Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iv

495 views

Published on

Chính sách phát triển của EU

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iv

 1. 1. IV. Chính sách phát triển của châu Âu 4.1 Chính sách phát triển của châu Âu hiện nay -Tổng khuôn khổ phát triển : hành động của châu Âu trong lĩnh vực liên minh phát triển dựa trên nguyên tắc hiệu quả viện trợ, phối hợp giữa các nước thành viên và cộng đồng quốc tế và sự nhất quán của chính sách châu Âu với mục tiêu phát triển. -Đồng thuận châu Âu về phát triển xác định khuôn khổ chung cho các hành động Liên minh và các quốc gia thành viên,Liên minh cam kết đặc biệt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ của Liên Hiệp Quốc, tất cả các vị trí khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động đó. 4.2 Nguyên tắc viện trợ 4.2.1 Đồng thuận về phát triển -Liên minh châu Âu là nhà tài trợ hàng đầu thế giới về phát triển chiếm 55% tổng số.Tuy nhiên hiệu quả của viện trợ châu Âu có thể và phải được tăng lên thông qua những nổ lực đổi mới để cải thiện sự phối hợp và hài hòa.Tuyên bố này trình bày một tầm nhìn chung để hường dẫn các hoạt động của EU trong lĩnh vực hợp tác phát triển. Tóm Tắt Ngày 20 Tháng 12 năm 2005 Chủ tịch Ủy ban Quốc hội và Hội đồng đã ký tuyên bố mới về chính sách phát triển của EU, "sự đồng thuận của châu Âu", trong đó, lần đầu tiên trong năm mươi năm hợp tác, xác định khuôn khổ các nguyên tắc chung mà trong đó EU và các nước thành viên sẽ thực hiện các chính sách phát triển của họ trong một tinh thần bổ sung. Phần thứ nhất: tầm nhìn phát triển của EU Điều này một phần đầu tiên của việc kê khai đặt ra các mục tiêu và nguyên tắc trên cơ sở của các nước thành viên và cộng đồng cam kết với một tầm nhìn chung. Kể từ khi trưởng mục tiêu là xoá đói giảm nghèo trên toàn thế giới trong bối cảnh phát triển bền vững , EU đang tìm cách đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỉ , mà tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã đóng góp, cụ thể là vào năm 2015. Những mục tiêu này là: i. Để loại bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói. ii. Để đạt được phổ cập giáo dục tiểu học. iii. Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. iv. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. v. Để cải thiện sức khỏe bà mẹ. vi. Để chống lại HIV / AIDS, sốt rét và các bệnh khác. vii. Để đảm bảo tính bền vững môi trường. viii. Để thiết lập một quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển. Nó cũng có quan điểm rằng mục tiêu cơ bản xóa đói giảm nghèo được liên kết chặt chẽ với các mục tiêu bổ sung của chương trình khuyến mãi của quản trị tốt và tôn trọng nhân quyền, những được chia sẻ giá trị nền tảng của EU. Cuộc chiến chống đói nghèo cũng có nghĩa là đạt được một sự cân bằng giữa các hoạt động nhằm phát triển con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo ra tăng trưởng kinh tế và của cải để mang lại lợi ích cho người nghèo. Các nguyên tắc chung của hoạt động hợp tác phát triển là quyền sở hữu và quan hệ đối tác, đối thoại chính trị sâu sắc, sự tham gia của xã hội dân sự, bình đẳng giới và cam kết liên tục để ngăn ngừa trạng thái mong manh. Các nước đang phát triển chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển của mình, nhưng Liên minh châu Âu chấp nhận chia sẻ trách nhiệm và trách nhiệm cho các nỗ lực chung trong quan hệ đối tác thực hiện. EU đã cam kết tăng ngân sách viện trợ cho 0,7% tổng sản phẩm quốc gia vào năm 2015, mục tiêu chia sẻ tạm thời là 0,56% vào năm 2010, một nửa của sự gia tăng viện trợ sẽ được dành cho Châu Phi. Nó sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho các nước kém phát triển nhất và các quốc gia thấp và trung bình thu nhập. Phân bổ nguồn lực sẽ được hướng dẫn bởi các tiêu chí khách quan và minh bạch
 2. 2. dựa trên nhu cầu và hiệu suất.Nguyên tắc tập trung sẽ hướng dẫn các cộng đồng trong nước và các chương trình khu vực. Điều này có nghĩa là lựa chọn một số giới hạn các lĩnh vực ưu tiên cho hành động. Chất lượng của viện trợ sẽ là vô cùng quan trọng đối với EU, sẽ đảm bảo việc giám sát các cam kết của mình để tối đa hóa hiệu quả viện trợ, đặc biệt là bằng cách thiết lập mục tiêu cụ thể cho năm 2010. Quốc gia sở hữu, nhà tài trợ phối hợp và hài hòa, bắt đầu ở cấp trường, liên kết trên hệ thống quốc gia người nhận, và định hướng kết quả là những nguyên tắc cốt lõi trong lĩnh vực này. Cơ chế viện trợ nhiều hơn dự đoán sẽ được tăng cường để giúp các nước đối tác để lên kế hoạch có hiệu quả. EU sẽ thúc đẩy điều phối tốt hơn và bổ sung giữa các nhà tài trợ bằng cách làm việc hướng tới chương trình phát triển vì cộng đồng dựa trên chiến lược đối tác quốc gia và các quy trình, cơ chế thực hiện phổ biến và sử dụng các thỏa thuận đồng tài trợ. Nó cũng sẽ thúc đẩy tính nhất quán trong chính sách phát triển trong nhiều lĩnh vực. Phần thứ hai: thực hiện chính sách phát triển cộng đồng Chính sách cộng đồng và các chính sách của các nước thành viên trong lĩnh vực này phải bổ sung cho nhau. Các giá trị thêm vào chính sách của Cộng đồng trên toàn thế giới sự hiện diện của mình, chuyên môn trong viện trợ phân phát, vai trò trong việc thúc đẩy sự nhất quán giữa chính sách và thực hành tốt nhất và tạo điều kiện thuận lợi phối hợp và hài hòa, ủng hộ cho dân chủ, nhân quyền, tốt quản trị và tôn trọng quốc tế pháp luật, và vai trò của nó trong việc thúc đẩy sự tham gia trong xã hội dân sự và đoàn kết Bắc - Nam. Hợp tác phát triển là một thành phần chính của một tập hợp rộng lớn hơn của các biện pháp bên ngoài mà phải phù hợp và bổ sung. Các tài liệu lập trình - đất nước, giấy tờ chiến lược khu vực và chủ đề phản ánh điều này loạt các chính sách và đảm bảo tính thống nhất giữa chúng. Để đáp ứng nhu cầu tuyên bố của các nước đối tác, cộng đồng sẽ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:i. Thương mại và hội nhập khu vực.ii. Môi trường và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng.iii. Nước và năng lượng.iv. Phát triển nông thôn, nông nghiệp và an ninh lương thực.v. Quản trị, dân chủ, nhân quyền và hỗ trợ cho cải cách kinh tế và thể chế.vi. Phòng ngừa xung đột và mong manh của nhà nước.vii. Phát triển con người và gắn kết xã hội và việc làm. Cộng đồng sẽ tăng cường lồng ghép liên quan đến một số vấn đề liên quan đến nguyên tắc chung áp dụng cho bất kỳ sáng kiến và kêu gọi những nỗ lực trong nhiều lĩnh vực. Chúng bao gồm dân chủ, quản trị tốt, nhân quyền, các quyền của trẻ em và người dân bản địa, bình đẳng giới, tính bền vững môi trường và cuộc chiến chống HIV / AIDS. Các loại tài trợ sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của mỗi nước, ưu đãi, nơi có điều kiện cho phép, viện trợ ngân sách. Cách tiếp cận của cộng đồng sẽ được dựa trên kết quả và các chỉ số hiệu suất. Hầu hết các cộng đồng viện trợ sẽ tiếp tục được cung cấp như không được hoàn trả khoản trợ cấp, đặc biệt thích hợp cho các nước nghèo nhất và cho những người có khả năng hoàn trả. Hỗ trợ cộng đồng và chất lượng của viện trợ được cung cấp đã được cải thiện như là kết quả của cải cách viện trợ bên ngoài theo sáng kiến của Ủy ban trong năm 2000. Các cải thiện khác sẽ được thực hiện trong các lĩnh vực như hệ thống thông tin và sẽ được tiếp tục chuyển giao quyền lực cho các đoàn. Ủy ban sẽ mất tài khoản của các bài học kinh nghiệm từ việc đánh giá chính sách phát triển cộng đồng châu Âu thông qua vào năm 2000 và sẽ đảm bảo rằng Đồng thuận phát triển Châu Âu được đưa vào thực hiện trong các chương trình phát triển cộng đồng ở tất cả các nước đang phát triển. LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI
 3. 3. Thông tin liên lạc của Ủy ban Hội đồng và Nghị viện châu Âu 21 Tháng 6, 2007 - Báo cáo thường niên năm 2007 về chính sách phát triển của Cộng đồng Châu Âu và thực hiện hỗ trợ bên ngoài trong năm 2006 [ COM(2007)349 cuối cùng không công bố trong Công báo] Trong năm 2006, EU phân bổ EUR 9,8 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Năm được đánh dấu bởi những thay đổi lớn trong EU quản lý hợp tác phát triển của nó, bao gồm cả quyết định để trả tiền đặc biệt chú ý đến sự gắn kết chính sách để phát triển, thông qua các chiến lược khu vực phản ánh những ưu tiên chính của EU, các đơn giản hóa các công cụ trợ giúp bên ngoài (trong đó đặc biệt là tạo ra các công cụ tài chính cho hợp tác phát triển và các công cụ dân chủ nhân quyền), thiết lập một khuôn khổ để tăng hiệu quả viện trợ và cải tiến cách thức mà kết quả được đánh giá. Ủy ban Truyền thông Hội đồng và Nghị viện châu Âu ngày 22 tháng Sáu năm 2006 - Báo cáo thường niên năm 2006 về chính sách phát triển của Cộng đồng Châu Âu và thực hiện hỗ trợ bên ngoài trong năm 2005 [ COM(2006)326 cuối cùng được công bố trong công báo] Trong năm 2005, EU cam kết tăng gấp đôi mức hiện tại của ODA vào năm 2010 và đã dành EUR 6,2 tỷ đồng về cung cấp viện trợ phát triển.Trong chiến lược chính sách hàng năm cho năm 2005, mục tiêu phát triển của Ủy ban để xem xét và mở rộng quy mô đóng góp của EU cho các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và để khởi