Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

123tailieu.com hay bai-tap-may-dien-1-co-loi-giai-chi-tiet

1,038 views

Published on

bai tap

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

123tailieu.com hay bai-tap-may-dien-1-co-loi-giai-chi-tiet

 1. 1. CHUONG 9: NGUYEN LY cl’JA MAY DIEN 1<HoNG l)c“)Nc no Bai sfi 9-1. Déng co khfmg dfing bf) ba pha 12 circ fir, tail sf)’ 50Hz. Déng co sé quay voi t6c df) bao nhiéu néii hf: sf) triroc bang 0.06 ? "Ffic df) dfmg co: 60 50 n = (1— s)n, = (1 -0.06% = 470Vg/ ph Bai S5 9-2. Dfpng Co khfmg dfing bf) ba pha 3 4:161 Cue til’, tfiin sf) 50Hz, quay voi tfic df) 960Vg/ ph. Hay xac dirih : 1. Van tf)'c dfing bf). 2. Tfin sfidong dién rotor. 3. Van tf)'c tuorlg dffi cua rotor so voi lit’ truong quay. Tf)'c df) clfing bf: cua dfmg co: _ 69f, _ 60x50 P Téin sf)’ dong dién trong r6to: n1 Tf)'c df) tuorlg dffi cua roto: I12 = rl1—n=1000—960=40Vg/ ph n1 = 1000vg/ ph ><50=2Hz Bai S5 9-3. Dfmg co khfmg dfing bf) ba pha, téin sf)’ 50Hz, quay Voi tf)'c df) gain bang 1000Vg/ ph luc khfmg téi Va 970vg/ ph luc day tai. 1. Dfmg co co bao rlhiéu C1_l’C tl‘r ? 2 Tinh hé sfitruot luc day tai ? 3. Tim tfirl sf)’ diérl ép trong day quail rotor luc day téii ? 4 Tinh tf)'c dfi cua : a. T1‘): trlxorng quay cilia rotor so voi rotor ? b. Tu’ trlrong quay cua rotor so voi stator 7. c. Tu’ trlrong quay cua rotor so voii till’ trlrong quay stator ? . Sf)'df)i cl_rc tir cua dfmg co : 60f, : 60x50 _3 P n, 1000 Hé sf) trirot khi day tai: _ n, —n _ 1000-970 ' n, F 1000 Tali sf)’ dong dién trong réto khi day tai: £2 = sf, = 0.03 x 50 = 1.5Hz Tfic df) ti‘)? trlrimg quay cua roto so Véi roto: 112 :11, —n = 1000-970 = 30Vg/ ph Tf)'c df) tir trlrong quay cua roto so véi stato: 1'11 = 10O0Vg/ ph s = 0.03 Chinh s1’Ia‘b0ri : Tubing Hién TDHK7 UTEHY Page 67
 2. 2. Bai so 9-4. Dong co khong dong bo ba pha rotor day quan, tan so 50Hz, 8 cue to? 380V co stator da'u Y Va rotor dau Y. So Vong day hiéu dung rotor bang 60% so Vong day hiéu dung stator. Hay t1'nh dién ap gifra hai Vanh trtrot cfia rotor khi dfrng yén Va khi ho so tru’ot bang 0.04. Dion ap gifra hai Vanh trtrot khi roto dfrng yén: U2 = 0.6 X U2 = 0.6 X 380 = 228V IG1i s = 0.04 ta Co: U25 = sU2 = 0.04 x 228 = 9.12V Bai so 9-5. Mot dong co khong dong bo ba pha rotor day quan, tan so 50Hz, 6 are tvlr 220V co stator dau A Va rotor da'u Y. So Vong day hiéu dung rotor bang mot nfra so Vong day hiéu dung stator. Hay tinh dién ap Va tan so gifra céc Vanh truot nou : a. Rotor dfrng yén ? b. Hé so truot rotor bang 0,04 7 Dion ép Va tan so gifra hai Vanh tru’o't khi roto dfrng yén: U2 = 0.5 x U2 = 0.5 x 220 x JE = 190.52V £2 = sf1=1><50=50Hz Khi s = 0.04 ta Co: U25 = SU2 = 0.04 X 190.52 = 7.621V f2 = Sfl = 0.04>< 50 = ZHZ Bai so 9-6. Toc do khi day tai cL'1a dong co khong dong bo tan so 5OHz la 46OVg/ ph. Tim so are tL‘r Va ho so truot we day tai ? So doi Cl_l’C tir cila dong co p_ 60f1 _ 60><50 _ n1 500 Ho so truot khi day tai: _ I11 -11 _ 500-460 n2 500 6 s = 0.08 Bai so 9-7. Nhan cfia mot dong co khong dong bo ba pha rotor long soc co ghi cac so liéu nhtr sau: 18.5kW, tan so 50Hz, 8 cute tt‘1, dong 40A, 380V co stator dou Y. Gia S111’ dong co tiéu thu Cong suat tit 1u>c'ri dién 20.8kW Va toc do n = 720Vong/ ph khi lam Vioc 5 cho do djnh mflrc. Hay tinh: a. Ho so truot djnh mtrc c1’1a dong co. b. Ho so Cong suat djnh mL'rc cL”1a dong (:0. c. Momen djnh mfrc. Toc do dong bo cfia dong co: _ 69f1 _ 60x50 p 4 Ho so truot djnh mfrc: H1 = 750Vg / ph Chinh s1’Ia‘b0ri : Tuérng Hién TDHK7 UTEHY Page 68
 3. 3. n1 — ndm 750 — 720 Sdm = —j—-=6=0.04 1'11 750 Ho so Cong suat djnh mfrc cua dong co: 3 coscp = Pd“ - - 0.7901 «5U1’ x/3><380><4O ' Mo rnen djnh m1.'rc: 3 Mdm = Pdm = Pdm = 203x10 X60 = 275.8686Nm wdm 21m 211:><720 Bai so 9-8. Mot dong co dién khong dong bo ba pha co p = 2 ; N1 = 96Vong ; N2 = 80 Vong, ho so day quan kdql = 0.945 ; 1(dq2 = 0.96, hé so truot s = 0.035. Dion ép mang dién U = 220V ; f = 50Hz, day quon stato dou tam giac, day quah roto dau sao. T1'nh toc do quay cua dong co, ho so qui doi susc dion dong ae Va ho so qui doi dong dion as. Gia six ton that dién ap trén dién tro Va dién khang tan stato bang 3% U1. Tinh susc dion dong E1, sL’rc dion dong roto luc dung yén E2, Va 11’1c quay E23, tfr thong c1_rc dai om Toc do dong bo cua dong co: _ 6012 _ 60x50 P Toc do dong co: n = (1 — s)n1 = (1 — 0.035) X 1500 = 1447.5Vg/ ph Ho so quy doi s. d.d: a : N. k..2. : 96 x 0.945 9 N21<dq2 80 x 0.96 Ho so quy doi dong dion _ m. N.1<. .2. _ 3><96><O.945 : 1 18 a‘’ ' m2N2kdq2 ' 3><80x0.96 S. d.d E1 151: E2 = 0.97U2 = 0.97 X 220 = 213.4v S. d.d trong day quah roto: E2 = 5 = —211‘: ’é34 = 180.85V ae . E25 = sE2 = 0.035 x 180.85 = 6.33V Tu thong cue dai: n1 = 1500vg/ ph =1.18 E 213.4 «pm = 41 = T = 0.0106Wb 4.44£2N2kdq2 4.44 x 50 x 96 x 0.945 Bai so 9-9. Mot dong co khong dong bo ba pha 25hp, tan so 60Hz, 6 are tir, 575V co stator da'u Y dang Van hanh ()1 ho so trtrot 0.03. Cong suot ton hao phu la 230.5W, con ton hao co la 115.3 W. Céc thong somach cua dong co qui doi Vo stator nhtr sau : R1 = 0.3723 Q; R’2 = 0.390 Q; Rte = 354.6 Q; X1 = 1.434 Q; X’2 = 2.151 Q XM = 26.59 Q Chinh s1’Ia‘béri : Tuérng Hién TDHK7 UTEHY Page 69
