Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ªï∑’Ë ˘ ©∫—∫∑’Ë ÒÒ ª√–®”‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.». ÚııÙ  Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ...
ç   ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ–        π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß...
1
Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ / ¿“æª√–°Õ∫ : °Õßæÿ∑∏»‘≈ªá        ...
3
æ√–‡∂√–‰¥âøíßæ√–√“™¥”√— ·≈â«¡Õ߇ÀÁπ           ‡¡◊Õæ√–‡∂√–∂«“¬æ√–æ√¥—ßπ—π·≈â« æ√–‡®â“              ...
‡™àππ—Èπ°Á‡°‘¥§«“¡ªï쑪√“‚¡∑¬å„®‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß √’∫    ¿‘∑“≠“≥  à«πæ√–π“ß —߶¡‘μ쓇¡◊ËÕºπ«™·≈â«°√“∫∑Ÿ≈«à“ çÀ¡àÕ¡©—π¡’§«“¡...
∂«“¬æ√–√“™‚Õ√ ·≈–æ√–√“™∏‘¥“ºŸâ‡ªìπª√–¥ÿ®       ¡πÿ…¬™“μ‘ π”擇¢“‡À≈à“π—Èπ„À⇢ⓠŸà°√–· ∏√√¡·°â«μ“¥«ß„®‰«â„πæ√–»“ π“...
7
¯∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : ª√–«’√å æ‘∏’∂«“¬‚§¡¡“¶ª√–∑’ª ·≈–«“ߥ«ß·°â«¡≥’∫√¡®—°√ ≥ Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ‡π◊ËÕß„π«—π¡À“ªŸ™π’¬“...
9
∑ÿ° Ê «—π∑’Ë Û °ÿ¡¿“æ—π∏å¢Õß∑ÿ°ªï ®–‡°‘¥  ¥â«¬‡¡μμ“ πà“‡ ’¬¥“¬¬‘Ëß∑’˺Ÿâ¡“„À¡à‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â ‡Àμÿ°“√≥å∫ÿ≠‡™àππ’È∫àÕ¬ Ê ‡æ...
®πÀ≈“¬§πμâÕßπ—Ëß≈âπ‰ª∂÷ߢâ“ßπÕ°   焧√¡“¢Õ∫ÿ≠∫“√¡’¬“¬ ¢Õ„À⇢“ ”‡√Á®∑ÿ°§π ¥â«¬Õ”π“®·Ààß∫ÿ≠°ÿ»≈é §ÿ≥¬“¬¡—°°≈à“«§”Õ∏‘…∞“π...
æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕª√–°Õ∫æ‘∏’«“ߥ«ß·°â« ¡≥’∫√¡®—°√ ≥ Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ∫√‘‡«≥„®°≈“ß°“√°àÕ √â“ßÒÚ
§ß®–‰¥â‡ÀÁπ‡À≈à“æÿ∑∏∫ÿμ√„π∑à“¡°≈“ß¡À“™π       ¡—π§ß‡ªìπªñ°·ºàπ∂“«√ °àÕπ®–∂÷߇«≈“¥’¢Õß “∏ÿ™π             ...
 “∏ÿ™πºŸâ¡’∫ÿ≠μà“ß∑¬Õ¬°—π‚ª√¬√—μπ™“μ‘   ∑à“¡°≈“߇ ’¬ß «¥ √√‡ √‘≠§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ∑’Ë¥—ß°÷°°âÕßÕ¬Ÿà‰¡à¢“¥√–¬–ÒÙ
‡√◊ËÕߢÕß»√—∑∏“...®–∫—ߧ—∫„§√°Á‰¡à‰¥â ·μà  °Áμ“¡°Áμ—Èß„®‡Õ“∫ÿ≠®√‘ß Ê §π„® –Õ“¥‡∑à“π—Èπ∂÷ßÕ“®∫Õ°μàÕ„Àâ§πøí߉¥â...Õ¬à“߉¡à...
16
 π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬                     ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √...
Ò¯∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : æ√– ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈ª√“°Ø°“√≥å·Ààß¡À“ª√–™“ªïμ‘¡“¶∫Ÿ™“ ÚııÙ                18
π—∫‡ªìπª√“°Ø°“√≥åÕπ¬‘ß„À≠à∑ ¥·Ààß™’«μ ∑’‰¡à𓇙◊Õ‡≈¬«à“‡°‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏®–¡’‚Õ°“ Õ—𫑇»…               — Ë ...
¡“¶∫Ÿ™“¡À“√”≈÷°®“°Õ¥’μ∂÷ßªí®®ÿ∫π                —             æ‘∏°√√¡Õ¬à“߬‘ß„À≠à √«¡æ≈—ß»√—∑...
°àÕπÀπâ“«—πß“π°Á¡æ∑∏»“ π‘°™π·≈–æ√–¿‘°…ÿ ß¶å         ’ÿ                 ‡Àμÿ°“√≥åæ∏°√√¡‰ª¬—ßμà“ߪ√...
College ·≈–§≥–®“°ª√–‡∑»∫—ߧ≈“‡∑» §≥– æ√–¡À“‡∂√–®“°ª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π §≥–æÿ∑∏∫√‘…—∑®“°ª√–‡∑»‰μâÀ«—π Õ‘π‡¥’¬ ‡πª“≈ ·≈...
æ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈ ç‚≈àæ√–√“™∑“π·≈–‚≈à‡°’¬√쑬»     “∏ÿ™π∑—ÈßÀ≈“¬‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“„π∫√√¬“°“»∑’Ë°“√ Õ∫μÕ∫ªí≠À“∏√√¡–∑“ß°â“«Àπâ“...
24
æ‘∏¡Õ∫‚≈à«™√‡°’¬√쑬»·°àº‰¥â√∫μ”·Àπàß  ’   —       Ÿâ —        ≈“π∏√√¡ «à“ߥ⫬· ß‰ø™π–‡≈‘»°“√ Õ∫μÕ∫ªí≠...
®“°π—Èπ∑—Ë«∑—Èß∫√‘‡«≥≈“π∏√√¡°Á «à“߉ «‰ª¥â«¬       ®–∫Õ°μ—«‡Õß„Àâ¡—Ëπ„®«à“ ‡√“°Á‡ªìπÀπ÷Ëß„πºŸâ∑’Ë®ÿ¥ · ß·Ààß¡“¶ª√–∑’...
æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)®ÿ¥‚§¡¡“¶ª√–∑’ª∫Ÿ™“§ÿ≥¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“               27
¿“æ·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“¿“æ·Ààß —πμ‘ ÿ¢Õ—π‰æ∫Ÿ≈¬å                  Õ—π¬‘ß„À≠à ∑’®–μ‘¥μ“¡μ—«‡√“‰ª∑ÿ°¿æ∑ÿ°™“μ‘μ√...
„Àâª√“°Ø·°à “¬μ“¢Õß™“«‚≈° ¡ÿß· ¥ß„À♓«‚≈°                      à   ‰¥â≈ÿ°¢÷Èπ ≈—¥§«“¡¡—«‡¡“ À—π¡“¡...
∑—Ë«∑—Èß∫√‘‡«≥≈“π∏√√¡ ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å   «à“߉ «‰ª¥â«¬· ß·Ààß¡“¶ª√–∑’ª À≈“¬· π¥«ßª√–¥ÿ®∑–‡≈·Ààß· ß∏√√¡ ¬—ߧ«“¡μ◊πμ“μ◊π...
31
‰¡àπà“‡™◊ËÕ«à“ ‡√“°Á‡ªìπÀπ÷Ëß„π∫ÿ§§≈ª√–«—μ‘»“ μ√å∑’ˉ¥â®ÿ¥‚§¡¡“¶ª√–∑’ª‡À≈à“π’È                      ...
33
‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢å À—«„®¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“         ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï «—π¡“¶∫Ÿ™“ Ò¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚııÙ     ...
À√◊Õ查Ւ°π—¬Àπ÷Ëß §◊Õ„Àâߥ‡«âπ®“°∫“ª∑ÿ°™π‘¥ „Àâ √â“ß·μà∫ÿ≠°ÿ»≈ ·≈â«°ÁÀ¡—Ëπ‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“‡æ◊Õ„À⇢â“∂÷ßæ√–√—μπμ√—¬¿“¬„πμ—...
ª“ª¡‘μ⁄‚μ ª“ª ‚¢ ª“ªÕ“®“√‚§®‚√.   ¡’¡‘μ√‡≈«¡’‡æ◊ËÕπ‡≈« ¬àÕ¡¡’¡√√¬“∑·≈–∑’ˇ∑’ˬ«‡≈«.           ∑’. ª“Ø‘. ÒÒ/Ò˘...
ç‡√“π—Ë߇æ◊ËÕμ—«‡√“ ‡√“®”‡ªìπμâÕ߇¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬ ∂⓬—߇¢â“‰¡à∂ß                            ...
๓๘เรื่องเด่นเรื่อง : ธัมมยันตี                คุณคิดว่า สังคมเช่นนี้ ไกลตัวคุณไปหรือเปล่า         ...
คำพู ด คำจาเหล่ า นี้ แม้ จ ะลากไปถึ ง      	      “พอจบโครงการบวชอุบาสิกาแก้วปุ๊บ ก็ตัว ฮ. ก็ยังคงมีอีกเหลือแหล...
Change the World                             เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการชักชวนคน          ...
เถี ย งพ่ อ เถี ย งแม่ ด่ า พ่ อ ด่ า แม่ ตอนนี้ ไ ม่ เ ถี ย ง      เวลาที่เสียไปให้กลายเป็นกำไรชีวิต “จะไม่หยุด  ...
çÀ≈—° ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß°“√∑”Àπâ“∑’Ë°—≈¬“≥¡‘μ√ §◊Õ °“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ªØ‘∫—μ‘∏√√¡‡æ◊ËÕ —Ëß ¡∫ÿ≠°ÿ»≈‰«â„πμ—«¡“° Ê   ·≈â«μ—«‡√“®–¡’...
笓¬¡Õ߉ªμ≈Õ¥À¡¥ °Á‡ÀÁπ™—¥«à“ „π‚≈° „π∏“μÿ „π∏√√¡∑—ÈßÀ¡¥π’ȉ¡à¡„§√‡≈¬∑’Ë®–™à«¬¬“¬‰¥â ¬°‡«â𬓬®–™à«¬μ—«‡Õ߇∑à“π—È𠬓¬®÷ßæ...
ÙÙº≈°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡‡√◊ËÕß : ∏—¡¡å «‘™™“¡À—»®√√¬å«—π„®À¬ÿ¥   „®¢Õß¡πÿ…¬å∂â“À¬ÿ¥‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕß¡À—»®√√¬å·≈– àߺ≈„Àâæ∫ ‘Ëß¡À—...