động một cơ sở nước EU. Cộng Đồng và các nước thành viên cũng đã ký Tuyên bố Paris về hiệu quả viện trợ .Và tuyên bố chính sách phát triển mới ba bên (Đồng thuận châu Âu về Phát triển) đã được xác nhận. Ưu tiên đặc biệt cho năm 2005 là châu Phi, với sửa đổi của Hiệp định Cotonou , thực hiện của cơ sở hòa bình và việc soạn thảo một chiến lược của Eu đối với châu Phi. 4.2.2 Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỉ (MDGs):12 điểm kế hoạch hành động Nỗ lực hơn nữa để đạt đươc tất cả Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỉ (MDGs) vào năm 2015, mặc dù tiến bộ đáng kể đã được thực hiện ở một số khu vực nhất định. Do đó ủy ban trình bày một kế hoạch hành động trung hạn để đẩy nhanh tiến độ.Kế hoạch hành động đã được sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng một vị trí chung châu Âu tại Liên Hiệp Quốc “Hội Nghị Thượng đỉnh Thiên Niên Kỉ” tổ chức tại New York từ ngày 20-22 tháng 9. TÓM TẮT Liên minh châu Âu (EU) đã thực hiện để giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỉ (MDGs) vào năm 2015. Các nước đang phát triển đã không đạt được tiến bộ bằng một số lĩnh vực và khu vực đáng kể phía sau. Ví dụ, các cải tiến đã được thực hiện trong việc giảm nghèo đói cùng cực, và trong các lĩnh vực giáo dục tiểu học và tiếp cận với nước. Nhưng 1,4 tỷ người vẫn sống trong nghèo đói cùng cực (51% trong số họ ở Sub-Saharan Châu Phi) và một phần sáu dân số thế giới thiếu dinh dưỡng. Có rất ít tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, hoặc có liên quan để truy cập để vệ sinh. Đạt được các cam kết hỗ trợ phát triển chính thức EU đã cam kết tăng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đến 0,7% tổng thu nhập quốc dân (GNI) vào năm 2015. Cam kết này cần phải được tôn trọng, bất chấp những khó khăn liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Do đó, Ủy ban đề nghị:i. Thiết lập các kế hoạch hành động hàng năm để tối ưu hóa việc thực hiện nguồn vốn ODA.ii. Tăng cường cơ chế trách nhiệm của EU, dựa trên một đánh giá về ODA.iii. Ban hành luật quốc gia cho thiết lập các mục tiêu ODA. Ngoài ra, Ủy ban kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế khác để tăng sự đóng góp của họ phù hợp với EU ODA. Nâng cao hiệu quả viện trợ EU cần phải tăng cường hiệu quả của viện trợ phát triển và sự phối hợp của các diễn viên khác nhau có liên quan. Từ quan điểm này, Ủy ban đề nghị cụ thể để:
 4. 4. i. dần dần sử dụng một khuôn khổ chương trình chung và một chu kỳ chương trình duy nhất cho EU và các nước thành viên vào năm 2013.ii. giới thiệu một khung hoạt động cho hiệu quả viện trợ, phân công lao động , minh bạch kinh phí, trách nhiệm lẫn nhau của EU và các nước đang phát triển.iii. khuyến khích các nhà tài trợ khác để thực hiện theo các nguyên tắc hiệu quả viện trợ. Kế hoạch hành động để đẩy nhanh tiến độ hướng tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Để đẩy nhanh tiến độ hướng tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Ủy ban đề nghị:i. Mục tiêu là một ưu tiên quốc gia và dân số là xa phía sau, bao gồm các quốc gia trong các tình huống mong manh và các nước kém phát triển (LDC).ii. Nhắm mục tiêu các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mà là xa phía sau và nâng cao tác động của chính sách châu Âu ngành, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng của sức khỏe, giáo dục, an ninh lương thực và bình đẳng giới.iii. Thúc đẩy quyền sở hữu của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của các nước đối tác, đặc biệt là bằng cách tích hợp các mục tiêu này vào chiến lược phát triển của họ và nâng cao chất lượng số liệu thống kê.iv. Tthông qua Chương trình làm việc trên tính đoàn kết của chính sách phát triển liên quan đến tất cả các chính sách châu Âu có khả năng ảnh hưởng đến các nước đối tác. Điều này áp dụng đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và tài chính, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, di cư và an ninh..v. Tthúc đẩy việc huy động nguồn lực trong nước, đặc biệt thông qua quản trị tốt hơn thuế quốc gia và quốc tế và tăng cường hệ thống thuế của các nước đối tác.vi. Tthúc đẩy hội nhập khu vực và thương mại, kích thích tăng trưởng và việc làm.vii. xác định và thúc đẩy các nguồn tài trợ sáng tạo, bao gồm cả thông qua quan hệ đối tác công- tư, nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho phát triển bền vững, bao gồm cả ở những nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.viii. Hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và các chiến lược giảm nhẹ ở các nước đối tác, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu và tiếp cận với công nghệ xanh.ix. Tạo điều kiện về an ninh lâu dài, cho rằng hầu hết các nước phía sau trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ở trong tình trạng mong manh như một kết quả của cuộc xung đột vũ trang.x. Cung cấp cho một xung lực mới cho quá trình cải cách của kiến trúc quản trị quốc tế, để nâng cao hiệu quả và tính hợp pháp của quá trình thông qua bao gồm các nước nghèo nhất, có lợi ích thường bị thiệt thòi. Những mục tiêu này được thực hiện bởi Hội đồng quốc gia và EU. Ủy ban sẽ giám sát các kế hoạch hành động và kinh phí của nó. 4.2.3 Đóng góp của EU đối với các mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ (MDGs) Thông tin này thể hiện sự quan tâm và đóng góp của EU để giảm nghèo đói trên thế giới và xác định các biện pháp cần được thực hiện để tăng tốc độ đạt được các mục tiêu Thiên niên kỉ( MDGs). TÓM TẮT Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ 2000, cộng đồng quốc tế đã thông qua tuyên bố Thiên niên kỉ , cam kết chính nó vào một dự án toàn cầu được thiết kế để dứt khoát giảm nhiều khía cạnh
 5. 5. của nghèo đói cùng cực. Có 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), với mục tiêu cụ thể liên quan đến Tuyên bố Thiên niên kỷ:i. Xóa đói giảm nghèo đói trên thế giới.ii. Đạt được phổ cập giáo dục tiểu học.iii. Tăng cường bình đẳng giới.iv. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.v. Cải thiện sức khỏe bà mẹ.vi. Phòng chống HIV / AIDS, sốt rét và các bệnh khác.vii. Bảo đảm môi trường bền vững.viii. Phát triển một quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển. Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết cụ thể để đạt được các mục tiêu này vào năm 2015. Ủy ban nhấn mạnh rằng cộng đồng và các nước thành viên đã thực hiện một đóng góp đáng kể cho những nỗ lực của cộng đồng quốc tế. EU là nhà tài trợ lớn nhất (55% của toàn cầu ODA). Mặc dù vậy, tiến bộ trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ phải tăng tốc độ. Các mục tiêu không thể đạt được chỉ đơn giản bằng cách theo đuổi các chính sách tương tự như trước. Đối với đóng góp của EU cho các Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc trong tháng 9 năm 2005 và đẩy nhanh tiến độ hướng tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Hội đồng yêu cầu Ủy ban lập đề xuất đầy tham vọng cho những ngày mục tiêu năm 2015, nhấn mạnh tài trợ cho sự gắn kết phát triển chính sách, phát triển và các tập trung vào châu Phi. Các đề xuất của Ủy ban về cơ bản nhằm mục đích:i. Thiết lập mục tiêu trung gian cho sự tăng trưởng trong ngân sách viện trợ chính thức vào năm 2010 nhằm đạt được các mục tiêu tổng thể của 0,7% thu nhập quốc dân (GNI) vào năm 2015.ii. Tăng tốc độ cải cách sẽ cải thiện chất lượng viện trợ.iii. Suy nghĩ lại cách mà EU, thông qua mô hình riêng của mình phát triển bền vững và chính sách nội bộ và bên ngoài, ảnh hưởng đến điều kiện phát triển.iv. Đảm bảo rằng châu Phi là một số người thụ hưởng của các phương pháp tiếp cận mới và nắm bắt cơ hội mới cho quan hệ đối tác giữa hai châu lục. Nhiều nguồn lực hơn là cần thiết Ủy ban mời các thành viên Quốc tiếp tục tăng ngân sách viện trợ chính thức của họ và đi xa hơn của họ cam kế Monterrey . Nó được đề xuất để thiết lập một mục tiêu cá nhân tối thiểu mới 0,51% ODA / GNI (0,17% cho các nước thành viên mới) để đạt được vào năm 2010, nâng cao mức trung bình của EU tập 0,56%. Cam kết này sẽ tạo ra một EUR thêm 20 tỷ USD vào năm 2010, tạo điều kiện cho mục tiêu 0,7% của GNI của Liên Hợp Quốc đạt được vào năm 2015. Nguồn tài chính mới bổ sung cho nguồn vốn ODA cũng phải được tìm kiếm. Đây phải là vĩnh viễn và có thể dự đoán trước được trong dài hạn. Chất lượng tốt hơn viện trợ Những gì cần thiết cũng như viện trợ quốc tế hơn là các nhà tài trợ hài hòa hóa và liên kết về chiến lược của đối tác, vì lợi ích của tăng hiệu quả và chi phí giao dịch thấp hơn. Sự thiếu hụt hiện hài hòa hóa áp đặt gánh nặng hành chính và các chi phí không cần thiết đối với các nước đối tác. Thương mại dịch vụ phát triển Những cải tiến trong hợp tác phát triển sẽ không đủ để đáp ứng những thách thức của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Chính sách khác hơn so với viện trợ có thể có một vai trò cơ bản trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.Trong bối cảnh này, truyền thống về gắn kết sự phát triển xác định các chính sách rõ ràng có thể làm cho một đóng góp vào những nỗ lực của các nước đang phát triển.