 4. 4. Hay dung mach dién thay thé'Ch1'nh xac do xac djnh (a) tong tro vao/ pha; (b) dong dién day stator Va rotor; (C) Cong suat tac dung, phan khang, biélu kion va ho socong suat duoc Cap tfr luoi dién; (d) Cac ton hao; (e) Cong suat dion tir, Cong suat co; Cong suat ra, hiéu suat; (f) moment dién tfx, moment tron dau tr1_1C; (g) Vé gian do nang hrong Va ghi Cac so liéu. So do thay thocua dong co khong dong bo: Z1 I ' I R1 jX1 1; = R2 Toc do dong r ' 60f 0 60 n1 = 1 = X =1200Vg/ ph p 3 Tong tro tai: z, = R; E = 0.39 1'0'03 = 12.61;; s Tong tro mach t1‘1> boa: Z : R116 >< 1x1, 2 354.6 x 126.59 M R16 +1xM 354.6 + 126.59 Tong tro vao Cua mot pha: ZV : Z1+ ZM x(z2 +21) ZM + (Z2 + Z1) (1.9827 + 126.4413) x (0.3900 +12.1510 + 12.61) (1.9827 +126.4413)+(0.3900 +12.1510 + 12.61) = 9.4742 + j7.2912=11.955Z37.58°Q Dong dién stato: T T 575 ‘* z J3x11.955237.58° V = (1.9827 +1‘26.4413)Q = 0.3723 + 11.434 + = 22.0064 — j16.9358 = 27.7668: — 37.58°A Dion ap trén roto: . - 7 “:2 + Z1) 7‘ ” ZM +(Z’2 +Z1) (1.9827 + 126.4413) X (03900 +12.1510 + 12.61) (1.9827 +126.4413)+(0.3900 + 12.1510 + 12.61) = 299.5 - j25.252 =300.56014-4.8195°V Dong dion roto: = 27.76681 — 37.58° - " _ 30056012-4.8195° “ z'2+z1 0.3900+12.1510+12.61 Cong suat lay t1‘r luoi dién: = 22.1115 — j5.6011=22.8099z—14.2°A Chinh s1"Ia‘bo’1 : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 70
 5. 5. s = 2/3U111 = /3 x 575 x (22.0064 — 116.9358) = 21917 — 116867 = 276562-37.58°VA S1 = 27656VA P1 = 21917W Q1 = 16867VAr Ho so Cong suat Cua dong Co: COS(p= g = $3: = 0.7925 CaC ton hao trong may: 131111 = 311111 = 3 x 27.76682 x 0.3723 = 861.247 w p212 = 3I'22R’2 = 3 x 2.80992 x 0.39 = 608.74w _ E_f : 3 30056012 _ 3 P“ R11 354.6 Cong sua't Cua dong Co: P _31'22R'2 _ 22.80992><0.39 dt _ _ 34 = 20291 W s 0.03 Pm = (1 — s)P11=(1 — 0.03) X 20291 = 19683 w P2 = Pm —pm- pf = 19683 — 230.5 — 115.3 = 19337 W Hiou suot Cua dong Co: = 7642672 W 11 = 5 = L667 = 0.8823 P1 21917 Mo men Cua dong Co: M = 5 = 66139 = T66 X 26291 = 161.4733Nm 601 21tn1 27c>< 1200 P2 60P2 60x19337 M2 - = 158.6364Nm 7 E 7 2n(1— s)n1 7 271x (1— 0.03) X 1200 Bai so 9-10. Mot dong CO khong dong bo ba pha 40hp, tan so 60Hz, 4 C1_l’C tfr, 460V Co stator dou Y dang Van hanh o toc do 1447 Vong/ phut. Cong suat ton hao phu o tai nay la 450W, Con ton hao C0 la 220 W. Cac thong so mach Cua dong C0 qui doi Vo stator nhur sau: R1 = 0,1418 Q; R'2 = 1,100 Q; Rce = 212,73 Q; X1 = 0,7273 Q; X'2 = 0,7284 Q XM = 21,7 Q Hay dung mach dion thay thochinh xac do xac djnh (a) tong tro vao/ pha; (b) dong dion day stator Va rotor; (C) Cong suat tac dung, phan khang, biou kion Va ho so Cong suat duoc cap t1‘r luzoi dion; (d) Cac ton hao; (e) Cong suat dion tit, Cong suat Co; Cong sua't ra, hiou suat; (f) moment dion tit, moment tron dau truc, momen Cl_l'C dai, momen khoi dong; (g) Vé gian do nang ltrong Va ghi Cac so liou. Toc do dong bo: _ 6011 _ 60 x 60 P n1 = 1800Vg / ph Ho so truot: _ n1 -11 _ 1800 -1447 111 1800 s = 0.1961 Tong tro tai: Chinh s1"Ia‘bori : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 71
 6. 6. 1—s_111—0.1961 s ' 0.1961 Tong tro mach tfr hoa: Z _ RFe ><jXM _ 212.73><j21.7 M R11 +1><1, 212.73 + 121.7 Tong tro Vao Cua mot pha: Zv 221+ Z1, x(Z'2 +Z1) ZM + (Z2 + Z1) (2.1908 + 121.4765) X (1.1 + 10.7284 + 4.5091) (2.1908 + 121.4765) + (1.1 + ]0.7284 + 4.5091) = 4.9877 + 12.5806 =5.6158Z27.36°Q Dong dion stato: ' T 460 ‘* Z /3><5.6158z27.36° V Z1 = R2 = 4.509112 = (2.1908 +1'21.4765)Q = 0.1418 + 10.7273 + = 42.0029 — j21.732 = 47.2919A—27.36°A Dion ap tron roto: . .7 ’7’. ’2+Z1) 771 71 ZM+(Z’2+Z1) : 47.2919z_27.361 (2.1908 +1'21.4765)><(1.1 +10.7284+ 4.5091) (2.1908 + 121.4765) + (1.1 +10.7284 + 4.5091) = 243.82 - j27.467 = 24536174-6.43°V Dong dion roto: . ‘ 245.3617;-6.436 “ Z2 + Z1 7 1.1 + 10.7284 +4.5091 Cong suat la/ y 111 11161 dion: s = J3U111 = ./3 X460 >< (42.0029 — 121.732) = 33466 — 117315 = 376802—27.36°VA S1 = 37680VA P1 = 33466W Q1 = 17315VAr Ho socong suat Cua dong Co: COS = E - w = 0.8882 S1 7 37680 Cac ton hao trong may: pC11 = 311121 = 3 X 47.29192 x 0.1418 = 951.4184 w p212 = 3I’22R'2 = 3 X 43.37952 X 1.1 = 6210 w 2 2 pk :3i:3J:849W R11 212.73 Cong suat Cua dong Co: /2 1 2 pm = 312 R2 = 3% = 3166711 s 0.1961 — 42.1225 — j10.367=43.3795z—-13.83°A Chinh s1"Ia‘bo’i : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 72
