SlideShare a Scribd company logo
Yunaiboon 2553 07
ç  ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ–
      π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ
                                                  é
                        R
               ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬


 “√∫—≠                                ©∫—∫∑’Ë ˘Û ª√–®”‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ


   æ√–∏√√¡‡∑»π“          ˜Ù  ç «√√§åé  «— ¥‘°“√·¥à..π—°√∫    Ûˆ  æ√–·∑â §◊Õ À—«„®¢Õß‚≈°
ˆÚ  §ÿ≥§à“°“√∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“      °Õß∑—æ∏√√¡ æ—π∏ÿå «π°√–·         ·≈–®—°√«“≈ ‚§√ß°“√∫√√晓
   (μÕπ∑’Ë Ò)                                  Õÿª ¡∫∑À¡Ÿàæ√–æ’ˇ≈’Ȭß
ˆˆ  °≈«‘∏’™«π≈Ÿ°‡¢â“«—¥          ∫∑§«“¡-¢à“« “√           Ù¯  §Õß‚° °—∫°“√§âπæ∫· ß·Ààß∏√√¡
   Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ           Ú  °“√μ—¥ ‘π„®∑’ˬ‘Ëß„À≠à       ˜  ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡
ˆ¯   Õπ∏√√¡–·°àºŸâæ‘æ“°…“       ¯  ™’«‘μ ¡≥–... ™’«‘μ∑’ËΩíπ„ΩÉ...     μÕπ ‡√’¬πÕ¬à“߉√„Àâ¡’§«“¡ ÿ¢
                      ¢Õß≈Ÿ°ºŸâ™“¬μ—«®√‘ß           „π¡À“«‘∑¬“≈—¬
    —¡¿“…≥å            Ú  ·¡à√—°≈Ÿ°             ¯Ù  μâπ¥Õ°‰¡â
ıˆ  ∑”‰¡·¡à§ππ’È μâÕß∑”∑ÿ°«‘∂’∑“ß  Ú¯  ¬Õ¥À≠‘ßπ—° √â“ß∫“√¡’        ¯¯  ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»
   ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°‰¥â∫«™           ™’«‘μ„𧫓¡∑√ß®”∑’ˉ¡à¡’«—π쓬   ˘  ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»


   e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
Yunaiboon 2553 07
Ú
ª°‘≥°∏√√¡
‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘           °“√μ—¥ ‘π„®∑’ˬ‘Ëß„À≠à
              R
   ç‚≈°æ√àÕßÕ¬Ÿà‡ªìπ𑮉¡à√Ÿâ®—°Õ‘Ë¡ ¡’§«“¡Õ¬“°‰¡à¡’∑’Ë ‘Èπ ÿ¥  —μ«å‚≈°‡¡◊ËÕ∂Ÿ°§«“¡·°à∑”≈“¬
°ÁμâÕßμ°μ“¬‰ª‡À¡◊Õπº≈‰¡â√à«ßÀ≈ÿ¥®“°¢—È« Õ“μ¡¿“æ√Ÿâ‡Àμÿπ’È·≈â«®÷ßÕÕ°∫«™ ‡æ√“–™’«‘μ ¡≥–
‡ªìπ™’«‘μ∑’˪√–‡ √‘∞Õ¬à“ß·∑â®√‘ßé (‡∂√§“∂“)

