Yunaiboon 2553 12

270 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2553 12

 1. 1. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ©∫—∫∑’Ë ˘¯ ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». ÚııÛ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 2. 2.  “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘¯ ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ˘Ù æ≈—ß V-Star Ò ≈â“π + æ≈—ß μ√’ ıÙ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√ŸªÚ¯ Õπÿ‚¡∑π“¡À“ªïμ‘ Ò ≈â“π ˆˆ °∞‘π —¡ƒ∑∏‘Ï °∞‘𠔇√Á® °∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¡À“°“≈∑“π ˜Ù ∏“√πÈ”„® ™à«¬¿—¬πÈ”∑à«¡¯Ú «‘«—≤π“°“√°“√ √â“ß«—¥ (μÕπ∑’Ë Ú) ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ˘ ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡¯¯ ∑”‰¡‡«≈“∑”∫ÿ≠μâÕß°√«¥πÈ” Ú «‘ “¢“ ¬Õ¥ÕÿªíØ∞“¬‘°“ μÕπ π«—μ°√√¡∑’Ë®–‡ª≈’ˬπ·ª≈ß‚≈° ¡À“Õÿ∫“ ‘°“·°â« ÒÙ «à“ß...‰¡à«“ß à  —¡¿“…≥å Ò °∞‘π ÒÒ ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ Ò¯ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»Ùˆ ‡∏Õ..ºŸâ‚™§√⓬ ·μà°Á‚™§¥’∑’Ë ÿ¥ ÛÚ ∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ ‡¥‘π‰ª·ºà§«“¡ ÿ¢ ÒÒ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑» e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 3. 3. ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา นวมินทรราชเจ้า จอมไทย พระเกียรติพระยศไกร เกริกหล้า ครองราชย์ราษฎร์สดใส สันติสุข พระกรุณล้นฟ้า เฟื่องฟุ้ง พระนาม รัฐสยามรุ่งเรื้อง เจริญครัน ธ ทะนุอเนกอนันต์ เนื่องแท้ ทรงพินิตพสกสรรพ์ สรรพสิ่ง เศรษฐกิจพอเพียงแล้ หล่อเลี้ยงชีวี บารมีป้องปกเกล้า กลุ่มประชา แผ่พระมหากรุณา อเนกล้น ชุ่มชื่นพระเมตตา ตฤปทิพย์ สุธาเอย ทวยราษฎร์สุขท่วมท้น ทั่วถ้วนพารา รวมชีวาแน่วตั้ง อธิษฐาน น้อมเกศปณิธาน สัตย์ไว้ จงรักภักดีมาน มั่นจิต เสมอนา ขอพระโพธิสมภารได้ พิพิธพร้อมจตุพร สถิตเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า วารสารอยู่ในบุญ (นายเริงชัย ทองหล่อ) ประพันธ์ 1
 4. 4. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ «‘ “¢“ ¬Õ¥ÕÿªíØ∞“¬‘°“ ¡À“Õÿ∫“ ‘°“·°â« R «‘ “¢“‡ªìπ∏‘¥“¢Õß∏π—≠™—¬‡»√…∞’°—∫π“ß Ú. ™â“ߡߧ≈∑’˪√–¥—∫μ°·μàß·≈â««‘Ë߬àÕ¡‰¡à ÿ¡π“‡∑«’ Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π¿—∑∑‘¬π§√ ·§«âπ՗ߧ– ß“¡μÕπ∑’Ëπ“ß«‘ “¢“¡’Õ“¬ÿ‰¥â ˜ ¢«∫ π“߉¥â √â“ß Û. ∫√√æ™‘μ‡¡◊Õ«‘߬àÕ¡‰¡àß“¡ ¬àÕ¡∂Ÿ°μ‘‡μ’¬π Ë Ë«’√°√√¡∑’ˇ¥Á°À≠‘ß∑—Ë«‰ª∑”‰¥â¬“° §◊Õ π“߉¥âæ“ «à“ ∑”‰¡®÷ß∑”°‘√‘¬“‡À¡◊Õπ§ƒÀ— ∂å∫√‘«“√ ı §π ‰ªμâÕπ√—∫æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ Ù.  μ√’‡¡◊ËÕ«‘Ë߬àÕ¡‰¡àß“¡ ¬àÕ¡∂Ÿ°μ‘‡μ’¬π«à“∑’‡Ë  ¥Á®¡“∑’¿∑∑‘¬π§√ §√—π‰¥âøß∏√√¡·≈â« ∑—ßÀ¡¥ Ë— È í È ∑”‰¡À≠‘ߧππ’È®÷ß«‘Ë߇À¡◊ÕπºŸâ™“¬°Á‰¥â∫√√≈ÿ∏√√¡‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π ª√–°“√∑’Ë Ú æàÕ·¡à‡≈’ȬߥŸ≈Ÿ° “«¡“Õ¬à“ß ∑–πÿ∂πÕ¡ ‡æ◊ËÕ®–„Àâ·μàßß“π„πμ√–°Ÿ≈¥’ Ê ∂â“«‘ “¢“ «—¬√ÿàπ ‰¡à«ÿà𫓬 ¥‘©—π«‘Ë߉ª‡À¬’¬∫™“¬ºâ“πÿàß·≈â«≈◊Ëπ≈â¡ °Á®–∑”„Àâ μàÕ¡“ π“߬⓬‡¡◊Õ߉ªÕ¬Ÿà∑’Ë·§«âπ‚°»≈ ‡¡◊ËÕ ∑à“π∑—Èß ÕßμâÕ߇¥◊Õ¥√âÕπ  à«π‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·¡â‚쇪ìπ “« π“߇ªìπÀ≠‘ß∑’æ√âÕ¡¥â«¬≈—°…≥–‡∫≠®- Ë ‡ªï¬°Ωπ·≈â«°Á·Àâ߉¥â ‡Àμÿπ’È¥‘©—π®÷߉¡à«‘Ëß°—≈¬“≥’ §◊Õ ¡’§«“¡ß“¡ ı Õ¬à“ß ‰¥â·°à º¡ß“¡ æ√“À¡≥å‡ÀÁπøíπ¢Õßπ“ß¡’≈°…≥–‡√’¬∫ π‘∑ —√‘¡Ω望°ß“¡ øíπß“¡ º‘«ß“¡ «—¬ß“¡ ¡‘§“√‡»√…∞’ ®÷ß°≈—∫‰ª‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥„Àâ∑à“π‡»√…∞’øíß ¡‘§“√-‰¥â àßæ√“À¡≥剪¥Ÿμ—«π“ß °àÕπ∑’Ë®–‰ª Ÿà¢Õ æ«° ‡»√…∞’®÷߬°¢—πÀ¡“°‰ª Ÿà¢Õπ“ß∑—π∑’ ΩÉ“¬æàÕ¢Õßæ√“À¡≥堗߇°μ‡ÀÁπÀ≠‘ß “«§πÕ◊Ëπ Ê μà“ß«‘Ëß «‘ “¢“‰¥â ”√«®∑√—æ¬å π¢ÕßΩÉ“¬™“¬ §√—π∑√“∫«à“ ‘ ȇ¢â“‰ª„π»“≈“‡æ◊ËÕÀ≈∫Ωπ ·μà«‘ “¢“°≈—∫‡¥‘π¥â«¬ ¡’·§à Ù ‚°Ø‘ ®÷ߧ‘¥„π„®«à“ ‚Õâ!  ¡∫—μ‘¡’·§àÕ“°“√ª°μ‘ ®÷ß∂“¡¥Ÿ«à“ ∑”‰¡‰¡à√’∫«‘ËßÀ≈∫Ωπ À¬‘∫¡◊Õ‡¥’¬« ·μà°‰¡à‡ªìπ‰√ ¢Õ„À⇢“¥Ÿ·≈≈Ÿ° “«‡√“ Á«‘ “¢“°≈à“«¥â«¬πÈ”‡ ’¬ß∑’ˉæ‡√“–«à“ ∑’ˉ¡à√’∫√âÕπ „À⥒°Á·≈â«°—π „π«—π·μàßß“π æàÕ¢Õß«‘ “¢“μ—Èß„®«à“‡æ√“–¡’‡Àμÿ Ú ª√–°“√ §◊Õ ®–¡Õ∫‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫∑’Ë «¬ß“¡∑’Ë ÿ¥·≈–¡’¡Ÿ≈§à“ ª√–°“√·√° ¡’™πÕ¬Ÿà Ù ®”æ«° ‡¡◊ËÕ«‘Ëß ·æß∑’Ë ÿ¥„π‚≈°„Àâ≈Ÿ° “« π—Ëπ°Á§◊Õ ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·≈â« ‰¡àß“¡ §◊Õ ¡À“≈¥“ª “∏πå ¡Ÿ≈§à“ ˘ ‚°Ø‘ ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫ Ò. æ√–√“™“‡¡◊Õ∑√߇§√◊Õߪ√–¥—∫·≈â««‘߬àÕ¡ Ë Ë Ë ¡À“≈¥“ª “∏πåπ’È ‡°‘¥®“°º≈∫ÿ≠‡¡◊ËÕ§√—ÈßÕ¥’왓쑉¡àß“¡ ∑’Ëπ“߉¥â®—¥‡μ√’¬¡ºâ“‰μ√®’«√∂«“¬·¥à¿‘°…ÿ Ú, √Ÿª ‚¥¬¡’æ√–°—  ªæÿ∑∏‡®â“‡ªìπª√–∏“π 2
 5. 5. 3
 6. 6. ≈Ÿ° –„¿â¬Õ¥°—≈¬“≥¡‘μ√ ∑’Ë≈ÿà¡≈÷°‰ªμ“¡≈”¥—∫ ∑”„Àâ∑à“π‡»√…∞’·¡âπ—ËßÕ¬Ÿà ‡¡◊ËÕ«‘ “¢“‰¥â·μàßß“π‰ªÕ¬Ÿà„π∫â“π¢Õß À≈—ß¡à“π°Á¥◊Ë¡¥Ë”„π√ æ√–∏√√¡ ®π‰¥â∫√√≈ÿ∏√√¡¡‘§“√‡»√…∞’·≈â« ¡’Õ¬Ÿ«πÀπ÷ß ‡»√…∞’‰¥â‡™‘≠π—°∫«™ à— Ë ‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π μ—ß·μàππ¡“ ∑à“π‡»√…∞’®ßÀ—π¡“ È —È ÷™’‡ª≈◊Õ¬ ı §π ¡“√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ ‡¡◊ËÕ π—∫∂◊Õæ√–æÿ∑∏»“ π“®πμ≈Õ¥™’«‘μ«‘ “¢“‰¥â¬‘π«à“ ¡’æ√–Õ√À—πμå¡“‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠®÷ßÕÕ°¡“μâÕπ√—∫ ·μà‡¡◊Õ‰¥â‡ÀÁπ™’‡ª≈◊Õ¬‡∏Õ°Áμ°μ–≈÷ß Ë «‘ “¢“  «¬‰¡à √à“ß∫Õ°æàÕ “¡’«à“ §π‡À≈à“π’ȉ¡à¡’§«“¡≈–Õ“¬ ‰¡à„™à π“ß«‘ “¢“‡ªìπºŸ¡§«“¡ß“¡μ≈Õ¥∑ÿ°«—¬ ·¡â â’æ√–Õ√À—πμåÀ√Õ° «à“·≈â«°Á‡¥‘π®“°‰ª  à«πæ«° Õ“¬ÿ¡“°∂÷ß ÒÚ ªï °Áß“¡√“«°—∫ “««—¬√ÿàπ ·¡âÕ“¬ÿ™’‡ª≈◊Õ¬‰¡àæÕ„®«‘ “¢“¡“° ®÷ß∫Õ°„À⇻√…∞’¢—∫‰≈à ¡“°º¡°Á¬ß¥°¥”‚¥¬‰¡àμÕ߬âÕ¡ ¥â«¬Õ“πÿ¿“æ·Ààß — âπ“ßÕÕ°‰ª®“°§ƒÀ“ πå ‡»√…∞’§‘¥«à“ π“ß¡“®“° ∫ÿ≠∑’Ëπ“ß —Ëß ¡¡“ §◊Õ∫ÿ≠∑’ˉ¥â∂«“¬¡À“ —߶∑“πμ√–°Ÿ≈„À≠à ®–‰≈àÕÕ°‰ª¥◊ÈÕ Ê §ß‰¡à‰¥â ®÷ß°≈à“« ·¥àæ√–¿‘°…ÿ ß¶å‡√◊ÕπÀ¡◊ËπÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‡¡◊ËÕπ“ß«à“ æ«°∑à“πÕ¬à“‰ª∂◊Õ “‡¥Á°‡≈¬ ¢Õ‡™‘≠∫√‘‚¿§ «‘ “¢“‡¥‘π¡“æ√âÕ¡°—∫≈Ÿ° À≈“π ‡À≈π Àπâ“μ“Õ“À“√μàÕ‰ª‡∂‘¥ ®–§≈⓬ Ê °—π ‡À¡◊Õπ«—¬‡¥’¬«°—π ™πºŸâ¡“„À¡à∑’Ë «—πÀπ÷ß«‘ “¢“‰¥âπ¡πμåæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ Ë ‘ ‰¡à‡§¬‡ÀÁππ“ß«‘ “¢“μà“ßæ“°—π ß —¬«à“ §π‰Àπ§◊Õ„Àâ¡“©—π¿—μμ“À“√∑’∫“π ‡¡◊Õæ√–æÿ∑∏Õߧå©π‡ √Á® Ëâ Ë — π“ß«‘ “¢“ ºŸ∑√®°π“ß«‘ “¢“®÷ß∫Õ°«à“ ºŸ∑ ßà“ß“¡ â ’Ë Ÿâ — â ’Ë·≈â« ∑√߇∑»πå„Àâ«‘ “¢“·≈–∫√‘«“√øíß  à«π∑à“π ∑’Ë ÿ¥π—Ëπ·À≈– §◊Õ π“ß«‘ “¢“ ·¡â≈Ÿ° À≈“π ‡À≈π‡»√…∞’πßÕ¬ŸÀ≈—ß¡à“π ‰¡à°≈â“ÕÕ°¡“ ‡æ√“–π—°∫«™ Ë— à ®–¡’≈—°…≥–§≈⓬ Ê π“ß ·μà°Á‰¡à‰¥â‡À¡◊Õπ°—π™’‡ª≈◊Õ¬Àâ“¡‡Õ“‰«â æ√–æÿ∑∏Õߧå∑√ß· ¥ß∏√√¡ ∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ√“–∑”∫ÿ≠¡“‰¡à‡À¡◊Õπ°—π 4
