Yunaiboon 2554-11

296 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2554-11

 1. 1. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë Ò˘ ª√–®”‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π æ.». ÚııÙ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ˜Ù Õÿª √√§¡’‰«â.. ª≈◊È¡ı¯ ¡Õß∑ÿ°¢å „Àâ‡ÀÁπ™’«‘μ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ Ù¯ μ—°∫“μ√æ√–§√—Èß„À≠à  Ÿâ¿—¬¥â«¬¡À“∑“π μÕπ∑’Ë Û Ú °‘‡≈ ∑à«¡„® Õÿ∑°¿—¬∑à«¡‚≈° ¯ÙˆÙ ‡Àμÿ„¥∫“ߧπ‡æ‘Ë߇¢â“«—¥ Ò ®“°≈“π∫ÿ≠∑ÿà߇øóòÕßøÑ“... ¢—π∑’Ë≈Õ¬¡“°—∫¡«≈πÈ” ·μà°≈—∫‡¢â“∂÷ß∏√√¡‰¥â‡√Á«‰«  Ÿà≈“π∏√√¡√«¡»√—∑∏“... ˘ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»  —¡¿“…≥å Õ—≠‡™‘≠√Ÿªæ√–ºŸâª√“∫¡“√ ˘Ú ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»ˆ¯ ¢âÕ§‘¥√Õ∫μ—« Û ™“«§≈ÕßÀ≈«ß·≈–™“««—¥æ√–∏√√¡°“¬ μÕπ ‡∑»°“≈≈Õ¬°√–∑ß √à«¡„®ªÑÕß°—π¿—¬πÈ”∑à«¡ e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net
 2. 2. ติดตอสอบถามไดที่ :แนะนำสื่อธรรมะ กองสหการกัลยาณมิตร โทร. 02-831-1670-4 www.dmc.tv, http://www.kalyanamitra.org สื่อออกใหมประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ เปนสื่อในรูปแบบไฟลเสียง MP3 ประจำเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2554 ทบทวนเรื่องราวธรรมะและความจริงของชีวิตที่เขาใจงายตามแบบฉบับของ นักเรียนอนุบาลฝนในฝนวิทยา บันทึกทุกเรื่องราว ทุกรอยยิ้ม ทุกเสียงหัวเราะ ตั้งแตเขาเรียนกระทั่ง เลิกเรียน.. ทุกครั้งที่คุณทบทวนจะยิ่งทำใหคุณมีความสุข
 3. 3. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ / ¿“æª√–°Õ∫ : °Õßæÿ∑∏»‘≈ªá °‘‡≈ ∑à«¡„® Õÿ∑°¿—¬∑à«¡‚≈° R 纟⡒ªí≠≠“ æ÷ß∑”‡°“–∑’ËÀâ«ßπÈ”∑à«¡‰¡à‰¥â ¥â«¬§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑ ¥â«¬§«“¡√–«—ß ·≈–¥â«¬°“√Ωñ°μπé (æÿ∑∏æ®πå) „πªí®®ÿ∫πÕÿ∑°¿—¬π—∫«—π®–∑«’§«“¡√ÿπ·√ߢ÷π — È ‚¥¬·ª≈ß√à“߇ªìπ§ππÿߺ⓷¥ß ª≈àÕ¬º¡‡ºâ“√°√ÿß√—ß à°√–· πÈ”∑–≈—°‡¢â“„ à∫â“π‡√◊Õπæ—ßæ‘π“» ‰¥â√—∫ √âÕ߉À⇙Á¥πÈ”μ“ ‡∑’¬«‡¥‘πª√–°“»‰ª«à“ 纟π√∑ÿ°¢å Ë â‘§«“¡‡ ’¬À“¬°—π‰ª∑—« ºŸ§π‰√â∑Õ¬ŸÕ“»—¬ πÕ°®“°π’È Ë â ’Ë à ∑—ßÀ≈“¬ ≈à«ß‰ª· πªï®“°π’®– ‘π°—ª ‚≈°®–æ‘π“» È È È¬—߇°‘¥‚»°π“Ø°√√¡·ºàπ¥‘π∂≈à¡°≈∫¡πÿ…¬å∑߇ªìπ —È ·¡àπÈ”·≈–¡À“ ¡ÿ∑√®–‡À◊Õ¥·Àâß ¡À“ª∞æ’ ¿Ÿ‡¢“¿—¬μà“ß Ê ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ≈â«π¡’ “‡Àμÿ®“°°“√∑’Ë™“«‚≈°  ‘ ‡ π√ÿ ® –∂≈à ¡ ∑≈“¬æ— ß æ‘ π “»μ≈Õ¥∂÷ ß æ√À¡‚≈°ª√–æƒμ‘ º‘ ¥ »’ ≈ ∏√√¡ ∑—È ß À≈ß„À≈„πÕ∫“¬¡ÿ ¢ ∑à “ π∑—È ß À≈“¬®ß‡®√‘ ≠ ‡¡μμ“æ√À¡«‘ À “√∏√√¡∑”„Àâ°√–· ∫“ª∑«’§«“¡√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ ®÷ß àߺ≈ μàÕ°—π‡∂‘¥ ®ß∫”√ÿß¡“√¥“∫‘¥“ ·≈–‡ªìπºŸâÕàÕππâÕ¡„Àâ∏√√¡™“μ‘·ª√ª√«π‰ª ®π¡’π—°‚À√“»“ μ√å ∂àÕ¡μπμàÕºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡‡∂‘¥é欓°√≥å‡Õ“‰«â«à“ ∂Ⓣ¡à√’∫·°â‰¢ ‚≈°Õ“®®–∂÷ß ‡¡◊Ë Õ æ«°¡πÿ … ¬å · ≈–‡∑«¥“‰¥â øí ß ¢à “ «∑’Ë πà “°“≈Õ« “π‰¥â  –æ√÷ß°≈—«Õ¬à“ßπ’È·≈â« °Á‡°‘¥§«“¡ ≈¥ —߇«™„® ‡√◊Ë Õ ß¢Õß‚≈°“æ‘ π “»1 ‰¥â ¡’ ∫— π ∑÷ ° ‰«â „ π °≈—∫¡’®μ‡¡μμ“ ÕàÕππâÕ¡μàÕ°—π μ—ß„® —ß ¡∫ÿ≠°ÿ»≈ ‘ È Ëæ√–‰μ√ªîÆ°«à“ ‚≈°π’®–∂Ÿ°∑”≈“¬¥â«¬¿—¬ Û Õ¬à“ß È ·≈⫉ª∫—߇°‘¥„π‡∑«‚≈°  à«π∑«¬‡∑æ„π‡∑«‚≈°§◊Õ ∂⓬ÿ§ ¡—¬„¥§π¡’°‘‡≈ μ√–°Ÿ≈‚∑ –¡“° ®–‡°‘¥ μà“߉¡àª√–¡“∑ ∫”‡æÁ≠¿“«π“®π‰¥â¨“π ·≈â«°ÁÕ—§§’¿¬∑ÿ°À¬àÕ¡À≠â“ À“°ºŸ§π¡’√“§–¡“° ®–‡°‘¥ — â ‰ª∫—߇°‘¥„πæ√À¡‚≈°Õÿ∑°¿—¬ ·≈–∂â“§π¡’‚¡À–¡“° ‚≈°®–‡°‘¥«“μ¿—¬ ‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª√–¬–Àπ÷Ëß æ√–Õ“∑‘μ¬å¥«ß∂Ÿ°≈¡æ“¬ÿ∑”≈“¬≈â“ß ∑’Ë Ú °Áª√“°Ø¢÷Èπ ∑”„Àâ°”Àπ¥°≈“ß«—π°≈“ߧ◊π ‰¡à‰¥â ‡æ√“–‚≈° «à“ßμ≈Õ¥∑—Èß«—π  —μ«å‚≈°‡√‘Ë¡‰ø∫√√≈—¬°—≈ªá≈â“ß‚≈° ≈â¡μ“¬°—π πÈ”„π≈”∏“√‡√‘Ë¡·Àâߢե μàÕ®“°π—Èπ  ¡—¬∑’Ë°—ªæ‘𓻇æ√“–‰øπ—Èπ ®–¡’‡∑«¥“ æ√–Õ“∑‘μ¬å¥«ß∑’Ë Û ª√“°Ø¢÷Èπ ∑”„Àâ¡À“π∑’™—Èπ°“¡“«®√∑’ˇ√’¬°«à“ ‚≈°æ¬ŸÀ– ¡“„Àâ μ‘¡πÿ…¬å ·Àâ߉ªÀ¡¥ ·≈–‡¡◊ËÕ¥«ß∑’Ë Ù ª√“°Ø¢÷Èπ  √–„À≠à1 Õ√√∂°∂“°—ªª Ÿμ√,«‘ ÿ∑∏‘¡√√§
 4. 4. «
 5. 5. ∑—Èß ˜ „πªÉ“À‘¡æ“πμå ´÷Ë߇ªìπμâπ·À≈àߢÕß¡À“π∑’ μ≈Õ¥· π‚°Ø‘®—°√«“≈ ‡¡◊ËÕ·ºàπ¥‘πÀ√◊Õ¿Ÿ‡¢“∂Ÿ°‡À◊Õ¥·Àâß≈߉ªÕ’° ‰¡à«“®–‡ªìπ √–Õ‚π¥“μ°Á·ÀâßÀ¡¥ à πÈ”°√¥ ®–∂Ÿ°°—¥°‘π®π≈–≈“¬ πÈ”∑à«¡¡’Õ“πÿ¿“æ «—π‡«≈“ºà“π‰ªÕ’° æ√–Õ“∑‘μ¬å¥«ß∑’Ë ı ‰¥â ¡“°°«à“‰ø‰À¡â ®–∑à«¡‡√◊ËÕ¬‰ª®π∂÷ßæ√À¡‚≈°ª√“°Ø¢÷Èπ¡“Õ’° ‚≈°‡√‘Ë¡√âÕπ√–Õÿ¡“°¢÷Èπ ®ππÈ”„π ™—Èπª√‘μμ“¿“ Õ—ªª¡“≥“¿“ Õ“¿—  √“ ª√‘μμ ÿ¿“¡À“ ¡ÿ∑√‰¡à¡’‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡≈¬ ∑—π∑’∑’Ëæ√–Õ“∑‘μ¬å Õ—ªª¡“≥ ÿ¿“ ∂Ÿ°∑”≈“¬¬àÕ¬¬—∫À¡¥¥«ß∑’Ë ˆ ‡°‘¥¢÷π ∑—«∑—ß®—°√«“≈¡’§«—π櫬æÿߢ÷π¡“ È Ë È à È∫√√¬“°“»Õ—¥·πàπ‰ª¥â«¬§«—π¡◊¥ π‘∑ §√—π¥«ß∑’Ë ˜ È ≈¡∫√√≈—¬°—≈ªá´÷Ë ß ‡ªì π ¥«ß ÿ ¥ ∑â “ ¬∫— ß ‡°‘ ¥ ¢÷È π ∑—Ë « ∑—È ß · π‚°Ø‘ ∂â“‚≈°æ‘𓻇æ√“–≈¡ ®–¡’Õ“πÿ¿“æ√⓬·√ß®—°√«“≈¡’‡ª≈«‰ø≈ÿ°‚™μ‘™à«ß ¿Ÿ‡¢“ ‘‡π√ÿ∂Ÿ°‰ø ∑’Ë ÿ¥  “¡“√∂æ≈‘°·ºàπ¥‘π·≈â«æ—¥„Àâ°√–®“¬‰ª‡º“‰À¡â ‡ª≈«‰ø≈ÿ°≈“¡‰ª∂÷ß «√√§å™—Èπ®“μÿ¡À“- „πÕ“°“»‰¥â º◊π·ºàπ¥‘π°«â“ß∂÷ß Ò ‚¬™πåæ—ß√“™‘°“‰≈à‡√◊ËÕ¬‰ª∂÷ß «√√§å™—Èπ∑’Ë ˆ ‰À¡âμàÕ‰ªÕ’° æ‘π“»À¡¥ ·À≈°≈–‡Õ’¬¥„πÕ“°“» ≈¡®–ÀÕ∫®π∂÷ßæ√À¡‚≈° ‰ªÀ¬ÿ¥Õ¬Ÿ∑æ√À¡‚≈°™—πÕ“¿—  √“ à ’Ë È ‡Õ“¿Ÿ‡¢“®—°√«“≈ ¿Ÿ‡¢“ ‘‡π√ÿ¢÷Èπ‰ª ·≈â«´—¥„Àâ°—π‡≈¬∑’‡¥’¬« °√–∑∫°—π®π·À≈°≈–‡Õ’¬¥‡ªìπºß∏ÿ≈’ ·≈⫬—ßæ—¥ «‘¡“π„π «√√§å∑—Èß· π‚°Ø‘®—°√«“≈„Àâæ‘π“»À¡¥πÈ”∫√√≈—¬°—≈ªá ¡À“«“μ¿—¬π’È®–æ—¥μ—Èß·μà„π‚≈°¡πÿ…¬å‰ª®π∂÷ß  ¡—¬„¥∑’ËπÈ”∑”≈“¬°—ª„Àâæ‘π“» Ωπ®–μ° æ√À¡™—Èπ ÿ¿°‘≥À“ ‰ªÀ¬ÿ¥Õ¬Ÿà∑’Ë™—Èπ‡«À—ªº≈“ ‡¡◊ËÕ‰¡àÀ¬ÿ¥®ππÈ”∑à«¡‚≈° ·≈â«ΩππÈ”°√¥®–μ°‰ª∑—Ë« ‚≈°∂Ÿ°∑”≈“¬ ·≈–‰¥â√∫°“√™”√–≈â“ß„Àâ∫√‘ ∑∏‘·≈â« — ÿ ÏÙ
