Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empreses - Programació i activitats 2n trimestre 2018

212 views

Published on

Programació d'activitats d'abril, maig i juny de 2018.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Empreses - Programació i activitats 2n trimestre 2018

 1. 1. Barcelona Activa Empreses Suport i acompanyament a empreses 2018 P RO G RAMA D E FORMACI Ó I ACT I VITATS ABRIL MAIG JUNY ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 1 16/4/18 21:41
 2. 2. Us oferim una oferta formativa i un servei d’assessorament personalitzat per acompanyar-vos en l’enfortiment dels vostres projectes i organitzacions d’Economia Social i Solidària. NOU: Servei d’assessorament itinerant als barris de Trinitat Nova, Zona Nord, Roquetes, Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, la Marina, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, la Verneda i la Pau, el Besòs i el Maresme. Si sou una organització amb impacte social positiu que posa les necessitats de les persones al centre i treballeu amb valors participatius, aquest és el vostre servei.@AltresEconomies Inscripcions i més informació a: ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 2 16/4/18 21:41
 3. 3. na, es L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) neix com l’espai de referència per a les empreses i pimes de Barcelona. És el punt de contacte, informació i assessorament pel desenvolupament de les organitzacions. Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, l’OAE busca donar suport i millorar l’economia i el teixit empresarial de la ciutat. Es tracta d’un únic espai que aglutina tots els serveis de valor afegit que necessita l’empresa per créixer, en què un equip expert acompanya de forma integral a les organitzacions per resoldre les seves necessitats. També contempla una línia específica de serveis i activitats per enfortir les empreses i entitats d’Economia Social i Solidària de la ciutat. Així, a l’OAE es pot rebre informació i realitzar tràmits d’interès empresarial, tant municipals com de constitució o comerç exterior, participar en algun dels programes de desenvolupament empresarial o en les activitats de formació que s’hi organitzen. També es posa a disposició d’entitats i organitzacions l’Espai Barcelona, una zona per realitzar reunions corporatives tot incorporant els valors de la marca Barcelona. Fes-nos arribar les teves necessitats i un equip expert t’acompanyarà per resoldre-les a l’OAE. Per a més informació entra al web barcelona.cat/empreses ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 1 16/4/18 21:41
 4. 4. 02 Serveis > Constitució d’empreses > Informació i tràmits municipals > Finançament empresarial > Assessorament empresarial > Gestió del talent > Transmissió empresarial > Internacionalització i tràmits de comerç exterior > Innovació > Localització > Espai Barcelona A través dels serveis de l’OAE atenem les necessitats de les empreses i pimes de forma personalitzada i un equip tècnic les acompanya i assessora en tots aquells àmbits estratègics per a la seva gestió i desenvolupament. barcelonactiva.cat/empreses/ serveis ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 2 16/4/18 21:41
 5. 5. 03 Constitució d’empreses Servei d’informació, assessora- ment i tramitació telemàtica per constituir societats mercantils (societats limitades) i altes d’empresaris/es individuals (autònoms/es). Les constitu- cions es realitzen en un termini de 4 a 10 dies per a les SL, i de forma immediata per l’alta com a empresari/a individual. Per accedir al Servei de Constitució d’empreses cal assistir prèvia- ment a l’activitat formativa “Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa”, de dues hores de durada. Més de 3.750 constitucions empresarials des del 2008 HI COL·LABORA CIRCE, Ministerio de Industria, Energía y Turismo “Després de crear sis empreses, he descobert que la creació de societats online és una realitat que funciona!” Otto Wüst, emprenedor en sèrie a Adsmurai Finançament empresarial Servei de suport en la recerca de finançament a través d’un equip expert que treballa conjuntament amb l’empresa en el diagnòstic i la definició del millor itinerari a se- guir segons les seves necessitats específiques, i que dóna suport en tot el procés de tramitació i as- soliment. El servei permet accedir a productes financers existents, tant públics com privats, bancaris i alternatius, amb el segell de garantia de Barcelona Activa. Més de 20 milions d’euros aconseguits anualment per una mitjana de 200 empreses HI COL·LABOREN Finançament públic: ICF, CDTI, Enisa, Horizon2020, etc. Finançament bancari: Banc de Sabadell, BBVA, La Caixa, Caixa d’Enginyers, etc. Xarxes de Business Angels: BANC, Eix Technova, ESADE BAN, IESE Business Angels, Keiretsu Forum, SeedRocket, Antai Business Angels, etc. I una quinzena de plataformes de finançament alternatiu Informació i tràmits municipals Servei d’informació i asses- sorament sobre els principals tràmits municipals necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a Barcelona, com per exemple tràmits relacionats amb obres, via pública o llicències d’activitat. Més de 350 empreses i 3.000 persones emprene- dores ateses durant el 2017 “L’entrevista amb una tècnica de Barcelona Activa ha estat de gran ajuda a l’hora d’articular en concret les idees per poder donar-li una empenta al negoci. Va ser una xerrada llarga i compromesa, no pas un tràmit.” Jordi Bonamusa Espai 34BCN ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 3 16/4/18 21:41
 6. 6. 04 Assessorament empresarial Servei personalitzat i expert per diagnosticar i definir accions de millora per a tot tipus d’em- preses: persones autònomes, comerços, pimes, empreses i entitats d’Economia Social i Solidària. Un cop realitzat el diagnòstic, es recomanen forma- cions i programes adequats a les vostres necessitats. Més de 400 persones au- tònomes i petites empre- ses ateses durant el 2017 Transmissió empresarial Servei d’acompanyament en el procés de transmissió d’empre- ses i pimes, tant a les persones que volen cedir el seu negoci com a potencials empresaris/es que vulguin donar-hi continuïtat. Per la banda del/de la reem- prenedor/a, s’identifiquen les oportunitats de negoci i s’ofereix assessorament per realitzar el pla de transmissió. A la persona cedent se li ofereix l’elaboració del diagnòstic de viabilitat de l’operació, el pla de cessió i es dóna suport en la negociació i tancament de l’acord. Més de 300 transmissions amb 850 llocs de treball salvaguardats des del 2011 “Em sento molt satisfeta amb l’atenció rebuda en el servei de transmissió empresarial, em van ajudaren tot el procés de compra de la llicència i en el traspàs en general, el seu tracte va sersempre molt responsable i sobretot ràpid i eficient, fent que la negociació fos agradable. ” Athalia Davila de Tinto Reemprenedora Gestió del talent Servei d’acompanyament i assessorament en necessi- tats vinculades a la gestió dels Recursos Humans de les empreses: captació i retenció del talent, informació i suport en matèria de contractació, políti- ques retributives, bonificacions a la contractació, mesures de conciliació i recursos per a la mi- llora competencial dels equips. S’ofereix aquest suport tant per posicions laborals com per a la incorporació de personal en pràctiques universitàries o de tercer cicle Més de 1.000 contractes laborals i 200 convenis en pràctiques signats durant el 2017 “El suport en la selecció de candidatures per part de Barcelona Activa ha estat imprescindible per a l’èxit dels nostres projectes a Barcelona.” Frederic Puig Responsable estratègic de Spora A l’OAE hem reforçat l’atenció a empreses de l’àmbit de les Altres Econo- mies amb eines i recursos per enfortir-les i consolidar-les. Us oferim un servei per- sonalitzat i expert per a organitzacions d’Economia Social i Solidària. Més informació i inscripcions a: barcelonactiva.cat/ess HI COL·LABORA VAE, SECOT i Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona. Col·laborem amb més de 50 centres de formació i dispo- sem d’una plataforma pròpia de persones candidates. HI COL·LABORA Programa Reempresa / CECOT ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 4 16/4/18 21:41
