Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yunaiboon 2553 09

347 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yunaiboon 2553 09

 1. 1. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ı ª√–®”‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ Ù ˆ ∫ÿ≠„À≠à¡À“°ÿ»≈ «—π ¡“∏‘‚≈°ıÛ ‚Õ«“∑«—π ¡“∏‘‚≈° Ú ¬‘Ëß„Àâ ¬‘Ë߉¥â ı¯ ‡∑æ∏‘¥“§Õß‚° ˆÙ Õÿ∫“ °-Õÿ∫“ ‘°“·°â« ·¥πæÿ∑∏¿Ÿ¡‘˜Ù §√Ÿ§◊Õ„§√ (μÕπ∑’Ë Ò) Ò ¡‘μ‘„À¡à...·Ààß°“√·ºà¢¬“¬ ¯Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡¯ Õ¬“°‡ªìπ‡»√…∞’¢â“¡¿æ ·≈–øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈° μÕ𠧫“¡®√‘ß §«“¡‡™◊ËÕ ‡°’ˬ«°—∫ ¢â“¡™“μ‘ μâÕß∑”Õ¬à“߉√ Ú¯ μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª »“ π“  —¡¿“…≥å ÛÙ ÒÒ ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ √Ÿâ§ÿ≥∑à“π ˘ˆ ‰°àÀâ“¥“« ·∑π§ÿ≥∑à“π ª√–°“»§ÿ≥∑à“π Ò ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»¯ˆ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏ÿåμ–«—ππ“¡«à“ ¥â«¬°μ—≠êŸ°μ‡«∑‘μ“ ÒÚ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»  ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ (μÕπ∑’Ë Ò) °∞‘π∫Ÿ™“∏√√¡ e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 2. 2. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ ¬‘Ëß„Àâ ¬‘Ë߉¥â È Ë à R ç¢ÿ¡∑√—æ¬å§Õ∫ÿ≠π—π Õ”π«¬º≈∑’π“ª√“√∂π“∑ÿ°Õ¬à“ß·°à‡∑«¥“·≈–¡πÿ…¬å∑ßÀ≈“¬ ‡∑«¥“ ◊ —È·≈–¡πÿ…¬åª√“√∂π“π—°´÷Ëߺ≈∑’Ëπà“æÕ„®„¥Ê Õ‘∞º≈∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ Õ—π∫ÿ§§≈¬àÕ¡‰¥â¥â«¬∫ÿ≠π‘∏‘π’Èé ∑ÿ°™’«μμâÕß°“√§«“¡ ÿ¢ ‰¡à«“®–‡ªì𧫓¡ ÿ¢ ‘ à ∫ÿ≠∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„π„®¢ÕߺŸâ„Àâ ·≈–‡¡◊ËÕ‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«√–¥—∫„¥°Áμ“¡ μ≈Õ¥®π∂÷ߧ«“¡ ÿ¢∑’·∑â®√‘ßÕ—π Ÿß ÿ¥ Ë πÕ°®“°®–™à«¬æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß®‘μ„®„À⠟ߢ÷Èπª√“»®“°°‘‡≈ ‡¢â“ Ÿæ√–π‘ææ“π  ‘ß∑’ “¡“√∂∫—π¥“≈ à Ë Ë ¬—ß®–π” ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡ §◊Õ §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á®§«“¡ ÿ¢∑—ßÀ≈“¬¡“‰¥â† ‘ßπ—π§◊Õ∫ÿ≠ ∫ÿ≠‡ªìπ‡À¡◊Õπ È Ë È „π∑ÿ° Ê ¥â“π¡“ Ÿ™«μ¥â«¬†∫ÿ≠π’‡È Õß∑’§Õ¬ π—∫ πÿπ à’‘ Ë¢ÿ¡∑√—æ¬å„À≠à∑’Ë§Õ¬μ‘¥μ“¡·≈–∫—π¥“≈„À⇰‘¥ ‘Ëß∑’Ë Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß ¥—ß∑’Ëæ√–æÿ∑∏Õߧåμ√— ‰«â«à“ 秫“¡¡’¥’ß“¡·°àº‡Ÿâ ªìπ‡®â“¢Õߪ√–¥ÿ®‡ß“μ“¡μ—« ºŸ¡∫≠¡“°â’ÿ «√√≥–ß“¡ §«“¡¡’‡ ’¬ß‰æ‡√“– §«“¡¡’∑√«¥∑√ߥ’™’«‘μ¬àÕ¡¡’Õÿª √√§πâÕ¬ μ√ߢⓡ°—∫ºŸâ∑’Ë¡’∫ÿ≠πâÕ¬ §«“¡¡’√ª «¬ §«“¡‡ªìπ„À≠à §«“¡¡’∫√‘«“√ Õ‘∞º≈ Ÿ™’«‘μ¬àÕ¡¡’Õÿª √√§¡“° ·≈–¬‘Ë߇√“¡’∫ÿ≠¡“°‡∑à“‰√ ∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ Õ—π∫ÿ§§≈¬àÕ¡‰¥â¥â«¬∫ÿ≠π‘∏‘π’ÈéÀπ∑“ß∑’Ë®–∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õ—π Ÿß ÿ¥¢Õß™’«‘μ §◊Õ  ”À√—∫ºŸ¡ª≠≠“∑’·¡â®–‡¢â“„®∂÷ߧÿ≥§à“¢Õß â’í Ëæ√–π‘ææ“π °Á®–¬‘Ëß –¥«° ∫“¬ßà“¬¥“¬¬‘Ëߢ÷Èπ‰ª °“√∑”∑“π ‰¡àª√–¡“∑ ‰¡àÀ«ß·Àπ∑√—æ¬å‰«â §◊Õ‡∑à“π—Èπ °“√ —Ëß ¡∫ÿ≠„À≥⡓° Ê ®÷߇ªì𧫓¡ ¡’ª°μ‘‡ªìπºŸâ„ÀâÕ¬Ÿà·≈â« °Á¬—ߧ«√»÷°…“∂÷ß«‘∏’∑”∑“𮔇ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß∑ÿ° Ê ™’«‘μ ∑’Ë∂Ÿ°μâÕßμ√ßμ“¡æÿ∑∏«‘∏’„À⬑Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ‡æ√“–¬‘Ëß ·μàπà“‡ ’¬¥“¬ ∑’˧π à«π„À≠ଗߢ“¥§«“¡√Ÿâ ‡√“∑”‰¥â∂°μâÕß¡“°‡∑à“‰√ ∫ÿ≠∑’‡Ë °‘¥¢÷π°Á®–¡“°¢÷π Ÿ È È§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊Õß‚≈°·≈–™’«μ∑’∂°μâÕß §π‡À≈à“π—π Ë ‘ ËŸ È ‰ª¥â«¬®÷ߪ√–¡“∑¡—«‡¡“ À«ß·Àπ∑√—æ¬å‰«â ‰¡à¢«π¢«“¬„π°“√∑”∑“π°ÿ»≈ ‰¡à‡ÀÁπº≈¥’∑’ˇ°‘¥®“°°“√„Àâ º≈¢Õß∑“π·μà≈–ª√–‡¿∑¥—ß ∑’Ë æ √–ºŸâ ¡’ æ √–¿“§‡®â“ μ√—   ‰«â„ π∑“π Ÿμ√ «à“ º≈¢Õß°“√∑”∑“π‚¥¬∑—Ë«‰ª·≈â« ¬àÕ¡∑”„Àâ祟°Õπ¿‘°…ÿ∑ßÀ≈“¬ ∂â“«à“ —μ«å∑ßÀ≈“¬æ÷ß√Ÿº≈·Ààß à —È —È â ºŸâ„À⇰‘¥§«“¡Õ‘Ë¡„® ¡’§«“¡ ÿ¢ ∫“¬„® ·¡â®–∑”°“√®”·π°∑“π‡À¡◊ÕπÕ¬à“߇√“√Ÿâ‰´√â  —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬ ‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬°Áμ“¡ °Á„ÀâÕ“π‘ ß å·°àºŸâ∑”∑“ππ—Èπ‰¥â¬—߉¡à„Àâ·≈â«°Á®–‰¡àæ÷ß∫√‘‚¿§é ∑’Ë®–‰¡à„Àâº≈π—Èπ‡ªìπ‰¡à¡’ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡√“∑”∑“π®÷ß ¡—°μ—Èß®‘μÕ∏‘…∞“π¢Õ„Àâº≈∫ÿ≠π—Èπ  àߺ≈„Àâ‡√“‰¥â°“√∑”∑“π‡ªìπ‡ âπ∑“ß·Ààߧ«“¡ ÿ¢ „π ‘Ëß∑’˪√“√∂π“ ´÷ËßπÕ°®“°°“√Õ∏‘…∞“π®‘μ°”°—∫ ‡√“∑√“∫°—π¥’·≈â««à“ ç∑“πé ‡ªìπ∑“ß¡“¢Õß ·≈â« ∑“π∫“ßÕ¬à“ß°Á„ÀâÕ“π‘ ß å‚¥¬μ—«¢Õß∑“π‡Õß
 3. 3. §√—ÈßÀπ÷Ë߇∑«¥“∑Ÿ≈∂“¡æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“ æ√–ºŸ¡æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟„ÀâÕ“À“√ ™◊Õ«à“„Àâ â’ â Ë«à“†ç∫ÿ§§≈„ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„Àâ°”≈—ß „ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“ °”≈—ßé„Àâ«√√≥– „ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢†„ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ ·≈–∫ÿ§§≈‡™àπ‰√™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ºŸâ„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–††††††††††††††¢â“æ√–Õߧå∑Ÿ≈∂“¡ ¢Õæ√–Õߧåμ√— ∫Õ°¥â«¬‡∂‘¥é ∫ÿ§§≈·¡â®–¡’º‘«æ√√≥¥’ ¡’√Ÿªß“¡‡æ’¬ß‰√æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“μ√— μÕ∫«à“ 纟â„ÀâÕ“À“√ ™◊ËÕ«à“ À“°·μàß°“¬¥â«¬‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë °ª√° ¢“¥√ÿàß√‘Ëß ¬àÕ¡‰¡à„Àâ°”≈—߆ºŸâ„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–†ºŸâ„À⬓πæ“Àπ– πà“¥Ÿ ∑—È߬—ßπà“‡°≈’¬¥·≈–∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡‰¥â  à«πºŸâ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢ ºŸâ„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ ∑’πßÀࡥ⫬‡ ◊Õºâ“∑’ –Õ“¥ ‡√’¬∫√âÕ¬ ¬àÕ¡¥Ÿß“¡ ‡ªìπ Ë ÿà È ËºŸâ„Àâ∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß  à«πºŸâ„Àâ ∑’Ë™◊Ëπ™¡·°àºŸâæ∫‡ÀÁπ ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡é ®÷ßμ√— «à“ 纟â„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–麟â„ÀâÕ“À“√ ™◊ËÕ«à“„Àâ°”≈—ß ºŸâ„À⬓πæ“Àπ– ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢ Õ—μ¿“æ¢Õߧπ‡√“π—Èπ ®–¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥â°ÁμâÕß ∫ÿ§§≈∑’‡Ë ¥‘π∑“߉°≈ ∫“ߧ√—ßÕ“®æ∫°—∫§«“¡ ÈÕ“»—¬Õ“À“√ ¢“¥Õ“À“√·≈â«™’«‘μ‰¡àÕ“®¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥â ¬“°≈”∫“°®“°∂ππÀπ∑“ß∑’Ë¢√ÿ¢√–‡ªìπÀ≈ÿ¡‡ªìπ·¡â∫ÿ§§≈®–¡’√Ÿª√à“ß„À≠à‚μ·¢Áß·√ß ¡’°”≈—ß¡“° ∫àÕ∫â“ß μâÕ߇º™‘≠°—∫· ß·¥¥À√◊ÕΩπ≈¡·√ß∫â“ߪ“π„¥ À“°‰¡à‰¥â√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ √à“ß°“¬°Á¢“¥  ‘Ëßμà“ß Ê ‡À≈à“π’ȬàÕ¡∑”„À⇰‘¥§«“¡∑ÿ°¢å À“°¡’°”≈—ß  à«π∫ÿ§§≈ºŸâ¡’°”≈—ßπâÕ¬ ∂Ⓣ¥â√—∫ª√–∑“π ºŸ„À⬓πæ“Àπ–‰«â„™â Õ¬ „ÀâÕª°√≥å„π°“√‡¥‘π∑“ß â ÿÕ“À“√∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« ¬àÕ¡¡’°”≈—ߢ÷Èπ¡“‰¥â ¥—ßπ—È𠇙àπ √à¡ √Õ߇∑â“ À√◊Õ§Õ¬∂“°∂“ßÀπ∑“ß„À⇥‘π‰¥â
