 09:30 - 13:30 19/12/17 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Transmissió empresarial G1 Com reemprendre una empresa La persona emprenedora que vulgui adquirir una empresa en funcionament amb l’assessorament de Barcelona Activa coneixerà les variables que ha de tenir presents. Barcelona Activa (Servei de Transmissió Empresarial) 16/10/17 09:30 - 11:30 24/11/17 09:30 - 11:30 22/12/17 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 22. 22. 21 Enfortiment d’organitzacions d’EconomiaSocial iSolidària H1 Gestió fiscal i marc jurídic Oferim eines per aprofundir en la gestió fiscal i el marc jurídic adequat a les seves empreses i entitats d’ESS. Facto Assessors 06/11/17 16:00 - 20:00 08/11/17 16:00 - 20:00 13/11/17 16:00 - 20:00 15/11/17 16:00 - 20:00 17/11/17 10:00 - 19:00 EL FAR. CARRER DE L’ESCAR, 6-8 BARCELONA 08039 H2 Gestió i pla estratègic Treballarem les eines necessàries per a la construcció d’un pla estratègic i de gestió, per tal de millorar i/o consolidar les activitats de les organitzacions, com un dels eixos principals en la consolidació dels projectes d’Economia Social i Solidària i la seva sostenibilitat. Col.lectiu Ronda 07/11/17 16:00 - 20:00 09/11/17 16:00 - 20:00 14/11/17 16:00 - 20:00 16/11/17 16:00 - 20:00 17/11/17 10:00 - 19:00 EL FAR. CARRER DE L’ESCAR, 6-8 BARCELONA 08039 H3 Màrqueting social Coneix les variables més importants per desenvolupar el pla de màrqueting del teu projecte socioempresarial. La Clara Comunicació 20/11/17 16:00 - 20:00 22/11/17 16:00 - 20:00 27/11/17 16:00 - 20:00 29/11/17 16:00 - 20:00 01/12/17 10:00 - 19:00 EL FAR. CARRER DE L’ESCAR, 6-8 BARCELONA 08039 H4 Pla de comunicació Aprèn a plantejar, desenvolupar i portar a terme amb èxit un pla estratègic de comunicació col.laborativa i social. La Clara Comunicació 11/12/17 16:00 - 20:00 13/12/17 16:00 - 20:00 18/12/17 16:00 - 20:00 20/12/17 16:00 - 20:00 22/12/17 10:00 - 19:00 EL FAR. CARRER DE L’ESCAR, 6-8 BARCELONA 08039 H5 Finançament i Gestió Econòmica Oferim una aproximació multidimensional i progressiva per aprofundir en els principals àmbits de coneixement sobre el finançament i gestió de les seves empreses i entitats d’ESS. Facto Assessors 12/12/17 16:00 - 20:00 14/12/17 16:00 - 20:00 19/12/17 16:00 - 20:00 21/12/17 16:00 - 20:00 22/12/17 10:00 - 19:00 EL FAR. CARRER DE L’ESCAR, 6-8 BARCELONA 08039 H6 Gestió d’Equips i RH Et donem eines de lideratge democràtic, de gestió de conflictes i de gestió interna de situacions de repte. 21/11/17 16:00 - 20:00 23/11/17 16:00 - 20:00 28/11/17 16:00 - 20:00 30/11/17 16:00 - 20:00 01/12/17 10:00 - 19:00 EL FAR. CARRER DE L’ESCAR, 6-8 BARCELONA 08039
 23. 23. 22 Calendari Octubre 10/2017 Dilluns 2 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E3 Pàg. 18 10:00 a 14:00 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D5 Pàg. 17 Dimarts 3 09:30 a 12:30 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional D2 Pàg. 17 15:00 a 20:00 Com fer un pla d’igualtat: fases i etapes C9 Pàg. 16 Dimecres 4 09:30 a 13:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F2 Pàg. 20 Dijous 5 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci C3 Pàg. 15 Divendres 6 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E2 Pàg. 18 Dilluns 9 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 13 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 Dimarts 10 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F5 Pàg. 20 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional: tràmits necessaris per exportar productes D6 Pàg. 17 Dimecres 11 09:30 a 14:30 Introducció al màrqueting empresarial F1 Pàg. 19 Divendres 13 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E7 Pàg. 19 Dilluns 16 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 20 Dimarts 17 09:30 a 12:30 Legal Structures and Tax Systems for “Autònoms/ es” and Companies A7 Pàg. 13 09:30 a 13:30 Desenvolupament col·lectiu: construim emocions en equip C11 Pàg. 16 09:30 a 13:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E4 Pàg. 19 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D7 Pàg. 18 16:00 a 20:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F3 Pàg. 20 Dimecres 18 09:30 a 12:30 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 13 09:30 a 13:30 Comunicació amb perspectiva de gènere: recursos i eines C10 Pàg. 16 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E6 Pàg. 19 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RH C1 Pàg. 14 Dijous 19 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 14 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Mapa 2.0. A quines xarxessocialsha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? C4 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E1 Pàg. 18 03/05 - octubre 16/18 - octubre