     °“√μ—¥ ‘π„®ÕÕ°∫«™π—Èπ ‰¡à„™à‡ªìπ‡æ’¬ß            „π ¡—¬æÿ∑∏°“≈ °ÿ≈∫ÿμ√ºŸâ¡’∫ÿ≠™◊ËÕ√—∞ª“≈–
§«“¡§‘¥¥’™—Ë««Ÿ∫ ·μàμâÕ߇°‘¥®“°°“√∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â      ‰¥â‚Õ°“ ‰ªøíß∏√√¡°—∫‡æ◊ËÕπ·≈⫇°‘¥»√—∑∏“Õ¬“°
 —ß ¡∫ÿ≠·≈–Õ∏‘…∞“π®‘μ¡“¥’¢“¡™“μ‘ μâÕß¡’ª≠≠“
  Ë               â     í        ∫«™®÷ß∑Ÿ≈¢Õ∫«™¢≥–π—Èπ‡≈¬ ·μàæ√–æÿ∑∏Õߧå∑√ß
§«“¡§‘¥∑’ˇªìπ¡À“°ÿ»≈π’È®÷߉¥âºÿ¥¢÷Èπ „π∑à“¡°≈“ß       ªØ‘‡ ∏‡æ√“–¬—߉¡à‰¥â√∫Õπÿ≠“μ®“°∫‘¥“¡“√¥“ ‡¢“
                                          —
™’«‘μ∑’ˇ®Õ·μà«‘°ƒμ ¡’À≈“¬§π∑’ËÕ–‰√ Ê °Á‰¡à§àÕ¬       ®÷ß°≈—∫∫â“π‰ª¢ÕÕπÿ≠“μ∫«™ °Á∂°æàÕ·¡àªØ‘‡ ∏Õ’°
                                               Ÿ
®–æ√âÕ¡ ·μàÀ—«„®°≈—∫æ√âÕ¡∑’Ë®–ÕÕ°∫«™ ·≈–           ç≈Ÿ°√—°...‡®â“¬—ßÀπÿ¡·πà𠧫√À“§«“¡ ÿ¢„ àμ«¥’°«à“
                                         à           —
∂÷ß·¡â∫“ß§π®–¡’™’«‘μ∑“ß‚≈°∑’Ëæ√—Ëßæ√âÕ¡∑ÿ°Õ¬à“ß       ·¡â§√Õ߇√◊ÕπÕ¬Ÿà®–∑”∫ÿ≠‰ª¥â«¬°Á¬—߉¥â æàÕ·¡à„Àâ
À“°μ—¥ ‘π„®∫«™ °Áπ—∫‡ªìπ°“√μ—¥ ‘π„®∑’ˬ‘Ëß„À≠à        ≈Ÿ°∫«™‰¡à‰¥âÀ√Õ°é ·μà‡¢“¡‘¬Õ¡≈⡇≈‘°§«“¡μ—ß„®È
°«à“°“√ª√“√∂𓇪ìπæ√–‡®â“®—°√æ√√¥‘ ∂◊Õ«à“¥”‡π‘π       ®÷߇Փ·μàπÕπÕ¬Ÿà∫π‡μ’¬ß Õ¥¢â“« Õ¥πÈ” ‡æ◊ËÕπ Ê
μ“¡√Õ¬∫“∑æ√–»“ ¥“‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ëæ√–Õߧ嬗߇ªìπ         ‰¥â¡“‡°≈’¬°≈àÕ¡æàÕ¢Õ߇¢“«à“ ç∂Ⓡ¢“‰¡à‰¥â∫«™ ‡¢“
                                    È
‡®â“™“¬ ‘∑∏—μ∂– æÕμ—¥ ‘πæ√–∑—¬ÕÕ°ºπ«™‡∑à“π—π   È      Õ“®μ“¬ø√’ ·μà∂â“∑à“π„À⇢“∫«™ °Á®–¡’‚Õ°“ ‰¥â
°Á¡’æ≠“¡“√‡Õ“ ¡∫—μ‘æ√–‡®â“®—°√æ√√¥‘¡“≈àÕ ‡æ◊ËÕ        ‡ÀÁπ‡¢“∫â“ß °“√∫«™π’È¡—π≈”∫“° °“√Õ¬Ÿà °“√°‘π
„Àâ‡≈‘°≈â¡°“√ÕÕ°∫«™ ·μàæ√–ÕߧåªØ‘‡ ∏ ‡æ√“–          °“√πÕπ‰¡à –¥«° √—∞ª“≈–‡ªìπ ÿ¢ÿ¡“≈™“μ‘ ∂Ⓡ¢“
 ¡∫—쑇À≈à“π’ȉ¡àÕ“®∑”„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ®“°°“√‡ªìπ∫à“«        ∑π‰¡à‰¥â‡¥’ά«°Á ÷°ÕÕ°¡“‡Õßé ∑à“π∑—Èß ÕßÕ¬“°„Àâ
‡ªìπ∑“ ¢Õßæ≠“¡“√                       ≈Ÿ°¡’™’«‘μÕ¬ŸàμàÕ‰ª®÷߬աÕπÿ≠“μ √—∞ª“≈–æÕ∑√“∫
     ¥—ßπ—Èπ ºŸâ∑’Ëμ—¥ ‘π„®ÕÕ°∫«™®÷߇ªìπ∫ÿ§§≈      °Á¥’„®¡“° ≈ÿ°¢÷Èπ°√“∫‡∑â“¢Õ¢¡“·≈–≈“∫«™∑—π∑’
¡À—»®√√¬å¢Õß‚≈° ‡æ√“–‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë®–‰¡à¬Õ¡„Àâ         ®“°π—Èπ°Áª≈’°«‘‡«°μ—Èß„®∫”‡æÁ≠ ¡≥∏√√¡ „π‰¡à™â“
°‘‡≈ ¡“∫—ߧ—∫„Àâ∑”∫“ªÕ°ÿ»≈ ·μ஖欓¬“¡¬°μπ          °Á‰¥â∫√√≈ÿ∏√√¡‡ªìπæ√–Õ√À—πμå
¢÷Èπ ŸàÀπ∑“ß «√√§å π‘ææ“π ∑à“¡°≈“ß™“«‚≈°∑’Ë             μàÕ¡“æ√–√—∞ª“≈–‰¥â‡¥‘π∑“ß°≈—∫¡“∑’Ë∫â“π
ª≈àÕ¬„®μ“¡°√–· °‘‡≈  ·μà∑“π‡À≈à“π’®– «π°‘‡≈ 
                à   È           ¢≥–π—Èπ∫‘¥“‡ÀÁπ∑à“π‡¥‘π¡“·μà‰°≈ ·μà°Á®”ÀπⓉ¡à
‡À¡◊Õπ擬‡√◊Õ∑«π°√–· πÈ” ¥â«¬°“√¡“Ωñ°μπ           ‰¥â ‡æ√“–‰¡àÕ¬“°¡ÕßÀπâ“æ√–‡ªìπ∑ÿπ‡¥‘¡Õ¬Ÿà·≈â«
∑πÀ‘« ∫”‡æÁ≠μ∫– ‡Õ“™π–°‘‡≈ ∑’´Õπ‡√âπÕ¬Ÿ„π„®
                  Ëà     à       ‡π◊ËÕß®“°ºŸ°„®‡®Á∫„π‡À≈à“ ¡≥– ∑’Ë∑”„Àâ∑à“πμâÕß
¡ÿß∏”√ßμπ‡ªìπ‡π◊Õπ“∫ÿ≠·≈– ◊∫Õ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“
   à      È                     ‡ ’¬≈Ÿ°™“¬ ÿ¥∑’Ë√—°‰ª ®÷ß查¢—∫‰≈à«à“ ç ¡≥–æ«°π’È
„Àâ¬◊𬓫                          ∫«™„Àâ≈Ÿ°¢Õ߇√“ ‡√“°Á‰¡à‡§¬‰¥â‡ÀÁπ‡¢“‡≈¬·¡â
Yunaiboon 2553 07
 —°§√—߇¥’¬« ·∂¡¬—ß°≈â“¡“∫â“ππ’Õ°À√◊Õé æ√–‡∂√–
    È                È’            æ«°π“ßæ“°—π∂“¡∑à“π«à“ ç∑’Ë∑à“πÕÕ°∫«™‡æ√“–
®”μâÕ߇¥‘πÕÕ°‰ª°àÕπ‚¥¬‰¡à‰¥â∫Õ°«à“μπ§◊Õ≈Ÿ°™“¬          Õ¬“°‰¥âπ“ßøÑ“À√◊Õé æ√–‡∂√–‰¥â∫Õ°‚¬¡∫‘¥“«à“
¢≥–π—π¡’ “«„™â§πÀπ÷ß°”≈—ß®–‡Õ“¢π¡·ªÑß∫Ÿ¥‡πà“
     È        Ë                  ç∑à“πÕ¬à“‡Õ“∑√—æ¬å¡“≈àÕÀ√◊Õ àß μ√’¡“‡∫’¬¥‡∫’¬π
‰ª∑‘Èß æ√–‡∂√–®÷ß查¢÷Èπ«à“ ç∂â“®”‡ªìπμâÕß∑‘Èß ¢Õ        Õ“μ¡“‡≈¬ √à“ß°“¬∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ «¬ß“¡π—Èπ≈â«π‰¡à
„Àâ„ à≈ß„π∫“μ√¢ÕßÕ“μ¡“‡∂‘¥é π“ß®”πÈ”‡ ’¬ß            ®’√—߬—Ë߬◊π À≠‘ßæ«°π’È∑“Àπ⓪√–·ªÑß ¡’π—¬πåμ“
æ√–‡∂√–‰¥â®ß√’∫«‘߇¢â“‰ª∫Õ°§π„π∫â“𠇻√…∞’æÕ
         ÷ Ë                      À¬“¥‡¬‘È¡ æÕ®–À≈Õ°ºŸâ‰¡à√Ÿâ„Àâ≈ÿà¡À≈߉¥â ·μà®–
√Ÿ«“ºŸ∑μπ¢—∫‰≈à‡ªìπæ√–≈Ÿ°™“¬°Á√∫ÕÕ°¡“‡™◊Õ‡™‘≠
 â à â ’Ë               ’       È     À≈Õ°ºŸâ· «ßÀ“Ωíòßæ√–π‘ææ“π‰¡à‰¥â μÕππ’È∑à“π°Á
‡¢â“∫â“π ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§”‡™‘≠·≈â« æ√–‡∂√–®÷߇¥‘π          ‡À¡◊Õππ“¬æ√“π¥—°∫à«ß‰«â ·μà‰¡à¡’¡ƒ§μ—«„¥μ‘¥
‡¢â“‰ª„π∫â“π ·μà∑à“π°Á∑”μπ‡ªìπºŸâ„À¡à‡ ¡Õ ‰¡à¡’         ∫à«ß‡≈¬é ‡¡◊Õ∑à“π°≈à“«®∫°Á‡À“–ÕÕ°‰ªμàÕÀπâ“∑—π∑’
                                        Ë
¶√“«“  —≠≠“«à“‡§¬‡ªìπ„À≠à‡ªìπ‚μ„π∫â“πÀ≈—ßπ’È          ‡π◊Õß®“°√Ÿ«“√–®‘μ¢Õ߇»√…∞’«“‰¥â ß„Àâæ«°π—°‡≈ß
                                  Ë    â          à —Ë
¡“°àÕπ‡≈¬ ¡’§«“¡ ”√«¡  ß∫ ‡ ß’ˬ¡  ßà“ß“¡            ‡μ√’¬¡®—∫∑à“π ÷° ∑à“π®÷ß„™âƒ∑∏‘‡Ï À“–‰ª∑’√“™Õÿ∑¬“π
                                                         Ë
πà“‡≈◊ËÕ¡„ Õ¬Ÿà‡ ¡Õ                       ¢Õßæ√–‡®â“‚°√—欖 æ√–√“™“·Ààß·§«âπ°ÿ√ÿ ´÷Ëß∑—Èß
      «—πμàÕ¡“ ‡»√…∞’Õ¬“°„Àâæ√–≈Ÿ°™“¬ ÷°¡“°         Õ߉¥â‡§¬√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬°—π¡“°àÕπ
®÷ß —Ëß„Àâ§π„™â¢π°Õ߇ߑπ °Õß∑Õß  Ÿß∑à«¡»’√…–               æ√–√“™“‡¡◊ËÕ∑√ß∑√“∫«à“æ√–‡∂√–¡“‡¬’ˬ¡
¡“°Õ߉«âμÕÀπâ“ ·≈â«∫Õ°«à“ ç∑√—æ¬å°Õßπ’‡È ªìπ à«π
        à                        ®÷ ß ‡ ¥Á ® ‰ªμ√—   ∂“¡∂÷ ß ¢â Õ  ß — ¬ ∑’Ë «à “ ∑”‰¡§π∑’Ë
¢Õß·¡à °Õßπ’ȇªìπ à«π¢ÕßæàÕ ∑à“π®ß ÷°¡“„™â Õ¬          ∂÷ßæ√âÕ¡‡™àπ∑à“π®÷ßÕÕ°∫«™ ´÷Ëߧπ à«π¡“°¡—°®–
 ¡∫—μπ„Àâ‡μÁ¡∑’‡Ë ∂‘¥é ·μà∑“π°ÁμÕ∫·∫∫‰¡à¡‡’ ¬◊Õ„¬
     ‘ ’È          à             Ë   ÕÕ°∫«™¥â«¬‡Àμÿº≈ Ù ª√–°“√ §◊Õ
°≈—∫‰ª«à“ ç∂Ⓡªìπ‰ª‰¥â ∑à“π§«√‡Õ“∑‘Èß≈ß·¡àπÈ”               Ò. μâÕß·°à™√“°àÕπ∂÷ß®–∫«™
‡æ√“–∑√— æ ¬å ‡ À≈à “ π’È ≈â « π·μà ® –∑”„Àâ ∑ÿ ° ¢å °— ß «≈é        Ú. μâÕ߇®Á∫ªÉ«¬°àÕπ∂÷ß®–∫«™
§”查π’È∑”„À⇻√…∞’Õ÷Èß ·μà°ÁÀ“Õÿ∫“¬„À¡à ‚¥¬‰ª               Û. μâÕß ‘Èπ‚¿§∑√—æ¬å°àÕπ∂÷ß®–∫«™
‡√’¬°∫√√¥“Õ¥’μ¿√√¬“¢Õß∑à“π„Àâ¡“≈âÕ¡‡Õ“‰«â                  Ù. μâÕß∂Ÿ°≠“μ‘¡μ√∑Õ¥∑‘ß°àÕπ∂÷ß®–∫«™
                                               ‘     È
æ√–‡∂√–‰¥â· ¥ß∏√√¡´÷ß¡’π¬≈÷°´÷ß„Àâøß«à“
                 Ë — È í       ¯ ªï ·¡â —Ëß√à“ß°“¬„Àâ∑”μ“¡°Á‰¡à‰¥â¥—Ëß„®‡≈¬é
çÕ“μ¡“¡Õ߇ÀÁπ∑ÿ°¢å„π‚≈°·≈â«®÷ßÕÕ°∫«™∑—π∑’           æ√–‡∂√– çπ—Ëπ·À≈– ‡æ√“–«à“‚≈°„∫π’È≈â«π
‡π◊ËÕß®“°Õ“μ¡“‰¥âøíß∏—¡¡ÿ∑‡∑  Ù ª√–°“√®“°       ¡’·μ৫“¡‡ ◊ËÕ¡™√“ À“¡’ ‘Ëß„¥¬—Ë߬◊π‡≈¬‰¡àé
æ√–∫√¡»“ ¥“ §◊Õ                        Ú. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È
    Ò. ‚≈°π’È∂Ÿ°™√“§√Õ∫ß” „π∑’Ë ÿ¥·≈â«∑ÿ°§π    ‰¡à¡ºμ“π∑“π ‰¡à‡ªìπ„À≠à„πμ—«‡Õßπ—π‡ªìπÕ¬à“߉√é
                             ’ Ÿâ â               È
μâÕß·°à™√“≈ß                          æ√–‡∂√– ç§√—È ß ∑’Ë æ √–Õß§å ‡ §¬∑√ßæ√–
    Ú. ‚≈°π’‰¡à¡ºμ“π∑“π ‰¡à‡ªìπ„À≠à„πμ—«‡Õß
           È ’ Ÿâ â             ª√–™«√Àπ—° ∑√ߢÕ√âÕßæ√–≠“μ‘À√◊Õ∫√‘«“√¡“
‰¡à¡’„§√À¬ÿ¥‚√§¿—¬À√◊Õ‡®Á∫ªÉ«¬·∑π°—π‰¥â        ™à«¬°—πÀ¬ÿ¥μâ“π‚√§À√◊Õ·∫à߇∫“§«“¡‡®Á∫°Á‰¡à‰¥â
    Û. ‚≈°π’‰¡à¡Õ–‰√‡ªìπ¢Õßμπ Õ”π“® ∑√—æ¬å
          È ’                æ√–Õߧå‡∑à“π—Èπ∑’ËμâÕß√—∫§«“¡‡®Á∫∑ÿ°¢‡«∑π“·μà
 ¡∫—μ‘„¥ Ê ≈â«πμâÕß ≈–∑‘Èߧ◊π‰«â„π‚≈°μ“¡‡¥‘¡     ‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«é
    Ù. ‚≈°π’æ√àÕßÕ¬Ÿ‡à ªìπ𑮉¡à√®°Õ‘¡ ¡πÿ…¬åμ°
         È         Ÿâ — Ë          Û. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È
‡ªìπ∑“ μ—≥À“ ‰¡à‡§¬ ‘Èπ ÿ¥§«“¡∑–¬“πÕ¬“°        ‰¡à¡’Õ–‰√‡ªìπ¢Õßμππ—Èπ‡ªìπÕ¬à“߉√é
    ®“°π—Èπæ√–√“™“®÷ßμ√— ¢Õ„Àâ∑à“πÕ∏‘∫“¬          æ√–‡∂√– çæ√–Õߧå∑√ß∂÷ßæ√âÕ¡‰ª¥â«¬
∏√√¡∑—Èß Ù À—«¢âÕπ—Èπ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È           ‚¿§ ¡∫—μ‘ ·μà®–∑√ß·πà„®‰¥âÀ√◊Õ«à“ ·¡â‚≈°Àπâ“
    Ò. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È  ‡√“®–æ√—Ëßæ√âÕ¡‰¥â‡À¡◊ÕπÕ¬à“ßπ’È ‡¡◊ËÕ∂÷߇«≈“
∂Ÿ°™√“§√Õ∫ß”‡ªìπÕ¬à“߉√é               æ√–Õߧ尮–‡ ¥Á®‰ªμ“¡¬∂“°√√¡ ‰¡àÕ“®π” ‘ß„¥
                                 Á                 Ë
    æ√–‡∂√– 燡◊ËÕæ√–Õߧ嬗ßÀπÿà¡∑√ß™”π“≠     μ‘¥μ—«‰ª‰¥â‡≈¬é
‡æ≈ßÕ“«ÿ∏‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ∑—ß∑√ß¡’æ≈–°”≈—ß¡“° ·μà‡¡◊Õ
              È           Ë      Ù. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È
≈à«ß‡¢â“«—¬ªŸππ’·≈â« ¬—ß®–∑√ß∑”Õ¬à“ßπ—π‰¥âÕ’°À√◊Õ
        È              È     æ√àÕßÕ¬Ÿà‡ªìππ‘® ‰¡à√Ÿâ®—°Õ‘Ë¡π—Èπ‡ªìπÕ¬à“߉√é
‰¡àé                              æ√–‡∂√– çÀ“°æ√–Õߧ剥â∑√“∫¢à“««à“¡’
    æ√–√“™“ 燥’ά«π’È‚¬¡·°à·≈â« ≈à«ß‡¢â“«—¬   ‡¡◊Õß Ê Àπ÷Ëß´÷Ëß¡—Ëߧ—ËßÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ‡μÁ¡‰ª¥â«¬
∑√—欓°√∏√√¡™“μ‘¡“°¡“¬ æ√–Õߧ宖∑√ߧ‘¥          ¥’ß“¡„À⇰‘¥¢÷Èπ¡“„À¡à „Àâæ«°‡¢“√Ÿâ«à“  ¡≥– §◊Õ
‡ÀÁπÕ¬à“߉√é                       ºŸâμ—Èß„®·πà«·πà· «ßÀ“∑“ßæâπ∑ÿ°¢å·≈–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß„Àâ
     æ√–√“™“ 炬¡°Á®–‰ªμ’‡Õ“‡¡◊Õßπ—π¡“§√Õ∫
                      È      ·°à™“«‚≈° ´÷Ëßæ√–√—∞ª“≈–∑à“π‰¥âæ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ™—¥
§√Õß„À≥âé                       «à“™’«‘μ ¡≥– Ÿß à߇撬߄¥ ‡æ√“–æ√–¿‘°…ÿÀ√◊Õ
     æ√–‡∂√– çπ’·À≈– Õ“μ¡“∂÷ß查«à“‚≈°æ√àÕß
            Ë                 “¡‡≥√·¡â∫«™‡æ’¬ß«—π‡¥’¬« °ÁμâÕß¡’Àπâ“∑’Ëμ‘¥μ—«
Õ¬Ÿà‡ªìπ𑮉¡à√Ÿâ®—°Õ‘Ë¡ ‡æ√“–§«“¡Õ¬“°‰¥â Õ¬“°¡’     §◊Õ‡√’¬π√Ÿ§” Õπ ‰¡à«“ß‡«âπ®“°°“√æ—≤π“μπ ¡‘‰¥â
                                  â     à
Õ¬“°‡ªìπ ‰¡à¡’∑’Ë ‘Èπ ÿ¥  —μ«å‚≈°‡¡◊ËÕ∂Ÿ°§«“¡·°à     ‡ªìπ™’«‘μ∑’Ë¢âÕß·«–°—∫°“√ß“πÕ—π«ÿà𫓬 ‡æ√“–
∑”≈“¬°ÁμÕßμ°μ“¬‰ª‡À¡◊Õπº≈‰¡â√«ßÀ≈ÿ¥®“°¢—«
      â             à       È  π—°∫«™¡’ß“πÀ≈—°‡πâπÀπ—°‰ª„πß“π∑’ˉ¡à«ÿà𫓬
Õ“μ¡¿“æ√Ÿâ‡Àμÿπ’È·≈â«®÷ßÕÕ°∫«™ ‡æ√“–™’«‘μ        π—π°Á§Õ ß“π∑“ß„®...∫”‡æÁ≠‰μ√ ‘°¢“ §◊Õ »’≈  ¡“∏‘
                              Ë ◊
 ¡≥–‡ªìπ™’«‘μ∑’˪√–‡ √‘∞Õ¬à“ß·∑â®√‘ßé          ªí≠≠“ ‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑“ß„®„Àâ°—∫™“«‚≈°
     §”μÕ∫¢Õßæ√–‡∂√–∑”„Àâæ√–‡®â“‚°√—欖
∑√߇≈◊ËÕ¡„ ª√–®—°…å·®âß«à“  ¡≥– §◊Õ ºŸâ∑’ˇÀÁπ         ¥—ßπ—È𠂧√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“
∑ÿ°¢å¿—¬¢Õß°“√‡°‘¥ ∑à“π‰¥â √â“ß∑—»π§μ‘∑’Ë∂Ÿ°μâÕß     Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬∑’Ë®–∂÷ßπ’È ‡ªìπ
‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ„π°“√∫«™„À♓«‚≈°‰¥â√—∫√Ÿâ«à“     ®—ßÀ«–™’«‘μ∑’Ë≈ßμ—«Õ¬à“߬‘Ëß „π°“√¡“æ‘ Ÿ®πå™’«‘μ
ºŸâ∑’ËÕÕ°∫«™π—Èπ≈â«π‡ªìπºŸâ¡’§«“¡§‘¥∑’ˬ‘Ëß„À≠à ¡‘‰¥â   ¡≥– ‡æ◊ËÕ§ÿ≥§à“Õ“π‘ ß åμ‘¥μ—« ..§ÿ⡇°‘π§ÿâ¡
‡ ◊ËÕ¡„π∑“ß‚≈°¥—ß∑’˺Ÿâ‰¡à√Ÿâ‡¢â“„®°—π „π™à«ßπ’ȇªìπ   °—∫°“√‡°‘¥¡“‡ªìπ≈Ÿ°ºŸâ™“¬ ©–π—ÈπÕ¬à“„Àâ‚Õ°“ 
®—ßÀ«–æÕ¥’∑’ˇ√“π—° √â“ß∫“√¡’®–¡“™à«¬°—π∑”„Àâ      ¥’ Ê Õ¬à“ßπ’È≈à«ß‡≈¬μπ‡Õ߉ª ..„§√∫«™‰¥â„Àâ¡“
«‘°ƒμ¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ´÷Ëß¡’ºŸâ∫«™πâÕ¬≈ß∑ÿ°ªï       ∫«™ ..„§√‰¡à¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘„π°“√∫«™„Àâ™à«¬°—π
°≈“¬¡“‡ªìπ‚Õ°“  ¥â«¬°“√ª≈Ÿ°Ωíß„À♓«‚≈°‡ÀÁπ       ‰ªμ“¡ºŸâ™“¬·¡π Ê ¡“‡ªìπÀπ÷Ëß„π· π∫«™
§ÿ≥§à“¢Õß™’«μ ¡≥– ·≈–™—°™«π„À⇢“¡“∫«™‡æ‘¡
        ‘                  Ë   ‡¢â“æ√√…“„À≥⠧«“¡√ÿß‚√®πå¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“
                                        à
¡“°¢÷Èπ „Àâ¬ÿ§π’ȇªìπ¬ÿ§∑’Ë®–™à«¬°—π √â“ß∑—»π§μ‘∑’Ë   Õ¬Ÿà„𧫓¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß∑ÿ°∑à“π·≈â«...L
√à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬
                      ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å
                               ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684