 6. 6. Tập trung châu Phi Nhiều bộ phận của tiểu vùng Sahara châu Phi tụt hậu xa so với phần còn lại của thế giới trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Ủy ban dự định tập trung vào châu Phi và hỗ trợ các quốc gia châu Phi để họ phải chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển của mình. Để kết thúc này, EU dự định sẽ tập trung vào các lĩnh vực như:i. Cải thiện quản trị của châu Phi này có thể được thực hiện thông qua hỗ trợ tài chính Liên minh châu Phi (AU), quan hệ đối tác kết nghĩa với các tổ chức của nó, và bằng cách bổ sung Quỹ hòa bình cho châu Phi để hỗ trợ các nỗ lực gìn giữ hòa bình châu Phi.ii. Mạng liên kết với nhau châu Phi và thương mại: mạng lưới cơ sở hạ tầng khu vực và các dịch vụ phải được tạo ra và duy trì lâu dài để tăng trưởng kinh tế và thương mại trở nên cạnh tranh và xuất khẩu của châu Phi có thể tìm thấy vị trí của mình trong thị trường toàn cầu.Về mặt này, Ủy ban đã thiết lập một quan hệ đối tác Châu Âu –Châu Phi trên cơ sở hạ tầng . Cũng phải được thương mại nhiều hơn và tốt hơn cho châu Phi cận Sahara.iii. Phấn đấu đối với xã hội công bằng, tiếp cận với các dịch vụ việc làm bền vững, và tính bền vững môi trường: EU sẽ hỗ trợ các sáng kiến trong lĩnh vực này. Cùng với các đối tác châu Phi, sẽ tiếp tục phát triển các phương pháp tiếp cận có sự tham gia cho việc lập kế hoạch và ngân sách địa phương, quốc gia và khu vực tài nguyên. Phát triển cũng nên bao gồm môi trường bền vững . EU sẽ thực hiện các biện pháp chính sách cụ thể để tăng tầm quan trọng của các tiêu chí như vốn chủ sở hữu và tính bền vững môi trường trong việc xác định phân bổ viện trợ cho châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương (ACP) quốc gia. LIÊN QUAN HÀNH VI Báo cáo về phát triển ngày 19 tháng 9 năm 2008 "Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ tại Midpoint: Châu Âu chúng ta đang đứng và nơi nào chúng ta cần phải đi" . Báo cáo này đánh giá việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015. Mặc dù tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia và giảm nghèo trên thế giới kể từ năm 2000, sự tiến bộ của các nước đang phát triển không đồng đều. Sự chậm trễ phải chịu một số quốc gia về y tế và giáo dục đặc biệt đáng lo ngại. Phù hợp với các cam kết của EU và cộng đồng quốc tế, mức độ viện trợ công cho phát triển phải được tăng lên một cách nhanh chóng. Các nước nhận viện trợ phải cam kết cải thiện quản trị kinh tế và thể chế của họ. Họ đặc biệt góp phần vào việc thực hiện các Chương trình Hành động Accra (AAA) về chất lượng và hiệu quả của viện trợ công cộng (hài hòa hóa các thủ tục công cộng và các hệ thống mua sắm công, phối hợp của các nhà cung cấp vốn, minh bạch và trách nhiệm lẫn nhau). Viện trợ tài chính bổ sung và hỗ trợ các chương trình viện trợ phát triển. Vì vậy, phải đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ diễn ra trong một khuôn khổ chính trị chặt chẽ, được thành lập trên cả tăng trưởng kinh tế công bằng và chính sách phát triển ngành. Sự gắn kết của các chính sách và các chương trình quốc tế là một yếu tố cần thiết để đạt được các mục tiêu này (đặc biệt là trong các lĩnh vực quản trị kinh tế toàn cầu, mở cửa thị trường, nhập cư, biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro). Các nước yếu hơn được định nghĩa là những nước tụt hâu xa về thành tích của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ phải được ưu tiên đặc biệt trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng này. Trong năm 2008, vai trò của EU là nhà cung cấp lớn nhất của các quỹ và các đối tác chính trong hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu vẫn lớn.Chính sách phát triển của nó hỗ trợ hội nhập khu vực thông qua thương mại. Thông tin từ Ủy ban Nghị viện châu Âu, Hội đồng, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu và Uỷ ban các khu vực của 9 tháng Tư năm 2008 - EU - một đối tác toàn cầu cho phát triển - Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ [ COM(2008)177 cuối cùng - Không công bố trong Công báo]. Thông tin này xác định các biện pháp cần được thực hiện để tăng tốc độ tiến bộ hướng tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến khối lượng và hiệu quả của viện trợ phát triển, viện trợ cho thương mại và gắn kết chính sách. Nó cũng góp phần vào việc xây dựng một Cộng đồng vị trí
 7. 7. với một mắt Hội nghị tài trợ cho phát triển được tổ chức tại Doha trong tháng 12 năm 2008 và Diễn đàn Cấp cao về hiệu quả viện trợ được tổ chức tại Accra trong tháng 9 năm 2008 . 4.3 Hiệu quả viện trợ 4.3.1 Kế hoạch hành động để trợ giúp tốt hơn và nhanh hơn Thông tin này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả , gắn kết và tác động của viện trợ phát triể công đồng.Theo cam kết của Eu vào năm 2005 để tăng cường viện trợ cho phát triển , tăng tác động của nó và tăng tốc độ ứng dụng của nó để đáp ứng các mục tiêu đặt ra trong mục tiêu phát triển thiên niên kỉ. TÓM TẮTKế hoạch hành động trong truyền thông này bao gồm chín biện pháp giới hạn thời gian ("phânphôi") được thực hiện phối hợp của Ủy ban và các nước thành viên. Một số người trong số họ,giống như các bản đồ của EU hỗ trợ thông qua tập bản đồ của các nhà tài trợ khu vực, sự hỗ trợ củaquá trình phối hợp địa phương và sự phát triển của một khuôn khổ chung cho chương trình hỗ trợ,có thể được đưa ra ngay lập tức.Những người khác, chẳng hạn như đề xuất cơ chế đồng tài trợ chocác quỹ của EU, có thể được thực hiện trong vòng bốn năm tới.Kế hoạch hành động được chia thành hai phần. Phần đầu tiên tóm tắt chín biên pháp mà EU xemnhư là một nhóm để cung cấp, cùng với các thời gian biểu liên quan,trong khi phần thứ hai trìnhbày các phân phối đầu tiên đã được phát triển và đã sẵn sàng áp dụng ngay lập tức và thực hiện lựachọn trong số các nước đối tác. Phần thứ ba mô tả phân phôi còn lại đã được phát triển trong năm2006 và triển khai thực hiện vào năm 2010.EU cam kết về hiệu quả viện trợ có thể được chia thành ba liên kết với các nhóm liên quan đến:i. Lập bản đồ minh bạch và kiểm tra.ii. Thực hiện các cam kết tập thể thông qua Tuyên bố Paris về hài hòa hóa và liên kết (FR).iii. Thực hiện hiệu quả viện trợ của các trụ cột của các khuôn khổ chiến lược mới của EU, theo quy định của Tuyên bố Chính sách phát triển mới (" Sự đồng thuận của châu Âu") và Chiến lược EU cho Châu Phi .Phần I: Giám sát các cam kếtTrong lợi ích của tổ chức tốt hơn và phân chia lao động được cải thiện, các nhà tài trợ EU Atlas cầnphải được sửa đổi như phiên bản đầu tiên đã tiết lộ một sự tập trung viện trợ trong một số "hấpdẫn" các nước và các lĩnh vực, gây thiệt hại cho một số quốc gia bị lãng quên và các lĩnh vực, vàmột phân mảnh của các hoạt động, với một sự gia tăng của các diễn viên và các dự án quy mô nhỏ.Về quy tắc phát triển của EU, nó rất hữu ích để có một cái nhìn tổng quan về các quy tắc hiện hànhtrong tất cả các nước thành viên, chúng sẽ được thu thập trong compendiums để tạo điều kiện thuậnlợi cho công việc của tất cả các nhà khai thác. Một mục tiêu quan trọng đạt được, trong các chươngtrình dài hạn doanh. Để kết thúc này, multiannual Khung Lập trình phần (JPF) nhằm mục đích đểtạo ra một cơ chế cho phép các yếu tố chồng chéo của các hệ thống quốc gia thành viên được nhómlại với nhau, do đó làm giảm chi phí giao dịch của chương trình cộng đồng.Tuyên bố Chính sách phát triển ("châu Âu đồng thuận") và Chiến lược EU đối với châu Phi, cả haiđược thông qua vào năm 2005, cung cấp cho một bộ phận lao động tốt hơn với một cái nhìn để đạtđược bổ sung viện trợ lớn hơn và hiệu quả, hành động nhiều hơn doanh thông qua việc sử dụngchuyên sâu của hợp tác xã tài trợ, và tăng cường của các đầu vào và tác động của EU.Phần II: Ngay lập tức hành độngBốn mục tiêu có thể đạt được vào năm 2006 là: các nhà tài trợ bản đồ, giám sát của EU và các quátrình DAC, lộ trình và lập trình khung chung (JPF).Các nhà tài trợ EU sửa đổi bản đồ II sẽ nhấn mạnh chiều kích khu vực, và lập bản đồ viện trợ sẽđược thực hiện ở cấp nhà nước, bao gồm tất cả các nhà tài trợ đang hoạt động tại nước đó. Giám sátnên được thực hiện đối với các mục tiêu quốc tế và các mục tiêu đã thỏa thuận tại Paris và cụ thểcác hoạt động chuyển giao của EU, từ năm 2003 sẽ được giám sát thông qua Báo cáo thường niênvề các Follow up của Monterrey.
 8. 8. Quá trình lộ trình cần phải được nâng cấp và trách nhiệm giám sát cần được tăng cường và chiasẻ. Họ cần được thành lập vào năm 2006 và tất cả các mục tiêu cần đạt được vào năm 2010. Khunglập trình phần là do được thông qua vào giữa năm 2006 và nên được thực hiện một cách thực dụng,tiến bộ và thực tế. Nó sẽ được giới thiệu ở các nước nơi mà một nhà tài trợ hỗ trợ doanh chiến lượcđã được bắt đầu (ví dụ như Tanzania, Uganda và Zambia) và cần được mở rộng cho tất cả cácnước ACP còn lại , cũng như tất cả các nước đã ký Tuyên bố Paris năm 2010.Phần III: Hoàn thành chương trình nghị sựNăm mục tiêu được phát triển vào cuối năm 2006 là hoạt động bổ sung, tăng cường các hoạt độngchung với một vai trò đồng tài trợ EU, tăng cường tầm nhìn EU, nâng cao sắp xếp doanh địaphương các quy tắc phát triển cộng đồng.Một tập hợp các nguyên tắc hoạt động trên thực tế bổ sung các hoạt động cần được thông qua vàocuối năm 2006. Những nguyên tắc này có thể được áp dụng trong lĩnh vực kết nối với các chươngkhu vực trong tương lai của Atlas nhà tài trợ đã sửa đổi, bổ sung. Hơn nữa, tất cả các trở ngại pháplý để đồng tài trợ phải được xem xét để phát triển một cơ chế đồng tài trợ cấu trúc cho các quỹ củaEU vào năm 2008.Để tăng cường tầm nhìn của EU về hỗ trợ phát triển, một máy chủ lưu trữ toàn bộ các hành độngcần được theo đuổi, ví dụ như việc tạo ra một mạng lưới các trung tâm nghiên cứu phát triển, giớithiệu ngày phát triển Châu Âu, và đào tạo một bản đồ châu Âu tập hợp lại tất cả các chương trìnhđào tạo nghề cho phát triển các học viên. Cuối cùng, compendiums quy định của EU cho lập trình,quy định của EU cho mua sắm, và quy định của EU và các nguyên tắc cho các tổ chức phi chínhphủ và hỗ trợ sẽ được thành lập vào cuối năm 2006 và xem xét trong năm 2008. Họ sẽ có tài khoảncủa bất kỳ hài hòa hóa các quy tắc xảy ra trong khi chờ đợi. 4.3.2 Khuôn khổ chung cho việc thiết lập các chương trình hằng nămThông tin này đề xuất một khuôn khổ chung cho việc viện trợ phát triển làm cho nó hiệu quả hơn.Đây làmột phần của kế hoạch viện trợ hiệu quả của liên minh châu Âu(EU).TÓM TẮTKhuôn khổ chương trình các giấy tờ chiến lược quốc gia (CSP) là một công cụ lập trình đã đượcthông qua vào năm 2000 như là một phần của cải cách quản lý viện trợ bên ngoài của Ủy ban . Từnăm 2000 đến 2006, nó đã được áp dụng trong chương trình của các CSP và các giấy tờ chiến lượckhu vực (RSPs) cho tất cả các nước đang phát triển hưởng lợi từ Quỹ phát triển châu Âu (EDF) vàtừ các chương trình ALA ,Mede , Tacis và thẻ. Việc sử dụng CPS và RGPs là một cách để nângcao chất lượng các chương trình của Ủy Ban.Chất lượng và hiệu quả của CPS được cải tiến tốt hơnnăm 2004 và năm 2005.Các chiến lược đã được thay đổi vào năm 2005.i. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết dần dần của người cho vay trên các chu kỳ của các nước đối tác.ii. Tăng khả năng đồng bộ hóa các quá trình lập trình của các nước thành viên và Ủy ban.Là một trong các thành phần của Liên minh châu Âu (EU) kế hoạch hành đông cho viện trợ hiệuquả các nguyên tắc quy định trong châu Âu đồng thuận về Phát triển.Các nguyên tắc lập trình hiệu quảỦy ban khuyến cáo rằng cấu trúc của các CSP và các thành phần chính của nó được hướng dẫn bởicác nguyên tắc sau đây:i. Tuân thủ các thỏa thuận hợp tác và quan hệ đối tác và nhất quán với chiến lược khu vực.ii. Khả năng tương thích với các mục tiêu của Đồng thuận châu Âu (xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, thúc đẩy dân chủ, vv).