 7. 7. πÕ°®“°π“ß«‘ “¢“®–¡’§«“¡ß“¡‡ªìπ‡≈‘»·≈â« μ—Èß·μà‡√“‡°‘¥¡“‰¡à‡§¬‡ªìπÕ¬à“ßπ’ȇ≈¬ ™â“ßμ°μ–≈÷ßπ“߬—ß¡’°”≈—߇∑à“°—∫™â“ß ı ‡™◊Õ°Õ’°¥â«¬ æ√–√“™“ ∂÷ß°—∫À“¬μ°¡—π∑—π∑’ À—πÀ≈—ß°≈—∫‡¢â“‚√ß™â“ߥ⫬լ“°®–∑¥≈Õß«à“ π“ß®–¡’·√ß¡“°Õ¬à“ßπ—π®√‘ßÀ√◊Õ È Õ“°“√ßÿπßß·≈– ß∫‰¡à ®÷߉¥â àß™â“ßμ°¡—π¥ÿ‡™◊Õ°Àπ÷ËßÕÕ°¡“„π¢≥–∑’Ëπ“ß°”≈—ß°≈—∫¡“®“°°“√øíß∏√√¡ À≠‘ß∫√‘«“√∑—Èß  √â“ß∫ÿææ“√“¡ Õ—§√ ∂“π·Ààß∫ÿ≠ı §π¢Õßπ“ß«‘ “¢“ ‡ÀÁπ™â“ß·≈â«μà“ß°Áæ“°—π«‘Ëß μàÕ¡“π“ß«‘ “¢“¡’§«“¡ª√“√∂π“®– √â“ß«—¥Àπ’ ·μà∫“ߧπ°Á‰¡à«‘ËßÀπ’‡æ√“–√—°π“ß«‘ “¢“ π“ß ®÷ߢ“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫´÷Ëß¡’¡Ÿ≈§à“ ˘ ‚°Ø‘ π“ß„™â«‘ “¢“√Ÿ«“ ∂Ⓡ√“®—∫™â“ßÕ¬à“߇μÁ¡°”≈—ߢÕ߇√“ ™â“ß âà ∑√—æ¬å„π°“√´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π ˘ ‚°Ø‘ „™â‡ªìπ§à“°àÕ √â“ß ˘°Á®–쓬 ‡√“°Á®–∫“ª æ√–√“™“°Á®–‡ ’¬™â“ß ‡√“°Á ‚°Ø‘ ·≈–∑”°“√©≈Õß«‘À“√Õ’° ˘ ‚°Æ‘ √«¡‡ªìπ Ú˜‡ ’¬»’≈‡æ√“–‰ª∑”„À♓ß쓬 π“ß¡’Õ“°“√‡ªìπª°μ‘ â ‚°Ø‘ Õ“§“√∑’Ëπ“ß √â“ßπ—Èπ ¡’ Ò, ÀâÕß ¡’ Ú ™—Èπ√“∫‡√’¬∫·∫∫§π¡’∫≠ √Ÿâæ≈–°”≈—ߢÕßμ—« ‡ÀÁπ™â“ß ÿ ™—Èπ≈à“ß ı ÀâÕß ™—Èπ∫π ı ÀâÕß π“ߪ√–¥—∫‡À¡◊Õπ‡ÀÁπμ—°·μπ ¥â«¬§«“¡‡¡μ쓉¡àÕ¬“°„Àâ™“ß Í â ª√–¥“μ°·μàß«‘À“√∫ÿææ“√“¡®π«‘®‘μ√ߥߓ¡μ“¬ π“ß«‘ “¢“‡º™‘≠Àπâ“°—∫™â“ß æ√âÕ¡°—∫ à߬‘È¡·ºà‡¡μμ“ ·μà™â“߉¡à π„®‡æ√“–°”≈—ßμ°¡—π ™â“ß °‘®«—μ√¢Õ߬ե¡À“Õÿ∫“ ‘°“·°â««‘Ëß¡“Õ¬à“߇√Á«·√ß ‡∏Õ°Á„™âπ‘È«®—∫‰ª∑’Ë߫ߢÕß™â“ß °‘®«—μ√ª√–®”«—π∑’« “¢“¡À“Õÿ∫“ ‘°“·°â«∑” Ë‘·≈â«°Áº≈—°‰ª‡∫“ Ê ¥â«¬≈’≈“∑’Ëπÿà¡π«≈ ™â“ß°Á‰∂≈ ‡ªìπª√–®”®πμ≈Õ¥™’«‘μ §◊Õ≈◊Ëπ‰ª°—∫æ◊Èπ ‡ ’¬°“√∑√ßμ—« ‡°‘¥Õ“°“√ßßß«¬«à“ Ò. ∂«“¬ºâ“Õ“∫πÈ”Ωπ ∑ÿ°ªï¡πÿ…¬å∑à“ππ’ȇªìπ„§√ ∑”‰¡∂÷ß¡’°”≈—ß¡“°‡À≈◊Õ‡°‘π Ú. ∂«“¬¿—μμ“À“√·¥àæ√–∑’ˇ¥‘π∑“ß¡“®“°∑’Ë 5
 8. 8. Õ◊π‡ªìπª√–®” Ë ∫ÿμ√™“¬¢Õßπ“߇¡◊ËÕ∫«™·≈â«°Áμ—Èß„®ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ Û. ∂«“¬¿—μμ“À“√·¥àæ√–∑’‡Ë μ√’¬¡®–‡¥‘π∑“ß ®π°√–∑—Ë߉¥â∫√√≈ÿ‡ªìπæ√–Õ√À—πμå ∑”„Àâπ“߉¥â™◊ËÕ‰ª∑’ËÕ◊Ëπ‡ªìπª√–®” «à“‡ªìπ≠“μ‘æ√–»“ π“‡μÁ¡μ—« ‡¡◊ËÕ≈–‚≈°·≈â« π“ß Ù. ∂«“¬¿—μμ“À“√·¥àæ√–ºŸÕ“æ“∏‡ªìπª√–®” â ‰¥â‰ª∫—߇°‘¥„π «√√§å™—Èππ‘¡¡“ππ√¥’ ‡ªìπ‡∑æ∏‘¥“ ı. ∂«“¬¿—μμ“À“√·¥àæ√–ºŸ‡â ΩÑ“‰¢â‡ªìπª√–®” ºŸâ¡’√—»¡’°“¬ «à“߉ « ˆ. ∂«“¬‡¿ —™ ”À√—∫æ√–ºŸÕ“æ“∏‡ªìπª√–®” â ˜. ∂«“¬¢â“«¬“§Ÿ·¥àæ√–¿‘°…ÿ ß¶å‡ªìπª√–®” ∑—ÈßÀ¡¥π’È §◊Õª√–«—쑬àÕ Ê ¢ÕßÕÿ∫“ ‘°“∑’Ë ¯. ∂«“¬ºâ“Õ“∫πÈ”Ωπ·¥à¿‘°…ÿ≥’‡ªìπª√–®” ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π™’«μ∑—ß∑“ß‚≈°·≈–∑“ß∏√√¡ ‘ È ∑—ß„π‚≈°¡πÿ…¬å·≈–‡∑«‚≈° ‡ªìπ¡À“Õÿ∫“ ‘°“∑’‡Ë À≈à“ È«‘ “¢“ ≠“μ‘æ√–»“ π“ Õÿ∫“ ‘°“·°â«¬ÿ§π’§«√»÷°…“·≈–‡Õ“‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π È «‘ “¢“πÕ°®“°®–‰¥â™Õ«à“‡ªìπ¬Õ¥ÕÿªØ∞“¬‘°“ ◊Ë í °“√ √â“ß∫“√¡’„À⬑Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ‡æ√“–¬ÿ§π’È §◊Õ¬ÿ§∑’Ë∑’‰¡à¡„§√∑”‰¥â¥°«à“·≈â« π“߬—߇ªìπμâπ∫ÿ≠μâπ·∫∫ Ë ’ ’ ‡À≈à“Õÿ∫“ ‘°“·°â«®–√«¡æ≈—ß°—πøóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈°„π°“√™—°™«π≈Ÿ°À≈“π‰ªøíß∏√√¡∑’Ë«—¥‰¡à‡§¬¢“¥ ®–‡ªìπª√–¥ÿ®™â“߇∑â“À≈—ß∑’∑√ßæ≈—ß„π°“√¢—∫‡§≈◊Õπ Ë Ëπ“߉¡à‡§¬‰ª«—¥¡◊Õ‡ª≈à“ μÕπ‡™â“π“ß®–∂«“¬¢â“«μâ¡ æ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇪ìπ»“ π“ “°≈ ·≈–π”∑ÿ°§π™à«ß‡æ≈°Á∂«“¬¿—μμ“À“√‡æ≈ ™à«ß∫à“¬∂«“¬πÈ” ¡“‡¢â“∂÷ßæ√–√—μπμ√—¬¿“¬„π „ÀâºÕß™π∑—«À≈â“√Ÿ®° Ë â—ª“π– π“ß™—°™«π≠“μ‘¡μ√∑—ß™“¬·≈–À≠‘߉ª∫«™ ‘ È À≈—°„π°“√¥”‡π‘π™’«‘μ∑’Ë∂Ÿ°μâÕß ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–¡’¡“°¡“¬ ·≈–Õπÿ≠“μ„Àâ≈Ÿ°™“¬∫«™μ≈Õ¥™’«‘μ ™—¬™π–‰ª∑ÿ°¿æ∑ÿ°™“μ‘ L 6
 9. 9.  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock 7
 10. 10. 8
 11. 11. ç§π‡√“®–Àπ’ ‘Ëß∑’Ëμπ‡Õß∑”‰«â‰¡à‰¥â ®–«‘ËßÀπ’∫ÿ≠ °ÁÀπ’‰¡àæâπ ®–«‘ËßÀπ’∫“ª °ÁÀπ’‰¡àæâπ ‡æ√“–∑—Èß∫ÿ≠·≈–∫“ªμ‘¥∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬¢Õ߇√“ ®–Àπ’Õ¬à“߉√°ÁÀπ’‰¡àæâπ·πàπÕ𠄧√ —Ëß ¡Õ¬à“߉√ °Á‰¥âº≈Õ¬à“ßπ—Èπ  √â“ߧ«“¡¥’  √â“ß°ÿ»≈ °Á‰¥â∫ÿ≠ ‰¥â§«“¡ ÿ¢é §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ 9
 12. 12. Ò∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : æ√– ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈ 10
 13. 13. ç°∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¡À“°“≈∑“π ∫Ÿ™“∏√√¡§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ÒÒ ªï é 11
 14. 14. 燰‘¥¡“«à“®–¡“À“·°â« æ∫·≈⫉¡à°” ®–‡°‘¥¡“∑”Õ–‰√ Õ⓬∑’ËÕ¬“°¡—π°ÁÀ≈Õ° Õ⓬∑’ËÀ¬Õ°¡—π°Á≈«ß ∑”„Àâ®‘μ‡ªìπÀà«ß‡ªìπ„¬ ‡≈‘°Õ¬“°≈“À¬Õ° √’∫ÕÕ°®“°°“¡ ‡¥‘πμ“¡¢—π∏å “¡‡√◊ËÕ¬‰ª ‡ √Á®°‘® ‘∫À°‰¡àμ°°—π¥“√ ‡√’¬°«à“π‘ææ“π°Á‰¥âé §μ‘∏√√¡..æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) °“√∑Õ¥°∞‘π ·¡â®–‡ªìπ∫ÿ≠„À≠à∑’Ë™“«æÿ∑∏ ‡®“–®ß‡ªìπ°“√ à«πμ—«¡‘‰¥â∑—ÈßÀ≈“¬√Ÿâ®—° ·μà°“√∑Õ¥°∞‘π¡‘„™à∑“π∑’Ë∑”‰¥âßà“¬ Ù. §√—π√—∫°∞‘π·≈â« æ√–¿‘°…ÿμÕß∑”æ‘∏°√“π È â ’‡æ√“–¡’¢âÕ®”°—¥À≈“¬ª√–°“√ §◊Õ °∞‘π„À⇠√Á®¿“¬„π«—ππ—Èπ Ò. ™à«ß‡«≈“¢Õß°“√∑Õ¥°∞‘π ¡’‡æ’¬ß™à«ß‡«≈“ ¥—ßπ—Èπ °“√∑Õ¥°∞‘π®÷߇ªìπ∫ÿ≠æ‘∏’ª√–®”ªïÒ ‡¥◊ÕπÀ≈—ßÕÕ°æ√√…“‡∑à“π—Èπ ∑’·μà≈–«—¥ “¡“√∂®—¥ß“π‰¥â‡æ’¬ßªï≈– Ò §√—ß ‡√’¬°«à“ Ë È Ú. æ√–¿‘°…ÿºŸâ¡’ ‘∑∏‘Ï√—∫ºâ“°∞‘πμâÕß®”æ√√…“ ‡ªìπ°“≈∑“π ®—¥‡ªìπ°“√∫”‡æÁ≠∫ÿ≠∑’‰¥âÕ“π‘ ß å¡“° ËÕ¬Ÿà∑’Ë«—¥π—Èπ§√∫ Û ‡¥◊Õ𠇪ìπ摇»…  ”À√—∫°∞‘π∑’∑Õ¥ ≥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ªïπ’È Ë Û. ‡«≈“∂«“¬ μâÕß∂«“¬‡ªìπ —߶∑“π ®–∂«“¬ ‡ªìπ¡À“°“≈∑“π§√—Èß ”§—≠ ∑’ËπÕ°®“°®–¬—ߧ«“¡ 12
