Successfully reported this slideshow.

C# co ban 9

549 views

Published on

c sharp

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C# co ban 9

 1. 1. Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net
 2. 2. Lập trình cơ sở dữ liệu Data Stored into Database Client ADO.net Data access technology
 3. 3. Lập trình cơ sở dữ liệu Client-Server Application Client Server Provides data to client Client Software Database
 4. 4. Lập trình cơ sở dữ liệu Data Access Components Database User Server Running Database Database Requests data Sends data Server Down Client Software Requests data Error Message DAC (ODBC, OLE DB, ADO, ADO.net)
 5. 5. Giới thiệu về ADO.Net Hỗ trợ bởi .Net Platform Sử dụng công nghệ XML để chuyển đổi dữ liệu. Tương tác với tất cả các loại cơ sở dữ liệu. Khả năng thực thi nhanh . Sử dụng cho các loại ứng dụng client-server .
 6. 6. Giới thiệu về ADO.Net ADO.net architecture Middle-tier Database XML Presentation Tier Data Tier XML
 7. 7. Connection ADO ADO.NET Command Recordset XxxConnection XxxCommand DataSet XxxTransaction XxxDataReader XxxDataAdapter Mô hình chuyển đổi giữa ADO và ADO.NET
 8. 8. Các loại .NET Data Provider <ul><li>XxxConnection – for example, SqlConnection </li></ul><ul><ul><li>XxxTransaction – for example, SqlTransaction </li></ul></ul><ul><ul><li>XxxException – for example, SqlException </li></ul></ul><ul><ul><li>XxxError – for example, SqlError </li></ul></ul><ul><li>XxxCommand – for example, SqlCommand </li></ul><ul><ul><li>XxxParameter – for example, SqlParameter </li></ul></ul><ul><li>XxxDataReader – for example, SqlDataReader </li></ul><ul><li>XxxDataAdapter – for example, SqlDataAdapter </li></ul>
 9. 9. Mô hình ADO .NET Object DataSet SQL Server .NET Data Provider OLE DB .NET Data Provider SQL Server 7.0 (and later) OLEDB sources (SQL Server 6.5)
 10. 10. Connected và Disconnected trong ADO.NET SqlConnection SqlDataAdapter DataSet SQL Server 7.0 (and later) SQL Server 7.0 (and later) SqlConnection SqlCommand SqlDataReader
 11. 11. ADO.NET và XML <ul><li>ADO.NET được tích hợp chặt chẽ với XML </li></ul><ul><li>Dùng XML trong một ứng dụng disconnected ADO.NET </li></ul>DataSet DataSet XML Web Services Request data 1 SQL query 2 Results 3 XML 4 Updated XML 5 SQL updates 6 Data Source Client

×