Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lab4

401 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lab4

 1. 1. Thương M i i n T 503007 BÀI TH C HÀNH S 4Tóm t t n i dung th c hành: • T ng quan v portlets • Database portlets1. T ng quan v portlets N i dung cùa Portals là t h p c a các Portlets & ItemsCùng v i item, portlet ư c xem là thành ph n cơ b n c a 1 trang Portal, là toolgiúp t o ng nghĩa & tính ng cho trang Portal. Ví d , t o dynamic charts, tables, th bi u di n d li u mua bán, tìm ki m 1 n i dung ã ư c phân lo i theocategories…Trong n i dung th c hành này, các b n s tìm hi u v :Bài th c hành s 4 Trang 1
 2. 2. Thương M i i n T 503007 • Ph n 1 Thêm portlet vào 1 trang • Ph n 2 Hi u ch nh 1 portlet • Ph n 3 Th hi n hay che d u portlet header & portlet border • Ph n 4 Thay i kho ng cách gi a các portlet & item • Ph n 5 Xóa porlet • Ph n 6 Chuy n portlet sang m t region khác • Ph n 7 Share portlet gi a các trangPortlet ch có th ư c add trên nh ng region ki u portlet. M i portlet region cóth có m t ho c nhi u portlet. 1.1. Thêm portlet vào m t trang Các bư c thêm portlet vào m t trang: 1. Chuy n sang ch Edit Mode (n u mu n t t c user th y ư c portlet) ho c Personalize Mode (n u ch cá nhân th y portlet). 2. Click Add Portlet trong region d nh thêm portlet Chú ý: • N u m t region ã ch a item thì region ó không th ch a portlet n a. • N u b n ang t o 1 view riêng c a b n (personalizing) & không tìm th y portlet, b n có th add tab trên trang ó & s d ng portlet regionBài th c hành s 4 Trang 2
 3. 3. Thương M i i n T 503007 m c nh c a tab ó. Trong trư ng h p này, b n ph i có quy n & trang ó ph i có trư c m t s tab. 3. Trong Portlet Repository, nh p tên portlet trong ô Search & click Go tìm ư c portlet, ho c click repository link xác nh ư c portlet. Portlet Repository: • Portlet Builder: Portlet xây d ng report, chart & form t nh ng ngu n d li u khác nhau, bao g m t cơ s d li u, web services & file XML. • Portal Content Tools: Portlet xem, tìm ki m & i u khi n n i dung Portal. • Published Portal Content: Portlet xu t b n các n i dung ư c t ch c b i page groups. • Portlet Staging Area: Portlet & Provider không ư c phân lo i & ư c ăng kí m i. • Portal Community News: Portlet thông báo các s n ph m, kĩ thu t m i nh t & các tin t c c ng ng. • Administration Portlets: Portlet cho vi c qu n tr Portal, OID, cơ s d li u Oracle & các báo cáo Oracle.Bài th c hành s 4 Trang 3
 4. 4. Thương M i i n T 503007 • Shared Portlet: portlet v i nh ng hi u ch nh (customizations) có th ư c share gi a các trang. 4. xem l i portlet trư c khi add vào page, click Preview icon ngay c nh tên c a portlet.Click OK k t thúc quá trình add portlet vào page. Chú ý: th t portlet trong Selected Portlet list cũng là th t xu t hi n c a chúng trên trang c a b n. thay i th t , highlight tên c a portlet & s d ng các Move icon phía bên ph i c a Selected Portlet list Ngoài ra, có th s d ng Arrange Portlets Icon trên vùng portlet region ang c n s p x p l i. 1.2. Hi u ch nh 1 portlet a. Phân bi t Edit Default, Edit Instance & Personlize Portlet Khi hi u ch nh 1 portlet, có th b n thay i giá tr chung cho t t c các portlet, giá tr cho m t portlet hay ch thay i nh ng giá tr c a portlet mà ch có b n m i th y ư c. Hành ng Cách g i Ý nghĩaEdit Defaults Trong Edit page mode click Hi u ch nh các giá tr liên Edit Defaults icon g n quan n 1 ki u portlet xác portlet. nh. T t c user truy xu t portlet u có th th y ư c thay i Edit Defaults Icon này trong quá trình portlet ang ư c ch nh s a.Bài th c hành s 4 Trang 4