 4. 4.  –¥«°¬‘ߢ÷π  √â“ß∫—π‰¥À√◊Õ –æ“π‰«â„Àâ ºŸππ¬àÕ¡ Ë È â —È ¥—߇¥‘¡ ºŸâ∑’ˇ¥‘π∑“ߺà“π·¥¥√âÕπ ºà“πÕ—πμ√“¬‰¥â™Õ«à“„Àâ ß∑’™«¬Õ”𫬧«“¡ –¥«° ∫“¬ §◊Õ „Àâ ◊Ë ‘Ë Ë à μà“ß Ê „π√–À«à“ß∑“ß ‡¡◊ËÕ‰¥âæ—°Õ“»—¬°Á®–¡’§«“¡§«“¡ ÿ¢ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟â„À⬓π ª≈Õ¥¿—¬ ÿ¢ ∫“¬¢÷π À√◊Õ‡¥‘πÕ¬Ÿ∑“¡°≈“ß· ß·¥¥ È ààæ“Àπ– ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢é √âÕπ®â“ π—¬πå쓬àÕ¡æ√à“¡—«‰¡à·®à¡„  ‡¡◊ËÕ‰¥âæ—°  —°§√Ÿà ¥«ßμ“°Á„™â°“√‰¥â¥’¥ÿ®‡¥‘¡ ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’ºŸâ„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟â„Àâ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ ∫ÿ§§≈∑—ßÀ≈“¬ ·¡â¡¥«ßμ“°Á‰¡à “¡“√∂¡Õß È ’ ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßé‡ÀÁπ„π∑’Ë¡◊¥‰¥â μàÕ‡¡◊ËÕ¡’ª√–∑’ª‚§¡‰ø„Àâ· ß «à“ß®÷ ß  “¡“√∂¡Õ߇ÀÁ π ∑ÿ °  ‘Ë ß ∑ÿ ° Õ¬à “ ߉¥â μ “¡§«“¡ ºŸâ„Àâ∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡†ª√“√∂π“‰¥â ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ ºŸâ„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“𠉥â™◊ËÕ«à“™π–°“√„Àâ纟â„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿé ∑—ߪ«ß ‡Àμÿ‡æ√“–«à“ ‡¡◊Õ∫ÿ§§≈‰¥âøß∏√√¡ ¬àÕ¡‡°‘¥ È Ë í §«“¡»√—∑∏“‡≈◊ËÕ¡„  √Ÿâ®—°«à“ ‘Ëß„¥‡ªìπ∫“ª  ‘Ëß„¥ºŸâ„Àâ∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‡ªìπ∫ÿ≠ ∫ÿ§§≈®–≈–∫“ª‰¥â°Á‡æ√“–‰¥âøíß∏√√¡ ®– §π‡¥‘ π ∑“߉°≈¬à Õ ¡‡ÀπÁ ¥ ‡Àπ◊Ë Õ ¬‡¡◊Ë Õ ¬≈â “ ∑”∫ÿ≠∂«“¬∑“π‰¥â°Á‡æ√“–‰¥âøíß∏√√¡ ∂Ⓣ¡à‰¥âøí߇ ’¬°”≈—߉ª ·≈–¬àÕ¡ª√“√∂π“∑’®–‡¢â“ Ÿ∑æ°Õ“»—¬ Ë à ’Ë — ∏√√¡ °Á®–‰¡à¡’»√—∑∏“ ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’»√—∑∏“ °Á°≈“¬‡ªìπ‡¡◊ËÕæ—°ºàÕπ —°§√Ÿà°Á®–‰¥â°”≈—ߧ◊π¡“ À√◊ÕºŸâ∑’ËÕÕ° Ÿà ¡‘®©“∑‘∞‘ ·¡â ‘ËߢÕß —°‡≈Á°πâÕ¬‡æ’¬ß¢â“«∑—ææ’Àπ÷Ëß°≈“ß·®âß μâÕßμ“°·¥¥ μ“°≈¡ ∑”„À⺑«æ√√≥ °Á¡Õ“®®–„À≥⠮–√—°…“»’≈À√◊Õ®–‡®√‘≠¿“«π“ ‰À«â ‘À¡Õߧ≈È” ‡¡◊Õ‰¥â‡¢â“¡“æ—° º‘«æ√√≥®÷ß°≈—∫ߥߓ¡ Ë æ√– «¥¡πμå ≈â«π∑”‰¡à‰¥â∑—Èß ‘Èπ ·μà®–∑”‰¥â°Á
 5. 5. ‡æ√“–«à“‰¥âøíß∏√√¡ øíß·≈â«√Ÿâ®—°∫ÿ≠ ∫“ª «à“∑” ·°à™’«‘μ‡√“ ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ¥Õ°‰¡â∑’Ë¡’ ’ «¬ ‡° √¡’Õ¬à“ßπ’È®–‰¥â∫ÿ≠¡“° ∑”Õ¬à“ßπ’È®–‰¥â¡πÿ…¬å ¡∫—μ‘ πÈ”À«“πÀÕ¡ ¬àÕ¡¥÷ߥŸ¥À¡Ÿà¿¡√º’‡ ◊ÈÕ„Àâ¡“¥Ÿ¥°‘π‰¥â∑‘æ¬å ¡∫—μ‘ ‰¥âπ‘ææ“π ¡∫—쑆©–π—Èπ °“√„Àâ πÈ”À«“ππ—Èπ†‡√“„Àâ ‘Ëß„¥‰ª  ‘Ëߥ’ Ê ‡À≈à“π—Èπ°Á®–∏√√¡∑“π ®÷ß™◊ËÕ«à“™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß À«π°≈—∫¡“ Ÿμ«‡√“‰¡à™“°Á‡√Á« ‡æ√“–°“√∑”∫ÿ≠¬àÕ¡ à— â  à«πºŸâ„¥¡’ μ‘ªí≠≠“ π”∏√√¡–‰ª —Ëß Õπ ¡’º≈‡ªì𧫓¡ ÿ¢‡ ¡Õ..„Àâ·°à™π∑—ÈßÀ≈“¬ ºŸâπ—Èπ™◊ËÕ«à“„ÀâπȔաƒμ∏√√¡ ∑ÿ°§√—ß∑’‡Ë √“∑”§«“¡¥’ º≈¢Õߧ«“¡¥’®–‡°‘¥ ȇæ√“–«à“™π∑—ÈßÀ≈“¬®– ”‡√Á®¡√√§º≈π‘ææ“π‰¥â ¢÷Èπ∑’Ë„®‡√“°àÕπ ∑”„Àâ„®‡√“ ∫“¬ ∂Ⓡ√“À¡—Ëπ∑”°Á‡æ√“–Õ“»—¬°“√øíßæ√– —∑∏√√¡ ºŸâ∑’ˉ¥âøíß∏√√¡ §«“¡¥’Õ¬à“ßμàÕ‡π◊Õß §«“¡¥’®–·ºà¢¬“¬ ¡’æ≈—ß∑’®– Ë Ë¬àÕ¡¡’®‘μ∑’˺àÕß„  ¬°„®¢Õßμπ‡Õß„À⠟ߢ÷Èπ®“° ¥÷ߥŸ¥ ‘Ëß∑’Ë¥’‡¢â“¡“ Ÿà™’«‘μ¢Õ߇√“μàÕ‰ª ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë„Àâ∫“ª°√√¡∑—ÈßÀ≈“¬ ¡’°”≈—ß„®∑”§«“¡¥’μàÕ‰ª  à«π „®‡√“¬àÕ¡ ∫“¬‡ªìπ ÿ¢ ‡æ√“–™π–§«“¡μ√–Àπ’Ë ‡°‘¥ºŸâ· ¥ß∏√√¡°Á‰¥â™◊ËÕ«à“„Àâ ‘Ëß∑’˪√–‡ √‘∞ „À⇠âπ∑“ß §«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà† àß°√–· §«“¡ª√“√∂π“¥’‰ª¢Õß°“√ √â“ߧ«“¡¥’ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ ¬—ߺŸÕπ ‡¡◊ÕºŸ„Àâ ß ¡°“√„Àâ °Á®–¡’®μ„®¥’ß“¡ ‡°‘¥ â ◊Ë Ë â —Ë ‘纟â„Àâ∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡é §«“¡ºàÕß„ ¿“¬„π„® ºŸâ∑’Ë¡®‘μ„®ºàÕß„  ‰¡à¢ÿàπ¡—« ’ ∑à“π “∏ÿ™π∑—ßÀ≈“¬... ‡¡◊Õ‡√“‰¥â„Àâ∑“π·≈â« È Ë ‡»√â“À¡Õß ‡¡◊ËÕ≈–‚≈°¬àÕ¡¡’ ÿ§μ‘‡ªìπ∑’ËÀ«—߉¥â ¥—ß·¡â‰¡àÀ«—ß ‘ËߢÕßμà“ß Ê ‡ªìπ‡§√◊ËÕßμÕ∫·∑π°Áμ“¡ æ√–æÿ∑∏æ®πå«à“†·μà∑ÿ°§√—Èß∑’Ë„À≪ ¬àÕ¡®–∫—߇°‘¥‡ªìπ∫ÿ≠ – ¡Õ¬Ÿà 箑μ⁄‡μ Õ ß⁄°‘≈‘Ø˛‡ü†  ÿ§μ‘ ª“Ø‘°ß⁄¢“„π„® ´÷Ëß∫ÿ≠π’È®–¡’Õ“πÿ¿“扪¥÷ߥŸ¥ ‘Ëߥ’ Ê ¡“„Àâ ‡¡◊ËÕ®‘μ‰¡à‡»√â“À¡Õ߆ ÿ§μ‘‡ªìπ∑’ËÀ«—߉¥âé
 6. 6. ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ·Ààß‚≈° ‚Õ«“∑æ√–‡∂√– æ√–√“™ª√‘¬—μ‘ ÿ∏’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥§≈Õ߇°μÿç ‡√“∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â¡“∫«™æ√–„π‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“„π§√—Èßπ’È π—∫‰¥â«à“‡ªìπ»“ π∑“¬“∑∑’Ë®–√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ ◊∫μàÕ‰ª °“√¥”√ßμπÕ¬Ÿà„π‡æ» ¡≥– ‡ªìπæ√–°ÁμâÕߪؑ∫—μ‘¥’ ªØ‘∫—μ‘™Õ∫  ÿª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—μ‘¥’ §◊Õ æÕ„®‡≈’Ȭߙ’«‘μÕ¬à“߇√’¬∫ßà“¬μ“¡æ√–«‘π—¬ ∫‘≥±∫“쇪ìπ«—μ√ æÕ„®„π ‘Ëß∑’ˇ√“¡’Õ¬Ÿà §«∫§ÿ¡μ—«‡Õ߉¥â ‡√’¬°«à“æÕ„®„πªí®®—¬ Ù ∑’ˇ¢“π”¡“∂«“¬ Õÿ™ª–Ø‘ªπ‚π æ√–‡ªìπºŸªØ‘∫μμ√ß π—π§◊Õ μ√ßμàÕ∏√√¡«‘π¬ μ√ßμàÕÀ≈—°°“√ªØ‘∫μ‘ §«∫§ÿ¡ ÿ í â —‘ Ë — —μ—«‡Õß„Àâμ—ÈßÕ¬Ÿà„π»’≈ √—°…“°“¬ «“®“ ·≈–„®¢Õßμπ„Àâ –Õ“¥ „Àâ ß∫ „Àâ «à“ß ≠“¬–ª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—쑇æ◊ËÕ√Ÿâ∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕßÕÕ°®“°∑ÿ°¢å À≈’°‡√âπ®“° ‘Ë߉¡à¥’§”«à“  ‘߉¡à¥ππ À¡“¬∂÷ß Õ∫“¬¡ÿ¢ ‘ß™—«√⓬ æ√–æÿ∑∏‡®â“μ√— «à“‡ªìπ∑“߇ ◊Õ¡ ºŸ„¥‡¥‘πμ“¡∑“ßπ’È Ë ’ —È Ë Ë Ë âºŸâπ—ÈπμâÕ߇ ◊ËÕ¡  “¡’®‘ª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—μ‘ ¡§«√ ‡À¡“– ¡ ∂Ÿ°°“≈– ∂Ÿ°‡∑»– √Ÿâ®—°°“≈ √Ÿâ®—°‡«≈“¡’§«“¡ ”√«¡æÕ‡À¡“–·°à§«“¡‡ªìπ ¡≥ “√Ÿª æ√–‡√“ªØ‘∫—쑉¥âÕ¬à“ßπ’È°Á‰¥â™◊ËÕ«à“ ¥”√߉«â´÷Ëßæ√–∏√√¡«‘π¬·≈– —πμ‘∏√√¡ ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ —·Ààß‚≈° ‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑“ß„®¢Õߪ√–™“™π∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â ª√–°“»„À♓«‚≈°∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â√Ÿâ«à“»“ π“æÿ∑∏„πª√–‡∑»‰∑¬¬—߇®√‘≠√ÿà߇√◊ÕßÕ¬Ÿà ...π’È·À≈–‡ªìπ‡Àμÿ∑’Ë®–π”„Àâæ√–»“ π“¢Õ߇√“μ—Èß¡—ËπÕ¬ŸàμàÕ‰ª™—Ë«°“≈π“π À≈«ßæàÕ°Á¢ÕÕ”π«¬æ√„Àâ∑ÿ°∑à“π¡’§«“¡ ÿ¢„π‡æ» ¡≥– ¢ÕÕ”π«¬æ√ é °Õß∑ÿπÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠ √à«¡ π—∫ πÿ𠂧√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“
