Enjoy dslr camera_web_no_restriction

859 views

Published on

Published in: Art & Photos
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Enjoy dslr camera_web_no_restriction

 1. 1. ContentsPart 1 About the D-SLR CameraPart 2 Ways to ShootPart 3 Quick-and-Easy Great ShotsPart 4 Using Camera FeaturesPart 5 Printing PhotosDigital SLR TerminologyA digital SLR ispower and control,enriching your life.This easy-to-read bookteaches beginnershow fun and easya digital SLR is.Take photographyto a higher plane,and experiencethe true joy ofphotography.Make PhotographyMore Fun!Enjoy! Digital SLR CameraFirst printing November 1, 2008Published by Canon Singapore Pte LtdCompiled and edited by GAKKEN Co., Ltd.Unauthorized copying or distribution of thispublication, in whole or in part, is strictly prohibited.
 2. 2. 00408 Caác hònh aãnh – Hònh aãnh chuåp bùçng maáy DSLR thêåt laâêën tûúång …018 Caác thaânh phêìn cuãa maáy aãnh Kiïíu daáng020 Thêëy àûúåc gò, chuåp àûúåc nêëy Khung ngùæm022 Thay öëng kñnh ÖËng kñnh024 Bùæt lêëy nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh NhanhNÖÅI DUNG QUYÏÍN SAÁCH NAÂYChuã àïìTòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLRPHÊÌN 1Tûâ khoáa
 3. 3. 028 Neát hay Khöng 1 Lêëy neát030 Neát hay Khöng 2 AÃnh bõ nhoâe032 Neát hay Khöng 3 AÁnh mùåt trúâi trûåc tiïëp033 AÃnh bõ saáng vaâ töëi Àöå saáng034 Ba yïëu töë vïì aánh saáng Töëc àöå, khêíu àöå, ISO036 Khöëng chïë Trûúâng aãnh neát (DOF) Khêíu àöå038 Thay àöíi Trûúâng aãnh neát (DOF) Hiïåu ûáng tûâ khêíu àöå040 Chuyïín àöång tônh hay nhoâe Töëc àöå chuåp042 Chuyïín àöång tônh hay nhoâe – nhiïìu hay ñt Hiïåu ûáng tûâ töëc àöå chuåp044 AÃnh àeåp cuãa caãnh Saáng vaâ Töëi Töëc àöå ISO046 Hiïåu ûáng tûâ ISO ISO Cao/Thêëp048 Thay àöíi goác nhòn Tiïu cûå öëng kñnh050 ÖËng kñnh thay àöíi aãnh chuåp nhû thïë naâo Goác nhòn vaâ phöëi caãnh052 ÖËng kñnh vaâ võ trñ chuåp Zoom vaâ böë cuåc054 Taåo Àöång röång vaâ Àöå sêu Àöå daâi tiïu cûåc vaâ phöëi caãnh056 Thiïët lêåp Chêët lûúång aãnh chuåp Chêët lûúång chuåp058 Caãm biïën hònh aãnh cuãa maáy aãnh DSLR Caãm biïën (Sensor)005Caác caách chuåp aãnhPHÊÌN 2Chuã àïì Tûâ khoáa
 4. 4. 090 Chónh maâu cho bûác aãnh chuåp Picture Style092 Thïm Picture Style múái Picture Style094 Chuåp nhûäng chuã thïë Trùæng Chïë àöå buâ saáng095 Chuåp nhûäng chuã thïí Töëi Chïë àöå buâ saáng096 Chuåp aãnh vúái Maâu Saáng Chïë àöå buâ saáng097 Chïë àöå buâ saáng vaâ caác maâu sùæc riïng Chïë àöå buâ saáng098 Haån chïë nhûäng sai soát vïì Phúi Saáng Histogram/Highlight Warning100 Àaåt àûúåc nhûäng Maâu nhû tûå nhiïn White Balance (WB)102 Cên Bùçng Trùæng cho caác nguöìn saáng White Balance (WB)006Dïî daâng àïí chuåp aãnh àeåpPHÊÌN 3Chuã àïì Tûâ khoáa062 Sûã duång Full Auto Chïë àöå Full Auto064 Bùæt laåi nhûäng khoaãnh khùæc Program AE066 Thiïët lêåp Töëc àöå chuåp Chïë àöå Ûu tiïn Töëc068 Àiïìu khiïín viïåc xoáa phöng Chïë àöå Ûu tiïn Khêíu070 Àiïìu khiïín sûå phúi saáng Chïë àöå chónh tay072 Thay àöíi töëc àöå ISO Thiïët lêåp ISO074 Lêëy neát tûå àöång AI Focus076 Lêëy neát taåi nhûäng àiïím mong muöën One Shot AF078 Lêëy neát vúái chuã thïí chuyïín àöång AI SERVO AF080 Lêëy neát bùçng tay Manual focus082 Thay àöíi chïë àöå ào saáng Chïë àöå ào saáng084 Böë cuåc khung aãnh tûâ khung ngùæm Böë cuåc aãnh086 Phuå kiïån giuáp giaãm sûå rung tay Chên maáyChuã àïìSûã duång caác tñnh nùng khaácPHÊÌN 4Tûâ khoáa
 5. 5. 007116 Quaá trònh in aãnh Phûúng thûác in104 Sûã duång flash cho nhûäng chuã thïí bõ töëi Àeân flash106 Caác kyä thuêåt àaánh flash khaác Àaánh flash, àaánh trêìn108 Chuåp aãnh vúái file RAW RAW Mode110 Thûúãng thûác phim Àöå neát cao HD Quay phim112 Xem laåi phim trïn TV HD vaâ trïn PC Biïn têåp phimChuã àïìIn aãnhPHÊÌN 5Tûâ khoáa118 Caác thuêåt ngûä cûãa maáy aãnh DSLR
 6. 6. Cûáng caáp vaâ sùæc neát vúáimaâu sùæc rûåc rúä tûâ goác naâyàïën goác kiaHònh aãnh chuåpbùçng maáy DSLRthêåt laâêën tûúång…
 7. 7. Photo/­Toru SHIMIZU
 8. 8. Photo/Toshinobu TAKEUCHIAÃnh chuåp vúái öëng Tele (goác heåp)ÖËng kñnh thay àöíi àûúåclaâm sûå diïîn àaåt caác hònhaãnh khöng bõ giúái haån!
 9. 9. Photo/Toshinobu TAKEUCHIChuåp bùçng öëng goác röång (Wide angle)
 10. 10. Photo/Jun IMURA
 11. 11. Photo/Shinya YOSHIMORILaâm nöíi bêåt chuã thïí vúáiphöng nïìn bõ xoáa múâ!
 12. 12. Photo/Minoru KOBAYASHIBùæt kõp nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh!
 13. 13. Haäy nhòn vaâo cêëu truác cuãa maáy aãnhDSLR vúái caác böå phêån chñnh vaâ haäytòm hiïíu nhûäng ûu àiïím cuãa noá.Naâocuâng chúi!Maáy aãnh kyä thuêåt söë SLRPHÊÌN 1Tòm hiïíu vïìmaáy aãnh DSLR
 14. 14. Maáy aãnh DSLR thiïët kïëvúái ûu tiïn viïåc dïî daângkhi chuåp aãnh. Maáy chuåpcaânh nhanh, caâng dïîchuåp, caâng thuêån tiïån thòcaâng töët. ÖËng kñnh thaáorúâi àûúåc cuäng laâ möåt àùåctñnh chñnh. Àïí gùæn caácöëng kñnh, maáy aãnh coá möåtvoâng troân phña trûúác goåi laângaâm öëng kñnh.Bïn trongmaáy aãnh SLR018Caác thaânh phêìn cuãa maáy aãnhÀûúåc lùæprêët nhiïìulinh kiïånFlash tñch húåp (Flash coác)Ngaâm gùæn öëng kñnhCaãm biïënhònh aãnhGûúng phaãnxaå (Gûúng lêåt)Caác phñm nhêën vaâ voâng xoayàiïìu khiïín viïåc chuåp vaâ xemlaåi aãnhKhung ngùæm, duâng àïí ngùæmvaâ böë cuåc aãnh chuåpChên gùæn flash rúâiMaân hònh LCD hiïín thõ caác thöng söë thiïët lêåp vaâ duângàïí xem laåi aãnh chuåpNuát chuåp aãnh(Nuát sêåp maân trêåp)Haäy àùåt mùæt thuêån cuãabaån vaâo khung ngùæmXoay nuám vùån phña goác phaãi choàïën khi hònh aãnh trong khung ngùæmroä neát nhêët theo mùæt cuãa baån.ÖËng kñnhthaáo rúâiBöå vi xûã lñhònh aãnhTòm hiïíu maáy aãnh kyä thuêåt söë DSLR
 15. 15. 019Ba thaânh phêìn chñnhcuãa maáy DSLR cho chêëtlûúång aãnh caoSo saánh vúái maáy DSLR seä thêëysûå khaác biïåt lúán nhêët laâ baånkhöng thïí thay àöíi öëng kñnhàûúåcNhoã goån vaâ nheåàïí dïî mang theoMaáy aãnh du lõchKiïíu daángNuát chuåp aãnh Àeân FlashÖËng kñnh tñch húåpKhung caãnh luác chuåp hiïån lïn trïn maân hònhCaác phñm àún giaãnMaáy aãnh du lõch thûúâng àûúåc thiïët kïë nhoã goån möåt caách töëiàa vò thïë noá àûúåc chïë taåo nhoã vaâ nheå. Vúái maáy aãnh DSLR,khaã nùng chuåp aãnh àûúåc ûu tiïn hún. Àïí coá thïí chuåp nhanh,thao taác dïî vaâ àaáp ûáng viïåc chuåp nhiïìu thïí loaåi khaác nhau,maáy aãnh DSLR coá thïí sûã duång nhiïìu loaåi öëng kñnh khaác nhautûâ öëng vúái goác nhòn röång àïën caác öëng têìm xa hay caác öëngchuåp cêån caãnh. Vaâ vúái viïåc ngùæm chuåp trûåc tiïëp qua khungngùæm, baån coá thïí bùæt kõp nhûäng khoaãnh khùæc chñnh xaác nhûbaån nhòn thêëy.Maáy aãnh DSLR coá thïí chuåp àûúåc nhiïìu thïí loaåi aãnh húnSûã duång caác loaåiöëng kñnh töët àïíchuåp aãnhÀêy àûúåc xem nhû laâ böå naäocuãa maáy aãnh, khi maâ aánh saángnhêån búãi sensor seä àûúåc chuyïínàöíi thaânh nhûäng tñnh hiïåu hònhaãnh chêët lûúång (dûä liïåu aãnh).AÁnh saáng àûúåc caãmnhêån búãi caãm biïën lúán.Caãm biïën caâng lúán, chêëtlûúång hònh aãnh caâng cao.PHÊÌN1Maáy aãnh DSLR ûu tiïn töëi àa khaã nùng chuåp aãnhMaáy aãnh DSLR ûu tiïn töëi àa khaã nùng chuåp aãnh.Böå xûã lñ hònh aãnhBöå naäoMùæt (Thuãy tinh thïí)ÖËng kñnhVoäng maåcCaãm biïën hònh aãnhTòmhiïíumaáyaãnhkyäthuêåtsöëDSLR
 16. 16. Khung ngùæmcuãa maáy aãnh DSLRMaáy aãnh du lõch020Thêëy àûúåc gò, chuåp àûúåc nêëyBaån coá thïí nhònthêëy nhûäng gòmaâ maáy aãnhnhòn thêëy.ÚÃ chïë àöå Live View,maáy aãnh DSLR vêånhaânh nhû möåt maáyaãnh du lõch, noá seä thïíhiïån nhûäng gò àangngùæm trïn maân hònhLCD cuãa maáy.Vúái maáy aãnh du lõch, baån seä ngùæm vúáimaân hònh LCD, böë cuåc hònh aãnh vaâ chuåp.(Möåt vaâi maáy coá tñch húåp luön khung ngùæmnhoã.)Qua khung ngùæm,baån coá thïí thêëyàûúåc khung caãnhnhû laâ noá seä àûúåcchuåp.
 17. 17. PART1Nhû xem phim maân aãnh röång021ÚÃ vuâng chñnh giûäa, coá nhûäng àiïím AF (Auto Focus)duâng àïí lêëy neát tûå àöång. Baån coá thïí choån lêëy neát úãbêët kò àiïím naâo àïí maáy aãnh lêëy neát úã àiïím àoá. Quakhung ngùæm, baån coá thïí thêëy tûâng chi tiïët cuãa chuãthïí, maâu sùæc, caã nhûäng biïíu caãm cuãa chuã thïí, v.v, vaâroä neát hún so vúái baån ngùæm trïn maân hònh cuãa maáyaãnh du lõch, àöi khi rêët khoá nhòn dûúái trúâi nùængKhung caãnh àûúåcthïí hiïån saáng vaâroä neátÀêy laâ nhûäng baån thêëy quakhung ngùæmTrong maáy aãnh DSLR coá möåt gûúng phaãn xaå vaâ noá seä àûúåclêåt lïn khi baån nhêën nuát chuåp aãnh. Noá cho pheáp aánh saáng tûâöëng kñnh ài xuyïn qua vaâ àêåp vaâo caãm biïën hònh aãnh àoáng vaitroâ nhû phim trong maáy chuåp phim truyïìn thöëng. Hònh aãnhsau àoá àûúåc ghi laåi vaâo böå nhúá bùçng tñnh hiïåu söë. Vaâ vò coá möåtöëng kñnh (single lens) vaâ möåt gûúng phaãn xaå (reflex mirror) chonïn àûúåc goåi laâ maáy aãnh Kyä Thuêåt Söë ÖËng Kñnh Àún Phaãn Xaå(Digital Single-Lens Reflex hay maáy aãnh DSLR)Vò sao goåi laâ maáy aãnh DSLR?Khungngùæm
 18. 18. Haäy duâng öëng kñnh goác röång (wide angle)Haäy duâng öëng kñnh têìm xa (tele lens)ChonhûängkhungcaãnhröångMuöën keáo gêìn nhûängchuã thïí úã xa022Thay àöíi öëng kñnhRêët nhiïìu öëng kñnh khaác nhaucho baån sûã duång.Àöå daâi tiïu cûå (mm) caângngùæn, hònh aãnh baån thêëycaâng röång. Vaâ tiïu cûå caângdaâi, hònh aãnh baån nhêån thêëyàûúåc caâng gêìn hún.Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLR
 19. 19. Choån lûåa nhiïìu loaåi öëng kñnh023Duâng àïí chuåp cêån caãnhnhûäng chuã thïí nhoãLaâm cho thïë giúái bõ troân Thu àûúåc nhûängàûúâng thùèngHaäy thûã vúái caácöëng kñnh àùåc biïåtLaâ möåt öëng kñnh coá goác nhòn cûåcröång àïën mûác laâm cho hònh aãnh bõbeã cong troân nhû úã mùæt loaâi caá.Laâ öëng kñnh coá thïí laâm cho caácàûúâng thùèng cuãa hònh aãnh cöngtrònh trúã nïn vuöng vûác, ko bõ sailïåch do goác chuåp aãnh.ÖËng kñch macro àùåc biïåt vò coá thïílêëy neát vúái khoaãng caách rêët gêìnso vúái caác loaåi thöng thûúâng. Noárêët phuâ húåp khi baån chuåp caácvêåt thïí nhoã nhû laâ böng hoa vaâcön truâng.PHÊÌN1ÖËng kñnhTòmhiïíumaáyaãnhkyäthuêåtsöëDSLRÖËng kñnh MacroÖËng kñnh Fisheye ÖËng kñnh Tilt-shift
 20. 20. Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLRBùçng caách nhêën nuát chuåp aãnhbaån coá thïí lêëy neát vaâ chuåp aãnh.AutofocusChuåp liïn tuåc024Bùæt lêëy nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnhMaáy aãnhcoá thïí lêëyneát tûácthúâi.Àöëi vúái nhûäng chuã thïíchuyïín àöång nhanh,viïåc chuåp liïn tuåc àûúåcnhiïìu aãnh cuâng möåtlêìn laâ lúåi thïë cuãa maáyaãnh DSLR.Chuåp nhiïìu têëm möåtluác trong möåt giêy.