 15. 15. »‘…¬“πÿ»‘…¬å∑—ÈßÀ≈“¬ ∑à“π‰¥â‡≈à“∂÷ߧ«“¡ª√“√∂π“ „π°“√ √â“ß∫ÿ≠¢Õß∑à“π«à“ ¬“¬Õ∏‘…∞“π«à“™“μ‘π’È ¢Õ„À⬓¬∑”∫ÿ≠ Û Õ¬à“ßπ’ȉ¥â ”‡√Á® §◊Õ Ò. ‰¥â∫«™æ√– Ú. ‰¥â √â“ß«—¥ Û. ‰¥â‡ªìπª√–∏“π∑Õ¥°∞‘𠧫“¡ª√“√∂π“¢Õߧÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ‰¥â  ”‡√Á®Õ¬à“ßߥߓ¡∑ÿ°ª√–°“√ §◊Õ ª√–°“√·√° ∑à“π ‰¥â‡ªìπ‡®â“¿“æ∫«™æ√–®”π«π¡“° ‚¥¬‡√‘¡μâπ®“° Ë æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ‰ª®π∂÷ß æ√–∏√√¡∑“¬“∑ μ—ß·μàªï æ.». ÚıÒı ®π∂÷ßªí®®ÿ∫π È — π—∫«à“§ÿ≥¬“¬‰¥â∫«™æ√–®”π«πÀ≈“¬· π√Ÿª §«“¡ª√“√∂π“ª√–°“√∑’Ë Ú ¢Õߧÿ≥¬“¬ Õ“®“√¬åœ §◊Õ °“√ √â“ß«—¥æ√–∏√√¡°“¬ §«“¡ ª√“√∂π“π’È°Á ”‡√Á®‰¥â¥â«¬§«“¡«‘√‘¬Õÿμ “À–Õ¬à“ß ¬‘Ë߬«¥¢Õß∑à“π ·≈–∑à“π¬—ßΩñ°≈Ÿ°»‘…¬åÀ≈“π»‘…¬åª√“√∂π“¢Õߧÿ≥¬“¬„Àâ ”‡√Á®·≈â« ¬—߇ªìπ°“√∫Ÿ™“ ∑—ÈßÀ≈“¬„Àâ∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ „Àâ√—°∫ÿ≠°≈—«∫“ª √—°∏√√¡·¥à∑à“πºŸâ‡ªìπ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ∑’ËÀ“°∑à“π¬—ß °“√π—Ëß ¡“∏‘ ·≈–„Àâ∑ÿࡇ∑ √â“ß∫ÿ≠∑ÿ°Õ¬à“ß ‚¥¬¡’¡’™’«‘μÕ¬Ÿà∫π‚≈°π’È °Á®–¡’Õ“¬ÿ‰¥â ÒÒ ªï ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√¢®—¥°‘‡≈ „ÀâÀ¡¥ ‘Èπ‰ª ·≈–§«“¡ª√“√∂π“ª√–°“√∑’Ë Û ¢Õߧÿ≥¬“¬§«“¡ª√“√∂π“ √â“ß∫ÿ≠¢Õߧÿ≥¬“¬ Õ“®“√¬åœ °Á§◊Õ °“√‡ªìπª√–∏“π∑Õ¥°∞‘π ∑—Èßπ’È §ÿ ≥ ¬“¬Õ“®“√¬å ¡ À“√— μ πÕÿ ∫ “ ‘ ° “®— π ∑√å §ÿ≥¬“¬∑à“π∑√“∫¥’«“°“√∑Õ¥°∞‘ππ—π‡ªìπ°“≈∑“π à È¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ∑à“π‡ªì𠇪ìπ∫ÿ≠„À≠à∑’Ë∑”‰¥â¬“° ∑à“π®÷ßμ—Èߧ«“¡ª√“√∂π“μâ π ·∫∫μâ π ∫ÿ ≠ „π°“√ √â “ ß∫ÿ ≠ °ÿ » ≈¢Õ߇À≈à “ ‰«â„π„®¡“‡π‘ππ“π ®π°√–∑—߇¡◊Õ∑à“πÕ“¬ÿ‰¥â ¯ ªï Ë Ë Ë 13
 16. 16. „πªï æ.». ÚıÛÒ ∑à“π®÷߉¥â°√“∫‡√’¬π¢ÕÕπÿ≠“μ ¥â«¬°“√‡ªìπ çª√–∏“π√Õßé (ª√–∏“π°Õß) ∑’Ë®–æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ ¢Õ‡ªìπª√–∏“π°∞‘π„πªïππ —È ∑”„Àâ ‡ ™◊Ë Õ ¡‚¬ß “¬∫ÿ ≠ ‡¢â “ °— ∫ §ÿ ≥ ¬“¬ºŸâ ‡ ªì π´÷Ëß∑à“π°Á‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ¥â«¬§«“¡ªï쑇∫‘°∫“π¬‘Ëßπ—° ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ·≈–„πªïæÿ∑∏»—°√“™ ÚııÛ π’È·≈–°∞‘π§ÿ≥¬“¬„πªïπ—Èπ ∂◊Õ‡ªìπ¡À“°∞‘π∑’ˬ‘Ëß„À≠à §ÿ≥¬“¬°Á‰¥â‡ªìπª√–∏“π ç°∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘é°«à“∑ÿ°ªï∑º“π¡“ ‡π◊Õß®“°»‘…¬“πÿ»…¬å®”π«π¡“° ’Ë à Ë ‘ Õ—π‡ªìπ¡À“°“≈∑“π ‡æ◊Õ∫Ÿ™“∏√√¡§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬å Ë¢Õߧÿ≥¬“¬μà“ßμ—ß„®‰ª√à«¡∫ÿ≠°—∫§ÿ≥¬“¬°—πÕ¬à“ß È ¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿß‡μÁ¡∑’Ë∑—Èß„π·≈–μà“ߪ√–‡∑» ·≈–π—∫μ—Èß·μàπ—Èπ¡“‡À≈à“»‘…¬“πÿ»‘…¬åμà“ߢէ«“¡‡¡μ쓧ÿ≥¬“¬„Àâ °∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¡À“°“≈∑“π·Ààߧ«“¡ªïμ‘∑à“π‡ªìπª√–∏“π°∞‘π‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï  à«π∑“π∫¥’ ‡™â“μ√Ÿà¢Õß«—πÕ“∑‘μ¬å∑’Ë ˜ 惻®‘°“¬π æ.».∑à“π„¥∑’Ë®–√à«¡∫ÿ≠°∞‘π§ÿ≥¬“¬ °Á®–‰¥â√∫∫ÿ≠„À≠à — ÚııÛ ∑’º“π¡“ ·¡â®–‡ªìπ¿“æ§ÿπμ“∑’‡Ë À≈à“ “∏ÿ™π Ëà â 14
 17. 17. ºŸâ¡’∫ÿ≠®“°∑ÿ° “√∑‘» μà“ßæ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π‡¥‘π∑“ß ‡μÁ¡æ◊Èπ∑’Ë„π¡≥±≈æ‘∏’ ª√–¥ÿ®¥Õ°¡–≈‘¢“«∫“π‰ª√à«¡∫ÿ≠°∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘ ≥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬  –æ√—Ë߇μÁ¡≈“π·Ààß∫ÿ≠·μà∑’Ë摇»…°«à“∑ÿ°ªï °Á§◊Õ æ◊Èπ∑’Ë∑ÿ° à«π¢Õß ¿“ À≈—ß®“°μÕπ‡™â“∑’Ë¡’°“√μ—°∫“μ√ ≥ ∫√‘‡«≥∏√√¡°“¬ “°≈‡π◊Õß·πàπ·≈–Õ∫Õÿàπ¥â«¬°√–· ∫ÿ≠ ∫â“π·°â«‡√◊Õπ∑ÕߢÕߧÿ≥¬“¬·≈â« „πæ‘∏’¿“§‡™â“®“°ºŸâ√°„π°“√ √â“ß∫“√¡’∑—ÈßÀ≈“¬ ·¡â∫√‘‡«≥∫â“π — æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ïπ” “∏ÿ™πªØ‘∫—μ‘∏√√¡‡æ◊ËÕ·°â«‡√◊Õπ∑ÕߢÕߧÿ≥¬“¬ °àÕπ‡§¬‡ªìπ‚√߇√’¬π ‡μ√’¬¡°“¬ «“®“ „®„Àâ„  –Õ“¥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï Õ—π®–‰¥âÕπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ«‘∑¬“ ·μà¢≥–π’ȉ¥â√—∫°“√ª√—∫„Àâ √Õß√—∫∫ÿ≠„À≠ஓ°°“√∑Õ¥°∞‘π„πªïπ’ÈÕ¬à“߇μÁ¡∑’ˇªìπæ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ °Á¬—߇π◊Õß·πàπ¥â«¬ ®π‰¥â‡«≈“Õ—π§«√®÷ß¡’°“√ª√–°Õ∫æ‘∏∂«“¬¿—μμ“À“√ ’æ≈—ß»√—∑∏“¢Õß¡À“™π ∑”„Àâ¿“æ¢Õß°“√∑Õ¥°∞‘𠇪ìπ —߶∑“π·¥à§≥– ß¶å®“°»Ÿπ¬åÕ∫√¡æ√–∏√√¡-ªïπ’È  –Õ“¥  ß∫ ·≈– «à“߉ «¥â«¬ºŸ¡∫≠„π™ÿ¥¢“« â’ÿ ∑“¬“∑®“°∑—Ë«ª√–‡∑» 15
 18. 18. ¿“§∫à“¬ ‰¥âª√“°Ø‡Àμÿ°“√≥å·Ààߧ«“¡ª≈◊¡ Ȫïμ‘∑’Ë¡À“™π∑—ÈßÀ≈“¬°”≈—ß√Õ§Õ¬ ‡¡◊ËÕ¢∫«π°∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘§≥–μà“ß Ê ‡¥‘π‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ßæ‘∏’¥Ÿ™à“ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªìπ√–‡∫’¬∫ ·≈–ߥߓ¡ ¥—Ëß™“« «√√§å °”≈— ß Õ— ≠ ‡™‘ ≠ ºâ “ ‰μ√‡§≈◊Ë Õ π‰ª¢â “ ßÀπâ “  Ÿà¡≥±≈æ‘∏’ ∑à“¡°≈“ß “¬μ“¢Õß “∏ÿ™πºŸ¡∫≠∑ÿ°§Ÿà â’ÿ∑’Ë®âÕß¡Õߥ⫬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ˇμÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬§«“¡™◊π™¡¬‘π¥’ ·≈–Õπÿ‚¡∑π“„π∫ÿ≠∑’‰¥â°√–∑”√à«¡°—π Ë Ë®“°π—Èπ ºŸâ·∑π≈Ÿ°À≈“π§ÿ≥¬“¬‰¥âπ”°≈à“«∂«“¬ºâ“°∞‘π·¥à§≥– ß¶å‡ªìπ°∞‘π∑“π·≈–‡ªìπ —߶∑“π‡¡◊ËÕ§≥– ß¶å‰¥â°≈à“«Õª‚≈°πå°∞‘π·≈â« °Áæ√âÕ¡°—π„Àâæ√·°à∑“π∫¥’∑ßÀ≈“¬¥â«¬¿“…“∫“≈’Õπ»—°¥‘ ∑∏‘Ï —È — Ï‘‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–π”‡Õ“§«“¡ª√–‡ √‘∞·Ààß°“√∫”‡æÁ≠∫ÿ≠°ÿ»≈„π§√—Èßπ’È „À⇪ìπæ≈«ªí®®—¬„Àâ‡À≈à“ºŸâ√—°∫ÿ≠∑—ÈßÀ≈“¬ ”‡√Á® ¡§«“¡ª√“√∂π“ ∑—Èß‚≈°‘¬ ¡∫—μ·≈–Õ√‘¬ ¡∫—μ‘ ∑—ߧ«“¡‡®√‘≠√ÿ߇√◊Õß„π ‘ È à™’«‘μ„π¿æ™“μ‘π’È ·≈–§«“¡∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬ª√–‚¬™πåÕ—π∫√‘∫√≥å„π¿æ™“쑇∫◊ÈÕßÀπâ“ Ÿ 16
 19. 19. ¢∫«π°∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¢Õߧ≥–‡®â“¿“溟⡒∫ÿ≠ ‡¥‘π‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ßæ‘∏’ ¥Ÿ™à“ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªìπ√–‡∫’¬∫ ·≈–ߥߓ¡¥—Ëß™“« «√√§å17