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Yunaiboon 2554 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yunaiboon 2554 3

250 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2554 3

 1. 1. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ªï∑’Ë ˘ ©∫—∫∑’Ë ÒÒ ª√–®”‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.». ÚııÙ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 2. 2. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ÒÒ ª√–®”‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.». ÚııÙ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ˆ æ‘∏’∫√√晓 “¡‡≥√ ÒÒÒ √ŸªÛÙ ‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢å Ú ≠“μ‘∏√√¡..∏√√¡∑“¬“∑ ª√–‡∑»‡πª“≈ À—«„®¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¯ æ‘∏’∂«“¬‚§¡¡“¶ª√–∑’ª ˆ¯ ‚§√ß°“√∫√√晓Õÿª ¡∫∑˜Ù «—¥ ·¥π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘χæ◊ËÕ°“√∫√√≈ÿ∏√√¡ ·≈–«“ߥ«ß·°â«¡≥’∫√¡®—°√ ∏√√¡∑“¬“∑π“π“™“μ‘ (√ÿàπ摇»…) (μÕπ∑’Ë Ò) Ò¯ ª√“°Ø°“√≥å·Ààß¡À“ª√–™“ªïμ‘ ¯Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡¯ Õ∏‘∫“¬Õ¬à“߉√„Àâ§π ∫“¬„® ¡“¶∫Ÿ™“ ÚııÙ μÕπ ˆ ∑—°…–°“√∑”ß“π„πÕπ“§μ Û¯ ∫â“π°—≈¬“≥¡‘μ√ Change the World ˘ˆ  –¥«°„®  —¡¿“…≥å ÙÙ ¡À—»®√√¬å«—π„®À¬ÿ¥ Ò ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»¯¯  ŸâμàÕ‰ª ‰¡à∑âÕ ‰¡à∂Õ¬ ‡«∑’π’ÈμâÕß¡’æ’ˇ≈’È¬ß ıÚ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ ÒÚ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑» e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 3. 3. 1
 4. 4. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ / ¿“æª√–°Õ∫ : °Õßæÿ∑∏»‘≈ªá ≠“μ‘∏√√¡.. ..∏√√¡∑“¬“∑ R 纟℥¡’»√—∑∏“μ—Èß¡—Ëπ„πæ√–√—μπμ√—¬ ‰¡à “¡“√∂™—°π”‰ª„π∑“ßÕ◊Ëπ‰¥â ºŸâπ—Èπ§«√‡ªìπ∫ÿμ√¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ ‡ªìπ‚Õ√ ‡°‘¥·≈â«®“°æ√–‚Õ…∞å ‡ªìπ∫ÿμ√‡°‘¥·≈â«‚¥¬∏√√¡ Õ—π∏√√¡‡π√¡‘μ·≈⫇ªìπ∏√√¡∑“¬“∑é («“‡ Ø∞ Ÿμ√) §«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏„πªí®®ÿ∫—ππ’È¡’À≈“¬ æ√–«‘À“√ ¯Ù, À≈—ß ∑’Ë√ÿàß‚√®πåÕ¬Ÿà¥â«¬°“√∫Ÿ™“ª√–‡¿∑ ∫“ߧπ‡ªìπ‡æ’¬ß™“«æÿ∑∏„π∑–‡∫’¬π Õ—π¬‘Ëß„À≠à ∑√߇°‘¥ªï쑪√“‚¡∑¬å„®Õ¬à“ß∑à«¡∑âππ“π Ê ®–¡’‚Õ°“ ‰ª«—¥À√◊Õ∑”∫ÿ≠„π‚Õ°“ æ‘‡»… ¥”√‘«à“ §«“¡ªï쑪√“‚¡∑¬å‡ÀÁπª“ππ’ȇ§¬‡°‘¥¢÷Èπ·°à‡æ√“–¡—«‡Õ“‡«≈“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª∑”¡“À“°‘πÕ¬à“߇¥’¬« „§√∫â“߉À¡∫“ߧπ‡¢â“«—¥‡æ√“–‰ª√à«¡øíß «¥»æ ∫“ß§π‰ª æ√–√“™“μ√— ∂“¡¿‘°…ÿ ß¶å«à“ çæ√–§ÿ≥‡®â“«—¥μÕπ‡ªìπ»æ!! ∫“ߧπ‡ªìπ∏√√¡∑“¬“∑¡’‚Õ°“  ºŸ‡â ®√‘≠ „πæ√–»“ π“¢Õßæ√–‚≈°π“∂‡®â“¡’„§√∫â“߉¥â∫«™‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßæ√–√—μπμ√—¬ ∫“ߧπ‡ªì𠉥â ≈–∑√—æ¬å∫√‘®“§Õ¬à“ß¡“°¡“¬ °“√∫√‘®“§¢Õß∑“¬° ∑“¬‘°“ ‰¥â —Ëß ¡∫ÿ≠Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß øíß∏√√¡ „§√‡≈à“¬‘ß„À≠à‡™àππ’∫“ßé æ√–‚¡§§—≈≈’∫μ√μ‘  ‡∂√– Ë Èâ ÿ»÷°…“§” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏Õß§å ·≈–≈ß¡◊ժؑ∫μ®π —‘ ‰¥â∂«“¬æ√–æ√«à“ ç¡À“∫æ‘μ√ ¢÷π™◊Õ«à“ºŸ∂«“¬ªí®®—¬ È Ë â∫√√≈ÿ∏√√¡≈ÿ¡≈÷°‰ªμ“¡≈”¥—∫ ·≈â«æ«°‡√“∑—ßÀ≈“¬ à È „πæ√–»“ π“¢Õßæ√–∑»æ≈‡™àπ°—∫æ√–Õß§å ·¡â®–‡√’¬°μ—«‡Õß«à“‡ªìπ™“«æÿ∑∏‡™àπ‰√ æ√–μ∂“§μ‡®â“¬—ß∑√ßæ√–™π¡å™æÕ¬Ÿà °Á‰¡à¡„§√‡≈¬ ’ ’ „π ¡— ¬ À≈— ß æÿ ∑ ∏°“≈ª√–¡“≥ Ú ªï ∑’Ë®–∑√ß∫√‘®“§‰¥â¬‘Ëß„À≠à‡∑à“éæ√–‡®â“Õ‚»°¡À“√“™∑√ß ≈–æ√–√“™∑√—æ¬å∂ß ˘ˆ ÷ æ√–√“™“ ¥—∫§”¢Õßæ√–‡∂√–·≈â« ∑√ߪïμ‘‚°Ø‘‡æ◊ËÕ √â“ßæ√–«‘À“√ ¯Ù, À≈—ß „π«—π©≈Õß ‚ ¡π— ‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß ∑’ˉ¡à¡’ºŸâ„¥∂«“¬æ√–«‘À“√‰¥âæ√–«‘À“√æ√–Õߧåª√–∑—∫¬◊πÕ¬Ÿà∑’ËÕ‚»°“√“¡ ∑√ß ¬‘Ëß°«à“æ√–Õß§å ®“°π—Èπ‰¥âμ√— ∂“¡μàÕ«à“ ç‚¬¡‰¥â‡À≈’¬«¥Ÿμ≈Õ¥∑—Èß Ù ∑‘» ‰¥â∑Õ¥æ√–‡πμ√‡ÀÁπ ¬Õ¬°æ√–æÿ∑∏»“ π“„À⠟߇¥àπ ‡¡◊ËÕ‡ªìπ‡™àππ’È ‚¬¡™¡æŸ∑«’ª ´÷Ëß¡’¡À“ ¡ÿ∑√‡ªìπ∑’Ë ÿ¥‚¥¬√Õ∫ ·≈– ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑“¬“∑·Ààßæ√–»“ π“À√◊Õ¬—ßÀπÕé 2
 5. 5. 3
 6. 6. æ√–‡∂√–‰¥âøíßæ√–√“™¥”√— ·≈â«¡Õ߇ÀÁπ ‡¡◊Õæ√–‡∂√–∂«“¬æ√–æ√¥—ßπ—π·≈â« æ√–‡®â“ Ë ÈÕÿªπ‘ —¬¢Õßæ√–√“™‚Õ√ ¢Õßæ√–Õߧå«à“ ∂â“ÕÕ° Õ‚»°¡À“√“™∑√ߥ”√‘«à“ ç·¡â‡√“∫√‘®“§∑“π∂÷ß∫«™·≈â«æ√–æÿ∑∏»“ π“®—°·ºà¢¬“¬μ—Èß¡—Ëπ ∂‘μ ‡æ’¬ßπ’È °Á¬—߉¡à‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑“¬“∑·Ààßæ√–æÿ∑∏- ∂“æ√ ◊∫μàÕ‰ª ®÷ß∑Ÿ≈æ√–√“™“«à“ ç¢Õ∂«“¬æ√–æ√ »“ π“‡≈¬é ∑√ߪ√“√∂𓧫“¡‡ªìπ∑“¬“∑ ®÷ß¡À“∫æ‘μ√ ºŸâ∑’Ë®–‡ªìπ∑“¬“∑æ√–»“ π“ À“„™à ∑Õ¥æ√–‡πμ√‡À≈’¬«¥Ÿ¢â“ß‚πâπ¢â“ßπ’È ·≈â«∑√߇ÀÁπ‡ªìπ¥â«¬‡Àμÿ‡æ’¬ß‡∑à“π’ȉ¡à Õ’°Õ¬à“ߺŸâ∑’ˉ¥â∂«“¬ æ√–¡À‘π∑°ÿ¡“√´÷ߪ√–∑—∫¬◊πÕ¬Ÿ‰¡à‰°≈ ∑√ß√”æ÷ß«à“ Ë àªí®®—¬‰∑¬∏√√¡‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑“¬° ∑“¬‘°“ À√◊Õ ç‡√“ª√– ß§å®– ∂“ªπ“æ√–°ÿ¡“√π’ȉ«â„πμ”·Àπà߇ªìπÕÿªíØ∞“°‡∑à“π—Èπ ¬—ß‰¡à‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑“¬“∑„π Õÿª√“™ ·μàμ”·Àπàßπ—Èπ°Á‰¡àª√–‡ √‘∞°«à“°“√‡ªìπæ√–æÿ∑∏»“ π“é  ¡≥– ‡æ√“–°“√∫√√晓‡ªìπ ‘Ëߪ√–‡ √‘∞°«à“ æ√–√“™“μ√— ∂“¡«à“ ç¢â“·μàæ√–§ÿ≥‡®â“ μ”·ÀπàßÕÿª√“™Õ¬à“߇∑’¬∫°—π‰¡à‰¥âé æ√–√“™“®÷ߺŸ‡â ®√‘≠ ∂Ⓡ™àππ—π∑“¬“∑æ√–»“ π“®–¡’‰¥âÕ¬à“߉√ È √—∫ —Ëß°—∫æ√–√“™‚Õ√ «à“ ç≈Ÿ°‡Õ㬠≈Ÿ° “¡“√∂∫«™‡≈à“é æ√–‡∂√–∂«“¬æ√–æ√«à“ ç¡À“∫æ‘μ√ ∫ÿ§§≈ „ÀâæÕ‰¥â‰À¡é à„¥‡ªìπºŸâ¡»√—∑∏“„πæ√–√—μπμ√—¬ ‰¥â∂«“¬∫ÿμ√∏‘¥“ ’ π—∫μ—Èß·μàæ√–μ‘  °ÿ¡“√ÕÕ°ºπ«™·≈â« æ√–ºŸ‡â ªìπ∑’√°¢Õßμπ∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ∫ÿ§§≈π—π Ë— È ¡À‘π∑°ÿ¡“√°Á¡æ√–ª√– ß§åÕ¬“°®–ÕÕ°ºπ«™¥â«¬ ’‰¥â™ËÕ«à“‡ªìπ∑“¬“∑„πæ√–æÿ∑∏»“ π“é ◊ ‡™àπ°—π ‡¡◊ËÕ‰¥â ¥—∫æ√–√“™ª√– ß§å¢Õßæ√–∫‘¥“Ù 4
 7. 7. ‡™àππ—Èπ°Á‡°‘¥§«“¡ªï쑪√“‚¡∑¬å„®‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß √’∫ ¿‘∑“≠“≥  à«πæ√–π“ß —߶¡‘μ쓇¡◊ËÕºπ«™·≈â«°√“∫∑Ÿ≈«à“ çÀ¡àÕ¡©—π¡’§«“¡ª√“√∂π“®–∫«™Õ¬Ÿà ‰¥âμ—Èß„®ª√–æƒμ‘∏√√¡ ‰¡àπ“π°Á‰¥â∫√√≈ÿ∏√√¡‡ªìπ·≈â« ∂â“∑Ÿ≈°√–À¡àÕ¡∑√ßÕπÿ≠“μ À¡àÕ¡©—π°Á®–∫«™é æ√–Õ√À—πμå‡∂√’‡™àπ°—π ¢≥–‡¥’¬«°—π æ√–√“™∏‘¥“™◊ËÕ —߶¡‘μμ“ ´÷Ëß æ√–√“™‚Õ√ ·≈–æ√–√“™∏‘¥“¢Õßæ√–‡®â“ª√–∑—∫¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ß Ê ∑√ß¡’§«“¡ª√– ß§å®–ºπ«™ Õ‚»°¡À“√“™ ‡¡◊Õºπ«™·≈â« ∑—ß Õßæ√–Õߧ剥⇪ìπ Ë È‡™àπ°—π ®÷ß∑Ÿ≈¢ÕÕπÿ≠“μ≈“∫«™¥â«¬ æ√–√“™“∑√ß °”≈—ß ”§—≠„π°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈Õπÿ‚¡∑π“μàÕæ√–√“™‚Õ√ ·≈–æ√–√“™∏‘¥“¥â«¬ ÕÕ°‰ª ‚¥¬‡©æ“–æ√–¡À‘π∑‡∂√–‰¥âπ”æ√–æÿ∑∏-æ√–∑—¬∑’‡Ë ∫‘°∫“π μ√— °—∫¿‘°…ÿ ß¶å«“ çæ√–§ÿ≥‡®â“ à »“ π“‰ª‡º¬·ºà¬—ߪ√–‡∑»≈—ß°“ π”æ“À¡Ÿà™π„π∑’ˮ߄Àâ‚Õ√ ·≈–∏‘¥“∑—Èß Õß∫«™ ·≈â«°√–∑”‚¬¡„Àâ π—π„À≥âæ∫· ß «à“ß·Ààßæ√– —∑∏√√¡ ∑”„À⺡∫≠ È âŸ ’ ÿ‡ªìπ∑“¬“∑„πæ√–æÿ∑∏»“ π“‡∂‘¥é æ√– ß¶å√—∫ ‰¥â∫√√≈ÿ¡√√§º≈π‘ææ“π°—π¡“°¡“¬ Õ¬à“ßπâÕ¬°Á¡’æ√–√“™¥”√— ·≈â« °Á„Àâæ√–√“™‚Õ√ ∫√√晓‚¥¬¡’  ÿ§μ‘‚≈° «√√§å‡ªìπ∑’ˉªæ√–‚¡§§—≈≈’∫ÿμ√μ‘  ‡∂√–‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ·¡âæ√–‡®â“Õ‚»°¡À“√“™∑√ß æ√–√“™‚Õ√ ∫—߇°‘¥§«“¡‡≈◊ËÕ¡„ „πæ√–  ≈–æ√–√“™∑√—æ¬å∂÷ß ˘ˆ ‚°Ø‘  √â“ßæ√–«‘À“√∂÷ß√—μπμ√—¬ ¡’„®∑’ºÕß„ À¬ÿ¥π‘ߥ’·≈â« „π«—πÕÿª ¡∫∑ Ëà Ë ¯Ù, À≈—ß ‰«â„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–Õߧå°Áπ—Èπ‡Õß°Á‰¥â∫√√≈ÿ‡ªìπæ√–Õ√À—πμåæ√âÕ¡¥â«¬ªØ‘ —¡- ∑√߇ªìπ‰¥â‡æ’¬ß·§à‚¬¡ÕÿªíØ∞“°‡∑à“π—Èπ §√—Èπ∑√ß ı 5