                  À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ å
Àâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160
 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER
  ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG,
         RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
๘
เรื่องเดน
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
ไม น า เชื่ อ ว า จากคนธรรมดา     ...นั่ น ก็ แ สดงว า เพศบรรพชิ ต       ใหเปนพระแท สมกับที่มีผูคน
สามัญ แตเมื่อเขาสูการเปนเพศ      เป น เพศอั น สู ง ส ง กว า มนุ ษ ย ทั่ ว ไป  กราบไหว ก็สามารถที่จะเปน
นั ก บวชในพระพุ ท ธศาสนาแล ว       แตก็เปนที่นาคิดวา การกาวเขาสู       พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธ-
ไมวาจะเปนพระราชา มหาเศรษฐี       เพศบรรพชิตนั้น มิไดจำกัดวาจะ          ศาสนาไดอยางนาเคารพบูชา
ข า ราชการทุ ก ระดั บ ตลอดจน       เปนชนชั้นไหน หรือมีฐานะอยางไร
ผู ค นทั้ ง หลาย ต า งก็ ต อ งยกมื อ  ขอเพียงใหเปนผูชายที่มีจิตศรัทธา
ไหว พ ระภิ ก ษุ สามเณร แม จ ะ      มุงมั่นที่จะปฏิบัติตนตามพระธรรม-
เพิ่งบวชไดเพียงวันเดียว         วินัย และปรารถนาจะฝกฝนตนเอง
Yunaiboon 2553 07
ชีวิตของนักรบ
แหงกองทัพธรรม
ไมมีวันปลดเกษียณ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
ไดเคยกลาวใหโอวาทไววา

    “ชีวิตของนักบวชนั้น เปนชีวิตของนักรบกองทัพ
ธรรม ผูที่ไดอุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนา เปนชีวิตที่
มี คุ ณ ค า อย า งยิ่ ง... ยิ่ ง กว า ชี วิต ของจอมจัก รพรรดิ
หรือยิ่งกวาชีวิตใด ๆ ในโลกทั้งหมด... และเปนชีวิตที่
มี เ กี ย รติ สู ง สุ ด ที่ ไ ม ใ ช มี เ ฉพาะในเมื อ งมนุ ษ ย นี้
เทานั้น... แตมีเกียรติสูงสุดทั้งในสัมปรายภพและใน
เทวโลก”

    จากโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพอดังกลาว
แสดงวาเพศของนักบวชเปนเพศที่สำคัญ กอใหเกิด
บุญกุศลแกผูบวชทั้งในชีวิตปจจุบัน และแมละสังขาร
จากโลกไปแลว ก็ยังมีบุญที่เกิดจากการบวชติดตาม
ไปเกื้อหนุนใหเกิดความสุขในสัมปรายภพไดอีกดวย
และจากโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพอขางตน
ยั ง ให ข อ คิ ด อี ก ว า ชี วิ ต ของนั ก บวชไม มี วั น เกษี ย ณ
หรือไมมีวันปลดประจำการเหมือนนักรบในทางโลก
และผูบ วชสามารถอยู ใ นเพศนี้ไ ดต ลอดชี วิ ต ขณะ
เดียวกัน ลูกผูชายแมวัยเกษียณอายุการทำงานในทาง
โลก ยังสามารถกาวเขาสูชีวิตนักบวชได และยิ่งจะ
เปนชีวิตนักบวชที่ปลอดจากเครื่องกังวลไดเปนอยางดี
ยาวนานนับหลายสิบป จนกระทั่งถึงวันเวลาที่จะ

วัยเกษียณ                    ตองหมดวาระที่เรียกวา “เกษียณ” ไดนั้น ตอง
                         ถือวาบุคคลนั้นเปนบุคคลที่นายกยองชมเชยเปน
ก็ตองเพียรสรางหนทางสวรรค           อยางยิ่ง เพราะนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงภาวะ
                         ทางจิตใจที่สูงสงแลว ยังถือเปนบุคคลที่เปนแบบ
    การที่จะมีบุคคลใดที่มีความอดทน ทุมเท  อยางแหงการทำงานที่ยั่งยืน
เสียสละ สามารถทำงานที่ซ้ำซาก จำเจ คอยแก          ซึ่งคำวา “เกษียณ” ในแวดวงของคน
ปญหา คอยเอาใจใส จดจออยูกับภารกิจหนาที่และ  ทำงานนั้นถือเปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะยอม
รับผิดชอบงานตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา  เปนประสบการณที่จะตองพบเจออยางแนนอน
ไมวาบุคคลนั้นจะมีตำแหนงหนาที่ใด และการเขา   มาทบทวนถึงความจริงของชีวิต และพิจารณาที่จะ
ถึงวาระเกษียณมิใชเปนเรื่องของความเครียด หรือ   เติมเต็มสิ่งที่ดีที่สุดใหกับชีวิตของตนเอง เพื่อความ
เปนเรื่องที่ทำใหกังวลใจที่จะตองวางงานอันเปน  เปนตัวของตัวเองอยางแทจริง ...ชีวิตนักบวชจึงเปน
ที่รักลง แตกลับเปนเรื่องที่จะทำใหเราตระหนักใน  ชีวิตที่รอคอยที่จะใหผูที่เกษียณอายุในทางโลกมา
ใจเสมอวา วาระนี้จะเปนวาระพิเศษที่เราจะได    เริ่มตนชีวิตที่แทจริงในทางธรรม
วัยฉกาจฉกรรจ                      แจงชัดเจน สามารถจะเปนผูนำพาชีวิตของตนไปสู
ก็ตองบวชเรียน                     เสนทางที่ถูกตองและประเสริฐได ดั ง ที่ พ ระเดช
ทดแทนคุณบิดามารดา                    พระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ทานไดใหโอวาท
                            และชี้ ใ ห เ ห็ น เส น ทางชี วิ ต อั น ประเสริ ฐ ในเพศ
                            นักบวชไวมากมาย ดังตอนหนึ่งพระเดชพระคุณ
                            หลวงพอกลาวไววา
                                 “ชี วิ ต สมณะเป น ชี วิ ต อั น ประเสริ ฐ ที่ สุ ด
                            เปนเสนทางชีวิตของผูที่เห็นภัยในวัฏสงสาร และ
                            เห็นทุกขเห็นโทษของฆราวาสวิสัย เพราะชีวิตทาง
                            โลกยังเปนชีวิตของผูที่ยังของเกี่ยวและเวียนวนอยู
                            กับภารกิจของการครองเรือน ยากที่จะหาเวลาเพื่อ
                            ทำพระนิพพานใหแจงได... ชีวิตนักบวชจึงเปน
      มิ ใ ช เ พศบรรพชิ ต จะทำได เ ฉพาะผู ใ หญ ชีวิตของผูเวนจากพฤติกรรมแบบชาวโลก เพื่อจะ
เทานั้น แมจะยังเปนคนหนุมในวัยนิสิตนักศึกษา ทั้ง
ที่ยังเรียนอยูหรือสำเร็จการศึกษาแลว ก็ยิ่งเปนวาระ
ของชี วิ ต ที่ จ ะได เ ข า มาศึ ก ษาและฝ ก ฝนตนเองใน
พระพุทธศาสนา เพราะมีขอคิดอยางหนึ่งวา ในวัย
นิสิตนักศึกษานั้น เปนวัยที่สามารถเรียนรูจนสามารถ
แยกแยะไดวา “สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก” แตมักจะยังไม
ชำนาญที่จะสามารถแยกแยะไดวา “อะไรเหมาะสม
อะไรไม เ หมาะสม” นอกจากจะได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณชีวิตจริง และจะศึกษาไดจากคำสอน ไดปลอดจากเครื่องกังวลตางๆ มุงทำแบบพระ
แหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่จะทำใหเรา พูดแบบพระ คิดแบบพระ สงบ เสงี่ยม สงางาม
ทั้งหลายสามารถมองโลกไดหลายมิติและอยางชัด สังสมศีล สมาธิ ปญญา ใหเจริญงอกงามขึนในตน”
                          ่              ้
ชีวิตนักบวช
คือ ชีวตของผูแจงโลก...มิใชหนีโลก
    ิ                                     การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัม-
                                         พุทธเจาเสียกอน และกวาจะมา
                                         เปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น จะ
   “ผูที่จะมาบวชไดตองถือวาเปนผูมีบุญมาก เพราะเพศสมณะ          ต อ งสร า งบารมี ๓๐ ทั ศ เต็ ม
ใชวาใครจะมาอยูไดงาย ๆ ตองสั่งสมบุญกันมาขามภพขามชาติ           เปยมบริบูรณ เปนเวลายาวนาน
ตองมีบารมีมาก จึงจะมีโอกาสมาบวชในพุทธศาสนา ดูอยางในสมัย            เกิ ด ตายนั บ ภพนั บ ชาติ ไ ม ถ ว น
พุทธกาลเปนตน ผูที่มาบวชนั้น ไมใชผูดอยโอกาส แตเปนผูที่มาจาก       สรางบารมีโดยไม กลัวอุ ปสรรค
หลายตระกูลที่ลวนแตประสบความสำเร็จในชีวิต หลายทานมาจาก             สละทรั พ ย ไ ม เ สี ย ดาย ทรั พ ย ก็
ตระกูลกษัตริยขัตติยะก็มี พราหมณก็มี แพศยก็มี ศูทรก็มี มีทุก ๆ         ไมใชเล็ก ๆ นอย ๆ ทำตั้งแต
ตระกูลมาบวชกัน เพียงแความาจากตระกูลกษัตริย หรือพราหมณ            น อ ย ๆ จนกระทั่ ง ยกทรั พ ย ที่
หรือมหาเศรษฐี ที่เขามาบวช ก็แสดงวาไมใชเรื่องธรรมดาแลว ไมใช        เปนราชสมบัติ จนกระทั่งแมมี
เรื่องของผูดอยโอกาส แตจะตองเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่งทีเดียว”        สมบัติจักรพรรดิ ซึ่งเปนสุดยอด
   นอกจากนี้ พระเดชพระคุณหลวงพอยังไดใหโอวาทไวอกตอนหนึงวา ี    ่   แหงสมบัติของปุถุชนก็ยังยกให
   “บุ ค คลใดได มี โ อกาสได เ ข า สู เ พศสมณะนั้ น จะต อ งเป น ผู มี  สละแจกจ า ยเป น ทานโดยไม
บุ ญ ญาธิ ก ารที่ สั่ ง สมมานั บ ภพนั บ ชาติ ไ ม ถ ว น กว า จะมี พ ระธรรม   เสียดาย ปรารถนาเพียงอยากจะ
คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนสิ่งที่ยากอยางยิ่ง จะตองมี       เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา”
ขอเชิญลูกผูชาย
มาบวชใหเปนที่พึ่งของตนเอง
   โอกาสสำคั ญ มาถึ ง ลู ก ผู ช ายทั้ ง วั ย หนุ ม และ  จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป และดวย
ผูถึงวาระเกษียณ ที่จะไดกลับคืนสูความเปนตัวของ       การเจริญภาวนา อันเปนการนอมจิตใหสุขสงบและ
ตัวเราที่แทจริง และเปนโอกาสจะไดใชชีวิตเพื่อ        ใสสวาง เพราะบุญที่เกิดจากการบวชครั้งนี้ จะเปน
สรางคุณคาใหเกิดขึ้นในจิตใจอยางเต็มที่ ทั้งดวย      ที่พึ่งที่ระลึกที่แทจริงและเปนความบริสุทธิ์ผองใส
การทำทาน อั น เป น การให จ ากจิ ต ใจที่ เ อื้ อ อารี    ที่จะประทับแนนอยูในจิตใจเราตลอดไป ซึ่งเราเอง
ทั้งดวยการรักษาศีล อันเปนการชำระใจใหพรอมที่        ย อ มประจั ก ษ อ ยู แ ก ใ จว า ทรั พ ย ส มบั ติ แ ละสิ่ ง
อำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายที่หามาไดตลอด              แมหากจะเกิดเจ็บปวยนอนอยูบนเตียงก็มีความ
ระยะเวลาแห ง ชี วิ ต ที่ ผ า นมานั้ น ไม ว า จะเป น      มั่นใจที่พรอมจะเผชิญกับชีวิตทั้งโลกนี้และโลก
อาหารอั น มี ร สเลิ ศ อาคารบ า นเรื อ นอั น ใหญ โ ต       หนาอยางไมหวาดหวั่น เพราะชีวิตที่ใกลชิดกับ
โอฬาร หรือแมแตอาภรณวิจิตรประณีตอันมีราคา            ธรรมะนั่นเองเปนชีวิตที่แทจริงของเรา และการ
แพง สิงเหลานีหาไดตดตามตัวเราไปไดในชีวตเบือง
      ่    ้   ิ               ิ ้    ที่เราไดศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอยาง
หนา แตสิ่งที่เราตองการที่แทจริง คือ บุญกุศลที่จะ        ยิ่งการอยูในเพศสมณะนั้น...คือหนาที่ที่แทจริง
ยั ง ให เ รามี ค วามสุ ข ใจ มี ที่ พึ่ ง ที่ ร ะลึ ก อยู ใ นใจ  ของชีวิต
ç∂â“™“μ‘π’ȇ√“Õ¥∑π √â“ß∫“√¡’®π°√–∑—Ëß∂÷ß«“√– ÿ¥∑⓬ ‡√“®–¬‘È¡Õ¬à“ߺŸâ¡’™—¬™π–
   ‡ªìπ¬‘È¡ ÿ¥∑⓬∑’Ë ßà“ß“¡«à“ ‡√“‰¥â„™â√à“ß°“¬π’È„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥
          ‡√“®–®“°°“¬π’ȉª¥â«¬§«“¡ªï쑇∫‘°∫“πé
          ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)          √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬
          ‡π‡®Õ√å°‘ø §Õøøïòæ≈—  §”μÕ∫ ÿ¥∑⓬... ”À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√≈¥§«“¡Õâ«π
          ‚∑√. 02-818-3500
ç∏√√¡–‡ªìπ¢Õß≈–‡Õ’¬¥≈ÿà¡≈÷°¡“° ¬“°∑’˧π∑—Ë«‰ª®–‡¢â“∂÷߉¥âßà“¬ Ê
   À√◊Õ‡¢â“„®‰¥â¿“¬„π™à«ß‡«≈“Õ—π —Èπ °«à“‡√“®–‰¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å ¬“°π–
≈”∫“°π– ®–‰¥â‡ªìπ¡πÿ…¬å‰¡à„™àßà“¬ Ê ©–π—Èπ ‡√“‡°‘¥¡“·≈â« æ∫æ√–æÿ∑∏»“ π“·≈â«
 °ÁμâÕß √â“ß∫“√¡’„Àâ§ÿâ¡§à“ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ≠∫“√¡’¢Õ߇√“‡μÁ¡‡ªïò¬¡ ®–‰¥âÀ“∑“ßæâπ∑ÿ°¢å‰¥âé
              §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß
                   ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬

  √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬
๒๐
เลาสูกันฟง
เรื่อง : พราวน้ำเพชร e-mail : crystalball072@yahoo.com
                          áÁ‹ÃÑ¡ÅÙ¡            แมรูสึกขำปนเอ็นดูทุกครั้งที่ไดยินบรรดาแม ๆ ตอบอยางภาคภูมิใจเวลามีใคร
        ถามวาลูกที่อยูในออมแขน “อายุเทาไร?”
            “๑ เดือน ๓ วัน”, “๒ เดือน ๑๔ วัน” หรือ “อีก ๒๒ วันก็จะครบ ๑ ขวบแลว
        คะ” พวกเราที่เปนแมตางก็นับอายุลูกกันทุก ๆ วันเลยทีเดียว พรอม ๆ กับเฝาดูและให
        กำลังใจในพัฒนาการทุกขั้นตอนของลูก
ยอนกลับไปวันที่เราไดพบหนากันเปนครั้งแรก วันนั้นแมอยากบอกวาแมดีใจมากที่เราไดมาเปนแม
ลูกกัน แตกวาจะไดลูกมาไมงายเลย แมตองลำบากทุลักทุเลอุมทองนานตั้งหลายเดือน ตองระแวดระวัง
มิใหอะไรมากระทบกระเทือนลูก เวลาปวยแมก็ตองเลี่ยงยาบางตัวเพราะกลัว
ลูกจะฟนเหลือง หรืออาจทำใหลูกมีความพิการทางสมองได แถมยังตองเจ็บ
ปวดสาหัสกวาจะคลอดลูกออกมาได สำหรับแมความเจ็บปวดนี้เปนตำนาน
ที่เลาขานไปไดตลอดชีวิตเลยทีเดียว นึกแลวยังแปลกใจไมหายวาผานมาได
อยางไร


¤ÇÒÁÃÑ¡à¡Ô´¨Ò¡ÊÑÞªÒμÞÒ³
¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÅàÇÅÒ
ÅÙ¡ªÒ¤¹âμ ¤ÅÍ´ªŒÒ¡Ç‹Ò¡Ó˹´             อยูท่โี รงพยาบาลอีก ๗ วัน แตลูกของแมไมอยาก
      แมปวดทองอยูหลายวัน วันแรก ๆ ยังไม   อยูในทองแลว ในวันที่ ๗ แมอยากตามใจลูกจึงรีบ
ปวดมาก แตไมคลอดสักที หมอบอกวาเด็กควรจะ      คลอดลูกออกมา เย็นวันนั้นแมปวดทองมากจน
คลอดไดแลว ชามากจะเปนอันตราย จึงตัดสินใจ     แทบจะทนไมไหว มีเสียงคนพูดกันวา “เด็กยังไม
ฉีดยาเรงคลอด ยานี้เรงการบีบรัดตัวของมดลูก     กลับหัว เอาไงดี” มีคนฉีดยาระงับปวดใหแมเข็ม
ทำใหแมปวดสาหัส แมปวดมากขึ้น ๆ ความเจ็บ      หนึ่ง เขากลัวแมทนความเจ็บปวดไมไหว
ปวดทวีขึ้นเรื่อย ๆ น้ำตาของแมหลั่งไหลตอเนื่อง         ธรรมดาเวลาคลอดเด็กตองเอาหัวออกมา
เปนสาย การปวดทองคลอดเปนความเจ็บปวด        แตลูกไมยอมกลับหัว เอากนออกมากอน เขาเรียก
ที่ ส าหั ส ยิ่ ง ตอนใกล ค ลอดจะปวดมากขึ้ น ๆ    กั น ว า คลอด “ท า ก น” การคลอดท า นี้ อั น ตราย
แคปวดชั่วโมงเดียวก็แยแลว แตแมปวดอยูกี่วัน   มาก ๆ และเจ็บปวดกวาการคลอดปกติแบบที่เอา
ลูกรูไหม ไมใช ๕ ชั่วโมง หรือ ๑ วัน แตแมปวด   หัวออกมากอนมากมายนัก ยังดีที่ตอนนั้นแมทอง
๗ วัน ทรมานที่สุดกวาลูกจะคลอดออกมาได        แค ๗ เดื อ นกว า ลู ก ยั ง ตั ว เล็ ก พวกเราเลย
                           ปลอดภัย เมื่อโตขึ้นแมเลาใหลูกฟง ลูกยังมีหนา
ÅÙ¡ªÒ¤¹àÅç¡ ¤ÅÍ´¡‹Í͹¡Ó˹´
       ᤋ ÷ à´× ¹¤ÃÖè§
                           มาบอกวา “นั่งสมาธิออกมา”
                                วันนั้น แมจำไดวาในหองคลอดวุนวายกัน
     เมื่อทองได ๗ เดือน กับอีก ๑ อาทิตย   ใหญ พอแมลืมตาขึ้นมาก็เห็นนักเรียนพยาบาลมา
เลือดแมไหลออกมามากมาย ถาใครเห็นปริมาณ       ยืนเขาแถวดูแมคลอดลูกทั้งซายทั้งขวาเปนแถวยาว
เลือดที่หยดในบานโดยไมรูความเปนมา คงคิดวา    เหยียด เพราะนาน ๆ จะมีเคสแบบนี้ใหพวกเขา
บานนี้มีคนถูกทำรายรางกาย             ไดเรียนรู วันนั้นแมดูคลายวีรสตรีอยางไรก็ไมรู แต
     ไปถึงโรงพยาบาล หมอบอกวา “เด็กตัว     ถาอยูในสมัยที่การแพทยยังไมกาวหนา วีรสตรี
เล็กมาก ยังไมคลอดหรอก” แมตองนอนเจ็บทอง      คนนี้รวมทั้งตัวลูกอาจจะจากโลกนี้ไปพรอม ๆ กัน
แลวก็ได เพราะในการคลอดทาผิดปกติ ไมวา
อะไรก็เกิดขึ้นไดเสมอ วันนั้นเองที่แมไดประจักษ
ถึงคำพูดที่วา “วันเกิดลูกนั้นคลายวันตายแม”
     ตอนที่มีลูกคนแรก เมื่อเรากลับมาถึงบาน    หนังสือ นาฬกา แมว นก ไก ฯลฯ
ความโกลาหลก็เปดฉากขึ้น ลำบากกวาตอนที่ลูก             ไมเพียงแตแมเทานั้นที่สอนใหลูกไดเรียนรู
อยูในทองเสียอีก ทั้งเรื่องการกินนม กินน้ำ ฉี่ อึ   แตลูกก็สอนใหแมไดรูจักกับสิ่งตาง ๆ มากมาย
อาบน้ำ ทาแปง และอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย        เมื่อมีลูกแมเปลี่ยนจากคนที่ไมเคยรักเด็ก กลาย
ของลูก ซึ่งลวนเปนเรื่องแปลกใหมสำหรับแม แม     เปนคนที่มีความรักเผื่อแผไปยังเด็กคนอื่น ๆ จาก
ไดรูจักอะไรแปลก ๆ เพิ่มขึ้น เชน ไกรปวอเตอร    คนที่มีความอดทนนอย ก็มีความอดทนมากขึ้น
มหาหิงคุ การจับลูกพาดบาใหเรอ ฯลฯ ตอนนั้น      จากคนที่เคยทอแท ก็กลายมาเปนนักสูชีวิต ฯลฯ
แมยังเจ็บแผลมาก แตพยายามปรับตัวทำทุกอยาง      แมดีใจนะที่เราไดมาเปนเพื่อนแทของกันและกัน
ใหดีเพื่อใหลูกมีความสุขที่สุด อะไรที่เปนความสุข   ไดมาจูงมือกันเดินไปบนโลกใบนี้ และดีใจที่ลูก
ของลูกแมก็ทำให เปนตนวาเอาลูกมานอนบนอก       ทำใหแมเติบโตขึ้นในหลาย ๆ ดาน มีความเขาใจ
แลวรองเพลงใหฟง ทั้ง ๆ ที่เสียงแมไมคลายนักรอง  ชีวิตมากขึ้น แมสำนึกในสิ่งเหลานี้อยูเสมอ
เลยสักนิด แตลูกแมก็ยิ้มอยางมีความสุข ภาพนี้แม          ภายในเวลาไมกี่ป ลูกเรียนรูสงตาง ๆ และ
                                                  ิ่
ไมเคยลืมและแมยังคงจำเพลงนั้นได เวลาฝนตก       มีพัฒนาการมากมาย จากเด็กตัวนอยที่ชวยตัวเอง
แมก็อุมลูกไปดูฝนแรกของชีวิต แมยังสอนอะไรให     ไมได ทำไดแคหายใจ รองไห ดิ้นไปดิ้นมา เวลาฉี่
ลูกอีกตั้งหลายอยาง เชน สอนใหกินน้ำสม กิน      หรืออึออกมาถาไมมีใครชวยจัดการลูกก็ตองนอน
กลวย กินขาวบดผสมแกงจืดตำลึง หัดใหลูกกิน       อยู อ ย า งนั้ น ลู ก แม ค อ ย ๆ โตขึ้ น และเก ง ขึ้ น
ผัก สอนใหรูจักปู ยา ตา ยาย และสอนใหรูจัก     คลานได นั่งได เดินได เรียกแมได นับเลข ๑-๓ ได
สิงตาง ๆ รอบตัว เชน ตนไม ดอกไม รถ เครืองบิน
 ่                      ่    ลูกแมเกงจริง ๆ ตอนนี้บานของเราไมเงียบเหงาแลว
เขาขั้นอลหมานทีเดียว ตอนนั้นแมเหนื่อยมาก ๆ          มากขึ้นเปนเงาตามตัว แตแมก็ใหสิ่งที่ดีที่สุดเทาที่
แต ณ วันนี้แมมักหวนคิดถึงวันเวลาเหลานั้น           จะทำได
     กวาลูกจะโต แมวาแมจะพยายามทำใหลูก              วันนี้แมลูกของแมเติบใหญแลวและสามารถ
มีความสุข แตยังมีบางวันที่พวกเราตองเจอความ          ทำทุกสิ่งไดดวยตนเอง และอาจหางเหินแมไปบาง
ทุกขรวมกัน เชน เมื่อความเจ็บปวยมาเยือน มีอยู        ในบางคราวตามภาระหนาที่ แตความรักความ
วันหนึ่งลูก ๒ คนปวยพรอมกัน แมตองกระโดด           หวงใยของแมมิไดลดลง กลับมากขึ้นตามเวลา
ไปมาระหวางเตียง ๒ เตียง ไมไดหลับไมไดนอน          ที่ ผ า นไป นั่ น คงเป น เพราะ “ความรั ก เกิ ด จาก
คอยเช็ดตัวใหลูก คอยหมผาให คอยระวังวาน้ำ          สัญชาตญาณ แตความผูกพันเกิดจากกาลเวลา”
เกลือจะไมหยด เวลาพยาบาลมาฉีดยา เห็นลูก                  ในขณะที่ลูกกำลังมีชีวิตที่ดีงามและมีวันเวลา
ร อ งไห แ ม ก็ ร อ งไห ต าม ลู ก ป ว ยที ไ รกว า จะหาย  ในอนาคตอีกยาวไกล ตะเกียงแหงชีวิตของแมก็
แมสะบักสะบอมทั้งใจทั้งกาย                   คอย ๆ ริบหรี่ลง และสักวันหนึ่งจะตองดับไป
      เมื่อลูกโตขึ้น แมยังคงพยายามจะใหสิ่งที่ดี     เปนธรรมดา แตความรักของแมไมมีวันตาย จะคง
ที่สุดตามวัยของลูก ทั้งดานวัตถุและจิตใจ วันที่ลูก       อยูนิรันดร แมเฝาคิดวาอะไรหนอ? คือ สิ่งที่ดีที่สุด
โตพอที่จะเขาโรงเรียน แมพาลูกไปเขาโรงเรียน
อนุบาลที่เลือกแลววาดีและเหมาะสมที่สุด ตอดวย
โรงเรียนประถม ลุนเขาเรียนมัธยม จนกระทั่งลูก
ไดเขามหาวิทยาลัย คาใชจายในครอบครัวเพิ่ม
ที่แมจะมอบไวใหลูกได ในฐานะชาวพุทธแมสรุป
วา บุญ คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบใหคนที่เรารัก
เพราะทรัพยสินเงินทองเปนสิ่งไมยั่งยืน มีแตบุญ
เทานั้นที่จะติดตามตัวลูกไปได และบุญใหญที่สุด
ของลูกผูชาย ก็คือ บุญบวช ดังที่แมเคยไดยินมา
ว า “ถึ ง แม จ ะมี ผู วิ เ ศษเก็ บ ดอกไม จ นหมดป า
หิมพานต แลวนำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาตั้ง
๑,๐๐๐ พระองค กระทำดังนี้ทุกวัน ผลบุญจากการ
บูชานั้นก็ไมเทาผลบุญจากการบวชเปนพุทธบูชาใน
พระพุทธศาสนา” แมจึงอยากใหลูกไดบุญนี้ติดตัว
ไป