 20. 20. °∞‘πªïπ™“ߪ≈“∫ª≈◊¡...·≈–®—°‰¡à≈¡μ≈Õ¥‰ª ’È à È ◊ À≈“¬§πª≈◊È¡ ‡¡◊ËÕ‰¥â¡Õ߇ÀÁπ¿“æ„πÕ¥’μ∑’Ëμπ√—∫ª√‘≠≠“∫—μ√ À≈“¬§πª≈◊È¡‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ‚≈à√“ß«—≈™π–‡≈‘»®“°°“√·¢àߢ—π°’Ó«“߇√’¬ß√“¬Õ¬Ÿà„πμŸâ·≈–π—°√∫∑À“√À“≠¬àÕ¡ª≈“∫ª≈◊È¡‡∫‘°∫“π‡¡◊ËÕπ÷°∂÷ß™—¬™π–¢Õßμπ‡Õß©—π„¥ π—° √â“ß∫“√¡’∑ßÀ≈“¬ —ȬàÕ¡ª≈“∫ª≈◊È¡„® Õ‘Ë¡‡Õ‘∫¬‘π¥’„π∫ÿ≠∫“√¡’∑’Ëμπ‰¥â —Ëß ¡¡“©—ππ—Èπ ‡æ√“–∫ÿ≠‡ªìπ ‘Ë߇¥’¬«‡∑à“π—Èπ ∑’Ë®– 18
 21. 21. 19
 22. 22. 20
 23. 23. 21
 24. 24. 22
 25. 25. 23
 26. 26. Õ”π«¬§«“¡ ÿ¢„Àâ‡√“∑—ß„π¿æπ’·≈–„π —¡ª√“¬¿æ È È .....§«“¡ ”‡√Á® ¡ª√“√∂π“®–∫—߇°‘¥¢÷π‰¥â °ÁμÕßÕ“»—¬ È â §«“¡ ”‡√Á® ¡ª√“√∂π“∫ÿ≠°ÿ»≈∑’ˇ√“‰¥â∑”‰«âÕ¬à“ߥ’·≈⫇∑à“π—Èπ ∫ÿ§§≈®– ®–∫—߇°‘¥¢÷Èπ‰¥â °ÁμâÕßÕ“»—¬‡¢â“∂÷ߧ«“¡‡ªìπ‡»√…∞’ ‡ªìπ¡À“‡»√…∞’‰¥â°‡Á æ√“–∫ÿ≠®–‡¢â“∂÷ߧ«“¡‡ªìπæ√–√“™“ ‡ªìπæ√–‡®â“®—°√æ√√¥‘ ∫ÿ≠°ÿ»≈ ∑’ˇ√“‰¥â∑”‰«âÕ¬à“ߥ’·≈⫇∑à“π—ÈπºŸâ¡’‡ π“∑’ˇ°√’¬ß‰°√ ∑àÕ߇∑’ˬ«‰ª‰¥â∑—Ë«∑«’ª∑—Èß Ù ∫ÿ§§≈®–‡¢â“∂÷ߧ«“¡‡ªìπ‡»√…∞’°Á‡æ√“–∫ÿ≠ ·¡â®–‡¢â“∂÷ߧ«“¡‡ªìπæ√–Õ√‘¬‡®â“ ‡ªì𠇪ìπ¡À“‡»√…∞’‰¥â°Á‡æ√“–∫ÿ≠æ√–ªí®‡®°æÿ∑∏‡®â“ À√◊Õ‡ªìπæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ .....‰¥â °Á‡æ√“–∫ÿ≠ ‡æ√“–©–π—Èπ∫ÿ≠®÷߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠∑’®–∑”„Àâ‡√“‰¥â∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õ—π Ÿß ÿ¥¢Õß™’«μ §◊Õ Ë ‘‰¥â∫√√≈ÿ¡√√§º≈π‘ææ“π ¥—ßæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“μ√— ‰«â„ππ‘∏‘°—≥± Ÿμ√«à“ Õ “∏“√≥¡ê⁄‡≠ Ì Õ‚®√À√‚≥ π‘∏‘ °¬‘√“∂ ∏’‚√ ªÿê⁄ê“π‘ ‚¬ π‘∏‘ Õπÿ§“¡‘‚° ¢ÿ¡∑√—æ¬å§◊Õ∫ÿ≠π’È ‰¡à∑—Ë«‰ª·°à™π‡À≈à“Õ◊Ëπ‚®√°Á≈°‰ª‰¡à‰¥â ∏’√™πæ÷ß°√–∑”∫ÿ≠∑—ßÀ≈“¬ Õ—π‡ªìπ — È¢ÿ¡∑√—æ¬å∑’Ëμ‘¥μ“¡μ—«‰ª‰¥â 24
 27. 27. ¥—ßπ—Èπ ∫ÿ≠Õ—π‡°‘¥®“°°“√‰¥â√à«¡‡ªìπ à«πÀπ÷ß „π¡À“°“≈∑“π °∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘ ∫Ÿ™“∏√√¡ ˧ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ÒÒ ªï ≥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬„πªïπ’È ®÷߇ªìπ∫ÿ≠„À≠àÕ—π¡’º≈“π‘ ß å®–π—∫®–ª√–¡“≥¡‘‰¥â ·≈–∫ÿ≠π’È°Á¬àÕ¡®–μ‘¥μ“¡μ—«‡√“‰ªπ”§«“¡ ÿ¢§«“¡ ”‡√Á®¡“„Àâ·°à™’«‘μ¢Õ߇√“‰¥â∑È—ß¿æπ’È·≈–¿æÀπâ“ μ√“∫®π°√–∑—Ëß∂÷ß∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡ÇL 25
 28. 28. 26
 29. 29. §≥– ß¶å√à«¡æ‘∏’°√“π°∞‘π ≥ Õÿ‚∫ ∂ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ 27
 30. 30. Õπÿ‚¡∑π“¡À“ªïμ‘ °∞‘π∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¡À“°“≈∑“π ∫Ÿ™“∏√√¡§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ÒÒ ªï R ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï «—πÕ“∑‘μ¬å∑Ë’ ˜ 惻®‘°“¬π æ.». ÚııÛ «—ππ’ȇªìπ«—π∑Õ¥°∞‘π¢Õ߇√“ ´÷Ë߇ªìπ°∞‘πª√“√¿‡Àμÿ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬å¡À“√—μπ-Õÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ´÷ËßÀ“°∑à“π¬—ß¡’™’«‘μÕ¬Ÿà°Á®–§√∫ÒÒ ªï ¿“æÕ—πߥߓ¡¢Õßæ«°‡√“ μ—ß·μà°“√„ à∫“μ√„π¿“§‡™â“ ªØ‘∫μ∏√√¡ ∫Ÿ™“¢â“«æ√– È —‘∂«“¬¿—μμ“À“√‡ªìπ —߶∑“π·¥à¿°…ÿ “¡‡≥√ºŸª√–æƒμ‘∏√√¡ ¿“§∫à“¬°Á√«¡°—π∑Õ¥°∞‘π ‘ â à¿“æÕ—πߥߓ¡π’ȉ¥â∂Ÿ°∂à“¬∑Õ¥ºà“π∑“ß DMC ‰ª∑ÿ°¿Ÿ¡¿“§∑—Ë«‚≈° ºŸâ¡∫ÿ≠∑’Ë¥ŸÕ¬ŸàÀπâ“ ‘ ’DMC °Á™◊Ëπ™¡Õπÿ‚¡∑π“ “∏ÿ°“√ ·≈⫇¢“°Á®–‡°‘¥·√ß∫—π¥“≈„®∑’ËÕ¬“°®– √â“ß∫“√¡’Õ¬à“ßæ«°‡√“ ‡√“°Á®–‰¥â∫ÿ≠®“°°“√‡ªìπμâπ∫ÿ≠μâπ·∫∫∑’Ë¥’„π«—ππ’È ·≈–«—ππ’È §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ∑à“π°Áª≈◊È¡ªïμ‘∑’Ë≈Ÿ°À≈“π¢Õß∑à“π‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë·∑π∑à“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ‡∑«¥“ æ√À¡ Õ√Ÿªæ√À¡ °Á‰¥âÕπÿ‚¡∑π“ “∏ÿ°“√„π¡À“°ÿ»≈ 28
 31. 31. ¢Õßæ«°‡√“„π«—ππ’È ≈Ÿ°∑ÿ°§π®–μâÕß√—°…“„®„Àâ„  Ê μàÕ‰ªÕ’° ˜ «—π„π‡¡◊Õß¡πÿ…¬åÕ¬à“„Àâ„®¢ÿàπ¡—« ‡æ◊ËÕ√—°…“∫ÿ≠„À≠à∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‰¥â¬“°„π«—ππ’ȉ¡à„Àâμ°À≈àπ‡≈¬ ®–‰¥â‡ªìπº—ß ”‡√Á® „π¬“¡∑’∫≠ àߺ≈ ‡√“®–‰¥â ¡∫—μ∑ß Û §◊Õ ¡πÿ…¬å ¡∫—μ‘ ∑‘æ¬å ¡∫—μ‘ π‘ææ“π ¡∫—μ‘ Ëÿ ‘ È—À√◊Õ‚≈°‘¬∑√—æ¬å°—∫Õ√‘¬∑√—æ¬å∑—Èß Ú °Á®–‰¥âÕ¬à“ßßà“¬ Ê ‡¬Áπ Ê ‡¬Õ– Ê  ∫“¬ Ê «—ππ’∑°∑à“π‰¥â‡¥‘πÕ—≠‡™‘≠ºâ“‰μ√ À≈«ßæàÕ‡ÀÁπ·≈⫪≈◊¡„® ªïμ„®¡“° ∑ÿ°∑à“π Èÿ È ‘ ß∫‡ ß’¬¡ ßà“ß“¡¡“° μ—«·∑π¡À“Õÿ∫“ ‘°“«‘ “¢“°Áߥߓ¡¡“° ·≈–μ—«·∑π≈Ÿ°À≈“π ˧ÿ≥¬“¬œ ∑’ˉ¥â°≈à“«§”∂«“¬°∞‘π §ÿ≥Õ“‡√≥Ÿ ‚™§Õπ—πμåμ√–°Ÿ≈ ‡ ’¬ß∑à“𠥄 ‰æ‡√“–¡“° §ÿ≥Õ“æ«ß°Á§Õ¬‡™’¬√åÕ¬Ÿ¢“ß Ê §Õ¬‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ ´÷ßπà“™◊π™¡Õπÿ‚¡∑π“ àâ Ë Ë “∏ÿ°“√ «—ππ’‡È √“°Á‰¥â∫≠„À≠à°π‰ª·≈â« ·μà¿“√°‘®°“√ √â“ß∫“√¡’¢Õ߇√“°ÁμÕß¡’°πμàÕ‰ª ÿ — â —„π™à«ßπ’ȇªìπ™à«ß‡∑»°“≈∑Õ¥°∞‘π∑—Ë«‚≈° ‡√“°ÁμâÕß √â“ß∫“√¡’°—πμàÕ‰ª ‚¥¬‡©æ“–‡¥◊ÕπÀπâ“ À≈—߇∑»°“≈°∞‘π‰ª·≈â« ¡’∑—Èß‚§√ß°“√‡¥Á°¥’ V-Star ºŸâπ”øóôπøŸ»≈∏√√¡‚≈° ’„π¬ÿ§·Ààß°“√æ≈‘°‚≈° À√◊Õ change the world ºŸâ„À≠à„®¥’ æ’Ë«’∑—ÈßÀ≈“¬°ÁμâÕ߇μ√’¬¡‡π◊ÈÕ‡μ√’¬¡μ—«°—π„À⥒ Õ¬à“ßπâÕ¬„Àâ‡À¡◊Õπªï∑Ë’ºà“π¡“ ·μàªïπ’ȇ¥Á°¥’ V-Star ºŸâπ”øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈°®–¡’¡“°°«à“ªï∑·≈â«Õ’°‡∑à“μ—« ªï∑·≈â« ı, §π ‡¥◊ÕπÀπâ“ Ò,, ’Ë ’˧π Ò ≈â“π·√°¢Õß‚≈° ≈â«π·μà‡ªìπºŸâπ”øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈°∑—Èß ‘Èπ ®–¡“°—π„π«—π∑’Ë ÒÒ∏—𫓧¡ ∑’Ë®–∂÷ßπ’È °—∫Õ’°‚ª√‡®Á°μåÀπ÷ËßÀ≈—ß®“°π—Èπ §◊Õ «—π∑’Ë Òˆ ∏—𫓧¡ Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπÒ,, §π ´÷Ë߇ªìπ°”≈—ßÀ≈—°„π°“√∑”Àπâ“∑’˺Ÿâπ”∫ÿ≠¬Õ¥°—≈¬“≥¡‘μ√„π∑ÿ° Ê¿“√°‘® ®–¡’ à«π ”§—≠„π°“√øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“„π¬“¡π’È„Àâ°≈—∫¡“‡øóòÕßøŸ‡À¡◊Õπ¬âÕπ¬ÿ§æÿ∑∏°“≈ À√◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬‡À¡◊Õπ¬ÿ§‚∫√“≥°“≈ ‡æ√“–©–π—Èπ ºŸâ¡’∫ÿ≠∑’Ë®–¡“∫«™„π§√“«π’È¡’‡ªìπ®”π«π¡“° ‡¢“√Õ§Õ¬‡√“Õ¬Ÿà‡√“°Á®–μâÕ߇Àπ◊ËÕ¬°—πÀπàÕ¬ ‡¡◊ËÕ‡√“‡°‘¥¡“ √â“ß∫“√¡’ °ÁμÕß„™â∑ÿ°Õπÿ«‘π“∑’„À⇪ìπ‰ª â‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß∫“√¡’ ∑”¡“À“°‘π‡√“°Á∑”‰ª ∑”¡“ √â“ß∫“√¡’°Á∑”‰ª ·μàÀπâ“∑’˺Ÿâπ”∫ÿ≠¬Õ¥°—≈¬“≥¡‘μ√ ¿“√°‘®μ√ßπ’ȇªìπ¿“√°‘®‡√àߥà«π °Á®–μâÕß∑”°—π„À≥⠇æ√“–©–π—Èπ®–μâÕ߇Àπ◊ËÕ¬Õ’° —°π‘¥  ”À√—∫¿“√°‘®ªïπ’È ‡√“≈Õßπ÷°¿“楟 ∂â“À“°¡’Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ Ò,, §π ‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß Ê „π«—π∑’Ë Òˆ ∏—𫓧¡ °“√∫«™„π‚§√ß°“√∂—¥‰ª ‰¡à«à“®–∫«™√ÿàπ· π√Ÿª À√◊Õ∫«™√ÿàπ Ò,, √Ÿª‡¢â“æ√√…“ °Á‡ªìπ ‘Ëß∑’ˇªìπ‰ª‰¥âÕ¬à“ßßà“¬ Ê ∂â“‚§√ß°“√Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ Ò,, §ππ’Ȫ√– ∫§«“¡ ”‡√Á® μÕππ’ȇÀ≈◊Õ‡«≈“Õ’°ª√–¡“≥‡¥◊Õπ‡»… Ê ‡√“°Á∑”§«∫§Ÿà°—π‰ª°—∫°“√∑Õ¥°∞‘π„π™à«ß°“≈∑“ππ’ÈÀ≈—ß®“°π—Èπ°Á≈ÿ¬°—π„Àâ‡μÁ¡∑’Ë ‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß∫“√¡’‰ª Ÿà∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡¢Õ߇√“ 29