 7. 7. 05 Internacionalit- zació i tràmits de comerç exterior Servei de diagnosi i primer asses- sorament adreçat a empreses i pimes en procés d’internacionalit- zació, per resoldre consultes sobre comerç exterior i rebre orientació sobre negocis internacionals. Atravésd’aquestserveiesposa al’abastdelesempresesun programaespecíficd’activitatsde formaciósobreinternacionalització iaccésanousmercatsi,sis’escau, esfacilital’accésaprogramescom- plementarisd’altresorganismes. 125 empreses ateses durant el 2017 Innovació Programes i activitats de forma- ció per fomentar la innovació a les empreses i pimes, i per faci- litar l’accés a finançament en el marc de programes europeus. En preparació Localització Servei d’informació i assessora- ment en la recerca d’espais per a empreses i pimes amb projectes d’expansió a Barcelona i l’àrea metropolitana. Per a empreses i projectes locals, se cerca una ubicació adient a les seves necessitats, tant en espais propis de Barcelona Activa (Incubadora Glòries, Incubadora Almogàvers, Parc Tecnològic), com en altres, especialment espais singulars, com naus industrials, edificis i grans oficines. Per a empreses i persones emprenedores internacionals residents a l’estranger, s’ofereix assessorament personalitzat en aspectes clau com els requisits legals per establir-se, els tràmits de constitució d’empresa, la cerca de professionals i la localització d’espais. També es facilita el contacte i networking amb altres stakeholders de la ciutat. Més de 50 empreses han trobat localització amb una inversió prevista de més de 2 milions d’euros i més de 200 llocs de treball creats des del 2015 Espai Barcelona Tota la informació econòmica de la ciutat en un innovador espai audiovisual on també podràs fer reunions corporatives i atendre visites. Es tracta d’un espai espe- cialment enfocat a explicar la ciutat en clau econòmica, amb recursos, continguts i dades d’interès empresarial que estan a disposició tant de les institu- cions, pimes i empreses locals, com de les internacionals que visiten la ciutat amb interès per fer-hi negocis. “Gràcies al servei de localització, hem trobat les oficines que més s’adeqüen a les nostres necessitats.” Oriol Esteban, Responsable de Planificació Estratègica a Waynabox ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 5 16/4/18 21:41
 8. 8. 06 Programes Enfortiment econòmic d’associacions Si voleu saber com millorar la gestió de la vostra entitat perquè sigui més sostenible a nivell financer, posarem al vostre abast eines i recursos per contribuir a la sostenibilitat i estabilitat financera de la vostra associació. PROPERA EDICIÓ: PRIMAVERA/ESTIU DE 2018 Camí de la solidesa Programa de formació i acom- panyament per a organitzacions d’Economia Social i Solidària (associacions, fundacions, cooperatives...) liderades i/o gestionades per dones. PROPERA EDICIÓ: TARDOR DE 2018 Finançament alternatiu Programa per a la divulgació, sensibilització i capacitació de les vies alternatives per al finançament de projectes, més enllà dels recursos bancaris tradicionals. Partint de les necessitats concretes dels i de les agents interessats/des, el programa vol donar a conèixer altres solucions de finançament de forma pràctica, realista i accessible. L’OAE posa a la teva disposició els següents programes empresarials per millorar i potenciar el desenvolu- pament, el dimensionament i les vendes de la teva empresa. Escull el que més s’adapta a les teves necessitats. barcelonactiva.cat/empreses/programes ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 6 16/4/18 21:41
 9. 9. 07 Axelera Programa adreçat a identificar les empreses i pimes amb més potencial de desenvolupament de l’àmbit metropolità de Barcelona per ajudar-les en la seva expansió. Learning to Grow Programa que acompanya les persones empresàries en el desenvolupament del seu negoci amb l’ajuda d’experts/es. Al llarg de 10 sessions, s’ofereix l’opor- tunitat d’aprendre a través de l’anàlisi de situacions concretes, del mètode del cas i la participa- ció en conferències-col·loqui. Vendes Programes per acompanyar i assessorar a les persones em- prenedores i a empresaris/es en el procés de la gestió i direcció de vendes de la seva empresa, a través d’unes ses- sions pràctiques en un entorn molt motivador i dinàmic. Barcelona Mentoring Program Programa d’acompanyament pel qual persones directives i empresaris/es referents en el seu sector i amb trajec- tòria reconeguda ofereixen assessorament a un grup reduït i seleccionat d’em- preses i pimes de la ciutat, seguint la metodologia del Venture Mentoring Service del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Relleu Generacional Programa d’assessorament i acompanyament personalitzat a empreses i pimes de l’àrea metropolitana de Barcelona que vulguin planificar amb temps i de forma ordenada la successió familiar del seu negoci. SynergyS i Innovation Zone Programa que permet a petites empreses i start-ups ser presents a les fires sectorials més importants de Barcelona. D’una banda, els SynergyS són activitats de networking on grans companyies proposen els seus reptes empresarials perquè les pimes de la ciutat puguin oferir les seves solucions, serveis i productes. De l’altra, les Innovation Zone permeten a una selecció d’empreses innovadores tenir presència en aquestes fires amb un espai pro- mocionat per Barcelona Activa a preu reduït i en una ubicació privilegiada. Empresa busca Empresa Iniciativa que facilita el contacte entre empreses que tenen una necessitat empresarial real amb aquelles que tenen la solució. Ja som més de 2.000 membres. Formació de suport al comerç: Obert al Futur El programa Obert al Futur, impulsat per la Regidoria de Comerç i Barcelona Activa, ofereix formació en gestió empresarial i noves tecnologies adaptada a les necessitats dels i les professio- nals del comerç. Més info: barcelona.cat/obertalfutur Barcelona indústria urbana Barcelona Activa posa en marxa, des del Parc Tecnològic, un pro- grama dirigit a empreses pimes industrials en procés de canvi tecnològic estratègic. Consta de 9 workshops temàtics per millorar l’eficiència i el negoci en les empreses relacionades amb la indústria. Són seminaris altament especialitzats i impartits per experts i expertes en la matèria. Més info: barcelonactiva.cat/parc Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 7 16/4/18 21:41