 6. 6. ∑ÿ° ‘Ëß„π®—°√«“≈®– ≈“¬‰ª Ÿà∏“μÿ‡¥‘¡ ´÷ËßμâÕß„™â ‡√◊ËÕ¬®π‰ª∂÷ß Ò ªï  μ√’Õ“¬ÿ ı ¢«∫°Áμ—Èߧ√√¿å‡«≈“‡ªìπ°—ª Ê ∂÷ß®–‡√‘Ë¡°àÕμ—«°—π„À¡à §◊Õ‡√‘Ë¡¡’‚≈° ·≈â« ¡πÿ…¬å‡¢àπ¶à“°—π‡Õß ∂÷ߢ—Èπ‡°‘¥ ç —μ∂—πμ√°—ªé¡’æ√À¡≈ß¡“‡°‘¥ ¡’¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ß®—π∑√å ¥«ß¥“« §◊Õ¡’Õ“«ÿ∏‡°‘¥¢÷Èπ„π¡◊Õ·≈–∑”≈“¬≈â“ß°—π®π·∑∫¡’ ß¡’™«μ ¡’ μ«å ·≈– ‘ßμà“ß Ê μ“¡¡“Õ’° ¡“°¡“¬ ‘Ë ’ ‘ — Ë À¡¥‡ºà“æ—π∏ÿå°—π‡≈¬∑’‡¥’¬«  à«πºŸâ∑’ˇÀÁπ¿—¬°ÁÀ≈∫¡’μâπ‰¡â ¡’¿Ÿ‡¢“∫—߇°‘¥¢÷Èπ À≈’°‰ªÕ¬Ÿàμ“¡ªÉ“μ“¡‡¢“ ‡¡◊ËÕÀ¡¥ ß§√“¡®÷ß°≈—∫¡“‡√‘Ë¡μâπª√–æƒμ‘‚≈°¬—߉¡à·μ° °ÿ»≈°√√¡∫∂ Ò ª√–°“√‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ∑”„ÀâÕ“¬ÿ Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ¡‘„™à«“‚≈°‡√“®–∂÷ß°“≈Õ« “π à ‡√‘¡ Ÿß¢÷π‡√◊Õ¬ Ê „À¡à ®π°√–∑—ßÕ“¬ÿ¡πÿ…¬å¡°”Àπ¥ Ë È Ë Ë ’„π¬ÿ§π’È ‡æ√“–μ“¡À≈—°æÿ∑∏»“ π“·≈â« ¬—߇À≈◊Õ ¯ À¡◊Ëπªï  μ√’¡’Õ“¬ÿ ı ªï ®÷ß¡’§√Õ∫§√—« ‡«≈“™à«ß‡«≈“Õ’°¬“«π“π‡À≈◊Õ‡°‘π ‡æ√“–‚≈°¬—ßÕ¬Ÿà„π π—Èπ¡’§«“¡∑ÿ°¢åÕ¬Ÿà‡æ’¬ß Û Õ¬à“ß §◊Õ §«“¡À‘«Õ—πμ√°—ª∑’Ë ÒÚ ´÷ß®–μâÕß¡’°“√‰¢¢÷π-‰¢≈ßμ“¡°”≈—ß Ë È §«“¡ßà«ß ·≈–§«“¡·°à ºŸâ§π¬‘Ëß∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ°“√ª√–æƒμ‘°ÿ»≈·≈–Õ°ÿ»≈¢Õß¡πÿ…¬å Õ’° ∑—È ß Õ“¬ÿ¬‘Ëß∑«’μ“¡ ®π°√–∑—Ëß¡’Õ“¬ÿՠ߉¢¬ªï „π ¡—¬‚≈°®–∂Ÿ°∑”≈“¬≈â“ß°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ‡≈¬ ˆÙ Õ—πμ√°—ª ¡πÿ…¬å¡Õ“¬ÿՠ߉¢¬ªï ¡Õ߇ÀÁ𧫓¡·°à §«“¡μ“¬ ’‰ª·≈â« ´÷Ë߇ªìπ‡«≈“π“π¡“° ®π‰¡àμâÕß查∂÷߇√◊ËÕß ‰¥â¬“° §«“¡‡®Á∫‰¡à¡’ ‡≈¬∑”„À⇰‘¥§«“¡ª√–¡“∑‚≈°·μ°°—π‡≈¬ ‡æ’¬ß·μà«à“¢≥–π’ȇ√“Õ¬Ÿà„π™à«ß°—ª ‡«’¬π‡ªìπ«—Ø®—°√¢Õß¡πÿ…¬å„π¬ÿ§μâπ°—ª„À¡à ‡¡◊ËÕ¡’‰¢≈ß °‘‡≈ ¡πÿ…¬åÀπ“¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê ∑ÿ° Ò ªï Õ“¬ÿ °‘‡≈ ‡°‘¥¢÷π Õ“¬ÿ¡πÿ…¬å°‡Á √‘¡≈¥≈ß®π‡À≈◊Õ ¯ À¡◊πªï È Ë Ë¡πÿ…¬å®–≈¥≈ß Ò ªï Õ“¬ÿ¢—¬¢Õß¡πÿ…¬å®–≈¥≈ß ‡¡◊Õπ—πæ√–»√’Õ√‘¬‡¡μ‰μ√¬å®–‡ ¥Á®¡“Õÿ∫μ¢π„π‚≈° Ë È — ‘ ÷È ı
 7. 7. ‡ªìπæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“Õߧå∑’Ë ı Õߧå ÿ¥∑⓬„π¿—∑√°—ªπ’È ç∑⓬∑’˧«√√—°…“‰«â „®§◊Õ·À≈àß∑’Ë¡—Ëπ ÿ¥«‘∏’ªÑÕß°—ππÈ”∑à«¡ Õ¬à“„ÀâπÈ”§◊Õ°‘‡≈ ∂“‚∂¡‡¢â“‚®¡μ’ ‡√“®–‡ÀÁπ«à“ ‚≈°®–‡ªìπÕ¬à“߉√¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫„® §«√∑”‡¢◊ËÕπÀ√◊Õ∑”π∫ªÑÕß°—πμ—«‡μÁ¡∑’Ë¢Õß¡πÿ…¬åπ’Ë·À≈– ∂â“¡πÿ…¬å√—°…å‚≈° ¥â«¬°“√ª√–À¬—¥∑√—欓°√‚≈° ‰¡àμ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“ ª≈Ÿ°ªÉ“ ¥â«¬°“√À¡—Ëπ∑”„®„ÀâºàÕß„ ‰¡à∑”„Àâ§≈ÕßπÈ”μ◊Èπ‡¢‘π ‡ªìπμâπ ‚¥¬‡©æ“–¡πÿ…¬å‰¡à¥◊Ë¡ ÿ√“ ‰¡àª√–æƒμ‘º‘¥„π≈Ÿ° ¿√√¬“ À√◊Õ “¡’ é¢ÕߧπÕ◊Ëπ ‰¡àÀ≈ß„À≈„πÕ∫“¬¡ÿ¢ ‚≈°π’È°Á¬—ß§ß μâÕߧ‘¥μàÕ‰ª«à“ ∑”Õ¬à“߉√®–‰¡à„ÀâπÈ”§◊Õ°‘‡≈  ¥ «¬ ·μà∂â“¡πÿ…¬å®‘μ„®¢ÿàπ¡—« ∑”∫“ªÕ°ÿ»≈ ∑à«¡∑—∫„®¢Õ߇√“ ∑”Õ¬à“߉√®÷ß®– √â“߇°√“–·°â«‡ÀÁπ·°àμ«¡“°‡¢â“ ¿—¬æ‘∫μ°¬Õ¡≈ß‚∑…‡ªìπ∏√√¡¥“ — —‘Áà ªÑÕß°—ππÈ”§◊Õ°‘‡≈ ∑à«¡„®‡√“‰¥â „®§◊Õ·À≈àß∑’Ë¡—Ëπμ√“∫„¥∑’Ë¡πÿ…¬å¬—ߪ√–æƒμ‘∏√√¡ ‚≈°°Á¬—ߧ߇®√‘≠  ÿ¥∑⓬∑’˧«√√—°…“‰«âÕ¬à“„ÀâπÈ”§◊Õ°‘‡≈ ∂“‚∂¡‡¢â“√ÿà߇√◊Õߢ÷Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬ Ê ¢Õ„Àâ∑ÿ°§π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß ‚®¡μ’ §«√∑”‡¢◊ËÕπÀ√◊Õ∑”π∫ªÑÕß°—πμ—«‡μÁ¡∑’Ë„π°“√ √â“ß √√§å‚≈°„Àâ ¥„  ¥â«¬°“√ª√–æƒμ‘∏√√¡ ¥â«¬°“√À¡—Ëπ∑”„®„ÀâºàÕß„  ®–‰¥â¡’ ÿ¢„πªí®®ÿ∫—π„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ∑—Èß∑“π »’≈ ¿“«π“ ·≈–™à«¬°—π∑” ·¡â≈–‚≈°°Á¡’ ÿ§μ‘ «√√§å‡ªìπ∑’ˉª LÀπâ“∑’Ë°—≈¬“≥¡‘μ√ ·π–π”§π√Õ∫¢â“ß„ÀâÕ¬Ÿà„π»’≈Õ¬Ÿ„π∏√√¡ πÕ°®“°∑”μ—«„Àâ√Õ¥æâπ®“°Õÿ∑°¿—¬·≈â« àˆ
 8. 8.  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP,HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
 9. 9. 焧√∑’ˇ§¬æ≈“¥æ≈—Èß¡“ ·≈â«°≈—∫μ—«‰¥â ‡À¡◊Õπμâπ‰¡â∑’Ëμâ𧥷μàª≈“¬μ√ß ∫ÿ§§≈‡™àππ’ȇªìπ∫ÿ§§≈∑’Ëπà“¬°¬àÕß  √√‡ √‘≠ ·≈– ßà“ß“¡ ‡À¡◊Õπæ√–®—π∑√å«—π‡æÁ≠∑’Ëæâπ®“°À¡Ÿà‡¡¶é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)‡π‡®Õ√å°‘ø §Õøøïòæ≈—  §”μÕ∫ ÿ¥∑⓬... ”À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√≈¥§«“¡Õâ«π‚∑√. 02-818-3500
 10. 10. ç°“√∑”∑“π‡ªìπ‡ ∫’¬ß °“√∑” ¡“∏‘∑”„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ μâÕß∑”„Àâ¡“° Ê°«à“‡√“®–‰¥â∫ÿ≠μâÕß¡’§«“¡‡æ’¬√欓¬“¡ °«à“®–‰¥â∫ÿ≠μâÕß¡’»√—∑∏“ ¡’‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ¡’∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßæ√âÕ¡ ®÷ß®–∑”∫ÿ≠‰¥â ‡¡◊ËÕ∑”∫ÿ≠¬“°Õ¬à“ßπ’È μâÕßÕ¬à“„Àâ∫ÿ≠À°∫ÿ≠À≈àπ‰ª „™â∫ÿ≠„À⇪ìπ ‡æ√“–∫ÿ≠®–π”‡√“‰ª Ÿà§«“¡ ÿ¢‰¥âé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬
 11. 11. ๑๐ทบทวนบุญเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล ¨Ò¡ÅÒ¹ºØÞ·Ø‹§à¿„›Í§¿‡Ò...ÊÙ‹ÅÒ¹¸ÃÃÁÃÇÁÈÃÑ·¸Ò ...ÍÑÞàªÔÞÃÙ»¾Ãмٌ»ÃÒºÁÒÃ