 8. 8. ∂«“¬æ√–√“™‚Õ√ ·≈–æ√–√“™∏‘¥“ºŸâ‡ªìπª√–¥ÿ® ¡πÿ…¬™“μ‘ π”擇¢“‡À≈à“π—Èπ„À⇢ⓠŸà°√–· ∏√√¡·°â«μ“¥«ß„®‰«â„πæ√–»“ π“ ®÷߉¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ≠“μ‘ ·≈–∏”√ßæÿ∑∏»“ πå„À⇪ìπ∑’Ëæ÷ËߢÕß™“«‚≈°μ√“∫æ√–»“ π“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß æ√–¡À‘π∑‡∂√–·≈– —߶- π“π‡∑à“π“π¡‘μ쓇∂√’ ‡¡◊Õ∫«™·≈⫉¥â∫√√≈ÿ∏√√¡‡ªìπæ√–Õ√À—πμå ˉ¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑—Èß»“ π∑“¬“∑·≈–∏√√¡∑“¬“∑μ“¡ À“°„§√Õ¬“°®–‡ªìπ≠“μ‘°—∫æ√–»“ π“°Á„Àâæÿ∑∏ª√– ß§åÕ¬à“ß¿“§¿Ÿ¡‘„® ·≈–¬—߉¥â∫√√≈ÿ«—μ∂ÿ  àß°ÿ≈∫ÿμ√‡¢â“¡“∫«™ ®–∫«™æ√–À√◊Õ‡ªìπ “¡‡≥√ª√– ß§å„π°“√‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬åÕ’°¥â«¬ μ“¡«—¥«“Õ“√“¡μà“ß Ê ∑’Ë¡’°“√®—¥Õ∫√¡°—π°Á‰¥â π—° √â“ß∫“√¡’∑ßÀ≈“¬...®“°π’‰ª‡√“®–‰¡à‡ªìπ —È È ΩÉ“¬∑à“πÀ≠‘ß°Á„À⇢ⓡ“∫«™‡ªìπÕÿ∫“ ‘°“·°â« ‡¡◊ËՇ撬ߙ“«æÿ∑∏„π∑–‡∫’¬π∫â“π‡∑à“π—π ‚¥¬‡©æ“–™à«ßπ’È È ‡√“∑”‰¥â¥—ßπ’È®÷ß®–‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ™“«æÿ∑∏ºŸâ¡’À—«„®æ√–æÿ∑∏»“ π“μâÕß°“√™“«æÿ∑∏„®‡æ™√ ºŸâ¡“∑” √—°»“ πåÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡√“®–‡ªìπ∑—ß‚¬¡ÕÿªØ∞“° ‡ªìπ È íÀπâ“∑’ˇªìπª√–¥ÿ®™â“߇∑â“Àπâ“ ‡ªìπæÿ∑∏∫ÿμ√π—°√∫ ≠“μ‘∏√√¡ ·≈–‡ªìπ∏√√¡∑“¬“∑ºŸ ∫∑Õ¥æ√–»“ π“ â◊°≈â“·Ààß°Õß∑—æ∏√√¡ ∑’Ë®–√∫°—∫°‘‡≈ „π„®¢Õß ·≈–‡ªìπºŸâ∫√√≈ÿ∏√√¡¢Õßæ√–∫√¡»“ ¥“ Lˆ
 9. 9. 7
 10. 10. ¯∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : ª√–«’√å æ‘∏’∂«“¬‚§¡¡“¶ª√–∑’ª ·≈–«“ߥ«ß·°â«¡≥’∫√¡®—°√ ≥ Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ‡π◊ËÕß„π«—π¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ≥ ‡∫◊ÈÕßÀπâ“Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ „π«—ππ’È Õ“®¡’ ‡æ’¬ß·∑à߇ “·≈–‡§√π°àÕ √â“ß°—∫¿“槫“¡ ”‡√Á®∑’ˬ—ß√ÕÕ¬Ÿà„π„®.. π—∫‡ªìπ‡«≈“™—Ë«‚¡ßμàÕ™—Ë«‚¡ß∑’ˇ√“‰¥â‡ÀÁπºŸâ§π„π™ÿ¥¢“« Ê ‡¥‘π∑“ß À≈—Ë߉À≈¡“«—¥Õ’°§√—Èß ·¡â¡‘„™à«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√ 8
 11. 11. 9
 12. 12. ∑ÿ° Ê «—π∑’Ë Û °ÿ¡¿“æ—π∏å¢Õß∑ÿ°ªï ®–‡°‘¥ ¥â«¬‡¡μμ“ πà“‡ ’¬¥“¬¬‘Ëß∑’˺Ÿâ¡“„À¡à‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â ‡Àμÿ°“√≥å∫ÿ≠‡™àππ’È∫àÕ¬ Ê ‡æ√“–‡ªìπ«—π∑’Ë¡’«“√– æ∫∑à“πμàÕÀπâ“Õ’°·≈â« §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ≈– —ߢ“√ 摇»… §◊Õæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßªŸÉ æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ‰ªμ—Èß·μàªï æ.». ÚıÙÛ ·≈– ≈“¬√à“ß„π«—π∑’Ë Û ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§πæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ ¡√≥¿“æ â °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙı ..μà“ߪï μà“ß«“√– ·μà „π«—ππ’È §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬å¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“∑Õß ÿ¢ ‡Àμÿ°“√≥å∑—Èß “¡°Á¡“∫√√®∫°—π  ”·¥ßªíπ Õ“®“√¬å§π·√°ºŸ Õπ¿“«π“„Àâ·°à§≥¬“¬ ô â ÿ æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ √â“ßÀÕ©—πÀ≈—ß„À¡à Õ“®“√¬åœ °Á≈– —ߢ“√„π«—ππ’È ·≈–Õ’°∑à“πÀπ÷Ëß... ·≈–μ—ß™◊Õ‡æ◊Õ√–≈÷°∂÷ß∑à“π ºŸ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡- È Ë Ë â 燢“¡“§Õ¬¬“¬π“π·≈â«À√◊Õ¬—ß ‰¡àÕ¬“°„Àâ °“¬ «à“ çÀÕ©—π§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬å¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“ §π∑’Ëμ—Èß„®¡“°√“∫¬“¬º‘¥À«—ß°≈—∫‰ª ≈߉ª„À⇢“ ®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿßé ¡“„πªïπ°‰¥â„™â‡ªìπ ∂“π∑’®¥ß“π ’È Á Ë— ‡ÀÁπ —°ÀπàÕ¬°Á¬—ߥ’é §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ „π«—¬‡°◊Õ∫ ∂«“¬‚§¡¡“¶ª√–∑’ªμ—ß·μà¿“§‡æ≈ π—∫‡ªìπ∫ÿ≠·√° È ˘ ªï ¡—°®–∂“¡ºŸâ„°≈♑¥‡™àππ’ȇ ¡Õ ·¡â∑à“π®– ‡æ◊ËÕμâÕπ√—∫«—π¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å∑’Ë≈Ÿ°À≈“π§ÿ≥¬“¬  Ÿß«—¬·≈– —ߢ“√√à«ß‚√¬ ·μà¬ß§ß¡’À«„®π—° Ÿº‡Ÿâ ªï¬¡ — — â ò μà“ߪ√–™ÿ¡∫ÿ≠°—π‡μÁ¡∑’Ë „™â Õ¬ ∂“π∑’°π ÿ¥°”≈—ß Ë—Ò
 13. 13. ®πÀ≈“¬§πμâÕßπ—Ëß≈âπ‰ª∂÷ߢâ“ßπÕ° 焧√¡“¢Õ∫ÿ≠∫“√¡’¬“¬ ¢Õ„À⇢“ ”‡√Á®∑ÿ°§π ¥â«¬Õ”π“®·Ààß∫ÿ≠°ÿ»≈é §ÿ≥¬“¬¡—°°≈à“«§”Õ∏‘…∞“π®‘μ æ√âÕ¡æπ¡¡◊Õ®√¥»’√…–„π¬“¡§Ë”§◊π ºà“π‰ªÀ≈“¬™—«‚¡ßÀ≈—ß∂«“¬‚§¡¡“¶ª√–∑’ª ËÀ≈“¬§π‡≈◊Õ°®–‰ªπ—Ëß ¡“∏‘∑’ËÀâÕߪí≠≠“∫â“ß ∑’Ë¡À“«‘À“√À≈«ßªŸÉ∫â“ß ®π°√–∑—Ëß∂÷ß™à«ß‡«≈“ ”§—≠ı ‚¡ß‡¬Áπ ‰¡à¢“¥‰¡à‡°‘π®“°°”Àπ¥°“√ ‡ª≈«·¥¥ÕàÕπ‚¬π¡“°¢÷Èπ·≈â« ≈”· ß·≈–≈”‡ß“μ°μâÕßÕ¬Ÿàμ“¡·π«·∑à߇ “ À“°∑Õ¥μ“¡Õߺà“𠓬쓇≈Á° Ê ¢Õßπ°∑’Ë°”≈—ß∫‘π°≈—∫√—ß ‡√“°Á æ‘∏’∂«“¬‚§¡¡“¶ª√–∑’ª π—∫‡ªìπ∫ÿ≠·√°‡æ◊ËÕμâÕπ√—∫ «—π¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ∑’≈°À≈“π§ÿ≥¬“¬ ËŸ μà“ߪ√–™ÿ¡∫ÿ≠°—π‡μÁ¡∑’Ë ÒÒ
 14. 14. æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕª√–°Õ∫æ‘∏’«“ߥ«ß·°â« ¡≥’∫√¡®—°√ ≥ Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ∫√‘‡«≥„®°≈“ß°“√°àÕ √â“ßÒÚ
 15. 15. §ß®–‰¥â‡ÀÁπ‡À≈à“æÿ∑∏∫ÿμ√„π∑à“¡°≈“ß¡À“™π ¡—π§ß‡ªìπªñ°·ºàπ∂“«√ °àÕπ®–∂÷߇«≈“¥’¢Õß “∏ÿ™π Ë™ÿ¥¢“«‡π◊Õß·πàπ√“¬≈âÕ¡Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∑’Ë°«â“ß„À≠à∑’Ë¡’ ºŸâ ¡’ ∫ÿ ≠ ∑’Ë ∑ ¬Õ¬°— 𠉪ª√–°Õ∫æ‘ ∏’ ‚ ª√¬√— μ π™“μ‘·μà ’¥‘π°—∫ ’ªŸπ ∑à“¡°≈“߇ ’¬ß «¥ √√‡ √‘≠§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ∑’Ë Õ“§“√ Ò ªï§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ≥ «—ππ’È ¥—ß°÷°°âÕßÕ¬Ÿà‰¡à¢“¥√–¬– ∑ÿ°Õ¬à“ߥ”‡π‘π‰ªÕ¬à“ßÕ“®¬—߉¡à ¡∫Ÿ√≥åπ—° ·μàæ«°‡√“°Á‰¥â‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡ ‡√’¬∫√âÕ¬ ¥Ÿ ß∫‡ ß’ˬ¡  ßà“ß“¡®π°√–∑—Ëßæ‘∏’‡ √Á®°â“«Àπâ“ ªí®®—¬∑’Ë “∏ÿ™π∑—Ë«‚≈°∑ÿà¡™’«‘μ∑”¥â«¬®‘μ  ‘Èπ≈ß„π‡«≈“ Ò¯.Û π.»√—∑∏“°”≈—߇°‘¥º≈‡ªìπ√Ÿª‡ªìπ√à“ß «—𠔧—≠π’È®÷߉¡àμ“ß®“°°“√À≈Õ¡√«¡„®≈Ÿ°À≈“π§ÿ≥¬“¬Õ’°§√—ß à ȇæ◊Õ®–‰¥â‰¡à≈¡Àπâ“∑’Õπ¬‘ß„À≠à ™à«¬°—π √â“ßÕ“§“√ Ë ◊ Ë— ËÀ≈—ßπ’„Àâ ”‡√Á®  π—∫ πÿπß“π‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ È«‘™™“∏√√¡°“¬‰ª∑—Ë«‚≈° À≈—ß®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕπ”π—ß ¡“∏‘ ˇ √Á® ‘π≈ß °Á‡√‘¡μâπæ‘∏«“ߥ«ß·°â«¡≥’∫√¡®—°√ ≥ È Ë ’Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ∫√‘‡«≥„®°≈“ß°“√°àÕ √â“ß ª√–¥ÿ®°“√μ—Èß¡—Ëπæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ ÒÛ
 16. 16.  “∏ÿ™πºŸâ¡’∫ÿ≠μà“ß∑¬Õ¬°—π‚ª√¬√—μπ™“μ‘ ∑à“¡°≈“߇ ’¬ß «¥ √√‡ √‘≠§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ∑’Ë¥—ß°÷°°âÕßÕ¬Ÿà‰¡à¢“¥√–¬–ÒÙ