 10. 10. Anunci_P Barcelona Activa presenta un programa que consta de 5 itineraris i 12 workshops de temàtica ‘Indústria 4.0’, dirigit a petites i mitjanes empreses de l’àmbit industrial. Programa impartit al Parc Tecnològic PROGRAMA Barcelona Indústria Urbana Workshops sobre tecnologia ‘Indústria 4.0’ per a pimes Més informació i inscripcions: Noves temàtiques! Fabricació intel.ligent Fabricació innovadora Fabricació personalitzada Fabricació digital Fabricació sostenible ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 8 16/4/18 21:41
 11. 11. IT ACADEMY barcelonactiva.cat/itacademy #ITacademy APUNTA-T’HI NO DEIXIS PASSAR MÉS TEMPS I TROBA FEINA AL SECTOR TIC PROGRAMA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional Cofinançat per: TACData Analyst Front End Developer Back End Developer Android Developer ... Anunci_Programa_Activitats_A5_ca CMYK.indd 1 5/4/18 9:49ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 9 16/4/18 21:41
 12. 12. 10 Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores > Tallers d’estratègia digital > Seminaris d’estratègia digital > Desenvolupament d’habilitats directives i emprenedores L’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores compleix 30 anys i es renova i amplia per donar cabuda a les necessitats de les dones en diferents situacions professionals. Per això, a més d’acompanyar dones emprenedo- res amb assessorament, formació empresarial i xarxes de contactes, l’escola incorpora també progra- mes per a dones professionals i directives amb l’objectiu de fer realitat la igualtat laboral entre homes i dones. Tot per garantir la viabilitat i la innovació de projectes empre- sarials i afavorir la presència i visibilitat de la dona en el món empresarial de la ciutat. Les emprenedores i professionals poden assistir a qualsevol dels cursos proposats a continuació, segons els seus interessos i necessitats. ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 10 16/4/18 21:41
 13. 13. 11 Inicia Aquest curs té com a objectiu proporcionar a dones emprene- dores els coneixements empresa- rials necessaris per poder muntar una petita empresa. Cada alumna disposarà també de 4 hores de tutoria individual per tal d’elabo- rar el seu propi pla d’empresa. Curs Inicia VI: DATES: del 3 d’abril al 20 de juny HORARI: de 16 a 20 h Sessió informativa Inicia VII: 5 d’abril de 10 a 12 h Curs Inicia VII: DATES: del 23 d’abril al 29 de juny HORARI: de 10 a 14 h Sessió Informativa Inicia VIII: 25 d’abril de 16 a 18 h Curs Inicia VIII: DATES: del 14 de maig al 26 de juliol HORARI: de 16 a 20 h Construïm en femení altres economies Ets dona, tens un projecte amb impacte social o ambiental i vols impulsar-lo? Aquest nou programa promou l’emprenedo- ria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. Propera edició: tardor 2018 Programa Finanwomen Programa de millora competen- cial per accedir a finançament. Adreçat a dones emprenedores o empresàries que necessiten finançament per desenvolupar el seu projecte de negoci o pla de creixement empresarial. DATES: del 17 d’abril al 9 de juliol HORARI: de 10 a 14 h / de 15 a 19:30 h Tallers d’estratègia digital Vols crear la teva botiga en línia? Emprenedores, empresàries o microempresàries que vulguin ampliar els seus coneixements i habilitats sobre la creació d’una botiga en línia, utilitzant la plataforma Woocommerce, per obrir nous canals de venda dels seus productes i/o serveis DATES: del 19 d’abril al 17 de maig (x5 dj.) HORARI: de 16 a 20 h Màrqueting digital III Conèixer els conceptes fonamentals i les característiques bàsiques del màrqueting online, aprendre a dissenyar un pla de màrqueting en línia, escollir els mitjans més adients per a cada acció, i mesurar el retorn de les accions de màrqueting online amb les eines més òptimes per gestionar-les i monitorar-les. DATES: del 2 de maig al 6 de juny (x5 dc.) HORARI: de16 a 20 h Social Media Plan III Taller per aprendre a confeccionar l’estratègia de xarxes socials a l’empresa o projecte de negoci i analitzar-ne els resultats. DATES: del 3 de maig al 7 de juny (x5 dj.) HORARI: de 16 a 20 h Analítica web i Xarxes socials III Aprendre els principis bàsics de l’analítica web i social, configurar Google Analytics, definir i interpretar mètriques per a la presa de decisions en clau empresarial. DATES: del 8 de maig al 5 de juny (x5 dm.) HORARI: 10 a 14 h Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 11 16/4/18 21:41
 14. 14. 12 Com fer un pla de màrqueting de continguts? Aquest taller servirà perquè les emprenedores aprenguin com donar a conèixer el seu projecte empresarial a través de la generació i curació de diferents tipus de continguts. DATES: del 14 de maig a l’11 de juny (x5 dll.)l HORARI: de 10 a 14 h Seminaris d’estratègia digital Storytelling Els objectius d’aquest seminari és aprendre a descobrir el relat de la nostra marca i a difondre’l als nostres públics objectius. Així mateix, aprofundir en les tècniques d’storytelling per enfortir la personalitat de la marca, diferenciar-se i aconseguir més impacte; i conèixer experiències inspiradores de relats aplicats a les xarxes socials. DATES: 16 i 18 d’abril. HORARIS: de 16 a 20 h Com aprofitar el vídeo en l’estratègia de màrqueting? Aquest seminari et descobrirà les possibilitats que ens ofereix el llenguatge audiovisual a l’hora de fer arribar el nostre missatge al nostre públic objectiu. DATES: 14 i 16 de maig HORARIS: de 10 a 14 h Què has de saber de l’e-mail màrqueting i gestió de dades Aquest seminari té com a objectiu donar a conèixer diferents plataformes i eines d’e-mail màrqueting, com també ajudar les alumnes a dissenyar i aplicar una estratègia comunicativa en aquest entorn. DATES: del 12 al 14 de juny HORARIS: de 16 a 20 h Linkedin en clau empresarial Els objectius d’aquest curs són aprendre els aspectes bàsics en la gestió del perfil professional de LinkedIn: actualització del perfil, rols d’ administració, creació de pàgines de producte o servei, estratègies de màrqueting, etc. L’alumna aprendrà a dinamitzar i monitorar un perfil corporatiu a LinkedIn i descobrirà les possibilitats que ofereix aquesta xarxa social per donar a conèixer el projecte empresarial i per relacionar-se amb altres empreses del sector. DATES: 25 i 27 de juny HORARIS: de 10 a 14 h Desenvolupament d’habilitats directives i emprenedores Orientació, estratègia i planificació Enfocat a dones emprenedores professionals que vulguin repensar la seva relació amb la vida laboral des d’un nou paradigma i, per tant, la forma d’abordar la planificació i gestió del seu temps. Dones que volen desenvolupar relacions òptimes per construir millors aliances estratègiques i identificar i construir oportunitats i situacions alineades amb els propis objectius professionals. DATES: del 23 al 26 d’abril HORARIS: de 10 a 14 h ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 12 16/4/18 21:41