 7. 7. ๑๐เรื่องเดนเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโลมิงติใหม... นฟูศีลธรรมโลกแห การแผขยายและฟ
 8. 8. ความจริ ง ที่ ก ำลั ง ปรากฏในป จ จุ บั น นี้ ก็ คื อ ...วั น เวลาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต สู อ นาคตสังคมไทยซึ่งเปนสังคมเปดและมีการติดตอกับตางประเทศที่กำลังกาวตามความเจริญทางเทคโนโลยีก็ ยอ มมี ก ารปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงตามไปด ว ย ไม เ พี ย งแต ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสังคมเทานั้น แมแตทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยเฉพาะความยึดมั่นในการเขาวัดปฏิบัติธรรมเริ่มลดนอยลงไปอยางนาใจหาย
 9. 9. จากสิ่ ง ที่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ้ น ดั ง กล า ว ได มี ห มู ค ณะหลายองคกรเริ่มมองเห็นปญหา และตางหาวิธีการที่จะชวยกันแกไข และในหลากหลายคณะองคกรดังกลาวนั้นมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอธัมมชโย)ได มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะร ว มกั น ทุ ม เททั้ ง กำลั ง ทรั พ ยกำลังกาย กำลังสติปญญา ตลอดจนสรรพกำลังทุกรูปแบบ ที่ จ ะร ว มกั น ฟ น ฟู ใ ห สิ่ ง ดี ๆ กลั บ คื น มาสู สั ง คมไทยและสังคมโลก โดยไดริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ นับตั้งแตการปลูกฝงและสรางคานิยมในการเขาวัดปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย ดวยการรณรงคใหเยาวชนและประชาชนทั้ ง หลายไปร ว มประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมโดยมี ค ำขวั ญ ว า“ไปวัดทุกวันอาทิตย เพื่อสรางชีวิตใหมีคุณคา”
 10. 10. นอกจากนี้ ยังจัดบรรพชาอุปสมบทหมูนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเป น ประจำตลอดป จ นกระทั่ ง ป จ จุ บั น ต อ มาวั ด พระธรรมกายได รั บ ความไว ว างใจจากพระมหาเถรานุ เ ถระทั่ ว ประเทศ และไดรับความรวมมือจากคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร ในการจั ด บรรพชาอุ ป สมบทตามวั ด ต า ง ๆ ใน๗๖ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศไทย และขณะนี้กำลังดำเนินการโครงการอุปสมบทหมูเขาพรรษา๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกจังหวัดทั่วไทย
 11. 11. เป น สิ่ ง ที่ น า อั ศ จรรย เ ป น อย า งยิ่ งที่การบวชเขาพรรษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศในปนี้ มีกุลบุตรผูมีจิตศรัทธาสมัครเขารับการบรรพชาอุปสมบทมากกวาทุ ก ป ทำให ฤ ดู เ ข า พรรษาป นี้ มี ภ าพแห ง ความปลาบปลื้ ม ป ติ ห ลายเหตุ ก ารณนับตั้งแตการจัดกิจกรรมตัดปอยผม และแห น าคธรรมทายาทให เ ป น ที่ อ นุ โ มทนาแกผคนในจังหวัดตาง ๆ และยังมีการบรรพชา ูพรอมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาของวัดตาง ๆทั่วประเทศ และหลังจากกิจกรรมตาง ๆสำเร็ จ ลง ก็ เ ข า สู ขั้ น ตอนการอบรมทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ซึ่ ง นอกจากจะใหการอบรมดานหลักธรรม โดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมของการคณะสงฆไทยแลวยั ง เน น ให มี ก ารฝ ก จิ ต ด ว ยการทำสมาธิภาวนา และผลจากการอบรมอยางตอเนื่องทำให เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เรื่ อ งน าอนุโมทนาสาธุการ ดังเรื่องราวที่พระธรรม-ทายาทจากศู น ย อ บรมต า ง ๆ ได เ ล าประสบการณที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของตน
 12. 12. ผูมีชีวิตใหมในกายเดิม จากการปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งจริ ง จั ง คนเราเกิดมาทำไม หลังจากไดนงสมาธิตงแตวนแรก ั่ ั้ ัและตอเนื่อง ทำใหพระธรรมทายาทที่เขา ที่เขาโครงการ จากที่เริ่มนั่งไปฟุงไป คิดโนนคิดนี่อบรม เริ่มพบกับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ดังเชน ครั้นไดกำหนดบริกรรมนิมิตในกลางกาย ตอมาพระธรรมทายาทเชาวลิต ชวธมฺโม อายุ ๓๐ ป ไมนานก็ไดพบกับจุดเล็ก ๆ อยูในทอง มองไปก็เห็น ตั ว แทนพระธรรมทายาทจากศู น ย อ บรม เหมือนรูในอากาศ เมื่อมองไปนิ่ง ๆ ก็รูดวยใจวาวัดใหมบางคลา (เจริญธรรม) จ.ฉะเชิงเทรา เปนองคพระ ตอนนันรูสกโลง สบาย ไมปวด ไมเมือย ้ ึ ่ “แตกอนเคยใชชวตแบบคนไมมหลัก  ีิ ี เหมื อ นไม มี ตั ว ตน แขน ขา หายไปไหนก็ ไ ม รูและไมวาจะไขวควาไดอะไรมาก็ไมเคยพอ ใจนิ่งมาก สนใจแตพระ เราเปนพระ พระเปนเราต อ งหาใหม ไ ปเรื่ อ ย ๆ แถมยั ง กิ น เหล า อัศจรรยใจมากวา พระมาอยูในตัวไดอยางไร และเขาสังคม เที่ยวเตร็ดเตรไปวัน ๆ แตพอ ตั้งแตไดพบกับพระภายใน ก็มีแตความสบายใจเขาอบรมในโครงการนี้ทำใหไดชุบชีวิตใหม ขนาดลืมตาแลวก็ยังรูสึกวาทานอยูกับเราตลอดเวลาได ม าปรั บ ชี วิ ต ที่ เ คยเสี ย ศู น ย ใ ห ก ลั บ มา ทำใหคิดแตสิ่งที่ดี ๆ อยากทำแตความดี เหมือนใจมั่ น คง ได พ บหลั ก ของชี วิ ต และรู แ ล ว ว า ของเรามีหลักยึดที่แทจริง”