 5. 5. Thương M i i n T 503007Edit Instance Trong Edit page mode click Hi u ch nh các giá tr chung Actions icon g n portlet. cho t t c các portlet, ch ng h n như tên portlet, display Actions Icon option hay cache setting. T t c user truy xu t portlet u có th th y ư c thay i Ch n Edit Portlet Instance. này trong quá trình portlet ang ư c ch nh s a.Personalize Trong View page mode, click Personalize các giá tr liên Personalize link trong portlet quan n m t ki u portlet xác header. nh. Ch user ang th c hi n personalize portlet m i có th th y ư c thay i trên portlet trong lúc hi u ch nh. b. Hi u ch nh default portlet: sinh viên t th c hành c. Hi u ch nh instance portlet: Chú ý các field sau: • Name: tên cho portlet instance. Tên này ph i là duy nh t. • Display Name: Tên th hi n ra bên ngoài. N u Display Name không ư c nh p thì giá tr m c nh c a nó s là Name. • Display Option: có th l a ch n các giá trBài th c hành s 4 Trang 5
 6. 6. Thương M i i n T 503007 o Portlet Displayed Directly In Page Area Portlet th hi n m t cách tr c ti p trên host page. V i l a ch n này ta có th gi i h n chi u cao c a portlet: Limit Portlet Height to n Pixels o Link That Displays Portlet In Full Browser Window User click link & browser window hi n t i ư c refresh th hi n portlet. Khi ch n option này c n ph i hi u ch nh attribute c a host region b ng cách: click Edit Region icon/Attributes tab/Select Attribute/ch n Link – Display Name hay Link – Display Name (Durable)/OK o Link That Displays Portlet In New Browser Window User click vào link & browser window m i ư c m ra th hi n portlet. Khi ch n option này c n ph i hi u ch nh attribute c a host region là Link – Display Name hay Link - Display Name (durable) • Portlet Caching: xác nh cách portlet ư c cache. • Portlet Caching Level: nh ra m c caching cho portlet instance. • Description: miêu t ng n g n v portlet. • Category drop-down list: ch n lo i category phân lo i cho portlet. • Available Perspective list: ch n m t ho c nhi u perspective & chuy n chúng sang Displayed Perspectives list. d. Personalize m t portlet: sinh viên t th c hành. 1.3. Th hi n hay che d u portlet header & portlet border Portlet header: bao g m m t banner màu s c trên nh c a portlet, cùng v i display name c a portlet & m t s ư ng link. Portlet border: bao quanh portlet cùng v i 1 ư ng m nh phù h p v i màu c a header.Bài th c hành s 4 Trang 6
 7. 7. Thương M i i n T 503007 Khi b n th hi n hay che d u header & border c a portlet, thì i u này s nh hư ng n t t c các portlet trong cùng region. Nghĩa là không có cách nào ch nh riêng header hay border cho cho 1 portlet trong cùng region. Portlet header & portlet border ch áp d ng cho portlet region. Các bư c th hi n portlet header & portlet border: 1. Click Edit Region icon trên region c n hi u ch nh 2. Ph n Portlet Display Option, tùy ch n Show Portlet Headers & Show Portlet BordersBài th c hành s 4 Trang 7
 8. 8. Thương M i i n T 503007 Tương t , có th th hi n hay che d u các portlet header link: • Personalize—Cho phép user t o góc nhìn cá nhân trên 1 portlet • Help—Connect v i portlet help text • About—Connect v i portlet description • Details—d n n view chi ti t hơn v portlet • Refresh—Refresh portlet mà không c n refresh nguyên trang • Remove—xóa portlet • Collapse/Restore—T i thi u hóa & t i a hóa th hi n c a portlet trong góc nhìn cá nhân c a user v 1 trang. 1.4. Thay i kho ng cách gi a các portlet &item Ngư i dùng có th i u ch nh kho ng cách khác nhau gi a các portlet trên cùng m t region.Bài th c hành s 4 Trang 8