 12. 12. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ถือเปนวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องดวยมหาปูชนียาจารย คือ เปนวันคลายวันเกิดดวยกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อ ๑๒๗ ปที่ผานมาณ อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพราะความเป น เลิ ศ แห ง ฐานะของความเป นมหาปูชนียภิกขุของทาน ในวันที่ ๑๐ ตุลาคมของปนี้ จึงมีการจัดพิธีสำคัญเพื่อแสดงความกตัญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู ดวยการจัดตักบาตรพระ ๑๒,๗๐๐ รูป ณ ลานบุญทุงเฟองฟา อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรีในตอนเชา และจัดพิธีอัญเชิญรูปหลอทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู บริเวณลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในชวงเวลาเย็นของวันเดียวกัน กลาวไดวาวันเดียวจัดงานถึง ๒ จังหวัด และความนาทึง  ่คงไมใชมีเพียงเทานั้น แตสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง ๑๑
 13. 13. อัศจรรยแหงศรัทธา ก็คือ แมน้ำจะทวมและฝนจะตก แตเหลาพระภิ ก ษุ ส งฆ ต ลอดจนมหาชนทั้ ง ในและต า งประเทศต า งเขารวมในพิธีทุกอยางทุกกิจกรรมตั้งแตเชามืดจรดเย็นอยางพรอมเพรียงหนาแนน ไมทอถอยหรือหวั่นไหวในสภาวะของธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นแตอยางใด๑๒
 14. 14. μÑ¡ºÒμà ³ ÅÒ¹ºØÞ·Ø‹§à¿„›Í§¿‡Ò ä´ŒÁËÒ·Ò¹ºÒÃÁÕ ขณะที่ แ ต ล ะพื้ น ที่ ห ลายจั ง หวั ด ของ เพราะเมื่อหลายปที่แลว เหลาสาธุชนผูมีศรัทธาประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยน้ำทวม การเดินทาง กลาแกรง ยังเคยลุยน้ำย่ำโคลนเทฐานรากเพื่อไปแตละแหงจำเปนตองมีการสำรวจตรวจสอบ สถาปนามหาธรรมกายเจดียมาแลว ดังนั้น เชากันใหแนชัด โดยเฉพาะการจะเดินทางไปรวม วันที่ ๑๐ ตุลาคม ณ ลานบุญทุงเฟองฟา จึงเปนตั ก บาตร ณ ลานบุ ญ ทุ ง เฟ อ งฟ า อำเภอ ลานบุ ญ ที่ ส ว า งไสว แม ล านจะกว า งใหญ แ ต ก็สองพีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในครังนี้ พบวาไมมี ่ ้ หนาแนนไปดวยเหลาบรรพชิตถึง ๑๒,๗๐๐ กวาอุปสรรคจากน้ำทวมแตอยางใด การเตรียมงานก็ รูป และคฤหัสถหญิงชายผูแตงกายดวยชุดขาวเดินหนาไมมีเปลี่ยนแปลง ทั้งที่หลายทานตาง นั่งอยางเปนระเบียบเต็มไปทั่วลานบุญ ซึ่งพิธีอดเป นห ว งไมไ ดวา พอถึงวั น งานอาจจะมี น้ำ ตักบาตรครั้งนี้ มีพระมหาเถระหลายรูปไดเมตตาไหลหลากเขามาทวมพื้นที่ที่จัดงานก็ได แตสิ่งที่ เดินทางไปรวมงาน อาทิ พระเทพสุวรรณโมลีน า เป น ห ว งดั ง กล า ว ก็ ห าได ท ำความหนั ก ใจ (หลวงพ อ สะอิ้ ง ) เจ า คณะจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รีแก นั ก สร า งบารมี ผู ไ ม ก ลั ว น้ ำ แต อ ย า งใดไม เมตตาไปเปนประธานฝายสงฆ นอกจากนี้ยังมี ๑๓
 15. 15. พระธรรมปฎก เจาคณะจังหวัดสระบุรี พระราช- จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษรปริยัติสุธี เจาคณะจังหวัดลพบุรี พระราชรัตนมุนี เปนประธานพิธีฝายฆราวาสและเปนผูนำกลาวเจาคณะจังหวัดนครปฐม พระราชวิสุทธิเมธี รอง แสดงตนเปนพุทธมามกะ สิ่งที่นาสังเกตอยางยิ่งเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี สวนฝายฆราวาสก็มี ในวันงานก็คือ ในขณะประกอบพิธีมีฝนตกลงมารองผู ว า ราชการจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เ ดิ น ทางไป พรางพรมเปนระยะ ๆ แตสิ่งที่ชุมเย็นใจอยางยิ่งร ว มงานในฐานะผู บ ริ ห ารงานการปกครองใน ก็ คื อ สั ม โมทนี ย กถาของท า นประธานสงฆ๑๔
 16. 16. พระเทพสุวรรณโมลี ที่อธิบายใหเห็นถึงบุญบารมีที่ จัดใหเปนลานจัดงาน นอกจากจะงดงามดวยเหลาสาธุชนทั้งหลายจะไดเปนพิเศษในครั้งนี้ ก็คือ ดอกเฟองฟาที่กำลังบานสะพรั่งแลว ในจิตใจขันติบารมีและวิริยบารมี เพราะบุญพิธีครั้งนี้ มีสิ่ง ของผูไปรวมงานทั้งหลาย ลวนอิ่มเอิบเบิกบานที่สอดแทรกเขามาเปนอุปสรรคหลายอยาง แตก็ และปลืมปตดวยการทำบุญครังยิงใหญ ณ แผนดิน ้ ิ ้ ่หาทำใหพลังแหงศรัทธาของสาธุชนลดลงไม แต อันศักดิ์สิทธิ์แหงนี้กลับหลั่งไหลมาอยางเนืองแนน จนบริเวณพื้นที่ที่ ๑๕
 17. 17. ๑๖
 18. 18. ÊÙ‹ÅÒ¹¸ÃÃÁÁËÒ¸ÃÃÁ¡ÒÂ਴Տ พิธีกรรมในภาคบายที่วัดพระธรรมกาย ตุลาคม เปนวันจันทร ซึงมิใชวนหยุด แตกลับมี ่ ัเริ่มขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระราช- สาธุ ช นผู มี ศ รั ท ธาจากทั่ ว ทุ ก สารทิ ศ หลั่ ง ไหลภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอธัมมชโย) นำปฏิบัติธรรม เข า ไปยั ง สภาธรรมกายสากลอย า งเนื อ งแน นซึ่ ง มี สิ่ ง ที่ น า สั ง เกตอี ก เช น กั น คื อ แม วั น ที่ ๑๐ ประดุจพระโพธิสัตวที่มุงมั่นอยางแนวแนที่จะไป ๑๗
 19. 19. อัญเชิญรูปหลอทองคำพระเดชพระคุณหลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย๑๘
 20. 20. รวมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู และเมื่อสาธุชนพรอมเพรียงกันดีแลว ก็เริ่มเคลื่อนยายเขาสูลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย เพื่อจัดขบวนอันยิ่งใหญ อัญเชิญรูปหลอทองคำพระเดชพระคุณหลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย แมขณะนั้นมีฝนโปรยปรายลงมาเปนระยะ ๆแต มิ ไ ด ท ำให พ ลั ง ศรั ท ธาของสาธุ ช นลดลงจนกระทั่งหลบสายฝนเขาไปอาศัยรมเงาของมหารั ต นวิ ห ารคด สาธุ ช นแต ล ะท า นกลั บเตรียมพรอมและเขารวมขบวนอันอลังการ ณลานธรรม อยางไมเกรงกลัวสายฝนที่กำลังเทลงมาอยางไมเกรงอกเกรงใจ แมคณะสงฆซึงประกอบดวยเหลาพระมหาเถระผูเ ปยมดวย ่ เมตตา เชน พระธรรมปฎก พระราชปริยตสธี ัิุพระวีรธรรมมุนี พระสุธวราภรณ พระภาวนา- ีวิริยคุณ (หลวงพอทัตตชีโว) ฯลฯ ก็ไมกลัวฝน ๑๙