 24. 24. 23 Divendres 20 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) A4 Pàg. 13 Dilluns 23 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 1:autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 13 Dimarts 24 09:30 a 11:30 Introduccióal’e-commerce internacional D1 Pàg. 17 09:30 a 13:30 Contracte laboral o mercantil? C2 Pàg. 15 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 14 15:30 a 19:30 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor F4 Pàg. 20 Dimecres 25 09:30 a 14:30 AvancemcapalaIgualtat deGènere:aplicacions pràctiquesal’àmbitlaboral C7 Pàg. 15 15:30 a 19:30 El repte de la conciliació laboral, personal i familiar: implementació de noves formes d’organització a l’empresa C5 Pàg. 15 Dijous 26 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu C12 Pàg. 16 Dilluns 30 09:30 a 13:30 Vendreésunrepte2:més enllàdelestècniques,què mésm’ajudaavendre? F6 Pàg. 20 Novembre 11/2017 Dijous 2 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F5 Pàg. 20 Divendres 3 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàtica- ment: autònoms/es A1 Pàg. 13 Dilluns 6 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E3 Pàg. 18 09:30 a 14:30 Com fer un pla d’igualtat: fases i etapes C9 Pàg. 16 16:00 a 20:00 Gestió fiscal i marc jurídic H1 Pàg. 21 Dimarts 7 09:30 a 11:30 Primeres passes per exportar serveis D4 Pàg. 17 16:00 a 20:00 Gestió i pla estratègic H2 Pàg. 21 Dimecres 8 09:30 a 13:30 Prevenció i gestió de les situacions d’assetjament sexual a la vostra organització C8 Pàg. 16 15:30 a 19:30 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D5 Pàg. 17 16:00 a 20:00 Gestió fiscal i marc jurídic H1 Pàg. 21 Dijous 9 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional: tràmits necessaris per exportar productes D6 Pàg. 17 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RH C1 Pàg. 14 16:00 a 20:00 Gestió i pla estratègic H2 Pàg. 21 Divendres 10 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E7 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Comunicació amb perspectiva de gènere: recursos i eines C10 Pàg. 16 Dilluns 13 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E2 Pàg. 18 16:00 a 20:00 Gestió fiscal i marc jurídic H1 Pàg. 21 Dimarts 14 09:30 a 13:30 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu C12 Pàg. 16 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 14 15:30 a 19:30 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor F4 Pàg. 20 16:00 a 20:00 Gestió i pla estratègic H2 Pàg. 21 Dimecres 15 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 13 09:30 a 12:30 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 13 14/16 - novembre 15/17 - novembre
 25. 25. 15:00 a 20:00 Introducció al màrqueting empresarial F1 Pàg. 19 16:00 a 20:00 Gestió fiscal i marc jurídic H1 Pàg. 21 Dijous 16 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 14 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D7 Pàg. 18 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E1 Pàg. 18 16:00 a 20:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F3 Pàg. 20 16:00 a 20:00 Gestió i pla estratègic H2 Pàg. 21 Divendres 17 09:30 a 13:30 Dissenyem una estratègia guanyadora E5 Pàg. 19 10:00 a 19:00 Gestió i pla estratègic H2 Pàg. 21 10:00 a 19:00 Gestió fiscal i marc jurídic H1 Pàg. 21 Dilluns 20 09:30 a 13:30 Com gestionar la marca personali empremta digi- tala Internetper generar oportunitats de negoci C3 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E4 Pàg. 19 16:00 a 20:00 Màrqueting social H3 Pàg. 21 Dimarts 21 09:30 a 13:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F2 