 7. 7. R1 = (1 — s)1>11=(1 — 0.1961) x 20291 = 25457 w R1 = R11, — 1510- p1 = 19683 — 459 - 220 = 24787 w Hiéu suét cfia dong co: 1'] = %= =0.7407 1 M6 men cfia déng co: M 2 g 2 601911 : 60><31667 = 168Nm C01 2n: n1 21c>< 1800 M2 : P2 : 60132 : 60><24787 = 163.58Nm (0 2n(1 — s)n1 211x (1 — 0.1961) x 1800 - ‘L . . - 4 21.7 L 11 = L = 256.963420.36°V R1 +1(X1 + X11) x/3(0.1418 +10.7273 +1217) : (R1 + jX1)>< jXM : (0.1418 +j0.7273) xj21.7 *1‘ R1 + 1(X1 + X11) (0.1418 + 10.7273 + 121.7) = (01327 + 0.7046)o R1 = 013279 X1 = 0.70469 . /R1 + (X11 + X1) . /01327 + (07046 +0.7284) Mmax = m1 0.5 x U1211 91 R; +1/R; +(X1h +X; )2 2 2 3X60 0.5><256.9634 : 334'2916Nm 275111 0.13272 + 40.13272 + (0.7046 + 0.7248)2 Mk = Inl 91 (Rm +R'2)2 +(Xth + X'2)2 2 _ 3x60 256.9634 x 1.1 : 323_53Nm ' 21m1 X (0.1327 + 1.1)2 + (0.7046 + 0.7248)2 Béi s5 9-11. Mét déng co khéng d6ng b6 ba pha s6'1iéu dinh mfrc 151 30hp, t§n s6’ 60Hz, 847 vong/ phtit, 8 cuc tit, 460V co stator défu Y dang Vein hénh (3 t6c C16 880 Vong/ phtit. Céng suét t6n hao phu (3 téi nély vé t6n hao co Ila 350 W. Céc théng s6'mach cfia déng co qui dfii vé‘ stator nhu sau : R1 = 0.1891 Q; R'2 = 0.191 Q; Rfe = 189.1 Q; X1 = 1.338 Q; X'2 = 0.5735 Q XM = 14.18 Q Hay dfmg mach dién thay thé’ch1'nh xéc dé’xéc dinh (a) tong tro véo/ pha; (b) dong dién déy stator V21 rotor; (c) c6ng suét téc dung, phén khéng, biéh kién V‘a hé s6’ céng suét duoc cé'p tir luéi dién; (d) ca'c t6n hao; (e) céng sufit dién tir, céng suét co; céng suét ra, hiéu suét; (f) moment dién tit, moment trén déiu trL_1c, moment cuc dai, moment khéi déng; (g) Vé gién C16 néng luong via ghi céc s6’ liéu. T63: d6 dfing b6: Chinh s1’Ia‘béri : T1rc‘mg Hién TDHK7 UTEHY Page 73
 8. 8. _ 60f1 _ 60X60 n1 P = 900vg/ ph Hé s6'tru"c_rt: S: n1 —n 2 900-880 2 0.0222 n1 900 Tfing tré tai: Z1 = R15 = 0.191% = 8.4049 s 0.0222 Tfing tré mach til’ hoa: Z11 — R15 X ’XM — 1891 X11418 = (10574 +114.1007)o _ R11 +1X11 _ 189.1+114.18 T6’ng tré V‘ao cfia mét pha: ZV = z1+ z11X(Z'1+Z1) ZM + (Z2 + Z. ) (1.0574 + 114.1007) X (0.191 + 10.5735 + 8.404) (1.0574 +114.1007) +(0.191 + 10.5735 + 8.404) = 6.0141 + j5.1013 =7.8862Z40.31°Q Dong dién stato: ' ' 460 ‘1 Z 1/3X7.8862Z40.31° V = 0.1891 + 11.338 + = 25.6819 -121.7841 = 33.67664-40.31°A Dién ép trén roto: - 7 "'11 + Z1) 1 -1 ZM +(Z'2 +21) (1.0574 + 114.1007) X (0.1910 + 10.5735 + 8.404) (1.0574 +114.1007) +(0.1910 + 10.5735 + 8.404) = 231.58 — 130.243 = 233.544Z—7.44°v Dong dién roto: 1' _ 233.5442-7.44° " Z; + Z1 ' 0.191 + 10.5735 + 8.404 Céng suéft léfy tit luséi dién: s = J§U1I1 = X/3 X 460 X (25.6819 — 121.7841) = 20462 — j17356 = 26832Z—4031°VA S1 = 26832VA P1 = 20462W Q1 = 17356VAr Hé s6'c6ng suét cfia déng co: cos<p= E = w = 0.7626 51 26832 Céc t6n hao trong may: 15111 = 31§R1 = 3><47.29192 X01418 = 951.4184w p111 = 315R; = 3 X 43.37952 X 1.1 = 6210 w L = 33.67664-40.31” = 26.5901 -15.2929 = 27.11184-11.26°A Chinh s1’Ia‘b0ri : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 74
 9. 9. 2 2 pk :3£:3J:849W R11 212.73 C6ng suét ctia d6ng co: I'2R'2 _ 27.11182 ><0.191 R11: 3 2 _ 3T = 18953w s 0.0222 R1 = (1 — s)R11=(1 - 0.0222) X 18953 = 18532 w P1 = P10 —p111— p1 = 18953 - 350 = 18182w Hiéu suét cfia d6ng co: 11 = 5 — L182 = 0.8886 P1 ' 20462 M6 men ctia d6ng co: M Zg : 60P111: 60X18953 = 201mm 031 21tn1 27: x 900 P1 _ 60P1 _ 60X18182 (D ' 2n(1 — s)n1 ' 21: X (1 — 0.0222) X 900 L 1. .11 = 460X121.7 ‘“ R1+1(X1+X11) J3(0.1891+11.338 + j14.18) _(R1+1X1)X1X11 _ (01891 + 11.338) X 114.18 _ R1 +1(X1 + X11) _ (0.1891 + 11.338 + 114.18) = (01579 + 122416)! ) R1 = 015799 X1 = 1.22469 s — R3 — 0191 — 0.1058 “‘ . /R21 + (X11 + X'1)2 . /015792 + (1.2246 + 0.5735)2 M m1 0.5 x U121 W _ 91 R3. + 1/Ri. +(><.1. +><; )2 _ 3><6O X 0.5><256.96342 Zvml 0.15792 + . /015792 + (12246 +0.5735)2 m1 UfhR,2 22. (R. .. + R02 + (X. .. + ><; >2 _ 3 X 60 X 256.96342 >< 0.191 21m1 (0.1579 + 0.191)2 + (1.2246 + 0.5735)2 M1 = — 197.3Nm = 242.664140.7°V Zth = 512.16Nm M1: = 106.72Nm Bai S6 9-12. M6t d6ng co kh6ng c16ng b6 ba pha 90l<W, tfin s6 50Hz, 6 c1_rc tllr, 380V co stator déh Y. Céc th6ng S6 mach cfia d6ng co qui C161 V6 stator nhuz sau : R1 = 0.07Q ; R'2 = 0.052 Q; R66 = 54Q ; Xn = 0.44 Q ; XM =7.68 Q T6n hao co Va t6n hao phu la 1100W co thé’ xem nhu kh6ng (161. Khi hé s6'tr1rot being 0.04, hay dong mach dién thay th6'g§n dung (16 tinh : Chinh s1"Ia‘b6’i : Tuérng Hién TDHK7 UTEHY Page 75
 10. 10. a. Hé s6 truqt téi han V51 momen cL_rc dai ctia d6ng co. b. Dbng dién khéi d6ng V21 moment khéi déng cfia déng co. c. Dbng dién ting Vévi momen cuc dai. Ta dimg 50 d6 thay th6g€{nd1'1ng nhu’ sau: Hé s6 truot téi han: sm = R2 = M=. ms2 X 0.44 M6 men cue dai cfia déng co: M _ ml 0.5x Uf _ 3><6O X 0.5><219.39312 ma‘ :21 X 27ml 0.44 n Dbng dién khéri déng tinh theo so (16 thay thé': R 'X 54 7.68 . zM = = L = (1.0706 +17.5277)§2 Fe +1xM 54 + 17.68 " ;1 380 380 '. K . - = + ZM R1 + R; +1‘xn . /3(10706 + 17.5277) . /3(0.07 + 0.052 + 10.44) = 132.45 — 1491.59 = 509.11982—75°A 1'] = 1567Nm M6 men khéri d6ng: m U2 x R’ Mk _ 1 1 2 ’E(R1+R; )2+x§ 2 _ 3x 60 X 219.3931 X0052 : 343.92Nm ' 21ml (0.07 + 0.052)2 + 0.442 T6ng tré ctia méy (mg Véi sm: _ RPS x1XM _ 54><j7.68 zM _ _ _ 1 = (1.0706 +17.5277)g2 REE + 1XM 54 + 17.68 R1 = 1 " Sm R; = M0052 = 0.39359 s 0.1167 _ ZM >< (Zn + R. ) V — ZM _ (1.0706 +1'7.5277)><(0.122 + 10.44 + 0.3935) ' (1.0706 +17.5277)+(0.122 + 10.44 + 0.3935) = 0.4590 + 10.4378 = 0.6343z43.64°Q Dbng dién {mg Véi momen c1_1’c dai: Z Chinh s1’Ia‘b0ri : T1rc‘mg Hién TDHK7 UTEHY Page 76