                                          ¡ÒúǪ¾ÃÐ໚¹ÊÔ觷Õè¤ØŒÁ¤‹Ò¨ÃÔ§ æ
                                           ÊÓËÃѺ¡ÒÃà¡Ô´ÁÒ໚¹ÅÙ¡¼ÙŒªÒÂ
                                            àÊÕ´Ò·ÕèáÁ‹ºÇªàͧäÁ‹ ä´Œ
                                              áμ‹Âѧ⪤´Õ·ÕèÅÙ¡ºÇªä´Œ
                                            áÁ‹àžÅÍÂä´ŒºØÞä»´ŒÇÂ
       ลูกรูไหมวาแมคิดอยางไร? สมมุติวา แม   ไดกับได คือ ไดบุญที่จะตามไปคุมครองพวกเรา
ไม ไ ด บุ ญ อะไรเลยจากการบวชของลู ก แม ก็ ยั ง     ตลอดไป การบวชพระจึงเปนสิ่งที่คุมคาจริง ๆ
อยากใหลูกบวชอยูดี เพราะในวัฏสงสารอันยาวไกล       สำหรับการเกิดมาเปนลูกผูชาย เสียดายที่แมบวช
แมไมสามารถติดตามไปปกปองคุมครองลูกได แม       เองไมได แตยังโชคดีที่ลูกบวชได แมเลยพลอยได
อยากใหบุญบวชตามคุมครองลูกแมใหมีความสุข        บุญไปดวย
ความเจริญตลอดไปทุกภพทุกชาติ เพราะความสุข              วันนี้...แมดีใจที่สุดที่ลูกแมทั้งคูไดบวชเปน
ความเจริญของลูกเปนสิ่งที่แมใหความสำคัญเปน       พระ ไดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหแกตนเอง ขอใหบุญ
อันดับแรก                         คุ ม ครองปกป ก รั ก ษาให ลู ก แม มี ค วามสุ ข ความ
     แตในความเปนจริงแลว ถาลูกบวชแมก็จะได    เจริญตลอดไป...แมรักลูก
บุญเชนกัน นี่เทากับวาการบวชทำใหเราแมลูกมีแต
“¤ÇÒÁÊآ㹪ÕÇÔμ¢Í§¾ÃÐ
                 ŌǹÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹¢Í§âÂÁáÁ‹ÍÂÙ‹àº×éͧËÅѧ·Ñ駹Ñé¹”


 ¨Ò¡ã¨ÅÙ¡
      โยมแม ...โยมแมไมใชแคพลอยไดบุญ แตโยมแมไดบุญมหาศาล อยางนอยก็ไดเกาะชายผาเหลือง
ลูกขึ้นสวรรคเหมือนที่โบราณวาไว
      ที่พระตั้งใจบวชก็เพราะคิดวาการบวชเปนกุศลสูงสุดในชีวิตของลูกผูชาย เมื่อไดชีวิตมาก็ควรจะใช
ใหคุมคาดวยการสั่งสมบุญที่สูงสุด และเพื่อตอบแทนบุญคุณโยมแมดวย พระรับจากโยมแมมาทั้งชีวิตแลว
พระขอเปนผูใหบาง แคบวชไมไดเปนการมากเกินไปสำหรับตอบแทนพระคุณโยมแม
      พระดีใจที่ไดมาเกิดเปนลูกโยมแม สิ่งดี ๆ และความสุขในชีวิตของพระลวนมีความรักความเอาใจ
ใสของโยมแมอยูเบื้องหลังทั้งนั้น
      กอนหนานี้ พระเคยฟงเรื่องราวของลูกหลาย ๆ คนที่ไดบวชแทนคุณพอแม ฟงแลวก็ประทับใจ
รูสึกชื่นชมยินดีกับเขาเหลานั้น แตนั่นเปนเรื่องของคนอื่น ไมปลื้มและมีความสุขเทากับที่วันนี้พระได
ตอบแทนบุญคุณพอแมดวยตนเองแลว
 ≥⁄ÀÌ §‘√Ì Õμ⁄∂«μ÷ ª¡ÿê⁄‡®.
       §«√‡ª≈àß«“®“‰æ‡√“–∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå.
          ¢ÿ. ™“. ‡μ√ . Ú˜/Ûı.
√à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬
∫√‘…—∑ ∫“ß°Õ°‰≈∑åμ‘Èß ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ · ß¡‘μ√ Õ‘‡≈§μ√‘§ ®”°—¥
ºŸâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‚§¡‰øøÑ“∑ÿ°™π‘¥ √–∫∫æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å ‚§¡‰ø·≈–À≈Õ¥‰ø LED
√à«¡√—°…å √à«¡≈¥ ª≈Õ¥¡≈æ‘… ‡æ◊ËÕ™’«‘μ·≈–‚≈° ’‡¢’¬«
Àπ÷Ëß„π§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õ߇√“ ∑’Ë¡’ à«π√à«¡„Àâ· ß «à“ß
·≈–√à«¡ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“
 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë §ÿ≥π«√—μπå 081-334-3301, §ÿ≥©≈Õß»—°¥‘Ï 081-890-3280
çμ—Èß„®Ωñ°ΩπÕ∫√¡μπ‡Õß„À⥒ „À⇪ìπºŸâ∑’Ë ¡§«√∑’Ë®–»÷°…“«‘™™“∏√√¡°“¬
       π—° √â“ß∫“√¡’‰¡à¡’ ‘Ëß„¥∑’ˇªìπÕÿª √√§ ‰¡à«à“®–‡ªì𧔷π–π” —Ëß Õπ °Æ√–‡∫’¬∫ «‘π—¬
 ‘Ë߇À≈à“π’ȇªìπ‡√◊ËÕ߇≈Á°πâÕ¬ ·≈–„Àâ√–≈÷°‰«â‡ ¡Õ«à“ °‘®°√√¡∑ÿ° Ê °‘®°√√¡ ¡’‡Õ“‰«â‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß∫“√¡’∑—Èßπ—Èπé
                  ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
              √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬
               À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥
               ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π
              ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡
              °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡
              ∑’ËÕ¬Ÿà†50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120
              ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427
๒๘
บทความพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
  ปดฉากวัดราง
  ดวยพลังสตรี
  สำลีหุมเหล็ก
 ยอดหญิงนักสรางบารมี
 ชีวิตในความทรงจำที่ไมมีวันตาย
                อยากทบทวนวันวานที่หวานอยู มองดูเมืองไทยยุคทวิตเตอร
             เทคโนโลยีชางรวดเร็วยิ่งยวด แตพระพุทธศาสนาออกอาการย่ำแย
             ซวนเซดวยสื่อสีคล้ำ ชาวพุทธวางคำสอนไวในตำราไมนำมาปฏิบัติ
             และวางอุเบกขาตอการรุกคืบของตางศาสนิก
ทั้งที่ความจริง นี่คือ แผนดินพุทธที่บรรพบุรุษของเราฝากไวใหชวยกันรักษา และเปนแผนดินที่ยัง
คงคำสอนดั้งเดิมจากสมัยพุทธกาล ทำใหพระเดชพระคุณหลวงพอตองปกปองพระพุทธศาสนาใหพนภาวะ
รวงโรยใหจงได วัดรุงตองกลับมา ปดฉากวัดรางเสียแตวันนี้ พระพุทธศาสนาจะตองเจริญรุงเรือง นี้เปน
ที่มาของโครงการฟนฟูศีลธรรมโลกหลากหลายโครงการที่เกิดขึ้น เชน โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โครงการอุปสมบทหมู ๑๐๐,๐๐๐ รูป และโครงการบวชอุบาสิกาแกว ๑๐๐,๐๐๐ คน
และ ๕๐๐,๐๐๐ คน โครงการเหลานี้ไดรับความเมตตาจากคณะสงฆทั้งแผนดิน พรอมทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนแหแหนมาชวยกันเปนประวัติศาสตรชาติไทย
                                 และเปนอีกครั้งที่นักบุญฝายหญิงสุขสมใจ
                           เพราะคอยมานานกว า จะได มี โ อกาสบวชสั ก ที
                           หญิงใดที่กาวมาบวช หญิงนั้นไมตางจากนักรบ
                           ผูหาญกลารอวันเขาประจำการ ไมยอมประมาท
                           ในชีวิต และไมละเลยหนาที่ชาวพุทธในการพิทักษ
                           พระพุทธศาสนา จึงไมนาแปลกใจที่ในวันหมผา
                           สไบแกว หลายคนอนุญาตใหความปลื้มหลั่งไหล
                           ออกมาเปนน้ำตา เพราะบุญแตละครั้งจากการ
                           ปฏิบัติธรรมนั้น แมเห็นแสงสวางเพียงแวบเดียว
                           ก็มหาศาลแลว นอกจากนี้ยังไดเรียนรูวิถีชาวพุทธ
                           และถือศีล ๘ ตลอดโครงการ
                                 ฑิ ต ยาภา ปฐมนุ พ งศ จากวั ด บ า นขุ น
                           จ.เชียงใหม เผยความในใจวา
                                 “ไมนาเชื่อวา ผูหญิงทั้งโลกรวมตัวกันเพื่อ
                           จะมาบวช มันเปนอะไรที่ทำไดยาก แตวาในวันนั้น
                           สิ่งที่เราเจอมหัศจรรยมากเลย ทุกคนมารวมตัวกัน
                           เปนระเบียบเรียบรอยนารักมาก”
แกวประกอบ ภิรมยกิจ วัดหนองบัวระเหว   พระบรมศาสดา ไมวาจะลงแรงรับบุญหรือหยุดนิ่ง
จ.ชั ยภู มิ “ดี ใจคะ ดีใจที่สุด และเปนครั้งแรก  เพื่อนั่งสมาธิ มาถึงวันนี้ก็ไมมีวันลืม เหมือนดั่ง
ในชีวิตดวยที่ไดมาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง รูสึก  ภาพแหงความดีที่จะอยูในความทรงจำไมมีวันตาย
ประทับใจมากคะ ประทับใจวา ตัวเราเองก็สามารถ         “เราไดรับบุญขัดวิมาน ก็ทำใหรูวาการทำ
มีสวนใหพระพุทธศาสนาของเราดำรงอยูได”       ความสะอาด ความละเอียดของคุณยายที่สอนไว
     ตลอดเวลาการอบรม ทุกคนถือวาไดนั่งใน   สอนไดดีมาก ๆ ทีเดียวคะ ใหรูจักวาความละเอียด
ตำแหนงอันทรงเกียรติ เปนนักรบหญิงจักรพรรดิ     รอบคอบเปนการฝกตนไปในตัว ชวยใหเรารูจัก
ผูจูนความคิดปรับชีวิตจนลงตัวดวยคำสอนของ      ลดความมีทิฐิในตัวเอง รูจักออนนอมถอมตนกับผูที่
ภาพบรรยากาศ
                                          การทำหนาที่เชิญชวน
                                          ชายแมน ๆ มาบวช