 13. 13. แมวิธีจะหลากหลายแตก็ไปไดบนทางเดียวกัน การฝกสมาธิในโครงการนี้ แมผูเขาอบรมจะเคยฝกการปฏิบัติมากอนหลายรูปแบบและหลายวิ ธี ก าร แต เ มื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง แล ว พบว า สามารถสอดคล อ งและดำเนิ น ไปไดอยางกลมกลืน อยางเชนพระธรรมทายาทบุญรักษ คุณธีโร อายุ ๓๖ ป ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนยอบรมวัดหนาเกตุ จ.ปตตานี เลาวา “ตอนอายุ ๒๐ ป เคยฝกนั่งสมาธิแบบมโนมยิทธิและเพงกสิณไฟ และยังสามารถรักษาศีล ๕ไดบริสุทธิ์ ฝกนั่งสมาธิอยางตอเนื่องไดถึง ๔ ป จิตใจสงบเปนสมาธิมาก แตพองานมากขึ้นก็เริ่มหางจากการนัง จนเวลาผานไป ๑๐ กวาป จึงไดมาบวชและเริมนังสมาธิอยางจริงจังอีกครังในโครงการนี้ ่ ่ ่ ้ในชวงแรกที่เขาโครงการ ยังนั่งสมาธิตามแบบเดิมที่เคยฝกมา คือ กำหนดลมหายใจ ใหลมไหลเขาออกตามฐานของกาย และภาวนาพุทโธ ขณะนั่งภาวนาแบบเดิมก็เริ่มคิดวามันนาจะมีอะไรที่มากกวาความสงบ จึงเปลี่ยนมาทำตามที่หลวงพอสอน คือ ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เอาใจมาไวที่ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ อัศจรรยมาก เพราะใจนิ่งเร็วขึ้น สงบงายขึ้น สามารถเขาถึงความสบายได อ ย า งง า ย ๆ ถ า ใจยั ง ไม ส งบ ก็ จ ะพิ จ ารณามู ล กรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทั น ตา ตโจทวนไปทวนมา แลวจึงภาวนา “สัมมา อะระหัง” ประมาณ ๒-๓ นาที รางกายก็เริ่มเบา ใจขยายไดเมื่อทำใจเบา ๆ ไปเรื่อย ๆ โดยไมคิดอะไร อยู ๆ ก็มีดวงแกวโปรงใส ในขณะที่เอาใจจรดอยูกับดวงแกว ก็เห็นพระแกวใสลอยอยูสูงมาก คอย ๆ เอาจิตไปจับเบา ๆ นอมทานมาเบา ๆ มาวางไวตรงหนาตัก แลวทานก็เขามานั่งสมาธิอยูในตัว เปนพระแกวใส ...ตอนนี้ไมวาจะนั่ง นอน ยืน หรือเดินจะพยายามจรดใจนิ่ง ๆ ไวที่องคพระ และเพียงแคระลึกถึงทาน ก็จะเห็นทานได”
 14. 14. หนึ่งตอสิบสำเร็จไดดวยใจเรา สิงทีเ่ ปนจุดเดนของชาวพุทธอยางหนึง ่ ่ก็คอ เมือพบกับสิงทีดงามในพระธรรมคำสอน ื ่ ่ ่ีแลว ก็มักอยากจะเผื่อแผและเชิญชวนผูคนที่ รั ก ทั้ ง หลายให ไ ด เ ข า มาร ว มปฏิ บั ติ แ ละสัมผัสกับความดีงามนันดวยกัน ซึงเปนทีหวังวา ้ ่ ่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการบวชพระเขาพรรษาป นี้ แ ล ว ก็ จ ะมี โ ครงการบวชเช น นี้ อี ก ในพรรษาหนา ซึงพระธรรมทายาทไดมสญญาใจ ่ ีักับพระเดชพระคุณหลวงพอและพระอาจารยประจำโครงการวา จะไปทำหนาทีกลยาณมิตร ่ัและเป น ผู น ำบุ ญ เชิ ญ ชวนชายไทยผู โ ชคดีใหเขามารวมบวชในโครงการนี้ อยางนอย๑ : ๑๐ คน
 15. 15. โครงการบวชนี้...บอกอะไรไวบางอยาง ขณะที่ มี ก ารอบรมและปฏิ บั ติ ธ รรมของ พระพุ ท ธธรรมอั น บริ สุ ท ธิ์ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้พระธรรมทายาทตามศูนยตาง ๆ ผูที่อยูนอกศูนย กำลังบอกวา สันติสุขของโลก ความสงบอบรม ไมวาจะเปนอุบาสก อุบาสิกา หรือผูมีบุญ ของสั ง คม และความรุ ง เรื อ งอั น เกิ ด จากทั้งหลาย ตางก็รวมมือรวมใจกันจัดกิจกรรมตาง ๆ การพัฒนาทั้งหลาย หาใชเกิดจากวิทยาการเพื่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ด ว ยความป ติ ศ รั ท ธาต อ และความเจริญทางดานวัตถุอยางเดียวไมโครงการบวชทีกำลังดำเนินอยู บางแหงก็เชิญชวนกันไป ่ แตกลับมีจุดเริ่มตนจากความเจริญทางดานถวายภัตตาหารพระ บางแหงก็นมนตพระไปบิณฑบาต ิ จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยศรัทธาอันกอปรดวยบางแห ง ก็ ร ว มกั น ถวายยา ซึ่ ง กล า วได ว า ขณะนี้ ปญญา ที่นอกจากจะยังประโยชนแกตนเองความสุข ความสงบรมเย็น กำลังแผขยายและรุกเงียบ แลว ยังพรอมที่จะเปนผูใหแกชาวโลก ที่จะไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ดวยกระแสแหง กาวมาสูเสนทางแหงสันติสุขที่แทจริงนี้ดวย
 16. 16. ทาน...ศีล...ภาวนาคือ ทางมาแหงบุญ เราทั้งหลายยอมตระหนักดีวา พระพุทธศาสนาที่ปู ยา ตา ยาย สืบทอดมาจนถึงยุคนี้ กำลังอยูในภาวะที่ตองการการทำนุบำรุงและสนับสนุนใหมีการสืบทอดพระธรรมคำสอนใหเจริญรุงเรืองยั่งยืนนานตอไป การไดเกิดเปนมนุษย ไดพบพระพุทธศาสนา พรอมทั้งมีโอกาสไดประพฤติปฏิบัติธรรมและมีสวนในการสืบทอดศาสนธรรมอันล้ำคาในครั้งนี้ จึงเปนโชคดีที่เราทั้งหลายผูมีกุศลศรัทธาจั ก ได อ ริ ย ทรั พ ย เ พื่ อ สั่ ง สมบุ ญ บารมี ให มี ชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ค า ทั้ ง ในภพชาติ นี้ ภพชาติ เ บื้ อ งหน าตราบกระทั่งเขาสูพระนิพพาน เพราะจากปรากฏการณครั้งสำคัญแหงพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ได ก ลายเป น สิ่ ง เตื อ นใจให พ วกเราตระหนั ก ว า บั ด นี้ พุ ท ธบุ ต รผู เ ป น ศาสนทายาทแหงพระบรมศาสดาไดบังเกิดขึ้นแลว ปฏิคาหกหรือผูเปนเนื้อนาบุญอันอุดมกำลังรอเราทั้งหลายอยูเราผูเปนทายกจึงควรจะไปรวมกันตักตวงบุญจากนาบุญอันพิสุทธิ์เชนนี้ ดวยการทำทาน เชน ตักบาตรถวายภัตตาหาร ยารักษาโรค ผาสบงจีวร ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ที่เหมาะสมแกสมณบริโภคซึ่งจะเปนโชคดีของเราที่จะไดบุญใหญกับทาน ดังที่ในพระไตรปฎก กลาวไววา
 17. 17. “พระสงฆนี้ กวางขวาง ใหญโต หาประมาณมิได ดุจมหาสมุทร เปนผูประเสริฐสุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูแกลวกลาในหมูนรชน เปนผูประกาศธรรมยังโลกใหสวาง ชนเหลาใดใหทานอุทิศสงฆ ชนเหลานั้นชื่อวา ใหดีแลว บูชาดีแลว บวงสรวงดีแลว ทักษิณาที่ตั้งไวแลวในสงฆนั้น มีผลมาก อันพระพุทธเจาทรงสรรเสริญ” (อภิ.กถา. ๓๗/๕๘๘) ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาจะยืนยงคงมั่นขึ้ น อยู กั บ พุ ท ธบริ ษั ท ๔ ซึ่ ง ได แ ก พ ระภิ ก ษุ สามเณรอุบาสก อุบาสิกา ไดทำหนาที่ของตนอยางสมบูรณ ซึ่งนอกจากจะไดถวายทานแลว แมหากมีเวลา ก็ควรจะตองเขาไปรวมปฏิบตธรรม ทังการรักษาศีล เชน ในวันธรรมดา ัิ ้
 18. 18. อาจจะถื อ ศี ล ๕ ครั้ น ถึ ง วั น พระอาจจะถื อ ศี ล ๘ให เ ป น วั น พิ เ ศษสำหรั บ การเป น นั ก สร า งบารมีที่ไดชื่อวาเปนผูใกลชิดพระรัตนตรัย ขณะเดียวกันเราก็จะไมลมทีจะทำสมาธิเจริญภาวนา เพือยังใจของเรา ื ่ ่ใหสงบรมเย็น ดังพระพุทธธรรมคำสอนวา ละเวนความชั่ว ทำแตความดี และทำใจของตนใหผองใส ดังนัน การจัดกิจกรรมของโครงการบวชพระ ้เขาพรรษานับแสนรูปครั้งนี้ จึงเปนมิติใหมแหงการเผยแผและฟนฟูพระพุทธศาสนา เปนสิ่งแสดงถึงความสามัคคี และความเปนปกแผนของพุทธบริษท ๔ ัทีจะรวมมือกันจรรโลงพระพุทธศาสนาใหเจริญกาวหนา ่เพื่อสืบทอดพระพุทธธรรมคำสอนไปสูอนุชนรุนหลังใหไดพบกับแสงสวางแหงการดำเนินชีวิตบนเสนทางอันประเสริฐที่แทจริง
 19. 19. Ú¯μ—°∫“μ√æ√–≈â“π√Ÿª‡√◊ËÕß : Õ—≠™≈’ ‡√◊Õß®‘μ μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ »√—∑∏“¥ÿ® “¬Ωπ