 9. 9. Thương M i i n T 503007 Các bư c thay i kho ng cách gi a các item & portlet: 1. Click Edit Region icon trên region c n hi u ch nh 2. Trên Region Display Options, nh p kho ng cách (pixel) vào field Space Between [Portlets or Items]. 3. Nh p giá tr vào Space Around [Portlets or Items]. 4. Click OK lưu thay i. 1.5. Xóa portlet a. Xóa 1 portlet:Bài th c hành s 4 Trang 9
 10. 10. Thương M i i n T 503007 • Click Actions icon c nh portlet c n delete • Click Delete • Click Yes xác nh n l nh xóa. b. Xóa cùng lúc nhi u Portlet • Click Edit Views: Layout trên nh trang • Ch n các portlet c n xóaBài th c hành s 4 Trang 10
 11. 11. Thương M i i n T 503007 • Click Actions: delete button • Trên màn hình xác nh n, ch n Yes 1.6. Chuy n portlet sang m t region khác a. D ch chuy n 1 portlet • Click Action icon c nh portlet c n di chuy n • Click Move to another region • Ch n region m i & click Move PortletBài th c hành s 4 Trang 11
 12. 12. Thương M i i n T 503007 b. D ch chuy n nhi u portlet Tương t xóa nhi u portlets, sinh viên t th c hành. 1.7. Share portlet gi a các trang a. Share 1 portlet • Click Action icon c nh portlet c n share • Click Share Instance • Click Yes b. Share nhi u portlet Tương t xóa nhi u portlets, sinh viên t th c hành.Bài th c hành s 4 Trang 12
 13. 13. Thương M i i n T 503007 c. Thêm 1 th c th portlet ư c chia s vào 1 trang • Click Add Portlet icon trên region d nh add portlet. • Click Shared Portlet • Click tên portlet add portlet vào Selected Portlet List • Click OK2. Database portletsDatabase Portlet là portlet có s d ng d li u trong cơ s d li u. Có nhi u lo iDatabase Portlet như: Form, Report, Chart, Calendar,… ây ch hư ng d n cácht o Database Portlet lo i Form, nh ng lo i khác SV t o tương t .Các bư c t o database portlet lo i Form (based on a table or view):Bài th c hành s 4 Trang 13
 14. 14. Thương M i i n T 503007 1. Click Navigator link, click Providers tab 2. Click Locally Built Providers 3. Có th t o m t Database Provider m i ho c add vào database provider ã có. t o m i , click Create New Database Provider Ch n Name, Display Name và Schema cho database provider, click OKBài th c hành s 4 Trang 14
 15. 15. Thương M i i n T 503007 4. Click vào database provider v a t o, ch n Create new Form t o form m i 5. Click Form based on table or viewBài th c hành s 4 Trang 15
 16. 16. Thương M i i n T 503007 6. Nh p thông tin cho Form, click NextBài th c hành s 4 Trang 16
 17. 17. Thương M i i n T 503007 7. Ch n table tương ng, click Next 8. Ch n cách hi n th d li u trên form, click Next 9. Ch n các tùy ch n cho Form, click Next 10. Ch nh header, footer…, click NextBài th c hành s 4 Trang 17
 18. 18. Thương M i i n T 503007 11. Chèn các o n code PL/SQL (n u c n), click Finish 12. Click Run as Portlet xem trư cBài th c hành s 4 Trang 18
 19. 19. Thương M i i n T 503007 13. Ch n Manage tab và click Generate 14. Ch n Access tab, và ánh d u ch n Public As PortletCác bư c ưa database portlet vào portal 1. Ch n page c n ưa portlet vào, sau ó click Add Portlet iconBài th c hành s 4 Trang 19
 20. 20. Thương M i i n T 503007 2. Click Go 3. Ch n database portlet tương ng add vào pageBài th c hành s 4 Trang 20
 21. 21. Thương M i i n T 503007 4. Database portlet tương ng ư c add vào pageBài t p: • Add & s p x p các Portlet sau theo th t mong mu n c a b n: HTML portlet, Favorites portlet, Search portlet, User Managed Pages portlet, Page portlet, Example Wizard Chart, Example Calendar Result … • Ngoài ra có 1 s portlet quan tr ng liên quan n cơ s d li u, sinh viên có th nghiên c u trư c như: Report portlet, SSO/OID portlet... • Sinh viên t tìm hi u các database portlet còn l i • T o 1 form cho phép ngư i dùng nh p thông tin t hàng (sách, thi t b s , t vé…), lưu thông tin vào database khi ngư i dùng click Submit.Bài th c hành s 4 Trang 21

×