 11. 11. I = E = —3L = 345.8604A ‘“ z . /3x0.6343 V Béi s6 9-13. M6t d6ng co kh6ng d6ng b6 ba pha 45kW, téin s6 50Hz, 6 cuc til’, 380V co stator c16u Y. Co cac th6ng s6’ mach qui 1161 V6‘ stator nhu> sau: R1 = 0,1269; R'2 = 0,0969; Rfc = 679; Xn = 0,469; XM = 10,69; T6n hao co Va t6n hao phu 13 480W co thé" xem nhu kh6ng C161. Khi hé s6 truot béng 0.04, hay dilng mach dién thay thé'g? in dfmg <16 tinh : a. Dong dién déy Va hé s6 c6ng suét cfia d6ng co. b. C6ng suét ra Va moment trén truc cfia d6ng co. c. Hiéu su6't cfia d6ng co. Ta dhng so d6 thay thé'g6‘n dting: Theo so C16 thay th6 ta co: ZM : REE ><1XM : 67 ><110.6 RFE +1XM 67 +110.6 = (1.6361 +110.3412)§2 _ 1 — s 1 — 0.04 - Rt TR’; = 0 O4 ><0.096 = 2.3049 s . Dong dién so c€{p: 1. A1 ZM ' (R1+R; +Rt)+jXn _ 380 + 380 . /3(1.6361 + 110.3412) . /3(0.126 + 0.096 + 2.304)+ 10.46 = 87.3406 — 136.0064 = 94.47A—22.4°A Hé s6'c6ng suéft : COS(p = cos22.4° = 0.9245 Thanh phéfn 161 thép c1’1a dong dién kh6ng tai: 1 = “*0 =3.2745A R19 . /3x67 Dong dién roto: L1 380 “ (R1 + R; + R) +1xn ' . /3(0.126 + 0.096 + 2.304)+ 10.46 = 84.0661 — 115.3090 = 85.44872—10.3°A T6n hao c6ng sufit trong d6ng co: pcu = 3 ><I§(R1 + R; ) = 3><85.44872(0.126 +0.096) = 4862.8 w pk = 3x 1; ><RFe = 3x 3.27452 x 67 = 2155.2 w C6ng suét dfiu ra: P1 = «/3U1I1cos(p1 = ./3 x 380 x 94.47 X 0.9245 = 57485 w P; = P1 — pcu — pk — po = 57485 — 4862.8 - 2155.2 - 480 = 49987 w M6 men trén truc d6ng co: Chinh s1’Ia‘béri : T1rc‘mg Hién TDHK7 UTEHY Page 77
 12. 12. M2 = g = 60P; _ 60 x 49987 9; 27m _ 27c><(1—0.04)>< 1000 Hi6u suat cua d6ng co: 11 = 5 — L987 = 0.8696 P1 ' 57485 = 497.22Nm Bai s6 9-14. M6t d6ng co di6n kh6ng c16ng b6 ba pha r6to déy qu6n, S6 1161 c1_rc p = 3, di6n tré r6to R2 = 0.019. Khi r6to dung y6n E2 = 212V. Khi r6to quay Voi t6c C16 n = 970 Vg/ ph thi dong di6n r6to I2 = 240A. Tinh di6n khéng r6to luc quay Va luc r6to dung y6n H6 s6tru>ot : S 2 n1 —n 2 1000-970 2 0 03 nl 1000 S. d.d khi roto quay: E25 = sE; = 0.03>< 212 = 6.36V T6ng tro roto tai n = 970 Vh/ ph: z = E25 = @ = 0.0265 2 240 I2 Di6n khang cua roto tai n =970Vg/ ph: X5; = ./2; —R; = 1002652 -0.012 = 0.02459 Di6n khang khi roto dfrng y6n: X 0.0245 X2 : S2 1 S = 0.8189 Bai s6 9 - 15. M6t d6ng co kh6ng d6ng b6 ba pha r6to déy qu6n : E1 = 216V; N1 = 156Vong; kdql = 0.955; R2 = 0.1669; X2 = 0.0539; N2= 27 Vbng; kc1q1 = 0.903. Tinh susc di6n d6ng r6to 11'1c dfrng yén E2, di6n tro R; Va dién khang X; cua r6to da qui 6161 V6 phia stato. Ti s6 biéh d6’i di6n ép: 8 = N.1<. ..1. = 156><0.955 = 6.1105 N;1<dq; 27 x 0.903 S. d.c1 roto khi n = 0: E; = E = L16 = 35.35V a 6.11 E a H6 36 quy d6i dong di6n: _ m1N1kdq1 _ 3x156><0.955 : 6 1105 a‘ ' m2N2kdq; _ 3 x 27 x 0.903 Di6n tro Va di6n khang roto quy C161 sang stato: R; = aeaiR2 = 6.1105 x 6.1105 ><0.166 = 6.19819 X’; = aeaix; = 6.1105 >< 6.1105 X 0.053 = 1.97899 Chinh s1’Ia‘béri : T1rc‘mg Hién TDHK7 UTEHY Page 78
 13. 13. Bai 56 9-16. M6t d6ng co kh6ng d6ng b6 ba pha n6i sao, di6n ap 380V, R1 = 0,079. Khi quay kh6ng tai co dong di6n 10 = 30A; COS(Po = 0.09. Khi quay Vo'i t6c d6 n = 965Vg/ ph ti6u thu c6ng sua't di6n P1 = 145kW; cos(p1 = 0.88. Tinh m6men di6n tir Mac. Cho rang t6n hao quay la 800W kh6ng C161. Dong di6n djnh méc cua d6ng co: 1 _ P1 _ 145x103 mm x/3U1c0sq>1 x/3><380><0.88 T6n hao c6ng suat day qua'n stato: pC111 = 3IfR1 = 3 X 25034632 X 0.07 = 13161 W T6n hao kh6ng tai : P0 = x/3U1I0cos(p0 = ./3 x 380 x 30 x 0.09 = 1777.1w C6ng suat Va m6 men di6n 111; P11 = P1 — 15011 —P = 145000 —13161 —1777.1 = 130061.9 w 0 M 2 g 2 601311 : 60><130061.9 : 124mm ‘*2 91 2nn1 27'c><1000 - 250.3463A Bai s6 9-17. M6t d6ng co kl16ng d6ng b6 ba pha p = 2; n = 1450Vg/ ph, c6ng sua't di6n tit Pa1= 110kW; tan s6dong di6n f = 50Hz. Tinh m6men di6n tit Mdt, t6n hao d6ng trén r6to APa2. C6ng suat Va m6 men di6n t1‘1: M1 = E = 6°13 = 9 = 700.28Nm 91 275111 27: X 1500 T6n hao c6ng suat tr6n day qu6n roto: p111; = sP11 = mi” >< 110000 = 3666.67w 1500 Bai 56 9-18. M6t d6ng co kh6ng d6ng b6 ba pha r6to day quan stato Va r6to dail hinh sao. Cac s61i6u djnh mfrc : Udm = 380V; Pam = 35kW; nam = 730Vg/ ph; COS(pdm = 0.81; Iam2 = 188A; R2 = 0.019; mm = 0.88; di6n ap gifra cac Vanh truot khi mach ngoai ho Va r6to dung y6n la 125V. a. Tinh di6n khang r6to luc dung yén Va luc quay dinh m1'rc. b. T1’11h dong di6n stato Va r6to luc mo may Va luc quay djnh muzc, m6men di6n tit luc m6 may S. d.d tf16n1rfi1)_h@a_V7:§1.f1.'11f0t0: 2‘ «/3 J5 ’ H6 s6tru>ot cua d6ng co: _ n1 —n _ 750-730 n1 750 T6ng tro roto khi quay Voi t6c d6 nam: Z _ E1; _ sE; _0.0267><71.17 2 _ _ _ S I2dm I2dm Di6n khang cua day quain roto: X = 22 —R2 = /0.01022—0.012 =0.00229 s2 25 2 Chinh s1’ra‘béri : T1rc‘mg Hién TDHK7 UTEHY Page 79 s = 0.0267 = 0.01029