 20. 20. π÷°¬âÕπ‰ªμ—Èß·μà ¡—¬æÿ∑∏°“≈ æ√–æÿ∑∏»“ π“¥”√ß ◊∫μàÕ¡“‰¥â®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È ‡æ√“– “¬∏“√·Ààß»√—∑∏“Õ—π™ÿ¡‡¬Áπ¢Õ߇À≈à“æÿ∑∏»“ π‘°™π à∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’ËÀ≈—Ëß√‘π≈ß„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ §Õ¬∫”√ÿßÀ≈àÕ‡≈’Ȭßæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ ºŸ‡â ªìπ»“ π∑“¬“∑„À⇮√‘≠√ÿ߇√◊Õß„πæ√–æÿ∑∏»“ π“¥â«¬ªí®®—¬ Ù àÕÿª∂—¡¿å∫”√ÿß„Àâ∑à“π¡’°”≈—ß°“¬°”≈—ß„®„π°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·≈–‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ°‰ª ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠Õ—πª√–‡ √‘∞„Àâ°—∫™“«‚≈° π—∫‡ªì𧫓¡‚™§¥’∑‚’Ë §√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿ∫“π àâ∑—Ë«‰∑¬ ‰¥â∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¥”√‘¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï´÷߉¥â¥”‡π‘π°“√¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊Õß®πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ¥—ßπ—π ‡æ◊Õæ≈‘°øóπ Ë Ë È Ë ô§◊π°√–· »√—∑∏“™“«æÿ∑∏∑’‡Ë §¬‡À’¬«‡©“ „Àâ°≈—∫™ÿ¡™◊π‡∫‘°∫“π¥—߇¥‘¡¥â«¬ Ë à Ë°√–· ∏√√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï®÷ß¡’¥”√‘„À⢬“¬‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ‡ªìπμ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª  √â“ߪ√“°Ø°“√≥å„π°“√∑”§«“¡¥’Õππà“ª≈◊¡ªïμ¬ß¢÷π ¥—ß‡™àπ ¿“æß“πμ—°∫“μ√ — È ‘ ‘Ë Èæ√–°«à“æ—π√Ÿª∑’Ë®—¥¢÷Èπ„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë
 21. 21. μ—°∫“μ√æ√– Û,ı √Ÿª ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úı °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ ‰¥â 8 ¡’æ‘∏’μ—°∫“μ√¥Õ°‰¡â·≈–¢â“« “√Õ“À“√·Àâß·¥à ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ æ√–¿‘°…ÿ ß¶å Û,ı √Ÿª¢÷π ≥ ∂ππÀπâ“æ√–¡≥±ª È «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑√“™«√¡À“«‘À“√ Õ.æ√–æÿ∑∏∫“∑ ®. √–∫ÿ√’ ‚¥¬¡’æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–∏√√¡ªîÆ° ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑œ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“° ¥√.™‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡√μπ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‘— È È ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  π“¬∂“«√ æ√À¡¡’™—¬ ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡ªìπºŸâ·∑π°≈à“«√“¬ß“π ¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– °“√μ—°∫“μ√§√—Èßπ’Ȭ—߇ªìπ°“√μ—°∫“μ√©≈Õßæ√–¿‘°…ÿ∫«™„À¡à∑ÿ°√Ÿª„π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ∑’ˉ¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà √ÿàπ‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ‡ªìπÕ¬à“ߥ’®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–∏√√¡ªîÆ° ∑à“π‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑√“™«√¡À“«‘À“√ §≥– ß¶å„π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ °√¡∑À“√¡â“∑’Ë Ù √—°…“æ√–Õß§å °√¡∑À“√¡â“∑’Ë ı √—°…“æ√–Õߧå°√¡∑À“√¡â“®—ßÀ«—¥∑À“√∫° √–∫ÿ√’ ∫√‘…—∑‡Õ°™π·≈–‚√߇√’¬πμà“ß Ê V-Peace Õߧå°√Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈° «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 22. 22. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ‰¥â¡’æ‘∏’ Ò,ÒÒÒ √Ÿªμ—°∫“μ√æ√– Ò,ÒÒÒ √Ÿª ≥ ≈“πÕ‡π°ª√– ß§å 8¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ «‘∑¬“‡¢μæ√–√“™«—ß π“¡ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡®—π∑√å ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–√“™√—μπ¡ÿπ’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°º».¥√.∫ÿ»√“°√≥å ¡À“‚¬∏’ ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’ ΩÉ“¬°‘®°“√π—°»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– §«“¡ ”‡√Á®„π§√—Èßπ’È ‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®ßÀ«—¥π§√ª∞¡·≈–®—ßÀ«—¥„°≈⇧’¬ß §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π∑ÿ°∑à“π »Ÿπ¬å°≈¬“≥¡‘μ√ — —®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ ”π÷°√—°∫â“π‡°‘¥  ‚¡ √‚√μ“√’Ëπ§√ª∞¡ ∫√‘…—∑‡π‡®Õ√å°‘ø ∫√‘…—∑™“μ√“¡◊Õ ∫√‘…—∑∑‘æ¬å “¬™≈ ∫√‘…—∑ ·≈π¥å ·Õπ¥å ‡Œâ“ å ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ ‚Œ¡ ‚ª√¥—° å ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ™¡√¡ ¡“∏‘‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ »‘…¬å‡°à“™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ Õߧå°√¿“§‡Õ°™π ∫√‘…∑ Àâ“ß√â“π æàէ⓪√–™“™π®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ V-Peace Õߧå°√ —Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈°  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—Èß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 23. 23. μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª 8 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÙ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ æ‘∏’μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ≥ ∂ππ°Õ∫°ÿ≈Õÿ∑‘» Û ‡∑»∫“≈μ”∫≈§≈Õß·ß– Õ. –‡¥“ ®. ß¢≈“ ‚¥¬ ‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥– ¿“§ Ò¯ ¡“‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘ ®“°π“ß«‘®‘μ√≈—°…≥å ¡ÿ ‘°√“…Æ√å 𓬰Õߧ尓√ ∫√‘À“√ à«πμ”∫≈æ—ß≈“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  °—≈œ«√æ√√≥ π‘√π¥√å ¢ ‡ªìπºŸ·∑ππ”°≈à“«§”· ¥ß — ÿ â μπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊Õ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏ Ë Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®ßÀ«—¥ ß¢≈“ ®—ßÀ«—¥ È È — — ß¢≈“ ‡∑»∫“≈μ”∫≈§≈Õß·ß– ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß –‡¥“ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈æ—ß≈“ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈∑à“‚æ∏‘Ï Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈‡¢“¡’‡°’¬√μ‘  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√§≈Õß·ß– »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√ –‡¥“·°â«»Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√À“¥„À≠à  ¡“§¡ à߇ √‘¡»’≈∏√√¡¿“§„μâ ™¡√¡∫â“π ’¢“« ™¡√¡„®„  ß¢≈“ ∑À“√°Õß∫‘π ıˆ ®“°Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à π—°‡√’¬π V-Star ‚√߇√’¬π¢√√§å™—¬°—¡æ≈“ππ∑åÕπÿ √≥å π—°»÷°…“«‘™“∑À“√‚√߇√’¬π¢√√§å™—¬°—¡æ≈“ππ∑åÕπÿ √≥å π—°‡√’¬π∫â“π¬“߇°“– ‚√߇√’¬π àÕß· ß«‘∑¬“ Õ“ “ ¡—§√ªÑÕß°—π¿—¬æ≈‡√◊Õπ μ”√«®®√“®√ ∂“π’§≈Õß·ß– V-Peace Õߧå°√Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈° «—¥æ√–∏√√¡°“¬·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 24. 24. ๓๔เรื่องจากปกเรื่อง : กองบรรณาธิการ รูคุณทาน แทนคุณทาน ประกาศคุณทาน ดวยกตัญูกตเวทิตา กฐินบูชาธรรม