 9. 9. iii. Nhất quán giữa các mục tiêu của chính sách phát triển và những chính sách khác xác định mối quan hệ với các nước đối tác.iv. Phụ cấp đối với tính chất đa dạng của các đối tác liên quan đến cả chính sách nói chung và các chương trình hợp tác, và cho các vấn đề xuyên suốt như bình đẳng giới, quyền con người và môi trường bền vững.v. Chia sẻ thông tin giữa tất cả các liên quan và bổ sung giữa các hoạt động của Uỷ ban và các nước thành viên và những người của các nhà tài trợ quốc tế khác.vi. Sử dụng hỗ trợ ngân sách, cho dù chung hoặc ngành, thực hiện.vii. Tập trung vào một số giới hạn của khu vực bao gồm.viii. Chuẩn bị cho chiến lược và lập trình trên cơ sở của chương trình nghị sự các nước đối tác.ix. Một cách tiếp cận dựa trên kết quả thực hiện, lập trình và đánh giá để đo lường tác động của viện trợ.x. Sự tham gia của xã hội dân sự, khu vực tư nhân, chính quyền địa phương và nghị viện trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác.xi. Thường xuyên đánh giá hiệu suất của CSP nhằm điều chỉnh chiến lược trong ánh sáng của những phát hiện.Các thành phần cần thiết cho CSPỦy ban này đề xuất rằng CSP bao gồm các thành phần sau đây, trong đó, điểm của nó, là rất cầnthiết:i. Khuôn khổ cho mối quan hệ giữa các nhà tài trợ và nước đối tác (bao gồm cả Hiệp hội và các thỏa thuận quan hệ đối tác).ii. Nước phân tích:- Tình hình chính trị, kinh tế, thương mại, xã hội và môi trường trong các nước đối tác.- Các nước đối tác của chương trình nghị sự, bao gồm cả chiến lược phát triển.- Tính khả thi của chính sách hiện hành của đất nước và chiến lược trung hạn.iii. Một tổng quan về quá khứ và hiện tại hợp tác với nhà tài trợ.iv. Một mô tả của nhà nước của quan hệ đối tác với các nước.v. Chiến lược hợp tác của nhà tài trợ và mục tiêu cụ thể, sự thống nhất của chiến lược với các công cụ trợ giúp khác bên ngoài và chính sách, và bổ sung với các nhà tài trợ khác.vi. Một chương trình chỉ mang tính quốc gia (NIP), tức là một chương trình làm việc bao gồm nhiều năm và xác định mục tiêu đo lường, các nhóm mục tiêu, các chương trình để đạt được các mục tiêu, đóng góp được thực hiện bởi các nhà tài trợ, bản chất và phạm vi của các cơ chế hỗ trợ, kết quả dự kiến và thời gian biểu thực hiện.vii. Phụ lục, bao gồm một bảng tóm tắt cho đất nước, một hồ sơ ngắn về môi trường, một ma trận các nhà tài trợ tiềm năng, một hồ sơ di trú, một tài khoản tham vấn với các diễn viên phi nhà nước và lộ trình hài hòa hóa, nơi có một.Sử dụng các thành phần này, Ủy ban sẽ xây dựng CSP của nó trên cơ sở của một phương pháp tiếpcận dần dần bắt đầu ngay lập tức với châu Phi Caribe Thái Bình Dương (ACP) và sau một ngày sauđó châu Á , Mỹ La Tinh, các nước bởi khu dân cư chính sách châu Âu và Nga.Thủ tục xây dựng CSPPhần chương trình phải là một quá trình đó là:
 10. 10. i. Linh hoạt và do đó có thể để đưa vào hình thức khác nhau tùy thuộc vào tình hình trong nước đối tác và các nhà tài trợ và sẵn sàng cho sự hài hòa.ii. Dần dần nó phải cung cấp cho các giai đoạn từng bước hội nhập như tình hình phát triển;iii. Mở ở chỗ nó không nên được giới hạn cho các nước thành viên và có thể sáp nhập vào bất kỳ quy trình hiện có nhằm mục đích giới thiệu các chương trình chung.iv. Thuận lợi cho các nước đối tác đóng một vai trò hàng đầu trong việc chuẩn bị mặt bằng và phối hợp các chương trình chung. Nếu đất nước không có khả năng đó, nó phải được sự hỗ trợ cần thiết để có được nó.v. Một diễn đàn cho các đoàn đại biểu Ủy ban và các đối tác phát triển khác trên mặt đất để đảm bảo trao đổi thường xuyên giữa các trụ sở và văn phòng địa phương.Các giai đoạn của chương trình chungGiai đoạn đầu tiên của chương trình chung là phần phân tích các yếu tố cần thiết cho xây dựng mộtchiến lược hợp tác, cụ thể là:i. Đánh giá tình hình chính trị toàn cầu.ii. Thẩm định của nền kinh tế vĩ mô và môi trường xã hội của đất nước.iii. Xây dựng các ưu tiên quốc gia đối tác.iv. Phân tích các bài học từ sự hợp tác trong quá khứ và phân tích nhất quán với chính sách của quốc gia đối tác khác.Giai đoạn thứ hai là xây dựng một phản ứng chiến lược chung liên quan đến:i. Doanh thiết lập các mục tiêu hợp tác với các nước đối tác.ii. Lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm một bộ phận của lao động giữa các đối tác (các nhà tài trợ ma trận).iii. Một phác thảo của phân bổ tài chính và phân tích rủi ro, và các cam kết của các nước đối tác trên cơ sở của một thỏa thuận chung.4.3.3 Giảm viện trợ cho các nước phát triểnTÓM TẮTTrong thông tin liên lạc của Ủy ban đề nghị cởi tất cả các cộng đồng viện trợ và viện trợ songphương từ các nước thành viên mười lăm tuổi, tùy thuộc vào sự thoả thuận của các nước thụ hưởngvà có đi có lại một phần của các nhà tài trợ khác.Gắn viện trợ là viện trợ được đưa ra trên các điều kiện thụ hưởng sẽ sử dụng nó để mua hàng hoá,dịch vụ từ các nhà cung cấp có trụ sở tại quốc gia tài trợ. "Cởi viện trợ" do đó có nghĩa là mở ranhững người mua hàng cho các nhà cung cấp có trụ sở ở nơi khác hơn là chỉ trong các quốc gia tàitrợ.ỦY BAN KIẾN NGHỊThông tinỦy ban đề nghị:i. Làm việc có hệ thống ở cấp độ châu Âu để cải thiện giao tiếp với tất cả các nhà tài trợ về hiệu quả của việc cởi không hạn chế của tất cả các viện trợ và hiệu quả của phương pháp này, và về sự phân bổ các nguồn lực và cơ cấu phát triển và các đại lý.ii. Khởi động sáng kiến cụ thể với mỗi nước thành viên, làm việc trong quan hệ đối tác để cải thiện thông tin liên lạc thông tin về mối quan hệ giữa viện trợ cởi và phân cấp, cũng như hài hòa hóa các thủ tục và vai trò của các nước thụ hưởng.
 11. 11. Sửa đổi cụ tài chính để phát triểnĐể tiếp tục tháo gỡ viện trợ cộng đồng, Ủy ban đề xuất, cho các chính sách và thủ tục quy định ởcấp cộng đồng và các thỏa thuận hợp tác, làm thay đổi cơ sở pháp lý của một loạt các công cụ tàichính liên quan đến viện trợ của cộng đồng. Ưu đãi quy định của Ủy ban để rà soát từng công cụ tàichính dần dần, giới thiệu các khái niệm phổ biến.Cởi tất cả viện trợ lương thựcỦy ban khuyến cáo rằng cởi viện trợ đã đồng ý của các nhà tài trợ trong khuôn khổ của Uỷ ban Hỗtrợ Phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cần được tiếp tục và mởrộng với một cái nhìn cởi tất cả viện trợ, có trụ sở tại đặc biệt là trên nguyên tắc có đi có lại đầy đủgiữa các nhà tài trợ. Ủy ban cũng ủng hộ cởi tất cả các viện trợ lương thực (được loại trừ khỏiphạm vi của các khuyến nghị DAC) và giao hàng của nó, và đề xuất bao gồm cả những điểm nàytrong việc thương lượng lại của Công ước viện trợ lượng thực được phê duyệt bởi các thành viêncủa Ủu ban viện trợ lượng thực( Argentina,Australia,Canada,Cộng đồng châu Âu và các nướcthành viên Nhật Bản, Na Uy ,Thụy Sĩ, Hoa Kì)Các vấn đề liên quan đến cởi viện trợ nước thành viên song phươngỦy ban kêu gọi tất cả các bên liên quan trong Liên minh châu Âu thực hiện theo các quy tắc của thịtrường nội bộ, Chỉ thị mua sắm công. Một phần của Hiệp ước EC liên quan đến sự di chuyển củahàng hóa và dịch vụ, và các quy tắc của EU về mua sắm công cộng cấm bất kỳ tiêu chí phân biệtđối xử trong lợi của các doanh nghiệp quốc gia gây thiệt hại cho thương nhân trong các nước EUkhác. Gắn viện trợ song phương có thể là vi phạm pháp luật về cạnh tranh cộng đồng và các quytắc của thị trường nội bộ và nguyên tắc không phân biệt đối xử quy định tại Điều 12 của Hiệp ướcEC.Ủy ban này đề xuất rằng các nước thành viên cam kết tháo gỡ viện trợ trong trường hợp hợp đồngđược cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước người thụ hưởng không hành động hoặc đại diệncho quyền ký kết hợp đồng Nhà nước một Thành viên, và hệ thống chèn một điều khoản hợp đồngtrong các dụng cụ cấp viện trợ buộc các cơ quan có thẩm quyền của nước hưởng lợi áp dụng thủtục giải thưởng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hướng dẫn mua sắm công cộng như đối xửbình đẳng, minh bạch, công nhận lẫn nhau và tương xứng.CHUNG KHUNGBối cảnhTại các cuộc họp cấp cao của các DAC-OECD, Ủy ban tiến hành để áp dụng các tinh thần và mụctiêu của đề nghị của của DAC trên viện trợ cởi (cởi sự được giới hạn cho các nước kém phát triểnnhất(LDC), các thành viên DAC kêu gọi áp dụng rông rãi nhất có thể).Các kết luận của Hội đồngchâu Âu Barcelona cũng xác nhận rằng EU tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thảo luận cởi viện trợ.Cởi viện trợ cộng đồng: tình hìnhTrợ giúp cộng đồng phần lớn đã được ràng buộc trong hơn 25 năm, thậm chí vượt ra ngoài giớithiệu DAC. Các lời mời đấu thầu được mở để các nước thành viên và tất cả các nước ACP , cộngvới tất cả các nước đối tác Địa Trung Hải theo chương trình MEDA và các nước được hưởngcủa Mỹ Latinh và châu Á (ALA). Hơn nữa, cộng đồng viện trợ đã ngày càng được trực tiếp đến cáncân thanh toán và hỗ trợ ngân sách, đó là, theo định nghĩa, hoàn toàn không ràng buộc.Trong phù hợp với chủ trương của Ủy ban, các sửa đổi của Quy chế cộng đồng tài chính giới thiệucác quy định cần thiết để tiếp tục cởi viện trợ cộng đồng. Quy định (EC) số 2110/2005 (bãi bỏ bởiQuy định số 1905/2006 ) và Quy chế (EC) số 2112/2005 (bãi bỏ bởi Quy định số1085/2006 ), truycập để hỗ trợ cộng đồng bên ngoài, nhằm mục đích áp dụng các nguyên tắc cởi hỗ trợ cho nhữngngười nghèo nhất nước đang phát triển tất cả các công cụ cộng đồng viện trợ phát triển (cả haichuyên đề, địa lý).Những lợi thế của viện trợ cởiCởi viện trợ là một chủ đề chính của cuộc tranh cãi về sự gắn kết hiệu quả của viện trợ và độ tincậy của các nhà tài trợ. Cách tiếp cận của Ủy ban dựa trên ý tưởng cởi viện trợ là một cách minhbạch trong trách nhiệm và quản lý viện trợ.