 32. 32. çÕÿª √√§ À≈«ßæàÕ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß∏√√¡¥“ ®–‡Õ“™π–Õÿª √√§π—Èπ„À≥â¥â«¬ μ‘ªí≠≠“·≈–°”≈—ß„® ·≈â«°Á∑”„®À¬ÿ¥π‘Ë߇æ◊ËÕ®–·°â‰¢Õÿª √√§é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬‡π‡®Õ√å°‘ø §Õøøïòæ≈—  §”μÕ∫ ÿ¥∑⓬... ”À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√≈¥§«“¡Õâ«π‚∑√. 02-818-3500 30
 33. 33. 31
 34. 34. ÛÚ∫∑§«“¡æ‘‡»…‡√◊ËÕß : ∏—¡¡å «‘™™“ ∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ ‡¥‘π‰ª·ºà§«“¡ ÿ¢ À≈—ß®“°Ωñ°ΩπÕ∫√¡μπ‡Õß¡“μ≈Õ¥∑—ßæ√√…“ æ√–∏√√¡- È ∑“¬“∑ √ÿàπ‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ °Á‰¥âÕÕ° ‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‡æ◊ËÕøóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ—≤π“«—¥√â“ß„π‡ âπ∑“ß∑’Ë ¥”‡π‘πºà“π‰ª ∑ÿ°¬à“ß°â“«¢Õß°“√®“√‘°∏ÿ¥ß§å¢Õß∑à“π ·¡â®–ºà“π‡ âπ∑“ß ∑’Ë≈”∫“° ∑à“¡°≈“ß·¥¥ºà“« ·≈–°â“«‡¥‘π‰ª∫π°√«¥∑’Ë·À≈¡§¡ ·μ৫“¡≈”∫“°¢Õß√–¬–∑“ß°Á‰¡à‰¥â∑”„Àâ∑“π∑âÕ∂Õ¬·μàÕ¬à“ß„¥‡≈¬ à ∑’ ”§—≠°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å§√—ß𒉥â¡æ√–‡∂√“πÿ‡∂√– ‡®â“§≥–™—πª°§√Õß Ë È È ’ È À≈“¬√Ÿª‡¡μ쓇¥‘ππ”Àπâ“æ“∏ÿ¥ß§å ‡ªìπ¢«—≠°”≈—ß„®„Àâ·°àæ∑∏∫ÿμ√ ÿ ∏√√¡∑“¬“∑‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß 32
 35. 35. 33
 36. 36. Ò. æ√–∏√√¡ªîÆ° Ú. æ√–‡∑æ ÿ«√√≥‚¡≈’Ò. Ú. Û. Û. æ√–√“™ª√– ‘∑∏‘§ÿ≥ ‡√‘Ë¡∑’Ë®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ π”‚¥¬æ√–∏√√¡ªîÆ° 惻®‘°“¬π ‡√‘Ë¡μâπ∑’Ë«—¥ªÉ“‡≈‰≈¬°å ¡ÿàßÀπâ“ Ÿà«—¥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ∑à“π‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡ ”§—≠„π ‚æ∏‘ϧլ Õ.‡¡◊Õß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ √–¬–∑“ߪ√–¡“≥ °“√∑’Ëæ√–∏√√¡∑“¬“∑®–‰¥âÕÕ°‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‡æ◊ËÕ‰ª Ò °‘‚≈‡¡μ√ ´÷Ëß«—¥·Ààßπ’ȇªìπÕ¥’μ«—¥√ÿàß ·μàªí®®ÿ∫—π æ—≤π“«—¥√â“ß ®÷߉¥â‡¡μμ“¡“‡ªìπ¢«—≠·≈–°”≈—ß„® ¡’æ√–ª√–®”«—¥‡æ’¬ß Ú √Ÿª ·≈–‡®â“Õ“«“ °”≈—ß „Àâæ√–≈Ÿ°æ√–À≈“π„π°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å§√—Èßπ’È Õ“æ“∏Àπ—° ∏√√¡∑“¬“∑∑’ˇ¥‘π∏ÿ¥ß§å¡“Õ¬Ÿàæ—≤π“ ®—ßÀ«—¥∑’Ë Ú §◊Õ ®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’ π”‚¥¬ «—¥π’ȇªìπ‡«≈“ Ú «—π «—π∑’Ë Ò 惻®‘°“¬π æ.». æ√–‡∑æ ÿ«√√≥‚¡≈’ (À≈«ßæàÕ Õ‘Èß) ‡®â“§≥– ÚııÛ ‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‰ªμ“¡‡ âπ∑“ß¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’ ‚¥¬‡√‘Ë¡‡¥‘π∏ÿ¥ß§å„π«—π∑’Ë ¯ ¡ÿß Ÿ«¥πâÕ¬ («—¥À≈«ßæàÕ‡π’¬¡) ‡æ◊Õ‰ª°√“∫π¡— °“√ à à— Ë 34
 37. 37. ı. Ù. æ√–√“™ª√‘¬—μ‘ ÿ∏’Ù. ı. æ√–∏√√¡∞‘μ‘≠“≥ À≈«ßæàÕ‡π’¬¡ ®“°π—Èπ∏ÿ¥ß§åμàÕ‰ªÕ’°ª√–¡“≥ Ò °‘‚≈‡¡μ√ ¡ÿß Ÿ«¥ ÿ¢‡°…¡ Õ.∫“ߪ≈“¡â“ ‡æ◊Õæ—≤π“ à à— Ë «—¥·≈–®—¥°‘®°√√¡„π™ÿ¡™π‡ªìπ‡«≈“ Ú «—π «—π∑’Ë ÒÚ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚııÛ ∏ÿ¥ß§åμÕ‰ª¬—ß«—¥ Õßæ’πÕß à Ëâ Õ. Õßæ’ËπâÕß ·≈–‰¥â®—¥°‘®°√√¡√«¡„® ≥ ·ºàπ¥‘π ‡°‘¥¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßªŸÉ æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ·≈â«®÷ß ‘Èπ ÿ¥°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å æ√–∏√√¡∞‘μ‘≠“≥ ‡®â“§≥–¿“§ Ò ·≈– æ√–√“™∏√√¡‚ ¿≥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‡¡μμ“ π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ „π«—π∑’Ë ˘ 惻®‘°“¬π æ.». ÚııÛ ‚¥¬‡√‘Ë¡‡¥‘π®“°∫÷ß æ≈“≠™—¬ Õ.‡¡◊Õß ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ºà“πª√–μŸ “‡°μ ¡ÿà߉ª¬—ß«—¥∫â“π‡ªóÕ¬ Õ.‡¡◊Õß √–¬–∑“ß°«à“ Û °‘‚≈‡¡μ√ ‚¥¬æ√–∏√√¡∑“¬“∑®–‰¥âæ√âÕ¡„®°—π æ—≤π“«—¥ ·≈–æ—°§â“ß Ò §◊π °àÕπ®–‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‰ª æ—≤π“«—¥Õ◊Ëπ Ê „π«—πμàÕ‰ª ®—ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√’ æ√–√“™ª√‘¬—μ‘ ÿ∏’ ‡®â“§≥– ®—ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√’ ‰¥â‡¡μμ“π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑ÕÕ° ‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ ®“°«ß‡«’¬πæ√–π“√“¬≥å Ÿà«—¥ ‡¢“æ√–ß“¡ ¡’®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß∑’Ë ”π—° ß¶å∫«√- ∫√√æμ √«¡√–¬–∑“ß Òˆ °‘‚≈‡¡μ√ 35
 38. 38.  à«π∑’Ë®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡π”‚¥¬æ√–√“™- ª√‘¬μ¬“∑√ √Õ߇®â“§≥–®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ μ—«·∑π — æ√–‡∑æ “√§“¡¡ÿπ’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ´÷Ëß∑à“π‰¥â ‡¡μμ“𔇥‘π∏ÿ¥ß§å ‡¡◊Õ«—π∑’Ë ÒÒ æƒ»®‘°“¬π æ.». Ë ÚııÛ ‚¥¬‡√‘¡μâπ∑’«¥ªÉ“ ß‡§√“–Àå§π™√“ Õ.‡¡◊Õß Ë Ë— ®.¡À“ “√§“¡ ¡ÿàßÀπâ“ Ÿà«¥ÀπÕß∫—« Õ.·°¥” ‡ªìπ — √–¬–∑“ß°«à“ Òı °‘‚≈‡¡μ√ ‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ ª≈“¬∑“ß §≥–æ√–∏√√¡∑“¬“∑‰¥â™à«¬°—πæ—≤π“ «—¥„Àâ «à“߉ «‡ªìπ‡«≈“ Ú «—π ·≈â«®÷ß∏ÿ¥ß§å‰ªæ—≤π“ «—¥Õ◊Ëπ Ê μàÕ‰ªæ√–√“™ªí≠≠“‚¡≈’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥≈”æŸπ  à«π∑’Ë®—ßÀ«—¥≈”æŸπ æ√–√“™ªí≠≠“‚¡≈’‡¡μμ“π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥≈”æŸπ ‡¡μμ“π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑ 36