 21. 21. Thiïët kïë cho nhûäng khoaãnh khùæc tûác thúâi025Maáy aãnh DSLR àûúåc thiïët kïë àïí baån coá thïí chuåp aãnhnhanh choáng vaâ àeåp. Möåt àùåc àiïím nûäa cêìn nhùæc laåiàoá laâ Autofocus nghôa laâ lêëy neát tûå àöång. Maáy aãnhDSLR àûúåc chïë taåo vúái caác àöång cú rêët töët vaâ tñchhúåp nhûäng böå vi xûã lñ àïí coá thïí lêëy neát rêët nhanh. Maáyaãnh vò thïë seä lêëy neát nhanh hún nhiïìu so vúái baån tûåxoay voâng lêëy neát trïn öëng kñnh.Tûâ khoáa: Nhanh vaâ àeåpNhêën phñm chuåp aãnh,khoaãnh khùæc àûúåc giûälaåi ngay lêåp tûác.Maáy cêìm chùæc chùænVõ trñ cuãa nuát nhêën chuåp àûúåc àùåt vïì phñaphaãi vûâa ngay têìm ngoán troã tay baån khinhêën chuåp. Caác phñm nhêën vaâ voâng xoaycuäng àûúåc böë trò húáp lñ giuáp baån àiïìukhiïín rêët dïî daâng.Khöng coá thúâi gian trïî cuãa maân trêåp. Khoaãnhkhùæc luön luön àûúåc bùæt kõp.Baån seä thêëy thoaãimaáy khi cêìm maáyaãnh möåt caách vûâavùån trong tay.PHÊÌN1NhanhTòmhiïíumaáyaãnhkyäthuêåtsöëDSLR
 22. 22. Coá rêët nhiïìu caách chuåp möåt bûác aãnh. Möåt trongnhûäng söë àoá seä àûúåc giúái thiïåu trong phêìn naây.PHÊÌN 2Caác caách chuåp aãnhVúái maáy aãnh DSLRNaâocuângvui!
 23. 23. Khi xem möåtbûác aãnh thöngthûúâng, baån seäthêëy coá nhiïìuvuâng coá àöå neátkhaác nhau.Nhûäng vuâng maâ baån thêëy sùæc neátàûúåc goåi laâ vuâng aãnh neát hay coân goåilaâ "àiïím lêëy neát".Coá nhûäng vuâng tröng rêët neát vaâ cuäng coá nhûäng vuâng khaác bõ múâ ài.028Neát hay Khöng 1Caác àöëi tûúång nùçm trûúác vaâ sauvuâng àûúåc lêëy neát seä bõ múâ haycoân goåi laâ ngoaâi vuâng neát hay"out neát".Nhûäng vuâng múâ Vuâng aãnh neátCaác caách chuåp aãnhNoái vïì hònh aãnh coá sùæcneát hay bõ nhoâe, haäy xemmöåt vaâi vñ duå sau àêy.
 24. 24. Nhûäng chöî trong vuâng lêëy neát thò sùæc neát, nhûäng vuângkhaác thò bõ múâ ài.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL029Baån coá thïí lêëy neát möåt caách tûåàöång (autofocus) hay chónhbùçng tay (manual focus).Manual focusAutofocusKhi baån thao taác lêëy neát, nghôa laâ baån àang xaác àõnh vuâng neát vaâ vuâng khöng neát.Lêëy neátNguyïn nhên: Khöng coá àiïím naâo àûúåc lêëy neát (outof focus)Nguyïn nhên: Chuã thïí maâ baån àang chuåp nùçm trong vuângaãnh neát (in focus)Khöng coá vuâng naâo neát Vuâng aãnh mong muöën àûúåc lêëy neátBaån coá ngaåc nhiïn vò sao aãnh chuåp bõ “out neát”? Coá nhûängàiïím seä àûúåc lêëy neát (àiïím focus), vaâ bêët kñ àöëi tûúång naâonùçm trûúác hay sau nhûäng àiïím naây seä thêëy bõ múâ ài. Nhûängàiïím caâng xa àiïím lêëy neát (àiïím focus) seä àûúåc nhòn thêëycaâng múâ hún. Nhûäng vuâng maâ baån thêëy neát laâ nhûäng vuâng“in focus”, trong khi nhûäng vuâng khöng neát thò bõ “blur”(múâ) ài. Nghôa laâ vuâng naâo bõ múâ vuâng àoá bõ “out neát”. Khisûã duång maáy DSLR, haäy sûã duång autofocus àïí lêëy neát taåinhûäng àiïím baån choån. (Xem trang 74 – 81 àïí hiïíu thïm vïìquaá trònh lêëy neát.)Tûâ khoáa cho viïåc aãnh khöng àûúåc neát 1 : “Out Neát - Out of focus”Xem Àiïìu khiïín viïåc xoáa phöng (Khêíu àöå) úã trang 68–69.Xem Lêëy neát úã trang 74–81.PHÊÌN2CaáccaáchchuåpaãnhLaâm sao àïí lêëy neát
 25. 25. AÃnh neátAÃnh bõnhoâe030Neát hay Khöng 2Moåi thûáàûúåc lêëyneát (focus).AÃnh hoaân toaân sùæc neát úã moåi goác.Moåi thûá àïìubõ nhoâe.Bûác aãnh naây tûúng tûå nhû bûác aãnh úã trïn moåi thûá àïìu àûúåc lêëy neát (focus),nhûng toaân böå bûác aãnh vêîn coân bõ nhoâe möåt chuát. Coá nhûäng nguyïn nhênkhaác taåo nïn hiïån tûúång nhoâe naây.Caác caách chuåp aãnhVñ duå khaác vïì khöng neát
 26. 26. Vaâi bûác aãnh chuåp cuäng bõ nhoâe búãi sûå runghay chuyïín àöång.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL031Ngoaâi chuyïån aãnh bõ “out neát” ra, viïåc aãnh bõ múâ hay nhoâecoân coá thïí do caách cêìm maáy khöng chùæc chùæn. Hay laâ, dochuã thïí àang chuyïín àöång, vaâ noá taåo ra sûå nhoâe trong bûácaãnh. Trong quaá trònh phúi saáng, nïëu maáy aãnh bõ rung hay dochuã thïí di chuyïín, bûác aãnh chuåp coá thïí bõ nhoâe. Vaâ coá rêëtnhiïìu caách àïí traánh nhûäng hiïån tûúång nhoâe khi chuåp naây.Nïëu nhû tay baån hay thên maáy aãnh bõrung trong luác baån cêìm maáy aãnh, noácoá thïí laâm aãnh chuåp bõ nhoâe. Do taycêìm maáy aãnh coá sûå rung khi chuåpaãnh, aãnh chuåp seä bõ nhoâe theo.Àiïìu naây thûúâng àûúåc goåi laâ bõ rungtay.Do tay baån hoùåc do thên maáy.Chuã thïí chuyïín àöång cuäng taåo nïnsûå nhoâe. Kïí caã khi baån gùæn maáy aãnhlïn chên maáy (tripod), chuã thïí chuyïínàöång trong quaá trònh phúi saáng nïnnoá seä bõ nhoâe. Àiïìu naây thûúângàûúåc goåi laâ chuã thïí bõ nhoâe.Chuã thïí di chuyïín.Nguyïn nhên cuãa viïåc bõ nhoâeAÃnh bõnhoâeMaáy aãnh bõ rungChuyïín àöång cuãa chuã thïíNïëu baån cêìm maáy aãnhvaâ rung, àoá laâ "bõ rungtay". Nïëu do chuã thïí dichuyïín, àoá laâ chuã thïí"bõ nhoâe".PHÊÌN2Tûâ khoáa cho viïåc aãnh khöng àûúåc neát 2 : "Chuyïín àöång"Xem Töëc àöå chuåp úã trang 66-67.Xem Haån chïë sûå rung tay úã trang 86-87.Caáccaáchchuåpaãnh
 27. 27. AÁnhmùåt trúâiChuåp aãnh trûåc diïån vúái mùåttrúâi coá thïí bõ múâ nhaåtKïí caã nïëu chuã thïí àûúåc lêëy neát vaâ khöng coá tònh traång rungtay, hònh aãnh vêîn coá thïí hiïín thõ múâ nhaåt do tia saáng mùåttrúâi chiïëu thùèng vaâo öëng kñnh. Nguyïn nhên chuã yïëu do tiasaáng ài vaâo bõ phaãn xaå bïn trong öëng kñnh. Àiïìu naây giöëngnhû laâ baån vêîn hay thêëy úã caác kñnh chùæn gioá cuãa xe húi.Baån coá cuäng coá thïí thêëy nhûäng hònh àa giaác xuêët hiïån lêåp laåitrong bûác aãnh. Àïí traánh hiïån tûúång naây, haäy ngùæm chuåp úãnhûäng goác àöå khaác hay sûã duång loa che nùæng (lens hood).Àïí traánh trûúâng húåp tia saáng cuãa mùåt trúâi chiïëu vaâo öëngkñnh ngûúâi ta gùæn thïm loa che nùæng phña àêìu öëng kñnh.Khi aánh mùåt trúâi chiïëutrûåc tiïëp vaâo öëngkñnh, aãnh chuåp seä bõmúâ nhaåt.AÃnh roä neát AÃnh bõ múâ nhaåt032AÁnhmùåttrúâikhöngài vaâo öëng kñnh.AÁnh mùåt trúâi ài vaâoöëng kñnh.ÖËng kñnh coá gùæn loa che ÖËng kñnh khöng gùæn loa cheNeát hay Khöng 3Tûâ khoáa cho viïåc aãnh khöng neát 3 : "AÁnh mùåt trúâi trûåc tiïëp"Caác caách chuåp aãnhVñ duå khaác vïì khöng neátSûå khaác biïåt giûäahai bûác aãnh trïn laâ:
 28. 28. 033Àöi khi chuåp möåt ngûúâi úã ngoaâi trúâi thûúâng bõ töëi mùåt. Maáyaãnh thêåt ra laâ möåt thiïët bõ rêët töët trong viïåc tûå àöång àiïìukhiïín phúi saáng, nhûng àöi khi bûác aãnh chuåp laåi bõ tònh traånhdû hay thiïëu saáng. Vò thïë, trong möåt söë trûúâng húåp, baån phaãitûå chónh lêëy caác trõ söë phúi saáng khi chuåp.Àöi khi aãnh chuåp bõ dû saáng hay thiïëu saángÀöi khi rêët khoá khùn àïí canh àûúåc àuáng saángnhûng bûác aãnh cuäng bõ dû saáng hay thiïëu saáng.Vêåy laâm sao àïíphúi saáng töët?AÃnh dû saángAÃnh thiïëu saángÀöi khi bûác aãnh trúã nïn saángquaá hay töëi quaá.AÃnh bõ Saánghay TöëiÀöå saángNaâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLXem vïì Àöå Saáng úã trang 34-35.Xem vïì Àöå Saáng úã trang 94-99.PHÊÌN2Caáccaáchchuåpaãnh
 29. 29. Maáy aãnh coá ba yïëu töë àïí àiïìu chónh lûúång aánh saáng ài vaâotrong. Noá nöm na nhû viïåc àiïìu chónh lûúång nûúác khi baånmúã voâi nûúác vaâo cöëc. Khi baån vùån voâi, thò luön luön, nûúácchaãy caâng nhiïìu nûúác trong cöëc àêìy caâng nhanh. Ngûúåc laåi,nïëu baån múã voâi nhoã, nûúác chaãy ra yïëu vaâ seä mêët thúâi giannhiïìu hún àïí laâm àêìy cöëc.Viïåc àiïìu chónh voâi nûúác giöëng nhû baån àiïìu chónh khêíu àöåcuãa maáy aãnh. Vaâ àöå daâi cuãa thúâi gian maâ nûúác chaãy ra giöëngnhû laâ töëc àöå cuãa maân trêåp. Kñch thûúác cuãa caác cöëc laåi giöëngnhû laâ àöå nhaåy cuãa caãm biïën aánh saáng. Cöëc caâng to, thò caângcêìn nhiïìu thúâi gian àïí nûúác àêìy cöëc (àöå nhaåy thêëp hún). Cöëccaâng nhoã, thò seä mau choáng àêìy nûúác hún (àöå nhaåy saáng cao).Lûúång aánh saáng àûúåc nhêån búãi maáy aãnh àûúåc goåi laâ “lûúångphúi saáng”.Thiïët lêåp ba yïëu töë aãnh hûúãng àïí coá àûúåc sûå phúi saáng àuáng.Hònh aãnh chuåp àûúåc seä khöngàûúåc àeåp.034Ba yïëu töë cuãa aánh saángBûác aãnh àûúåcghi laåi khi aánhsaáng àêåp vaâobïì mùåt caãmbiïën.Àïí ghi möåt lûúång saáng àuáng mûác, coá ba yïëu töë hay ba caách àïí maáy aãnh àiïìukhiïín lûúång saáng ài vaâo naây.Nïëu nhû lûúång aánh saángquaá nhiïìu,Hay quaá ñt,Kñnh thûúác cuãa maân chùæn hay löî choaánh saáng ài qua coá thïí àiïìu chónh àûúåc.Lûúång aánh saáng ài vaâo vò thïë coá thïínhiïìu hay ñt khi ài vaâo bïn trong.Bùçng caách àoáng múã maân trêåp, àöå daâicuãa thúâi gian aánh saáng ài vaâo àûúåc àiïìukhiïín.Vaâ àöå nhaåy vúái aánh saáng cuãa caãm biïënhònh aãnh coá thïí thay àöíi.Chuã thïíAÃnh chuåpMúãÀoángAÁnhsaángCaãm biïën(hay phim)AÁnh saángàûúåc caãmnhêånAÁnh saángÖËng kñnhDû saáng!Thiïëu saáng!Khêíu àöå Töëc àöå Àöå nhaåy saángcuãa caãm biïënCaác caách chuåp aãnhÀïí chuåp àûúåc bûác aãnh, maáy aãnh seä ghi laåi nhûäng gò aánh saáng ài vaâotrong tûâ öëng kñnh. Coá têët caã ba yïëu töë aãnh hûúãng àïën lûúång aánh saángmaâ maáy aãnh seä ghi laåi khi chuåp.