ออนกวา ดอยกวา” นวลจันทร มงคลเจริญโชค      ประเทศไทยจะมีแบบนี้ ตอนนี้อายุ ๖๐ ปแลวก็เพิ่ง
วัดสามพระยา กทม. ใหสัมภาษณในขณะที่ยัง       ไดมาเจอ หากวาโครงการนี้มีตอไปศาสนาพุทธ
ปลื้มไมหาย                     จะตองรุงเรืองแน ๆ”
      ส ว นคุ ณ ป า แมว นพรั ต น จากระนอง       เช น กั น กั บ เสี ย งเจื้ อ ยแจ ว ของแก ว แสง
วัดจันทาราม ก็เปนอีกคนที่แสนสุดประทับใจ เธอ    เพชรนอย วัดหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ที่บอกวา
บอกวา “เขาอบรมใหเรามีหลักการที่ดี มีมารยาท    “ประทับใจมากเลยคะ ความรอนในใจมันเย็นได
ที่ดีตอกัน ประทับใจกัลยาณมิตรทุกคนที่แนะนำ     ดวยสมาธิ และตอนนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาใน
ประทับใจวัดพระธรรมกายมากและไมคิดเลยวา       พระอาจารยมากคะ”
เชื่อแนวาความประทับใจเหลานี้ยังคงอยูใน  คือ หลายตอหลายเคสยืนยันวา บวชแลวเปลี่ยน
ตัวยอดหญิงทุกคน และสิ่งสำคัญเหนืออื่นใด คือ     ชีวิตคนไดจริง จากที่เคยทำความชั่วมากมาย ทั้ง
ทุกคนทราบดีวา ตนเองเปนอุบาสิกา ๑ ใน ๔       กินเหลา สูบบุหรี่ กลับกลายมาเปนคนที่รักบุญ
เสาหลักของพระรัตนตรัยที่จะขาดไมได ฉะนั้น      รักครอบครัว มีศีล มีธรรม และหากชายแมน ๆ
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของพุทธศาสนานี้ จึงเปนทั้ง   คนนั้นเราเปนผูชักชวน ลองคิดดูวาจะไดบุญมาก
โอกาสและหนาที่ที่อุบาสิกาแกวจากทั่วประเทศ     สักเพียงไหน
และทั่วโลกจะไดพิสูจนหัวใจยอดหญิงกัลยาณมิตร         ศีลธรรมหางหายจากความรูสึกคนไทย
ออกทำหนาที่ชาวพุทธที่แท ในการปกปอง ฟนฟู     มากพอแลว หากอุบาสิกาแกวชวยกันตั้งแตวันนี้
พระพุทธศาสนา ดวยการนำชายแมน ๆ กลับสู        รับรองไดวา คำสอนของพระพุทธศาสนาที่เคย
รมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนพระแทใหไดอยาง    หลอหลอมคนไทยใหเปนคนดี รักการให มีน้ำใจ
เต็มที่ และยังเปนการสนับสนุนประเพณีการบวช      ไมหลอกลวง จะกลับมาอีกครั้ง มีพระมากขึ้นก็
ชวงเขาพรรษาใหกลับมารุงเรืองอีกครั้ง ที่สำคัญ   เทากับมีคนดีมากขึ้น และมีครูสอนคนใหเปนคนดี
แสงแหงพระพุทธศาสนา
ไมเคยดับทั้งกลางวันและกลางคืน
        มากขึ้น และเทากับวาภายในครอบครัวของเรา
        จะไดพอที่ดี ลูกชายที่ดี สามีที่ดีกลับคืนมา หรือ
        ไมก็อัปเกรดใหดียิ่งกวาเดิม
             นี่คือภารกิจที่ทุกคนทุกหัวใจตองชวยกัน
        ทำความฝ น ของพระเดชพระคุ ณ หลวงพ อ ให
        เปนจริง โอกาสเชนนี้หาไมไดบอย และจะมาไมถึง
        เราเลยหากไมลงมือทำ อาจตองใชแรงไปบอกขาว
        สักนิด แตสิ่งที่ไดกลับมาคือบารมี คือความทรงจำ
        คือความภูมิใจที่จะบอกตอไปถึงลูกหลานวา ยุคที่
        เราเกิดมานั้น แสงแหงพระพุทธศาสนาไมเคยดับ
        เลยทั้งกลางวันและกลางคืน
‡ √‘¡ √â“ß
   §ÿ≥¿“æ™’«‘μ
         ‚Õ«“∑æ√–‡∂√–
    æ√–∏√√¡ªîÆ° ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑
       ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’


 ç   °àÕπÕ◊Ëπ¢ÕÕπÿ‚¡∑π“·≈–· ¥ß§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’°—∫‚§√ß°“√∫√√晓Õÿª ¡∫∑æ√–¿‘°…ÿ
 ∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬„π‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ™ÿ¥Õ¬Ÿà®”æ√√…“ „πªï æ.». ÚııÛ π’È
    ‚§√ß°“√π’È¡’ à«π ”§—≠μàÕ∑ÿ°¿“§ à«π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬·≈– —ߧ¡‡√“™“«æÿ∑∏∑—Èß¡«≈
 Õ—π¥—∫·√° °Á§◊Õ ºŸâ∑’Ë¡“∫√√晓Õÿª ¡∫∑¬àÕ¡®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå∑’Ë¡“°¡“¬¡À“»“≈ „π™à«ß∑’Ë
 ∫«™æ√– Ò æ√√…“π’È®–‰¥â√—∫§”·π–π”·≈–‰¥â»÷°…“æ√–∏√√¡«‘π—¬ ·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡«—≤π∏√√¡
 Õ—π¥’ß“¡ ∑’Ë®–‡ªìπ à«π‡ √‘¡ √â“ߧÿ≥¿“æ™’«‘μ∑—Èß·°àμ—«ºŸâ∫«™·≈–≠“μ‘¡‘μ√¢ÕߺŸâ∫«™‡Õß
    Õ’°ª√–°“√Àπ÷ß §◊Õ ®–∑”„Àâ§≥– ß¶å∑«∑—ß —߶¡≥±≈‰¥â¡ «π√à«¡„π‚§√ß°“√π’È ‚¥¬‡©æ“–
           Ë           —Ë È        ’à
 «—¥μà“ß Ê ∑’Ë√—∫‡ªìπ»Ÿπ¬å„π°“√Õ¬Ÿà®”æ√√…“·≈–»÷°…“∏√√¡ªØ‘∫—μ‘¢Õßæ√–∏√√¡∑“¬“∑ ºŸâ∫√‘À“√
 ‡®â“Õ“«“ «—¥π—Èπ Ê ‡®â“§≥–μ”∫≈ ‡®â“§≥–Õ”‡¿Õ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ·≈–‡®â“§≥–¿“§„π‡¢μ
 π—Èπ Ê ∑—ÈßÀ≈“¬∑—Èߪ«ßμâÕß√à«¡¥â«¬™à«¬°—π ®–‰¥â¡’ à«π„π°“√‡ √‘¡ √â“ß„À⇰‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß·°à
 §≥– ß¶å «—¥ ·≈–æ√–æÿ∑∏»“ π“  —ߧ¡°Á¡’‚Õ°“ Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“߇Õ◊ÈÕª√–‚¬™πå„Àâ·°à°—π·≈–°—π
 ∑”∫ÿ≠∑”°ÿ»≈√à«¡°—π  √â“ߧ«“¡‡ªìπ ‘√¡ß§≈„Àâ·°à™“μ‘∫“π‡¡◊Õ߇√“„Àâ√¡‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢ μ“¡‚§√ß°“√
                   ‘         â      à
 ç∫«√é §◊Õ ∫â“π «—¥·≈–‚√߇√’¬π
    „π‚Õ°“ Õ—π‡ªìπ¡ß§≈π’È ®÷ߢՇ™‘≠™«π„Àâ¢â“√“™°“√æàէ⓪√–™“™π∑ÿ°§π∑ÿ°∑à“π ‰¥â¡’
  à«π√à«¡„π‚§√ß°“√π’È ·≈–¢ÕÕπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠°—∫∑ÿ°∑à“π≈à«ßÀπâ“¡“ ≥ ‚Õ°“ π’È ¢Õ‡®√‘≠æ√


   «“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ∑ÿ°¿“æ ∑ÿ°μ—«Õ—°…√ πâÕ¡π”™’«‘μ„ÀâÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠
                                          é
     ¢Õ‡™‘≠‡®â“¿“溟⡒∫ÿ≠ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠..μ≈Õ¥ªï
 Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡∑’ˇ “‚Õ·ª¥ (O8) ‚∑√. 086-771-2268 À√◊ÕºŸâª√– “πß“π¿“§∑’Ë∑à“π —ß°—¥
¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“ ®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑’ˬա√—∫∑—Ë«‚≈°
   √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå «“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠
   ‚¥¬ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π
   ·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150 ‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241
                                           ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“
Ûˆ
∑∫∑«π∫ÿ≠
‡√◊ËÕß : Õÿ∫≈‡¢’¬«
           æ√–·∑â
           §◊Õ À—«„®¢Õß‚≈°·≈–®—°√«“≈
‚§√ß°“√∫√√晓Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà
        æ√–æ’ˇ≈’Ȭß
  ‡¡◊ËÕƒ¥ŸΩπ¡“‡¬◊Õ𠧫“¡™ÿà¡©Ë”‡¬Áπ¢Õß “¬Ωπ∑’Ë
‚ª√¬ª√“¬≈ß¡“  àߺ≈μàÕ®‘μ„®ºŸâ§π„Àâ™ÿà¡™◊Ëπ ‡∫‘°∫“π
‡À¡◊Õπ¡«≈惰…“π“π“æ—π∏ÿå∑’Ë·μ°„∫ÕàÕπ‡¢’¬«‰ « ™à«¬
∑”„Àâºπ¥‘π∑’‡Ë §¬·Àâß·μ°√–·À߉¥âª√– “π§◊π‡ªìπ·ºàπ¥‘π
   ◊
‡¥’¬«°—πÕ’°§√—Èß À≈—ß®“°μâÕß∑πμàÕ§«“¡√âÕπ·√ߢÕß
· ßÕ“∑‘μ¬å∑’Ë·º¥°≈â“¡“‡ªìπ‡«≈“À≈“¬‡¥◊Õπ
‡À≈à“∏√√¡∑“¬“∑
‡«’¬πª√–∑—°…‘≥√Õ∫
 ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å
√àÕß√Õ¬À≈—ßΩπæ√” §◊Õ ∑âÕßøÑ“ ¥„  ‰√â     «—π‡ “√å∑’Ë ı ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÛ ´÷Ë߇ªìπ¿“æ
‡¡¶À¡Õ° ‰¥â°≈‘πÀÕ¡ÕàÕπ Ê ¢Õ߉ե‘π∑’¬ßÕ∫Õ«≈
        Ë           Ë—      ª√–«—μ‘»“ μ√å™’«‘μÕ—πߥߓ¡∑’ˬ“°®–≈◊¡‡≈◊Õπ
‰¡à®“ßÀ“¬                          · ß‡ß‘π· ß∑ÕߢÕßÕ√ÿ‚≥∑—¬§àÕ¬ «à“߉ «
    ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¿“槫“¡ª√–∑—∫„®∑’‡Ë °‘¥¢÷𠉥â
                      È    ¢÷Èπ∑’≈–πâÕ¬  –∑âÕπª√–°“¬ ’∑Õß√–¬‘∫√–¬—∫¢Õß
‡ªìπª√–¥ÿ®πÈ”∑‘æ¬å™‚≈¡„®™“«‰∑¬„ÀâÕ¡ ÿ¢ ‡∫‘°∫“π
                 ‘Ë        ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬‡å ÀÁπ‚¥¥‡¥àπ‡ªìπ ßà“Õ¬Ÿ‡à ∫◊ÕßÀπâ“
                                                È
∑à“¡°≈“ߧ«“¡À«—π«‘μ°¢Õß°√–·  —ߧ¡∑’·μ°·¬°
         Ë           Ë      ‡¡◊Õæ‘∏‡’ «’¬πª√–∑—°…‘≥‰¥â‡√‘¡¢÷π ‡À≈à“∏√√¡∑“¬“∑
                            Ë            Ë È
„Àâ®ÿ¥ª√–°“¬§«“¡À«—ß·Ààß —πμ‘¿“æ°≈—∫§◊π¡“      „π™ÿ¥¢“«∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¬◊πª√–π¡¡◊Õ ß∫π‘Ëß√“¬√Õ∫
π—π§◊Õ ¿“晓¬‰∑¬π—∫æ—π§πæ√âÕ¡„®°—π‡¢â“√à«¡æ‘∏’
 Ë                         ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å §àÕ¬ Ê °â“«‡¥‘πÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß
∫√√晓Õÿª ¡∫∑æ√–æ’‡Ë ≈’¬ß„π‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà
            È              ‡ ’¬ß «¥¡πμå∫Ÿ™“æ√–√—μπμ√—¬ ∫∑Õ‘μ‘ªî‚  ¿§«“...
‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ „π     ¥—ß°âÕß°—ß«“π„π¥«ß„® ∑ÿ°∑à“πμà“ߪ√–§Õß„®„Àâ
∫√‘ ÿ∑∏‘ϺàÕß„ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫ “¬∏“√·Ààß∫ÿ≠ √“«°—∫    ∫ÿ≠ à«πμ—«·≈– à«π√«¡ „π°“√ —Ëß ¡∫ÿ≠∫“√¡’„Àâ
«à“®–‰¡à¬Õ¡„Àâ∫≠μ°∫ÿ≠À≈àπ‰ª·¡â·μà‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬
          ÿ                °—∫μπ‡Õß ·≈–„π°“√∑”Àπâ“∑’°≈¬“≥¡‘μ√ „π∞“π–
                                           Ë—
‡æ√“–∫ÿ≠®“°°“√∫«™‡ªìπ∫ÿ≠„À≠à‰¥â¡“‚¥¬¬“°       çæ√–æ’Ë ‡ ≈’È ¬ ßé „Àâ°—∫æ√–∏√√¡∑“¬“∑‚§√ß°“√
    ºŸ∫«™μâÕ߇ªìπºŸ¡’ ªÿæ‡⁄ æ°μªÿêêμ“ À√◊Õ¡’∫≠
     â      â        ⁄     ÿ  Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π
«“ π“∑’ ß ¡¡“π—∫¿æπ—∫™“쑉¡à∂«π ®÷ß®–‰¥â∞“π–
      Ë —Ë           â        ∑—Ë«‰∑¬ ∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß
ºŸâ‰¥â‚Õ°“ ‡™àππ’È                     À≈—ß®“°‡ √Á® ‘πæ‘∏‡’ «’¬πª√–∑—°…‘≥ ‡ªìπæ‘∏’
                                       È
     §«“¡ª≈“∫ª≈◊È¡„®¢ÕßÀ¡Ÿà≠“μ‘ μ≈Õ¥®π      ¢Õ¢¡“ ≥  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ ´÷Ë߇ªìπ™à«ß‡«≈“
‡À≈à“ “∏ÿ™πºŸ√«¡Õπÿ‚¡∑π“®”π«π¡“° ‡º¬„Àâ‡ÀÁπ
         âà                  ”§—≠Õ’°™à«ßÀπ÷ß ‚¥¬‡©æ“–§ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡àºª°§√Õß
                                     Ë            Ÿâ
∫π„∫Àπâ“·≈–·««μ“∑’ˇªïò¬¡ ÿ¢ ∑’Ë∫ÿμ√À≈“π·≈–     ∑’μ“ß√Õ§Õ¬«—ππ’¡“‡ªìπ‡«≈“π“π· ππ“π æ‘∏°√√¡
                            Ëà         È            ’
≠“μ‘¡‘μ√Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—°®–‰¥â∫ÿ≠„À≠à∂÷ß Ú μàÕ §◊Õ    Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë∫ÿμ√®–‰¥â°≈à“««‘ ÿ∑∏‘«“®“ ¢Õ‚∑…
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07
Yunaiboon 2553 07