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) A4 Pàg. 13 16:00 a 20:00 Gestió d’Equips i RH H6 Pàg. 21 Dimecres 22 09:30 a 11:30 Primeres passes per exportar productes D3 Pàg. 17 09:30 a 12:30 Legal Structures and Tax Systems for “Autònoms/ es” and Companies A7 Pàg. 13 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 16:00 a 20:00 Màrqueting social H3 Pàg. 21 Dijous 23 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E6 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 2: més enllà de lestècniques, què mésm’ajuda a vendre? F6 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Desenvolupament col·lectiu: construim emocions en equip C11 Pàg. 16 16:00 a 20:00 Gestió d’Equips i RH H6 Pàg. 21 Divendres 24 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 20 Dilluns 27 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 1: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 13 16:00 a 20:00 Màrqueting social H3 Pàg. 21 Dimarts 28 09:30 a 13:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socialsha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? C4 Pàg. 15 16:00 a 20:00 Gestió d’Equips i RH H6 Pàg. 21 Dimecres 29 09:30 a 14:30 Avancem cap a la Igualtat de Gènere: aplicacions pràctiques a l’àmbit laboral C7 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Dissenya el Pla de conciliació de la teva organització. Inspira’t! C6 Pàg. 15 16:00 a 20:00 Màrqueting social H3 Pàg. 21 Dijous 30 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàtica- ment: autònoms/es A1 Pàg. 13 16:00 a 20:00 Gestió d’Equips i RH H6 Pàg. 21 Desembre 12/2017 Divendres 1 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional: tràmits necessaris per exportar productes D6 Pàg. 17 10:00 a 19:00 Màrqueting social H3 Pàg. 21 10:00 a 19:00 Gestió d’Equips i RH H6 Pàg. 21 Dilluns 4 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E2 Pàg. 18 24
 26. 26. 25 Dimarts 5 09:30 a 13:30 Gestió d’equips: sumem i transformem en col·lectiu C12 Pàg. 16 09:30 a 13:30 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor F4 Pàg. 20 Dilluns 11 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) A4 Pàg. 13 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E3 Pàg. 18 16:00 a 20:00 Pla de comunicació H4 Pàg. 21 Dimarts 12 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E7 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F2 Pàg. 20 16:00 a 20:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F3 Pàg. 20 16:00 a 20:00 Finançament i Gestió Econòmica H5 Pàg. 21 Dimecres 13 09:30 a 14:30 Introducció al màrqueting empresarial F1 Pàg. 19 12:00 a 15:00 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D5 Pàg. 17 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E1 Pàg. 18 16:00 a 20:00 Pla de comunicació H4 Pàg. 21 Dijous 14 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F5 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Desenvolupament col·lectiu: construim emocions en equip C11 Pàg. 16 16:00 a 20:00 Finançament i Gestió Econòmica H5 Pàg. 21 Divendres 15 09:30 a 13:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RH C1 Pàg. 14 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D7 Pàg. 18 Dilluns 18 09:30 a 11:30 Internacionalització i Economia Social D8 Pàg. 18 09:30 a 13:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E4 Pàg. 19 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13 15:30 a 19:30 Com gestionar la marca personali empremta digital a Internetper generar oportunitats de negoci C3 Pàg. 15 16:00 a 20:00 Pla de comunicació H4 Pàg. 21 Dimarts 19 09:30 a 13:30 Contracte laboral o mercantil? C2 Pàg. 15 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? F6 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? C4 Pàg. 15 16:00 a 20:00 Finançament i Gestió Econòmica H5 Pàg. 21 Dimecres 20 09:30 a 13:30 Dissenya el Pla de conciliació de la teva organització. Inspira’t! C6 Pàg. 15 15:00 a 19:00 Gestió fiscal 1: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 13 16:00 a 20:00 Pla de comunicació H4 Pàg. 21 Dijous 21 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 13 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 13 15:30 a 18:30 Legal Structures and Tax Systems for “Autònoms/ es” and Companies A7 Pàg. 13 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 14 16:00 a 20:00 Finançament i Gestió Econòmica H5 Pàg. 21 Divendres 22 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 14 10:00 a 19:00 Pla de comunicació H4 Pàg. 21 10:00 a 19:00 Finançament i Gestió Econòmica H5 Pàg. 21 12:00 a 14:00 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 20 Dijous 28 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 13
