ประกาศ

8,359 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศ

  1. 1. ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านหนุน เรื อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง จํานวน 11 โครงการ . ด้ว ย องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลบ้า นหนุ น มี ค วามประสงค์จ ะสอบราคาจ้า ง จํา นวน11 โครงการ ดังนี 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปริ มาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรื อมีพนทีคอนกรี ตไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร พร้ อมไหล่ทาง ื ้ลูกรังเฉลี ยข้างละ 0.50 เมตร ณ บ้านนายสุ รีย ์ เกริ กไกร ถึ งทางไปแยกห้วยลึ ก หมู่ที 4 ตําบลบ้านหนุ นอําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน) ราคากลาง 180,000 บาท (หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปริ มาณงาน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรื อมีพืนทีคอนกรี ตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้ อมไหล่ทางลู ก รั งเฉลี ยข้า งละ 0.50 เมตร ณ บ้า นนางสมศรี เกิ ด สุ ข ถึ งบ้า นนางนงคาร จิ ต เพี ยน หมู่ ที 6 ตํา บลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน) ราคากลาง 180,000 บาท (หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปริ มาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรื อมีพืนทีคอนกรี ตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้ อมไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0.50 เมตร ทังสองข้างตลอดทาง ณ ประตูวดหนุนใต้ ถึงบ้านนายชูเชิด จิตเผือก หมู่ที 11 ัตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอี ยดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน) ราคากลาง 54,000 บาท (ห้าหมืนสี พันบาทถ้วน) 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปริ มาณงาน ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 86.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรื อมีพืนทีคอนกรี ตไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร พร้ อมไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0.50 เมตร ทังสองข้างตลอดทาง ณ บ้านนายสมจิต คําทิพย์ ถึงบ้านนายเสาร์ หนองสมหมู่ที 11 ตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน) ราคากลาง 135,000 บาท (หนึงแสนสามหมืนห้าพันบาทถ้วน) /5. โครงการก่อสร้างราง...
  2. 2. -2- 5. โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปริ มาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตรท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 112.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พร้ อมฝาปิ ดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ณ บ้านนางแก้ว จินดาสุ ข ถึ งตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บาน หมู่ที 1 ตําบลบ้านหนุ น ้อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน) ราคากลาง 180,000 บาท (หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) 6. โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมฝาปิ ด ปริ มาณงาน ขนาดปากกว้าง0.40 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 112.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ณ บ้านนางพรรณีฟองจันทร์ ถึงบ้านนางจันทร์ ยุทธเสน หมู่ที 5 ตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุ น) ราคากลาง 180,000 บาท(หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) 7. โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมฝาปิ ด ปริ มาณงาน ขนาดปากกว้าง0.40 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึ ก 0.40 เมตร ยาว 108.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร และวางท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 10 ท่อน ณ บ้านนายประหยัด สรรพช่าง ถึงบ้านนายบุ ญธรรม สรรพช่ าง หมู่ที 7 ตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุ น) ราคากลาง 180,000 บาท(หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) 8. โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมฝาปิ ด ปริ มาณงาน ขนาดปากกว้าง0.40 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึ ก 0.40 เมตร ยาว 112.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร แบ่งเป็ น 3 ช่ วงดังนี - ช่ วงที 1 ความยาว 39.00 เมตร เริ มจาก ศาลาอเนกประสงค์ (SML) ถึ งโรงเรื อนเก็บของประจําหมู่บานตรงบ้านนายประหยัด สรรพช่าง ถึงบ้านนายบุญธรรม สรรพช่าง หมู่ที 8 ้ - ช่วงที 2 ความยาว 25.00 เมตร ตรงข้าม ศาลาอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที 8 - ช่วงที 3 ความยาว 36 เมตร หน้าบ้านนางยัง สุ ดใจ หมู่ที 8ตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอี ยดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน) ราคากลาง 180,000 บาท (หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) 9. โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมฝาปิ ด ปริ มาณงาน ขนาดปากกว้าง0.40 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึ ก 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร และวางท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 30 ท่อน พร้ อมบ่อพัก คอนกรี ตเสริ มเหล็กจํานวน 2 จุด ณ ตรงข้ามบ้านนางป๋ ง พุฒตาล ถึงลํานํายม หมู่ที 10 ตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอี ยดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุ น)ราคากลาง 180,000 บาท (หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) /10. โครงการก่อสร้างดาด...
  3. 3. -3- 10. โครงการก่อสร้ างดาดลําเหมืองคอนกรี ต ปริ มาณงาน ความยาว 735.00 เมตร ปากกว้าง1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ความลึกแนวเอียงเฉลีย 0.40 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ณ ลําเหมืองสายทุงปง หมู่ที 2 ตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและจําแนกตาม แบบ ่ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน) ราคากลาง 180,000 บาท (หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้วน) 11. โครงการก่อสร้ างดาดลําเหมืองคอนกรี ต ปริ มาณงาน ความยาว 553.00 เมตร ปากกว้าง1.70 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร ความลึ กแนวเอียงเฉลี ย 0.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรื อปริ มาณพืนที คอนกรี ตไม่ น้อยกว่า 1,199.00 ตารางเมตร ณ คันคลองชลประทานสายเหนื อ ถึ งที นานายเจริ ญพงษ์ชัด หมู่ที 9 ตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (รายละเอี ยดตามแบบแปลนและจําแนกตามแบบ ปร.4 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุ น) ราคากลาง 180,000 บาท (หนึ งแสนแปดหมืนบาทถ้วน) ผูมีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงนี ้ ั 1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูมีอาชี พรับจ้างทํางานทีสอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็ นผูถูกแจ้งเวียนชื อ ้ ้ผูทิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หรื อห้ามติดต่อหรื อห้ามเข้า ้เสนอราคากับองค์การบริ หารส่ วนตําบล 2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุ มกัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึนศาลไทย ้ ้เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสังให้สละสิ ทธิและความคุมกันเช่นว่านัน ํ ้ 3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดี ยวกันกับงานทีสอบราคาจ้างลําดับที 1,2,5,6,7,8,9,10,11 ในวงเงินไม่นอยกว่า 90,000 บาท ลําดับที 3 ในวงเงินไม่ ้น้อยกว่า 27,000 บาท ลําดับที 4 ในวงเงินไม่นอยกว่า 67,500 บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญา ้โดยตรงกับส่ วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานเอกชนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชือถือ กําหนดดูสถานทีก่อสร้าง วันที 29 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.ณ สถานทีก่อสร้าง ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ และกําหนดรับฟั งคําชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวันที 29 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน /กําหนดยืนซอง…
  4. 4. -4- กําหนดยืนซองสอบราคาตังแต่ วันที 18 มิถุนายน 2555 ถึงวันที 2 กรกฎาคม 2555ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ทีทําการองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุ น อําเภอสองจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ และกําหนดยืนซองสอบราคาในวันที 3 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์ขอมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับ ้อําเภอ ทีว่าการอําเภอสอง จังหวัดแพร่ กําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที 4 กรกฎาคม 2555 ตังแต่ เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไปณ ศูนย์ขอมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ ทีว่าการอําเภอสอง ้จังหวัดแพร่ ผูสนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคา ในราคาชุ ดละ 200 บาท ได้ที ส่ วนการคลังองค์การ ้บริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุ น อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที 18 มิถุนายน 2555 ถึ งวันที2 กรกฎาคม 2555 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5464-2594 , 08-5679-2535 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 (ลงชือ) (นางกชกร เกยงค์) นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหนุน

×