 21. 21. ยังคงเขารวมเดินในขบวนอัญเชิญรูปหลอทองคำ ¹Õè¤×;ÅѧÍѹÂÔè§ãËÞ‹·Õè¨Ðหลวงปู ร อบมหาธรรมกายเจดี ย อ ย า งไม ¿„œ¹¿Ù¾Ãоط¸ÈÒʹÒสะทกสะทาน ไมวาฝนจะตกอยางไร ทังพระทังโยม  ้ ้ก็ยังเดินไมยอมหยุด จนกระทั่งฝนหยุดตก ทำให ทำไมเหลาผูมีบุญถึงพรอมใจกันทำไดมีบางคนกลาววาฝนแพเรา จากนั้นขบวนอัญเชิญ ขนาดนี้ ทำไมไมกลัวความเจ็บปวยเลยแมแตรู ป หล อ ทองคำหลวงปู ก็ เ คลื่ อ นเข า สู จุ ด หมาย นอย คำตอบที่อยากจะตอบก็คือ “รูหรือไมวาอยางยิ่งใหญและงดงาม พระเดชพระคุณหลวงปูทานเปนใคร ถาทานเปน๒๐
 22. 22. ๒๑
 23. 23. ๒๒
 24. 24. ๒๓
 25. 25. คนธรรมดา เราก็ทมเทบูชาทานแบบธรรมดา แตเพราะ ุ กตัญูบูชาธรรมทาน ดวยการทำสิ่งที่ทำไดยากยิ่งทานมิใชบุคคลธรรมดา การจะแสดงความกตัญู คือการหลอรูปเหมือนของทานดวยทองคำแท และบูชาธรรมทาน จึงไมใชของธรรมดา” พรอมใจกันนำรูปหลอทองคำของทานเวียนประทักษิณ ประการแรก ทานคือผูสละชีวิตเปนเดิมพัน รอบมหาธรรมกายเจดียโดยไมหวั่นกับสายฝนจนกระทังคนพบวิธการปฏิบตเิ พือใหเขาถึงพระธรรมกาย ่ ี ั ่ เหตุการณเหลานี้ มิเพียงแสดงใหเห็นถึงพลังที่สูญหายไปกลับคืนมาอีกครั้ง การคนพบของทาน ศรัทธาอันยิ่งใหญของทุกคนที่มีตอมหาปูชนียาจารยเปนการคนพบวิชชาที่จะนำประโยชนสุขอันแทจริง เทานั้น แตยังแสดงใหเห็นพลังอัศจรรย ที่สามารถจะมาสูชาวโลก คือ วิธการทีจะเขาถึงพระธรรมกายภายใน  ี ่ ฟนฟูพระพุทธศาสนาใหกลับมาเจริญรุงเรืองประดุจอันเปนกายแหงการตรัสรูของมนุษยทุก ๆ คน โดยมี ครังพุทธกาลได เพราะการจะฟนฟูพระพุทธศาสนา หาก ้ การทำจิตใจใหหยุดนิ่งเปนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู อาศัยพลังธรรมดา ก็คงทำไดแบบธรรมดา ๆ แตหากหนทางแหงความสำเร็จ มีพลังอันยิงใหญทไมเกรงกลัวหรือหวันไหวกับสิงใด ๆ ่ ี่ ่ ่ ประการที่ ๒ ท า นเป น บุ ค คลผู เ ลิ ศ ที่ ตั้ ง ไมวาฝนจะตก น้ำจะทวม หรือมีปรากฏการณอื่นใดมโนปณิธานที่จะปราบมารใหสิ้นเชื้อไมเหลือเศษ ดังที่ การสวนกระแสฟนฟูศีลธรรมโลก เพื่อยกจิตใจของพวกเราทั้งหลายเรียกขานทานดวยความเทิดทูนวา ชาวโลกใหสูงสงและนำพาไปสูที่สุดแหงธรรม ยอม“พระผูปราบมาร” จะบังเกิดเปนจริงได และที่สำคัญบุญที่พวกเราไดก็ ดวยเหตุน้ี ทุกคนจึงพรอมที่จะแสดงความ จะไมธรรมดา๒๔
 26. 26. ç°“√∑” ¡“∏‘  —¡¡“ Õ–√–À—ß °Á‰¥â∫ÿ≠·≈â« °“√‰¥â∏√√¡°“¬‰¡à„™à¢Õßßà“¬ Ê „®‡√“¡—π«‘Ë߉ª∑—Ë«√Õ∫‚≈° μâÕߥ÷ß¡—π‡¢â“¡“„ÀâÀ¬ÿ¥„Àâπ‘ËßÕ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ ‡Àπ◊Õ –¥◊Õ Ú π‘È«¡◊Õ ‡√◊ËÕßÕ◊ËπÕ¬à“‰ª§‘¥ ∑‘Èß¡—π‰ª„ÀâÀ¡¥ æÕ„®À¬ÿ¥„®π‘Ëß ¡—π°Á®– «à“ß„π∑âÕß ∑”„®„ÀâÀ¬ÿ¥„Àâπ‘Ëß π÷°∂÷ßÕߧåæ√–„Àâ„ é §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ∫√‘…—∑ ‚Œ¡ ∑’«’ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥  ∂“π’‚∑√∑—»πåºà“𥓫‡∑’¬¡ 24 ™—Ë«‚¡ß ç “√–¥’...∑’«’¢Õߧ√Õ∫§√—«é ¥“«‡∑’¬¡ THAICOM C-BAND §«“¡∂’Ë 3838 MHz, ¥“«‡∑’¬¡ NSS-6 KU-BAND §«“¡∂’Ë 11635 MHz·π–π”√“¬°“√ : √“¬°“√∏√√¡–¬“¡‡™â“, √Ÿâ√Õ∫∫â“π, √Ÿâ∑—π°ØÀ¡“¬, ≈‘¢‘μøÑ“ 5 ¡‘μ‘, ‡´’¬πæ√–,  ÿ¢¿“楒 8 Õ.,Q.C. CAR, º®≠¿—¬‰√âæ√¡·¥π, ∑»™“μ‘™“¥°, °“√åμŸπ∏√√¡–,  Õ∫∂“¡ 081 647 1050, 080 245 1000‡≈¢∑’Ë 11 ∂ππæ√–√“¡‡°â“ 54 ·¢«ß-‡¢μ «πÀ≈«ß °√ÿ߇∑æ œ 10250.‚∑√. (02) 300-5560-1, (02) 720-1033-4, www.hometv.co.th
 27. 27. 秫“¡μ√–Àπ’Ë À«ß·Àπ ‡ ’¬¥“¬∑√—æ¬å ™“μ‘π’È쓬‰ª°Á‡Õ“‰ª‰¡à‰¥â ™“μ‘μàÕ‰ª‡°‘¥¡“ ®–≈”∫“°¬“°®π ¡’™’«‘μ∑’Ë®–μâÕߥ‘Èπ√πÕ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“ ®–Õ¬Ÿà„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑’Ë®–μâÕߥ‘Èπ√π‡æ◊ËÕ‡Õ“μ—«√Õ¥ ´÷Ëßμ√ßπ’È®–‡ªìπ∑“ß¡“·Ààß∫“ªÕ°ÿ»≈°√√¡é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)  À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥  ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡ °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡ 50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427
 28. 28. ¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑’ˬա√—∫∑—Ë«‚≈° π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241 ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“
 29. 29. ç∫ÿ≠‡∑à“π—Èπ®÷ß®– Ÿâ°—∫∫“ª‰¥â ∫ÿ≠®–‰ªμ—¥√Õπ∫“ª „ÀâÀπ—°‡ªìπ‡∫“ ‡∫“‡ªìπÀ“¬ ∂â“쓬°Á‰ª¥’é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ç∑“߇≈◊Õ°∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π°“√≈ß∑ÿπ¥â“πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å„π‡« ‡∑√‘πÕÕ ‡μ√‡≈’¬é 19 Lyall St South Perth WA 6151, +61 89354 1122 Email:shahyar@yaran.com.au www.yaran.com.au
 30. 30. ç∫ÿ≠°—∫∫“ª‡∑à“π—Èπ∑’Ë∫—ߧ—∫‡√“Õ¬Ÿà ∂â“ —Ëß ¡∫ÿ≠ ™’«‘μ°Á√ÿà߇√◊Õß ∂â“ —Ëß ¡∫“ª ™’«‘μ°Á√à«ß‚√¬é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)∫√‘…—∑ ·∑π‰∑¬ ‰Õ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ‚∑√. 2-736-8116 (12 Auto) À√◊Õ 081-309-9160, 081-345-3445 E-mail : thanthaii2000@yahoo.com Õ¬“°‰¥â ‘π§â“ ◊ËÕ‚¶…≥“∑’Ë “¡“√∂„ à™◊ËÕÀ√◊Õ‚≈‚°â≈߉ª‰¥â μ‘¥μàÕ¡“π–§– ‡ ◊ÈÕ POLO, T-Shirt, Jacket, °√–‡ªÜ“∑ÿ°™π‘¥, √à¡, π“Ãî°“, ª“°°“, ºâ“¢πÀπŸ,  “¬§≈âÕß∫—μ√, ·°â«πÈ”¥◊Ë¡, æ«ß°ÿ≠·® ·≈– ◊ËÕ‚¶…≥“∑ÿ°™π‘¥ ·∑π‰∑¬ ·∑𧫓¡Àà«ß„¬ ·∑π§”¢Õ∫§ÿ≥