 14. 14. X; = 5 — 9 = 0.08369 5 ' 0.0267 T6ng tro roto khi m6 may: z; = R; +1x; = 0.01 + 10.0836 = 0.0842839 Dong di6n roto khi mo may: 111 = 5 = 317 = 859.2A Z2 0.084 Dong di6n stato khi mo may: 1111 74.6 I :1 = 8592— = 340.93A 1K 2K ldm M6 men kh6i c16ng: M = 5 = 60Pc. .2(. =.1 = 60 x 3 X 112R; = 60 x 3 x 8602 x 0.01 = 282_5Nm K 91 27:n1 21: X 750 27: x 750 Bai 56 9-19. M6t d6ng co kh6ng d6ng b6 ba pha rotor l6ng soc co ghi cac 56 li6u nhu sau : 25 hp, tan 56 50Hz, 8 c1_rc tir, di6n ap 440V, stator C1611 Y. D6ng co cé moment khoi d6ng bang 112N. m Va moment di_nh m1'1’c bang 83N. m. Dong di6n khéi d6ng tr1_1’c ti6p la 128A khi n61 vao ltréi c1i6n co di6n ap dinh mfrc. Hay t1'nh : a. Moment khoi d6ng khi di6n ap giam con 300V. Di6n ap can cung cap cho d6ng Co (16 momen khoi d6ng bang moment dinh mu’c cua d6ng co. Dong di6n khoi d6ng khi di6n ap giam con 300V. Di6n ap can cung cap cho d6ng co C16 dong khoi d6ng kh6ng qua 32A. P-.97 M6 men khéi c16ng khi giam di6n ap: 2 2 MK; = MK1 = x 112 = 52.07Nm 1 Di6n ap dua Vao d6ng co d6 m6 men khoi d6ng bang m6 men dinh m1'1>c: U; = U1 11;’/ Ildm = 440 1% = 378.77V K1 Dong di6n khoi d6ng khi giam di6n ap: U 300 IK; =1K1—2 = 128 x — = 87.27A U1 440 Di6n ap dua vao d6ng co d6 dong di6n khoi d6ng kh6ng qua 32A: I 32 U; s U1£ = 440— = 110V 1K1 128 Bai 56 9-20. M6t d6ng co kh6ng d6ng b6 ba pha tan s6 501-Iz, 4 cu>c tir, 220V co cac th6ng s6 mach cua d6ng co qui d6i V6 stator nhu sau: R1 = 0,3 9; R'2 = 0,29; X1 = X'2 = 1 9; Gfe=20 ms; BM = 60 ms; a. Tinh t6c 616 Va dong di6n trong day quah stator khi khi s = 0.02 b. Tinh h6 s6c6ng sua't Va c6ng suat ra cua d6ng co khi s = 0.05. T6c d6 d6ng b6: Chinh s1"Ia‘b6i : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 80
 15. 15. 60f n1 = — = 1500Vg/ ph P T6c d6 khi s = 0.02: n = (1 — s)n1 = (1 — 0.02) x 1500 = 1470Vg/ ph Dong di6n trong day quan stato khi s = 0.02: _ BM)_1. ’ R1+R’; /s+j(X1+X’; ) = 220 X (0.02 + 10.06) + L = 24.98 + 19.2 = 26.62220.2°A 0.3 + 0.2/0.02 + + 1) Dong di6n trong day quan stato khi s = 0.05: *1 '1"1<e ' JBM)+ R1 +R; /s+1(X1 +X; ) = 220 X (0.02 : 10.06) 1 220 = 46.4631 -16.3643 = 46.89z—7.8°A 0.3 + 0.2 /0.05 +1(1 + 1) ‘I '1“1"€ H6 56 c6ng suat tai s = 0.05: coscp = cos7.8° = 0.991 C6ng suat dau ra khi s = 0.05: P1 = 3U1I1coscp1 = 3 >< 220 x 46.89 x 0.991 = 30661.1 w P11 = 31f(R1+ R; ) = 3 x 46.892 x (0.3 + 0.2) = 3298 w We - 1 we .20 X 0.02 = 4.4A 2 2 PO Z 311.6 Z 3><4.4 Z 2904“, GM 0.02 P1 = P1 — P0 — R1 = 30661 — 3298 — 2904 = 24459 w Bai 56 9-21. M6t d6ng co di6n ba pha Co 56 C161 c1_rc ‘:0’ p = 2; f= 50Hz ti6u thu c6ng suat c1i6n tu’ luoi P1 = 3.2kW; t6n hao d6ng (2 day quah stato Va r6to pCu1+ pCu2 = 300W, t6n hao sat tflr PFC = 200W. Di6n tro Va dong d16n r6to da qui C161 V6 stato R'2 =1.59 ; I’2 = 5A. Tinh t6c d6 d6ng co di6n Va m6men di6n tir. Bap 56: n = 1440Vg/ ph; Md1= 17,9Nm T6c d6 d6ng b6 cua d6ng co: _ 60f _ 60 x 50 p 2 T6n hao d6ng tr6n roto: pcuz = 3I'22R'2 = 3 X 52 X 1.5 = 112.5W T6n hao d6ng trén stato: pcm = 300 —pCu2 = 300 - 112.5 = 187.5W C6ng suat di6n tu’: Pdt = P1 — pcul —pFe = 3200 - 187.5 — 200 = 2812.5W H6 s6 truot cua d6ng co: n1 = 1500Vg / ph 112. s: PM = 5 =0.04 P111 2812.5 Chinh s1"Ia‘b6’i : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 8 1
 16. 16. T6'c df) déng Co: 11 = (1 — s)n1 = (1 — 0.04) x 1500 = 1440vg/ ph M6 men dién tl‘1': M _ 60111 = 60><2812.5 = 17_9Nm ‘“ _ 271111 211:><1500 Béi S6 9-22. M6t déng co khéng dfing bf) ba pha 15kW, téin 56 50Hz, 6 cue tL‘r, 220V co stator d€1'u Y. Céc théng S5 mach dién thay thé'qui d6i Vé‘ stator tinh trén mét pha 151: R1 = 0.1269; R’2 = 0.0949; Rfe = 579,- Xn = 0.469; XM = 9.89; T611 hao CO V21 t6n hao phu l‘a 280W cé thé-7 xem nhu khéng C161. IG1i hé s6'truz(_)t bfimg s = 0.03, héy dimg mach dién thay thé'g5n d€t1'nh : a. Dong dién dfiy v‘a hé s6’ c6ng suét cila déng co. b. Cfing suét ra v‘a m6men dién tit cfia déng co. c. Hiéu suét cfia déng Co. 50 C16 thay théfgfin dfmgz Tfing tro V50 cfia déng co: R1=&= =3.133Q ' S . _ R16 ><jXM _ 57 x j9.8 ' Rh +1><M _ 57 + j9.8 z; = (R1 + R1) +1xn = 0.126 + 3.1333 +10.46 = (3.2593 + 10.46)! ) 2 = zM x z; = (16365 + 19.5186) x (3.2593 +1046) V zM + z; (1.6365 + 19.5186) + (3.2593 + 10.46) = (26045 + 11.1821) = 2.8602z24.41°§2 ‘ 220 ‘1 zv x/3 >< (2.6045 + 11.1821) 11 = 44.41A coscp = cos24.41° = 0.9106 Dong dién roto quy d6i: " 220 " z; fl x (3.2593 + 10.46) Thanh phéfn 161 thép cila dong dién tL‘1’ hoa: 1 — "0 =2.228420°A RR _ /3x57 zM = (1.6365 +1'9.5186)Q = 40.4376 — j18.3535 = 44.414 — 24.41°A = 38.2092 - j5.3926 = 38.58784-8°A Chinh sfxa béri : Tuemg Hién TDHK7 UTEHY Page 82