 17. 17. ‡√◊ËÕߢÕß»√—∑∏“...®–∫—ߧ—∫„§√°Á‰¡à‰¥â ·μà °Áμ“¡°Áμ—Èß„®‡Õ“∫ÿ≠®√‘ß Ê §π„® –Õ“¥‡∑à“π—Èπ∂÷ßÕ“®∫Õ°μàÕ„Àâ§πøí߉¥â...Õ¬à“߉¡à¡’°“√∫—ߧ—∫ ‡æ◊ËÕ ®–Õ¬Ÿ„°≈⬓¬‰¥â ¥—ßπ—π  ”À√—∫„§√∑’‡Ë ΩÑ“μ“¡μ‘¥¬“¬ à È„À℧√μàÕ„§√∑’ˬ—߉¡à‡§¬√Ÿâ®—°§«“¡®√‘ߢÕß™’«‘μ ®– ‡°“–√∂¥à«π¢∫«π ÿ¥∑⓬„π™à«ß‡«≈“¢ÕßÀ≈«ßæàÕ‡√‘¡μâπæ‘ ®π几âπ∑“ß “¬π’¥«¬μ—«‡Õß μ“¡√Õ¬∑“ß Ë Ÿ Èâ °Á§ß®–‡ªìπÕ’°«—π∑’Ë®–·¬°¬â“¬°—π°≈—∫∫â“π‰ª¥â«¬Õ—πª√–‡ √‘∞¢Õß¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å À—«„®™◊π∫“π‡ªìπ摇»… æ√âÕ¡ Ê °—∫μÕ°¬È”§«“¡‡™◊Õ¡—π Ë Ë Ë „§√Õ¬“°®–μ“¡μ‘¥¬“¬ °ÁμâÕß¡’°“¬ «“®“ „𧔠Õπ¢Õߧÿ≥¬“¬∑’«“ ç™’«μπ’‡È °‘¥¡“ √â“ß∫“√¡’é L Ëà ‘„® ∑’Ë„ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¢¬—ππ—Ëß ¡“∏‘¡“° Ê ®–∑”Õ–‰√ Òı
 18. 18. 16
 19. 19.  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock 17
 20. 20. Ò¯∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : æ√– ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈ª√“°Ø°“√≥å·Ààß¡À“ª√–™“ªïμ‘¡“¶∫Ÿ™“ ÚııÙ 18
 21. 21. π—∫‡ªìπª√“°Ø°“√≥åÕπ¬‘ß„À≠à∑ ¥·Ààß™’«μ ∑’‰¡à𓇙◊Õ‡≈¬«à“‡°‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏®–¡’‚Õ°“ Õ—𫑇»… — Ë ’Ë ÿ ‘ Ë à ˇ™àππ’È ‡æ√“–‡Àμÿ°“√≥å«—ππ—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë· ¥ß∂÷ߧ«“¡¬‘Ëß„À≠à·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“ μ≈Õ¥®πæ√–∫“√¡’Õ—π‡≈‘»·ÀàßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ·≈–§«“¡¬‘ß„À≠à·Ààßæ≈—ß»√—∑∏“¢Õß™“«æÿ∑∏∑—ß¿“¬„π·≈–μà“ߪ√–‡∑» Ë È´÷߇Àμÿ°“√≥å«ππ—π§◊Õ ç«—π¡“¶∫Ÿ™“ ÚııÙé ≥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‡ªìπ«—π·Ààß¡À“ªïμ∑®–ª√–∑—∫Õ¬Ÿ„π®‘μ„® Ë — È ‘ ’Ë à·ÀàߺŸâ∑’ˉ¥â —¡º— Õ¬à“߬“°®–≈◊¡‡≈◊Õπ 19
 22. 22. ¡“¶∫Ÿ™“¡À“√”≈÷°®“°Õ¥’μ∂÷ßªí®®ÿ∫π — æ‘∏°√√¡Õ¬à“߬‘ß„À≠à √«¡æ≈—ß»√—∑∏“æÿ∑∏»“ π‘°™π ’ Ë ¬âÕπÕ¥’μ Ÿà ¡—¬æÿ∑∏°“≈ ‡¡◊ËÕ«—π¢÷Èπ Òı §Ë” ∑—ß®“°∑—«ª√–‡∑»·≈–μà“ߪ√–‡∑»ªØ‘∫μ∏√√¡∂«“¬ È Ë —‘ À√◊Õ«—π‡æÁ≠‡¥◊Õπ Û „π ¡—¬æÿ∑∏°“≈ ¢≥–∑’Ë ‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ∑—Èßπ’ÈπÕ°®“°®–‰¥â√à«¡æ‘∏’‡«’¬π‡∑’¬π æ√–æÿ∑∏Õߧåª√–∑—∫Õ¬Ÿà ≥ «—¥‡«Ãÿ«—π¡À“«‘À“√ ®ÿ¥ª√–∑’ª‚§¡‰øÀ≈“¬· π¥«ß·≈â« ¬—ß¡’°“√ ‰¥âª√“°Ø‡Àμÿ°“√≥å·Ààߧ«“¡¡À—»®√√¬å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ¡Õ∫√“ß«—≈‚≈àæ√–√“™∑“π·≈–‚≈à‡°’¬√쑬»°“√ æ√âÕ¡°—π∂÷ß Ù ª√–°“√ §◊Õ ¡’æ√–æÿ∑∏ “«°‡¥‘π  Õ∫μÕ∫ªí≠À“∏√√¡–∑“ß°â“«Àπâ“ §√—Èß∑’Ë Ú˘ ∑“߉ªª√–™ÿ¡°—π‚¥¬¡‘‰¥âπ—¥À¡“¬∂÷ß Ò,Úı √Ÿª ·≈–‚≈à«—™√‡°’¬√쑬»°“√ Õ∫μÕ∫ªí≠À“»’≈∏√√¡ ‚¥¬¡’æ√–∫√¡»“ ¥“‡ªìπª√–∏“π æ√– “«°‡À≈à“π—π È ‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈° (World-PEC) §√—Èß∑’Ë ı ´÷Ëß„π ≈â«π·≈â«·μà‡ªìπæ√–Õ√À—πμå ·≈–æ√–Õ√À—πμ “«° ß“π§√—Èßπ’È ª√“°Ø°√–· §≈◊Ëπæÿ∑∏»“ π‘°™π®“° ¥—ß°≈à“«μà“ß°Á∫«™·∫∫‡ÕÀ‘¿‘°¢ÿÕÿª —¡ª∑“ §◊Õ ∑—Ë«ª√–‡∑»À≈—Ë߉À≈‰ª√à«¡ß“π°—πÕ¬à“ß≈âπÀ≈“¡ æ√–æÿ∑∏Õߧåª√–∑“π°“√∫«™„Àâ¥â«¬æ√–Õߧå‡Õß ¡’¢∫«π√∂∑—Èß√∂∫— ¢π“¥„À≠à®”π«πÀ≈“¬æ—π§—π ·≈–„π«—ππ—È𠇪ìπ«—π‡æÁ≠æ√–®—π∑√几«¬¡“¶ƒ°…å ·≈–√∂¬πμå à«πμ—«®“°μà“ß®—ßÀ«—¥·≈–°√ÿ߇∑æœ ¥—ßπ—π„π«—ππ—πæ√–æÿ∑∏Õߧå®ß∑√ß· ¥ßæ√–∏√√¡- È È ÷ ‡ªìπ·∂«¬“«‡À¬’¬¥®Õ¥‡μÁ¡æ◊Èπ∑’Ë°«à“æ—π‰√à ·≈– ‡∑»π“∑’™Õ«à“ ç‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢åé ´÷߇ªìπæ√–∏√√¡- Ë ◊Ë Ë ‡∑»π“∑’Ë· ¥ß∂÷ßÕÿ¥¡°“√≥å À≈—°°“√ ·≈–«‘∏’°“√ ¢Õß™“«æÿ∑∏ ∑’ˉ¥â‡ªìπ·∫∫·ºπÕ—π ”§—≠·Ààß°“√ ‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ ·≈–‰¥â¬¥∂◊ժؑ∫μ¡“μ√“∫ ÷ —‘ ®πªí®®ÿ∫—π ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ∂÷ß«“√–«—π‡æÁ≠‡¥◊Õπ Û ¢Õß ∑ÿ°ªï ™“«æÿ∑∏∑—«‚≈°®÷ßæ√âÕ¡„®°—π®—¥„Àâ¡æ∏°√√¡ Ë ’‘’ ‡æ◊ËÕª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∏√√¡∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ·≈– √”≈÷°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠·Ààß«—π¡“¶∫Ÿ™“∑’‰¥â‡°‘¥¢÷π¡“ Ë È ‡¡◊ËÕ°«à“ Ú,ı ªï∑’˺à“π¡“ ¿“æ·Ààߧ«“¡∑√ß®”∑’¡Õ“®≈◊¡‡≈◊Õπ Ë ‘ «—π»ÿ°√å∑’Ë Ò¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚııÙ Õ—π ‡ªìπ«—π¡“¶∫Ÿ™“∑’Ë™“«æÿ∑∏∂◊Õ«à“‡ªìπ«—𠔧—≠¢Õß °“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ «—¥æ√–∏√√¡°“¬®—¥Ú 20
 23. 23. °àÕπÀπâ“«—πß“π°Á¡æ∑∏»“ π‘°™π·≈–æ√–¿‘°…ÿ ß¶å ’ÿ ‡Àμÿ°“√≥åæ∏°√√¡‰ª¬—ßμà“ߪ√–‡∑» ºà“π∑“ß DMC ‘’À≈—߉À≈®“°∑—«∑ÿ° “√∑‘»‰ª∑’«¥≈à«ßÀπⓇªìπ®”π«π Ë Ë Ë— Channel πÕ°®“°π’¬ß¡’º Õ¢à“«®“° ∂“π’‚∑√∑—»πå È — Ÿâ ◊Ë¡“° ´÷ß∑“ß«—¥‰¥â¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°Õ“ “ ¡—§√ Ë ‰ª∂à“¬∑”√“¬°“√ “√§¥’ ·≈–¡’™“«μà“ߪ√–‡∑»√«¡∑—Èߢâ“√“™°“√ ∑À“√ μ”√«® À≈“¬°√¡°Õß À≈“¬ª√–‡∑»‡¥‘π∑“߉ª√à«¡ß“π·≈– —߇°μ°“√≥å‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π‡√◊ËÕß°“√®√“®√ ´÷Ëß ‡™àπ Ven. Bhaddanta Kumara Aggamaha ·≈–∫√√¬“°“»°Á‡ªìπ‰ªÕ¬à“ߧ÷°§—°‡∫‘°∫“π ‡æ√“–∑ÿ°§π §≥– ß¶å®“°ª√–‡∑»‡¡’¬π¡“√å Dr. Nina Meyerhof„®®¥®àÕÕ¬“°®–‡ÀÁπ‚§¡¡“¶ª√–∑’ªπ—∫≈â“π¥«ß ®“°ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ Rev.Namalwewe∂Ÿ°®ÿ¥ «à“߉ «‡μÁ¡≈“π∏√√¡ Ratanasara Nayaka Thero ®“°ª√–‡∑»»√’≈ß°“ — Ven. Lama Gangchen Rinpoche ®“°ª√–‡∑»æ≈—ß»√—∑∏“®“°¡À“™π∑—Ë«‚≈° Õ‘μ“≈’ Ven. Panyaloka (Aiphakham Shyam) °“√®—¥ß“π§√—Èßπ’È ‡ªìπ∑’Ë π„®¢Õß™“«μà“ß ®“° India Mahabodhi ·≈–§≥–®“°ª√–‡∑»ª√–‡∑»μ≈Õ¥®πæÿ∑∏»“ π‘°™π∑—«‚≈°‡ªìπÕ—π¡“° Ë Õ‘π‡¥’¬ §≥–æÿ∑∏∫√‘…∑®“°ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ Ven. —∑“ß«—¥æ√–∏√√¡°“¬®÷߉¥â∂à“¬∑Õ¥‡ ’¬ß·≈–¿“æ Satyajit Barua ®“° Internatioanl Buddhist 21
 24. 24. College ·≈–§≥–®“°ª√–‡∑»∫—ߧ≈“‡∑» §≥– æ√–¡À“‡∂√–®“°ª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π §≥–æÿ∑∏∫√‘…—∑®“°ª√–‡∑»‰μâÀ«—π Õ‘π‡¥’¬ ‡πª“≈ ·≈–§≥–¢Õß œæ≥œ §’√å´“π ª√–∏“π“∏‘∫¥’·Ààß ª√–‡∑»§“≈¡‘‡°’¬ πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’™“«μà“ߪ√–‡∑» ∑’√«¡μ—«°—π‡ªìπ§≥–‡¥‘π∑“߉ª√à«¡ß“π‡ªìπ®”π«π Ë ¡“° ‡™àπ ®“°ª√–‡∑» «‘μ‡´Õ√å·≈π¥å ª√–‡∑»  “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰μ¬ª√–™“™π≈“« √«¡·≈â«¡’ ™“«μà“ߪ√–‡∑»‰ª√à«¡ß“πÀ≈“¬æ—π§π Õ√ÿ≥√ÿàß·Ààß —πμ‘ ÿ¢ π”°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß‚≈° Ÿà —πμ‘∏√√¡ „π™ÿ¥¢“« –Õ“¥ ¡◊Õ¢ÕߺŸâ¡’∫ÿ≠∑—ÈßÀ≈“¬μà“ßÀ¬‘∫ ‡¡◊Õ‡√‘¡Õ√ÿ≥√ÿß ≥ ≈“π∏√√¡ »Ÿπ¬å°≈“ß∏√√¡- Ë Ë à ¢Õß„ à∫“μ√¥â«¬§«“¡∫√√®ßª√–≥’μ Õ—π ◊ËÕ∂÷ß °“¬·Ààß‚≈° «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‰¥âª√“°Ø¡’°√–·  ®‘μ„®∑’ˇªïò¬¡¥â«¬»√—∑∏“ ¡◊Õ·Ààß°“√„Àâπ’ȇªìπ¡◊Õ∑’Ë ·Àà ß »√— ∑ ∏“¢Õß¡À“™π®“°∑—Ë « ∑ÿ °  “√∑‘ » ¢Õß æ√–æÿ∑∏Õߧå∑√ß √√‡ √‘≠ ∫—≥±‘μ¬àÕ¡¬°¬àÕߺŸâ ª√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ·¡â®“°μà“ߪ√–‡∑» ‡¥‘π∑“߉ª√à«¡ √Ÿâ®—°°“√„Àâ °“√„Àâ®÷߇ªìπÕ√‘¬∑√—æ¬å∑’Ë®–μ‘¥μ“¡μ—« ∫”‡æÁ≠∫ÿ≠°ÿ»≈°—πÕ¬à“߇π◊Õß·πàπª√–¡“≥ Ò · π ‰ª‰¥â∑—Èß„π¿æπ’È ¿æÀπâ“ °√–∑—Ëß