 30. 30. Lûúång phúi saáng coá thïí giöëng nhau giûäa khêíu àöålúán vúái töëc àöå chuåp nhanh vaâ khêíu àöå nhoã hún vúáitöëc àöå chuåp chêåm hún.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL035Vaâi vñ duå vïì viïåckïët húåp hai giaátrõ khêíu vaâ töëcàöå àïí coá cuânglûúång phúi saángÀïí mö taã ba yïëu töë phúi saáng, haäy tûúãng tûúång nûúác laâ aánh saáng.Khêíu,Töëc vaâISOKhêíu vaâ Töëc àöåGiaã sûã rùçng caái cöëc àêìy nûúáctûúång trûng cho lûúång aánhsaáng maâ baån cêìn vûâa àuã.Caâng múã Khêíuàöå to, thò nûúácchaãy ra caângmaånh.Caâng àoáng Khêíuàöå laåi, nûúác chaãyra caâng yïëu.Vaâ nûúác seä àêìy cöëc rêët nhanh(töëc àöå chuåp nhanh)Seä mêët nhiïìu thúâigian àïí cöëc àêìynûúác (töëc àöå chuåpchêåm).Àöå nhaåy saáng thêëp= Cöëc toÀöå nhaåy saáng cao= Cöëc nhoãNûúác chaãyTöëc àöå chuåp chêåm= Töën nhiïìu thúâigian àïí nûúác àêìycöëcÀöå nhaåy saáng – Kñch thûúác cöëcf/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/81/60 sec. 1/30 sec. 1/15 sec. 1/8 sec. 1/4 sec. 1/2 sec. 1 sec.Khêíu àöåTöëc àöåNûúác chaãyTöëc àöå chuåp nhanh= Nûúác àêìy cöëc nhanhPHÊÌN2CaáccaáchchuåpaãnhPhúi àuã saángLúán húnNhanh húnNhoã húnChêåm hún
 31. 31. Khêíu àöå caâng lúánTrõ söë f caâng nhoãf/2.8 (vñ duå)Àêy laâ trõ söëf-number!Bêy giúâ chuáng ta baân vïì caác cúä khêíu àöå vaâ noái vïì trõ söë f àûúåc duâng àïí xaácàõnh kñch cúä cuãa khêíu àöå vaâ khêíu àöå aãnh hûúãng nhû thïë naâo àïën aãnh chuåp.Khuön mùåt mêîu roä neát, trong khi phöng nïìn phña sau bõ múâ nhaåt, laâm cho ngûúâi mêîutrong aãnh nöíi bêåt hún.Khêíu àöå caâng nhoãTrõ söë f caâng lúánf/22 (vñ duå)Viïåc thay àöíi khêíu àöåaãnh hûúãng àïën khoaãngcaách cuãa vuâng aãnh trûúácvaâ sau chuã thïí àûúåc lêëyneát khi focus. Daäy vuângneát naây àûúåc goåi laâ ÀöåSêu Trûúâng AÃnh (DOF).Trõ söë f caâng nhoã036Kiïím soaát Àöå Sêu Trûúâng AÃnhCoá chuát gò àoá rùæc röëi úã chöîkhêíu àöå caâng to, thò trõ söë fcaâng nhoã, vaâ khêíu àöå caâng nhoãthò trõ söë f caâng lúán. Haäy xemgiaãi thñch chi tiïët úã phêìn ThuêåtNgûä cuöëi saách naây.Àöå Sêu Trûúâng AÃnh caâng heåp.Caác caách chuåp aãnh
 32. 32. Vúái ba yïëu töë (khêíu àöå, töëc àöå, vaâ àöå nhaåy saáng) àïí kiïímsoaát àûúåc lûúång aánh saáng, cuäng coá thïí àiïìu chónh àïí taåo ranhiïìu hiïåu ûáng aãnh khaác nhau.Àêìu tiïn, haäy xem àiïìu gò xaãy ra nïëu ta thay àöíi giaá trõ khêíuàöå. Nïëu chuáng ta múã khêíu (trõ söë f nhoã) thò Àöå Sêu TrûúângAÃnh moãng. Tiïìn caãnh vaâ hêåu caãnh àïìu bõ xoáa múâ vaâ chónhûäng vuâng riïng biïåt àûúåc roä neát. Noái caách khaác, nïëu chuángta àoáng khêíu (trõ söë f lúán), thò Àöå Sêu Trûúâng AÃnh seä röånghún. Tiïìn caãnh vaâ hêåu caãnh seä àûúåc roä neát. Bùçng caách naây,baån coá thïí kiïím soaát àûúåc vuâng aãnh roä neát tûúng ûáng vúáichuã thïí hay bûác aãnh baån muöën chuåp.Bùçng caách thay àöíi giaá trõ khêíu àöå, baån coá thïí àiïìu chónh àûúåc DOFKiïím soaát Àöå Sêu Trûúâng AÃnh vaâ viïåc xoáa phöngNaâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL037Khêíu àöåChuã thïí àûúåc roä neát tûâ gêìn àïën xa.Khêíu àöå khöng nhûäng quyïët àõnh lûúång aánh saángài vaâo maáy, maâ coân kiïím soaát luön Àöå Sêu TrûúângAÃnh (DOF). PHÊÌN2Trõ söë f caâng lúán Àöå Sêu Trûúâng AÃnh caâng röångXem Khêíu àöå úã trang 68-69.Caáccaáchchuåpaãnh
 33. 33. Trõ söë f caâng nhoã038Thay àöíi àöå sêu trûúâng aãnhBùçng caách thay àöíi khêíu àöå, baån coá thïí thay àöíi àûúåc àöå sêutrûúâng aãnh. Khi àöå sêu trûúâng aãnh heåp (DOF moãng), tiïìn vaâ hêåucaãnh seä bi múâ nhiïìu hún. Àiïìu naây aãnh hûúãng khi baån mong muöënchuã thïí ngûúâi mêîu hay möåt böng hoa naâo àoá àûúåc roä neát vaâ caácphêìn coân laåi nùçm trong vuâng aãnh múâ. Vò thïë noá laâm cho chuã thïíchuåp àûúåc nöíi bêåt hún. Noái möåt caách khaác, nïëu baån muöën caã haichuã thïí vaâ phöng nïìn àïìu roä neát, haäy àoáng khêíu àöå laåi, hay nghôalaâ àùåt trõ söë f lúán hún.Àöå sêu trûúâng aãnh caâng heåp,vuâng aãnh múâ caâng nhiïìu.Àöå sêu trûúâng aãnh röångÀöå sêu trûúângaãnh heåpTrõ söë f lúánTrõ söëf nhoãÀöå sêu trûúâng aãnh caâng heåpCaác caách chuåp aãnh
 34. 34. Haäy thûã thay àöíi khêíu àöå tûâng chuát vaâ xem thûã àöå sêutrûúâng aãnh thay àöíi nhû thïë naâo.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL039AÃnh hûúãngcuãakhêíu àöåf/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32Nhûäng trõ söë f tiïu chuêín àûúåc thïíhiïån úã baãng trïn. Möåt bûúác tùnghoùåc giaãm trõ söë f naây àûúåc goåi laâ "1stop". Bùçng caách thiïët lêåp caác trõ söë fliïìn kïì bïn traái hoùåc phaãi nhû úã trïn,baån coá thïí tùng hoùåc giaãm trõ söë ftheo tûâng "stop".Trõ söë f nhoã Nïëu baån xoay voâng chónh khêíuàöå trïn maáy aãnh, möåt trõ söë ftrung gian cuäng àûúåc hiïín thõ.Trõ söë f lúán1 stopPHÊÌN2Trõ söë f lúánÀöå sêu trûúâng aãnh röångXem Khêíu àöå úã trang 68-69.CaáccaáchchuåpaãnhThiïët lêåp trõ söë f
 35. 35. Khoaãnh khùæcquyïët àõnh!Àêy laâtöëc àöå chuåp!Bùçng caách thay àöíi töëc àöå chuåp, baån coá thïí laâm cho chuyïín àöång tônh hoaân toaânhay bõ nhoâe do chuyïín àöång.Töëc àöå chuåp noá tröng nhû thïë naây.Nhûäng chuyïín àöång rêët nhanh cuäng coá thïí àûáng yïn khi baån chuåp.Nïëu baån thêëy söë 1000 hiïínthõ úã phêìn töëc àöå, noá coánghôa laâ 1/1000 giêy.Töëc àöå chuåp nhanh040Chuyïín àöång tônh hay nhoâe.Möåt giêy seä àûúåc ghi laâ 1".Möåt söë khoaãnh khùæc cuãa chuyïín àöång maâ mùæt ngûúâi khöng bùæt kõp cuäng coá thïí chuåp laåi vúáimaáy aãnh.Chuyïín àöång bõ àûáng yïnCaác caách chuåp aãnhTöëc àöå chuåptaåi 1/640 giêy
 36. 36. Möåt bûác aãnh ghi laåi nhûäng khoaãnh khùæc tûác thúâi, chùèng haånnhû laâm àûáng yïn nhûäng gioåt nûúác àûúåc phun ra tûâ àaâiphun nûúác, hay khoaãnh khùæc chuá choá cuãa baån nhaãy lïn cao.Vúái möåt töëc àöå chuåp nhanh, aánh saáng àêåp vaâo caãm biïëntrong möåt khoaãng rêët nhanh, vaâ laâm àûáng laåi chuyïín àöångcuãa bûác aãnh. Vaâ nïëu töëc àöå chuåp chêåm, bêët kò chuyïín àöångnaâo xaãy ra trong quaá trònh phúi saáng seä àûúåc ghi laåi nhûngmöåt chuyïín àöång bõ nhoâe ài. Trong möåt söë trûúâng húåp, noátaåo ra nhûäng hiïåu khaác thuá võ vò mùæt ngûúâi khöng thêëy àûúåckhoaãnh khùæc àoá.Vúái töëc àöå chuåp nhanh chuyïín àöång bõ àûáng yïn, vaâ töëc àöåchêåp seä laâm noá nhoâe ài.Laâm chuyïín àöång àûáng yïn hay bõ nhoâe.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL041Töëc àöå chuåp chêåmTöëc àöåchuåpBùçng caách laâm nhoâe chuyïín àöång, bûác aãnh tröng coá veã àang chuyïín àöång vaâ noá êëntûúång hún so vúái baån xem noá trïn thûåc tïë.PHÊÌN2Chuyïín àöång seä bõ nhoâe.Xem Hiïåu ûáng tûâ töëc àöå chuåp úã trang 42-43.SeeXem Thiïët lêåp töëc àöå chuåp úã trang 66-67.CaáccaáchchuåpaãnhTöëc àöå chuåptaåi 1/3 giêy
 37. 37. Töëc àöå chuåp nhanh042Chuyïín àöång àûáng yïn vaâ nhoâe nhiïìu hay ñtTöëc àöå chuåp àûúåc thiïët lêåp àïí taåo ra nhiïìu hiïåu ûángtrong viïåc mö taã sûå chuyïín àöång. ÚÃ nhûäng töëc àöå khaánhanh nhû 1/1000 giêy hay úã nhûäng töëc àöå thêåt chêåmnhû 1/8 giêy, kïët quaã chuåp àûúåc tröng rêët khaác biïåt. Baåncoá thïí taåo ra nhûäng bûác aãnh tröng rêët laå maâ úã mùæt bònhthûúâng baån khöng thêëy àûúåc. Vêåy thò töëc àöå chuåp khöngchó àiïìu khiïín lûúång aánh saáng ài vaâo maáy, maâ coân aãnhhûúãng àïën nhûäng chuyïín àöång. Noái caách khaác coá nhûängthûá chó hiïån hûäu àûúåc trong nghïå thuêåt nhiïëp aãnh.Töëc àöå chuåp coá thïí laâmchuyïín àöång nhû àûáng yïnhay bõ nhoâe ài.ÚÃ töëc àöå chêåm, haäy lûu yá hònh aãnh coá thïíbõ nhoâe do rung tay khi cêìm maáy. Vò thïëhaäy giûä thêåt chùæc tay khi chuåp hoùåc gùænmaáy trïn chên maáy.Chuyïínàöångàûánglaåi.Xem AÃnh nhoâe úã trang 30-31.Xem Haån chïë rung maáy aãnh úã trang 86-87.Caác caách chuåp aãnhTöëc àöå chuåp taåi 1/1000 giêy 1/500 giêy1/30 giêy1/60 giêy
 38. 38. 1/4000sec.1/2000sec.1/1000sec.1/500sec.1/250sec.1/125sec. 1/60sec. 1/30sec. 1/15sec. 1/8sec. 1/4sec. 1/2sec. 1sec.Xem thûã úã nhûäng töëc àöå chuåp khaác nhau seä cho ra nhûänghiïåu ûáng cuãa chuyïín àöång khaác nhau.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL043Hiïåuûáng tûâtöëc àöåTöëc àöå chuåp nhanhGiöëng nhû viïåc thiïët lêåp khêíuàöå, coá nhûäng giaá trõ töëc àöåtrung gian giûäa nhûäng giaá trõchuêín trïn àûúåc hiïín thõ trïnmaáy aãnh.1 stopTöëc àöå chuåp chêåmBaãng trïn thïí hiïån caác giaá trõ töëc àöå chuåpchuêín. Tûâng bûúác tùång hoùåc giaãm àûúåc goåi laâ"stop". Khi thay àöíi caác giaá trõ töëc àöå chuåpliïìn kïì bïn traái hay phaãi cuãa baãng trïn, töëcàöå chuåp seä tùng lïn hoùåc giaãm xuöëng vaâàûúåc goåi laâ "1 stop".PHÊÌN2Àùåt töëc àöå chêåmÀïí taåo chuyïín àöång nhoâe àiXem Töëc àöå chuåp úã trang 66-67.CaáccaáchchuåpaãnhCaác bûúác àùåt töëc àöå chuåp1/250 giêy1/15 giêy 1/8 giêy1/125 giêy
 39. 39. ÚÃ ISO thêëpchêët lûúångaãnh cao hún.Àêy laâchó söë ISO!ISO caâng thêëp thò chêët lûúång cuãa aãnh caâng mõn vaâ àeåp.Viïåcthayàöíiàöånhaåysaánglaâcaáchnhanhnhêëtàïíchuåpàûúåcnhûängaãnhtöëivaâsaáng.Àöå nhaåy saáng thûúâng àûúåc goåi ISO (ISO speed).ISO thêëp044AÃnh àeåp cuãa nhûäng caãnh saáng vaâ töëiÀöå ISO thûúâng cuäng àûúåc xaác àõnh bùçng caác chó söë nhûÀïí chuåp caãnh ngoaâi trúâi aánh saáng nhiïìu.Caác caách chuåp aãnh