 12. 12. Những người ủng hộ viện trợ cởi cũng nhấn mạnh rằng nó cải thiện hiệu quả của viện trợ. Nó sẽtạo điều kiện hỗ trợ ngân sách, nhằm phân tách viện trợ từ các lợi ích thương mại trong mỗi quốcgia các nhà tài trợ, kể từ khi sự kết hợp của cả hai là một nguyên nhân chủ yếu của quán tính. Nócũng được chấp nhận rộng rãi rằng cởi tất cả các trợ giúp làm tăng giá trị của viện trợ phát triểncông cộng bằng cách cung cấp tốt hơn hiệu quả chi phí, do đó tăng tổng số nguồn lực tài chính chocác hoạt động phát triển. Người ta ước tính rằng buộc viện trợ làm tăng chi phí của nhiều mặt hàngvà dịch vụ từ 15 đến 30%.4.4 Sự gắn kết chính sách để phát triển. 4.4.1 Sự gắn kết chính sách để phát triểnTÓM TẮTKhi khám phá cách để đẩy nhanh tiến độ hướng tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ( MDG ), Liên minh châu Âu (EU) phải xem xét làm thế nào các chính sách viện trợ có thể hỗ trợcác nước đang phát triển trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Các hoạt độngcủa EU trong lĩnh vực này không chỉ là một cam kết chính trị quan trọng trong bối cảnh các Mụctiêu Phát triển Thiên niên kỷ, nhưng cũng có một cơ sở công ty quy phạm pháp luật trong Hiệp ướcthành lập Cộng đồng châu Âu (Điều 178).Trong giao tiếp này, Ủy ban xác định 11 lĩnh vực ưu tiên, khác hơn so với viện trợ, mà những tháchthức của việc đạt được hiệp lực với mục tiêu chính sách phát triển được coi là đặc biệt có liênquan. Nó đã xác định hướng dẫn chung cho các lĩnh vực ưu tiên, cộng với một số biện pháp cụ thểđể giúp tăng tốc độ tiến bộ hướng tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.Thương mạiEU cam kết mạnh mẽ để đảm bảo một kết quả phát triển thân thiện và bền vững cho Chương trìnhNghị sự Phát triển Doha và các Hiệp định Đối tác kinh tế với châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương( ACP ). EU sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống Generalised ưu đãi, với xuất khẩu có hiệu quả tăngcường các nước đang phát triển sang EU. Nó sẽ tiếp tục làm việc theo hướng tích hợp thương mạivào các chiến lược phát triển và sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc thực hiện cải cáchtrong nước khi cần thiết.Môi trườngEU sẽ đóng một vai trò hàng đầu trong các nỗ lực toàn cầu để hạn chế tiêu thụ không bền vững vàmô hình sản xuất. Nó sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc thực hiện các Hiệp định môitrường đa phương (Meas), và sẽ làm việc để đảm bảo rằng năng lực của các nước này được đưa vàotài khoản trong quá trình đàm phán MEA. EU sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến liên quan đến môitrường vì người nghèo và các chính sách, và sẽ làm sắc nét tập trung vào thay đổi khí hậu và môitrường trong các chính sách riêng của mình.An ninhEU sẽ điều trị an ninh và phát triển chương trình nghị sự bổ sung, với mục đích chung của việc tạora một môi trường an toàn và phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn của nghèo đói, chiến tranh, suy thoái môitrường, và không cơ cấu kinh tế, xã hội và chính trị. Nó sẽ tăng cường chính sách hỗ trợ về quản trịtốt và hiệu quả và ngăn ngừa xung đột và yếu ớt của nhà nước, bao gồm cả việc tăng cường phảnứng của nó đến quan hệ đối tác khó khăn / tiểu bang không. Nó sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩuvũ khí của nó, đặc biệt để đảm bảo rằng các loại vũ khí sản xuất EU không được sử dụng để chốnglại dân thường hoặc làm trầm trọng thêm căng thẳng hiện tại hoặc xung đột ở các nước đang pháttriển. EU sẽ thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống tham nhũng, tội phạm có tổ chức và khủngbố.Nông nghiệpEU sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm thiểu mức độ bóp méo thương mại liên quan đến các biện pháp hỗtrợ cho khu vực nông nghiệp, và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp các nước đangphát triển.Thủy sản
 13. 13. EU sẽ tiếp tục để mất tài khoản do các mục tiêu phát triển của các nước với cộng đồng sẽ ký cácthỏa thuận thủy sản song phương. Trong bối cảnh của chính sách mới của EU về hiệp định đối tácthủy sản với các nước thứ ba , đã được phẫu thuật từ năm 2003, nó sẽ tiếp tục khuyến khích việc kýkết các thỏa thuận thủy sản để góp phần hướng tới việc khai thác hợp lý và bền vững tài nguyênbiển thặng dư ven biển tiểu bang lợi ích chung của cả hai bên.Chiều kích xã hội của toàn cầu hóa, xúc tiến việc làm và việc làm bền vữngEU sẽ đóng góp để tăng cường chiều kích xã hội của toàn cầu hóa nhằm đảm bảo lợi ích tối đa chotất cả mọi người, cả nam giới và phụ nữ.Mục tiêu toàn cầu sẽ thúc đẩy các điều kiện làm việc tốt vàlàm việc cho tất cả.Di cưEU sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa di cư và phát triển, để làm cho di chuyển một yếu tố tích cực chophát triển.Nghiên cứu và đổi mớiEU sẽ thúc đẩy hội nhập của các mục tiêu phát triển, nơi thích hợp, vào nghiên cứu và chính sáchphát triển và chính sách đổi mới, và sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc tăngcường năng lực trong nước của họ trong lĩnh vực này.Xã hội thông tinEU sẽ giải quyết vấn đề khoảng cách số bằng cách khai thác tiềm năng của công nghệ thông tin vàtruyền thông như một công cụ phát triển và là một nguồn lực đáng kể để đạt được các Mục tiêuPhát triển Thiên niên kỷ.Giao thông vận tảiEU sẽ giải quyết các nhu cầu đặc biệt của cả hai nước đang phát triển giữa đất liền và ven biểnbằng cách thúc đẩy các vấn đề intermodality để đạt được sự kết nối liên mạng cũng như các vấn đềan ninh và an toàn.Năng lượngEU được xác định để góp phần hướng tới đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của các nước đang pháttriển bằng cách thúc đẩy tiếp cận với các nguồn năng lượng bền vững và hỗ trợ kết nối cơ sở hạtầng năng lượng và mạng lưới.Thực hiện và giám sátỦy ban sẽ xem xét cách thức và phương tiện tiếp tục tăng cường các công cụ hiện có của nó, đặcbiệt là đánh giá tác động của công cụ của nó, để cải thiện sự gắn kết của các chính sách phát triển.Hơn nữa, nó sẽ biên dịch EU Báo cáo giữa kỳ về các vấn đề giữa bây giờ và Đánh giá quốc tế tớiMục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, tiến bộ về các cam kết được đề xuất trong giao tiếp này sẽ đượcxem xét.Bối cảnhThông tin liên lạc này, cùng với các thông tin liên lạc về tài chính cho phát triển và tầm quan trọngcủa châu Phi , là một phần đóng góp của EU Review Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ tại các sựkiện cấp cao của Liên Hợp Quốc trong tháng 9 năm 2005.4.5 Giám sát tài chính cho phát triển. 4.5.1 Đẩy nhanh tiến độ hướng tới đạt được các mục tiêu Thiên niên kỉ.TÓM TẮTThông tin liên lạc này phác thảo một cách hướng tới một mục tiêu tạm thời gia tăng Hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) khối lượng của EU vào năm 2010 và hướng tới mục tiêu của Liên HợpQuốc cho ODA 0,7% Tổng thu nhập quốc gia (GNI) vào năm 2015. Ủy ban đề nghị sắp xếp chi tiếtmới cho viện trợ, bản đồ ra lựa chọn cho các nguồn sáng tạo tài chính và đề xuất các cách để giảiquyết các vấn đề nợ của các quốc gia có thu nhập thấp vẫn còn sau khi các nước nghèo mắc nợnặng nề ( HIPC ) sáng kiến.Cam kết tăng nguồn lực tài chính cho ODAVề tỷ lệ ODA / GNI, các cam kết Barcelona lập một tỷ lệ tối thiểu là 0,33% cho mỗi nước thànhviên. Trong năm 2003, trung bình EU đạt 0,34%.Về khối lượng, ODA tăng vào năm 2003 tại 12