 31. 31. ๓๐เรื่อง : กองบรรณาธิการ ชาวคลองหลวง และชาววัดพระธรรมกาย รวมใจปองกันภัยน้ำทวม ภาษิตจีนโบราณที่วา “จงจุดเทียน ดีกวาสาปแชงความมืด” ใหนัยสำคัญที่ทำใหเราตองหยุด คิดวา อะไรคือสิ่งที่ควรเลือกทำในทามกลางสถานการณน้ำทวมที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้... ในชวงที่สังคมไทยของเรากำลังเผชิญหนากับวิกฤตอุทกภัยครั้งรายแรง จะเห็นไดวาบรรดา สื่ อ มวลชนต า งพากั น นำเสนอข า วของพี่ น อ งประชาชนไทยที่ ป ระสบภั ย อย า งใกล ชิ ด และทั น ต อ สถานการณสมกับเปนยุคโลกาภิวัตน เรื่องราวเหตุการณที่ไดอาน ไดฟง ไดชมจากสื่อตาง ๆ กอให เกิดอารมณความรูสึกหลากหลายประการ มีทั้งความเห็นอกเห็นใจ ความเศราสลด ความวิตกกังวล ความลุนระทึก ฯลฯ ในบรรดาความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทามกลางสถานการณน้ำทวมนี้ “ความชื่นชม อยางจริงใจ” เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากมอบใหแกคนไทยทั้งแผนดิน ที่ยื่นมือเขามาชวยโอบอุมพี่นอง ไทยโดยไมทอดทิ้งกัน ทั้ง ๆ ที่หลายคนก็ตกอยูในสภาพของผูประสบภัย
 32. 32. ๑ เหตุการณมหาอุทกภัยครั้งนี้ เริ่มจากมวลน้ ำ เหนื อ จำนวนมหาศาลไหลบ า ลงมายั งจังหวัดตาง ๆ จนทำใหหลายจังหวัดในภาคกลางกลับกลายเปนทะเลสาบอยูนานนับเดือน สรางความเสียหายอยางรุนแรงแกทุกฝาย และตอมาไดพัฒนาไปเปนความเสียหายในระดับประเทศซึ่ง พี่ นอ งชาวไทยต า งไดรับ ผลกระทบโดยถ วนหน า กั น และที่ ส ำคั ญ หากมวลน้ ำ มหึ ม านี้ เ ข าโจมตีศูนยรวมของประเทศ คือกรุงเทพมหานครไดเมื่อไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจะหนักหนาสาหัสขึ้นอีกหลายเทา ด ว ยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของการปกปองสวนรวมเอาไว กลุมบุคคลอันไดแก เหลาพระภิ ก ษุ แ ละสามเณรหลายร อ ยรู ป อุ บ าสก ๓๑
 33. 33. อุบาสิกา ผูนำบุญ อาสาสมัคร ตลอดจนพีนอง  ่ ประชาชนริมฝงคลอง รวมทั้งเจาหนาที่จาก ทั้งนี้เพราะ หนวยงานภาครัฐ จึงเอาชีวิตเปนเดิมพัน ผนึก คลองระพีพัฒน กำลังตานมวลน้ำ โดยการสรางทำนบกั้นน้ำ ดวยกระสอบทรายสูงถึง ๓ เมตรกวา บริเวณ ฝงตะวันตกเปนปราการ ริมฝงคลองระพีพัฒน เปนระยะทางถึง ๘สำคัญดานสุดทาย ที่จะชวย กิโลเมตร ตั้งแตคลองหนึ่งถึงคลองสาม ทั้งนี้เพราะคลองระพีพัฒนฝงตะวันกั้นมวลน้ำจำนวนมหาศาล ตกเปนปราการสำคัญดานสุดทาย ทีจะชวยกัน ่ ้ เอาไว มิ ใหทะลักเขาโจมตี มวลน้ำจำนวนมหาศาลเอาไว มิใหทะลักเขากรุงเทพมหานครจนกระทั่ง โจมตีกรุงเทพมหานครจนกระทั่งจมน้ำแบบ เฉียบพลัน จมน้ำแบบเฉียบพลัน การกั้นน้ำเอาไวจะชวยควบคุมใหน้ำ ทยอยไหลลงไปสูคลองระบายน้ำตาง ๆ ใน๓๒
 34. 34. ทิศทางและปริมาณที่สามารถควบคุมไดในระดับหนึ่ง แลวจึงเรงหาทางระบายน้ำเหลานั้นออกสูแมน้ำเจาพระยาในที่สุด ๒ ภารกิ จ ต า นมวลน้ ำ จำนวนมหาศาลนี้ทำใหทุกทานที่ไปรวมชวยงาน ตองผลัดเปลี่ยนกันทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้เพราะมีกระแสน้ ำ ไหลหลากต อ เนื่ อ งมาตลอดเวลา ทำใหตองเฝาระวังอยางใกลชิด และในบางโอกาสก็ต อ งแก ไ ขสถานการณ แ บบนาที ต อ นาที เ ลยทีเดียว เพราะหากตัดสินใจชาหรือพลาดแมเพียงนิดเดียว ยอมหมายถึงความสูญเสียอันมหาศาลแกสวนรวม ทั้งประเทศชาติและพี่นองประชาชนที่จะติดตามมา ๓๓
 35. 35. ๓ การปฏิบัติภารกิจกอทำนบกั้นน้ำที่ คลองระพีพัฒน หากมองในแงสวนตัวแลว นั บ ว า เป น เรื่ อ งที่ เ สี่ ย งอั น ตรายมาก ๆ เพราะไมรูวาทำนบกระสอบทรายสูงกวา ๓ เมตร จะพังลงมาเมือไร ทีผาน ๆ มา ก็มขาว ่ ่ ี เขื่ อ นและคั น ดิ น กั้ น น้ ำ ในที่ ต า ง ๆ แตก ลงไมเวนแตละวัน ทำใหทีมงานตองคอย สังเกตสภาพทำนบอยางใกลชิด นอกจากนี้ ยังตองคอยระมัดระวังสัตวมีพิษนานาชนิด ที่หนีน้ำมา ซึ่งมีทั้งงูพิษและตะขาบ ที่สำคัญ หากทำนบพั ง และน้ ำ จำนวนมหาศาล ทะลักพุงออกมา สึนามิที่เคยเกิดขึ้นในทะเล ก็จะมาเกิดใหเห็นแถว ๆ ปทุมธานีนี่เอง เพราะฉะนั้ น ทุ ก ท า นจึ ง ต อ งทำงานด ว ย ความตื่ น ตั ว ตลอดเวลา หากเกิ ด ป ญ หา จะไดชวยกันแกไขทันทวงที๓๔
 36. 36. ๓๕
 37. 37. ๔ นอกจากดู แ ลทำนบกั้ น น้ ำ ที่ ค ลอง ระพี พั ฒ น แ บบหามรุ ง หามค่ ำ แล ว วั ด พระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังไดรวม มือกับกรมทางหลวงสรางสะพานเหล็กยาว กวา ๓๕ เมตร และถมหินคลุกบนพื้นถนน ใหสูงเทากับสะพานอีก ๓๐ เมตร รวมความ ยาวไดประมาณ ๖๕ เมตร เพื่อใชเปนทาง เชื่อมกับถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ กับอำเภอ คลองหลวง ซึ่งจะทำใหประชาชนสามารถ สัญจรไปยังตลาดไท ซึ่งเปนอูขาวอูน้ำและ เป น แหล ง เศรษฐกิ จ สำคั ญ ที่ น ำเข า ส ง ออก สินคาแหลงใหญได การเชื่อมทางเสนนี้ นอกจากจะชวยให ประชาชนมี อ าหารมาหล อ เลี้ ย งชี วิ ต แล ว ยั ง ช ว ยกระตุ น ระบบเศรษฐกิ จ ใน ภาพรวมใหสามารถขับเคลื่อนตอไปไดดวย๓๖