Ÿà∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡ §π ¢≥–∑’Ë∑âÕßøÑ“‡√‘Ë¡ «à“ß„  ¿“¬„π¥«ß„®¢Õß ·¡âæ√–æÿ∑∏Õߧ凡◊ËÕ®–‡√‘Ë¡ √â“ß∫“√¡’ °Á∑√߬÷¥‡Õ“ ∑ÿ°§π ≥ ∫√‘‡«≥π—Èπ ≈â«πÕ‘Ë¡‡Õ‘∫ ·™à¡™◊Ëπ ª√–°“¬ ç∑“π∫“√¡’é ‡ªìπ∫“√¡’ª√–°“√·√°∑’®–μâÕß∫”‡æÁ≠ Ë ·Ààß·««μ“∫àß∫Õ°∂÷ߧ«“¡ºÿ¥ºàÕß¿“¬„π ‡æ√“– „Àâ∂÷ßæ√âÕ¡∫√‘∫Ÿ√≥å æ‘∏’°√√¡‡√‘Ë¡μâπ¢Õ߇™â“«—ππ’È §◊Õæ‘∏’μ—°∫“μ√·¥àæ√– ¿‘°…ÿ ß¶å®”π«π¡“° ¿“æÕ—πߥߓ¡¢Õßæ√–¿‘°…ÿ √«¡¥«ß®‘μ Ÿ§«“¡ ß∫√ࡇ¬Áπ¿“¬„π à ∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë·ª√·∂«≈ß¡“‡æ◊ËÕ∫‘≥±∫“μ¥â«¬§«“¡ À≈—ß®“°‡ √Á® ‘πæ‘∏μ°∫“μ√  “∏ÿ™π∑—ßÀ≈“¬ È ’— È  ß∫ ”√«¡ „π∑à“¡°≈“ß∫√√¬“°“»Õ—π ¥™◊π¬“¡‡™â“ Ë μà“ßÀ≈—Ë߉À≈‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß·Ààß°“√ª√–°Õ∫æ‘∏’ ≥  ’‡À≈◊Õß·Ààߺ⓰“ “«æ— μ√奓√¥“…∫πæ◊Èπ´“·≈π  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ ‚¥¬¡’æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï  ’‡¢’¬« §àÕ¬ Ê ·ª√‡¢â“ Ÿà·∂«·Ààßæÿ∑∏»“ π‘°™π (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ π”ÚÚ 22
 25. 25. æ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈ ç‚≈àæ√–√“™∑“π·≈–‚≈à‡°’¬√쑬»  “∏ÿ™π∑—ÈßÀ≈“¬‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“„π∫√√¬“°“»∑’Ë°“√ Õ∫μÕ∫ªí≠À“∏√√¡–∑“ß°â“«Àπâ“ §√—Èß∑’Ë ‡ß’¬∫ ß∫ ·¡â®–¡’ “∏ÿ™πÕ¬Ÿà‡ªìπ®”π«π¡“°°Áμ“¡Ú˘é ‚¥¬¡’æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥ ‡ªìπª√–∏“π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‰¥â‡μ√’¬¡°“¬ «“®“ „® ¢Õßμπ„Àâ ºàÕß„ ¥â«¬°“√‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“ ®–‰¥â√Õß√—∫∫ÿ≠ °ÿ»≈∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ‡ ¡◊Õπ°“√≈â“ß¿“™π– „Àâ –Õ“¥√Õß√—∫πÈ”Ωπ∑’Ë “¡“√∂¥◊Ë¡°‘π‰¥â„π∑—π∑’ ®“°π—π¡’º·∑π “∏ÿ™ππ”°≈à“«§”∂«“¬¥«ßª√–∑’ª È Ÿâ ·≈–°≈à“«§”∂«“¬¿—μμ“À“√‡ªìπ —߶∑“π  à«π¿“§ ∫à“¬ À≈—ß®“°æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π ≥  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ¡’°“√ª√–°Õ∫æ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈ ç‚≈à æ√–√“™∑“π·≈–‚≈à‡°’¬√쑬»°“√ Õ∫μÕ∫ªí≠À“ ∏√√¡–∑“ß°â“«Àπâ“ §√—Èß∑’Ë Ú˘é ®”π«π ÒÛ ‚≈à ‚¥¬¡’æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥ (À≈«ßæàÕ∑—μμ™’‚«) ‡ªìπ ª√–∏“π ÚÛ 23
 26. 26. 24
 27. 27. æ‘∏¡Õ∫‚≈à«™√‡°’¬√쑬»·°àº‰¥â√∫μ”·Àπàß ’ — Ÿâ — ≈“π∏√√¡ «à“ߥ⫬· ß‰ø™π–‡≈‘»°“√ Õ∫μÕ∫ªí≠À“»’≈∏√√¡‡æ◊ËÕ °≈“ß„® «à“ߥ⫬· ß∏√√¡ —πμ‘¿“æ‚≈° (World-PEC) §√—Èß∑’Ë ı ‡¡◊ËÕæ√–Õ“∑‘μ¬å≈—∫¢Õ∫øÑ“ ≥ ≈“π∏√√¡ Õ—π°«â“ß„À≠à  “∏ÿ™π‰¥âÀ≈—߉À≈¬â“¬‰ª√à«¡ª√–°Õ∫ Ë æ‘∏’®ÿ¥¡“¶ª√–∑’ª∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ≥ ≈“π∏√√¡ ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å æ‘∏’°√√¡„π¿“§§Ë”‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬ °“√¡Õ∫√“ß«—≈‚≈à«—™√‡°’¬√쑬»·°àºŸâ‰¥â√—∫μ”·Àπàß ™π–‡≈‘»°“√ Õ∫μÕ∫ªí≠À“»’≈∏√√¡‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ ‚≈° (World-PEC) §√—Èß∑’Ë ı ·≈–μàÕ®“°π—Èπ ¢≥–∑’Ë æ√–®—π∑√å«π‡æÁ≠°”≈—ß≈Õ¬‡¥àπ∑Õ· ßÕ¬Ÿ∫π∑âÕßøÑ“ — à  “∏ÿ™ππ—∫· π§π°ÁπßÀ≈—∫μ“ ß∫π‘ß °àÕπ°≈à“«§” —Ë Ë ∫Ÿ™“¡“¶ƒ°…å·≈–‡«’¬πª√–∑—°…‘≥√Õ∫¡À“∏√√¡°“¬ ‡®¥’¬å §≈◊Ëπ¢Õß¡À“™π§àÕ¬ Ê ∑Õ¥¬“«‡ªìπ·π« «ß°≈¡√Õ∫¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å ∑ÿ°§πμà“߇¥‘π‡«’¬π ¢«“‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√∫Ÿ™“μàÕæ√–√—μπμ√—¬ æ√âÕ¡‡ª≈àß ‡ ’¬ß √√‡ √‘≠æ√–æÿ∑∏§ÿ≥¥â«¬§«“¡ªïμ‘»√—∑∏“ Úı 25
 28. 28. ®“°π—Èπ∑—Ë«∑—Èß∫√‘‡«≥≈“π∏√√¡°Á «à“߉ «‰ª¥â«¬ ®–∫Õ°μ—«‡Õß„Àâ¡—Ëπ„®«à“ ‡√“°Á‡ªìπÀπ÷Ëß„πºŸâ∑’Ë®ÿ¥ · ß·Ààß¡“¶ª√–∑’ªÀ≈“¬· π¥«ß ª√–¥ÿ®∑–‡≈ ¡“¶ª√–∑’ª‡À≈à“π’ȥ⫬ ¢≥–∑’ËπÈ”μ“‡√‘Ë¡‰À≈æ√“° ·Ààß· ß∏√√¡ ¬—ߧ«“¡μ◊Ëπμ“μ◊Ëπ„®·°à¡À“™π‡ªìπ πÕßÀπⓥ⫬§«“¡μ◊Èπμ—π Õ¬à“߬‘Ëß ·¡â·μà™“«μà“ߪ√–‡∑»∑’ËÕ¬Ÿà„πß“πμà“ß°Á ‡º≈Õμ—«≈ÿ°¢÷π¬◊πμ–≈÷ß π÷°‰¡à∂ß«à“®–¬‘ß„À≠à¢π“¥π’È È ÷ Ë °≈âÕß∫—π∑÷°¿“æπ‘Ëß·≈–°≈âÕß∂à“¬«‘¥’‚Õ„π¡◊Õ¢Õß ·μà≈–§π ∫—π∑÷°¿“æÕ—πߥߓ¡∑’‡Ë °‘¥¢÷πÕ¬à“߉¡à°≈—« È À¡¥‡ª≈◊Õß À“°°≈—«·μà«à“¿“æÕ—πߥߓ¡¥—ß°≈à“« ®–‡≈◊ÕπÀ“¬‰ª‡ ’¬°àÕπ æ√–¡À“‡∂√–®“°À≈“¬ ª√–‡∑»μà“ßÕÿ∑“πÕÕ°¡“¥â«¬§«“¡ªïμ«“ ‡°‘¥¡“®π ‘à Õ“¬ÿ¢π“¥π’¬ß‰¡à‡§¬‡ÀÁπæ‘∏Õπ»—°¥‘ ∑∏‘·≈–¬‘ß„À≠à È— ’— Ï‘ Ï Ë ¢π“¥π’ȇ≈¬ ‡¡◊ËÕ·≈´â“¬¢«“Àπâ“À≈—ß≈â«π «à“߉ « ¥â«¬· ßª√–∑’ª∑’Ëμ—È߇ªìπ√–‡∫’¬∫ «¬ß“¡ ∫“ß∑à“π ®âÕß¡Õß‚§¡¡“¶ª√–∑’ª∑’ËÕ¬Ÿàμ√ßÀπâ“ ‡À¡◊Õπ°—∫Úˆ 26
 29. 29. æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)®ÿ¥‚§¡¡“¶ª√–∑’ª∫Ÿ™“§ÿ≥¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ 27
 30. 30. ¿“æ·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“¿“æ·Ààß —πμ‘ ÿ¢Õ—π‰æ∫Ÿ≈¬å Õ—π¬‘ß„À≠à ∑’®–μ‘¥μ“¡μ—«‡√“‰ª∑ÿ°¿æ∑ÿ°™“μ‘μ√“∫ Ë Ë ·¡â«—π‡«≈“®–≈à«ß‡≈¬‰ªÕ’°π“π —°‡∑à“„¥ ∂÷ß∑’ ¥·Ààß∏√√¡ ·≈–¿“æ‡Àμÿ°“√≥å„π§√—ßπ—π §≥– Ëÿ È È·μà∑°§π°Á®–®¥®“√÷°‡Àμÿ°“√≥å„π«—ππ—π‰«â„𧫓¡ ÿ È ºŸâ®—¥ß“ππ—∫μ—Èß·μàª√–∏“π®—¥ß“π®π∂÷߇®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë∑√ß®”Õ¬à“߬“°®–≈◊¡‡≈◊Õπ ·≈–®–‡ªì𧫓¡ªïμ‘ ‰¥â∑ÿࡇ∑æ≈—ßπâÕ¬ Ê ¢ÕßμπÕÿ∑‘»‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®Õ‘Ë¡‡Õ‘∫„®∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥§«“¡ ÿ¢„®∑ÿ°§√—Èß∑’ˉ¥âπ÷°∂÷ß ¢Õßß“π ¡‘‰¥âÀ«—ß∑’®–∑”‡æ◊Õ«—¥æ√–∏√√¡°“¬‡∑à“π—π Ë Ë È„§√‡≈¬®–√Ÿ«“ ¿“æ∑’∫߇°‘¥¢÷π„π«—ππ—π®–‡ªìπ¿“æ âà Ë— È È ·μà∑ÿ°§π¡’®‘μ„®ºŸ°æ—π∑’Ë®–∑”‡æ◊ËÕæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààߪ√–«—μ»“ μ√噫μÕ—πߥߓ¡∑’°Õ„À⇰‘¥¡À“°ÿ»≈ ‘ ’‘ Ëà ∑ÿ°§π¡ÿß∑’®– √â“ß¿“æÕ—π¥’ß“¡·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“ à ËÚ¯ 28
 31. 31. „Àâª√“°Ø·°à “¬μ“¢Õß™“«‚≈° ¡ÿß· ¥ß„À♓«‚≈° à ‰¥â≈ÿ°¢÷Èπ ≈—¥§«“¡¡—«‡¡“ À—π¡“¡Õßμ—«‡Õß ·≈– ¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®– √â“ß ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“∑’Ë ÿ¥¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘ ·≈–»÷°…“‡æ◊Õ‡¢â“∂÷ß∏√√¡·Ààßæ√–æÿ∑∏Õߧå æ≈—ß·Ààß Ë »√—∑∏“∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥¿“æÕ—π¬‘Ëß„À≠à ¡‘„™à®–À¬ÿ¥¬—Èß ‡æ’¬ß‡∑à“π’È ·μà®–‡ªìπ°“√®ÿ¥ª√–°“¬¢÷π‰ª∫π∑âÕßøÑ“ È ‡æ◊ËÕ √â“ß¿“æ„À⬑Ëß„À≠à¡“°°«à“π’È ‡æ√“–‡√“À«—ß∑’Ë ®–„Àâæ√–æÿ∑∏∏√√¡Õ—πª√–‡ √‘∞π”™“«‚≈°∑—ßÀ≈“¬ È „Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õ—π Ÿß ÿ¥¢Õß™’«‘μ §◊Õ ‡¢â“ Ÿàæ√– π‘ææ“π L Ú˘29
 32. 32. ∑—Ë«∑—Èß∫√‘‡«≥≈“π∏√√¡ ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å  «à“߉ «‰ª¥â«¬· ß·Ààß¡“¶ª√–∑’ª À≈“¬· π¥«ßª√–¥ÿ®∑–‡≈·Ààß· ß∏√√¡ ¬—ߧ«“¡μ◊πμ“μ◊π„® Ë Ë ·°à¡À“™π‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß 30
 33. 33. 31
 34. 34. ‰¡àπà“‡™◊ËÕ«à“ ‡√“°Á‡ªìπÀπ÷Ëß„π∫ÿ§§≈ª√–«—μ‘»“ μ√å∑’ˉ¥â®ÿ¥‚§¡¡“¶ª√–∑’ª‡À≈à“π’È 32
 35. 35. 33
