10 web trends to watch in 2010

612 views

Published on

10 Web trends to watch in 2010

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 web trends to watch in 2010

 1. 1. Social Networking & Mobile Life style
 2. 2. 10 เทรนดของเว#บท%&นาจ*บตาในป% 2010 ' (10 Web Trends to Watch in 2010) Mr.Peter Cashmore ผกอตง และCEO Mashable บล!อก % ' .( ยอดฮตเก'(ยวกบโซเชยลม'เด'ย ซงเข'ยนคอลมน2ประจ67ใน CNN.com โดยรอบน'เข7เข'ยนเร;(อง "10 เทรนด2ของเว!บท'(น7 จบต7ในป' 2010" (10 Web Trends to Watch in 2010)
 3. 3. 1. Real-time ramps up (เร%ยลไทมย*งมาแรง) ● ' I เขAามาสCไลฟสไตลประจFาว*นมากขHน เพราะการเขAามา * ของสมารทโฟน ทFาใหAม%การปฏNสมพ*นธก*นแบบท*นท% I H& % ท*นใดมากขHน ซงไม'ไดAม%แต'ในโซเชยลม%เด%ยอย'าง Twitter, Facebook และ FriendFeed เท'าน*Iน ● แต'ม*นลงลHกถHงไลฟสไตลท%&แมAว'าคVณกFาล*งทานอาหาร I อยC'ก#สามารถโพสตร%วNว รAานอาหารรAานน%ใหAเพX&อน ๆ 3 *& ผ'านไอโฟน แอปพลNเคชนไดAท*นท%
 4. 4. 2. Location, location, location (โลเกชนกยงส คญ) เพร7ะ อ%ทธ%ฤทธ%Kของสม7ร2ทโฟน อ'กเชนกน ท67ใหเร;องของ ( ก7รใชระบบ GPS เพ;(ออ67นวย คว7มสะดวกใหกบชว%ตนน ' กล7ยเป!นเร;(องจ67เป!น เว!บไซต2ท'( เป%ดบร%ก7ร GPS จ.งม' ม7กม7ย อย7งเชน Foursquare, Gowalla, Brightkite และ Google Latitude 4
 5. 5. 3. Augmented reality (มขอมลจ กสถ นทจรง) X& I สามารถเชอมโยงก*บโลกความจรNงมากขHน นอกจากจะ ใช A GPS เพX&อเป#นขAอมCลการเดNนทางแลAว เว#บไซตย*ง X& เชอมโยงก*บโลกของความจรNง ก#คXอโปรแกรมดCขAอมCล X& I จากสถานท%&จรNงท%&ชอว'า Layar ท%&ตอนน%เขาออก 5 *& H& เวอรชน 3.0 แลAว ซงสามารถแสดงภาพโมเดลสามมNตN ท*บภาพบนจอไดA
 6. 6. 4. Content ‘curation’ (มระบบเกบขอมลทเจงขน) N& I สง ท%&ทAายทายท%&สVดในโลกเว#บไซตในการตอนน%ก#คXอ การจ*ดการเก#บขAอมCล ป*ญหาขAอมCลโหลดเกNนไปน*นเป#น I ป*ญหาท%&ใหญ'มาก เพราะในแต'ละว*นม%เว#บเพจจFานวน % กว'าพ*นลAานท%&จะตAองแข'งข*นก*น โซเชยลม%เด%ย อย'าง Twitter, Facebook, Digg และอ%กมากมาย จHงตAอง I I ทFาระบบจ*ดการขAอมCลใหAด%ขHน และม%เนXอหาท%&คนเล'น สนใจจะเก#บไวA 6
 7. 7. 5. Cloud computing วNธ%การประมวลผลท%&องก*บความตAองการของ ผCAใช A โดย N A ผCAใชสามารถระบVความตAองการไปย*งซอฟตแวรของ ระบบ cloud computing จากน*นซอฟตแวรจะรAองขอ I ใหAระบบจ*ดสรรทร*พยากรและบรNการใหAตรงก*บความ 7 ตAอง การผCAใช A
 8. 8. 6. Internet TV and movies (ดทวและหนงผ& นอนเทอร'เนต) ' ไม'ใชเรX&องใหม' แต'ความนNยมจะขยายไปเรX&อย ๆ ผ'าน X& ' สอมากมาย เชน Hulu, Boxee, Apple TV และกล'อง Netflix 7. Convergence conundrum (ชวตคอนเวอร'เจนซ') ไลฟสไตลท%&ถCกรวบรวมไวAท%&จVดเด%ยวก#ย*งมาอยC' เพราะ สมารทโฟนต*วเดNม 8
 9. 9. 8. Social gaming (โซเชยลเกม) % โซเชยลเกมก#ย*งไม'หายไปไหน...และอาจจะขยาย ความไปในเรX&องธVรกNจไดAอกดAวย% 9. Mobile payments (ก รจ& ยเงนผ& นโทรศพท') N XI คนรV'น ใหม'จะสนใจหาขAอมCลสนคAาแลAวซอขายผ'าน * I โทรศพทมากขHน เหตVผลหนHงอาจจะเป#นเพราะว'า & ' เว#บไซตขายของอย'างเชน PayPalX ไปจนถHง Amazon พ*ฒนามากขHน I 9
 10. 10. 10. Fame abundance, privacy scarcity I (คนด*งเกNดไดAง'าย...มาจนถHงว*นน%) N X& ศลปNนพ#อปอารตชอด*งอย'าง แอนด% I วอรฮอล อาจจะ N พCดถCก เขาเคยทFานายไวAเมX&อสบกว'าป%ท%&แลAวว'า "ใน อนาคต ทVกคนสามารถเป#นคนด*งในเวลา 15 นาท% จาก น*นก#เป#นท%ของคนอX&นต'อไป" เพราะโลกอNนเทอรเน#ตไดA I I สรAางดาวขHนมามากมาย อย'างป%ท%&แลAว ดCอย'างกรณ% ปAา ซCซาน บอยล ในยCทCบส N เป#นต*วอย'างท%&ด%จรNง ๆ 10
 11. 11. Reference - Pete Cashmore 10 Web trends to watch in 2010 http://bit.ly/5lZA9C - logo cnn www.cnn.com - picture : Analysis, Breakthrough Thinking, Business, Latest Trend, Money Talk, People Making a Difference, Report 10 Web Trends to Watch in 2010 http://www.impactlab.net/2009/12/04/10-web-trends-to-watch-in-2010 11

×