 40. 40. Vúái ISO cao, baån coáthïí àùåt töëc àöå nhanhhún thay vò töëc àöåphaãi chêåm.Vñ duå, khi baån chuåp nhûäng caãnh thïí thao trong nhaâ, baån àaämúã khêíu töëi àa nhûng vêîn khöng àuã saáng. Baån seä haå töëc àöåxuöëng, nhûng vò thïë maâ nhûäng chuyïín àöång seä bõ nhoâe ài.Nïëu baån muöën chuyïín àöång àûáng yïn, àöå nhaåy saáng cao seärêët hûäu ñch. Caãm biïën seä trúã nïn nhaåy hún vúái aánh saáng, vaâvò thïë baån coá thïí àùåt töëc àöå chuåp cao hún.ISO cao hûäu ñch cho nhûäng caãnh töëi.Thay àöíi ISO laâ caách dïî nhêët àïí baån chuåpnhûäng caãnh Saáng vaâ Töëi.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL045ISOCaãnh töëi coá thïí chuåp àûúåc maâ khöng bõ rung tay.Vúái ISO cao, töëc àöå maân trêåp tûúng ûáng vúái 1/60 giêy coá thïí sûã duång àûúåc maâ khöng bõ rung tay.PHÊÌN2Àöå nhaåy ISO cao Chuåp caãnh töëi dïî hún.Xem Thiïët lêåp ISO úã trang 30-31.Caáccaáchchuåpaãnh
 41. 41. ISO thêëpISO cao046Hiïåu ûáng tûâ ISOÀöå nhiïîuthêëp choaãnh chêëtlûúång hún.Àöå nhiïîu caolaâm cho aãnh bõhaåt hún.Phoáng toPhoáng toCaác caách chuåp aãnh
 42. 42. 50 100 200 400 800 1600 3200...ISO thêëp cho ñt nhiïîu hún,ISO cao gêy nhiïîu nhiïìu húnNaâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL047ISOthêëp/caoISO 50 vaâ 3200 (6400 hay cao hún nûäa) coá thïí coá úã möåt söë maáy aãnh vúái vaâi thiïët lêåp àùåt biïåt.ISO thêëp ISO caoÀêy laâ möåt ûu àiïím úã maáyaãnh kyä thuêåt söë: Baån coáthïí thay àöíi ISO bêët kò khichuåp aãnhThay àöíi khêíu àöå aãnh hûúãng àïën àöå sêu trûúâng aãnh, thayàöíi töëc àöå aãnh hûúãng àïën traång thaái cuãa chuyïín àöång, àûángyïn hay bõ nhoâe. Vaâ thay àöíi àöå nhaåy saáng seä aãnh hûúãngàïën chêët lûúång cuãa bûác aãnh. Nhû vñ duå úã trang bïn traái, àöånhaåy ISO aãnh hûúãng àïën àöå haåt cuãa aãnh. ISO thêëp aãnh ñthaåt hún.Sûå bõ haåt naây àûúåc goåi laâ àöå nhiïîu (noise). ISO cao laâm choaãnh bõ nhiïíu nhiïìu hún. ÚÃ nhûäng maáy aãnh kyä thuêåt söë múáinhêët coá rêët nhiïìu kyä thuêåt nhùçm giaãm thiïíu sûå nhiïîu naây, vòthïë hònh aãnh vêîn tûúng àöëi àeåp kïí caã úã nhûäng ISO cao.Àöå nhiïîu seä thêëy roä nhêët tûâ ISO 1600 trúã àiBaån coá thïí thay àöíi ISO àïí chuåp nhûängtònh huöëng khaác nhau, àoá coá thïí laânhûäng caãnh trong nhaâ hay ngoaâi trúâi,caãnh saáng hay töëi.PHÊÌN2Xem thïm Àöå nhaåy ISO úã trang 44-45.Xem thïm Thiïët lêåp ISO úã trang 72-73.CaáccaáchchuåpaãnhCaác mûác àöå ISO
 43. 43. Con söë naây thïí hiïån goác nhòn cuãa öëng kñnh.Caách àoåc caác chó söë öëng kñnh"EF" laâ hïå öëng kñnhcuãa Canon. Nïëu laâ"EF-S", nghôa laâ öëngkñnh coá thïí gùæn àûúåctrïn thên maáy Canonmaâ sûã duång caãm biïëncoá kñnh thûúác APS-C.Àêylaâkhoaãngtiïucûåcuãa öëng kñnh. Vaâ vúáihai chûä söë coá nghôaàêy laâ öëng kñnh coáthïí thay àöíi tiïu cûåàûúåc (zoom lens) tûâ28mm àïën 300mm.Con söë naây thïíhiïån àöå múã khêíuàöåtöëiàacuãaöëngkñnh.Noácuängthïíhiïån àêy laâ öëngkñnh "nhanh" hay"chêåm"."IS" viïët tùæt cuãaImage Stabilizer laâ böåchöëng rung hay öínàõnh hònh aãnh, öëngkñnh coá ghi "IS" nghôalaâ coá böå chöëng rungbïn trong.Baån haäy tòm hiïíu möåt chuát kiïën thûácvïì öëng kñnh, noá seä giuáp baån chuåpaãnh thuá võ hún.Möåt khung caãnh rêët röång coá thïí chuåp laåi àûúåc.Con söë nhoã hún thïí hiïångoác nhòn röång hún.Con söë lúán hún thïí hiïån goácnhòn heåp khi cêìn chuåp xa.Möåt öëng kñnh goác nhòn röång coá thïí nhòn thêëymöåt vuâng nhòn röång lúán cuãa khung caãnh.048Thay àöíi goác àöå nhònTiïu cûåöëng kñnhBêy giúâ haäy xem thûã öëng kñnh aãnh hûúãng gò àïën hònh aãnh. Möåt öëng kñnh coá möåtgoác nhòn khaác nhau thïí hiïån khung caãnh baån àang ngùæm."USM" viïët tùæt cuãaUltrasonic Motor,möåt daång àöång cúmaånh giuáp quaá trònhlêëy neát tûå àöångnhanh vaâ rêët ïm.Caác caách chuåp aãnh
 44. 44. ÖËng kñnh 50mm àûúåc goåi laâ öëng kñnh tiïu chuêín (normallens) búãi vò goác nhòn cuäng nhû hònh aãnh phöëi caãnh cuãa öëngkñnh naây gêìn nhû bùçng vúái goác nhòn úã mùæt ngûúâi. Nhûäng öëngkñnh coá àöå daâi tiïu cûå nhoã hún 50mm, àûúåc goåi laâ öëng kñnhgoác röång (wide-angle lens), nhûäng öëng kñnh coá àöå daâi tiïucûå lúán hún 50mm seä àûúåc goåi laâ öëng kñnh têìm xa (telephotolens). ÖËng kñnh goác röång coá thïí nhòn thêëy àûúåc möåt vuângaãnh röång, trong khi öëng kñnh têìm xa duâng àïí chuåp nhûäng vêåtthïí vúái khoaãng caách xa. Haäy thûã thay àöíi nhiïìu öëng kñnh, baånseä khaám phaá nhiïìu àiïìu thuá võ!Haäy thûã caác öëng kñnh khaác nhau coá tiïu cûå ngùæn hún hoùåc daâihún öëng kñnh thöng thûúâng 50mm.Thay àöíi tiïu cûå bùçng caách thay öëng kñnh, hay zoom, baåncoá thïí thay àöíi goác nhòn tûâ röång àïën heåp àïí chuåp aãnh tûâ xa.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL049Vúái öëng kñnh têìm xa, nhûäng vêåt úã rêët xa coá thïí tröng thêëy nhû rêët gêìn vúái baån.Àöå daâitiïu cûåMùåc duâ chuã thïí úã rêët xa, baån coáthïí keáo chuáng laåi, giöëng nhû baånàang úã rêët gêìn àïí chuåp.Tiïu cûåöëng kñnhXem Goác nhòn cuãa öëng kñnh úã trang 50-51.PHÊÌN2Caáccaáchchuåpaãnh
 45. 45. Möîi öëng kñnh coá möåt àöå daâi tiïu cûå riïng àûúåc ào bùçng milimet(mm) nhùçm xaác àõnh àûúåc goác nhòn hay laâ khaã nùng bao phuã cuãaöëng kñnh. Tiïu cûå caâng ngùæn, goác nhòn caâng röång hún vaâ caângdaâi thò goác nhòn heåp hún. Haäy xem thûã tiïu cûå öëng kñnh seä quyïëtàõnh goác nhòn cuãa öëng kñnh ra sao.Goác nhòn cuãa öëng kñnh050ÖËng kñnh aãnh hûúãng àïën aãnh baån chuåp ra saoHaäy àïí maáy aãnh úã möåt chöî vaâ thay àöíi vaâi öëng kñnh,baån haäy xem thûã coá gò khaác:Nhûäng bûác aãnh trïn àûúåc chuåp taåi cuâng möåt võ trñ, chó coáöëng kñnh laâ àûúåc thay àöíi. Baån seä thêëy, tiïu cûå caâng ngùæn,öëng kñnh seä bao phuã röång hún, vaâ tiïu cûå caâng daâi, thò àöåbao phuã heåp hún hay noái caách khaác laâ khung caãnh àûúåc keáolaåi gêìn hún. Söë tiïu cûå gêëp àöi cuäng àöìng nghôa laâ vêåt thïítrong khung aãnh cuäng seä to gêëp àöi lïn.Goác nhòn chuåp phuå thuöåc vaâo öëng kñnh.Caác caách chuåp aãnhViïåc thay àöíi öëng kñnh seä laâm thay àöíi goácnhòn cuäng nhû àöå sêu cuãa aãnh
 46. 46. AÃnh chuåp seä coá hiïåu ûáng khaác nhau, khi baån chuåp chuã thïí úã cuângmöåt goác àöå. Àiïìu chónh sûå phöëi caãnh bùçng caách thay àöíi àöå daâitiïu cûå.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL051Cuâng tiïu cûå, nhûngkhaác goác nhòn cuängcoân tuây vaâo thên maáychuåp aãnh.Hêìu hïët maáy aãnh DSLR sûã duång möåt trong ba daång caãm biïën coá kñch thûúáckhaác nhau: Fullframe tûúng àûúng vúái khöí phim 35mm (24x36mm), hayloaåi khöí nhoã 19x29mm, vaâ loaåi nhoã nhêët laâ 15x23mm. Kñch thûúát caãm biïëncaâng nhoã, cuäng coá nghôa laâ àöå bao phuã caâng heåp. Noá laåi taåo ra hiïåu ûánggoác nhòn heåp hún nhû öëng kñnh tele. Xem thïm úã trang 58-59.Phöëi caãnh cuãa öëng kñnhHaäy thûã xem sûå khaác nhau khi ta chuåp möåt chuã thïí úã möåtgoác àöå khöng àöíi nhûng thay àöíi caác öëng kñnh khaác nhau.Goác nhònvaâ phöëicaãnhMöåt lêìn nûäa khi ta duâng caác öëng kñnh khaác nhau, nhûng vêîngiûä cuâng goác àöå chuåp chuã thïí, baån seä thêëy hêåu caãnh seä thayàöíi khaác nhau. Vúái tiïu cûå öëng kñnh caâng ngùçn, phöëi caãnhphña sau caâng nhiïìu. Vaâ tiïu cûå öëng kñnh caâng daâi, thò caãnhvêåt phña sau nhû gêìn laåi vúái chuã thïí hún. Bùçng caách thay àöíiöëng kñnh (hay thay àöíi àöå daâi tiïu cûå), baån coá thïí thay àöíigoác nhòn cuäng nhû laâ thay àöíi chi tiïët cuãa hêåu caãnh phña sau.Chuã thïí khöng àöíi goác àöå, nhûng hêåu caãnh thay àöíi.PHÊÌN2Caáccaáchchuåpaãnh
 47. 47. Di chuyïín xunh quanh àöëi tûúång vaâ haäy tòm nhûängvõ trñ töët nhêët. Nïëu àoá laâ möåt böng hoa hay laângûúâi naâo àoá, luön luön kiïím tra hêåu caãnh phña sauvaâ tòm ra möåt goác àöå chuåp maâ baån thêëy àeåp nhêët.Sau àoá haäy choån möåt öëng kñnh àïí chuåp khung caãnhmaâ baån muöën.Tòm nhûäng goác seä chuåpSau khi choån àûúåc möåt võ trñ cuäng nhû goác àöåthñch húåp, haäy thûã nhòn bùçng khung ngùæm cuãamaáy. AÃnh vñ duå bïn tröng coá veã húi buöìn buöìn.Trong nhûäng trûúâng húåp nhû thïë, haäy thûã laåigêìn hay luâi xa ra hay zoom gêìn laåi hay xa ralaâm cho aãnh sinh àöång hún.Nïëu baån muöën zoom to húnhay taåo ra caái gò àoá khaác húncho chuã thïí hay böë cuåc aãnh,haäy di chuyïín tòm möåt goácmaáy thñch húåp nhêët.Ngùæm qua khung ngùæm052ÖËng kñnh vaâ goác chuåp aãnhÀêy laâ mêëu chöët àïí möåt bûác aãnh àeåp vúái maáy aãnh DSLR.Thay vò àûáng möåt chöî vaâ zoom túái lui cuâng möåt goác maáy,haäy di chuyïín vaâ thûã úã nhûäng goác maáy khaác, sau cuâng múái laâzoom àïí tin chónh böë cuåc.Àiïìu naây coá thïí baån cho laâ röëi rùæm, nhûng viïåc chuåp möåt bûácaãnh nhû baån àaä hònh dung trûúác àoá, laâ möåt àiïìu thuá võ cuãamaáy aãnh DSLR vaâ noá rêët vui!Àûâng phuå thuöåc vaâo chuyïån zoom túái lui quaá nhiïìuTinh chónh khung aãnhCaác caách chuåp aãnhKhi baån chuåp möåt àöëi tûúång gò àoá, haäy di chuyïínvaâ thûã úã nhiïìu goác àöå khaác nhau.