 36. 36. ‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢å À—«„®¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï «—π¡“¶∫Ÿ™“ Ò¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚııÙ R «—ππ’‡È ªìπ«—π·Ààߧ«“¡ «à“߉ «„π™’«μ¢Õß≈Ÿ°∑ÿ° Ê §π ‡ªìπ«—π¡“¶∫Ÿ™“¡À“ ¡“§¡ «—π‡æÁ≠ ‘ ¢÷Èπ Òı §Ë” ‡¥◊Õπ Û ´÷Ë߇ªìπ«—π∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“߬‘ËßμàÕμ—«‡√“·≈–™“«‚≈°∑—ÈßÀ≈“¬ ‡¡◊ËÕ√“« Ú,ı °«à“ªï∑’˺à“π¡“ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“¢Õ߇√“‰¥â∑√ߪí°À≈—°æ√–æÿ∑∏»“ π“‡Õ“‰«â„Àâ·°à æ√–Õ√À—πμå Ò,Úı √Ÿª ∑’Ë∑à“π¡“ª√–™ÿ¡æ√âÕ¡°—π‚¥¬‰¡à‰¥âπ—¥À¡“¬°—π∑“ß«“®“ ·μà∑«à“√Ÿâ°—π ¥â«¬„®¢Õßæ√–Õ√À—πμ废â∑√ßÕ¿‘≠≠“∑’ËÀ¡¥°‘‡≈ ·≈â« ·≈–∑ÿ°√Ÿª≈â«π‡ªìπ‡ÕÀ‘¿‘°¢ÿÕÿª —¡ª∑“ ∑’Ë æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√ߪ√–∑“π°“√Õÿª ¡∫∑„Àâ „π§√—Èßπ—Èπ ≥ æ√–Õ“√“¡‡«Ãÿ«—π æ√–æÿ∑∏Õߧ剥â∑√ß· ¥ß‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢å ´÷Ë߇ªìπÀ≈—° ∏√√¡·¡à∫∑∑’Ë«à“¥â«¬Õÿ¥¡°“√≥å À≈—°°“√ ·≈–«‘∏’°“√„π°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ‰ª „π∑‘»∑“߇¥’¬«°—π ·≈–‡æ◊Õ¬—ß —πμ‘ ¢∑’·∑â®√‘ß„Àâ∫߇°‘¥¢÷π·°à¡«≈¡πÿ…¬™“μ‘ ‚¥¬‰¡à®”°—¥‡™◊Õ™“μ‘ Ë ÿ Ë — È È »“ π“ ·≈–‡ºà“æ—π∏ÿå Õÿ¥¡°“√≥å À¡“¬∂÷ß ¡‚πª≥‘∏“πÕ—π Ÿß àß„π°“√∑’Ë®–Õÿ∑‘»μπ‡æ◊ËÕ‡º¬·ºàæ√–∏√√¡§” Õπ ¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰ª¬—ß™“«‚≈° ´÷ËߺŸâ∑’Ë®–‰ª∑”Àπâ“∑’ˇº¬·ºàÀ√◊Õ∑”Àπâ“∑’ˇªìπºŸâπ”∫ÿ≠ ¬Õ¥°—≈¬“≥¡‘μ√ ®–μâÕß¡’¢—πμ‘∏√√¡‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π‡∫◊ÈÕßμâπ°àÕπ  ¡¥—ßæ√–¥”√— ∑’Ë«à“ ¢π⁄μ’ ª√¡Ì 삪 μ’μ‘°⁄¢“ §«“¡Õ¥∑π‡ªìπμ∫–∏√√¡Õ¬à“߬‘Ëß §◊Õ ®–μâÕßÕ¥∑πμàÕ§«“¡≈”∫“°μ√“°μ√” Õ¥∑πμàÕ∑ÿ°¢‡«∑π“ Õ¥∑πμàÕ°“√°√–∑∫°√–∑—Ëß°—π ·≈–Õ¥∑πμàÕ°‘‡≈ Õ“ «– ‡æ◊ËÕ¬—ß°‘‡≈ „Àâ ‡√à“√âÕπ®πÕ¬Ÿà„πμ—«‰¡à‰¥â ®÷ß®– “¡“√∂øíπΩÉ“Õÿª √√§‰ª Ÿà‡ªÑ“À¡“¬ §◊ÕÕ“¬μππ‘ææ“π‰¥â ´÷Ëßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬ μ√— «à“ π‘æ⁄æ“πÌ ª√¡Ì «∑π⁄μ‘ æÿ∑⁄∏“ ∑à“πºŸâ√Ÿâ §◊Õ æ√– —¡¡“-  —¡æÿ∑∏‡®â“∑ÿ° Ê æ√–Õߧå μ√— «à“ æ√–π‘ææ“π‡ªìπ‡¬’Ë¬¡ §◊Õ∑√߇ÀÁπæâÕßμâÕß°—π«à“ ¿æ¿Ÿ¡‘ ∑’ˇ≈‘»ª√–‡ √‘∞∑’Ë ÿ¥§◊Õæ√–π‘ææ“π ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡√“‰¥âÕ—μ¿“æ‡ªìπ¡πÿ…¬å ‰¥â‡°‘¥¡“æ∫æ√–æÿ∑∏»“ π“·≈â« ®–μâÕß· «ßÀ“ æ√–π‘ææ“π ·≈–„π√–À«à“ß∑’Ë √â“ß∫“√¡’Õ¬Ÿà°ÁμâÕ߉¡à°àÕ°√√¡∑”‡¢Á≠ ‚¥¬°“√¶à“ºŸâÕ◊ËπÀ√◊Õ ‡∫’¬¥‡∫’¬π„§√  ¡¥—ßæ√–¥”√— ∑’«“ π À‘ ªæ⁄晑‚μ ª√Ÿª¶“μ’  ¡‚≥ ‚Àμ‘ ª√Ì «‘‡Àü¬π⁄‚μ ∫√√晑μ Ëà ºŸâ¶à“ —μ«åÕ◊Ëπ ‡∫’¬¥‡∫’¬πºŸâÕ◊Ëπ ‰¡à™◊ËÕ«à“‡ªìπ ¡≥–‡≈¬ ‡ÕμÌ æÿ∑∏“π  “ πÌ π’ȇªì𧔠Õπ¢Õß æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈â«®“°π—Èπæ√–æÿ∑∏Õߧå°Á∑√ß„ÀâÀ≈—°°“√„π°“√ªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ„À≥â∫√√≈ÿ«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß ™’«‘μ ´÷Ë߇ªìπÀ≈—°ªØ‘∫—μ‘∑ËμâÕß„™â„π™’«‘μª√–®”«—π ‡√‘Ë¡μâπμ—Èß·μà∑√ß Õπ„Àâ≈–™—Ë« ∑”¥’ ∑”„®„Àâ ’ ∫√‘ ÿ∑∏‘ϺàÕß„  ∑√ß¡’æÿ∑∏¥”√— «à“  æ⁄檓ª ⁄  Õ°√≥Ì °“√‰¡à∑”∫“ª∑—Èߪ«ß °ÿ ≈ ⁄ Ÿª ¡⁄ª∑“ °“√∫”‡æÁ≠°ÿ»≈„Àâ∂÷ßæ√âÕ¡  ®‘μ⁄μª√‘‚¬∑ªπÌ °“√∑”®‘μ¢Õßμπ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘ϺàÕß„  ‡ÕμÌ æÿ∑∏“π  “ πÌ π’ȇªì𧔠Õπ¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬ÛÙ 34
 37. 37. À√◊Õ查Ւ°π—¬Àπ÷Ëß §◊Õ„Àâߥ‡«âπ®“°∫“ª∑ÿ°™π‘¥ „Àâ √â“ß·μà∫ÿ≠°ÿ»≈ ·≈â«°ÁÀ¡—Ëπ‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“‡æ◊Õ„À⇢â“∂÷ßæ√–√—μπμ√—¬¿“¬„πμ—«„À≥⠇æ√“–æ√–√—μπμ√—¬‡ªìπ∑’æß∑’√–≈÷°Õ—π Ÿß ÿ¥ Ë Ë ÷Ë Ë ‘ËßÕ◊Ëπ∑’Ë®–ª√–‡ √‘∞¬‘Ë߉ª°«à“π’ȉ¡à¡Õ’°·≈â« ‡¡◊ËÕ‡√“‡¢â“∂÷ß·≈â«°Á®–æ∫°—∫§«“¡ ÿ¢∑’Ë·∑â®√‘ß ®–√Ÿâ ÷° ’Õ∫Õÿàπ„® ª≈Õ¥¿—¬ ·≈⫬—ß “¡“√∂ªî¥Õ∫“¬ ‰ª «√√§å ¡’ ÿ¢‰¥â„πªí®®ÿ∫—π∑—π∑’∑’ˇ¢â“∂÷ß ·≈– ÿ¥∑⓬ æ√–æÿ∑∏Õߧå°Á∑√ß„Àâ«‘∏’°“√„π°“√∑’Ë®–ÕÕ°‰ª∑”Àπâ“∑’ˇº¬·ºà ‚¥¬„Àâ∑”μ—«„À⇪ìπ∑’Ëμ—Èß·Ààß»√—∑∏“ ·≈–‡ªìπμâπ∫ÿ≠μâπ·∫∫∑’Ë¥’·°à™“«‚≈° ∑√ß„Àâ·π«∑“ߥ—ßμàÕ‰ªπ’È §◊Õ ÕπŸª«“‚∑ ‰¡à„À≪«à“√⓬„§√ À√◊Õ‰ª‚μâ‡∂’¬ß ∑–‡≈“–‡∫“–·«âß°—∫„§√ ÕπŸª¶“‚μ ‰¡à„À≪∑”√⓬„§√ À√◊Õ‰ª¢à¡¢Ÿ∫ߧ—∫„À℧√‡¢“¡“‡™◊Õ‡√“ ·μàμÕß· ¥ß¥â«¬‡Àμÿº≈ à— Ë â®π∑”„À⇢“‡¢â“„®·≈–„Àâ‚Õ°“ ‡¢“‰¥âμ√Õßμ“¡¥â«¬ μ‘ª≠≠“®π‡°‘¥§«“¡»√—∑∏“¥â«¬μ—«¢Õ߇¢“‡Õß í ª“μ‘‚¡°⁄‡¢ ®  Ì«‚√ „Àâ ”√«¡„π»’≈·≈–¡“√¬“∑ ®–‰¥â‰¡à‰ª‡∫’¬¥‡∫’¬π„§√ À√◊Õ∑”„À℧√‡¢“‡¥◊Õ¥√âÕπ Õ’°∑—È߬—߇ªìπ∑’Ëπà“‡§“√æ‡≈◊ËÕ¡„ Õ’°¥â«¬ ¡μ⁄μê⁄êμ“ ® ¿μ⁄μ ⁄¡÷ „Àâ√®°ª√–¡“≥„π°“√∫√‘‚¿§·μàæÕ¥’ ‡æ◊ÕÕπÿ‡§√“–Àå°“√ª√–æƒμ‘ ÿ Ÿâ — Ëæ√À¡®√√¬å ªπ⁄μê⁄®  ¬π“ πÌ „ÀâÕ¬Ÿ„π‡ π“ π–∑’ ß—¥ ∑’‡Ë ªìπ —ªª“¬– ‡Õ◊ÕÕ”π«¬μàÕ°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫μ‘ à Ë È —∏√√¡ ·≈–ª√–°“√ ÿ¥∑⓬ Õ∏‘®μ‡⁄ μ ® Õ“‚¬‚§ „ÀâÀ¡—πª√–°Õ∫§«“¡‡æ’¬√„πÕ∏‘®μ §◊Õ π”®‘μ‡¢â“ Ÿª√‘¡≥±≈∑’»π¬å°≈“ß ‘ Ë ‘ à ËŸ°“¬ „Àâ„®À¬ÿ¥π‘Ëß ≈–‡Õ’¬¥ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ϭ‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ‡ÕμÌ æÿ∑∏“π  “ πÌ π’ȇªì𧔠Õπ¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬ ⁄ ∑’Ë°≈à“«¡“∑—ÈßÀ¡¥‚¥¬ √ÿªπ’È ‡ªìπæÿ∑∏‚Õ«“∑∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ∑’ˇ√“·≈–™“«‚≈°®–μâÕß𔉪ªØ‘∫—쑇æ◊ËÕ°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢∑—Èß„π‚≈°π’È·≈–‚≈°Àπâ“ √«¡∑—Èß®–‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“߬‘Ëß §◊Õ∑”„Àâ∫√√≈ÿæ√–π‘ææ“π‰¥â °“√· ¥ß‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢åπ’È ¡’ª√“°Ø¢÷Èπ„π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬∑’Ë¡’æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∫—߇°‘¥¢÷π„π‚≈° ·≈–‰¡à«“®–¡“μ√— √Ÿ°æ√–Õߧå°μ“¡ ∑ÿ° Ê æ√–Õߧ尮–∑√ß —ß Õπμ√ß°—πÀ¡¥‡À¡◊Õπ È à â Ë’ Á Á ˇªìπ‡πμ‘·∫∫·ºπ‡¥’¬«°—π ¥—ßπ—π‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢å®ß‡ªìπÀ≈—°∏√√¡∑’‡Ë ªìπÀ—«„®¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ È ÷·≈–‡ªìπÀ≈—°ªØ‘∫μ∑‡’Ë ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“߬‘ßμàÕ¡«≈¡πÿ…¬™“μ‘ ‡æ√“– “¡“√∂ √â“ß —πμ‘ ¢∑’·∑â®√‘ß —‘ Ë ÿ Ë·≈– —πμ‘¿“æ‚≈°„Àâ∫—߇°‘¥¢÷Èπ‰¥â „π«—ππ’È ‡√“°Á‰¥â¡“∑∫∑«π‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢å·≈–‰¥âªØ‘∫—μ‘∫Ÿ™“ ·≈â«®“°π—Èπ°Á®–‰¥â√à«¡°—π®ÿ¥¡“¶ª√–∑’ª∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ √«¡∑—Èß∫Ÿ™“·¥àæ√–Õ√À—πμ “«°∑—ÈßÀ≈“¬¥â«¬ ‚¥¬‡√“®–‡√‘Ë¡®ÿ¥§«“¡ «à“ß¿“¬„π„®¢Õ߇√“°àÕπ ·≈–‡¡◊ËÕ„®¢Õ߇√“ «à“ߥ’·≈â« ®÷ߧàÕ¬¡“®ÿ¥§«“¡ «à“ß∑’Ë¥«ßª√–∑’ªμàÕ Ê °—π‰ª ´÷ß∫ÿ≠®“°°“√∫Ÿ™“¥â«¬¥«ßª√–∑’ªπ’È ®–∑”„Àâ‡√“‡ªìπºŸ¡®°…ÿ∑ ¥„   «¬ß“¡ ‡√“®–‰¡à‡ªìπ Ë â ’ — ’Ë‚√§‡°’ˬ«°—∫¥«ßμ“ ·≈–®–‡ªìπºŸâ∂÷ßæ√âÕ¡∑—Èß¡—ß ®—°…ÿ ∑‘欮—°…ÿ ªí≠≠“®—°…ÿ  ¡—πμ®—°…ÿ ·≈–∏√√¡®—°…ÿ ®–∑”„Àâ¡√—»¡’°“¬∑’Ë «à“߉ « ·≈–®–¡’¥«ß쓇ÀÁπ∏√√¡  “¡“√∂À¬—Ëß√Ÿâ∑—Ë«∂÷ß∏√√¡¢Õß ’æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑—ßÀ≈“¬‰¥âL È Ûı 35