 38. 38. ดังนันการสรางสะพานเชือมถนนวงแหวนในครังนี้ ้ ่ ้ จังหวัดปทุมธานี ทำการกูถนนบริเวณคอสะพานจึงไมใชเพียงการชวยเหลือผูคนในอำเภอคลองหลวง  ขามคลองหนึ่ง (บางขันธ) ทั้งนี้เพราะถนนบริเวณใหอยูรอดปลอดภัย หรือเปนการชวยเศรษฐกิจของ เชิ ง สะพานบางขั น ธ มี น้ ำ ท ว มสู ง ประมาณ ๖๐ประเทศไทยเทานั้น แตยังมีผลตอการคาระหวาง เซนติเมตร รถเล็กไมสามารถสัญจรไปมาไดประเทศอีกดวย ภารกิจนี้ พระภิกษุจากวัดพระธรรมกาย ๕ รวมกับชาวบานตลาดบางขันธไดชวยกันทำแนว นอกจากนี้ ในวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม พ.ศ. คัน กั้นน้ำ ที่ ริมถนนทั้ งสองฝ ง ความยาวฝงละ๒๕๕๔ วัดพระธรรมกายยังรวมมือกับเทศบาล ๕๔๐ เมตร เพื่อเปดถนนใหรถทุกประเภทผานเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองทาโขลง และ เขาออกไดประชาชนชุ ม ชนบางขั น ธ อำเภอคลองหลวง งานนี้ถือเปนความรวมมือและความสามัคคี อันดีระหวางวัดกับชุมชนบางขันธ ที่ชวยกันกู ถนนเสนทางพหลโยธิน-บางขันธ-คลองหลวง- มอเตอรเวย ใหกลับมาใชงานไดเร็วที่สุด ๓๗
 39. 39. ๓๘
 40. 40. ๖ ภาพการทุมเททำงานเพื่อสังคมของพระภิกษุสามเณร และหมูคณะวัดพระธรรมกาย ไดรับการเผยแพรออกไปทั่วโลกผานสำนักขาวทั้งจากภายในและตางประเทศ อาทิ สำนักขาวเอพี (AP) ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักขาวเอเอฟพี (AFP) ประเทศฝรั่ ง เศส สำนั ก ข า วบี บี ซี (BBC) ประเทศอั ง กฤษสำนักขาวบลูมเบิรก ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักขาวอีพีเอ (EPA) ประเทศเยอรมนี สำนักขาวรอยเตอร(Reuters) ประเทศอั ง กฤษ รวมทั้ ง นำเสนอผ า นเว็บไซตตาง ๆ อาทิเชน เว็บไซตจากประเทศจีนchina.org.cn, เว็ บ ไซต lainformacion.com,National Post, World Bulletin, msnbc.com, TheWashington Post, news.yahoo.com/world, และเว็บไซตรวมภาพระดับโลก gettyimages.com ๓๙
 41. 41. ๗ ยอนไปดูบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายบาง หลังจากที่คุณครูไมใหญเลาเรื่อง “ชาวคลองหลวงกับ ภารกิจปองกันน้ำทวม” ในโรงเรียนอนุบาลฝนในฝน วิทยา ปรากฏวาเหลาผูใจบุญจากทั่วทุกสารทิศ ตั้งแต วั ย เด็ ก ไปจนถึ ง วั ย คุ ณ ปู คุ ณ ย า จำนวนหลายพั น คน ทยอยเดินทางไปที่วัดพระธรรมกาย เพื่อชวยกันพับ กระสอบ กรอกถุงทราย มัดกระสอบ และสรางทำนบ กั้นน้ำ รวมทั้งบรรจุถุงยังชีพสำหรับผูประสบอุทกภัย ซึ่งทุกทานตางมีความสุขและมีกำลังใจในการชวยงาน บุญครั้งนี้อยางเต็มเปยม ถือเปนงานบุญที่เบิกบาน อยางที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียว๔๐
 42. 42. เรากำลังชวยปกปอง เมืองหลวงของประเทศปกปองศาสนสถานที่สำคัญหลายแหง ตลอดจนปกปองพี่นองประชาชน ชาวคลองหลวงและชาวกรุงเทพฯ ใหปลอดภัย ในชวงกลางคืนมีการตั้งลำโพงเปดเสียง คุณครูไมใหญใหไดยินกันอยางทั่วถึง ทุกคนฟง แลวรูสึกฮึกเหิม เปยมดวยกำลังใจ และตระหนัก ถึงความสำคัญของภารกิจนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น วาเรา กำลังชวยปกปองเมืองหลวงของประเทศ ปกปอง ศาสนสถานที่สำคัญหลายแหง ตลอดจนปกปอง พี่นองประชาชนชาวคลองหลวงและชาวกรุงเทพฯ ใหปลอดภัย ๔๑
 43. 43. ๘ ขาวสถานการณอุทกภัยในเขตอำเภอคลองหลวง ทำใหพระเดชพระคุณพระธรรมปฎกเจาคณะจังหวัดสระบุรี รูสึกหวงใยเปนอยางมากท า นจึ ง รี บ ขอความร ว มมื อ ไปยั ง คณะสงฆ ใ นอำเภอตาง ๆ ของจังหวัดสระบุรทยงไมถกน้ำทวม ี ี่ ั ูใหสงกองหนุนไปชวยทีมงานวัดพระธรรมกายที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยดวนรวมทั้งใหพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู ห นึ่ ง แสนรู ป ทุ ก หมู บ า นทั่ ว ไทยในจั ง หวั ดสระบุรี ปรับแผนเดินธุดงคไปยังวัดพระธรรมกายเพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชนชาวคลองหลวงและชาวกรุงเทพมหานคร นอกจากส ง กำลั ง คนไปแล ว ท า นยั งเต็ ม ใจที่ จ ะส ง เสบี ย งอาหารไปให อี ก ด ว ยเนื่องจากทานตระหนักดีวา ในยามนี้ขาวปลาอาหารเปนสิ่งที่หาไดยากกวาเวลาปกติ และเมื่อดำเนินการจนทราบวาทางหอฉันคุณยายอาจารยฯตองการผักสด ๆ เปนจำนวนมาก ทานจึงสั่งการใหสงผักสด ๆ ใหม ๆ ไปใหดงตอไปนี้ กะหล่ำปลี  ั๑,๐๐๐ กิ โ ลกรั ม , ผั ก กาดขาวหั ว โต ๆ ๕๐๐กิโลกรัม, มะเขือยาว ๕๐๐ กิโลกรัม, หัวไชเทาขาวอวบ ๕๐๐ กิโลกรัม, มะนาว ๕,๕๐๐ ลูก,ใบโหระพา ๑๐ กิโลกรัม, คะนา ๕๐ กิโลกรัม,๔๒
 44. 44. แตงกวา ๓๐๐ กิโลกรัม และตนหอม ๑๐๐กิโลกรัม ความช ว ยเหลื อ ของพระเดชพระคุ ณพระธรรมปฎก เจาคณะจังหวัดสระบุรี สรางความปติใจแกเหลาสาธุที่ทราบขาวเปนอยางยิ่ง และตางพากันซาบซึ้งในความเมตตาของทาน รวมทั้งรูสึกชื่นชมที่ทานเปนตนแบบตนบุญในการชวยเหลือผูประสบภัยแกชาวโลกในครั้งนี้ ๙ นอกจากภารกิ จ ก อ สร า งและป อ งกั นทำนบคลองระพีพัฒน การสรางสะพานเหล็กเชื่ อ มถนนวงแหวนรอบนอก และการกู ถ นนบริเวณตลาดบางขันธแลว ทางวัดพระธรรมกายยังไดแบงกำลังผลิตและจัดสงอาหารกลอง วันละประมาณ ๓๐,๐๐๐ ชุด พรอมถุงยังชีพซึ่งบรรจุขาวสารอาหารแหง ขนม และยารักษาโรค ไปชวยเหลือพี่นองประชาชนผูประสบภัย ในพื้น ที่ตาง ๆ รายรอบอำเภอคลองหลวงทุกวัน และยังเดินทางไปชวยเหลือพี่นองไทยในจังหวัดตาง ๆที่ไดรับความเดือดรอนอยางหนัก ทั้งในภาคกลางภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต รวมแลวเกือบ๓๐ จั ง หวั ด เช น พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ลพบุ รีพิจิตร อุทัยธานี ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราชสุโขทัย ฯลฯ ๔๓