 17. 17. C6ng suat dua ra: P1 = J3U1I1cos(p1 = ./3 x 220 x 44.41 x 0.9106 = 15409 w pC111 = 311121 = 3 X 44.412 X 0.126 = 745.4338 w p012 = 31511; = 3 x 38.58782 x 0.094 = 419.9041 w p11 = 3If. eR11e = 3 x 2.22842 x 57 = 849.1228w P2 = P1 — Zp =15409 — 745.4338 — 419.9041 — 849.1228 — 280 = 13114 W M6 men dién tit: 1 419.9041 P11: P: 2 = W=13997w M1, = i = 6°31 = T = 133.66Nm Q1 2TEl’11 27c><1000 Hiéu suét cL’1a déng co: _ 5 _ 13114 " P1 15409 = 0.8511 Béi sf)’ 9-23. M6t déng co khéng d5ng bf) ba pha 125hp, t§n s6'60Hz, 8 cut: tfr, 440V co stator dfi'u Y. Céc théng s6’ mach cfia déng co qui d6'i vé‘ stator nhu sau: (théng s6'pha) R1 = 0.068 Q ; R’2 = 0.052 Q; Rfe = 54 Q ; X1 = X'2 = 0.224 Q ; XM = 3.68 O. T6n hao co Va t6n hao phu 13 1200W co théw xem nhu khéng d6i. Khi hé s6'truot s = 0.03, hay dimg mach dién thay thé’ g3‘n dfing déw tinh: a. Dong dién déy V2‘: hé S6’ céng suét cila déng co. b. Céng suét ra Va moment trén dfiu tr1-5‘ cfia déng co. ‘X, -A ~ 1 A I R ‘X - J 2 C. H1eu suat cua dong co. 1 1 J 1 - r + So d8 thay thé gfin citing: 1 Tfing tro V80 cfia déng co: U1 E R’ 0.052 R1=—2=—=1.7333Q S s 0 03 ‘ =4 Xj_XM = 454 X 1368 = (0.2496 +1'3.663)Q ' R19 + 1x11 54 +13.68 21 = (R1 + R1) + j(X1 + x; ) = (0.068 + 1.7333) +1(0.224 + 0.224) = (1.8013 + j0.448)Q Z : zM X z; 2 (0.068 + 10.224) ><(1.8013 + 10.448) V z11 + z; (0.068 + 10.224) + (1.8013 + 10.448) = (1.1912 + 10.8841) = 1.4834236.6°Q ZM ".1 1 —4‘“’m. = 137.52 - 1102.06 = 17125122 — 36.58°A zv . /3 x (1.1912 +10.8841) I1=171.251A cosq) = cos36.58° = 0.803 Dong dién roto quy d6i: ' 440 “ z; ./ §x(1.8013+10.448) Thanh ph§n 161 thép c1'1a dong dién t1‘r héa: = 132.81 — j33.031 = 136.8565z—13.96°A Chinh s1’Ia‘béri : Tuérng Hién TDHK7 UTEHY Page 83
 18. 18. L11 1 = “O =4.704320°A R11 1/3X54 C6ng suat dvra ra: P1 = X/3U1I1c0s(p1 = 1/3 X 440 X 171.251 X 0.803 = 104800 w p111 = 3I§R1 = 3 X 171.2512 X 0.068 = 5982.7 w p111 = 31'12R'1 = 3 X 136.85652 X 0.05 = 2921.8 w 1611 = 31;eR11 = 3 X 2.22842 X 57 = 3.585.2 w P1 = P1 — Zp =104800 5982.7 2921.8 3585.2 1200 = 91111w M6 men da"1‘utr1_1c: M = E _ 60P2 _ 60 X 91111 = 996.6Nm 2 Q ' 2m —2TE><(1-S)><900 Hiéu suét cfia d6ng Co: 11 = £ : 13114 : 0.8694 P1 15409 = (1.1912 +10.8841) = 1.4834236.6°Q - 1' 440 ‘2 Z1 .5 X (1.1912 +10.8841) I1 = 171.251A costp = cos36.58° = 0.803 Dong dién roto quy C161: - " 440 “ 21 J3 X (1.8013 + 10.448) Thanh ph§n 161 thép CL'1a dong dién tix hoa: 1 = “0 =4.7043A0°A R11 1/3 X54 C6ng su6't dlra ra: P1 = X/3U1I1cos<p1 = J3 X 440 X 171.251 X 0.803 = 104800 w p111 = 3I§R1 = 3 X 171.2512 X 0.068 = 5982.7 w p111 = 31'12R'1 = 3 X 136.85652 X 0.05 = 2921.8 w p11 = 31121eR1e = 3 X 222842 X 57 = 3.585.2 w P1 = P1 — Zp =104800 5982.7 2921.8 3585.2 1200 = 91111w M6 men d? iu truc: M _ P2 _ 60132 _ 60><91111 2 :2 21m 2Tl', ><(1—S)><900 Hiéu suét cL’1a d6ng co: P1 _ 13114 "Tm = 137.52 - 1102.06 = 171.2512: — 36.58°A = 132.81 — 133.031 = 136.8565z—13.96°A = 996.6Nm = 0.8694 Bai 56 9-24. M6t c16ng Co kh6ng c16ng b6 ba pha 125hp, tfin s6'6OHz, 8 Cl_l’C tfr, 440V C6 stator C1611 Y. Cac th6ng s6 mach c1’1a d6ng Co qui d6i vé‘ stator nhu sau: (th6ng s6'pha) R1 = 0.068 Q ; R2 = 0.052 Q; Rfe = 54 Q ; X1 = X'2 = 0224 Q ; XM = 7.68 Q; Chinh s1’Ia‘b6i : T1rc‘mg Hién TDHK7 UTEHY Page 84
 19. 19. T6n hao CO V5 t6n hao phu 131 1200W co théwxem nhu khfing d6i. IG1i hé s6'tnrqt bfing 0.04, hfay dimg mach dién thay thé'g? in dfing (16 tinh: a. H63 56 trtrqt t(')i han Vé moment cuc dai cila déng co. b. Dong dién khoi déng v‘a moment khéi déng cfia déng co. C. Dong dién {mg voi moment cuc dai. Ta dfmg so d6 thay thé'ge“{n dfmg nhu sau: jX1 XIZ Hé s6'tru’ot téi han: s = R—'2 —L52 =0.1161 ‘“ X ' 0.44 1'] M6 men cue dai cfia déng co: M _ ml 0.5>< Uf _ 3x 60 X 0.5>< 25403412 “W (21 X“ 21ml 0.44 Dong dién khéri déng tinh theo so d6 thay the’: ZM = L? X ’: XM = 154 X 1:768 = (1.0706 + j7.5277)Q REE + }XM 54+ 17.68 -W ' '_ -1 2 440 + 440 zM R1 + R; + jXn / §(1.0706 + 17.5277) ’[§(0.07 + 0.052 + 10.44) = 146.42 — j562.16 = 580.9137;-75"A = 2292.6Nm M6 men khoi déngz _ ml U? x R; 1‘ ‘ E1(R1+R’2)2+(X1+X2)2 _ 3 x 60 25403412 x 0.052 _ x m = 496.58Nm 21:61 (0.068 + 0.052) + (0.224 + 0.224) Ttfing trév cfia méy {mg Voi sm: Rt : 1—Sm R,2 : 1—0.1167 Sm 0.1167 Z = ZM ><(R1 +R2 +Rt +jX1 +jX§) V ZM +(R1 +R2 +Rt +jX1 +jX’) _ (10706 + ]7.5277) >< (0.068 + 0.052 + 0.396 + j0.224 + j0.224) _ (10706 + ]7.5277) + (0.068 + 0.052 + 0.396 + j0.224 + j0.224) = 0.4587 + j0.4448= 0.6389444.12°Q 0.052 = 0.3969 Dong dién Ling V0'ri momen cuc dai: Chinh s1’Ia‘béri : Tuémg Hién TDHK7 UTEHY Page 85
 20. 20. .m-9-&-397.59.. . z /3 X06389 V Bai so 9-25. Nhan cua mot dong co khong dong bo ba pha rotor long soc co ghi cac so’ liéu djnh m1'rc nhu’ sau: 18,5kW, tan so'50Hz, 4 cue t1‘r, dong stato 40A, dién zip 380V, ho socong suat la 0,81 Va stator da'u Y. Gia sir dong co co toc do quay n =1440 vong/ ph khi lam Viéc o ché'do djnh m1’rc. Hay tinh: 21. Ho so'tru>ot djnh m1'1c. b. Cong suat téc dung Va phén khang dong co tiéu thu tu luéi dién. c. Hiéu suat dong co. Toc do dong bo cua dong co: _6_0f_ 60x50 P Hf: so’ truot djnh m1'rc: n1 — n 1500 — 1440 Sdm : : 4 n1 1 500 Cong suat téc dung dong co tiéu thu tu’ 1u’oi: P1 = «/5UIcos(p= ./3 X 380 X 40 X 0.81 = 21325w Cong suat phan khéng dong co tiéu thu tu’ hroi: P1 = x/ §UIsin(p= .5 X 380 X 40 X 0.5864 = 15439 VAr Hiéu suat cua dong co: 1) = 5 — #500 = 0.8675 P1 ' 21325 = 1000Vg / ph n1 = 0.04Vg / ph Bai so 9-26. Dong co khong dong bf) ba pha co Udm = 440V, no'i Y, 2p = 2, f = 60Hz, dang lam vifec (1 tot: do n = 3492 vong/ phut, Va co cac thong so'cua mach dién thay thé-'IEEE trén mot pha nhu sau: R1 = 074 Q, R'2 = 0647 Q, Rfe = khong Cho X1 = 1.33 Q; X'2 = 2.01 Q XM = 77.6 9 Ton hao khong tai khi quay 16 350W. Hay tim: Dong dion khoi dong 1<hino'i true tié'p day quan stator vao dién ép dinh musc? Moment khoi dong? Ho so'trLrot djnh m1.’rc? Dong dién dinh mfrc? Boi so’ dong difen khoi dong? Hé socong suat djnh m1'rc? Moment djnh m1'rc? Hiéu suat cua dong co khi lam vifec o tai djnh mfrc ? Hf: so’ truot (mg voi moment c1_rc dai. Moment c1_rc dai Va nang 1u>c qua tai mM. Tinh dién tro phu mac vao mach rotor dé’ moment khoi dong bang moment cuac dai? ? ‘-""'P"‘7.°-”"-“P-f"S7.°’ So do thay thocua dong co: R1 X1 X’2 R’2 Chinh s1’Ia‘béri : Tuong Hién TDHK7 UTEHY
 21. 21. Tong tro cua dong co khi khoi dong s = 1: zgn = R; +1x; = (0.647 +12.01)o MIXM X 23“ = 0.74 + 11.33 + 4'6 X (0647 +1201) = (1.3547 +1'3.2942)o 1xM + zzn 177.6 + (0.647 + 12.01) Dong dién khoi dong true tiéjo: . 1 440 ‘“ z ! §(1.3547 +13.2942) V Z‘, =Z1 + = 27.1248 — j65.9599 = 71.3194z—67.6°A Mo men khoi dong: = m1UfPR2 2n£[(R1+R; )2 +(x1+ x; )2] _ 3 X 25403412 X 0.647 _ 27t>< 60[(0.74 + 0.647)2 + (1.33 + 201)2] Hé so truot dinh m1'rc: S _ 3600 — 3492 d‘“ 3600 Dong dién djnh m1'rc: I - I Z25 : + 1X2 : 1'xM X zgs : 0174 + 1,133 + 177.6 >< (21.5667 +1201) jXM + zgs j77.6 + (21.5667 +1201) - " _ 440 ‘mm ' J3(19.8304 + j8.4609) Boi so dong dién khoi dong: IK _ 71.3194 Imm ' 11.7827 Hé so Cong suat djnh mire: coscp = cos23.1° = 0.9198 Mo men dinh mfrc: MK = 25.4Nm = 0.03 0.647 0.03 +1201) = (21.5667 +1'2.01)o [I1 zvs = Z1 + = (19.8304 + j8.4609)Q = 10.8375 — j4.624 = 11.7827z—23.1°A = 6.0529 ml: M I m. UipR’. /s. .. "‘“ 2n£[(R1 +12; / sdm)2 + (X1 +x; )2] _ 3 X 25403412 X 0.647/0.03 27c X 60[(0.74 + 0.647 /0.03)2 + (1.33 + 2.01)2] Boi so mo men khoi dong: MK _ 25.4 _: =1.17 Md 21.77 [T1 = 21.77Nm mM= Chinh s1"Ia‘bo’i : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 87
 22. 22. Cong suat tiéu thu tir hroi: Pl = x/3UlIlCOs(p = J3 X 440 X 11.7827 X 0.9198 = 8259.3 w Cong suat dau ra tron truc dong co: poll = 31§Rl = 3 X 11.78272 X 0.74 = 308.207w - 1' '_l_l _ _- 4.0341 — (10.8375 —14.624)(0.74 - 11.33) " zgs _ 21.5667 + 12.01 = 10.9791 -11.5329 = 11.08562—7.9°A pcll = 311212; = 3 X 11.08562 X 0.647 = 238.5311w Pl = Pl — pcll — pclll — po = 8259.3 — 308.207 — 238.531 — 350 = 7362.562 w Hiéu suat cua dong co: Pl _ 7362.5 11 = — _ = 0.8914 Pl 8259.3 Hf: so truot {mg Voi Mm. .X: slll = L, = Oi = 0.1937 xl + xl 1.33 + 2.01 Mo men cuc dai: [Sm Mmax : / 2n£[(Rl +122 / sm)2 +(xl +x2)2] _ 3 X 25403412 >< 0.647/0.1973 2Tl'. >< 60[(0.74 + 0.647/0.1973)2 + (1.33 + 2.01)2] Kha nang qua tai cua dong co: mM = 11/ I/Imax = = 2.85 dm ' Do mo men mo may bang mo men cuc dai ta can co Sm = 1. Do vay can noi thom dién tro: Rgl = (xl + x; ) —R'l = (1.33 + 2.01) -0.647 = 2.6939 = 61.6942Nm Bai so 9-27. Dong co khong dong bo ba pha rotor day quan, noi Y co Udm = 380V, nam = 960Vong/ phut, f = 50Hz, 2p = 6, Va co cac thong socua mach dién thay thé'IEEE tron mot pha nhu sau: R1 = 0.2 Q, R'2 = 0.25 (2, X1 = X'2 = 1.2 (2, XM = 42 (2. Ton hao khong tai khi quay la 700W, luc do rotor ngan mach tron choi than. Tinh: Dong dién khoi dong khi noi tr1_rc tiop day quan stator vao dién ap dinh m1'rc? Moment khoi dong? Hé so truot djnh m1'rc? Dong dién djnh m1'rc? Boi so dong difen khoi dong? Ho so Cong suat djnh muzc? Moment dinh mfrc? Hiéu suat cua dong co khi lam Viéc o tai dinh mfrc? Hf? so truot (mg Voi moment cu‘c dai? Moment cuc dai Va nang luc qua tai mm? Tinh dién tro phu mac vao mach rotor déjmoment khoi dong bang moment cuc dai. ? ‘*"~"'.5"‘! °-”"E'°.9-"F7'.9’ Chinh s1"Ia‘bo’i : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 88
 23. 23. So do thay thocua dong co: R1 X1 X’2 R’2 1 1-3 R2 ? Tong tro cua dong co khi - - _ = - z'lll = 12; +1x'l = (0.25 + 11 .2)9 zv = zl + = 0.2 +11.2 + Ehmi = (0.4363 +12.368)9 1xM +zln 142+(0.25+11.2) Dong dién khoi dong true tié'p: -l BMW = (165094 — 189.606) = 91.11422—79.6°A zl «/ §(0.4363 +12.368) Mo men khoi dong: M = K 2n£[(12l +12'l)2 + (xl + x'l)2] : 3 X 21939312 :3 X 0.25 2 : 57_82Nm 21: X 60[(0.2 + 0.25) + (1.2 + 1.2) ] Hé so truot dinh m1'rc: 2 M 2 01,4 960 Dong dién djnh m1'rc: , 12' . , 0.25 . . zll = : +1xl = [fl +112) = (6.25 +11.2)9 zvl = zl + = 0.2 + 11.2 + @ 4 (5.9865 +13.2038)9 1xll + zll 142 + (6.25 + 11.2) ‘ 380 Lllm -= T. = 28.4885 - 115.2464 = 32.31182—28.15°A zvl X/3(5.9865 +13.2038) Boi sodong difen khoi dong: 1K _ 91.1142 _ Illlll ' 32.3118 ' Hé so Cong suat djnh muse: COS(p = cos28.15° = 0.8817 Mo men djnh m1'rc: M ml = 2.8198 _ m. UfPR'2/S. .. dm — I 2 I 2 21'tf[(Rl+Rl/ sdm) +(xl+xl) ] Chinh sfralbéri : Ttrong Hién TDHK7 UTEHY Page 89