 48. 48. Àïí coá àûúåc aãnh àeåp, haäy di chuyïín àïí coá võ trñ töët nhêëtNaâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL053ÖËng kñnh goác röång mang möåt phöëicaãnh êën tûúång. Noá rêët thñch húåp choaãnh phong caãnh cuäng nhû nhûängkhöng gian maâ baån khöng thïí luâi xahún àïí chuåp hïët.So vúái bûác aãnh trang bïn traái thò bûác aãnh naây goác àöå chuåpgêìn nhû àùåt böng vaâo chñnh giûäa vaâ chuåp gêìn hún. Vò thïëböng hoa chñnh úã phña trûúác tröng to hún, roä raâng hún vaânöíi bêåt hún búãi vò böng hoa úã hêåu caãnh phñ sau tröng nhoãhún vaâ bõ laâm múâ möåt caách mûúåt maâ.Haäy choån möåt böë cuåc töët nhêëtZoom vaâgoác àöåchuåpHaäy choån öëng kñnh phuâ húåp vúái khung caãnh!Möåt öëng kñnh thöng thûúâng (normallens) cho möåt phöëi caãnh giöëng nhûngmùæt thûúâng baån nhòn. Noá gêìn nhûchuåp àûúåc hêìu hïët caác thïí loaåi.ÖËng kñnh tele keáo nhûäng àöëi tûúång úãxa laåi gêìn húnPHÊÌN2CaáccaáchchuåpaãnhÖËng kñnh goác röångcho nhûäng khungcaãnh cêìn bao quaátÖËng kñnh thöng duångÖËng kñnh tele chonhûäng àöëi tûúång úã xa
 49. 49. 054Taåo Àöå röång vaâ Àöå sêuÖËng kñnh wideDuâng àïí chuåp nhûäng khöng gian röång seä nhêën maånhhún viïåc phöëi caãnh.Vò öëng kñnh wide bao phuã àûúåc möåt khung caãnh röång, nïnsûå phöëi caãnh trûúác sau àûúåc thïí hiïån roä rïåt. Noái caách khaác,caác àöëi tûúång úã tiïìn caãnh vaâ hêåu caãnh seä tröng xa nhau húnso vúái thûåc tïë. Nhûäng vêåt úã gêìn seä tröng to hún vaâ nhûängvêåt úã phña sau seä tröng nhoã hún so vúái bònh thûúâng. Nhûtrong aãnh trïn, khi baån chuåp möåt toâa nhaâ tûâ dûúái lïn vúáimöåt goác cheáo, khung caãnh seä bõ neán laåi, taåo ra möåt bûác aãnhêën tûúång. Gùæn öëng kñnh wide lïn maáy, nhòn vaâo khung ngùæm,tiïën gêìn àïën möåt söë chuã thïí vaâ àûa maáy aãnh lïn xuöëng, baånseä caãm nhêån sûå khaác biïåt roä hún.Nhûäng khoaãng caách nhoã úã thûåc tïë coá thïí àûúåc laâm khaác biïåtrêët lúán trong aãnh chuåp.Caác caách chuåp aãnhVúái maáy aãnh DSLR baån coá thïí dïî daângàiïìu chónh sûå phöëi caãnh.
 50. 50. ÖËng kñnh wide taåo sûå khaác biïåt lúán vïì phöëi caãnh,trong khi öëng kñnh tele laâm bùçng khoaãng caáchtrûúác vaâ sau.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL055ÖËng kñnh teleTiïu cûå vaâsûå phöëicaãnhKhoaãng trûúác vaâ sau seä bõneán laåi gêìn bùçng nhauÖËng kñnh tele taåo nïn hiïåu ûáng ngûúåc laåi so vúái öëng wide.Àöëi tûúång trûúác vaâ sau seä tröng gêìn nhau hún. Nhû trongaãnh trïn, nhûäng con chim tröng rêët ngang bùçng nhau so vúáithûåc tïë.ÖËng kñnh tele coá thïí laâm nhûäng àöëi tûúång trûúác vaâ sau bùçngnhau.Sûã duång öëng kñnh tiïu chuêínBïn caånh nhûäng öëng wide hay tele, baån cuäng àûâng quïn öëngkñnh tiïu chuêín 50mm, noá taåo ra sûå phöëi caãnh giöëng nhû mùætbaån àang nhòn. Caác lens zoom vúái khoaãng tiïu cûå coá àiïímchñnh giûäa laâ 50mm, seä thñch húåp duâng nhû möåt lens chñnh.Baån coá thïí thêëy àûúåc sûå khaác biïåt cuãa viïåc thay àöíi tiïu cûåtûâ ngùæn àïën daâi vaâ hiïíu àûúåc viïåc duâng öëng wide hay tele.PHÊÌN2Caáccaáchchuåpaãnh
 51. 51. 056Caác caách chuåp aãnhPhoáng toPhoáng toPhoáng toThiïët lêåp Chêët lûúång aãnh chuåpChoån kñch thûúác aãnh phuâ húåp vúái cöng viïåc baån seä laâm.Nhêën phñm [Menu] vaâ choån "Recordingquality".Khi phoáng to, baån seä thêëy khaác biïåt úã chi tiïët cuãahònh aãnh.Chêët lûúång aãnh tùng dêìn tûâ S àïën Màïën L. AÃnh chuåp úã kñnh thûúác L coá thïíphoáng to àûúåc maâ khöng bõ tònh traån vúähònh.Hònh aãnhHònh aãnhHònh aãnhL[Lúán]M[trung bònh]S[Nhoã]
 52. 52. Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL057Chêëtlûúångaãnh chuåpPHÊÌN2Phoáng to Phoáng toCaáccaáchchuåpaãnhMaáy aãnh kyä thuêåt söë cho pheáp baånchoån lûåa chêët lûúång aãnh chuåp.Möåtchoånlûåakhaác,baåncoácaáctuâychoånFinevaâNormalchochêëtlûúångaãnhchuåp.Finehay Normal coá thïí àûúåc choån úã caã bakñch thûúác aãnh trïn.Baãng chêët lûúång aãnh chuåpChêët lûúång chuåp Kñch thûúác inL [Large] Fine A3 hoùåc lúán húnCho kñch thûúác in lúánM [Medium] Fine M [Medium] Normal A5-A4S [Small] Fine S [Small] Normal A6 hoùåc nhoã hún(Bûu thiïëp,...)L [Large] NormalVò chêët lûúång Large/Fine laâ töët nhêët,nïn baån coá thïí choån thiïët lêåp naây moåiluác. Tuy nhiïn, caã hai Large vaâ Finelaâm dung lûúång aãnh lúán hún. Kïët quaãlaâ baån seä chuåp àûúåc ñt aãnh hún trïncuâng möåt theã nhúá.Dung lûúång dûä liïåu cuãa kñch thûúác L lúánhún S vaâ chêët lûúång Fine lúán hún Normal."Fine" cho aãnh mõn húnLarge/Fine photo Large/Normal photo[Large]L[Medium]M[Small]S
 53. 53. 058Caãm biïën hònh aãnh (sensor) cuãa maáy DSLRCoá ba kñch thûúác sensor cho maáy aãnh DSLRPhoâng traánh buåi baám trïn sensorXêëp xó 19x29mm(APS-H size)24x36mm(Full frame)Sensor full-frame coákñch thûúác bùçng vúáikñch thûúác cuãafilm 35mmVúái nhûäng sensor nhoãnhûng coá söë pixel bùçngvúái söë pixel cuãa sensorlúán, sensor lúán seä coákñnh thûúác möîi pixellúán hún. Kñch thûúácpixel lúán seä nhaåy saánghún vaâ cho hònh aãnh chêëtlûúång hún. Vò thïë, chêët lûúånghònh aãnh khöng chó phuå thuöåcvaâo söë àiïím aãnh trïn maáy.Xêëp xó 5x7mm(1/1.8 inch)Xêëp xó 15x23mm(APS-C size)Kñch thûúácsensor úã nhûängmaáy aãnh du lõchLuön luön àêåy nùæp maáy aãnh vaâ öëng kñnhNïëu coá buåi dñnhtrïn bïì mùåt sen-sor, noá coá thïí hiïånlïn aãnh baån chuåpdaång möåt vuângxaám nhoã. Vò thïë,haäy thay öëng kñnhmöåt caách nhanhchoáng, vaâ luön giûäthên maáy vúái nùæpche khi thaáo öëngkñnh ra.Coá thïí duâng boáp thöíi àïí thöíi bay buåibïn trong thên maáy hay trongmiïång löëng kñnh.
 54. 54. Vúái sensor lúán, maáy aãnh DSLR coá thïí àaåt àûúåchònh aãnh coá chêët lûúång rêët cao.Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL059Vúái sensor lúán, kñch thûúác caác pixel cuäng lúán hún. Caácpixel lúán seä nhaåy saáng hún vaâ cho kïët quaã ghi hònh chêëtlûúång hún.Nhúá laâ coá ba daång sensor phöí biïën, caác sensor lúán thûúângàûúåc duâng trïn maáy DSLR laâ:Full-frame nhû trïn film 35mm,APS-H nhoã hún möåt chuát vaâ nhoã nhêët laâ APS-C. Sensor nhoãhún seä cho vuâng nhòn aãnh nhoã hún trïn cuâng möåt öëng kñnhkhi ngùæm chuåp. Nghôa laâ hònh aãnh bõ cùæt cuáp ài (crop). So vúáihònh aãnh trïn full-frame, hònh aãnh trïn sensor APS-H bõ cùætcuáp 1.3x vaâ trïn APS-C bõ cùæt cuáp 1.6x. Nhên tó söë crop naâyvúái tiïu cûå cuãa lens, baån seä coá àûúåc goác nhòn tûúng trïn lenscoá tiïu cûå àoá.Maáy aãnh coá sensor lúán laâ mêëu chöët àïí coá àûúåc chêët lûúång aãnh caoSensorKñch thûúác sensor cuäng aãnh hûúãng àïën àöå bao quaát cuãa aãnh trïn cuâng möåt loaåi lens.Vúái öëng kñnh50mmVúái cuâng möåt loaåi lens, sensor nhoã hún seä cho goác nhòn aãnh nhoã hún, vaâ aãnh hûúãnglïn kïët quaã aãnh chuåp.Full-frame sensor APS-H size sensor APS-C size sensorToaân khungaãnh bao quaátbúãi maáy aãnhfilm 35mmÀöå bao quaát aãnhtûúng àûúngvúái lens 50mmÀöå bao quaát aãnhtûúng àûúng vúáilens 65mmÀöå bao quaát aãnhtûúng àûúng vúáilens 85mmPHÊÌN2CaáccaáchchuåpaãnhSensor coân àûúåc goåi laâ “caãm biïën hònh aãnh” hay laâ “tïë baâo caãm quang”Khi baån nghe rùçng möåt maáy aãnh coá X megapixels.Noá nghôa laâ coá bêëy nhiïu àiïím aãnh (pixels) trïn sensor àoá.
 55. 55. Dïî daâng àïíchuåp aãnh àeåpPHÊÌN 3
 56. 56. Haäy tòm hiïíu nhûäng àiïìu cúbaãn vïì maáy aãnh DSLR àïíchuåp laåi nhûäng hònh aãnhmaâ baån yïu thñch.
 57. 57. 062Chuêín bõÖËng kñnh thay àöíi àûúåcKhaã nùng sûã duång àûúåc nhiïìu loaåiöëng kñnh khaác nhau laâ möåt ûu àiïímlúán vúái maáy aãnh DSLR. Baån coá thïíchuåp àûúåc nhûäng bûác aãnh khaácnhau vúái öëng kñnh goác röång, öëngkñnh têìm xa hay öëng Macro.062Sûã duång chïë àöå Full Auto (tûå àöång hoaân toaân)Maáy aãnh cêìn pin àïí hoaåt àöång.Haäy chùæc chùæn laâ baån àaä saåc pin.PinCung cêëp nùng lûúång cho maáy aãnhvaâ öëng kñnh. Trûúác khi chuåp, baånhaäy àaãm baão laâ pin àaä àûúåc saåcàêìy. Baån cuäng nïn mang theo pindûå phoâng.Theã nhúáNhûäng hònh aãnh àaä chuåp seä àûúåc lûutrûä vaâo theã nhúá dûúái daång dûä liïåuhònh aãnh. Do maáy aãnh DSLR coá àöåphên giaãi cao, nïn lyá tûúãng nïëu ta coámöåt theã nhúá dung lûúång 1GB trúã lïhoùåc nhiïìu theã nhúá.Thên maáy (body)Ngaây nay, nhiïìu maáy aãnh DSLR súãhûäu àöå phên giaãi rêët cao, 15 triïåuàiïím aãnh hoùåc hún nûäa. Mang àïënnhûäng sùæc maâu àeåp hún vaâ chopheáp baån in nhûäng bûác aãnh lúán hún.Giöëng maáy aãnh, theã nhúá laâ nhûäng thiïët bõ chñnh xaác. Theã dïî hûhoãng ghi gùåp chêën àöång vêåt lyá, trong vaâi trûúâng húåp, theã coá thïí bõhû hoãng hoaân toaân. Theã nhúá cuäng dïî hû hoãng khi gùåp buåi, nûúác vaâtônh àiïån. Khi ta cho theã vaâo hay lêëy theã ra khoãi maáy aãnh, haäy thaotaác nhanh; vaâ luön luön àïí theã khöng sûã duång trong bao àûång.Khöng chaåm vaâo nhûäng àiïím tiïëp xuác trïn caånh cuãa theã. Tônh àiïåncoá thïí phaá huãy dûä liïåu.Baão quaãn theã nhúá àuáng caáchKhöng chaåm vaâo nhûängàiïím tiïëp xuác trïn caånhcuãa theã. Tônh àiïån coá thïíphaá huãy dûä liïåu.Keã thuâ cuãa theã nhúá laâbuåi vaâ chêën àöång vêåt lyá.Haäy chùæc chùæn laâ cêët theãtrong bao àûång.Baãng dûúái vñ duå söë lûúång aãnh chuåp coá thïí lûu trûä aáp duång cho maáy aãnh 10 triïåu àiïím aãnh vúái àõnh daång laâ JPEG Large/FineDung lûúång theã nhúáMúái bùæt àêìu, baån haäy sûã duång àöå tûå àöång hoaântoaân. Sau naây, khi baån àaä biïët nhiïìu hún, haäythûã sûã duång nhûäng chïë àöå úã cú baãn vaâ tiïëp theolaâ caác chïë àöå tûå saáng taåo.Dung lûúångtheã 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB130 260 520 1040 2080Söë aãnh lûutrûä (xêëp xó)Vuâng saáng taåoChïë àöå tûå àöångVuâng cú baãnChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Sûã duång chïë àöå chuåp tûå àöång hoaân toaân
 58. 58. 063PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângSûãduångchïëàöåchuåptûåàöånghoaântoaânChuåp aãnh sûã duång chïë àöå Full Auto063Chïë àöå tûå àöånghoaân toaânMaáy aãnh tûå àöång laâm nhûäng thao taác:canh neát, chónh cên bùçng trùæng, töëc àöå ,khêíu àöå, ISO ... Àeân flash tñch húåp trïnmaáy cuäng hoaåt àöång tûå àöång. Trong chïëàöå naây, bêët kyâ ai cuäng coá thïí dïî daângchuåp àûúåc möåt bûác aãnh.Chïë àöåFull AutoVúái nhiïìu ngûúâi, möåt chiïëc Vúái maáy aãnh DSLR mang àïën êëntûúång laâ khoá sûã duång. Tuy nhiïn, nïëu baån trang bõ vaâi kiïënthûác cú baãn, noá cuäng khaá dïî sûã duång.Têët caã baån cêìn laâ chiïëc maáy aãnh, möåt caái öëng kñnh, möåt caáitheã nhúá àïí lûu trûä hònh aãnh, vaâ möåt cuåc pin àaä àûúåc saåc.Àöëi vúái Vúái maáy aãnh DSLR Canon EOS, öëng kñnh coá thïíthay àöíi àûúåc. Vúái möåt öëng kñnh zoom thöng thûúâng, baåncoá thïí chuåp àûúåc nhûäng têëm aãnh goác röång vaâ nhûäng aãnh têìmxa vûâa phaãi. Vúái öëng kñnh goác röång tiïu cûå ngùæn hún, baånchuåp àûúåc nhûäng têëm aãnh goác röång hún. Vaâ vúái möåt öëngkñnh têìm xa tiïu cûå daâi hún, baån coá thïí chuåp àûúåc nhûäng têëmaãnh têìm xa hún. Vúái möåt öëng kñnh Macro, baån coá thïí chuåpcêån caãnh àûúåc nhûäng chuã thïí nhoã nhû hoa coã vaâ cön truâng.Chïë àöå Full Auto rêët dïî daâng àïí chuåp aãnhXem laåihònhCoá khaã nùng xem laåi aãnh àaä chuåp trïnmaân hònh LCD cuãa maáy aãnh laâ möåtàiïìu tuyïåt vúâi khaác cuãa maáy aãnh kyäthuêåt söë noái chung vaâ DSLR noái riïng.Cêìm thên maáy vaâ öëng kñnh chùæcbùçng 2 tay, eáp 2 tay saát vaâo cú thïí.Tuy nhiïn, khöng nïn göìng cûáng quaámûác.EÁp tay nùçm dûúái saát vaâo cú thïí àïítùng cûúâng sûå vûäng chùæc.Cêìm maáy àuáng caáchTû thïë maáy ngang Tû thïë maáy àûángXem vïì Àöå Saáng úã trang 74.