 45. 45. นับตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๐จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๑๖ ความทุ ก ข ความวิ ต กกั ง วล เกี่ ย วกั บวัน มูลนิธิธรรมกายไดมอบอาหารกลองสำเร็จรูป วิ ก ฤตการณ ม หาอุ ท กภั ย ในครั้ ง นี้ แม จ ะสร า งพรอมรับประทานแกผูประสบภัยน้ำทวมไปแลว ความมื ด มนขึ้ น ในใจของพี่ น อ งไทยจำนวนเป น จำนวนทั้ ง หมด ๓๖๐,๐๔๐ ชุ ด ขนมป ง มหาศาล แต ใ นท า มกลางความมื ด นี้ ขอให๑๐๗,๔๗๐ ชิ้น และเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ ภาคภูมิใจวา เรามิไดอยูนิ่งเฉย แตเราเปนผูหนึ่งจำนวน ๓๕๗,๑๑๑ ขวด/กลอง ที่รวมจุดเทียนใจใหมีความสวางปรากฏขึ้นใน จากข อ มู ล ข า งต น จะเห็ น ได ว า สิ่ ง ของ ชีวิตของผูประสบอุทกภัย ชวยใหพวกเขาไมตองที่ผูใจบุญทั้งหลายรวมบริจาคมา ไดกระจายไป ตกอยูในความมืดมนจนเกินไปหลอเลี้ยงชีวิตของผูประสบภัยเปนจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน วิกฤตครั้งนี้ยังเปนโอกาสในขณะเดี ย วกั น น้ ำ ใจอั น บริ สุ ท ธิ์ ข องทุ ก ท า น อันดีที่พวกเรานักสรางบารมีจะไดเก็บเกี่ยวบุญยังชวยหลอเลี้ยงใจอันแหงผากดวยความทุกข บารมีดวยการสละทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงของพวกเขา ใหเกิดความชุมชื่นและมีความหวัง ทรัพย ในการปกปกรักษา ใหความปลอดภัยแกในชีวิตมากขึ้นอีกดวย วัด แกพระพุทธศาสนา และแกพี่นองประชาชน จากเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ท า นคงได ผูทุกขยากประจักษแกใจแลววา “ทาน หรือ การให” มี ทุกสิ่งที่เราสละออกไป แมไมตองการสิ่งใดความสำคัญเพียงใด หากโลกนี้ปราศจากการให เปนการตอบแทน แตบุญที่เราทำ ไมวาอยางไรก็วันนี้ผูประสบภัยจะมีชีวิตความเปนอยูอยางไร จะยอนกลับคืนมาปกปกรักษาชีวิตของเราใหมีและจะต อ งระทมทุ ก ข อ ยู เ ป น เวลายาวนาน ความสุขและความปลอดภัยตลอดไป ขอเพียงแคสักแคไหน อยาลืมระลึกถึงบุญนี้บอย ๆ ก็แลวกัน๔๔
 46. 46. ç∑“π‡ªìπ∫àÕ‡°‘¥·Ààß∑√—æ¬å ¡∫—μ‘ »’≈‡ªìπ∫àÕ‡°‘¥·Ààß√Ÿª ¡∫—μ‘ ¿“«π“‡ªìπ∫àÕ‡°‘¥·Ààߧÿ≥ ¡∫—μ‘é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ∑‘欓¿√≥åÕ≈—ß°“√Õ“π‘ ß å·Ààß∫ÿ≠®“°°“√∂«“¬ºâ“‰μ√
 47. 47. ç∑”∫ÿ≠ª√–≥’μ ‡æ◊ËÕ„ÀâÀ—«„®‡√“ª√–≥’μ®–¡’Õ“π‘ ß å §◊Õ ∑”„Àâ‡√“‰¥â ¡∫—μ‘Õ—πª√–≥’μ ¡’«‘¡“πª√–≥’μ √—»¡’ª√–≥’μ  «à“߉ «é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 48. 48. √à«¡Õπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠ ‚¥¬Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∏π∫Ÿ√≥å°√ÿäª ‚Œ¡‡øÕ√åπ‘™ ‚∑√. 053-551099∫—«æ◊Èπ≈“¡‘‡πμ·≈–μ—«®∫ (¡’®”Àπà“¬∑’Ë‚Œ¡‚ª√ ∑ÿ° “¢“)∫—«μ√“¡ß°ÿÆ ‡æ◊ËÕπ§Ÿà„®‰¡â≈“¡‘‡πμ ∂Ÿ°„® ™à“ß¡◊ÕÕ“™’æ
 49. 49. ๔๘บทความพิเศษเรื่อง : ธัมมยันตี μÑ¡ºÒμþÃФÃÑé§ãËÞ‹ ÊÙŒÀÑ´ŒÇÂÁËÒ·Ò¹ ในชั่ ว โมงเร ง ด ว นที่ ไ ทยทุ ก คนต อ งรอด รินไหลคลายคราบน้ำตาจากทิศเหนือลงสูอาวไทย การตักบาตรใหญแตละครั้งสามารถดึงดูดศรัทธาที่ ไมตางจากสึนามิที่พัดจากบกลงทะเล กระจัดกระจายอยูในหลังคาเรือนนอยใหญใหมา หากมองตามหลักพระพุทธศาสนา ทุก รวมเปนหนึ่ง กลายเปนพลังแหงการใหที่พรอมจะ อยางมิใชเหตุบังเอิญ คงมีแตบุญเทานั้นที่จะชวย เปลี่ยนวิกฤตใหเปนเพียงเหตุการณหนึ่งที่กำลังจะ ใหคนไทยผานพนวิบากนี้ไปได ดังตัวอยางดี ๆ ผานไปเทานั้น ไมวาจะเปนภัยรอนจากความไม จากพี่นองชาวพุทธที่ไมเคยหยุดการให แมภัยมา สงบในภาคใต ห รื อ ภั ย เย็ น จากมหาอุ ท กที่ ก ำลั ง
 50. 50. ¾Ô¸ÕμÑ¡ºÒμþÃÐ ñ,ñññ ÃÙ» μÑ¡ºÒμþÃШѧËÇѴʡŹ¤Ã เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธ- ñ,ñññ ÃÙ»ศาสนิ ก ชนชาวจั ง หวั ด สกลนครจำนวนมาก ได ¨Ñ§ËÇѴʡŹ¤Ãพรอมใจกันไปรวมพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณถนนโพธิ์ อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูสังวรธรรมวงค เจาคณะอำเภอสองดาวเจ า อาวาสวั ด บู ร พาภิ ร มย เป น ประธานฝ า ยสงฆพรอมดวยนายจำเริญ สวัสดิ์วาทิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวางแดนดิน เปนประธานฝายฆราวาส ภายในงานสาธุชนผูมีบุญทุกทานไดพรอมใจกันกลาวคำแสดงตนเปนพุทธมามกะและกลาวคำอาราธนาศีล ๕ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบปายสงพลังใจและถุงยังชีพชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม สำหรับพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูปในครั้งนี้เปนหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑ ลานรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเปนพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอริยประเพณีการตักบาตร และยังเปนแบบอยางการทำกิจกรรมที่ดีใหแกเด็กและเยาวชนคนรุนใหมในอนาคตตอไป สวนอาหารทีไดจากการตักบาตรในครังนี้ สวนหนึงจะนำไปชวยเหลือ  ่ ้ ่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต บางสวนก็จะนำไปชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในทุกจังหวัดที่กำลังประสบภัยอยูในขณะนี้ ๔๙
 51. 51. ¾Ô¸ÕμÑ¡ºÒμþÃÐ ñ,ñññ ÃÙ» μÑ¡ºÒμþÃШѧËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ วันเสารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สาธุชน ñ,ñññ ÃÙ»จำนวนมากในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียงไดพรอมใจกันไปรวมพิธีตักบาตรพระ ๑.๑๑๑ รูป ณ จังหวัดขอนแกนถนนเจนจบทิศ หนาที่วาการอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน โดยมีพระครูมงคลสารกิจ เจาคณะอำเภอบานไผ พรอมดวยพระครูสุวัฒนะปญญากุล เจาคณะอำเภอบานไผ ฝายธรรมยุต และนายสมบัติ ตรีวัฒนสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในพิธีตักบาตร สำหรับการตักบาตรครั้งนี้ พุทธ-ศาสนิกชนไดแสดงตนเปนพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเปนชาวพุทธอยางแทจริง การตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชา เพื่อฟนฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเปนการสงกำลังใจชวยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ๔จังหวัดภาคใต ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ลานรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระราช-ภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอธัมมชโย) นอกจากนี้อาหารบางสวนจะนำไปชวยเหลือพี่นองผูประสบภัยน้ำทวมตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ๕๐