 14. 14. quốc gia thành viên so với năm 2002. EU25 ODA chảy tăng từ 28,4 tỷ EUR trong năm 2002 EUR33 tỷ đồng vào năm 2003, đại diện cho một EUR thêm 4,6 tỷ.Ủy ban đề nghị thiết lập hai mục tiêu đạt được năm 2010:i. Một ngưỡng cá nhân cho các nước thành viên, sự khác biệt giữa những người đó đã là thành viên của EU vào năm 2002 (EU15 Barcelona cam kết) và những người tham gia sau (EU10).ii. Trung bình chung cho tất cả các nước thành viên (EU25).ODA của các nước thành viên tham gia vào các cam kết Barcelona (EU15) nên được tăng lên đếnđường cơ sở cá nhân mới 0,51% ODA / GNI, và các quốc gia thành viên gia nhập sau năm 2002(EU10) nên đạt được một cơ sở cá nhân của 0,17% ODA / GNI vào năm 2010.Ủy ban kêu gọi EU15 quốc gia đã không làm như vậy để thiết lập, vào năm 2006, một thời gianbiểu công ty để đạt được các mục tiêu của Liên hợp quốc 0,7% ODA / GNI.Hiệu quả viện trợ: phối hợp và bổ sungSau khi Diễn đàn cấp cao thứ hai về hiệu quả viện trợ (HLF II) tổ chức tại Paris tháng 3 năm 2005,EU đã thông qua một chương trình nghị sự toàn diện với mục tiêu giới hạn thời gian, dựa trên cáckết luận của Hội đồng hài hòa của tháng 11 năm 2004. EU cũng cam kết mục tiêu bổ sung (cungcấp tất cả các hỗ trợ xây dựng năng lực thông qua các chương trình phối hợp với việc sử dụng ngàycàng tăng của nhiều nhà tài trợ sắp xếp; channeling 50% hỗ trợ của chính phủ thông qua hệ thốngquốc gia, tránh việc thành lập các đơn vị thực hiện dự án mới, tăng gấp đôi tỷ lệ phần trăm hỗ trợcung cấp thông qua hỗ trợ ngân sách, sắp xếp ngành và giảm số lượng của các cơ quan đại diệnuncoordinated một nửa).Chiến lược phát triển châu Âu chính hãng nên được nhất trí tăng cường hiệu quả viện trợ. Phânmảnh, khoảng cách và trùng lặp giữa các nhà tài trợ nên được giảm để cải thiện việc phân chia laođộng và do đó tăng cường bổ sung hoạt động.Cởi viện trợQuốc gia thành viên đã ràng buộc viện trợ của họ cho các nước kém phát triển (LDC) phù hợp vớimột đề nghị từ Ủy ban Hỗ trợ phát triển (DAC), và đề xuất cởi EC viện trợ hiện đang trong quátrình lập pháp. Trong ánh sáng của tác động tích cực của phương pháp này, EU đang hỗ trợ cáccuộc tranh luận đang diễn ra ở cấp độ quốc tế về viện trợ cởi tiếp tục vượt ra ngoài các khuyến nghịDAC, với một sự nhấn mạnh cụ thể về viện trợ lương thực, vận chuyển viện trợ lương thực và truycập bởi các nước tiếp nhận viện trợ của các nhà tài trợ .Thương mại liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật (TRTA)Mặc dù là đóng góp lớn nhất để hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thương mại (TRTA) sáng kiến trêntoàn thế giới, EU phải cải thiện chất lượng và hiệu quả của viện trợ này và đáp ứng các nhu cầumới. Điều này đáng chú ý bao gồm tăng cường trao đổi thông tin TRTA lập kế hoạch và giao hàngvà trao đổi thực hành tốt nhất, tăng cường đối thoại với các nước tiếp nhận để đảm bảo rằng họ tíchhợp các chính sách thương mại vào xóa đói giảm nghèo quốc gia của họ và chiến lược phát triển,đảm bảo chương trình TRTA linh hoạt hơn có thể thích ứng với sự thay đổi tình huống, và vv.Toàn cầu công cộng HàngMột lực lượng đặc nhiệm trên các hàng hóa công cộng toàn cầu được thành lập vào năm 2003. Cácnước thành viên đạt đến một sự đồng thuận về:i. Định nghĩa của hàng hóa công cộng quốc tế (IPG) và sự liên quan của sáu IPGs ưu tiên lựa chọn cho hành động nâng cao: thương mại, kiến thức, hòa bình và an ninh, ổn định tài chính toàn cầu chung và xoá các bệnh truyền nhiễm.ii. Sẵn sàng để kiểm tra các kế hoạch hành động nhằm thiết lập một nền tảng EU phổ biến cho việc cung cấp và tài trợ của IPGs.iii. Nguyên tắc mà IPGs chỉ nên được tài trợ từ nguồn ODA hiện có nếu điều khoản của họ được liên kết với các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ( MDG ), ba trụ cột của phát triển bền vững và mục tiêu phát triển khác đồng ý.EU nên kiểm tra các nhiệm vụ sắp tới Kế hoạch Hành động lực lượng trên cơ sở đề nghị Ủy bancho một nền tảng chung của EU cho việc cung cấp và tài trợ của IPGs, đồng ý mà IPGs nằm ngoàiphạm vi phát triển và do đó cần được tài trợ từ các nguồn tài chính không ODA trong ngân sách
 15. 15. quốc gia của họ, và tăng cường việc cung cấp các ưu tiên hàng hóa quốc tế công cộng, bắt đầu vớiviệc thành lập một Kế hoạch hành động ở cấp độ EU.Sáng tạo các nguồn tài chính và cơ chế phân phối mớiViện trợ đáng kể hơn là cần thiết. Bổ sung, nguồn dự đoán nhiều hơn và ổn định hơn về tài chínhphải được huy động, một cái gì đó giống như "nguồn lực của riêng" cho phát triển.Các nước thành viên đã đề xuất các loại khác nhau của cơ chế tài chính mới, bao gồm cả khả năng"tải phía trước" cam kết tăng viện trợ thông qua "Cơ sở Tài chính Quốc tế (IFF), đề nghị cho thuếquốc tế, và các tùy chọn tự nguyện như một xổ số toàn cầu từ thiện đóng góp.Dù lựa chọn cuối cùng thực hiện, tăng ODA và dòng chảy mới, các thỏa thuận viện trợ dự đoánnhiều hơn và ít biến động được yêu cầu. Điều này thiếu tính linh hoạt và khả năng dự đoán cácnước đối tác bắt tay vào các khoản đầu tư trung hạn cần thiết để đẩy nhanh tiến độ hướng tới cácMục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.Cải cách hệ thống tài chính quốc tếMặc dù cải thiện sự phối hợp giữa Giám đốc điều hành Liên minh châu Âu của IMF và Ngân hàngThế giới, một số quốc gia thành viên muốn đi xa hơn.Ủy ban yêu cầu các Hội đồng:i. Trình bày như là thường xuyên có thể có một vị trí châu Âu duy nhất trong các tổ chức tài chính quốc tế (IFIs), và tăng khả năng hiển thị và ảnh hưởng của Liên minh châu Âu trong IFIs.ii. Để phát triển một vị trí chung của EU về tăng cường tiếng nói của phát triển và các quốc gia chuyển tiếp quốc tế đưa ra quyết định kinh tế.Giảm nợMặc dù EU đã đạt được những tiến bộ đáng kể với các sáng kiến HIPC mở rộng, mối quan tâm rấtnhiều vẫn còn liên quan đến các khoản nợ của các nước nghèo. Trong ngắn hạn, kinh phí tổng thểcủa sáng kiến HIPC không được bảo đảm hoàn toàn là miễn là không-Paris Club nợ không cungcấp một phần của họ giảm nợ. Về lâu dài, các sáng kiến HIPC sẽ không đủ để đảm bảo mức độ nợbền vững cho các nước nghèo.Một số vấn đề vẫn còn đang chờ đợi các giải pháp, chẳng hạn như thực tế rằng một số quốc gia,chủ yếu là trong các tình huống sau xung đột, vẫn có thể vẫn còn bị loại trừ từ sáng kiến HIPC, vànhững người khác, ngay cả sau khi tốt nghiệp từ HIPC, sẽ ở lại hoặc trở về nợ suy tình huống.Ủy ban mời Hội đồng để cung cấp các giải pháp để hỗ trợ các quốc gia có xung đột đã không thểhưởng lợi từ sáng kiến HIPC để giải quyết vấn đề của việc có tổ chức mong manh và hầu hết cácchứng khoán nợ trong nợ, và để khám phá những khả năng sử dụng một tạm thời nợ dịch vụ cứutrợ cơ sở để làm giảm bớt ảnh hưởng của những cú sốc ngoại sinh đau khổ nợ nước.4.6 hợp tác và bổ sung EU giữa các nước thành viên 4.6.1 Chính quyền địa phương và sự hỗ trợ phát triểnTÓM TẮTMục đích của truyền thông này, một mặt, để nhận ra tầm quan trọng của sự đóng góp của chínhquyền địa phương để chính sách phát triển của Liên minh châu Âu (EU), và, mặt khác, để trình bàycác yếu tố đầu tiên của một chiến lược sẽ làm cho nó có thể tận dụng kinh nghiệm của các diễnviên địa phương trong lĩnh vực này bằng cách tăng cường sự tham gia của họ trong việc thiết kế vàthực hiện các hoạt động phát triển, một cách phối hợp và chiến lược.Ủy ban xem xét rằng chính quyền địa phương mang lại duy nhất giá trị gia tăng quá trình pháttriển, nhờ, cụ thể:i. Khả năng huy động các bên liên quan khác nhau để làm việc cùng nhau, để nâng cao nhận thức cộng đồng.ii. Kiến thức của họ về nhu cầu của địa phương và chuyên môn trong các lĩnh vực có lợi cho xoá đói giảm nghèo (đô thị hóa, nước và vệ sinh môi trường, vv).iii. Kinh nghiệm trực tiếp của họ trong việc phát triển lãnh thổ.Theo Ủy ban, nó là cần thiết để khai thác tiềm năng này trong khi tránh phân mảnh quá nhiều hỗtrợ phát triển.