 59. 59. 064064Bùæt giûä khoaãnh khùæc (Program AE)AÃnh chuåp trong khi chúi vúái möåt con meâo con trong vûúân. Con meâo húi mïåt vaâ àaä ngaáp.Khoaãnh khùæc àaä àûúåc giûä laåi möåt caách tuyïåt vúâi bùçng chïë àöå Program AEGiûä laåi nhûängkhoaãnh khùæctuyïåt vúâi nhêëtKhi xoay nuám vùån chónh chïë àöå sang P(Program AE), maáy aãnh seä tûå àöång chónhtöëc àöå vaâ khêíu àöå phuâ húåp vúái àöå saángcuãa chuã thïí vaâ möi trûúâng. Khöng giöëngchïë àöå tûå àöång hoaân toaân, trong chïë àöåProgram AE, baån coá thïí tûå chónh cênbùçng trùæng, giaá trõ ISO, àeân flash v.v...Phaãn ûáng tûác thò ngaycaã vúái nhûäng khoaãnhkhùæc quyïët àõnhProgram AE (P)Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng
 60. 60. 065PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLMaáy aãnh tûå chónh khêíu àöå vaâ töëc àöå cho phuâ húåp vúáicaãnh àang chuåp065Trong chïë àöå tûå àöång hoaân toaân, àa söë caác thöng söë àûúåcmaáy thiïët lêåp tûå àöång. Sau möåt thúâi gian, baån caãm thêëy coáthïí laâm töët hún maáy, vaâ muöën tûå chónh möåt vaâi thöng söë.Àoá laâ luác baån duâng chïë àöå Program AE. Xoay nuám vùånchónh chïë àöå sang “P” .Program AE cho pheáp baån tûå chónh möåt vaâi thöng söë. Baåncoá thïí thay àöíi buâ trûâ saáng, cên bùçng trùæng, giaá trõ ISO, bêåt/tùæt àeân flash.Töëc àöå vaâ khêíu àöå vêîn àûúåc thiïët lêåp tûå àöång búãi maáy aãnh.Khi baån muöën têåp trung chuåp àûúåc têëm aãnh àeåp nhêët theoyá baån muöën, Program AE laâ phuâ húåp nhêët. Program AE chora nhûäng têëm aãnh àeåp trong hêìu hïët caác trûúâng húåp. “AE” laâviïët tùæt cuãa Auto Exposure, nghôa laâ phúi saáng tûå àöång. Pro-gram AE laâ phúi saáng tûå àöång theo chûúng trònh àõnh sùén.Thay àöíi möåt vaâi thöng söë vaâ vêîn chuåp tûå àöång.ProgramAEBaån tûå chónh möåt vaâithöng söë. Noá giöëngnhû laâ möåt chïë àöå tinchónh àûúåc so vúái chïëàöå Full AutoProgram AE (P)PHÊÌN3Chó cêìn bêëm nuátchuåp àïí chuåpFull AutoChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângThayàöíiphúisaáng
 61. 61. 066066Ngoaâi con caá heo, caác boåt nûúác cuäng ngûngàoång möåt caách tuyïåt vúâi. Hònh aãnh naây chócoá àûúåc vúái töëc àöå chuåp rêët nhanh.Cuá lao lïn cuãa con caá heonhû ngûng àoång trongthúâi gian.Khi xoay nuám vùån chuyïín chïë àöåsang Tv, baån chónh töëc àöå chuåp vaâmaáy aãnh seä tûå àöång chónh khêíu àöåchuåp. Àêy goåi laâ chïë àöå chuåp ûutiïn töëc àöå chuåp. Bùçng caách àiïìukhiïín töëc àöå chuåp, baån coá thïí laâmngûng àoång (àoáng bùng) hoùåc laâmnhoâe caác haânh àöång.Rêët phuâ húåp cho aãnhthïí thao, thuá vêåtvaâ nhûäng chuã thïíchuyïín àöång khaácChïë àöå chuåp ûu tiïntöëc àöå (Tv)Xem phêìn töëc àöå chuåp úã trang 40-43Trong chïë àöå ûu tiïn töëc àöå chuåp, baån seä chónh töëc àöå chuåp. Baån coá thïí laâmngûng àoång haânh àöång vúái möåt töëc àöå chuåp nhanh, hoùåc laâm nhoâe noá vúái möåttöëc àöå chuåp chêåm (1/30 giêy hoùåc chêåm hún). Ghi nhúá laâ baån khöng thïí duângtöëc àöå chuåp cao vúái möåt söë caãnh töëi. Trong trûúâng húåp àoá, haäy tùng giaá trõ ISOhoùåc sûã duång möåt öëng kñnh coá giaá trõ khêíu àöå töëi àa lúán hún, hay coân goåi laâ öëngkñnh saáng (nhanh) hún.Hiïåu ûáng cuãa töëc àöå chuåpThiïët lêåp töëc àöå chuåp (töëc àöå cuãa maân trêåp)Töëc àöå chuåp1/1000 giêyChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng
 62. 62. 067PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL067Ngûng àoång hoùåc laâm nhoâe haânh àöångChïë àöå ûutiïn töëc àöåNhûäng böng hoa lay àöång búãi gioá àûúåc cöë yá laâm nhoâe bùçng caách sûã duång töëcàöå chuåp thêëp. Möåt sûå diïîn taã gioá laâm lay àöång hoa tuyïåt vúâi.Laâm nhoâe chuyïín àöång àïí caãnh tröng êën tûúång.Möåt töëc àöå chuåp chêåm coá thïí laâm nhoâe chuyïín àöång hoùåc khung caãnhtheo yá muöën. Àoá laâ möåt caách àïí tùng thïm saáng taåo. Doâng chaãy núi thaácnûúác hay laá bõ gioá thöíi laâm lay àöång coá thïí àûúåc laâm nhoâe ài, àïí cho têëmhònh nhòn sinh àöång hún. Thêåm chñ àöëi vúái aãnh thïí thao, coá thïí sûã duångtöëc àöå chuåp chêåm têìm 1/30 giêy hay 1/15 giêy àïí laâm nhoâe ngûúâi vêånàöång viïn, vaâ úã nhêën maånh vaâo chuyïín àöång.Ngoaâi ra, trong chïë àöå chuåp Manual (M), baån coá thïí sûã duång chïë àöå Bulb(B) àïí chuåp nhûäng vò sao trïn bêìu trúâi àïm.Thïí hiïån chuyïín àöång trong hònhTöëc àöå chuåp1 giêyTöëc àöå chuåp1/60 giêyXem phêìn chïë àöå chuåp Manual úã trang 70-71Xem phêìn töëc àöå Bulb úã trang 115ChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângThayàöíiphúisaáng
 63. 63. 068068Laâm chuã vuâng múâ hêåu caãnh (bùçng khêíu àöå)Möåt öëng kñnh têìm xa seä dïî laâm múâ hêåu caãnh. Sûã duång khêíu àöå lúán nhû f/5.6 cuängtaåo ra hêåu caãnh nhoâe, àeåp.Möåt hêåu caãnh múâ seä laâm cho hònh nhòn mïìm maåi húnKhi xoay nuám vùån chuyïín chïë àöåsang Av, baån chónh khêíu àöå chuåpvaâ maáy seä tûå àöång chónh töëc àöåchuåp. Baån coá thïí chónh khêíu àöå àïíthay àöíi vuâng aãnh roä hay vuâng nhoâehêåu caãnh trong aãnh chên dung vaâaãnh macro.Cho nhûäng caãnh töëihoùåc laâm múâ hêåu caãnh:Chïë àöå chuåp ûu tiïnkhêíu àöå (Av)Xem phêìn hiïåu ûáng cuãa khêíu àöåúã trang 36-39Trong chïë àöå chuåp ûu tiïn khêíu àöå, baån chónh khêíu àöå chuåp vaâ maáy seä tûå àöångchónh töëc àöå chuåp. Khêíu àöå lúán nhû f/2.8 (söë f nhoã), vuâng aãnh roä seä trúã nïn heåp.Àiïìu naây dêîn àïën hêåu caãnh rêët laâ nhoâe, vaâ nïëu úã tiïìn caãnh coá chuã thïí, têëm hònh coáthïí seä tröng nöíi bêåt. Lêëy vñ duå, chên dung cuãa möåt ngûúâi hay cuãa möåt böng hoa naâoàoá seä tröng nöíi bêåt hún trïn möåt nïìn hêåu caãnh nhoâe. Khêíu àöå lúán hún cuäng chopheáp baån sûã duång töëc àöå chuåp cao hún khi cêìn thiïët.Hiïåu ûáng cuãa khêíu àöå chuåpChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng
 64. 64. 069PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLThay àöíi khêíu àöå àïí laâm cho hêåu caãnhnhòn roä hoùåc nhoâe069ÚÃ khêíu àöå f/5.6, caái cêy úã gêìn vaâ xa nhêët nhòn húi nhoâe. Vò thïí, khêíu àöå f/22 àûúåcduâng àïí laâm cho caã haâng cêy nhòn roä.Têët caã caác cêy àïìu roä.Khi àùåt khêíu àöå úã f/11 hay f/16, vuâng aãnh roä trúã nïn röång hún, tiïìncaãnh vaâ hêåu caãnh àïìu nhòn roä , laâm cho toaân böå têëm aãnh nhòn neát. Caáchnaây rêët phuâ húåp vúái chuåp aãnh àaám àöng hay chuåp phong caãnh.Chó söë f lúán cho hònh aãnh neát húnBêëm nuát xem trûúácvuâng aãnh roä àïí kiïímtra vuâng aãnh roäNgay caã khibaån àaä thay àöíikhêíu àöå, baånseä khöng thêëyàûúåc hiïåu quaãtrong khungngùæm cho àïënkhi baån bêëm nuát xem trûúác vuâng aãnh roä(DOF preview)BêëmChïë àöåûu tiïnkhêíu àöåPHÊÌN3Xem vuâng aãnh roä úã trang 38ChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângThayàöíiphúisaáng
 65. 65. 070070Laâm chuã thöng söë chuåp (chïë àöå chuåp Manual)Seä khoá àïí chuåp möåt caãnh ngûúåc saáng, khi maâ caác thöng söë chuåp tûå àöångseä thay àöíi rêët nhiïìu khi baån di chuyïín àïí thay àöíi goác chuåp. Haäy tûå taychónh khêíu àöå vaâ töëc àöå seä hiïåu quaã trong nhûäng trûúâng húåp naây.Thöng söë chuåp cöë àõnh seä hiïåu quaã trongàiïìu kiïån aánh saáng phûác taåpKhi baån xoay nuám vùån chónh chïë àöåchuåp sang M, baån seä àiïìu chónh caã töëcàöå chuåp vaâ khêíu àöå chuåp. Baån coá thïíkiïím tra viïåc àuáng saáng bùçng caách nhònvaâo thang ào saáng trong khung ngùæm,hoùåc chuåp thûã röìi xem laåi trïn maân hònhLCD. Chïë àöå chuåp Manual seä giuáp chothöng söë chuåp khöng bõ thay àöíi khibaån thay àöíi böë cuåc.Chïë àöå chuåp Manualcuäng phuâ húåp vúái caãnhcoá chïnh lïåch vuângsaáng vuâng töëi caoChïë àöå chuåp Manual (M)Töëc àöå chuåp 1/1600 giêy,khêíu àöå chuåp f/14Sûã duång chïë àöåmanual seä töët hún chocaãnh ngûúåc saángChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng
 66. 66. 071PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChónh khêíu àöå chuåp vaâ töëc àöå chuåp theo yá baån071Khi möåt nguöìn saáng maånh xuêët hiïån trong khung hònh,mûác àöå àuáng saáng cuãa têëm aãnh seä thay àöíi rêët nhiïìu khichuã thïí di chuyïín hay khi nguöìn saáng thay àöíi võ trñ.Trong trûúâng húåp àoá, haäy sûã duång chïë àöå Manual. Tûåchónh thöng söë khêíu àöå vaâ töëc àöå cho phuâ húåp coá thïí laâhúi khoá khùn, nhûng möåt khi baån àaä laâm àûúåc, thöng söëbaån chónh seä khöng thay àöíi khi chuã thïí di chuyïín hoùåcaánh saáng chuyïín hûúáng. Chïë àöå chuåp manual coá thïí aápduång cho rêët nhiïìu chuã àïì: chên dung, thïí thao, xe cöå dichuyïín, caãnh ngûúåc saáng, bêìu trúâi àïm v.v... Àêìu tiïn, haäychuåp thûã möåt têëm vaâ xem laåi trïn maân hònh LCD. Thay àöíithöng söë chuåp cho àïën khi baån àaåt àûúåc têëm aãnh baånmuöën.Sûã duång chïë àöå manual cuäng àïí tùng thïm kinh nghiïåm vïìnhiïëp aãnh.Àaåt àûúåc àuáng thöng söë chuåp, khöng bõ aãnh hûúãng khi aánh saáng thay àöíiChïë àöåManualCúâ bay phêìn phêåt trong gioá, phña sau laâ mùåt trúâi trïn nïìn trúâixanh. Cúâ bay liïn tuåc laâm aánh saáng thay àöíi liïn tuåc. Nhûngvúái chïë àöå manual, aãnh vêîn àûúåc chuåp àuáng saáng.Vúái caãnh coá àöå tûúng phaãn cao, chïë àöåmanual rêët hiïåu quaãTöëc àöå 1/500 giêy, khêíu àöå f/19ChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângThayàöíiphúisaáng
 67. 67. 072072Thay àöíi giaá trõ ISOVò caãnh töëi, ISO 400 àaä àûúåc choån. Töëc àöå nhanh àaäàûúåc sûã duång nïn duâ khöng coá chên maáy, aãnh chuåp ravêîn àeåp.Giaá trõ ISO cao cho pheáp sûã duång töëc àöåchuåp nhanh hún trong nhûäng caãnh töëi.Vúái phim, baån phaãi àùåt giaá trõ ISO cho caã cuöån. Vúái maáy aãnh kyä thuêåt söë,baån coã thïí thay àöíi giaá trõ ISO cho tûâng têëm aãnh.Chên maáy khöng thïí sûãduång àûúåc núi chöën àöngngûúâi qua laåi. ISO 800 vaâmöåt töëc àöå chuåp àuã nhanhàûúåc sûã duång trong têëmhònh naây.Giaá trõ ISO caothuêån tiïån chochuåp caãnh banàïmChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi giaá trõ ISO3