 52. 52. ถึงวันนี้ หลายคนคงรูแลววา ความสงบสุข ทรัพยสิน หรือญาติพี่นอง เปนสิ่งที่พลัดพรากจากเราไปไดเสมอ แตมีสิ่งหนึ่งที่ไมมีอะไรมาพรากจากเราไปได นั่นคือ บุญกุศล ในวันนี้ที่ชีวิตตองเดินไปขางหนาเราจึงตองเก็บเกี่ยวบุญไปใหมากที่สุด ดังนั้น หากเมื่อใดมีพิธีตักบาตรพระครั้งละเปนพันเปนหมื่นรูป ก็ไมควรพลาดที่จะไปรวมงาน เพราะมหาทานบารมีในแตละครั้ง จะทำใหบุญกุศลของเราเพิ่มพูนรุดหนาไปอยางมหาศาลเลยทีเดียว
 53. 53. ç∂â“À“°‡√“√—°…“Õ“√¡≥奒‰¥âμ≈Õ¥‡«≈“∑—Èß°àÕπ∑”∫ÿ≠ ¢≥–∑” ·≈–À≈—ß®“°∑”·≈â« ‡«≈“ ¡∫—쑇°‘¥®–‰¥â¡“Õ¬à“ßßà“¬ Êé ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) GPM Group Co.,Ltd.1997 www.MonoboLogo.com
 54. 54. ç¡’∫ÿ≠Õ–‰√„Àâ∑” °Á√’∫∑”°—π Õ¬à“‡Õ“‰«â°àÕπ Õ¬à“§‘¥¥Ÿ°àÕπ πÕ°®“°∫ÿ≠®–‡°‘¥™â“  ¡∫—쑇°‘¥™â“·≈â« ‡√“Õ“®®–쓬°àÕπ ‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â∑”∫ÿ≠°Á‰¥âé ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ™“μ√“¡◊Õ ÀÕ¡.. Õ√àÕ¬ ∂Ÿ°„®ºŸâ¥◊Ë¡ ™“μ√“¡◊Õ ¥’∑’ËÀπ÷Ëß ™“‰∑¬ ™“®’π ™“ÕŸàÀ≈ß ™“‡¢’¬« ™“´’≈Õπ ™“‰¢à¡ÿ° ™“™—° œ≈œ ‚∑√. 02-6732360 www.cha-thai.com
 55. 55. ç‡√“®–μâÕß —Ëß ¡∫ÿ≠„π™“μ‘π’È„Àâ¡“° ʇæ◊ËÕ«à“¿æ™“μ‘μàÕ‰ª ‡√“®–‰¥â¡’§«“¡æ√âÕ¡„π ∑ÿ° Ê ¥â“π ∑—Èß√Ÿª ¡∫—μ‘ ∑√—æ¬å ¡∫—μ‘ §ÿ≥ ¡∫—μ‘ ≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠  ÿ¢ ¡√√§º≈ π‘ææ“π ·≈–«‘™™“∏√√¡°“¬é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 56. 56. 燰‘¥¡“«à“®–¡“À“·°â« æ∫·≈⫉¡à°”®–‡°‘¥¡“∑”Õ–‰√Õ⓬∑’ËÕ¬“°¡—π°ÁÀ≈Õ° Õ⓬∑’ËÀ¬Õ°¡—π°Á≈«ß ∑”„Àâ®‘μ‡ªìπÀà«ß‡ªìπ„¬ ‡≈‘°Õ¬“°≈“À¬Õ° √’∫ÕÕ°®“°°“¡ ‡¥‘πμ“¡¢—π∏å “¡‡√◊ËÕ¬‰ª ‡ √Á®°‘® ‘∫À° ‰¡àμ°°—π¥“√ ‡√’¬°«à“π‘ææ“π°Á‰¥ââé æ√–∏√√¡‡∑»π“æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√)
 57. 57. ı¯æ√–∏√√¡‡∑»π“ μÕπ∑’Ë Û æ√–∏√√¡‡∑»π“ ç √’√—Ø∞∏—¡¡ Ÿμ√-§«“¡∑ÿ°¢åª√–®” √’√–é
 58. 58. Ú)  √’√—Ø∞∏—¡¡ Ÿμ√1 §” Õπ«à“¥â«¬§«“¡∑ÿ°¢åª√–®” √’√– Ú.Ò) §«“¡À¡“¬¢Õßæ√– Ÿμ√ ç √’√Ø∞∏√√¡é À¡“¬∂÷ß ç∏√√¡ª√–®” √’√–é °≈à“«„Àâμ√ߪ√–‡¥Áπ°Á§Õ 秫“¡∑ÿ°¢å — ◊ª√–®”√à“ß°“¬é π—Ëπ‡Õß æ√– Ÿμ√π’È ª√–°Õ∫¥â«¬À—«¢âÕ∏√√¡ Ò ª√–°“√ ∑’Ëæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√ß —Ëß„Àâ‡√“μâÕßÀ¡—Ëπæ‘®“√≥“Õ¬Ÿà‡π◊Õß Ê „π™’«‘μª√–®”«—π ¥—ßπ’È Ò) §«“¡Àπ“« Ú) §«“¡√âÕπ Û) §«“¡À‘« Ù) §«“¡°√–À“¬ ı) §«“¡ª«¥Õÿ®®“√– ˆ) §«“¡ª«¥ªí  “«– ˜) §«“¡ ”√«¡°“¬ ¯) §«“¡ ”√«¡«“®“ ˘) §«“¡ ”√«¡„πÕ“™’æ Ò) ∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕߪ√ÿß·μàß¿æ ‡ªìπ‡Àμÿ„À⇰‘¥„π¿æ„À¡à À—«¢âÕ∏√√¡∑—Èß ‘∫π’È À“°‡√“¥Ÿ‡æ’¬ßº‘«‡º‘π°Á®–‡ÀÁπ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕ߇¢â“„®ßà“¬ ‰¡à„™à‡√◊ËÕß≈÷°´÷Èß∂÷ߢ—Èπ∑’Ë®–μâÕßπ”¡“‡∑»πå Õπ°—π‡≈¬ ‚¥¬‡©æ“–¢âÕ∑’Ë Ò-ˆ ‰¡à«à“®–‡ªì𧫓¡À𓫧«“¡√âÕ𠧫“¡À‘« §«“¡°√–À“¬ §«“¡ª«¥Õÿ®®“√– §«“¡ª«¥ªí  “«–  ‘Ë߇À≈à“π’ȇªìπ‡√◊ËÕß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π™’«‘μª√–®”«—π¢Õß∑ÿ°§π ‰¡à¡’§«“¡æ‘ ¥“√Õ—π„¥ ‡æ√“–„§√ Ê °Á√Ÿâ®—°¥’∑—Èßπ—Èπ ·μà‡æ√“–«à“‡√“¥Ÿ‡∫“ ‰¡àπ”¡“§‘¥æ‘®“√≥“π’ˇÕß ‡√“®÷߉¡à√Ÿâ«à“μπ‰¥â∑”º‘¥æ≈“¥‡√◊ËÕß ”§—≠‰ª·≈â« æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√߉¡àª≈àÕ¬ºà“π‡√◊ËÕßπ’È ∑√ßæ‘®“√≥“Õ¬Ÿà‡π◊Õß Ê ∑√ß —߇°μÕ¬Ÿà‡π◊Õß Ê ∑√ßμ—Èߧ”∂“¡·≈–»÷°…“À“ “‡Àμÿ∑’Ë¡“Õ¬Ÿà‡π◊Õß Ê ®“°π—Èπ°Á∑√ßÀ“∑“ß·°â‰¢æ√–Õߧå„Àâæâπ®“°∑ÿ°¢åª√–®” √’√–π’ÈÕ¬Ÿà‡π◊Õß Ê ®π°≈“¬‡ªìπª°μ‘π‘ —¬¢Õß°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∏√√¡Õ¬à“ßÕÿ∑‘»™’«‘쇪ìπ‡¥‘¡æ—π æ√–æÿ∑∏Õߧå®÷߉¥â∑√ßæ∫«à“  ‘Ë߇À≈à“π’ȇÕß∑’Ë “¡“√∂„™â‡ªìπÕÿª°√≥å„π°“√Ωñ°æ√–Õߧå‡Õß„Àâæâπ∑ÿ°¢å®“°«—Ø ß “√‰¥â®√‘ß ∑√ß “¡“√∂Ωñ°™“«‚≈°„Àâ∫√√≈ÿ∏√√¡μ“¡¡“‰¥â®√‘ß ·≈–°Á°≈“¬‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õߧ” Õπμà“ß Ê „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¥—ß∑’Ëæ√–Õߧåμ√— ¬◊π¬—π‰«â„π‚√À‘μ—   Ÿμ√2 ¡’„®§«“¡«à“ ç∏√√¡–∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ëæ√–Õߧå∑√ßμ√— √Ÿâπ—Èπ ‰¡à‰¥âπ”¡“®“°πÕ°‚≈° πÕ°®—°√«“≈ πÕ°Õ«°“» ·μàπ”¡“®“°¿“¬„𰓬∑’ˬ“««“ Àπ“§◊∫ °«â“߻հ ¡’„®§√Õßπ’ȇÕßé 查ßà“¬ Ê °Á§◊Õ ç∏√√¡–∑’Ë∑√ßμ√— √ŸâÕ¬Ÿà„πμ—«¢Õß¡πÿ…¬å‡√“π’ˇÕßé μ√ßπ’ȇÕß∑’Ë¡’¢âÕ‡μ◊Õπ„®«à“ ç∏√√¡–∑ÿ°¢âÕπ—Èπ ·¡âμ√— ‡æ’¬ß —Èπ Ê °Á∑”„À⺟âªØ‘∫—μ‘μ“¡∫√√≈ÿπ‘ææ“π‰¥âé ‡√“®÷ߥŸ‡∫“∏√√¡–‰¡à‰¥â·¡â·μ৔‡¥’¬« ®÷ß®–‰¥âªí≠≠“ ‰¥â§«“¡™à“ß —߇°μ ‰¥â§«“¡≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ¡“„™â„π°“√æ—≤π“μπ‡Õß„Àâ¡’§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“ ı˘

×