 39. 39. ‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ æƒ»®‘°“¬π æ.».ÚııÛ ·≈–„π«—π‡¥’¬«°—ππ’È ¬—ß¡’æ√–∏√√¡§ÿ≥“¿√≥凮ⓧ≥–¿“§ ÒÙ ‡¡μμ“π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬Õ’°¥â«¬  ”À√— ∫ °“√‡¥‘ π ∏ÿ ¥ ߧå ∑’Ë ®— ß À«— ¥  √–∫ÿ √’ π—È πæ√–∏√√¡ªîÆ° ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ´÷Ë߇ªìπª√–∏“ππ”æ√–∏√√¡∑“¬“∑ºŸÕÕ°‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ â∑à“π∫Õ°«à“ ç∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬‡ªìπ°“√´âÕ¡‡¥‘π∏ÿ¥ß§å§√—Èß∑’Ë Ò „π‡ âπ∑“ß¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ·≈–‡ªìπ°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å§√—ß·√°„π™’«μ¢ÕßÕ“μ¡“‡≈¬é ‡æ√“–„π È ‘ ¡—¬Àπÿà¡∑à“π¡ÿàß»÷°…“∏√√¡–Õ¬à“߇Փ®√‘߇Փ®—ß æ√–√“™¿—∑√∏“¥“ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ª√“®’π∫ÿ√’ ‡¡μμ“π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬®π·μ°©“π  Õ∫ºà“πª√–‚¬§ ˘ ®∫·≈â«°Á‰ª‡ªìπ 37
 40. 40. ‰¥â‡ªìπ¢«—≠°”≈—ß„® ·≈–‡ªìπ‡π◊Õπ“∫ÿ≠·°à≠“μ‘‚¬¡ È ∑’ª√– ∫¿—¬ „Àâæ«°‡¢“‰¥â∑”∫ÿ≠„À≠à ·≈–‡æ◊ՙ૬ Ë Ë °—πæ—≤π“«—¥∑’‰¥â√∫§«“¡‡ ’¬À“¬®“°Õÿ∑°¿—¬ μ≈Õ¥ Ë — ‡ âπ∑“ß™“«∫â“πæ“°—π¡“√Õ√—∫∑à“π‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ·≈–æ√–∏√√¡∑“¬“∑°—πÕ¬à“ß≈âπÀ≈“¡ Õÿâ¡≈Ÿ°®Ÿß À≈“π¡“π—Ëߧÿ°‡¢à“√Õ°—πμ—Èß·μàμ’ ı ºŸâ„À≠à∫“ߧπ ¬◊ππÈ”μ“§≈Õ ∫Õ°«à“Õ“¬ÿ ˆ °«à“ªï·≈â« ¬—߉¡à‡§¬ ‡ÀÁπæ√–∏ÿ¥ß§å¡“°¡“¬¢π“¥π’È¡“°àÕπ ∑—È߬—߇¥‘πæ√–Õ“®“√¬å Õπ ‰¡à¡’‡«≈“®–‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‰ª‰Àπ‡≈¬ °—π¥â«¬§«“¡ ß∫ ”√«¡ ‡¡◊Õß∑—߇¡◊Õß®÷ߥŸ «à“߉ « ȧ√—Èßπ’È∑à“π®÷ß¡ÿàß¡—Ëπμ—Èß„®¡“°‡ªìπ摇»… °àÕπÕÕ° ‰ªÀ¡¥ Õ’°∑—È߬—ß¡’‡¥Á° Ê ·≈–™“«∫â“π¡“√Õ≈â“߇¥‘π∑à“π‰¥â∫Õ°°—∫ÕÿªØ∞“°«à“ 牡àμÕߢ—∫√∂μ“¡ „Àâ í â ‡∑â“æ√–∏ÿ¥ß§å°—π‡ªìπ®”π«π¡“° ·¡â™’«‘μ®–º®≠‰ª√Õ√—∫Õ“μ¡“∑’˪≈“¬∑“߉¥â‡≈¬é Õ¬Ÿà∑à“¡°≈“ß«‘°ƒμ¿—¬∏√√¡™“μ‘ ·μà™“«∫â“π°≈—∫ °“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å„π§√—ßπ’È ∑à“π°”Àπ¥„À⇥‘π‰ª È π” ‘ß∑’¥∑ ¥¡“®—¥‡μ√’¬¡‡ªìπ¿—μμ“À“√ ∂«“¬∑“π Ë Ë ’ ’Ë ÿ¬—߇ âπ∑“ß∑’˪√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ‡æ◊ËÕ∑’Ëæ√–∏ÿ¥ß§å®– ¥â«¬§«“¡»√—∑∏“ æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥∑à“π‰¥â°≈à“« 38
 41. 41. æ√–∏√√¡§ÿ≥“¿√≥å ‡®â“§≥–¿“§ ÒÙ ‡¡μμ“π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ —¡‚¡∑π’¬°∂“ „Àâ»’≈ „Àâæ√ ·≈–·π–π”„Àâ “∏ÿ™π∑—ÈßÀ≈“¬¡“‡Õ“∫ÿ≠„À≠à ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ªí≠À“‚≈°«‘°ƒμ¥â«¬°“√∫«™Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ Ò ≈â“π§π  à«π∑’®ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√ππ ∂◊Õ‡ªìπ°“√‡ªî¥∫—π∑÷° Ë— ’ —Ȫ√–«—μ‘»“ μ√å°“√ √â“ß∫“√¡’∑’Ë‚≈°μâÕß®“√÷°‡ªìπμ”π“π ‡¡◊ËÕæ√–√“™ª√‘¬—μ‘ ÿ∏’ À≈«ßæàÕ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√’ ª√–°“»™—¬™π–‡Àπ◊Õ§«“¡‡ ◊ËÕ¡¢Õß —ߢ“√ π”∑À“√„À¡à·Ààß°Õß∑—æ∏√√¡ ÕÕ°ª√–°“»∏√√¡¢ÕßÕߧå æ √–™‘ π  ’ Àå ‰ ª∑—Ë « æ◊È π ∑’Ë ® .≈æ∫ÿ √’ ‰ ¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ∑à“π‰¥â‡¡μμ“π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑„π‚§√ß°“√∫«™æ√–· π√ŸªÕÕ°‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬®“°«ß‡«’¬πæ√–π“√“¬≥å «¥‡¢“æ√–ß“¡ ¡’®¥À¡“¬ Ÿà — ÿª≈“¬∑“ß∑’ ”π—° ß¶å∫«√∫√√æμ ·¡â¢≥–π’æ√–‡¥™ Ë Èæ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ®–¡’Õ“¬ÿ —ߢ“√∂÷ß ˜Ò ªï·≈â« ·μàπ—Ëπ°Á¡‘„™àÕÿª √√§ ∑à“π «¡À—«„®π—°√∫∑’ˬ‘Ëß„À≠à °â“« 39
 42. 42. ‡¥‘π¥â«¬§«“¡ÕßÕ“® ßà“ß“¡ √Õ¬¬‘¡ª√“°Ø©“¬∫π È„∫Àπâ“ Õ¬Ÿà‡ªìπ¢«—≠°”≈—ß„®„Àâ°—∫æ√–∏√√¡∑“¬“∑μ≈Õ¥‡ âπ∑“ß °“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å§√—Èߪ√–«—μ‘»“ μ√åπ’È¡’≠“μ‘‚¬¡ “∏ÿ™π¡“√ÕμâÕπ√—∫æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ·≈–æ√–∏ÿ¥ß§å°πÕ¬à“߇π◊Õß·πàπ æ“°—πÕÿ¡ — â≈Ÿ°®ŸßÀ≈“πÕÕ°¡“°√“∫æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ·≈–æ√–∏ÿ¥ß§å¥«¬§«“¡ª≈◊¡®ππÈ”μ“‰À≈ ‡æ√“–‰¡à â ȇ§¬‡ÀÁπæ√–∏ÿ¥ß§å®”π«π¡“°‡™àππ’È¡“°àÕπ ∫“ߧπ∂÷ß°—∫√”æ÷ßÕÕ°¡“«à“ çæ√–‡¥‘𠫬®—߇≈¬é ™à«ß∫à“¬‡ªìπ°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∑“¡°≈“ß· ß·¥¥ à·º¥°≈â“ ·μàæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ‡ªìπ¥—Ëß∏ß™—¬‡ªì π ºŸâ π”æ√–∏√√¡∑“¬“∑°â “ «‡¥‘ 𠉪∑à “ ¡°≈“߇ª≈«·¥¥∑’Ë√âÕπ√–Õÿ ·≈–¬—ߧ߇ªìπ®Õ¡∑—æ𔇥‘πμ≈Õ¥‡ âπ∑“ß®π∂÷߇ªÑ“À¡“¬ √«¡√–¬–∑“ß°«à“ Òˆ°‘‚≈‡¡μ√ æ√–√“™ª√‘¬—μ‘ ÿ∏’‰¥â°≈à“«‡ªî¥„®«à“ 祒„®¡“°∑’Ë ÿ¥∑’ˉ¥â¡“‡¥‘ππ”æ√–‚§√ß°“√∫«™ Ò,√Ÿª √Ÿâ ÷°ª≈◊È¡„®°—∫°“√‡¥‘π„π«—ππ’È Õ¬“°∑¥ Õ∫μ—«‡Õß«à“Õ“¬ÿ°Á¡“°·≈â«  —ߢ“√√à“ß°“¬‰¡àÕ”π«¬®–‡¥‘π¢÷Èπ∑’Ë Ÿß°Á‰¡à‰¥â ‡Àπ◊ËÕ¬.. «—ππ’Èμ—Èß„®®–‡¥‘π·§àÒ ‡¡μ√°Á®–æÕ·≈â« ‡æ√“–√à“ß°“¬‰¡à‰À« ·μà‡¡◊Õ Ë‡√‘Ë¡‡¥‘π√Ÿâ ÷°Õ“°“√¥’¢÷Èπ Õ“°“√‡¡◊ËÕ¬°Á‰¡à¡’ ‡¥‘π‰¥â‡√◊ËÕ¬ Ê ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¿Ÿ¡‘„®·≈–¥’„®¡“° Ê °≈—∫‰ª§◊ππ’È®–‡¢’¬π‡ªìπ§μ‘ª√–®”μ—««à“ 40
 43. 43. 41
 44. 44. 42
 45. 45. 癑μ߇¡ ‡√“™π–·≈â« ™π–¥â«¬°“√Ωñ°μ—«‡√“ —‡Õß ¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘ ‡ªìπ ‘Ëß∑’ˇ√“¿Ÿ¡‘„® ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπÀ≈—°¢Õßæ√–»“ π“ Õ¬à“ßπâÕ¬°Á‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„Àâæ√–√ÿπÀ≈—ß Ê ª≈◊¡ ∑’‡Ë √“‰¥â∑”°‘®¢Õߠ߶剥âÕ¬à“ß à È∫√‘∫Ÿ√≥å „π™’«‘쉥â∫«™‡ªìπæ√– ·≈–‡ªìπºŸâπ”¢Õß®—ßÀ«—¥ ‰¥â∑”Õ¬à“ßπ’È™◊ËÕ«à“ Õπæ√– Õπ‡≥√¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘ °“√∑”„À⥟°Á§◊Õ∑”Õ¬à“ßπ’È √Ÿâ ÷°«à“¥’„®..