 68. 68. 073PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângThayàöíigiaátrõISOThiïët lêåp giaá trõ ISO cho phuâ húåp vúái àöå saáng cuãahònh aãnh073Möëi tûúng quangiûäa giaá trõ ISO vaâchêët lûúång aãnhGiaá trõ ISO caâng thêëp thò hònh aãnh caâng mõn.Giaá trõ ISO tùng caâng cao thò hònh aãnh caângbõ vúä haåt nhiïìu. Haäy ghi nhúá àiïìu naây khithiïët lêåp giaá trõ ISO cho phuâ húåp vúái caãnhchuåp.Thiïët lêåpgiaá trõ ISOMöåt bêìu trúâi nùæng trongxanh khöng cêìn duâng àïëngiaá trõ ISO cao. Sûã duånggiaá trõ ISO thêëp nhêët laâ100 àïí àaåt chêët lûúånghònh aãnh cao nhêët maâaãnh khöng bõ nhiïîu haåt.Giaá trõ ISO thêëpcho chêët lûúånghònh aãnh caoBöng hoa dûúái boáng rêmàaä àûúåc chuåp àuáng saángBöng hoa dêm buåt àang núã naây nùçm dûúái boáng cuãa haângcêy. Mùåc duâ tröng noá khaá töëi, hònh chuåp ra coá veã seä bõ nhoâe.Bùçng caách sûã duång ISO 200, töëc àöå chuåp àaä nhanh hún möåtbûúác saáng so vúái ISO 100. Hònh aãnh chuåp ra khaá neát.Trong caác chïë àöå chuåp saáng taåo (P, Av, Tv, M), baån coá thïí tûå do thiïëplêåp giaá trõ ISO cho möîi lêìn chuåp. Khi baån thay àöíi giaá trõ ISO, töëc àöå chuåpvaâ khêíu àöå chuåp cuäng seä thay àöíi theo, trong cuâng caãnh baån àang chuåp.Haäy choån giaá trõ ISO phuâ húåp vúái àöå saáng cuãa caãnh hoùåc cuãa chuã thïí. Lêëyvñ duå, vúái caãnh ngoaâi trúâi nhiïìu nùæng, baån haäy sûã duång ISO 100 hoùåc 200.Chêët lûúång hònh aãnh seä rêët töët. Vúái caãnh coá ñt aánh saáng hún nhû buöíisaáng súám, luác trúâi mûa hay caãnh ban àïm maâ baån khöng thïí duâng chênmaáy, haäy sûã duång ISO 400, ISO 800 hay cao hún. Nhû vêåy, baån coá thïíchuåp vúái töëc àöå nhanh hún, haån chïë àûúåc aãnh bõ nhoâe do rung maáy.Giaá trõ ISO thêëp hún cho chêëtlûúång hònh aãnh cao hún.100 (Low) (High) 3200ISO speedImage qualityNoiseFine RoughMinimal MaximumXem phêìn giaá trõ ISO úã trang 44-453
 69. 69. 074Xem laåi hònh àaä chuåpNïëu muöën chùæc rùçng hònh aãnh àaä àuángneát, xem laåi hònh aãnh bùçng maân hònhLCD vaâ haäy phoáng to noá lïn. Vaâ baån seäbiïët laâ noá àaä àuáng neát hay chûa.074Tûå àöång canh neát búãi maáy aãnh (AI Focus)Maáy aãnh coá thïí canh neát ngay caã vúái chuã thïí àang chuyïín àöång, nïëu maáyàang àùåt úã chïë àöå tûå àöång choån àiïím lêëy neát vaâ chïë àöå canh neát laâ AIFocus. Thêåm chñ nïëu chuã thïí di chuyïín ra ngoaâi vuâng giûäa khung hònh,maáy vêîn tiïëp tuåc baám theo vaâ canh neát. Haäy àïí maáy aãnh têåp trung vaâoviïåc canh neát vaâ baån têåp trung vaâo viïåc bùæt àûúåc khoaãnh khùæc tuyïåt vúâinhêët cuãa chuã thïí àang chuyïín àöång. Trong chïë àöå chuåp tûå àöång hoaântoaân, maáy aãnh sûã duång chïë àöå lêëy neát AI Focus.Canh neát tûå àöång möåt chuã thïí àangchuyïín àöångKhi chuã thïí nùçm giûäa khung hònh, maáy aãnh coá thïí tûå àöång canh neát(AF). Bêëm nuát chuåp xuöëng möåt nûãa (nûãa coâ), maáy aãnh seä canh neát.Chó maáy aãnh vaâo chuã thïívaâ maáy tûå àöång canh neát.Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neátPhoáng to aãnh àïí xemchi tiïët hún4
 70. 70. 075PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângCanhneátChuåpMaáy seäcanh neátBêëm nuát chuåp nheå nhaâng.075AI FocusThao taác canh neátKhöng coá gò xaãy raVõ trñ nuát chuåp Khung ngùæmVõ trñ ban àêìuÀiïím AF àaä vaâo àuáng neát seä nhêëpnhaáyBêëm xuöëng möåt nûãaAÃnh àaä àûúåc chuåpBêëm xuöëng hïët4
 71. 71. 076076Canh neát taåi àiïím mong muöën (One Shot AF)Vúái phong caãnh, caác toâa nhaâ vaâ nhûäng chuã thïí tônh khaác, baån muöën chuáng thêåt roä neát. Thay vò àïí maáy aãnh tûå àöång canh neát, haäychuyïín sang chïë àöå lêëy neát One Shot AF. Röìi baån tûå choån trûúác àiïím AF, canh neát, khoáa neát vaâ chuåp têëm aãnh baån muöën.One Shot AF phuâ húåp vúái chuåp chuã thïí baån yïu thñchHoa àaâo núã röå trûúác möåt nhaâ thúâ. AÃnh àûúåc böë cuåc àïí thêëy möåt phêìn nhaâ thúâ.Do khöng coá chuã thïí naâo di chuyïín, chïë àöå AF àûúåc chuyïín sang One Shot AF.Nhûäng böng hoa àaâo núã àûúåc canh àuáng neát. Hoa àaâo, trúâi xanh, nhaâ thúâ , têët caãàïìu coá maâu sùæc rûåc rúä.Maáy aãnh canh neátngay lêåp tûácThuã thuêåt canh neátChoån trûúác möåt àiïím AF vaâ canh neát vaâo núi baån muöënÀiïím AF àûúåcchoån seä canhneát àuáng ngaymùåt ngûúâi phuånûäNïëu coá vêåt gò àêëy nùçmtrûúác chuã thïí baån muöënchuåp, maáy coá thïí canhneát nhêìm vaâo àêëy. Nïëuàiïìu naây xaãy ra, haäychoån trûúác àiïím AF phuâhúåp vaâ canh neát vaâochuã thïí.Choån àiïím AF nùçm úãvuâng mùåt cuãa ngûúâiphuå nûäChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neát4
 72. 72. 077PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângCanhneátMaáy aãnh tûåàöång canh neátKhi chuã thïí àaäroä neát, böë cuåclaåi têëm hònhChuåpCanh neát taåi núi khöng coá àiïím AF077One ShotAFSûã duång khoáa neátVõ trñ nuát chuåp Khung ngùæmAÃnh àaä àûúåc chuåpBêëm xuöëng hïëtGiûä nguyïn nuát chuåpBêëm xuöëng möåt nûãaVúái khoáa neát, baån coá thïí böë cuåc bûác aãnh bêët kyâ núi àêuNïëu baån lúäbuöng nuátchuåp, haäylaâm laåi tûâàêìu.21214
 73. 73. 078078Canh neát möåt chuã thïí chuyïín àöång (AI Servo AF)Möåt öëng kñnh têìm xa àûúåc sûã duång àïícanh neát con choá àang chaåy naây. Vúái AIServo AF vaâ chïë àöå chuåp liïn tiïëp, baåncoá thïí chuåp àûúåc nhûäng chuã thïí chuyïínàöång nhanh nhû thïë naây. Hïå thöëng canhneát tûå àöång hoaåt àöång liïn tuåc.Baån coá thïí canh neát möåtcon choá àang chaåyBaån nghô seä laâ khoá khùn àïí chuåp àûúåc nhûäng chuã thïí chuyïínnhanh àöång nhû xe húi, thuá vêåt hay vêån àöång viïn. Tuynhiïn, baån vêîn coá thïí canh neát chñnh xaác àûúåc nhûäng chuãthïí naây chó bùçng caách chuyïín sang chïë àöå canh neát AI Servo,àïí maáy tûå àöång choån àiïím AF vaâ sûã duång chïë àöå chuåp liïntiïëp.Chuåp chuã thïí chuyïín àöång dïî daâng vúái chïë àöå AF liïn tuåcChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neát4
 74. 74. 079PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângCanhneátMaáy aãnh coá thïí canh neát liïn tuåc ngay caã khi chuã thïíàang chuyïín àöång079F) AI SERVOAFKhi baån bêëm vaâ giûä nuát chuåp xuöëng möåt nûãa, maáyaãnh seä canh neát liïn tuåc. Maáy cuäng seä àoaán trûúác võtrñ cuãa chuã thïí vaâo thúâi àiïím têëm aãnh àûúåc chuåp.Àêy goåi laâ canh neát tûå àöång dûå àoaán trûúác.AI SERVO AF hiïåu quaã vúái thuá vêåt,xe àua, vêån àöång viïn, vaâ caác chuãthïí chuyïín àöång nhanhkhaác. Nuát chuåp coá 2 võ trñ. Võ trñ möåt nûãakñch hoaåt canh neát tûå àöång. Nïëubaån buöng nuát chuåp, baån seä phaãicanh neát laåi tûâ àêìu bùçng caách bêëmnuát chuåp xuöëng möåt nûãa lêìn nûäa.Bêëm vaâ giûä nuát chuåpxuöëng möåt nûãa.Canh neát liïn tuåc coá thïíbùæt theo àûúåc chuã thïíàang tiïën àïën gêìn hayàang luâi ra xa4
 75. 75. 080080Canh neát tay (Manual Focusing)ÚÃ trong súã thuá, maáy aãnh thûúâng seä canh neát nhêìm vaâo haâng raâosùæt phña trûúác con chim. Maáy aãnh àûúåc chuyïín sang canh neát tay àïícanh roä neát úã mùæt con chim.Canh neát tay (MF) vúái chuãthïí àaä àõnh.Canh neát tûå àöång coá thïí hoaåt àöång khöng töët vúái caãnh chó coámöåtmaâunhûbêìutrúâixanhhaycaãnhcoáàöåtûúngphaãnrêëtthêëp.Vaâ nïëu coá vêåt thïí chùæn trûúác chuã thïí vaâ maáy aãnh (nhû möåthaâng raâo sùæt), maáy coá thïí seä canh neát vaâo vêåt chùæn àêëy. NïëuAF khöng duâng àûúåc, haäy chuyïín sang MF. Trïn öëng kñnh,chuyïín chïë àöå canh neát sang MF. Möåt söë lens cho pheáp baånxoay voâng canh neát vaâ canh neát maâ khöng cêìn phaãi chuyïínsang chïë àöå MF.Thónh thoaãng, MF hoaåt àöång töët hún AFChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neát4
 76. 76. 081PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângCanhneátNïëu AF khöng duâng àûúåc, haäy chuyïín sang MF081Canh neáttayCanh neát tay (MF)Sûã duång voâng canh neát Khung ngùæmÀiïím àuángneát úã quaá gêìnÀiïím àuáng neátnùçm trïn khuönmùåtTöëtÀiïím àuáng neátúã quaá xaTûâ vö cûåc, tûâ tûâ xoayvoâng canh neát sangphaãiXoay voâng canh neátsang phaãi hoùåc traái,cho àïën khi chuã thïíroä neát.Nïëu baån xoay voâng canh neát nhiïìu quaá vaâ àiïím àuáng neátkhöng nùçm núi àaä àõnh, haäy xoay noá trúã vïì bïn traáiPHÊÌN34
 77. 77. 082082Thay àöíi chïë àöå ào saáng(chïë àöå ào saáng)Trong chïë àöå chuåp tûå àöång hoaân toaân, chïë àöå Program AEhay caác chïë àöå khaác, aãnh àûúåc chuåp àuáng saáng nhúâ maáy aãnhào àöå saáng cuãa aánh saáng ài vaâo öëng kñnh. Möåt maáy aãnh coánhiïìu chïë àöå ào saáng.Chïë àöå ào saáng àûúåc sûã duång phöí biïën nhêët laâ ào saáng toaâncaãnh. Maáy seä phaát hiïån võ trñ cuãa chuã thïí, àöå saáng töíng thïí,àöå saáng cuãa hêåu caãnh v.v... vaâ tñnh toaán têët caã àïí xaác àõnhàöå phúi saáng húåp lyá nhêët. Chïë àöå naây phuâ húåp vúái hêìu hïëtcaác chuã thïí, caác caãnh chuåp.Ào saáng trung têm ûu tiïn ào vuâng trung têm giûäa khunghònh.Ào saáng möåt phêìn chó ào saáng giúái haån möåt vuâng nhoã nùçmúã giûäa khung hònh, thûúâng àûúåc sûã duång trong caãnh ngûúåcsaáng, khi maâ coá sûå chïnh lïåch lúán giûäa vuâng saáng vaâ vuâng töëi.Vaâ ào saáng àiïím, thûúâng coá trïn nhûäng maáy aãnh chuyïnnghiïåp, ào saáng möåt vuâng nhoã hún nûäa, àïí coá thïí àaåt àûúåckïët quaã ào saáng chñnh xaác nhêët.Sûã duång chïë àöå ào saáng phuâ húåp vúái caãnh àang chuåpChoån chïë àöå ào saángÀo saáng toaân caãnh Chïë àöå ào saáng tiïu chuêín cuãa àa söë caác maáy aãnh. Chïë àöå àosaáng àa nùng hiïåu quaã vúái hêìu hïët caác chuã thïíThay àöíi chïë àöå ào saáng laâm cho aãnh chuåp ra saáng töëi khaác nhau trong cuâng möåt caãnhÀo saáng toaân caãnh Ào saáng trung têm Ào saáng möåt phêìn測光モード測光モード測光モードÀo saáng trung têmÀo saáng ûu tiïn vuâng úã giûäa khung ngùæm vaâ tñnh trung bònh caácphêìn coân laåi測光モードÀo saáng möåt phêìn Ào saáng möåt vuâng nhoã úã giûäa khung ngùæm. Hiïåu quaã khi caãnh coácaã vuâng saáng lêîn vuâng töëi, caãnh ngûúåc saáng.Ào saáng àiïím Ào saáng möåt vuâng nhoã hún ào saáng möåt phêín úã giûäa khungngùæmThay àöíi chïë àöå àosaáng taåi dêy測光モード測光モード測光モードChuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi chïë àöå ào saáng5