 15. 15. 13 Estratègies de comunicació Aconseguir que les participants prenguin consciència i profunditzin en el seu estil de comunicació oral i escrit i el de les seves persones interlocutores (clientela, proveïdors/es, col. laboradors/es, etc.) i dotar-les d’eines per establir converses que les duguin a relacionar- se amb èxit i assolir els seus objectius com a emprenedores. DATES: del 14 al 17 de maig HORARIS: de 16 a 20 h Presa de decisions Enfocat a dones emprenedores i professionals que vulguin aprofundir en aquest tema tan primordial en l’administració d’un projecte emprenedor. DATES: del 25 al 28 de juny HORARIS: de 10 a 14 h Taller de gestió col·lectiva i lideratge democràtic en projectes liderats per dones La gestió de les relacions personals consumeix una gran quantitat de temps, ja sigui amb la relació amb les persones subordinades, superiors, companyes, membres d’altres entitats, etc. Durant aquest taller t’ajudarem a adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar relacions sòlides i beneficioses amb la resta de les persones del teu equip. Per a més informació: barcelonactiva.cat/ess “Tinc com a projecte crear la botiga onli- ne de la meva marca de moda i he començat a as- sistir als cursos que ofereix Barcelona Activa, perquè sóc conscient que necessito acompanyament i formació. Estic rebent uns coneixe- ments sense els quals m’hauria resultat impossible tenir la confiança per dur endavant el meu projecte. Considero molt valuós el que aprenc dels i les professio- nals que imparteixen les càpsules.” Lydia Comas ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 13 16/4/18 21:41
 16. 16. 14 Formació > Constitució d’empreses A Pàg. 15 > Finançament i gestió B Pàg. 17 > Cerca i gestió d’equips C Pàg. 18 > Internacionalització D Pàg. 19 > Assessorament empresarial: Estratègia i gestió E Pàg. 21 > Assessorament empresarial: Màrqueting i Vendes F Pàg. 23 > Transmissió empresarial G Pàg. 25 > Enfortiment d’organitzacions d’EconomicaSocial i Solidària H Pàg. 25 barcelonactiva.cat/empreses/ formacio ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 14 16/4/18 21:41
 17. 17. 15 Constitució d’empreses A1 Com tramitar telemàticament: autònoms/es El servei de constitució d’em- preses permet donar-se d’alta com a empresari/a individual de manera immediata. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 05/04/18 12:00 - 14:00 11/04/18 12:00 - 14:00 16/04/18 12:00 - 14:00 03/05/18 12:00 - 14:00 09/05/18 12:00 - 14:00 17/05/18 12:00 - 14:00 31/05/18 12:00 - 14:00 07/06/18 12:00 - 14:00 12/06/18 12:00 - 14:00 21/06/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A2 Com tramitar telemàticament: societats El servei de constitució d’empre- ses permet constituir telemàti- cament societats mercantils en un període mitjà de 4-10 dies per a les SL. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 03/04/18 12:00 - 14:00 13/04/18 12:00 - 14:00 26/04/18 12:00 - 14:00 10/05/18 12:00 - 14:00 15/05/18 12:00 - 14:00 23/05/18 12:00 - 14:00 01/06/18 12:00 - 14:00 19/06/18 12:00 - 14:00 27/06/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A3 Gestió fiscal 1: autònoms/es i societats civils Coneix els principals sistemes de liquidació de l’IRPF i de l’IVA aplicables a l’autònom/a i a la societat civil, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. Carlos Jorba i Sandra Zapatero (CTAC) 23/04/18 09:30 - 13:30 23/05/18 15:00 - 19:00 20/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A4 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) Coneix els principals sistemes de liquidació de l’Impost de Societats i de l’IVA aplicables a la teva empresa, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. M. Isabel Oliver (Suriñá) 24/04/18 09:30 - 13:30 30/05/18 15:30 - 19:30 28/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A5 Inici d’activitat: en- torn legal, llicències ambientals, etc. Coneix els tràmits necessaris per posar en marxa la teva empresa. Barcelona Activa (Servei de tràmits) 11/04/18 09:30 - 11:30 23/05/18 09:30 - 11:30 27/06/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A6 Claus d’èxit per trobar el local ideal Coneix els elements clau per triar la millor ubicació -local i entorn- per a la teva empresa. Cámara Bonastre 10/04/18 9:30 - 12:30 17/05/18 9:30 - 12:30 14/06/18 9:30 - 12:30 CONVENT DE SANT AGUSTÍ ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 15 16/4/18 21:41
 18. 18. www.bizbarcelona.com #bizbarcelona 30 - 31 MAIG 2018 RECINTE MONTJUÏC SUMA-T’HIPromotors: AJUDEM A PERSONES EMPRENEDORES I PIMES EN LA SEVA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA / SOCIAL / ECONÒMICA I EMPRESARIAL EL MÓN I ELS NEGOCIS S’ESTAN TRANSFORMANT 2FB0331 ADAPT BIZBARCELONA 148x210+5 CAT.indd 1 20/03/18 11:12 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 16 16/4/18 21:41
 19. 19. 17 a.com I 3/18 11:12 A7 IMPARTIDA ENANGLÈS Legal Structures and Tax Systems for “Autònoms/es” and Companies We are going to analyse the basic Tax System for each Legal Structure: “Autònom/a”, Partnership and Limited Liability Company. We will analyse the following Taxes: IRPF (Income Tax), IS (Company Tax) and IVA (Value Added Tax). Cristina Martínez Blanco 16/04/18 09:30 - 12:30 15/05/18 15:30 - 18:30 19/06/18 09:30 - 12:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES Finançament i gestió B1 Ontrobar finançament peral’empresa? En aquesta sessió pràctica pots conèixer els recursos i les vies per cercar finançament per a la teva empresa, sigui amb entitats bancàries, fons públics, inversions privades o altres formes de finançament alternatives. Barcelona Activa (Servei de Finançament) 27/04/18 09:30 - 11:30 28/05/18 09:30 - 11:30 19/06/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE B2 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs La majoria dels ingressos d’una empresa es destinen a compres i aprovisionaments diversos. Aprèn a dimensionar correctament aquesta despesa per guanyar en eficàcia, eficiència i economia, tot convertint-la en inversió i, per tant, en generadora de beneficis per a l’empresa. Sebastià Garcia (Garcia Basco Iniciativas Empresariales, S.L.) 09/04/18 15:30 - 19:30 07/05/18 15:30 - 19:30 04/06/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE ”Gràcies al pla de creixement estratègic que vam elaborar amb la col·laboració de Barcelona Activa vam poder detectar els punts a millorar, i la nostra empresa ha fet un salt important en els seus resultats. ” Cristina Mora Arquitecta a 08023- Architects ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 17 16/4/18 21:41
 20. 20. 18 Cerca i gestió d’equips C1 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RH Internet i les xarxes socials han revolucionat la forma que el talent i les organitzacions connecten entre si. Descobreix com el domini dels buscadors d’Internet i de plataformes de contactes professionals pot marcar la diferència a l’hora de trobar talent a la xarxa a través de la sessió teòrico-pràctica que proposa un/a especialista en la matèria. Federico d’Alessio 18/04/18 15:30 - 19:30 22/05/18 15:30 - 19:30 28/06/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE C2 Contracte laboral o mercantil? Aprèn els conceptes generals de la legislació laboral i les implicacions per a la teva empresa. En finalitzar l’activitat, coneixeràs la diferència entre el que és una relació mercantil i una de laboral, quins aspectes has de vigilar en aquestes relacions, quines obligacions bàsiques assumiràs en realitzar una contractació (laboral o mercantil), quins contractes de treball són els més habituals, quina paperassa s’hauria de fer i, finalment, quins costos tindràs. Cristina Martínez Ribas 03/05/18 09:30 - 13:30 18/06/18 