 24. 24. _ 3X219.39312 X3X0.25/0.04 _ 211 X 50[(0.2 + 0.25 /0.04)2 + (1.2 + 1.2)21 Boi so mo men khoi dong: MK _ 57.82 Mllm ' 181.96 Cong suat tiou thu tu’ hroi: Pl = ./3Ul1lcos1p = ./3 X 380 X 32.3118 X 0.9198 = 18751 w Cong suat dau ra tron truc dong co: pclll = 31f12l = 3 X 32.31182 X 0.2 = 626.4301w " ' _ _-9.3931 - (28.4885 — 115.2464)(0.2 -11.2) *1‘-‘1 ‘2 z'll 6.25 +11.2 = 29.2299 — 110.5941 = 31.12—20°A pcllz = 31'l212; = 3 X 31.12 X 0.25 = 724.9654 w Pl = Pl - pcul - pcul - po = 17751 - 626.43 - 724.96 - 700 = 16699 w Hiou suat c1’1a dong co: = 181.96Nm = 0.3177 mM= 11 = 5 = 79609 = 0.8906 Pl 8259.3 Ho so truot (mg Voi Mm. -1X: R2 — 025 = 0.1042 5"‘ = Xl +x'l _ 1.2+1.2 Mo men c1_rc dai: M _ / Sm max - T 211f[(12l +12l / sm) +(xl +xl) 1 _ 3X 219.39312 X 3X 0.25/0.1042 211 X 60[(0.2 +0.25 /0.1042)2 + (1.2 + 1.2)21 Kha nang qua tai cua dong co: M _ 264.33 _1 45 max Do mo men mo may bang mo men cuc dai ta can co Sm = 1. Do Vay can noi thom dion tro: 12ll = (xl + x; ) -12; = (1.2+1.2)-0.25 = 2.159 = 264.33Nm mM= dm Bai so 9-28. Mot dong co khong dong bo ba pha co P = 25hp, Udm = 575V, noi Y, Iam= 27A, f = 60Hz. Kot qua thu dtroc tL‘r thi nghiom khong tai o tan so 60Hz, ngan mach o tan so 15Hz Va mot chiou nhtr sau: Ngan mach Khong tai Mot chiou Un = 54,7V U0 = 575V VDC = 20 V In = 27A 10 = 11,8A IDC = 27 A Pn = 1653 W P0 = 1264,5 W Hay xac djnh cac tham so cua mach dion thay tho'IEE Va tong cac ton hao sat, ma sat Va quat gio. Dion tro mot pha day quan stato: Chinh s1’Ia‘béri : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 90
 25. 25. UDC _ 20 R = — — = 0.7407Q DC 1llKl 27 R” = RDC = 017407 = 0.3704Q 2 2 Tir so liou khong tai ta co: 0 2 P02 : 1264.52 2 302719 310 3 X 11.8 U 575 = ° =1=28.13369 Z" . /310 / §><11.8 X0 = .123 - 123 = 112813362 - 3.02712 = 27.97039 T1‘): so liou ngan mach ta co: l = Pnl = 1653l =0.75589 31ll 3X27 z U“ — 547 =1.16979 “ Z J31ll " J3 X 27 Xll = . / zfl -12§ = 11116972 -0.75582 = 0.89279 Quy doi Vo tan so 60Hz ta co: Xll = 6—0Xlll = Q X 0.8927 = 3.57079 15 15 C01 X1 = X12 taco: Xl = X'l = = 352707 = 1.78539 XM = X0 - Xl = 27.9703 — 1.7853 = 26.18499 I 2 2 12'l = (12ll -120% 1 XM) = (0.7558 -0.3704 )T(1‘7853 1 261849) = 11.51479 XM 26.1849 Tong ton hao sat, ton hao ma sat Va quat gio trong may: pq = P0 - ml1§12l = 1264.5 - 3 X 11.82 X 0.3704 = 1109.8 w Bai so 9-29. Kot qua thu dtroc t1‘r thi nghiom khong tai o tan so 6OHz, ngan mach (7 tan so 15Hz Va mot chiou cua dong co khong dong bo ba pha co P = 30hp, Udm = 460V, noi Y, Idm: 40A, f = 60Hz. nhu sau: Ngan mach Khong tai Mot chiou Un : 42.39V U0 = 460V Vuc = 15.4 V In = 40A 10 =17.0A Inc = 40.2 A P11 = 1828.8 W P0 = 1381.4 W Hay xac djnh cac tham so cua mach dion thay tho'IEE Va tong cac ton hao sat, ma sat Va quat gio. Dion tro mot pha day quan stato: 12llC = UDC = 15—‘4 = 0.38319 IDC 40.2 Chinh s1"Ia‘bo’i : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 91
 26. 26. 12llC _ 0.3831 12ll = — — = 0.19159 2 2 Tir so liou khong tai ta co: P0 1381.4 0 = 312 = 3x172 = 1.5933Q U 460 = 0 = =15.62249 Z“ J310 J3X17 X0 = ./ zl20 -123, = 2/15.62242 -1.59332 = 15.5419 Tir so liou ngan mach ta co: P _ 1828.8 “ = 3131 ’ 3X402 U" — 4239 =0.61189 Z“ : J310 " J3 X40 Xlll = . / z02l -1202 = 1/0.61182 -0.3812 = 0.47879 Quy doi Vo tan so 60Hz ta co: X0 = Qxlll = 6—0 X 0.381 = 1.9159 15 15 Coi X1 = X12 taco: = 0.381Q Xl = X'l =5 = E =0.95759 2 2 XM = X0 -Xl = 15.541 — 0.9575 = 14.58359 I 2 2 1% -1038. _. _.9.51 XM 14.5835 Tong ton hao sat, ton hao ma sat Va quat gio trong may: p0 = P0 - ml1§12l = 1381.4 - 3X 172 X 0.1915 = 1215.3w 12'l = (120 -12 = 3.13849 Bai so 9-30. Kot qua thu duoc tfr thi nghiom khong tai 6) tan so 6OHz, ngan mach (7 tan so 15Hz Va mot chiou c1’1a dong co khong dong bo ba pha co P = 15hp, Ud1n = 460V, noi Y, Iam= 14A, f = 60Hz. nhuz sau: Ngan mach Khong tai Mot chiou Un = 18.5V U0 = 459.8 V VDC = 5.6 V L1 = 13.9A I0 = 6.2A IDC = 14.0 A Pn = 264.6 W P0 = 799.5 W Hay xac djnh cac tham so cua mach dion thay tho'IEE Va tong cac ton hao sat, ma sat Va quat gio. Dion tro mot pha day quan stato: 12 = U22 = 5+6 = 0.49 '2“ IDC 14 . ..-%-°g-o.2.. Tu’ so liou khong tai ta co: Chinh sfrabéri : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 92
 27. 27. 12 15° = 7995 =6.93559 ° 5 3120 3X6.22 U0 — 4595 =42.8179 Z” 5 J310 5 J3X6.2 X0 = ./ Z20 -1230 = J428172 -6.93552 = 42.25169 Tir so liou ngan mach ta co: P 264.6 120 = "l = jl = 0.45659 310 3X 13.9 U“ T185 = 0.76849 Z“ 5 J310 5 J3X13.9 X0l = . / zfi -12l2l = . /0.76842 - 0.45652 = 0.61819 Quy doi Vo tan so 6OHz ta co: X0 = Qxlll = Q X 0.6181 = 2.47259 15 15 C01 Xl = X'2 ta co: Xl = X’l = % = 242725 = 1.23629 XM = X0 — Xl = 42.2516 - 1.2362 = 41.0154Q I 2 2 12’l = (120 -12042 4 XM) = (04565 - 0.2) M2552 1 415154) = 11.16419 XM 41.0154 Tong ton hao sat, ton hao ma sat Va quat gio trong may: p0 = P0 -ml1§12l = 799.8 - 3 X 6.22 X 0.2 = 776.736w ~@&: ;@&(; ~.9~ Chinh s1"Ia‘bo’i : Tuong Hién TDHK7 UTEHY Page 93

×