 25. 25. แสงโชตนาการ...ที่สองสวางจากคบเพลิง ตลอดเวลาของการสรางวัดพระธรรมกายนั บ ร อ ย นั บ พั น ดวง ยั ง เที ย บค า ไม ไ ด กั บ ความ คุ ณ ยายอาจารย ท า นจะคอยแนะนำพร่ ำ สอนสวางแหงดวงอาทิตยยามเที่ยงวันในคิมหันตฤดู ใหศิษยทุกคนตั้งมั่นอยูในเสนทางธรรม ทานคอยที่ ไ ร เ มฆหมอกฉั น ใด ภารกิ จ อั น ยิ่ ง ใหญ ข อง ประคั บ ประคอง ชี้ แ นะแนวทางการสร า งบุ ญ“ครู อ าจารย ” ผู ท ำหน า ที่ ม อบแสงสว า งแห ง อยูเสมอ โดยมุงเนนใหทุกคนรูจักรักษาระเบียบดวงปญญาแกเหลาศิษยทั้งหลาย ก็ทรงคุณอเนก วินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมอนันตอยางจะนับประมาณมิไดฉันนั้น เปนชีวิตจิตใจ เฉกเชนในยามนี้ แมดวงประทีปธรรม คือ จนอาจกลาวไดวา วัดพระธรรมกายในวันนี้พระมงคลเทพมุนี หลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ไดชื่อวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในประเทศ มีคนมายอดมหาปู ช นี ย าจารย ผู ค น พบวิ ช ชาธรรมกาย ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมมากที่ สุ ด ในโลก ล ว นมีจะได ล าลั บ ดั บ แสงลง ผู สื บ สานมโนปณิ ธ าน คุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูงตอมา คือ คุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร เปนผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จทุกอยางทุกประการขนนกยูง ศิษยเอกผูเปน “หนึ่งไมมีสอง” ยังยึดมั่น ใหเราทุกคนไดจดจารึกไวในดวงใจวาต อ คำสั่ ง ของครู บ าอาจารย ที่ มิ ใ ห ท อดทิ้ ง การ “ถาไมมีคุณยาย ก็ไมมีหลวงพอ ถาไมมีสอนธรรมะ หลวงพอ ก็ไมมีวัดพระธรรมกาย” จนกระทั่ ง ได ม าพบกั บ หมู ค ณะที่ มี ห น า ที่ ดวยความกตัญูกตเวทีที่มีอยูอยางเปยมลนสื บ สานงานครู อ ย า งยิ่ ง ใหญ ใ นเวลาต อ มา แม ตอครูบาอาจารย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอคุณยายอาจารยทานจะไมรูหนังสือ แตไดอาศัย ธัมมชโย) จึงมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่สติปญญาจากการเขาถึงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้ง จะสืบสานงานทุกอยางที่คุณยายอาจารยตั้งใจไวมาใชในการอบรมสั่งสอนลูกศิษยรุนแลวรุนเลา จน ใหสำเร็จลุลวง ไมวาจะเปนการหลอรูปเหมือนท า นมี ลู ก ศิ ษ ย ผู เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาเป น จำนวนมาก หลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ดวยทองคำ เพื่อหนึ่งในนั้น คือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอ ประดิษฐานไวภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีธั ม มชโย) ของพวกเราทุ ก คน ท า นได ร วบรวม ให ม หาชนได ก ราบไหว บู ช า และการสถาปนาหมูคณะที่ตั้งใจอุทิศชีวิตใหกับพระศาสนา เพื่อมา มหาธรรมกายเจดียใหเสร็จโดยเร็วพลัน เพราะบุกเบิกสรางสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ ทองทุงนา อยากจะใหคุณยายอาจารยไดเห็นกอนที่ทานจะรังสิต แหงตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ละสังขาร และเหนือสิ่งอื่นใด ยังไดแสดงออกซึ่งจังหวัดปทุมธานี และไดบังเกิด “วัดพระธรรมกาย” ความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารยอยางยิ่งใหญใหเราไดมาประพฤติปฏิบัติธรรมในปจจุบัน
 26. 26. ในงานพิ ธี จุ ด ไฟแก ว สลายร า งคุ ณ ยายอาจารย มหานุสรณแดคุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกามหารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร ขนนกยู ง ซึ่ ง เหล า จันทร ขนนกยูง อาคารหลังนี้จะเปนศูนยกลางการพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนเหลาศิษยานุศิษย เผยแผพระพุทธศาสนาระดับโลกในทุก ๆ ดานทั้งภายในและตางประเทศตางเดินทางมารวมงาน ไดแกนับแสนคน เปนศูนยกลางงานฟนฟูศีลธรรมโลก จากนั้ น พระเดชพระคุ ณ หลวงพ อ ได ตลอดเวลาที่ผานมา วัดพระธรรมกายไดปรารภเหตุการสรางมหากุศล เพื่อนอมบูชาธรรม อบรมศี ล ธรรมให แ ก นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแด คุ ณ ยายอาจารย อ ย า งตลอดต อ เนื่ อ ง เช น รวมทั้งบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนการถวายมหาสังฆทานแดคณะสงฆทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผานโครงการตาง ๆหลายหมื่ น รู ป การทอดกฐิ น บู ช าธรรมคุ ณ ยาย อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาททั้งชายและหญิงเปนประจำทุกป ซึ่งไดยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาตั้งแต โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ทั้งพระภิกษุสมัยที่คุณยายอาจารยยังอยู และสามเณร โครงการเด็กดี V-Star ผูนำฟนฟู โดยเฉพาะอยางยิ่งในปพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ ศีลธรรมโลก ฯลฯ และในป พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๓การทอดกฐินคุณยายไดเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ให วัดพระธรรมกายยังไดจัดโครงการอุปสมบทหมูลูกหลานคุณยายไดปลื้มปติใจกันทั่วโลก นั่นคือ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ขึ้นเปนจำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารยฯ วาระครบรอบ โครงการบวชอุบาสิกาแกว ๑๐๐,๐๐๐ คน และ๑๐๑ ป ๕๐๐,๐๐๐ คน และในวั น ที่ ๑๖-๒๙ ธั น วาคม สำหรับ “อาคาร ๑๐๐ ป คุณยายอาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ จะจัดโครงการบวชอุบาสิกาแกวมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง” เปนอาคารที่ อีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งตลอดเวลา ๔๐ ป ที่ผานพระราชภาวนาวิ สุ ท ธิ์ ด ำริ ใ ห ส ร า งขึ้ น เพื่ อ เป น มา วั ด พระธรรมกายได อ บรมศี ล ธรรมให แ ก