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES C3 Implementa mesures de conciliació a la teva organització i millora el rendiment de la plantilla! (x2) Durant les dues sesions d’aquesta activitat, de caire teòrico-pràctic, es debatrà sobre la conciliació, proporcionant eines i metodologia a seguir per implementar mesures que ajudin a resoldre diferents necessitats de l’empresa. Pablo Sánchez (Ingenieria Social) MULTISESSIÓ: 02/05/18 9:30 - 13:30 04/05/18 9:30 - 13:30 MULTISESSIÓ: 06/06/18 9:30 - 13:30 08/06/18 9:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE C4 Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions: aplicacions pràctiques (x2) En aquesta activitat, dividida en dues sessions, es treballaran, de forma molt pràctica, tots els eixos que es poden portar a terme en la implantació d’un pla d’igualtat a les organitzacions. Ruth Flotats (Criteria) MULTISESSIÓ: 23/04/18 15:30 - 19:30 24/04/18 15:30 - 19:30 MULTISESSIÓ: 09/05/18 15:30 - 19:30 16/05/18 15:30 - 19:30 MULTISESSIÓ: 14/06/18 15:30 - 19:30 21/06/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE C5 Prevenció i abordatge de l’assetjament a la feina Taller en el qual, mitjançant el role-playing i altres exercicis pràctics, es donaran eines a les persones assistents per a la detecció i prevenció de l’assetjament en l’àmbit laboral. Ruth Flotats (Criteria) 03/04/18 15:30 - 18:30 29/05/18 09:30 - 12:30 14/06/18 09:30 - 12:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE NOU NOU NOU ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 18 16/4/18 21:41
 21. 21. 19 C6 Aplicacions pràctiques per a una comunicació no sexista Sovint no som conscients que el llenguatge que utilitzem per comunicar-nos no contempla la diversitat de les persones. En aquesta activitat es proposarà una reflexió sobre la forma que tenim de comunicar-nos i es proporcionaran eines per treballar el llenguatge no sexista. Núria Moner (Criteria) 20/04/18 09:30 - 12:30 14/05/18 09:30 - 12:30 15/06/18 09:30 - 12:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE C7 Habilitats per a la gestió d’equips: l’alt rendiment en el desenvolupament col·lectiu amb competències emocionals (x2) Activitat multisessió on es treballaran les competències relacionals de les persones assistents per ajudar a generar una confiança positiva i unes pautes d’acció en la gestió d’equips. Núria Sánchez (Pitagora Advanced) MULTISESSIÓ: 17/04/18 09:30 - 13:30 19/04/18 09:30 - 13:30 MULTISESSIÓ: 08/05/18 15:30 - 19:30 10/05/18 15:30 - 19:30 MULTISESSIÓ: 05/06/18 15:30 - 19:30 07/06/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE Internacionalització i tràmits de comerç exterior D1 Introducció a l’e-commerce internacional Analitzemdemanerapràcticaels diferentsaspectesoperatiusdel funcionamentdelcomerçelectrònic anivellinternacionalilesdiferents implicacionsquecomportapera l’empresa,tantsiestractadevendre productescomserveisengeneral. Marc Prat (Barcelona Activa) 09/04/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D2 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional Presentem algunes bases de dades de comerç exterior de lliure accés per tal que l’empresa les conegui i en pugui obtenir informació, que li permetrà fer una prospecció de mercats/ països/àrees, dels productes que es comercialitzen, dels volums importats i exportats, o de la seva evolució en el temps, entre altres dades. Marc Prat (Barcelona Activa) 16/04/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdeles #AltresEconomies “Participaren el programa de Mentoring ha estat clau perpoderafrontarel repte del creixement. Enstrobàvem en un punt d’inflexió i el debat amb els i les mentores, així com conèixerlesseves experiències, ens ha permès afrontaramb garanties la reorganització de la companyia. El resultat de participar-hi ha superat qualsevol expectativa.” Àngel Garrido CEO a Voxel Group NOU NOU ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 19 16/4/18 21:41
 22. 22. 20 NOU NOU NOU D3 Primeres passes per exportar productes Analitzarem aspectes clau per realitzar activitat internacional de productes, criteris per seleccionar països i estructurar un departament internacional low-cost. Marc Prat (Barcelona Activa) 07/06/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D4 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa Necessites nous mercats per créixer? El teu projecte de negoci serà global? En aquesta sessió, t’oferim les eines per dissenyar la teva estratègia d’internacionalització. Jordi Mundet 25/04/18 10:00 - 14:00 31/05/18 15:00 - 19:00 29/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D5 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes Ja tens clar que el teu projecte o negoci és internacional? Si el teu repte és el mercat global, en aquesta sessió t’expliquem els tràmits necessaris per exportar productes al món. Núria Tobella 09/04/18 15:30 - 19:30 09/05/18 15:30 - 19:30 20/06/18 15:30 - 19:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES D6 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals Aquesta activitat se centra en conèixer les eines necessàries per poder fer ofertes internacionals i les corresponents facturacions. Núria Tobella 16/04/18 15:30 - 19:30 16/05/18 15:30 - 19:30 27/06/18 15:30 - 19:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES D7 Trobar clientela als mercats internacionals Marc Prat (Barcelona Activa) 26/04/18 09:30 - 11:30 12/06/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE D8 Ajuts per a la internacionalització: d’emprenedor/a a empresa internacional Marc Prat (Barcelona Activa) 07/05/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE D9 Empreses TIC i selecció de mercats internacionals Marc Prat (Barcelona Activa) 15/05/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 20 16/4/18 21:41
 23. 23. 21 Assessorament empresarial Estratègia i gestió E1 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa Està la meva empresa preparada per créixer? Com puc fer un pla comercial que m’ajudi a augmentar les vendes? Necessito assessorament en la gestió del negoci? El gestiono correctament? Si tens preguntes com aquestes, vine a aquest taller i t’ajudem a resoldre-les. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 08/05/18 09:30 - 11:30 26/06/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E2 Com fer un pla estratègic de creixement Amb l’ajuda d’una potent eina online, aprèn a planificar el procés d’internacionalització de la teva empresa en el temps, d’acord als objectius i recursos disponibles, i aprenent també a seleccionar els mercats on accedir. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 03/05/18 09:30 - 13:30 12/06/18 09:30 - 13:30 CIBERNÀRIUM E3 Dissenyem una estratègia guanyadora En aquesta activitat et proporcionem, a través del joc i la pràctica, les eines adequades per desenvolupar una estratègia efectiva per a la teva empresa. Martí Roca (Sconsultors Vallés Exportació) 19/04/18 15:30 - 19:30 04/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E4 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar Les innovacions disruptives estan fent riques a les petites empreses que les porten a la pràctica, però aquest èxit no és fruit de l’atzar, ni és patrimoni d’unes poques persones. Tu i la teva empresa podeu buscar la innovació disruptiva. T’expliquem com fer-ho. Sergi Manaut 11/04/18 15:30 - 19:30 17/05/18 15:30 - 19:30 20/06/18 15:30 - 19:30 PARC TECNOLÒGIC E5 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips Els models de negoci requereixen una contínua adaptació al mercat, que cal fer tot escoltant a la clientela, amb criteri, rapidesa, agilitat i costos mínims. En aquest taller aprendrem com i quan prototipar, aplicant-ho al vostre model de negoci. Us volem facilitar les tècniques i eines per ajudar-vos a validar les vostres hipòtesis de treball i per fer evolucionar el vostre model de negoci. Teia Guix 09/04/18 09:30 - 13:30 09/05/18 15:30 - 19:30 11/06/18 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 21 16/4/18 21:41