 16. 16. Liên minh châu Âu do đó nên giới thiệu một khuôn khổ cho phép chính quyền địa phương để hoạtđộng như các diễn viên để phát triển, phù hợp với các nguyên tắc chung được thông qua tại cấp độquốc tế. Ủy ban cũng xem xét rằng chính quyền địa phương là quốc gia diễn viên phụ được tốt hơnđại diện trên trường châu Âu và cho rằng họ tự tổ chức để làm cho tiếng nói của mình trong nhómcác nhà tài trợ quốc tế. Đề xuất thành lập một cuộc đối thoại có cấu trúc về chính sách phát triểnvới chính quyền địa phương, một cuộc đối thoại mà có thể diễn ra dưới sự bảo trợ của Uỷ ban củakhu vực và mang hình thức của hội đồng hàng năm. Ngoài ra, EU có thể phát triển các công cụ cụthể mà sẽ cho phép chính quyền địa phương để phối hợp hành động của họ tốt hơn với những chínhsách phát triển châu Âu.Ủy ban cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính quyền địa phương ở các nước phát triển. Nó tinrằng họ có thể đóng một vai trò thiết yếu trong việc tăng cường quản lý nhà nước và địa phươngdân chủ, dịch vụ công cộng và quy hoạch (khu vực) lãnh thổ. Hơn nữa, một số lượng lớn của cácnước đối tác EU đã đưa ra một quá trình phân cấp, nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức rằngquan hệ mạnh mẽ hơn với chính quyền địa phương ở các quốc gia thành viên EU có thể giúp khắcphục.Ủy ban cho rằng cách tiếp cận châu Âu trong tương lai có thể được dựa trên những điều sau đây:i. Hiệu quả viện trợ: phát triển tăng cường hợp tác trong hỗ trợ của chính quyền địa phương, với mục đích gia tăng sự gắn kết, bổ sung và hiệu quả của các diễn viên địa phương khác nhau, phù hợp với các nguyên tắc của Tuyên bố Paris về Hiệu quả viện trợ .ii. Xác định các diễn viên và các hoạt động: tạo cơ chế để nâng cao kiến thức tổng thể của hoạt động phát triển thực hiện bởi chính quyền địa phương. Điều này có thể bao gồm một bản đồ của Hợp tác phân cấp, tóm một thực hành tốt nhất, hoặc một đài quan sát.iii. Tạo ra một "thị trường chứng khoán": cung cấp và nhu cầu hợp tác phát triển phù hợp với phương tiện của một nền tảng cho việc trao đổi thông tin, để hòa giải chuyên môn và nguồn lực tài chính, củng cố mạng lưới của chính quyền địa phương liên quan phối hợp lãnh thổ và tạo ra quan hệ đối tác. Điều này "chứng khoán" dưới sự bảo trợ của Uỷ ban của khu vực sẽ hoạt động như một điểm tiếp xúc giữa chính quyền địa phương trong EU và các nước đối tác và là một công cụ để tạo ra quan hệ đối tác mới;iv. Hỗ trợ các hành động hợp tác phi tập trung: Ủy ban mong muốn tiếp tục hỗ trợ các hành động thực hiện bởi chính quyền địa phương cho phát triển để tăng cường trao đổi kinh nghiệm và xây dựng chặt chẽ hơn và dài hạn quan hệ đối tác. Ủy ban cũng xem xét rằng EU và chính quyền địa phương trong EU nên hỗ trợ vai trò của các hiệp hội quốc gia của chính quyền địa phương ở các nước đối tác, để họ có thể tham gia vào đối thoại chính trị quốc gia của họ.Bối cảnhTầm quan trọng của vai trò của chính quyền địa phương trong chính sách phát triển châu Âu đãđược nhấn mạnh nhiều lần, đáng chú ý trong năm 2003, trong "Ủy ban Truyền thông Quản trị vàphát triển ", trong năm 2005, trong bối cảnh Chiến lược EU cho châu Phi , và trong năm 2006,trong một giao tiếp dành cho diễn viên phi nhà nước và chính quyền địa phương trong phát triển . 4.6.2 Quy tắc ứng xử về bổ sung và Phòng Lao động trong Chính sách Phát triểnTÓM TẮTTruyền thông đề nghị một Quy tắc ứng xử để tăng cường bổ sung và phân chia lao động giữa cácnhà tài trợ EU (Liên minh và các nước thành viên) ở các nước đang phát triển. Quy tắc ứng xử đãđược thông qua ngày 15 tháng năm năm 2007 bởi các vấn đề chung và quan hệ của Hội đồng Đốingoại, đại diện của chính phủ của cuộc họp các nước thành viên trong Hội đồng. Nhân dịp đó, Hộiđồng sửa đổi một số điểm đề nghị Ủy ban, đặc biệt là thêm một nguyên tắc thứ mười một trongmười nguyên tắc đề xuất.Các nhà tài trợ thường xuyên tập trung vào các nước và các lĩnh vực tương tự. Điều này dẫn đếnmột gánh nặng hành chính quan trọng và chi phí giao dịch cao trong các nước được hưởng, khuếchtán đối thoại chính sách, làm giảm tính minh bạch và làm tăng nguy cơ tham nhũng. Một số quốcgia, mặt khác, gần như bị bỏ qua bởi các nhà tài trợ.
 17. 17. Quy tắc ứng xử xác định các nguyên tắc hoạt động của bổ sung trong lĩnh vực hợp tác pháttriển. Trong trường hợp không có một định nghĩa quốc tế công nhận bổ sung, Ủy ban định nghĩa nónhư là tối ưu của sự phân chia lao động giữa các tác nhân khác nhau để đạt được sử dụng tối ưunguồn nhân lực và tài chính. Điều này ngụ ý rằng mỗi diễn viên tập trung hỗ trợ vào các lĩnh vựcmà nó có thể thêm giá trị nhất, cho những gì người khác đang làm.Mã này được dựa trên thực tiễn tốt từ lĩnh vực này và đã được soạn thảo phối hợp với các chuyêngia các nước thành viên. Nó xây dựng trên các nguyên tắc trong Tuyên bố Paris về hiệu quả củaviện trợ phát triển ( quyền sở hữu, liên kết, hài hoà, quản lý bởi kết quả và cùng có trách nhiệm )Và các mục tiêu bổ sung và các giá trị nhấn mạnh trong Đồng thuận châu Âu .Mã đề nghị hướng dẫn rộng rãi nhằm thiết lập các nguyên tắc bổ sung viện trợ phát triển. Đặcbiệt, luật bao gồm mười một nguyên tắc hướng dẫn:i. Tập trung các hoạt động trên một số giới hạn của các thành phần quốc gia (lĩnh vực trọng tâm), nhà tài trợ EU nên giới hạn sự giúp đỡ của họ trong một quốc gia đối tác để hai lĩnh vực mà họ cung cấp các lợi thế so sánh tốt nhất, như được công nhận bởi chính phủ của các nước đối tác và các nhà tài trợ khác. . Ngoài hai lĩnh vực này, các nhà tài trợ có thể cung cấp hỗ trợ ngân sách và các chương trình tài chính liên quan đến xã hội dân sự, nghiên cứu và giáo dục.ii. Hoạt động khác trong nước (các ngành không tiêu). Liên quan đến các lĩnh vực phi-đầu mối, các nhà tài trợ hoặc là phải duy trì cam kết thông qua một thỏa thuận hợp tác / đối tác phân redeploy các nguồn lực trở nên có sẵn trong hỗ trợ ngân sách chung, xuất cảnh từ khu vực trong một cách có trách nhiệm.iii. Khuyến khích việc thành lập, trong mỗi khu vực ưu tiên, sắp xếp donorship chì chịu trách nhiệm phối hợp giữa tất cả các nhà tài trợ trong lĩnh vực này, nhằm giảm chi phí giao dịch.iv. Khuyến khích thành lập các ủy quyền hợp tác / quan hệ đối tác sắp xếp thông qua đó các nhà tài trợ có quyền hành động thay mặt cho các nhà tài trợ khác liên quan đến việc quản lý kinh phí và đối thoại với chính phủ đối tác về chính sách được thực hiện trong lĩnh vực có liên quan.v. Đảm bảo hỗ trợ thích hợp trong các lĩnh vực chiến lược, các nhà tài trợ ít nhất một nên được tích cực tham gia trong từng lĩnh vực được coi là có liên quan để xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, không nên có tối đa 3-5 các nhà tài trợ hoạt động cho từng lĩnh vực.vi. Nhân rộng phân công lao động này ở cấp khu vực thông qua việc áp dụng các nguyên tắc của sự phân chia trong quốc gia của lao động trong hợp tác với các cơ quan đối tác khu vực.vii. Chỉ định một số lượng hạn chế của các nước ưu tiên cho từng nhà tài trợ thông qua đối thoại trong EU.viii. Cấp kinh phí đầy đủ cho các nước đang bị bỏ qua như xa như viện trợ có liên quan và thường các nước mỏng manh mà ổn định sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với khu vực như một toàn bộ.ix. Phân tích và mở rộng các lĩnh vực của sức mạnh: các nhà tài trợ EU nên tăng cường sự đánh giá lợi thế so sánh của họ với một cái nhìn chuyên môn lớn hơn.x. Theo đuổi tiến bộ về các khía cạnh khác bổ sung, chẳng hạn như thẳng đứng của nó * và cross-modality/instruments kích thước.xi. Làm sâu sắc hơn những cải cách của hệ thống viện trợ: các thay đổi được đề xuất bởi luật yêu cầu cải cách có tính chất cấu trúc và về nguồn nhân lực.Ủy ban tin rằng Quy Tắc Ứng Xử sẽ cho phép Liên minh đóng một vai trò lái xe trên các vấn đề bổsung và phân chia lao động như là một phần của sự hài hoà quốc tế và sự liên kết quá trình (Tuyênbố Paris).Thực hiện thành công phần lớn sẽ phụ thuộc vào vai trò của các đoàn đại biểu Ủy ban và vănphòng trường của các nước thành viên. Ngoài ra, việc thực hiện của nó là chủ đề của giám sát hàngnăm trên cơ sở lấy mẫu các trường hợp nước có liên quan, một nhà tài trợ EU sửa đổi bản đồ vàBáo cáo Phát triển.Quy tắc ứng xử là một tài liệu đang diễn ra, nó phải được xem xét thường xuyên trên cơ sở các bàihọc kinh nghiệm từ việc thực hiện và giám sát các kết quả.