More Related Content

What's hot

สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑
สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑
สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑
Taweesak Poochai
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
Kanyakon
 
Medical Emergency Act 2008
Medical Emergency Act 2008Medical Emergency Act 2008
Medical Emergency Act 2008
DMS Library
 
การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)
การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)
การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)
CUPress
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-socแผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...
ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...
ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...
Prachoom Rangkasikorn
 
4311701 5
4311701 54311701 5
4311701 5
ekkawit sittiwa
 

What's hot (13)

Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
 
Yunaiboon 2554 7
Yunaiboon 2554 7Yunaiboon 2554 7
Yunaiboon 2554 7
 
สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑
สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑
สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๑
 
Yunaiboon 2554 01
Yunaiboon 2554 01Yunaiboon 2554 01
Yunaiboon 2554 01
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
 
Medical Emergency Act 2008
Medical Emergency Act 2008Medical Emergency Act 2008
Medical Emergency Act 2008
 
Plasma ball
Plasma ballPlasma ball
Plasma ball
 
Yunaiboon 2553 03
Yunaiboon 2553 03Yunaiboon 2553 03
Yunaiboon 2553 03
 
การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)
การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)
การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)
 
Add m6-1-link
Add m6-1-linkAdd m6-1-link
Add m6-1-link
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-socแผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
 
ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...
ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...
ใบความรู้+แผนการสอน และ ใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ระบบต่างของร่างกายมนุษย์+ป...
 
4311701 5
4311701 54311701 5
4311701 5
 

Viewers also liked

Ap chem presentation
Ap chem presentationAp chem presentation
Ap chem presentation
Scholastic Expeditions
 
Costa victoria
Costa victoriaCosta victoria
Costa victoria
Benedito Arruda
 
RA_rainforest_doc_file
RA_rainforest_doc_fileRA_rainforest_doc_file
RA_rainforest_doc_file
Goodzuma
 
Scholastic Expeditions- Tamarindo Destination
Scholastic Expeditions- Tamarindo DestinationScholastic Expeditions- Tamarindo Destination
Scholastic Expeditions- Tamarindo Destination
Scholastic Expeditions
 
Flores silvestre
Flores silvestreFlores silvestre
Flores silvestre
Benedito Arruda
 
Critérios de reconhecimento, mensuração e depreciação
Critérios de reconhecimento, mensuração e depreciaçãoCritérios de reconhecimento, mensuração e depreciação
Critérios de reconhecimento, mensuração e depreciação
Universidade Federal Fluminense
 
Abanico
AbanicoAbanico
What A Wonderful World - 2009
What A Wonderful World - 2009What A Wonderful World - 2009
What A Wonderful World - 2009
Ziosha *♥*
 

Viewers also liked (8)

Ap chem presentation
Ap chem presentationAp chem presentation
Ap chem presentation
 
Costa victoria
Costa victoriaCosta victoria
Costa victoria
 
RA_rainforest_doc_file
RA_rainforest_doc_fileRA_rainforest_doc_file
RA_rainforest_doc_file
 
Scholastic Expeditions- Tamarindo Destination
Scholastic Expeditions- Tamarindo DestinationScholastic Expeditions- Tamarindo Destination
Scholastic Expeditions- Tamarindo Destination
 
Flores silvestre
Flores silvestreFlores silvestre
Flores silvestre
 
Critérios de reconhecimento, mensuração e depreciação
Critérios de reconhecimento, mensuração e depreciaçãoCritérios de reconhecimento, mensuração e depreciação
Critérios de reconhecimento, mensuração e depreciação
 
Abanico
AbanicoAbanico
Abanico
 
What A Wonderful World - 2009
What A Wonderful World - 2009What A Wonderful World - 2009
What A Wonderful World - 2009
 

Similar to Yunaiboon 2553 07

ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...
Prachoom Rangkasikorn
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-socแผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-soc
Prachoom Rangkasikorn
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-socแผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
Prachoom Rangkasikorn
 
1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf
1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf
1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf
สุเมธี​​​​ ตี่พนมโอรัล / សុមេធី ទីភ្នំឱរ៉ាល់ (Sumedhi TyPhnomAoral)
 
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
สุเมธี​​​​ ตี่พนมโอรัล / សុមេធី ទីភ្នំឱរ៉ាល់ (Sumedhi TyPhnomAoral)
 
Justicecare
JusticecareJusticecare
Justicecare
Pattie Pattie
 
เล่มเล็ก
เล่มเล็กเล่มเล็ก
รายงานระบบการชำระเงิน 2556
รายงานระบบการชำระเงิน 2556 รายงานระบบการชำระเงิน 2556
รายงานระบบการชำระเงิน 2556
Peerasak C.
 
Zoo weekly thailand 30 september 2013
Zoo weekly thailand 30 september 2013Zoo weekly thailand 30 september 2013
Zoo weekly thailand 30 september 2013
อาตี๋ ภพรัก
 
ประวัติศาสตร์ ม.21
ประวัติศาสตร์ ม.21ประวัติศาสตร์ ม.21
ประวัติศาสตร์ ม.21
Krusangworn
 
Tarot card readings tamil
 Tarot card readings tamil Tarot card readings tamil
Tarot card readings tamil
VedicGuruji1
 
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
สุเมธี​​​​ ตี่พนมโอรัล / សុមេធី ទីភ្នំឱរ៉ាល់ (Sumedhi TyPhnomAoral)
 
Edu gangster
Edu gangster Edu gangster
Edu gangster
Wanlapa Nuanchan
 
คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม
คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรมคู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม
คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม
ภัคจิรา คำเขียว
 
Boom
BoomBoom
Boom
BoomBoom
Boom
Wa Ritz
 

Similar to Yunaiboon 2553 07 (18)

Booksuffwork thai
Booksuffwork thaiBooksuffwork thai
Booksuffwork thai
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์+ป.6...
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-socแผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 3+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u03-soc
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-socแผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วย 3+494+dltvsocp6+T1 p4 6-u03-soc
 
1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf
1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf
1-2_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค 1-2 (2511-2567).pdf
 
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
 
Justicecare
JusticecareJusticecare
Justicecare
 
เล่มเล็ก
เล่มเล็กเล่มเล็ก
เล่มเล็ก
 
รายงานระบบการชำระเงิน 2556
รายงานระบบการชำระเงิน 2556 รายงานระบบการชำระเงิน 2556
รายงานระบบการชำระเงิน 2556
 
Zoo weekly thailand 30 september 2013
Zoo weekly thailand 30 september 2013Zoo weekly thailand 30 september 2013
Zoo weekly thailand 30 september 2013
 
ประวัติศาสตร์ ม.21
ประวัติศาสตร์ ม.21ประวัติศาสตร์ ม.21
ประวัติศาสตร์ ม.21
 
Nilam ellam ratham
Nilam ellam rathamNilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
 
Tarot card readings tamil
 Tarot card readings tamil Tarot card readings tamil
Tarot card readings tamil
 
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
3_ปัญหาและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง วิชา บุรพภาค ประโยค ป.ธ.3 (2500-2567).pdf
 
Edu gangster
Edu gangster Edu gangster
Edu gangster
 
คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม
คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรมคู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม
คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม
 
Boom
BoomBoom
Boom
 
Boom
BoomBoom
Boom
 

More from Rose Banioki

Spm ระบบความคิดพิชิตการลงทุน
Spm ระบบความคิดพิชิตการลงทุนSpm ระบบความคิดพิชิตการลงทุน
Spm ระบบความคิดพิชิตการลงทุน
Rose Banioki
 
2013ar-Berkshire Hathaway
2013ar-Berkshire Hathaway2013ar-Berkshire Hathaway
2013ar-Berkshire Hathaway
Rose Banioki
 
Techinque mutual-fund
Techinque mutual-fundTechinque mutual-fund
Techinque mutual-fund
Rose Banioki
 
หนังสือความทรงอภิญญา
หนังสือความทรงอภิญญาหนังสือความทรงอภิญญา
หนังสือความทรงอภิญญา
Rose Banioki
 
Nutritive values of foods
Nutritive values of foodsNutritive values of foods
Nutritive values of foods
Rose Banioki
 
Ipad user guide ios7
Ipad user guide ios7Ipad user guide ios7
Ipad user guide ios7
Rose Banioki
 
Iphone user guide th
Iphone user guide thIphone user guide th
Iphone user guide th
Rose Banioki
 
To myfriends
To myfriendsTo myfriends
To myfriends
Rose Banioki
 
The differencebetweenbeachesinindia&greece
The differencebetweenbeachesinindia&greeceThe differencebetweenbeachesinindia&greece
The differencebetweenbeachesinindia&greece
Rose Banioki
 
Toilets pierre daspe
Toilets pierre daspeToilets pierre daspe
Toilets pierre daspe
Rose Banioki
 
Tibet
TibetTibet
Pps hollywood dorado_bea
Pps hollywood dorado_beaPps hollywood dorado_bea
Pps hollywood dorado_bea
Rose Banioki
 
Photo mix7
Photo mix7Photo mix7
Photo mix7
Rose Banioki
 
Photos carlosalbertobau
Photos carlosalbertobauPhotos carlosalbertobau
Photos carlosalbertobau
Rose Banioki
 

More from Rose Banioki (20)

Spm ระบบความคิดพิชิตการลงทุน
Spm ระบบความคิดพิชิตการลงทุนSpm ระบบความคิดพิชิตการลงทุน
Spm ระบบความคิดพิชิตการลงทุน
 
2013ar-Berkshire Hathaway
2013ar-Berkshire Hathaway2013ar-Berkshire Hathaway
2013ar-Berkshire Hathaway
 
Instant tax
Instant taxInstant tax
Instant tax
 
Techinque mutual-fund
Techinque mutual-fundTechinque mutual-fund
Techinque mutual-fund
 
หนังสือความทรงอภิญญา
หนังสือความทรงอภิญญาหนังสือความทรงอภิญญา
หนังสือความทรงอภิญญา
 
Nutritive values of foods
Nutritive values of foodsNutritive values of foods
Nutritive values of foods
 
Thaifood table
Thaifood tableThaifood table
Thaifood table
 
Ipad user guide ios7
Ipad user guide ios7Ipad user guide ios7
Ipad user guide ios7
 
Iphone user guide th
Iphone user guide thIphone user guide th
Iphone user guide th
 
P4
P4P4
P4
 
P3
P3P3
P3
 
P1
P1P1
P1
 
To myfriends
To myfriendsTo myfriends
To myfriends
 
The differencebetweenbeachesinindia&greece
The differencebetweenbeachesinindia&greeceThe differencebetweenbeachesinindia&greece
The differencebetweenbeachesinindia&greece
 
Toilets pierre daspe
Toilets pierre daspeToilets pierre daspe
Toilets pierre daspe
 