 24. 24. ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 22 16/4/18 21:41
 25. 25. 23 E6 Taller de noves oportunitats de negoci En aquest taller cada empresa treballarà la cerca i la selecció de noves oportunitats. De la mà d’un/a assessor/a de Barcelona Activa, cada empresa haurà de treballar en les seves oportunitats de futur. Barcelona Activa 16/04/18 09:30 - 13:30 11/05/18 09:30 - 13:30 07/06/18 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC E7 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor Aprèn a fer que la competència es torni irrellevant, ampliant els límits del mercat i la demanda d’acord amb les motivacions i necessitats reals de la clientela. Màrqueting disruptiu en la generació de productes i serveis, que maximitzen la percepció de valor i redueixen la variable del cost a la mínima expressió. Xavier Olivares (Activa Ramos Olivares UTE) 17/04/18 09:30 - 13:30 08/05/18 15:30 - 19:30 12/06/18 16:00 - 20:00 PARC TECNOLÒGIC E8 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia L’objectiu de la sessió és presentar i practicar diverses tècniques de creativitat que es poden usar en el dia a dia de les petites empreses. Barcelona Activa 11/04/18 09:30 - 11:30 15/05/18 09:30 - 11:30 21/06/18 09:30 - 11:30 PARC TECNOLÒGIC Assessorament empresarial MàrquetingiVendes F1 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci Durant la sessió veurem com dissenyar una estratègia de personal branding per tal d’aconseguir tenir una marca personal i una empremta digital a les xarxes socials i a la resta d’Internet, que ens projecti com a professionals amb el talent, valors i professionalitat que volem i que, alhora, sigui generadora d’oportunitats de negoci. Cèlia Hil 06/04/18 09:30 - 13:30 14/05/18 15:30 - 19:30 18/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 23 16/4/18 21:41
 26. 26. 24 F2 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? Durantlasessióveuremles característiquesconcretesque tenenlesprincipalsxarxessocials, comser-hi,peraquè,quines podensermésútilsperalnostre negociicomtreballar-lesper aconseguirclientela,persones inversoresisòcies,generarmarca... Cèlia Hil 26/04/18 15:30 - 19:30 18/05/18 09:30 - 13:30 13/06/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F3 Introducció al màrqueting empresarial Aprèn de manera simple però rigorosa, didàctica, directa i molt pràctica, els conceptes clau i les eines de màrqueting a tenir en compte per multiplicar l’impacte comercial i de marca del teu negoci, així com per fidelitzar la teva clientela. Xavier Lamote de Grignon (Activa Ramos Olivares UTE) 18/04/18 09:30 - 14:30 24/05/18 09:30 - 14:30 27/06/18 15:00 - 20:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE F4 Com posar preus. Política de preus eficaç Totes les empreses, grans i petites, intenten desesperadament establir uns preus correctes per als seus productes i serveis: Quant val? La pregunta decisiva. Xavier Lamote de Grignon (Activa Ramos Olivares UTE) 04/04/18 15:30 - 19:30 16/05/18 09:30 - 13:30 13/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F5 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques Què ha de tenir en compte la teva empresa a l’hora de presentar-se a una licitació pública? Aprofundeix en el funcionament d’aquest possible canal de venda, poc conegut i utilitzat per part de les micro i petites empreses de la ciutat. Manel Roig 10/04/18 16:00 - 19:00 15/05/18 16:00 - 19:00 12/06/18 16:00 - 19:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE F6 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques L’eficiència comercial no és fruit de la casualitat. En la venda es procedeix amb rigor i mètode. La persona venedora ha d’aprendre a adaptar-se a la clientela, a crear confiança per afavorir la compra i a utilitzar argumentacions convincents per tancar la venda. Montse Ramos 10/04/18 09:30 - 13:30 22/05/18 09:30 - 13:30 05/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F7 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? Aquesta activitat pretén anar més enllà de les tècniques de venda per conèixer quins altres aspectes més qualitatius ens ajuden a vendre més. Què fan les persones venedores que fan moltes vendes? Què deixen de fer perquè allò no els ajuda a vendre? Montse Ramos 12/04/18 9:30 - 13:30 29/05/18 15:30 - 19:30 11/06/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 24 16/4/18 21:41
 27. 27. 25 Transmissió empresarial G1 Com reemprendre una empresa La persona emprenedora que vulgui adquirir una empresa en funcionament amb l’assessorament de Barcelona Activa coneixerà les variables que ha de tenir presents. Barcelona Activa (Servei de Transmissió Empresarial) 13/04/18 09:30 - 11:30 25/05/18 09:30 - 11:30 21/06/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Enfortiment d’organitzacions d’EconomiaSocial iSolidària H1 Com millorar la perspectiva de gènere i la gestió d’equips a la vostra organització? Diverses activitats on s’oferiran eines concretes per introduir la perspectiva de gènere a les vostres organitzacions, així com per millorar la gestió dels vostres equips, la presa de decisions i la resolució de conflictes. Més informació i dates de realització a: barcelonactiva.cat/ess H2 Eines pràctiques per a empreses i organitzacions de l’Economia Social i Solidària Necessiteu eines per millorar la participació en la vostra organització? Voleu iniciar un procés de cocreació i no sabeu com fer-ho? Esteu buscant sistemes de gestió adaptats a la realitat de la vostra entitat? Us oferim recursos per aprofundir en com fer-ho! Més informació i dates de realització a: barcelonactiva.cat/ess ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 25 16/4/18 21:41