 38. 38. ª“ª¡‘μ⁄‚μ ª“ª ‚¢ ª“ªÕ“®“√‚§®‚√. ¡’¡‘μ√‡≈«¡’‡æ◊ËÕπ‡≈« ¬àÕ¡¡’¡√√¬“∑·≈–∑’ˇ∑’ˬ«‡≈«. ∑’. ª“Ø‘. ÒÒ/Ò˘¯. π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬∫√‘…—∑ ∫“ß°Õ°‰≈∑åμ‘Èß ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ · ß¡‘μ√ Õ‘‡≈§μ√‘§ ®”°—¥ºŸâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‚§¡‰øøÑ“∑ÿ°™π‘¥ √–∫∫æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å ‚§¡‰ø·≈–À≈Õ¥‰ø LED√à«¡√—°…å √à«¡≈¥ ª≈Õ¥¡≈æ‘… ‡æ◊ËÕ™’«‘μ·≈–‚≈° ’‡¢’¬«Àπ÷Ëß„π§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õ߇√“ ∑’Ë¡’ à«π√à«¡„Àâ· ß «à“ß·≈–√à«¡ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√∫«™Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ Ò ≈â“π§π Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë §ÿ≥π«√—μπå 081-334-3301, §ÿ≥©≈Õß»—°¥‘Ï 081-890-3280 36
 39. 39. ç‡√“π—Ë߇æ◊ËÕμ—«‡√“ ‡√“®”‡ªìπμâÕ߇¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬ ∂⓬—߇¢â“‰¡à∂ß ÷ ™’«‘μ‡√“°Á‡À¡◊Õπ¬—߬◊πÕ¬Ÿà√–À«à“ß°”·æß ´’°Àπ÷Ë߇ªìπÕ∫“¬¿Ÿ¡‘ Õ’°´’°Àπ÷Ë߇ªìπ‡∑«‚≈°é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬‚¥¬ ∫√‘…—∑ ®’æ’‡ÕÁ¡ °√ÿäø (1997) ®”°—¥ 37
 40. 40. ๓๘เรื่องเด่นเรื่อง : ธัมมยันตี คุณคิดว่า สังคมเช่นนี้ ไกลตัวคุณไปหรือเปล่า ก. ไม่น่าเชื่อเลย ติดยาไม่พอ ยังทำร้ายแม่ตัวเองได้ขนาด นี้ ตำรวจจะต้องลากคอมันเข้าคุก ตกนรกหมกไหม้ ข. ไม่น่าเชื่อเลย โอ..เหมือนขึ้นสวรรค์ แค่ยาเม็ดเล็ก ๆ เม็ดเดียว ฮ่า ๆ ๆ ค. ไม่น่าเชื่อเลย เด็กอะไร แขนขาก็มี ไม่รู้จัก ทำมาหากิน ง. ไม่น่าเชื่อเลย บ้านติดกันแท้ ๆ ไม่เคยคุยกันสักครั้ง แค่ชื่อยังจำผิด ๆ ถูก ๆ บ้านกัลยาณมิตร Change the World …ความดีน่าโฟกัส กับการสร้างสังคมให้เป็นบวก 38
 41. 41. คำพู ด คำจาเหล่ า นี้ แม้ จ ะลากไปถึ ง “พอจบโครงการบวชอุบาสิกาแก้วปุ๊บ ก็ตัว ฮ. ก็ยังคงมีอีกเหลือแหล่ ทุกตัวเลือกไม่มีใคร เปิดบ้านกัลยาณมิตรปั๊บ รีบออกประชาสัมพันธ์อยากตอบว่ า “ใช่ ” แม้ ห ลายครั้ ง จะรู้ ว่ า เป็ น เชิญชวนทั้งกลุ่ม อสม. แม่บ้าน ครูประจำชั้นความจริง แต่ยังมีผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเธอต้องอุทาน นั ก เรี ย น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กำนั น นายกเทศมนตรีว่า “ไม่น่าเชื่อ” เหมือนกัน “ไม่น่าเชื่อเลย เพียง รวมถึงคณะสงฆ์วัดใกล้บ้านด้วย” เธอยอมใช้เวลาแค่เราชวนเขามา มันจะมีความสุขได้มากขนาดนี้ ที่ควรจะทำอะไรเพื่อตัวเอง ไปเป็นแสงสว่างแก่เป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเลย” คนอย่างเธอกำลัง ผู้อื่นอย่างสมัครใจ แม้จะดูเหมือนหว่านแหเผื่อจะพบเรื่องราวที่แตกต่าง แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ ชวนใคร พบคนดี ๆ ที่คุยกันรู้เรื่อง แต่เอาเข้าจริงเธอเองไปทำอะไร แล้วความสุขอย่างที่ว่าเป็นอย่างไร นี่ แทบไม่ เ ชื่ อ เลยว่ า ทุ ก ที่ ที่ ไ ป ทำไมถึ ง ได้ รั บ การคือเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่ง ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อ ต้อนรับและมีแต่คนให้ความร่วมมือ ความชั่วในสังคม และคอยเป็นแสงสว่างให้แก่ศิษย์ เธอเปิดบ้านกัลฯ ทำไม และทุกคนมองทั้งในห้องเรียนและในชีวิตของพวกเขา เห็นอะไรจากการกระทำนั้น อาจเป็นคำถามของ “เครือวัลย์ แสนปัญญา” ด้วยวัย ๔๙ ปีที่ คนที่ไม่เคยรู้จักบ้านกัลยาณมิตรมาก่อน แต่ทว่ายังพอมีแรง “เธอ” ซึ่งใคร ๆ ในหมู่บ้านรู้จักกัน คำอธิบายต่าง ๆ อาจมีภาษีเป็นรอง เมื่อเทียบกับในชื่อ “ครูยก” เพิ่งจะตัดสินใจยกบ้านของตัวเอง ประสบการณ์ จ ริ ง “ทุ ก วั น พฤหั ส ฯ จะมี เ ด็ กให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรเมื่อไม่นานนี้... จริง ๆ แล้ว “ครูยก” เพิ่งจบการอบรมอุบาสิกาแก้ว รุ่น ๑ ล้านคน ของวัดพระธรรมกายไปหมาด ๆ แต่หลังจากได้ทราบว่า พระเดช-พระคุ ณ หลวงพ่ อ ธั ม มชโยต้ อ งการให้ บ รรดายอดหญิ ง หั ว ใจพระเช่ น เธอ กลั บ ไปทำหน้ า ที่ชักชวนคนรอบข้างให้มาทำความดีร่วมกัน ทำให้เธอกลายเป็นเจ้าของเรื่องราวนักพัฒนาตัวอย่างบนเส้นทางวิถีพุทธ มาปฎิบัติธรรมกันล้นหลามจนพื้นที่ ในบ้าน ไม่เพียงพอ ต้องออกไปปฏิบัติธรรมนอกบ้าน 39
 42. 42. Change the World เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการชักชวนคน ใกล้ตัวให้เปิดบ้านกัลยาณมิตร แล้วสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเลย นักเรียนในหมู่บ้านมาสวดมนต์ นั่งสมาธิ มากันเป็นประจำสัก ๑๙ คนได้ แล้วยังมีคุณครู ผู้ปกครอง เพื่อนบ้านที่อุตส่าห์ไปชักชวนมา รวมแล้วกว่า ๓๐ คน” เป็นความบังเอิญหรือไม่ มิอาจทราบได้ แต่เธอก็เลือกเอาวันครู (วันพฤหัสบดี) สำหรับสิ่งเหล่านี้ และสำหรับเด็ก ๆ แล้ว การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ดูเหมือนเป็นของไกลตัวที่ไม่น่าสนุกเอาเลย แต่เธอก็สามารถ ชักนำให้บรรดาตัวกะเปี๊ยกหัวเกรียน หันมาลองปฏิบัติกันสักตั้ง “โอ หลวงพ่อเจ้าคะ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ เพียงแค่เราเปิดบ้านกัลยาณมิตร ชวนคนมา สวดมนต์ นั่ ง สมาธิ แ ล้ ว จะมี ค วามสุ ข ได้ ม ากขนาดนี้ บอกไม่ ถู ก เลยค่ ะ ” ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ทำให้เธอมีโอกาสเขียนจดหมายไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในรายการโรงเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิทยา ทางช่อง DMC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อบอกเล่าความรู้สึกและสิ่งที่ เกิดขึ้นในระดับ master piece “ได้ยินเสียงสวดมนต์ของเด็กๆ ได้เห็นเด็กๆ นั่งสมาธิอย่างตั้งใจ ในฐานะเป็นครู คนหนึ่งแล้ว เป็นความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจมาก หลังจากนั่งสมาธิเสร็จ ก็จะให้เด็ก ๆ ดู สื่อธรรมะ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สอนพวกเขาให้รู้จักกราบ รู้จักไหว้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ชาวพุทธที่ต้องปลูกฝัง สอนแม้กระทั่งเรื่องง่าย ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิต เช่น การพับกล่อง นมค่ะ” ไม่เพียงแค่นั้น ทุกครั้งก่อนจะขึ้นบ้านไปสวดมนต์ เธอยังตรวจเล็บมือเล็บเท้าของ เด็ก ๆ เหมือนอย่างที่บรรดาคุณครูเคยทำในโรงเรียน เพื่อให้รู้จักรักษาความสะอาดของ ร่างกายควบคู่ไปกับการรักษาความสะอาดของจิตใจ ไม่น่าเชื่อเลยว่า จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ไม่เด่นดังอะไร กำลังก่อกำเนิดความดีที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมเล็กๆ ของเธอเอง “ตอนนี้ เด็กหลาย ๆ คนเปลี่ยนไปในทางที่ดีเยอะมาก ๆ จากเด็กบางคนที่ชอบ๔๐ 40