 27. 27. มหาชนไปแล ว หลายล า นคน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ฟ น ฟู นั บ ตั้ ง แต ขุ ด ดิ น ก อ นแรกในวั น บุ ก เบิ กศีลธรรมใหกลับคืนมาสูโลกของเรา สรางวัดพระธรรมกายจนมาถึงวันนี้ เปนเวลานานเปนศูนยกลางการบริหารงานเผยแผ กวา ๔๐ ปแลว จึงนับเปนเวลาอันเหมาะสมที่จะพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก สรางสำนักงานถาวรขนาดใหญใหเพียงพอตอการ อาคารหลังนี้จะเปนสถานที่ที่มีพระภิกษุ ขยายงานเผยแผพระพุทธศาสนาที่รุดหนาไปอยางและชาวพุทธจากทั่วโลกมารวมกันเผยแผธรรมะ ก า วกระโดด และเพื่ อ น อ มบู ช าธรรมแด ย อดไปสู ม หาชนในประเทศต า ง ๆ ซึ่ ง นอกจาก มหาปูชนียาจารยผูสืบสายธรรมจะทำใหพระพุทธศาสนามั่นคงเปนปกแผนมาก ทุกภาพแหงความดีงามไดพิสูจนใหเห็นขึ้นแลว พุทธบุตรจากทั่วโลกยังจะไดแลกเปลี่ยน ถึ ง ปณิ ธ านอั น แน ว แน ข องพระราชภาวนาวิ สุ ท ธิ์ความรูซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำใหเกิดความเขาใจ หลวงพ อ ธั ม มชโย ที่ ทุ ม เททั้ ง ชี วิ ต และจิ ต ใจกั น และสมั ค รสมานสามั ค คี กั น ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่ อ ตอบแทนพระคุ ณ อั น หาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด ข องจะเปนการเชื่อมสายสัมพันธกับองคกรพุทธจาก คุณยายอาจารยทั่ ว โลก ซึ่ ง จะช ว ยสร า งเอกภาพให เ กิ ด ขึ้ น แก และเพื่อใหภาพการสรางบารมีอันยิ่งใหญพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี ในครั้งนี้ เปนภาพแหงความภาคภูมิใจวาเราไดเปนศูนยรวมงานวิชาการ “ทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อครูอาจารยที่เรารักและเคารพทางพระพุทธศาสนาของโลก บูชามากที่สุด” ขอใหเรามารวมกันสถาปนาอาคาร วัดพระธรรมกายจะเชิญนักวิชาการระดับ ๑๐๐ ป คุณยายอาจารยฯ ใหเปนภาพมหากุศลโลกมาทำงานรวมกันที่อาคารหลังนี้ เพื่อตรวจ ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร ป ระทั บ ไว ใ นกลางดวงบุ ญชำระพระไตรปฎก และคัมภีรเกา ๆ ทุกนิกาย อันสวางไสวของยอดนักสรางบารมีทุกคน ที่นึกถึงจากทั่วโลก ที่เก็บไวในที่ตาง ๆ เชน ในเปลือกไม ครั้งใด ปลื้มใจทุกครั้ง ตราบกระทั่งในใบลาน ในแผนหิน ฯลฯ เพื่อจัดทำพระไตร- ถึงที่สุดแหงธรรมป ฎ กที่ มี เ นื้ อ หาสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด แล ว แปลเป นภาษาต า ง ๆ เพื่ อ ให ค นทั่ ว โลกสามารถศึ ก ษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสะดวกมากขึ้นเปนสถานที่เรียนพระปริยัติธรรม อาคารหลั ง นี้ จ ะเป น ที่ ร องรั บ การศึ ก ษาพระบาลีและนักธรรมของพระภิกษุและสามเณรที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น การมีอาคารเรียนและระบบโสตทั ศ นู ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ทั น สมั ยครบครัน จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสราง“ครูสอนศีลธรรมของชาวโลก” เพื่อเปนกำลังหลักในการเผยแผและสืบทอดอายุพระศาสนาสืบไป
 28. 28. Ù∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : Õÿ∫≈‡¢’¬« ˆ ∫ÿ≠„À≠à ¡À“°ÿ»≈ «—π ¡“∏‘‚≈° ‚™§¥’Õ—π¡À“»“≈¢Õß™“«‚≈° ∑’ˉ¥â¡’‚Õ°“ æ∫· ß «à“ßπ”∑“ß™’«‘μ §◊Õ Õߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“-  —¡æÿ∑∏‡®â“ ∑”„Àâ«—ππ’ȇªìπ«—π¥’∑’Ë ÿ¥«—πÀπ÷Ëß„π™’«‘μ¢Õßπ—° √â“ß∫“√¡’∑ÿ°§π ∑’ˉ¥â ≈–‡«≈“Õ—π¡’§à“ ¡“· «ßÀ“Àπ∑“ß “¬°≈“ß Àπ∑“ß·Ààß —πμ‘¿“æ∑’Ë™π∑—Ë«‚≈°· «ßÀ“ ‡æ√“–μà“߇ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß °“√∑”∫ÿ≠„À≠à√à«¡°—π‡ªìπÀ¡Ÿà§≥– „π«—π∑’Ë —ߧ¡‚≈°¢“¥·§≈πºŸâπ”„π°“√ √â“ߧ«“¡¥’ ¢“¥·§≈π¬Õ¥ °—≈¬“≥¡‘μ√∑’Ë®–§Õ¬™’È·π–Àπ∑“ß™’«‘μ∑’Ë∂Ÿ°μâÕߥ’ß“¡
 29. 29. ‡æ√“–À“°‡ª√’¬∫°—≈¬“≥¡‘μ√‡ªìπ¿“æ«“¥§ß‡ªìπ‡ ¡◊Õπ¿“æ„πÕÿ¥¡§μ‘¢Õß®‘μ√°√ ∑’‰¡àÕ“® ◊Õ Ë ËÕÕ°¡“¥â«¬ª≈“¬æŸ°π·≈– ’ πÕ—π«‘®μ√ À“°‡ª√’¬∫ à— — ‘‡ªìπ°«’πæπ∏å §ß‰¡à¡§μ°«’§π„¥  “¡“√∂∑’®–Õ¥„® ‘ ’’ Ë𔉪„ à∑à«ß∑”πÕߢÕß∫∑‡æ≈ßÕ—π‰æ‡√“– „ÀâºàÕπ§≈“¬§«“¡∑ÿ°¢å„¥ πÕ°‡ ’¬®“°§«“¡∑ÿ¡‡∑‡ ’¬ ≈– à∑’ˇ°‘¥®“° Ú ¡◊Õ ·≈– Ò À—«„®¢Õß™“«æÿ∑∏ ´÷ËßÀ≈Õ¡√«¡‡ªìπÀπ÷߇¥’¬«°—π ‡À¡◊Õπ¥«ßμ–«—π∑’¡¥«ß Ë Ë’‡¥’¬« ®÷ß “¡“√∂ √â“ß¿“æª√–«—μ‘»“ μ√å·Ààß°“√ √â“ߧ«“¡¥’‡™àππ’„Àâ∫߇°‘¥¢÷π‰¥â π—π§◊Õ ˆ ∫ÿ≠„À≠à È — È Ë‡π◊ËÕß„π«—π ¡“∏‘‚≈° (ˆ  ‘ßÀ“§¡) ´÷Ëß®—¥¢÷Èπ„π«—πÕ“∑‘μ¬å∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ≥  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ Ò æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– æ‘∏’°√√¡„π«—ππ’È ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬°“√ «¥¡πμ凮√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“ °≈—Ëπ„®„Àâ„   –Õ“¥∫√‘ ÿ∑∏‘χæ◊ËÕ√Õß√—∫∫ÿ≠„À≠à„π«—π ¡“∏‘‚≈°π’È ®“°π—Èπ®÷ߪ√–°Õ∫æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– ´÷Ë߉¥â∂◊ժؑ∫—쑇ªìπ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“¬“«π“π°«à“ Ù ªï·≈â«‚¥¬®—¥¢÷Èπ∑ÿ°«—πÕ“∑‘μ¬åμâπ‡¥◊Õπ ..∂◊Õ‡ªìπ∫ÿ≠„À≠à∑’Ë¡’Õ“π‘ ß å®–π—∫ª√–¡“≥¡‘‰¥â
 30. 30. √–¥—∫‚≈° ªï∑’Ë ÚÛ À≈—ß®“°∑’ “∏ÿ™πºŸ¡∫≠√à«¡°—π°≈à“«§”∂«“¬ Ë â’ÿ Úæ‘∏’¡ÿ∑‘μ“ —°°“√–æ√–¿‘°…ÿ- “¡‡≥√ ¿—μμ“À“√‡ªìπ —߶∑“π·¥à§≥– ß¶å∑«ª√–‡∑»·≈– —Ë ™à«¬°—πª√–‡§π¿—μμ“À“√¥â«¬§«“¡ªïμ‘„® Õ‘Ë¡∫ÿ≠ °—π∂â«πÀπâ“ „π™à«ß∫à“¬°Á‡ªìπ‡«≈“ ”§—≠∑’Ëæ«°‡√“ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ∑ÿ°§π√Õ§Õ¬ π—π§◊Õ æ‘∏¡∑μ“ —°°“√–·¥àæ√–¿‘°…ÿ Ë ’ÿ‘  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ´÷Ëߪïπ¡’’È ºŸâ Õ∫‰¥â®“° ”π—°‡√’¬π∑—Ë«ª√–‡∑» ®”π«π ÙÛ √Ÿª