 18. 18. Bối cảnhMục tiêu của việc thúc đẩy phân công lao động trong chính sách phát triển của EU không phải làmới. Trong năm 1995 và 1999, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết về bổ sung giữa chính sách hợptác phát triển cộng đồng và các chính sách của các nước thành viên. Sau đó, Tuyên bố về chínhsách phát triển Tháng 11 năm 2000 là một nỗ lực để đạt được bổ sung hoạt động giữa Ủy ban vàcác nước thành viên trên cơ sở của các khu vực giá trị gia tăng hỗ trợ cộng đồng. Tuy nhiên, cáchtiếp cận này đã dẫn đến những khó khăn chính trị và hoạt động. Trong năm 2004, EU đã quyết địnhxây dựng một chiến lược hoạt động theo hướng bổ sung các kết quả trong số đó là truyền thônghiện nay. Ngoài ra, cam kết này để bổ sung tăng cường đã trở thành một yếu tố trung tâm của Đồngthuận châu Âu và hiệu quả viện trợ Kế hoạch hành động .4.7 Hợp tác quốc tế 4.7.1 Vai trò của Liên minh châu Âu trong hệ thống đa phương của Quốc tếMột cam kết đa phương quản trị toàn cầu tại trung tâm của các hành động bên ngoài của Liên minhchâu Âu (EU).EU phát triển mối quan hệ và xây dựng quan hệ đối tác với các nước thứ ba và các tổ chức quốc tế,khu vực hoặc toàn cầu, chia sẻ các nguyên tắc và giá trị của nó. Nó thúc đẩy các giải pháp đaphương cho vấn đề toàn cầu, đặc biệt trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc (UN) (Điều 21 củaHiệp ước EU).EU do đó góp phần hướng tới tăng cường hiệu quả của hệ thống đa phương và cải cách hệ thốngquản trị của Liên Hiệp Quốc * , cho một xã hội quốc tế mạnh mẽ hơn được thành lập vào hoạt độngđúng đắn của các tổ chức quốc tế và theo đúng thủ tục của pháp luật.Ngoài ra, các chiến lược an ninh châu Âu làm nổi bật vai trò cơ bản của Hiến chương Liên HiệpQuốc như là một khuôn khổ cho quan hệ quốc tế và vai trò quan trọng của Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu.EU tham gia trong hệ thống Liên Hợp QuốcEU đã có tình trạng của các thành viên quan sát trong LHQ từ năm 1974. Kể từ khi có hiệu lực củaHiệp ước Lisbon, EU đã có tư cách pháp nhân và năng lực duy nhất để đại diện cho các nước thànhviên Liên Hợp Quốc (Nghị quyết 665/276 của Đại hội đồng LHQ). Những nhiệm vụ đại diện đượcthực hiện bởi Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đại diện cao, Ủy ban và đoàn đại biểu EU.EU cũng có một vai trò thiết yếu trong việc áp dụng, phát triển và thực hiện các cam kết đaphương của các nước đối tác của nó.Cuối cùng, quan hệ đối tác giữa EU và Liên Hợp Quốc dựa trên hợp tác chính trị và hoạt động đểhoàn thành các chương trình chung và các dự án. Trong khía cạnh này, sự đóng góp tài chính kếthợp của EU và các nước thành viên là một trong những nguồn chính của ngân sách của Liên HợpQuốc.Các lĩnh vực chủ yếu của hợp tác như sau:i. duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, thông qua một quan hệ đối tác toàn khác nhau, từ phòng ngừa xung đột để tái thiết và xây dựng hoà bình. Đóng góp của EU có các hình thức của nguồn nhân lực và tài chính. Ngoài ra, chính sách đối ngoại và an ninh của EU (CFSP) cho phép gia tăng hợp tác dân sự và quân sự. Sự hợp tác này mở rộng cải cách khu vực an ninh, hòa giải và năng lực quản lý xung đột, chống buôn bán trái phép vũ khí nhỏ và đạn dược, và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong tiến trình hòa bình.ii. thúc đẩy các quyền con người, bình đẳng giới và dân chủ, bằng cách bảo vệ các tiêu chuẩn và cơ chế bảo vệ nhân quyền, trong LHQ và thông qua hợp tác song phương. Hành động trong mối quan tâm khu vực, đặc biệt, các quyền của phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ bầu cử và tăng cường của các nghị viện, hệ thống pháp luật và xã hội dân sự.iii. con người, phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là bằng cách phối hợp hành động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo .Cuộc chiến chống đói nghèo và đạt được các Mục tiêu
 19. 19. Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đại diện cho các ưu tiên cho hợp tác, bao gồm cả thông qua các cơ quan, các quỹ của Liên Hợp Quốc và các chương trình chuyên đề;iv. bảo vệ môi trường và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu: đặc biệt là thông qua các thỏa thuận về công ước quốc tế và cải cách quản trị môi trường quốc tế.v. hỗ trợ nhân đạo và viện trợ lương thực, đặc biệt thông qua nhiệm vụ đặc biệt của Liên Hợp Quốc viện trợ từ EU, mà là nhà tài trợ lớn nhất của hoạt động thực hiện trên toàn thế giới. Các đối tác cũng cam kết quản lý rủi ro, đánh giá nhu cầu của các nước thứ ba và cải cách của hệ thống nhân đạo.vi. cuộc chiến chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế và khu vực, như khủng bố, sự gia tăng của vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và rửa tiền. 4.7.2 Liên minh Châu Âu và Liên hiệp quốc: Sự lựa chọn chủ nghĩa đa phương.TÓM TẮTThông tin này kiểm tra các phương tiện sẵn có cho Liên minh châu Âu (EU) để góp phần hướng tớicác cải tiến liên tục của quản trị toàn cầu, thông qua Liên Hiệp Quốc (UN) quản trị hệ thống.EU do đó đổi mới hỗ trợ đa phương hệ thống quản trị của Liên Hiệp Quốc như một công cụ choviệc áp dụng các giải pháp cụ thể ở một mức độ toàn cầu, lợi ích của phát triển bền vững, xóa đóigiảm nghèo, hòa bình và an ninh, đặc biệt.Hiệu quả của quản trị đa phươngEU phải tăng đóng góp của nó với một cái nhìn thông qua và áp dụng các chính sách và các côngcụ đa phương. Ảnh hưởng của EU có thể là một yếu tố quyết định trong việc thực hiện các cam kếttoàn cầu quốc gia thành viên và các đối tác nước thứ ba.Ngoài ra, EU phải có một vai trò tích cực hơn trong quá trình cải cách thể chế của Liên Hợp Quốcnhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống, để thích ứng với sự phát triển của báo cáo đa phương, và đểthúc đẩy chính sách quốc tế hỗ trợ phát triển.Tương tự như vậy, một sự cải tiến trong phối hợp và hợp tác ở cấp quốc tế nên tạo điều kiện thuậnlợi cho việc giám sát các cam kết và tăng cường hành động cho hòa bình, an ninh và nhân quyền .Cuối cùng, châu Âu bên ngoài chính sách hỗ trợ xây dựng năng lực của các nước đang phát triển đểđáp ứng các cam kết quốc tế của họ. Đặc biệt, EU tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững, hỗ trợthương mại, thúc đẩy các tiêu chuẩn làm việc tốt, và chống khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạmcó tổ chức vào các chương trình chính sách đối ngoại của mình.Hiệu quả của sự hợp tácỦy ban trình bày một tập hợp các hướng dẫn về quan hệ đối tác giữa EU và Liên Hợp Quốc, để:i. tăng cường đối thoại chính sách, thông qua việc gia tăng các cuộc họp cấp cao và hợp tác với các cơ quan Liên Hợp Quốc.ii. tăng cường đại diện của EU trong LHQ.iii. tăng cường hợp tác tài chính và đóng góp tài chính của EU hoạt động của Liên Hợp Quốc.iv. kết luận quan hệ đối tác chiến lược với các cơ quan Liên Hợp Quốc, các quỹ và chương trình trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo.v. tiến hành một cuộc đối thoại chiến lược về điều phối các hoạt động viện trợ nhân đạo.Hợp tác chính trị và kỹ thuật cũng phải được tăng lên trong khu vực hòa bình và an ninh, dù làđể ngăn chặn xung đột , quản lý khủng hoảng, xây dựng lại sau khủng hoảng. Sự hợp tác này phảiđược mở rộng hệ thống các tổ chức khu vực có thẩm quyền (chẳng hạn như Tổ chức An ninh vàHợp tác ở châu Âu (OSCE) và Hội đồng Châu Âu).Thúc đẩy các giá trị và lợi ích của EUEU đóng góp đáng kể vào sự phát triển của chính sách được thông qua trong LHQ. Tuy nhiên, nóvẫn còn cần thiết để cải thiện sự phối hợp của vị trí quốc gia thành viên của nó, để đảm bảo rằngcác mục tiêu của nước ngoài thông thường và chính sách an ninh (CFSP) là phù hợp với vị trí củaHội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và cũng để tăng cường vai trò của EU đoàn đại biểu Liên HiệpQuốc.Để tăng ảnh hưởng của EU trong hệ thống Liên Hợp Quốc quản lý nhà nước, Ủy ban đề nghị:
 20. 20. i. phối hợp vị trí của các nước thành viên và tham gia trong quá trình ra quyết định càng sớm càng tốt, đặc biệt liên quan đến quốc tế chính sách xã hội, y tế, nhân quyền, hợp tác phát triển và viện trợ nhân đạo.ii. nâng cao điều phối và đối thoại với các nước hoặc nhóm nước bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cụ thể của EU.iii. đảm bảo rằng các chính sách châu Âu là tương thích với chính sách quốc tế, và đảm bảo rằng đại diện hiệu quả của châu Âu là nơi có liên quan đến công việc của Liên Hợp Quốc về các chủ đề có ảnh hưởng đến EU. 4.7.3 Quan hệ đối tác với Liên hiêp quốc: hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạoTÓM TẮTLiên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc (UN) thực hiện các hoạt động chung ở cấp độ toàncầu. Hợp tác mở rộng với đa số các khu vực trong chính sách đối ngoại của EU và tất cả các khuvực quy định của Điều lệ của Liên Hiệp Quốc (hòa bình, an ninh, nhân quyền, vấn đề kinh tế và xãhội, phát triển, viện trợ nhân đạo và chính sách thương mại ). Ngoài ra, EU là một trong các nhà tàitrợ chính cho các cơ quan chuyên môn, các quỹ của Liên Hợp Quốc và các chương trình.Thông tin này phân tích các phương tiện để tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực viện trợnhân đạo và hỗ trợ phát triển, đặc biệt cho việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niênkỷ (MDGs).Cải thiện hợp tác: các mục tiêuCác đối tác có thể thích ứng với khuôn khổ hợp tác thông qua:i. kiểm tra các khả năng hợp tác giữa EU và Liên Hợp Quốc trong quá trình xây dựng của mỗi quốc gia cụ lập trình multiannual chính sách đối ngoại châu Âu;ii. Diễn lại Quy chế tài chính của EU cho linh hoạt hơn trong việc tham gia vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc;iii. cải cách Hiệp định khung giữa EU và Liên Hợp Quốc liên quan đến quản lý tài chính, kiểm soát và kiểm toán chương trình, dự án của Liên Hợp Quốc.Ngoài ra, truyền thông đề nghị tăng đại diện và bảo vệ lợi ích của EU trong LHQ. Do đó, cần thiếtđể tăng cường đối thoại chính sách với các cơ quan LHQ, các quỹ và chương trình, và để cải thiệnsự tham gia của EU trong các hệ thống quản trị đa phương .Hoạt động hợp tác: khuyến nghị EU, LHQ và các đối tác của họ tiến hành các hành động chung trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo vàhỗ trợ phát triển. Sự hợp tác này có thể được tiếp túc phát triển dựa trên hai nguyên tắc cốt lõi:i. phân công lao động phải được thực hiện theo giá trị gia tăng lợi thế so sánh của từng đối tác mang lại;ii. hoạt động hỗ trợ phát triển nên tập trung vào xoá đói giảm nghèo.Ngoài ra, sự phối hợp của các nhà tài trợ phải được cải thiện, cũng như sự phối hợp nội bộ của Liênhợp quốc, và lập kế hoạch chiến lược của các hoạt động dựa trên mục tiêu chung.Liên quan đến tổ chức đối tác của Liên Hợp Quốc, Ủy ban đề nghị:i. hỗ trợ các tổ chức có nhiệm vụ tương ứng với các ưu tiên chính sách châu Âu, và tăng cường đối thoại chính sách và trao đổi với các tổ chức này;ii. ưu tiên nhiều chương trình tài chính hàng năm và phối hợp tài trợ từ các nhà tài trợ khác nhau, cũng như chống gian lận tài chính. 4.3 Công cụ: Quỹ phát triển châu ÂuQuỹ Phát triển châu Âu (EDF) là công cụ chính để cung cấp viện trợ hợp tác phát triển của cộngđồng trong nước ACP và tháng mười . Hiệp ước 1957 của Rome cung cấp cho sáng tạo của nó vớimột cái nhìn cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, ban đầu các nước châu Phi tại thời điểm đó vẫn cònthuộc địa, và với một số quốc gia thành viên có liên kết lịch sử.

×