 43. 43. เถี ย งพ่ อ เถี ย งแม่ ด่ า พ่ อ ด่ า แม่ ตอนนี้ ไ ม่ เ ถี ย ง เวลาที่เสียไปให้กลายเป็นกำไรชีวิต “จะไม่หยุด อี ก แล้ ว กลายเป็ น คนละคน น่ า รั ก ว่ า นอน เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน แต่จะชวนต่อไปทุกวันให้ สอนง่าย และเด็ก ๆ ก็ยังรู้จักการทิ้งขยะให้เป็นที่ ได้มากกว่านี้อีกค่ะ เพราะอยากให้คนอื่น ๆ ได้มี ไม่ทิ้งข้าวของโดยเปล่าประโยชน์เหมือนเมื่อก่อน โอกาสไปสัมผัสสิ่งดี ๆ จากการบวช อยากให้เขา พ่อแม่เด็กทุกคนที่ส่งลูก ๆ มาที่บ้านกัลฯ แห่งนี้ ได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เราได้รับ” ความสุข ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ...สุดยอด โครงการนี้ จากการให้ และการได้ เ ห็ น สั ง คมรอบ ๆ ตั ว ดีจริง ๆ… พอได้ยินแล้วก็มีความสุข ปลื้มมาก เปลี่ยนแปลงจากมือของตัวเอง กำลังตอกย้ำให้เธอ รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้สูญเปล่า แต่กลับสร้างคนดี เข้าใจเส้นทางของการสร้างบารมีมากยิ่งขึ้น และ ให้แก่สังคม” มุ่งหน้าอยู่บนถนนสายนี้ต่อไปให้ถึงที่สุด ตอนนี้ แต่ก่อน ตอนสอนหนังสือเธอก็เหมือนครู เธอพบว่า การชักชวนคนอื่นให้ทำความดี กำลัง ทั่ว ๆ ไป คือ สอนไปแบบวัน ๆ เช้าไปสอน ย้อนกลับมาทำให้ชีวิตครอบครัวของตัวเองดีขึ้น เย็นกลับบ้าน ทำอย่างนี้ทุกวัน ทำไปเรื่อย ๆ โดย พ่อบ้านก็ดีขึ้น และตัวเองก็มีความสุข ซึ่งเธอสรุป ไม่ เ คยรู้ ว่ า คุ ณ ค่ า ของมื อ ที่ เ ปื้ อ นชอล์ ก นั้ น เป็ น สั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า “มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างไร คำว่าครูที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร เลยค่ะ” แต่หลังจากเข้าอบรมอุบาสิกาแก้วรุ่นล้านและเปิด ...จะทำอย่ า งไร ถ้ า ทุ ก คนพากั น คิ ด ว่ า บ้านกัลยาณมิตรแล้ว เธอก็ได้เจอกับความคิดอีก สังคมเป็นของเรา แต่การแก้ไขปัญหาสังคมไม่ใช่ ด้าน “ชีวิตมันไม่ใช่แค่ให้ผ่านไปวัน ๆ นะคะ แต่ เรื่องของเรา จากเรื่องราวเล็ก ๆ ตรงนี้ อาจจุด จะทำอย่างไรให้แต่ละวันที่ผ่านไป เป็นวันเวลาที่มี ประกายให้ผู้อ่านอยากกลายเป็น “คนบ้านกัลฯ” คุณค่าด้วย” เหมือนอย่างเธอ หรืออย่างน้อยก็ได้มองเห็นว่า ทุกวันนี้ ถ้าครูยกเจอใคร หรือมีใครมา สังคมเรายังคงมีแง่มุมดี ๆ ที่น่าค้นหาอยู่อีกมาก สวดมนต์ นั่ ง สมาธิ ที่ บ้ า น ครู ย กจะรี บ ทำหน้ า ที่ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองหาเป็นแบบอย่างหรือจะอยู่ กั ล ยาณมิ ต รเชิ ญ ชวนให้ พ วกเธอไปเข้ า อบรม เฉย ๆ หากเป็นเช่นนั้น ความสุขที่หลายคนค้นพบ อุบาสิกาแก้วรุ่นต่อไปทันที ซึ่งเธอเปิดเผยว่าชวน และเราเองก็ คิ ด ว่ า ดี คงเป็ น ความสุ ข ที่ เ ราไม่ มี ได้ ๑๐ คนแล้ว และยังชวนผู้ชายไปบวชแบบตาม โอกาสได้สัมผัสเลยตลอดชีวิต มาติด ๆ ได้อีก ๗ คน กล่าวได้ว่า เธอกำลังเอาบันทึกจากใจผู้เปิดบ้านกัลยาณมิตร “สอนหนังสือแบบวัน ๆ เช้าไปสอน เย็นกลับบ้าน ทำอย่างนี้ทุกวัน โดย ไม่เคยรู้ว่า คุณค่าของมือที่เปื้อนชอล์กนั้นเป็นอย่างไร แต่หลังจากได้เปิด บ้านกัลยาณมิตรแล้ว จึงได้รู้ว่าการที่ทำให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม คือสิ่งที่ทำให้ครูอย่างเรามีความสุขใจและภูมิ ใจมากที่สุด” คุณครูยก (กัลฯ เครือวัลย์ แสนปัญญา) 41
 44. 44. çÀ≈—° ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß°“√∑”Àπâ“∑’Ë°—≈¬“≥¡‘μ√ §◊Õ °“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ªØ‘∫—μ‘∏√√¡‡æ◊ËÕ —Ëß ¡∫ÿ≠°ÿ»≈‰«â„πμ—«¡“° Ê ·≈â«μ—«‡√“®–¡’æ≈—ß„®∑’ˇ¢â¡·¢Áß ‡∫‘°∫“π ¡’§«“¡ ÿ¢ °√–· ·Ààߧ«“¡ ÿ¢„®®“°°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡¢Õ߇√“ ®–·ºà¢¬“¬ÕÕ°‰ª√Õ∫μ—« ·¡â‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡Õ߉¡à‡ÀÁπ¥â«¬μ“ ·μà«à“ “¡“√∂ —¡º— ‰¥â¥â«¬„®é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥  ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡ °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà†50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427 42
 45. 45. 笓¬¡Õ߉ªμ≈Õ¥À¡¥ °Á‡ÀÁπ™—¥«à“ „π‚≈° „π∏“μÿ „π∏√√¡∑—ÈßÀ¡¥π’ȉ¡à¡„§√‡≈¬∑’Ë®–™à«¬¬“¬‰¥â ¬°‡«â𬓬®–™à«¬μ—«‡Õ߇∑à“π—È𠬓¬®÷ß欓¬“¡™à«¬μ—«‡Õß¡“μ≈Õ¥ ’ ∑ÿ°¢å¢Õ߇√“„§√‡¢“®–™à«¬‰¥â §‘¥À“∑“ß™à«¬μ—«‡ÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ À«—ß‡Õ“μ—«‡Õ߇ªìπ∑’Ëæ÷Ëß À«—ßæ÷Ëß∏√√¡–„πμ—«‡Õß ∑’Ë‡Õ“μ—«√Õ¥¡“‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ√“–¬“¬¡’∏√√¡–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëßé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ 43
 46. 46. ÙÙº≈°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡‡√◊ËÕß : ∏—¡¡å «‘™™“¡À—»®√√¬å«—π„®À¬ÿ¥ „®¢Õß¡πÿ…¬å∂â“À¬ÿ¥‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕß¡À—»®√√¬å·≈– àߺ≈„Àâæ∫ ‘Ëß¡À—»®√√¬å ‡æ√“– „®∑’ËÀ¬ÿ¥π‘ß·≈⫇ªìπ„®∑’∑√ßæ≈—ß·≈–¡’æ≈“πÿ¿“æ¡“°æÕ∑’®–‡ª≈’¬π™’«μ¢ÕߺŸ§π∑—ß™’«μ¥—߇√◊Õß Ë Ë Ë Ë ‘ â È ‘ ˇ≈à“„π«—π∑’Ë„®À¬ÿ¥π‘ËߢÕß≈Ÿ°ºŸâÀ≠‘ßÀ—«„®æ√– Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ ºŸâ„Àâ‚Õ°“ μπ‡Õ߉¥âª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∏√√¡≈Ÿ°ºŸâÀ≠‘ß À—«„® Õß¿“§Õÿ∫“ ‘°“·°â«π≈‘≈¿— √å ƒ∑∏‘«ß»å¿— √å 祑©π‡ªìπ§π Ú ¿“§ À≈“°Õ“√¡≥å §◊Õ ¿“§ —Àπ÷ß™Õ∫°“√ªØ‘∫μ∏√√¡·≈–¡—°®–‰ªπÿߢ“«Àà¡¢“« Ë —‘ à∂◊Õ»’≈∑’Ë«—¥‡ªìπª√–®” ·μàÕ’°¿“§Àπ÷Ë߇ªìπÕ–‰√∑’Ëμ√ߢⓡ°—π ÿ¥ Ê §◊Õ‡ªìπ§π„®√âÕπ „®π—°‡≈ß ‰¡à¬Õ¡„§√ ª“°§¡¬‘Ëß°«à“°√√‰°√ (ª“°®—¥¡“°) ®π„§√ Ê ¬°„À⇪ìπ “«· ∫ª√–®”À¡Ÿà∫â“π ‡π◊ËÕß®“° Õÿ∫“ ‘°“·°â«π≈‘≈¿— √å ƒ∑∏‘«ß»å¿— √凪ìπª√–‡¿∑ Ÿâ§π ‰¡à¬Õ¡„§√ ·∂¡¬—ß™Õ∫¥◊Ë¡‡À≈â“ Õ“¬ÿ Û¯ ªï ®“°»Ÿπ¬åÕ∫√¡æÕμ°‡¬Áπ‡ªìπμâÕßπ—ߥ◊¡‡À≈Ⓡªìπª√–®” ·μà°√–π—π Ë Ë È «—¥®‘π¥‘μ«‘À“√ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√æÕ∂÷߇«≈“‡¢â“πÕπ®–μâÕßÕà“πÀπ—ß ◊Õ∏√√¡–°àÕππÕ𠥑©π‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ßπ’È ®π≈Ÿ° Ê ·≈– “¡’μà“ß — ∞“π∑’Ë ˜ „À⥉ª¥â«¬„® ∫“¬ æÕπ÷°μ“¡°Á∑”‰¥â‡≈¬ Ÿ‡Õ◊Õ¡√–Õ“ ‰¡à¡„§√ª≈◊¡°—∫°“√∑’¥©π‰ªªØ‘∫μ∏√√¡ ’ È Ë‘— —‘ ‡Õ“„®‰ªμ—Èßμ√ß®ÿ¥°≈“ß°“¬ π—Ëß¿“«π“‰ª‡√◊ËÕ¬ ʇ≈¬ —°§π ª≈¥ª≈àÕ¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑ÿ°Õ¬à“ß ‰¡à§‘¥Õ–‰√  —°æ—°°Á ç®π°√–∑—Ëߥ‘©—π‰¥â‰ª‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∫«™ ‡√‘Ë¡√Ÿâ ÷°ª≈àÕ¬«“ß „®¡—π‚≈àß Ê ¡’ ¡“∏‘¡“° ·≈â«Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ Ò ≈â“π§π ‚§√ß°“√π’È¥’ Õ¬Ÿà Ê °Á‡ÀÁπ· ß «à“߇°‘¥¢÷Èπ„πμ—«  «à“ß¡“° æÕ¡“° Ê ¥‘©—π‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√À≈“¬Õ¬à“ß ‚¥¬‡©æ“– ®√¥„®‰ªπ‘Ëß Ê °Á‡À¡◊Õπ®–≈◊¡μ—« ‰¡à√Ÿâ«à“μ—«¡—π‡√◊ËÕßπ√°  «√√§å ‡ÀÁπ¿“æ„ππ√°¢ÿ¡ ı ·≈â«°≈—« À“¬‰ª‰Àπ ·≈â«Õ¬Ÿà¥’ Ê °Á‡ÀÁπÕߧåæ√–§àÕ¬ Ê¡“° ‰¡àÕ¬“°μ°π√° ®÷ßμ—Èß„®Õ¬à“߇¥Á¥‡¥’ˬ««à“®– ≈Õ¬¢÷Èπ¡“®π‡μÁ¡Õß§å ‡ÀÁπ∑à“π™—¥¡“° ™—¥·®ã«‡≈¬‡≈‘°¥◊¡‡À≈â“„À≥â·≈–μ—ß„®ªØ‘∫μ∏√√¡‡ªìπÕ¬à“ß¡“° Ë È —‘ Õߧåæ√–‡ªìπÕߧ墓« Ê „  Ê ‡≈Á°°«à“ΩÉ“¡◊Õπ‘¥ ç«—π·√°∑’Ëπ—Ëß ¡“∏‘¬—ß®—∫μâπ™πª≈“¬‰¡à∂Ÿ° ÀπàÕ¬  «à“ß¡“°  «à“ß ¥„ ‡À¡◊Õπ· ß·¥¥¬“¡‡™â“‡æ√“–¬—߉¡à√«∏’ ·μàæÕ«—π∑’ Õß æ√–Õ“®“√¬å∫Õ°„Àâ Ÿâ ‘ Ë ∑à“ππ—Ëßπ‘Ëß Ê Õ¬Ÿà„πμ—« μÕππ—Èπ„®π‘Ëß¡“° π‘ËßÕ¬à“ßù —¡¡“ Õ–√–À—ßû ·≈–‡Õ“„®‰ª‰«â∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ ‰¡à‡§¬‡ªìπ¡“°àÕπ æÕ‡Õ“§«“¡√Ÿ °‰ª‰«â°∫Õߧåæ√– â÷ — 44

×