 31. 31. «—¥√“™‚Õ√ “√“¡ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√¡Õ∫æ—¥√Õß ·≈–ºâ“‰μ√·¥àæ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠- ∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ´÷Ëß∑à“π‰¥â‡¡μμ“„Àâ‚Õ«“∑Õ¬à“ß πà“ª√–∑—∫„® æ‘∏’¡ÿ∑‘μ“ —°°“√–æ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫ ‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π’È «—¥æ√–∏√√¡°“¬‰¥â ®—¥Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπª√–®”∑ÿ°ªï‰¡à‡§¬¢“¥ π—∫ μ—Èß·μàªïæÿ∑∏»—°√“™ ÚıÛÒ ‡ªìπμâπ¡“ ·≈–„πªïπ’È π—∫‡ªìπ§√—ß∑’Ë ÚÛ ·Ààߧ«“¡¿“§¿Ÿ¡„® ∑—ßπ’È ‡π◊Õß®“° È ‘ È Ë Û æ‘∏’¡Õ∫‚≈à‡°’¬√쑬»·≈–∑ÿπ°“√»÷°…“ æ√–√“™¿“«π“«‘ ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ‡®â“Õ“«“  ÿ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ∑à“π‡≈Á߇ÀÁπ«à“„π°“√∏”√ß√—°…“ ‰«â´÷Ëß»“ π∏√√¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–∫√¡»“ ¥“ ·¥à ”π—°‡√’¬π∫“≈’¥’‡¥àπ∑—Ë«ª√–‡∑» μ≈Õ¥®π°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ° °«à“ ˜ ªï ·Ààß°“√ π—∫ πÿπ·≈–¡Õ∫∑ÿπ°“√ ‰ª ®”‡ªìπÕ¬à“߬‘ß∑’æ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ®–μâÕß»÷°…“ Ë Ë»÷°…“„Àâ°—∫ ”π—°‡√’¬π∫“≈’¥’‡¥àπ∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬ „À⡧«“¡√Ÿ§«“¡‡¢â“„®∑’∂°μâÕß·¡à𬔄πæ√–∏√√¡- ’ â ËŸß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥ «‘π—¬Õ¬à“ß∂àÕß·∑âæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»“®“√¬å °√√¡°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâæÿ∑∏»“ π‘°™π∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â‡ÀÁπ‡®â“§≥–¿“§ ˜ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥ §ÿ≥§à“·≈–„À⧫“¡ ”§—≠·°à°“√§≥– ß¶å ‚¥¬‡©æ“–æ√–∏√√¡°‘μμ‘«ß»å (ª.∏. ˘, √“™∫—≥±‘μ) ‡®â“Õ“«“  ¥â“π°“√»÷°…“æ√–ª√‘¬μ∏√√¡ Õ—π¡’º≈μàÕ°“√ ◊∫μàÕ —‘
 32. 32. Õ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“·≈–°“√‡º¬·ºàÀ≈—°∏√√¡§” Õπ„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ°‰ª ´÷߇ªìπ∑’∑√“∫°—π¥’«“ °“√ ”‡√Á® Ë Ë à°“√»÷°…“¥â“πª√‘¬—μ‘∏√√¡√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ §◊Õ ‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’ˉ¥â¡“‚¥¬¬“° ·μà°“√®–√—°…“ ∂“π–·Ààߧ«“¡‡ªìπ ¡≥– ºŸâ¡ÿàߥ”√߇º¬·ºàæ√– —∑∏√√¡„À⬗Ë߬◊ππ“π ◊∫‰ª‡ªìπ»‘√‘ «— ¥‘Ï·°à —߶¡≥±≈π—Èπ ..π—∫‡ªìπ ‘Ëß∑’ˬ“°¬‘Ëß°«à“ ®“°π—È𠇪ìπ°“√√—∫øíß ÿπ∑√æ®πå√–¥—∫‚≈°·≈–°“√‡ªî¥„®¢ÕߺŸâ·∑π “¡‡≥√«—¥æ√–∏√√¡°“¬∑’ˇ√’¬°‡ ’¬ßª√∫¡◊Õ·Ààߧ«“¡™◊Ëπ™¡¥—ß°÷°°âÕ߉ª∑—Ë«∑—Èß ¿“∏√√¡°“¬ “°≈
 33. 33.  ÿπ∑√æ®πå√–¥—∫‚≈° æ√–¡À“«ÿ≤‘™—¬ «ÿ±⁄≤‘™‚¬ (ª.∏. ˘) «—¥æ√–∏√√¡°“¬ °“√Õÿ∫μ¢π¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ μâÕß·≈°¡“¥â«¬Õ«—¬«– ‡≈◊Õ¥ ‡π◊Õ — ‘ ÷È È·≈–™’«‘μ ∑’Ë ≈–ÕÕ°‡ªìπ∑“π¡“°¡“¬‡°‘π°«à“®–§≥“π—∫‰¥â μâÕßÕ“»—¬§«“¡‡æ’¬√·≈–¡‚πª≥‘∏“π∑’ˬ‘Ëß„À≠à μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’ˬ“«π“π∂÷ß Ú ՠ߉¢¬· π¡À“°—ª ∂âÕ¬«®π–∑’ˇª≈àßÕÕ°®“°æ√–‚Õ…∞å ®÷ß Ÿß§à“¬‘Ëß°«à“√—μπ–„¥ Ê„π‚≈° ºŸâ„¥‰¥â»÷°…“¿“…“∫“≈’  ÿ¥¬Õ¥¿“…“∑’Ë∑√ß√—°…“æÿ∑∏«®π– ºŸâπ—Èπ®÷߉¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ ÿ¥¬Õ¥¢ÕߺŸâ¡’∫ÿ≠ æ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§∑ÿ°√Ÿª ®÷ß≈â«π‡ªìπºŸâ¡’∫ÿ≠∑’ˉ¥â»÷°…“«‘™“∑’ª√–‡ √‘∞∑’ ¥ ‡ªìπ«‘™“¢ÕߺŸ√Ÿâ ∑’®–π”擺Ÿ»°…“„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ®“°§«“¡∑ÿ°¢å Ë Ëÿ â Ë â÷‡¢â“∂÷ß∫√¡ ÿ¢ §◊Õ æ√–π‘ææ“π ·μà∑«à“ °“√»÷°…“®π°√–∑—Ë߇ªìπæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π—Èπ ¡‘„™à‡√◊ËÕßßà“¬ ‡æ√“–μâÕß∑ÿࡇ∑™’«‘μ®‘μ„® »÷°…“¥â«¬§«“¡«‘√‘¬Õÿμ “À– æ“°‡æ’¬√欓¬“¡π“ππ—∫·√¡ªï ∫“ߧ√—Èß·¡â®–∑ÿà¡»÷°…“®π ÿ¥°”≈—ß ·μà‡¡◊Õº≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√¬—߉¡àª√“°Ø ®÷߬—߉¡àº“π°“√ Õ∫ Ë à·μà∑ÿ°√Ÿª°Á¡‘‰¥â¬àÕ∑âÕ ≈–∑‘ß°≈“ߧ—π ¬—ß§ß¡ÿß¡—π‡æ’¬√欓¬“¡μàÕ‰ª ·≈–‡¡◊Õ È à Ë Ëº≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√ª√“°Ø·≈â« ®÷߉¥â‡ªìπæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§„π«—ππ’È ·¡â√“ß«—≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√®–ª√“°Øº≈‡ªì𧫓¡ ”‡√Á®∑“ß°“√»÷°…“„Àâæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§∑ÿ°√Ÿª ‰¥â¥◊Ë¡°‘𧫓¡ª≈◊È¡ªïμ‘„®·≈–¿“§¿Ÿ¡„®„π¿“√°‘®∑“ß°“√»÷°…“∑’‡Ë  √Á® ‘π≈ß·≈â«°Áμ“¡ ·μà∑°√Ÿª¬—ß¡’¿“√°‘® ‘ È ÿ∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß°«à“ §◊Õ °“√ªØ‘∫—쑉μ√ ‘°¢“ »÷°…“‡æ◊ËÕ§«“¡À≈ÿ¥æâπ ·≈–¿“√°‘®„π°“√øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õߥ—ߧ√—Èßæÿ∑∏°“≈ ¬—ߧßμâÕߥ”‡π‘πμàÕ‰ªÕ¬à“߉¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß ∑à“¡°≈“ß°√–· °‘‡≈ ∑’°”≈—ß√ÿ¡‡√â“ √√æ —μ«å∑ßÀ≈“¬„Àâ¥π√π∑–¬“π Ë —È ‘ÈÕ¬“° · «ßÀ“Õ¬à“߉¡à√Ÿâ®—°®∫ ‘Èπ  àߺ≈„À⇰‘¥ªí≠À“ —ߧ¡¢÷Èπ¡“°¡“¬ ®π°√–∑—Ë߇°‘¥§«“¡ —∫ π«ÿà𫓬‰ª∑—Ë«∑ÿ°¡ÿ¡‚≈° „π¬“¡π’Èæÿ∑∏∏√√¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–‡ªìπª√–¥ÿ®πȔաƒμ ™à«¬™”√–≈â“ß°‘‡≈ Õ“ «–∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õß √√æ —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬ ™à«¬æ≈‘°«‘°ƒμ¥—∫√âÕπ„À⇪ìπ‡¬Áπ ·≈–π”æ“∑ÿ°§π„Àâ§âπæ∫°—∫ —πμ‘ ÿ¢...
 34. 34. ‡ âπ∑“ß™’«μ¢Õßæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ Ÿß ÿ¥π’È ‘π—∫«à“‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπÕ—πߥߓ¡∑’Ë®–¡’∫∑∫“∑„π°“√®√√‚≈ßæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß ◊∫μàÕ‰ª‡æ√“–°“√»÷°…“∂◊Õ‡ªìπÀ—«„® ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“ Ù æ‘∏’∂«“¬‰∑¬∏√√¡§≥– ß¶å Úˆˆ «—¥¡πÿ…¬™“μ‘ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß¿“…“∫“≈’ ´÷Ë߇°Á∫ Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ §√—Èß∑’Ë ˆÛ√—°…“§” ÕπÕ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–æÿ∑∏Õߧ剫⠷≈– °«à“ ı ªï ·Ààß°“√ π—∫ πÿπ·≈–‡ªìπ°”≈—ß„®‡ªìπ¿“…“‡¥’¬«∑’®–π”æ“ √√æ —μ«å∑ßÀ≈“¬„ÀâÀ≈ÿ¥ Ë —È ™à«¬‡À≈◊Õæÿ∑∏∫ÿμ√ Úˆˆ «—¥ ºŸâ¬Õ¡‡ ’ˬߙ’«‘μæ‘∑—°…åæâπ®“°∑ÿ°¢å¿—¬„π«—Ø ß “√ æ√–æÿ∑∏»“ π“„πæ◊Èπ∑’Ë∑’ËÕ—πμ√“¬∑’Ë ÿ¥„π¢≥–π’È ‡À≈à “≠“μ‘ ‚¬¡ “∏ÿ ™π∑ÿ °§π®÷ß¡ÿàßÀ«— ß®– ´÷ßæ«°‡√“™“«æÿ∑∏∑ÿ°§πμ√–Àπ—°¥’«“ ¬‘ßæ√–¿‘°…ÿ Ë à ËÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¥â«¬°“√ à߇ √‘¡ ∑ÿ°√Ÿª‰¥â√∫§«“¡≈”∫“°‡¥◊Õ¥√âÕπ¡“°‡∑à“‰√ ‡√“¬‘ß — Ë°“√»÷°…“¿“…“∫“≈’Õ¬à“ß ÿ¥§«“¡ “¡“√∂ ·≈– μâÕß àßªí®®—¬  àß°”≈—ß„®‰ª™à«¬‡À≈◊Õ∑à“π„Àâ‡æ‘¡¢÷π Ë Èª√“√∂π“®–‰¥â∫ÿ≠„À≠ஓ°°“√√—°…“¡√¥°∏√√¡ ∑—∫∑«’®π°«à“ —πμ‘ ÿ¢®–∫—߇°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ ◊∫∑Õ¥Õ“¬ÿÕ—π≈È”§à“¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰«â„Àâ æ√–æÿ∑∏»“ π“„À⥔√ßÕ¬Ÿà§Ÿà Ù ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑’Ë√–≈÷°Õ—πª√–‡ √‘∞·°à¡À“™π∑—ÈßÀ≈“¬ ¿“§„μâ ◊∫μàÕ‰ª

×