 28. 28. 26 Calendari Abril 04/2018 dimarts, 3 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 15:30 a 18:30 Prevenció i abordatge de l’assetjament a la feina C5 Pàg. 18 dimecres, 4 15:30 a 19:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F4 Pàg. 24 dijous, 5 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 divendres, 6 09:30 a 13:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci F1 Pàg. 23 dilluns, 9 09:30 a 11:30 Introduccióal’e-commerce internacional D1 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E5 Pàg. 21 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D5 Pàg. 20 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 17 dimarts, 10 09:30 a 12:30 Claus d’èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 15 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F6 Pàg. 24 16:00 a 19:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F5 Pàg. 24 dimecres, 11 09:30 a 11:30 Inicid’activitat:entornlegal llicènciesambientals,etc. A5 Pàg. 15 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E8 Pàg. 23 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E4 Pàg. 21 dijous, 12 09:30 a 13:30 Vendreésunrepte2:més enllàdelestècniques,què mésm’ajudaavendre? F7 Pàg. 24 divendres, 13 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 25 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 dilluns, 16 09:30 a 11:30 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional D2 Pàg. 19 09:30 a 12:30 LegalStructures andTax Systems for “Autònoms/ es” and Companies A7 Pàg. 17 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E6 Pàg. 23 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D6 Pàg. 20 dimarts, 17 09:30 a 13:30 Habilitats per a la gestió d’equips: l’alt rendiment en el desenvolupament col·lectiu amb competènciesemocionals (x2). Sessió 1 C7 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Generaoceansblausamb lestevespropostesdevalor E7 Pàg. 23 dimecres, 18 09:30 a 14:30 Introducció al màrqueting empresarial F3 Pàg. 24 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & EmployerBranding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg. 18 dijous, 19 09:30 a 13:30 Habilitats per a la gestió d’equips: l’alt rendiment en el desenvolupament col·lectiu amb competències emocionals (x2).Sessió 2 C7 Pàg. 19 15:30 a 19:30 Dissenyem una estratègia guanyadora E3 Pàg. 21 divendres, 20 09:30 a 12:30 Aplicacions pràctiques per a una comunicació no sexista C6 Pàg. 19 dilluns, 23 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 1: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions: aplicacions pràctiques (x2).Sessió 1 C4 Pàg. 18 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 26 16/4/18 21:41
 29. 29. 27 dimarts, 24 09:30 a 13:30 Gestió fiscaL 2: societats de capital (SL iSA) A4 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions: aplicacions pràctiques (x2). Sessio 2 C4 Pàg. 18 dimecres, 25 10:00 a 14:00 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D4 Pàg. 20 dijous, 26 09:30 a 11:30 Trobar clientela als mercats internacionals D7 Pàg. 20 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? F2 Pàg. 24 divendres, 27 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 17 Maig 05/2018 dimecres, 2 09:30 a 13:30 Implementa mesures de conciliació a la teva organització i millora el rendiment de la plantilla! (x2).Sessió 1 C3 Pàg. 18 dijous, 3 09:30 a 13:30 Contracte laboral o mercantil? C2 Pàg. 18 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E2 Pàg. 21 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 divendres, 4 09:30 a 13:30 Implementa mesures de conciliació a la teva organització i millora el rendiment de la plantilla! (x2).Sessió 2 C3 Pàg. 18 dilluns, 7 09:30 a 11:30 Ajuts per a la internacionalització: d’emprenedor/a a empresa internacional D8 Pàg. 20 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 17 dimarts, 8 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E1 Pàg. 21 15:30 a 19:30 Habilitats per a la gestió d’equips: l’alt rendiment en el desenvolupament col·lectiu amb competències emocionals (x2).Sessió 1 C7 Pàg. 19 15:30 a 19:30 Generaoceansblausamb lestevespropostesdevalor E7 Pàg. 23 dimecres, 9 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions: aplicacions pràctiques (x2).Sessió 1 C4 Pàg. 18 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D5 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E5 Pàg. 21 dijous, 10 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Habilitatsperalagestió d’equips:l’altrendiment eneldesenvolupament col·lectiuambcompe- tènciesemocionals(x2). Sessió2 C7 Pàg. 19 divendres, 11 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E6 Pàg. 23 dilluns, 14 09:30 a 12:30 Aplicacions pràctiques per a una comunicació no sexista C6 Pàg. 19 15:30 a 19:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci F1 Pàg. 23 dimarts, 15 09:30 a 11:30 EmpresesTICi selecció de mercats internacionals D9 Pàg. 20 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E8 Pàg. 23 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 15:30 a 18:30 LegalStructuresandTax Systemsfor“Autònoms/ es”andCompanies A7 Pàg. 17 16:00 a 19:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F5 Pàg. 24 16-27 / 05 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 27 16/4/18 21:41
 30. 30. dimecres, 16 09:30 a 13:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F4 Pàg. 24 15:30 a 19:30 Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions: aplicacions pràctiques (x2). Sessió 2 C4 Pàg. 18 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D6 Pàg. 20 dijous, 17 09:30 a 12:30 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 15 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E4 Pàg. 21 divendres, 18 09:30 a 13:30 Mapa2.0.Aquines xarxessocialshadetenir presèncialatevaempresa, producteoservei? F2 Pàg. 24 dimarts, 22 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F6 Pàg. 24 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & EmployerBranding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg. 18 dimecres, 23 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 15 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 15:00 a 19:00 Gestió fiscal 1: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 15 dijous, 24 09:30 a 14:30 Introducció al màrqueting empresarial F3 Pàg. 24 divendres, 25 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 25 dilluns, 28 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 17 dimarts, 29 09:30 a 12:30 Prevenció i abordatge de l’assetjament a la feina C5 Pàg. 18 15:30 a 19:30 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? F7 Pàg. 24 dimecres, 30 15:30 a 19:30 Gestió fiscaL2: societats de capital (SLi SA) A4 Pàg. 15 dijous, 31 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 15:00 a 19:00 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D4 Pàg. 20 Juny 06/2018 divendres, 1 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 dilluns, 4 09:30 a 13:30 Dissenyem una estratègia guanyadora E3 Pàg. 21 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 17 dimarts, 5 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F6 Pàg. 24 15:30 a 19:30 Habilitats per a la gestió d’equips: l’alt rendiment en el desenvolupament col·lectiu amb compe- tències emocionals (x2). Sessió 1 C7 Pàg. 19 dimecres, 6 09:30 a 13:30 Implementa mesures de conciliació a la teva organització i millora el rendiment de la plantilla! (x2). Sessió 1 C3 Pàg. 18 dijous, 7 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Habilitats per a la gestió d’equips: l’alt rendiment en el desenvolupament col·lectiu amb compe- tències emocionals (x2). Sessió 2 C7 Pàg. 19 09:30 a 11:30 Primeres passes per exportar productes D3 Pàg. 20 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E6 Pàg. 23 divendres, 8 09:30 a 13:30 Implementa mesures de conciliació a la teva organització i millora el rendiment de la plantilla! (x2).Sessió 2 C3 Pàg. 18 dilluns, 11 09:30 a 13:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E5 Pàg. 21 28 30-31 / 05 05-14 / 06 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 28 16/4/18 21:41