 27. 27. 26 Parc Tecnològic El Parc Tecnològic de Barcelona Activa, amb més de 10.000 m2 d’infraestructures, és un espai d’innovació i tecnologia al servei del desenvolupament empresarial. Ubicat al districte de Nou Barris i adreçat a pimes tecnològiques i industrials, el seu ob- jectiu és contribuir, de manera personalitzada i permanent, al desenvolupament de la indústria avançada mitjançant el Centre d’Empreses Tecnològiques i el Centre de Promoció Indus- trial, el primer espai municipal per al suport al prototipatge de Barcelona. Marie Curie, 8-14 08042 Barcelona +34 932 917 777 barcelonactiva.cat/parc Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L4 Llucmajor i L3 Canyelles Bus 11, 32, 47, 50 i 51 Bicing a la porta del Parc (n. 301) Ronda de Dalt, sortides 3 Guineueta i 4 Horta Espais per a pimes
 28. 28. 27 Incubadores d’empreses Incubadora MediaTIC La incubadora MediaTIC és un espai especialitzat en empreses d’alt impacte tecnològic, està pensada per start-ups de camps com la robòtica, la Internet de les coses, la intel·ligència artificial o la nanotecnologia. Edifici MediaTIC, Roc Boronat, 117, 2a planta — 08018 Barcelona, +34 933 209 565 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i L4 Llacuna / Bus 71, 90, 92 i 192 / Bicing: 143, 342 i 393 ESA BIC Barcelona Ofereix espais de treball, l’assessorament em- presarial de Barcelona Activa i el suport tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l’Agència Espacial Europea (ESA), a les empreses i pimes que utilitzen tecnologies de l’espai per des- envolupar solucions innovadores en altres sectors. Parc UPC - Edifici RDIT, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Esteve Terradas, 1, 08860 Castelldefels (Barcelona), +34 93 401 97 00 Accés: Bus L94 / Tren R2, R3 i R14 Castelldefels Incubadora d’Empreses Glòries Les noves empreses innovadores tenen la possibili- tat de desenvolupar-se al districte 22@, gaudint de l’acompanyament expert de Barcelona Activa i de les infraestructures més avançades. Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona, +34 934 019 700 Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L1 Glòries i Clot, i L2 Clot / Bus 7, H12, 60 i 92 / Rodalies R1 i R2 Clot / Tramvia T4 Ca l’Aranyó, T5-T6 Can Jaumandreu / Bicing: 42, 133 i 132 Almogàvers Business Factory En ple districte 22@, l’Almogàvers Business Factory acull empreses, pimes i projectes vinculats a enti- tats de referència de l’ecosistema emprenedor. Almogàvers, 165, 08018 Barcelona, +34 934 019 855 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i Marina, i L4 Llacuna / Bus 6, 40, 42, 92, 141, 192 i B25 / Tramvia T4 Ca l’Aranyó i T4-T5 Auditori-Teatre Nacional / Bicing: 211 i 142
 29. 29. 28 15, 16 I 17 DE NOVEMBRE PARC TECNOLÒGIC BARCELONA ACTIVA Societat en Beta Vine a l’esdeveniment professional més important sobre transformació digital col·laborativa i explora com el nou ciutadà connectat està canviant els seus hàbits de consum, comportaments i l’organització de la societat. bcn.ouisharefest.com
 30. 30. Col·labora Edifici MediaTIC Roc Boronat, 117 08018 Barcelona (Districte 22@) +34 933 209 600 Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 8:30 a 18h Divendres, de 8:30 a 14:30h Accés: Metro - L1 Glòries i L4 Llacuna Bus - 71, 90, 92 i 192 Bicing - 143, 342 i 393 Consulta al web els altres equipaments de Barcelona Activa Segueix-nos a les xarxes socials: barcelona.cat/empreses barcelonactiva barcelonactiva bcn_empreses company/barcelona-activa SAN CHO DE ÁVILA ALM OGÀVERS PL. GLÒRIES CATALANES GLÒRIES MARINA BOGATELL LLACUNA ROC BORON AT RAM BLA DEL POBLEN OU RON DA LITORAL sortida 23 POBLENOU DIAGONAL POBLENOU GRAN VIA CLOT ARAGÓ 143 393 342

×