 78. 78. 083PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângThayàöíichïëàöåàosaángBònh thûúâng, haäy sûã duång ào saáng toaân caãnh, vaâ chuyïín sangào saáng trung têm hay ào saáng möåt phêìn khi cêìn thiïët.083Chïë àöå àosaángBònh thûúâng,haäy sûã duångchïë àöå naây. Phuâhúåp vúái àa söëcaác caãnh chuåp.Sûã duång khi chuã thïí chñnh nùçmgiûäa khung hònhSûã duång cho trûúâng húåp caãnh coáchïnh lïåch lúán vïì vuâng saáng vaâvuâng töëi. Ào saáng toaân caãnh coáthïí cho kïët quaã khöng töët trongtrûúâng húåp naâyÀo saángtoaân caãnh測光モードÀo saáng möåt phêìn測光モードÀo saáng trung têm測光モード5
 79. 79. 084Nhiïìu ngûúâi hay böë cuåc cho chuã thïínùçm giûäa khung hònh. Àiïìu naây dêînàïën têëm aãnh nhòn àún àiïåu.Chuã thïí nùçmgiûäa khung hònhBöë cuåc qua khung ngùæmTêëm aãnh tröng khöngnöíi bêåt vaâ khaá buöìn teãKhöng di chuyïín chuã thïí, di chuyïín maáy aãnh túái gêìn vaâ húi lïåch vïìphña dûúái bïn traái chuã thïí. Hêåu caãnh àûúåc thïm vaâo, tùng thïm chiïìusêu vaâ chuã thïí nhòn haâi hoâa hún vúái khung caãnh.Chuã thïí nùçmmöåt bïnHêåu caãnh àûúåc thïí hiïån, tùng thïm chiïìusêu, laâm cho têëm hònh thïm sinh àöång.Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Böë cuåc6
 80. 80. 085PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângBöëcuåcNhòn qua khung ngùæm àïí quyïët àõnh böë cuåc têëm aãnhnhû thïë naâoVúái möåt Vúái maáy aãnh DSLR, baån nhòn qua khung ngùæmnhûäng thûá baån seä chuåp. Baån cuäng seä nhòn xem chuã thïí àaäroä neát hay chûa.Trong hêìu hïët trûúâng húåp, ào saáng vaâ canh neát seä àûúåcthûåc hiïån tûå àöång búãi maáy aãnh. Tuy nhiïn, böë cuåc têëm aãnhchó coá thïí àûúåc thûåc hiïån búãi chñnh baån. Àiïìu naây coá thïíhúi khoá nhûng laâ phêìn rêët thuá võ cuãa nhiïëp aãnh. Khöng coáböë cuåc chñnh xaác tuyïåt àöëi. Nhûng coá nhûäng böë cuåc laâmcho têëm aãnh trúã nïn àeåp hún. Möåt vñ duå laâ, khöng nïn àùåtchuã thïí ngûúâi vaâo giûäa khung hònh, nhû baån àaä xem úã trangbïn caånh. Khi mùåt chuã thïí nùçm úã giûäa, hai bïn traái vaâ phaãiseä nhòn àïìu nhau, têëm aãnh seä tröng àún àiïåu. Haäy thûã àïíchuã thïí lïåch sang möåt bïn vaâ xem baån coá thïm àûúåc hêåucaãnh hay thûá gò àoá thuá võ vaâo têëm aãnh khöng. Cuäng nïn xemxeát coá thûá gò khöng vûâa mùæt trong khung hònh, nhêët laâ phñaböën goác.Chñnh baån böë cuåc têëm aãnh chûá khöng phaãi maáy aãnhXem phêìn khung ngùæm úã trang 20Khi baån nhòn qua khung ngùæm, baån coá thïí khöng àïí yáàïën böën goác. Chó cho àïën khi baån nhòn thêëy bûác aãnh, baåncoá thïí múái chuá yá àïën nhûäng vêåt laâm hoãng aãnh chuåp. Àïícoá têëm aãnh àeåp hún, haäy nhòn kyä caã khung ngùæm, baogöìm luön böën goác.Nhûäng vêåt khöng vûâa mùætcoá thïí laâm hoãng têëm hònhHaäy kiïím tra böën goác khung ngùæm,loaåi boã nhûäng vêåt gêy phên taánchuá yá àïí böë cuåc têëm aãnh àeåp húnBöë cuåcKiïím tra böën goáckhung ngùæm trûúáckhi chuåp6
 81. 81. 086Khi trúâi mêy muâ, xïë chiïìu hay buöíi töëi, sûã duång töëc àöå chuåpchêåm laâ cêìn thiïët. Tuy nhiïn, töëc àöå chuåp chêåm seä dêîn àïënhònh bõ nhoâe do rung maáy. Baån coá thïí haån chïë rung maáyàïën möåt mûác àöå naâo àoá bùçng caách cêìm maáy chùæc vaâ bêëmnuát chuåp nheå nhaâng. Baån coá thïí sûã duång öëng kñnh coá chöëngrung ( IS ) àïí tùng khaã nùng haån chïë rung maáy. ÖËng kñnh coáchöëng rung thêåt tuyïåt vúâi khi baån khöng thïí sûã duång chênmaáy. Tuy nhiïn, vúái töëc àöå chuåp thêåt chêåm, rung maáy vêînlaâm hònh bõ nhoâe.Àêëy laâ luác chên maáy seä giuáp baån. Vúái caãnh ban àïm, caãnh cêìnchêët lûúång àùåc biïåt cao... chên maáy vaâ dêy bêëm laâ cêìn thiïët.Choån möåt chên maáy coá chên àuã daây, àûúåc laâm tûâ vêåt liïåu töëtàïí àaåt àûúåc sûå vûäng chùæc cao nhêët.Haån chïë rung maáy seä cho têëm aãnh àeåp húnRung maáy laâm nhoâeaãnhMaáy aãnh phaãi àûúåc giûä chùæcchùæn khi chuåp caãnh ban àïmPhuå kiïån àïí haån chïë rung maáyKhöng àeåp ÀeåpBa phuå kiïån haån chïë àûúåc rung maáySûã duång dêy bêëm vúái möåtmaáy aãnh àùåt trïn chên maáyseä àaãm baão khöng coá rungmaáy khi baån bêëm nuát chuåpChên maáySûã duång chên maáy laâ caách hiïåuquaã nhêët àïí haån chïë rung maáyDêy àiïìu khiïín tûâ xaBêåt chïë àöå chöëng rung, töëc àöå chuåp seä coáhiïåu quaã tûúng àûúng töëc àöå nhanh húnhai hoùåc ba bûúác saáng.ÖËng kñnh coá chöëng rung (IS)Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Phuå kiïån7
 82. 82. 087PHÊÌN3Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRChuåpaãnhàeåpmöåtcaáchdïîdaângPhuåkiïånLùæp àùåt àïí maáy aãnh àûúåc öín àõnh087Xem nhoâe úã trang 30-31Xem giaá trõ ISO úã trang 44-45Tùng giaá trõ ISO chopheáp duâng töëc àöåchuåp nhanh húnRung maáy coá thïí àûúåc haån chïë bùçng caáchsûã duång chên maáy hoùåc bùçng töëc àöå chuåpnhanh hún. Töëc àöå chuåp nhanh hún coân haånchïë nhoâe hònh do chuã thïí chuyïín àöång.4. Gùæn maáy aãnh vaâo chên maáy3. Múã röång chên maáy ra hïët cúä2. Keáo daâi caác chên àïën chiïìu caoàaä àõnh1. Núái loãng caác chên cuãa chên maáytûâ dûúái lïn trïnTûåa vaâo möåt vêåt gò àoá Àùåt maáy aãnh lïn möåt vêåt gò àoáNïëu baån khöng thïí sûã duång chên maáySûã duång chên maáy àuáng caáchNïëu baån khöng coá chên maáy hoùåc khöngthïí sûã duång noá, giûä cho maáy öín àõnhbùçng cú thïí hoùåc bùçng vêåt naâo àoá.Caách dûång chên maáySûã duång dêybêëmMúã röång chênmaáy ra hïët cúäÀùåt chên maáytrïn möåt nïìnvûäng chùæcChên maáy7
 83. 83. PHÊÌN 4Vúái maáy aãnh DSLR
 84. 84. Sûã duång cên bùçng trùæng,àeân flash, vaâ nhûäng tñnhnùng khaác cuãa maáy aãnh àïínêng cao khaã nùng chuåpaãnh cuãa baån
 85. 85. Picture Style Chên dung090Àiïìu chónh maâu sùæc vúái Picture StyleMaâu xanh lam vaâ maâu xanh luåc seä àûúåc nhêën maånh, bêìu trúâi vaânhûäng haâng cêy seä hún sinh àöång hún. AÃnh cuäng seä sùæc neát tûâtiïìn caãnh dïën hêåu caãnh.Cho bêìu trúâi xanh vaâ hêåu caãnh roä neátVúái maáy aãnh DSLR cuãa Canon cung cêëp sùén nhûäng PictureStyle khaác nhau, möîi phong caách coá maâu sùæc, àöå tûúng phaãn...khaác nhau, vaâ phuâ húåp vúái caác àöëi tûúång chuåp khaác nhau.6 Picture Style àûúåc cung cêëp laâ: “Tiïu chuêín” (Standard),“Chên dung” (Portrait), “Phong caãnh” (Landscape), “Trungtñnh” (Neutral), “Chên thêåt” (Faithful), vaâ “ Àún sùæc” (Mono-chrome).Choån lûåa Picture Style khaác nhau seä laâm thay àöíi caách thïí hiïåncuãa baån vúái bûác aãnh chuåp.Maáy aãnh coá sùén 6 Picture StylePicture Style naây laâm cho da trúã nïn mûúåt maâ vaâ mïìm maåi,mang àïën caãm giaác vïì möåt ngûúâi khoãe maånh.Cho laân da khoãe maånh vaâ mïìm maåiÀêy laâ Picture Style àa duång, cho ra maâu sùæc àeåp vaâ hònhaãnh neát. Phuâ húåp vúái hêìu hïët caác àöëi tûúång chuåp.Maâu sùæc trong vaâ sinh àöångBaån coá thïí choån möåt trongnhûäng Picture Style àïí thay àöíimaâu sùæc vaâ phong caách khaácnhau cho tûâng bûác aãnh.Picture Style Tiïu ChuêínSûã duång nhûäng tñnh nùng cuãa maáy aãnh “Àöå saáng” vaâ “Sùæc maâu”Picture Style Phong CaãnhÀïí phuâ húåp hún vúái khung caãnh hoùåc chuã thïí chuåp, baån coá thïí thay àöíi möåt chuátvïì maâu sùæc cuãa bûác aãnh bùçng Picture Style
 86. 86. Picture StyleTrung TñnhChoån Picture Style giöëng nhû laâ baån choån loaåi film àïí àaåtàûúåc hiïåu quaã mong muöën khaác nhau091Picture StylePHÊÌN4Picture StyleChên ThêåtMaâu sùæc cuãa chuã thïí nhòn seägiöëng vúái maâu sùæc àûúåc thïí hiïåndûúái aánh saáng coá nhiïåt àöå maâu5200K.Thñch húåp khi baån muöënnhòn thêëy maâu sùæc vaâ chi tiïët thûåcsûå cuãa chuã thïíMaâu sùæc vaâ chi tiïëtàûúåc thïí hiïån gêìnvúái thûåc tïë nhêëtPicture Styleàún sùæcAÃnh chó coá maâu àen vaâ trùæng, têåp trung thïíhiïån hònh daång cuãa chuã thïë, vaâ caác vuângsaáng, vuâng töëi. Baån cuäng coá thïí thay àöíi àöåtûúng phaãn bùçng böå kñnh loåc maâu tñch húåpsùén trong maáy hay chuyïín töng maâu Sepia.Chó thïí hiïån hònh daångvaâ aánh saángPicture Style naây cho aãnh ñt maâusùæc, tûúng phaãn thêëp àïí giûä àûúåcchi tiïët töëi àa cuãa chuã thïí. Phuâ húåpcho xûã lyá hêåu kyâ.AÃnh möåc chûa xûãlyá, phuâ húåp àïí laâmhêåu kyâÀùåc àiïím cuãa caác kiïíu Picture StyleTiïu chuêín (Standard)AÃnh nhòn chung sùæc neát vaâ sinh àöångvaâ thûúâng àûúåc thiïët lêåp mùåc àõnh.Chên dung (Portrait)Laân da seä saáng vaâ mïìm maåi hún.Phong caãnh (Landscape)Maâu àoã, vaâng, xanh seä rûåc rúä hún.Trung tñnh (Neutral)Maâu sùæc vaâ àöå sùæc neát àûúåc giaãm nheå.Chên thûåc (Failful)AÁo, toác vaâ nhûäng chi tiïët khaác àûúåc thïíhiïån nhû baån nhòn thêëy bùçng mùæt thêåtÀún sùæc (Monochrome)Hònh aãnh trùæng àen àûúåc nhêën maånhvúái nhûäng vuâng saáng vaâ vuâng töëi.Cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLR”uâamcæùS“âav”gnáasåöÀ“hnãayáamaãucgnùnhnñtgnäûhngnåudãûS1
 87. 87. ”uâamcæùS“âav”gnáasåöÀ“hnãayáamaãucgnùnhnñtgnäûhngnåudãûS 1Thay àöíi àöå neát, àöå tûúngphaãn, àöå baäo hoâa maâu vaâtöng maâu baån thñch092Thïm Picture Style múáiVúái Picture StyleTiïu chuêínVúái hònh aãnh àûúåc chuåp tûâ maáy aãnh kyä thuêåt söë, àêy laâ böën thöng söë cú baãn baån coá thïí tûå àiïìu chónh: “àöå neát” (Sharpness) xaácàõnh àöå sùæc neát caác àûúâng viïìn. “Àöå tûúng phaãn” (Contrast) xaác àõnh àöå chuyïín tûâ vuâng saáng sang vuâng töëi. “Àöå baäo hoâa maâu”(Saturation) xaác àõnh cûúâng àöå cuãa maâu sùæc. “Töng maâu” (Hue) xaác àõnh nïìn maâu chung cuãa bûác aãnh. Bùçng caách thay àöíi caác thöngsöë naây, baån àaä thay àöíi caách thïí hiïån cuãa bûác aãnh.Böën thöng söë cú baãn cuãa aãnh kyä thuêåt söëÀöå neÀ

×