À“¬‡Àπ◊Õ¬éË ∑à“π¬—߉¥â°≈à“«∂÷ß‚§√ß°“√∫«™æ√–· π√Ÿª¥â«¬«à“ çæ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï∑à“π¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“߉°≈ ∑à“π‰¥â®—¥‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª·≈–®—¥„Àâ¡’°“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å π—∫«à“‡ªìπ°“√ √â“ß °“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿ„π§√—ßπ’È ¡’º‡Ÿâ ¢â“√à«¡‚§√ß°“√ à È»√—∑∏“„À⇰‘¥¢÷Èπ„πÀ¡Ÿàæÿ∑∏»“ π‘°™π∑—ÈßÀ≈“¬ ∂÷ß ıˆ ∑à“π ∑”„À⇰‘¥‡Àμÿ°“√≥åª√–«—μ‘»“ μ√åμ√߇ªÑ“∑’˧‘¥Õ¬“°®–æ—≤π“∑”«—¥√â“ß„À⇪ìπ«—¥√ÿàß §√—ß ”§—≠§√—ß·√°¢Õß‚≈°„π À√—∞Õ‡¡√‘°“ π—π°Á§Õ È È Ë ◊‰¥âæ√–¡“∫«™·≈â«°Á¡’æ√–¡“Õ¬ŸàªØ‘∫—μ‘ ™à«¬°—π °“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬∫π‡ âπ∑“ß —≠®√ “¬ ”§—≠√—°…“æ√–»“ π“ ‡ªìπ°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡∑’Ë¥’¡“° ¢Õ ¢Õ߇¡◊ÕßÕ–´Ÿ´“ ´÷߉¥â√∫§«“¡ π„®®“°™“«∑âÕß∂‘π à Ë — ËÕπÿ‚¡∑π“„ÀâÀ≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬À“¬∑ÿ°¢å À“¬‚»° ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–∑”„À⇰‘¥§”∂“¡·°àº§π¡“°¡“¬ ⟄Àâ¡’°”≈—ß „Àâ¡’Õ“¬ÿ¡—Ëπ¢«—≠¬◊π ®–‰¥â‡ªìπ°”≈—ß„® «à“ ∑à“π®–‡¥‘π‰ª‰Àπ? ∑”‰¡∑à“π‰¡àπß√∂? √Õ߇∑â“ —Ë·°à≈Ÿ°»‘…¬å∑—ÈßÀ≈“¬ ◊∫‰ªé ∑à“πÀ“¬‰ª‰Àπ? ∑à“π‰«âº¡∑√ßÕ–‰√? ™ÿ¥∑’∑“π„ à Ëà πÕ°®“°„πª√–‡∑»‰∑¬·≈â « ·¡â „ πμà “ ß π—π‡ªìπ ‰μ≈å‰Àπ? ∑à“π·∫°Õ–‰√‰ª¥â«¬? ∑à“πÕÿ¡≈Ÿ° È âª√–‡∑» §◊Õ ∑’Ë«—¥æ√–∏√√¡°“¬·§≈‘øÕ√å‡π’¬ Õ–‰√Õ¬Ÿà (∫“μ√)? ´÷Ëß∑ÿ°§”∂“¡°Á‡ªìπ∑“ßπ”¡“ Ÿà À√—∞Õ‡¡√‘°“ ´÷Ë߉¥â®—¥‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà∏√√¡- °“√∑”Àπâ“∑’Ë°—≈¬“≥¡‘μ√„π°“√Õ∏‘∫“¬¢¬“¬§«“¡∑“¬“∑ √ÿπ∫Ÿ™“∏√√¡æ√–¿“«π“«‘√¬§ÿ≥ „π«“√–§√∫ à ‘ ·≈–¬—߇ªìπ‚Õ°“ ∑’Ë®–¡Õ∫ ◊ËÕ∏√√¡– ‡™‘≠™«π„Àâ˜ ªï ·≈–Õπÿ‚¡∑π“°∞‘π§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ªï ÚııÛ ™“«∑â Õ ß∂‘Ë π ‡¢â “ ¡“»÷ ° …“·≈–√à « ¡°‘ ® °√√¡∑“ß æ√–æÿ∑∏»“ π“ °≈à“«‰¥â«à“ °“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬„π§√—Èßπ’È ∂◊Õ‡ªìπ°â“«·Ààß· ß «à“ß ·≈–‡ªìπ°“√°â“«‡¥‘πÕ—ππ” ‰ª´÷ߧ«“¡ ÿ¢ §«“¡‡∫‘°∫“π„π™’«μ·°àº§π∑—ßÀ≈“¬ Ë ‘ Ÿâ È ‡ªìππ‘¡‘μÀ¡“¬Õ—π¥’«à“ μ√“∫„¥∑’Ëæÿ∑∏∫ÿμ√·≈– æÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ºŸâ∑”Àπâ“∑’ˇªìπ· ß «à“ß„Àâ·°à‚≈° ¬—߉¡àÀ¬ÿ¥‡¥‘π∑“ß À√◊Õ¬—߉¡àÀ¬ÿ¥∑”Àπâ“∑’Ë μ√“∫π—π È μâπ°≈â“·Ààß —πμ‘ ÿ¢Õ—π·∑â®√‘ß®–∂Ÿ°À«à“π‚ª√¬≈ß „π„®¢ÕߺŸâ§π∑—Ë«∑—Èß‚≈° ·≈â««—ππ—Èπ‚≈°®–∂÷߬ÿ§ ·Ààß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ‡ªìπ‚≈°„∫„À¡à∑’ˇμÁ¡‡ªïò¬¡ ¥â«¬ —πμ‘ ÿ¢·≈– —πμ‘¿“æÕ¬à“ß·∑â®√‘ß L 43
 46. 46. 44
 47. 47. ç‡√“μâÕß √â“ß∫ÿ≠  √â“ß∫ÿ≠¢Õ߇√“„Àâ¡“° Ê  √â“ß∫ÿ≠„À⇪ìπ¿Ÿ‡¢“ „§√‡¢“®–¬—ß‰ß ‡√“°Á √â“ß∫ÿ≠¢Õ߇√“‰ª  √â“ߧ«“¡¥’¢Õ߇√“‰ª §πÕ◊Ëπ‡¢“‰¡à‡ÀÁπ°Á‰¡à‡ªìπ‰√é §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬∫√‘…—∑ ‚Œ¡ ∑’«’ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥  ∂“π’‚∑√∑—»πåºà“𥓫‡∑’¬¡ 24 ™—Ë«‚¡ßç “√–¥’...∑’«’¢Õߧ√Õ∫§√—«é ¥“«‡∑’¬¡ THAICOM C-BAND §«“¡∂’Ë 3838 MHz,¥“«‡∑’¬¡ NSS-6 KU-BAND §«“¡∂’Ë 11635 MHz, ·π–π”√“¬°“√: √“¬°“√∏√√¡–¬“¡‡™â“, √“¬°“√√Ÿâ√Õ∫∫â“π, √“¬°“√√Ÿâ∑—π°ØÀ¡“¬, √“¬°“√≈‘¢‘μøÑ“ 5 ¡‘μ‘, √“¬°“√‡´’¬πæ√–, √“¬°“√ ÿ¢¿“楒 8 Õ.,√“¬°“√ Q.C. CAR, √“¬°“√º®≠¿—¬‰√âæ√¡·¥π, √“¬°“√∑»™“μ‘™“¥°, √“¬°“√°“√åμŸπ∏√√¡–, √“¬°“√‡¥Á°ª∞¡«—¬  Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑Ë’ 081 647 1050, 080 245 1000‡≈¢∑’Ë 11 ∂ππæ√–√“¡‡°â“ 54 ·¢«ß-‡¢μ «πÀ≈«ß °√ÿ߇∑æ œ 10250.‚∑√. (02) 300-5560-1, (02) 720-1033-4, www.hometv.co.th 45
 48. 48. ๔๖เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ : e-mail r.luck072@gmail.com ภาพ : จรินทร์ สำราญพิศเธอ..ผู้โชคร้าย แต่ก็โชคดีที่สุดคนในเรื่อง : นงค์นุช ดวงจิตต์ อยู่ จ.นครราชสีมาปูมหลัง : กำยากรอกปาก เพื่อจะฆ่าตัวตาย จนสลบหมดสติปัจจุบัน : ได้ชีวิตใหม่ จากการมาบวชอุบาสิกาแก้ว เราออกเดินทางกันตั้งแต่ตี ๕ เพื่อไปพบหญิง เธอสร้างหัวใจขึ้นใหม่ ด้วยความคิดอะไร..!!คนนี้ถึงโคราช อยู่พูดคุยและลุยทำหน้าที่ชวนคนบวช เธอต่างจากผู้หญิงทั่วไป เพราะปราศจากกับเธอจนเกือบ ๓ ทุ่ม ขณะที่เราพูดคุยกับเธอ บาง เครื่องสำอางใด ๆ บนใบหน้า อีกทั้งยังใส่ชุดขาวครั้งเราต้องหยุดถาม เงียบสักครู่ เพราะน้ำตาคลอ อึ้ง ที่ผ่านการทำหน้าที่ชวนบวชมาอย่างโชกโชน แต่จนถามต่ อ ไปไม่ ไ ด้ อี ก ทั้ ง เธอยั ง ทำให้ เ รารู้ สึ ก ปลื้ ม แววตาของเธอนี่สิ..เปล่งประกาย มีพลังที่อยากจะเพราะนับถือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ จนเราอยากจะค้นไปว่า จุดโลกนี้ให้สว่างอยู่ตลอดเวลา 46
 49. 49. “เราโชคร้ายที่ต้องเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เตะตีด่าว่ากันทุกวัน ครอบครัวจึงเต็มไปด้วยปัญหา พี่น้องท้องเดียวกันก็อยู่อย่างไม่รักกัน เพราะพวกเราไม่เคยเห็นภาพความรัก ความอบอุ่นว่าต้องกระทำต่อกันอย่างไร เรามีความทุกข์มาก อีกทั้งยังอยากหนีจากวังวนของอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ขาย จึงมาแต่งงานกับสามีที่เป็นทหาร และก็ย้ายตามสามีออกราชการไปยังจังหวัดต่าง ๆ เรื่อยมาจนมาปักหลักกับอาชีพทำปลาทูเค็มขาย พอจะขายได้กำไรดีหน่อย ก็ได้ไปบอกสูตรและสอนน้องแท้ ๆกับน้องเขยให้ทำอาชีพเดียวกับเราบ้าง แต่ตอนหลังก็โดนหักหลัง ซ้ำร้ายยังโดนแย่งลูกค้าไปหมด จนในที่สุดเราต้องเลิกขาย ทำให้เราไม่มีเงินผ่อนบ้าน ผ่อนรถพิกอัปและมอเตอร์ไซค์ จึงปล่อยให้เขายึดไปในที่สุด ช่วงนั้นชีวิตเราตกอับถึงขีดสุด หนำซ้ำลูกชายคนโตก็เกเร ไม่ยอมเรียนหนังสือไปขโมยของในห้างฯ บ้านช่องก็ไม่ยอมกลับ ทำให้เราเครียดฟุ้งซ่านจนนอนไม่ได้ เพราะห่วงลูกไปต่าง ๆ นานา กลัวว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุ กลัวว่าเขาจะไปมีเรื่องโดนทำร้าย” ...แล้วเธอแก้ปัญหาเรื่องลูกอย่างไร ? “เราทุกข์จนไม่รู้จะทำอย่างไร คิดในใจตลอดว่า หากทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นแบบนี้ สู้ตายเสียดีกว่า ดังนั้นพอลูกชายกลับมา เราจึงยื่นมีดให้เขา แล้วบอกเขาว่า ให้ฆ่าแม่เถอะฆ่าแม่ให้ตายเสียดีกว่า อย่าปล่อยให้แม่ทรมานเพราะห่วงลูกถึงขนาดนี้ ตอนนั้นลูกชายได้แต่นิ่งไม่ตอบอะไร แต่เขาก็ยังมีพฤติกรรมซ้ำ ๆ อย่างเดิมอีก ทำให้ความทรมานใจของเราเพิ่มมากขึ้นจนแทบจะรับไม่ได้ ซ้ำร้ายเรายังล้มป่วยหนัก เป็นเบาหวาน ความดัน ภูมิต้านทานในร่างกายถดถอยลงอย่างฮวบฮาบ นอนซม ไร้เรี่ยวแรง จนอยู่ ๆ ก็เป็นแผลพุพองขึ้นตามตัวเต็มไปหมด” ...และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริง ๆ... “ตอนนั้นเราไร้เรี่ยวแรงที่จะสู้ชีวิต มองเห็นอนาคตว่า หากตายก็คงจะหายทุกข์ เราจึงตัดสินใจกำยากรอกปาก ตอนนั้นเราฆ่าตัวตาย และสลบหมดสติอยู่ในห้องเพียงลำพัง!!! “จนสุดท้ายเรามาฟื้นขึ้นอีกทีที่โรงพยาบาล แม้เรา ไร้เรี่ยวแรงที่จะสู้ชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความตาย แต่สภาพจิตใจ มองเห็นอนาคตว่าเราก็เหมือนคนตายไปแล้ว ซ้ำพอฟื้นขึ้นมา เราก็ได้มารู้ว่า หากตายก็คงจะน้องเขยด่าเราว่า ‘อีควายนั่น..มันกินยาฆ่าตัวตาย’ จาก หายทุกข์ เราจึงตัดสินใจประโยคนี้เอง มันทำให้เราเจ็บเหลือเกิน จนเราอุทานกับตัวเองว่า เออ..! เรามันก็ทำตัวโง่อย่างที่เขาด่าจริง ๆ เรา กำยากรอกปากมันควายถึงได้คดฆ่าตัวตาย อีกทังเรายังควายทีให้เขาหลอก ิ ้ ่ ฆ่าตัวตาย และหักหลังได้ จากเหตุการณ์นี้เอง ทำให้เราบอกกับตัวเอง และสลบหมดสติใหม่ว่า เราจะไม่ยอมตายให้เขามาด่าว่าโง่เป็นควายอีก เรา อยู่ในห้องเพียงลำพังต้องลุกขึ้นมาสู้แล้ว จากนั้น เราก็ฮึดลุกขึ้นมาทำกับข้าวถุงละ ๑๐ บาทขาย แต่กขายไม่ได้ เหลือบานเบอะ ซึงวันหนึง ็ ่ ่ 47
 50. 50. ขณะกำลังทำกับข้าวขาย เราหมุนคลื่นวิทยุไปเจอพระรูปหนึ่งกำลังเทศน์ พอฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจสู้ ชีวิตจากคำสอนของท่าน ทำให้เราตามฟังอย่างต่อเนื่องถึง ๒ วัน แต่พอวันที่ ๓ เราพยายามหมุน คลืนนีอก แต่หาเท่าไรก็ไม่เจอ จนกระทังวันหนึง..มีชางมาติดตังจานดาวเทียมทีบาน ขณะทีเ่ ขากำลัง ่ ้ี ่ ่ ่ ้ ่้ จูนหาช่องต่าง ๆ อยู่ เราก็เกิดได้ยินเสียงพระที่คุ้นหู เพราะเคยฟังจากคลื่นวิทยุที่หมุนไปเจอ จึงรีบบอกช่างทันทีว่า ให้ล็อกช่องนี้ไว้เลย ต่อมาจึงได้รู้ว่า เจ้าของเสียงเทศน์นั้น คือ หลวงพ่อ ของวัดพระธรรมกาย ซึงเป็นวัดที่เราแอนตี้ เพราะได้ยินแต่ข่าวในแง่ลบของวัดนี้มาก่อน แต่คำสอน ่ ของท่านทำให้เรารู้สึกดีเหลือเกิน รู้สึกไม่เหมือนกับข่าวที่เคยได้ยินมาเลย เพราะคำสอนของท่าน ทำให้เรามีกำลังใจสู้ชีวิตขึ้นมาใหม่ ทำให้เราทำใจได้ว่า ความทุกข์ที่เราเจอ ล้วนเป็นภาพที่เราเคยทำ มาในอดีต คำสอนของท่านทำให้เราปล่อยวาง รู้จักการให้อภัย รู้เรื่องบุญบาป จนเราใจเปิดและชอบ สิ่งที่ท่านสอนเป็นอย่างมาก ต่อมาท่านชวนให้ไปบวชอุบาสิกาแก้วแสนคนทั่วประเทศ ทำให้เราอยาก เข้าบวชอุบาสิกาแก้วมาก ๆ “ช่วงนั้นได้แต่รอคอยให้มีคนมาชวน เพราะเราดูจากช่อง DMC เขาบอกว่าจะมีผู้นำบุญของ แต่ละจังหวัด แต่ละอำเภอเป็นจำนวนมาก ออกกระจายข่าวและรับสมัครทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เราก็ได้ แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไรพวกเขาจะมาถึงเรา เพราะเราไม่เคยไปวัดพระธรรมกาย ไม่รู้จักศูนย์สาขาใน โคราชด้วยว่าอยู่ที่ไหน อีกทั้งยังคิดว่า บ้านของเราก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในถิ่นที่กันดาร เราอยู่หลังค่ายทหาร สุรธรรมพิทักษ์ อย่างไรก็ต้องได้ยินคนมากระจายข่าว หรือมีเสียงรถแห่อะไรมาถึงบ้าง เราได้แต่ ตื่นมารอทุกวัน คิดในใจตลอดว่า เมื่อไร..จะมีคนมาชวน เมื่อไรจะมีคนมาชวน... 48
 51. 51. “การรอคอยของเราผ่านไปเรือย ๆ จนรูสกหมดหวังว่าคงไม่มคนมาชวน เราจึงเข้าห้องพระไป ่ ้ึ ีอธิษฐานขอหลวงปู่วัดปากน้ำว่า ลูกอยากบวชจริง ๆ ขอให้ลูกได้ไปบวช ซึ่งหลังจากที่อธิษฐานได้ไม่นาน ลูกชายคนเล็กก็มาบอกว่า เขาต้องไปวัดพระธรรมกาย เพราะเข้าร่วมโครงการเด็กดี V-Starพอเรารู้ตรงนี้ จึงติดต่อไปที่ครูของลูกชาย เขาจึงรีบประสานงานพาเราไปบวชอุบาสิกาแก้วที่ศูนย์อบรมเยาวชน จ.นครราชสีมา ซึ่งห่างจากบ้านเพียง ๗ กิโลเมตรเท่านั้น “ช่วงบวชเป็นช่วงชีวตทีมความสุขมากอย่างทีไม่เคยเจอทีไหนมาก่อน เราไม่เครียด ปลอดกังวล ิ ่ี ่ ่อย่างที่ไม่เคยเป็น มีโอกาสได้รักษาศีล ๘ นั่งสมาธิ ใจเราสงบเยือกเย็นขึ้นมาก จนเรารู้สึกว่า การที่คนเราจะมีความสุขได้ ไม่ได้อยู่ที่เงิน แต่มันอยู่ที่การมีชีวิตที่เรียบง่าย ปล่อยวาง และทำใจให้สงบพอจบโครงการนี้ เราจึงขออาสาพระอาจารย์มาเป็นผู้นำบุญ ทำหน้าที่ชวนคนบวช เพราะเรามีความคิดว่า เรามีชวตใหม่ขนมาได้กเ็ พราะโครงการนี้ เราอยากจะออกไปชวนคนทียงทุกข์ ยังก่อบาปสร้างกรรม ี ิ ึ้ ่ัให้มาพบธรรมะ จากนันเราก็ชวยเขาลุยทำหน้าทีชวนคนบวชพระแสนรูปรุนเข้าพรรษาได้ ๕๐ กว่าคน...” ้ ่ ่ ่และจากตรงนี้เอง..ปัญหาครอบครัวของเธอกำลังจะถูกแก้..!! “ด้วยความที่เราเข้าใจธรรมะ เราจึงนำธรรมะเข้ามาแก้ปัญหาชีวิต โดยการเรียกลูกชายของเรามาคุย โดยบอกเขาว่า แม่ขอโทษและก็ขออโหสิกับลูกด้วยที่ดุด่า ทำให้ลูกน้อยใจ แล้วเราก็ให้ลูกกราบขอขมาอโหสิกรรมกับเราที่เขาเป็นลูกที่เกเร เราสองแม่ลูกคุยกันว่า ภพชาติก่อน ๆ เราอาจจะมีวิบากร่วมกันมา ที่ต้องมาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็อโหสิกัน แล้วมาเริ่มต้น 49
 52. 52. ชีวิตใหม่ คือ เราขอให้ลูกชายบวชพระในโครงการบวชพระแสนรูป เข้าพรรษาพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนลูกชายคนเล็กเราก็ให้เขาบวช สามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งพอเขาบวชเสร็จ เขาก็กลับตัวกลับใจเป็นคน ใหม่ รับผิดชอบ อ่อนโยน เหมือนเราได้ลูกคนใหม่ ที่ทำให้ไม่ทุกข์ใจ เหมือนที่ผ่านมา “ตั้งแต่เราตัดสินใจไปบวชอุบาสิกาแก้ว มีแต่สิ่งดี ๆ เกิด ขึ้นกับชีวิตเรามาโดยตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งเราฝันว่า เห็นดวง อาทิตย์ดวงใหญ่ที่สว่างเจิดจ้าและทรงพลัง และมีพญาอินทรีบินออก มาจากดวงอาทิตย์ดวงนั้น พอฝันอย่างนี้ได้ไม่นาน พระอาจารย์ท่าน ก็เล่านิทานเรื่องพญาอินทรีกับแม่ไก่ให้ฟังว่า มีลูกนกอินทรีตกจากรังลงมายังฝูงลูกไก่ แล้วแม่ไก่ก็ เลี้ยง เพราะนึกว่าเป็นลูกของตน โดยสอนให้คุ้ยเขี่ยหาอาหารจนโต แต่พอวันหนึ่งลูกนกอินทรีเงยหน้า เห็นพญาอินทรีตัวใหญ่โผบินอย่างองอาจสง่างามอยู่บนท้องฟ้า ก็รู้สึกว่าตัวมันน่าจะทำสิ่งนั้นได้ แต่ แม่ไก่บอกว่า เราเป็นเพียงแค่ไก่กระจอก ไม่มีวันที่จะบินเหมือนพญาอินทรีได้ แต่ด้วยสัญชาตญาณ ความเป็นอินทรีในสายเลือดของลูกนกอินทรีที่หลงมาในฝูงแม่ไก่ มันจึงแอบแม่ไก่เดินขึ้นไปบน หน้าผาและลองบินดูบ้าง ปรากฏว่ามันบินได้อย่างนกอินทรีจริง ๆ และรูà

×