 31. 31. 29 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? F7 Pàg. 24 dimarts, 12 09:30 a 11:30 Trobar clientela als mercats internacionals D7 Pàg. 20 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E2 Pàg. 21 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 16:00 a 20:00 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor E7 Pàg. 23 16:00 a 19:00 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F5 Pàg. 24 dimecres, 13 09:30 a 13:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F4 Pàg. 24 15:30 a 19:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? F2 Pàg. 24 dijous, 14 09:30 a 12:30 Claus d’èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 15 09:30 a 12:30 Prevenció i abordatge de l’assetjament a la feina C5 Pàg. 18 15:30 a 19:30 Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions: aplicacions pràctiques (x2). Sessió 1 C4 Pàg. 18 divendres, 15 09:30 a 12:30 Aplicacions pràctiques per a una comunicació no sexista C6 Pàg. 19 dilluns, 18 09:30 a 13:30 Contracte laboral o mercantil? C2 Pàg. 18 09:30 a 13:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci F1 Pàg. 23 dimarts, 19 09:30 a 12:30 Legal Structures and Tax Systems for “Autònom/ es” and Companies A7 Pàg. 17 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 17 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 dimecres, 20 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 1: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 15 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D5 Pàg. 20 15:30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E4 Pàg. 21 dijous, 21 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E8 Pàg. 23 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 25 12:00 a 14:00 Com tramitar telemà- ticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions: aplicacions pràctiques (x2). Sessió 2 C4 Pàg. 18 dimarts, 26 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E1 Pàg. 21 dimecres, 27 09:30 a 11:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 15 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D6 Pàg. 20 15:00 a 20:00 Introducció al màrqueting empresarial F3 Pàg. 24 dijous, 28 09:30 a 13:30 Gestió fiscaL 2: societats de capital (SL i SA) A4 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg. 18 divendres, 29 09:30 a 13:30 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D4 Pàg. 20 13-16 / 06 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 29 16/4/18 21:41
 32. 32. 30 Parc Tecnològic El Parc Tecnològic de Barcelona Activa, amb més de 10.000 m2 d’infraestructures, és un espai d’innovació i tecnologia al servei del desenvolupament empresarial. Ubicat al districte de Nou Barris i adreçat a pimes tecnològiques i industrials, el seu ob- jectiu és contribuir, de manera personalitzada i permanent, al desenvolupament de la indústria avançada mitjançant el Centre d’Empreses Tecnològiques i el Centre de Promoció Indus- trial, el primer espai municipal per al suport al prototipatge de Barcelona. Marie Curie, 8-14 08042 Barcelona +34 932 917 777 barcelonactiva.cat/parc Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L4 Llucmajor i L3 Canyelles Bus 11, 47, 50, 51, 76, B19, D40, H4, V29 Bicing a la porta del Parc (n. 301) Ronda de Dalt, sortides 3 Guineueta i 4 Horta Espais per a pimes ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 30 16/4/18 21:41
 33. 33. 31 Xarxa d'Incubadores Barcelona Activa Incubadora MediaTIC La incubadora MediaTIC és un espai especialitzat en empreses d’alt impacte tecnològic, està pensada per a start-ups de camps com la robòtica, la Internet de les coses, la intel·ligència artificial o la nanotecno- logia. Edifici MediaTIC, Roc Boronat, 117, 2a planta — 08018 Barcelona, +34 933 209 565 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i L4 Llacuna / Bus 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14 / Bicing: 143, 342 i 393 ESA BIC Barcelona Ofereix espais de treball, l’assessorament em- presarial de Barcelona Activa i el suport tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l’Agència Espacial Europea (ESA), a les empreses i pimes que utilitzen tecnologies de l’espai per des- envolupar solucions innovadores en altres sectors. Parc UPC - Edifici RDIT, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Esteve Terradas, 1, 08860 Castelldefels (Barcelona), +34 93 401 97 00 Accés: Bus L94, L95 / Tren R2, R3 i R14 Castelldefels Incubadora Glòries Les noves empreses innovadores tenen la possibili- tat de desenvolupar-se al districte 22@, gaudint de l’acompanyament expert de Barcelona Activa i de les infraestructures més avançades. Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona, +34 934 019 700 Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L1 Glòries i Clot, i L2 Clot / Bus 7, 92, 192, H12, H14 / Rodalies R1 i R2 Clot / Tramvia T4 Ca l’Aranyó, T5-T6 Can Jaumandreu / Bicing: 42, 133 i 132 Incubadora Almogàvers En ple districte 22@, l’Incubadora Almogàvers acull empreses, pimes i projectes vinculats a entitats de referència de l’ecosistema emprenedor. Almogàvers, 165, 08018 Barcelona, +34 934 019 855 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i Marina, i L4 Llacuna / Bus 6, 92, 136, 192, B20, B25, H14 / Tramvia T4 Ca l’Aran- yó i T4-T5 Auditori-Teatre Nacional / Bicing: 211 i 142 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 31 16/4/18 21:41
 34. 34. 32 Notes ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 160329_ProgramaEmpresa2T_cat_v12.indd 27 29/03/2016 17:23:40 28 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 32 16/4/18 21:41
 35. 35. 3 6 2 5 4 1 Descobreix tot el que Barcelona Activa pot fer per a tu Acompanyament durant tot el procés de recerca de feina barcelona.cat/ treball Suport per posar en marxa la teva idea de negoci barcelona.cat/ emprenedoria Formació tecnològica i gratuïta per a la ciutadania barcelona.cat/ cibernarium Serveis a les empreses i iniciatives socioempresarials barcelona.cat/ empreses Seu Central Barcelona Activa Porta 22 Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Incubadora Glòries Convent de Sant Agustí Ca n’Andalet Oficina d’Atenció a les Empreses Cibernàrium Incubadora MediaTIC Incubadora Almogàvers Parc Tecnològic Treball als Barris Antenes Cibernàrium Punts Barcelona Treball Punts d’Orientació per a la Recerca de Feina Punts d’inserció sociolaboral A prop Jove Punt de Defensa dels Drets Laborals Barcelona Activa present als barris 6 5 4 3 2 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 17:23:40 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 33 16/4/18 21:41
 36. 36. Amb el suport de: Edifici MediaTIC Roc Boronat, 117 08018 Barcelona (Districte 22@) +34 933 209 600 Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 8:30 a 18h Divendres, de 8:30 a 14:30h Accés: Metro - L1 Glòries i L4 Llacuna Bus 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14 Bicing - 143, 342 i 393 Consulta al web els altres equipaments de Barcelona Activa Segueix-nos a les xarxes socials: barcelona.cat/empreses barcelonactiva barcelonactiva bcn_empreses company/barcelona-activa SAN CHO DE ÁVILA ALM OGÀVERS PL. GLÒRIES CATALANES GLÒRIES MARINA BOGATELL LLACUNA ROC BORON AT RAM BLA DEL POBLEN OU RON DA LITORAL sortida 23 POBLENOU DIAGONAL POBLENOU GRAN VIA CLOT ARAGÓ 143 393 342 ProgramaEmpresa_2T_2018_cat.indd 34 16/4/18 21:41

×