Tibet
TibetTibet
Tibet
 
Pps hollywood dorado_bea
Pps hollywood dorado_beaPps hollywood dorado_bea
Pps hollywood dorado_bea
 
Photosdutempspass
PhotosdutempspassPhotosdutempspass
Photosdutempspass
 
Photo mix7
Photo mix7Photo mix7
Photo mix7
 
Photos carlosalbertobau
Photos carlosalbertobauPhotos carlosalbertobau
Photos carlosalbertobau
 

Yunaiboon 2553 07

 • 2. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬  “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘Û ª√–®”‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ˜Ù ç «√√§åé  «— ¥‘°“√·¥à..π—°√∫ Ûˆ æ√–·∑â §◊Õ À—«„®¢Õß‚≈° ˆÚ §ÿ≥§à“°“√∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ °Õß∑—æ∏√√¡ æ—π∏ÿå «π°√–·  ·≈–®—°√«“≈ ‚§√ß°“√∫√√晓 (μÕπ∑’Ë Ò) Õÿª ¡∫∑À¡Ÿàæ√–æ’ˇ≈’È¬ß ˆˆ °≈«‘∏’™«π≈Ÿ°‡¢â“«—¥ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ Ù¯ §Õß‚° °—∫°“√§âπæ∫· ß·Ààß∏√√¡ Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ Ú °“√μ—¥ ‘π„®∑’ˬ‘Ëß„À≠à ˜ ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ ˆ¯  Õπ∏√√¡–·°àºŸâæ‘æ“°…“ ¯ ™’«‘μ ¡≥–... ™’«‘μ∑’ËΩíπ„ΩÉ... μÕπ ‡√’¬πÕ¬à“߉√„Àâ¡’§«“¡ ÿ¢ ¢Õß≈Ÿ°ºŸâ™“¬μ—«®√‘ß „π¡À“«‘∑¬“≈—¬  —¡¿“…≥å Ú ·¡à√—°≈Ÿ° ¯Ù μâπ¥Õ°‰¡â ıˆ ∑”‰¡·¡à§ππ’È μâÕß∑”∑ÿ°«‘∂’∑“ß Ú¯ ¬Õ¥À≠‘ßπ—° √â“ß∫“√¡’ ¯¯ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°‰¥â∫«™ ™’«‘μ„𧫓¡∑√ß®”∑’ˉ¡à¡’«—π쓬 ˘ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑» e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 • 4. Ú ª°‘≥°∏√√¡ ‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ °“√μ—¥ ‘π„®∑’ˬ‘Ëß„À≠à R ç‚≈°æ√àÕßÕ¬Ÿà‡ªìπ𑮉¡à√Ÿâ®—°Õ‘Ë¡ ¡’§«“¡Õ¬“°‰¡à¡’∑’Ë ‘Èπ ÿ¥  —μ«å‚≈°‡¡◊ËÕ∂Ÿ°§«“¡·°à∑”≈“¬ °ÁμâÕßμ°μ“¬‰ª‡À¡◊Õπº≈‰¡â√à«ßÀ≈ÿ¥®“°¢—È« Õ“μ¡¿“æ√Ÿâ‡Àμÿπ’È·≈â«®÷ßÕÕ°∫«™ ‡æ√“–™’«‘μ ¡≥– ‡ªìπ™’«‘μ∑’˪√–‡ √‘∞Õ¬à“ß·∑â®√‘ßé (‡∂√§“∂“) °“√μ—¥ ‘π„®ÕÕ°∫«™π—Èπ ‰¡à„™à‡ªìπ‡æ’¬ß „π ¡—¬æÿ∑∏°“≈ °ÿ≈∫ÿμ√ºŸâ¡’∫ÿ≠™◊ËÕ√—∞ª“≈– §«“¡§‘¥¥’™—Ë««Ÿ∫ ·μàμâÕ߇°‘¥®“°°“√∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â ‰¥â‚Õ°“ ‰ªøíß∏√√¡°—∫‡æ◊ËÕπ·≈⫇°‘¥»√—∑∏“Õ¬“°  —ß ¡∫ÿ≠·≈–Õ∏‘…∞“π®‘μ¡“¥’¢“¡™“μ‘ μâÕß¡’ª≠≠“ Ë â í ∫«™®÷ß∑Ÿ≈¢Õ∫«™¢≥–π—Èπ‡≈¬ ·μàæ√–æÿ∑∏Õߧå∑√ß §«“¡§‘¥∑’ˇªìπ¡À“°ÿ»≈π’È®÷߉¥âºÿ¥¢÷Èπ „π∑à“¡°≈“ß ªØ‘‡ ∏‡æ√“–¬—߉¡à‰¥â√∫Õπÿ≠“μ®“°∫‘¥“¡“√¥“ ‡¢“ — ™’«‘μ∑’ˇ®Õ·μà«‘°ƒμ ¡’À≈“¬§π∑’ËÕ–‰√ Ê °Á‰¡à§àÕ¬ ®÷ß°≈—∫∫â“π‰ª¢ÕÕπÿ≠“μ∫«™ °Á∂°æàÕ·¡àªØ‘‡ ∏Õ’° Ÿ ®–æ√âÕ¡ ·μàÀ—«„®°≈—∫æ√âÕ¡∑’Ë®–ÕÕ°∫«™ ·≈– ç≈Ÿ°√—°...‡®â“¬—ßÀπÿ¡·πà𠧫√À“§«“¡ ÿ¢„ àμ«¥’°«à“ à — ∂÷ß·¡â∫“ß§π®–¡’™’«‘μ∑“ß‚≈°∑’Ëæ√—Ëßæ√âÕ¡∑ÿ°Õ¬à“ß ·¡â§√Õ߇√◊ÕπÕ¬Ÿà®–∑”∫ÿ≠‰ª¥â«¬°Á¬—߉¥â æàÕ·¡à„Àâ À“°μ—¥ ‘π„®∫«™ °Áπ—∫‡ªìπ°“√μ—¥ ‘π„®∑’ˬ‘Ëß„À≠à ≈Ÿ°∫«™‰¡à‰¥âÀ√Õ°é ·μà‡¢“¡‘¬Õ¡≈⡇≈‘°§«“¡μ—ß„®È °«à“°“√ª√“√∂𓇪ìπæ√–‡®â“®—°√æ√√¥‘ ∂◊Õ«à“¥”‡π‘π ®÷߇Փ·μàπÕπÕ¬Ÿà∫π‡μ’¬ß Õ¥¢â“« Õ¥πÈ” ‡æ◊ËÕπ Ê μ“¡√Õ¬∫“∑æ√–»“ ¥“‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ëæ√–Õߧ嬗߇ªìπ ‰¥â¡“‡°≈’¬°≈àÕ¡æàÕ¢Õ߇¢“«à“ ç∂Ⓡ¢“‰¡à‰¥â∫«™ ‡¢“ È ‡®â“™“¬ ‘∑∏—μ∂– æÕμ—¥ ‘πæ√–∑—¬ÕÕ°ºπ«™‡∑à“π—π È Õ“®μ“¬ø√’ ·μà∂â“∑à“π„À⇢“∫«™ °Á®–¡’‚Õ°“ ‰¥â °Á¡’æ≠“¡“√‡Õ“ ¡∫—μ‘æ√–‡®â“®—°√æ√√¥‘¡“≈àÕ ‡æ◊ËÕ ‡ÀÁπ‡¢“∫â“ß °“√∫«™π’È¡—π≈”∫“° °“√Õ¬Ÿà °“√°‘π „Àâ‡≈‘°≈â¡°“√ÕÕ°∫«™ ·μàæ√–ÕߧåªØ‘‡ ∏ ‡æ√“– °“√πÕπ‰¡à –¥«° √—∞ª“≈–‡ªìπ ÿ¢ÿ¡“≈™“μ‘ ∂Ⓡ¢“  ¡∫—쑇À≈à“π’ȉ¡àÕ“®∑”„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ®“°°“√‡ªìπ∫à“« ∑π‰¡à‰¥â‡¥’ά«°Á ÷°ÕÕ°¡“‡Õßé ∑à“π∑—Èß ÕßÕ¬“°„Àâ ‡ªìπ∑“ ¢Õßæ≠“¡“√ ≈Ÿ°¡’™’«‘μÕ¬ŸàμàÕ‰ª®÷߬աÕπÿ≠“μ √—∞ª“≈–æÕ∑√“∫ ¥—ßπ—Èπ ºŸâ∑’Ëμ—¥ ‘π„®ÕÕ°∫«™®÷߇ªìπ∫ÿ§§≈ °Á¥’„®¡“° ≈ÿ°¢÷Èπ°√“∫‡∑â“¢Õ¢¡“·≈–≈“∫«™∑—π∑’ ¡À—»®√√¬å¢Õß‚≈° ‡æ√“–‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë®–‰¡à¬Õ¡„Àâ ®“°π—Èπ°Áª≈’°«‘‡«°μ—Èß„®∫”‡æÁ≠ ¡≥∏√√¡ „π‰¡à™â“ °‘‡≈ ¡“∫—ߧ—∫„Àâ∑”∫“ªÕ°ÿ»≈ ·μ஖欓¬“¡¬°μπ °Á‰¥â∫√√≈ÿ∏√√¡‡ªìπæ√–Õ√À—πμå ¢÷Èπ ŸàÀπ∑“ß «√√§å π‘ææ“π ∑à“¡°≈“ß™“«‚≈°∑’Ë μàÕ¡“æ√–√—∞ª“≈–‰¥â‡¥‘π∑“ß°≈—∫¡“∑’Ë∫â“π ª≈àÕ¬„®μ“¡°√–· °‘‡≈  ·μà∑“π‡À≈à“π’®– «π°‘‡≈  à È ¢≥–π—Èπ∫‘¥“‡ÀÁπ∑à“π‡¥‘π¡“·μà‰°≈ ·μà°Á®”ÀπⓉ¡à ‡À¡◊Õπ擬‡√◊Õ∑«π°√–· πÈ” ¥â«¬°“√¡“Ωñ°μπ ‰¥â ‡æ√“–‰¡àÕ¬“°¡ÕßÀπâ“æ√–‡ªìπ∑ÿπ‡¥‘¡Õ¬Ÿà·≈â« ∑πÀ‘« ∫”‡æÁ≠μ∫– ‡Õ“™π–°‘‡≈ ∑’´Õπ‡√âπÕ¬Ÿ„π„® Ëà à ‡π◊ËÕß®“°ºŸ°„®‡®Á∫„π‡À≈à“ ¡≥– ∑’Ë∑”„Àâ∑à“πμâÕß ¡ÿß∏”√ßμπ‡ªìπ‡π◊Õπ“∫ÿ≠·≈– ◊∫Õ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“ à È ‡ ’¬≈Ÿ°™“¬ ÿ¥∑’Ë√—°‰ª ®÷ß查¢—∫‰≈à«à“ ç ¡≥–æ«°π’È „Àâ¬◊𬓫 ∫«™„Àâ≈Ÿ°¢Õ߇√“ ‡√“°Á‰¡à‡§¬‰¥â‡ÀÁπ‡¢“‡≈¬·¡â
 • 6.  —°§√—߇¥’¬« ·∂¡¬—ß°≈â“¡“∫â“ππ’Õ°À√◊Õé æ√–‡∂√– È È’ æ«°π“ßæ“°—π∂“¡∑à“π«à“ ç∑’Ë∑à“πÕÕ°∫«™‡æ√“– ®”μâÕ߇¥‘πÕÕ°‰ª°àÕπ‚¥¬‰¡à‰¥â∫Õ°«à“μπ§◊Õ≈Ÿ°™“¬ Õ¬“°‰¥âπ“ßøÑ“À√◊Õé æ√–‡∂√–‰¥â∫Õ°‚¬¡∫‘¥“«à“ ¢≥–π—π¡’ “«„™â§πÀπ÷ß°”≈—ß®–‡Õ“¢π¡·ªÑß∫Ÿ¥‡πà“ È Ë ç∑à“πÕ¬à“‡Õ“∑√—æ¬å¡“≈àÕÀ√◊Õ àß μ√’¡“‡∫’¬¥‡∫’¬π ‰ª∑‘Èß æ√–‡∂√–®÷ß查¢÷Èπ«à“ ç∂â“®”‡ªìπμâÕß∑‘Èß ¢Õ Õ“μ¡“‡≈¬ √à“ß°“¬∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ «¬ß“¡π—Èπ≈â«π‰¡à „Àâ„ à≈ß„π∫“μ√¢ÕßÕ“μ¡“‡∂‘¥é π“ß®”πÈ”‡ ’¬ß ®’√—߬—Ë߬◊π À≠‘ßæ«°π’È∑“Àπ⓪√–·ªÑß ¡’π—¬πåμ“ æ√–‡∂√–‰¥â®ß√’∫«‘߇¢â“‰ª∫Õ°§π„π∫â“𠇻√…∞’æÕ ÷ Ë À¬“¥‡¬‘È¡ æÕ®–À≈Õ°ºŸâ‰¡à√Ÿâ„Àâ≈ÿà¡À≈߉¥â ·μà®– √Ÿ«“ºŸ∑μπ¢—∫‰≈à‡ªìπæ√–≈Ÿ°™“¬°Á√∫ÕÕ°¡“‡™◊Õ‡™‘≠ â à â ’Ë ’ È À≈Õ°ºŸâ· «ßÀ“Ωíòßæ√–π‘ææ“π‰¡à‰¥â μÕππ’È∑à“π°Á ‡¢â“∫â“π ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§”‡™‘≠·≈â« æ√–‡∂√–®÷߇¥‘π ‡À¡◊Õππ“¬æ√“π¥—°∫à«ß‰«â ·μà‰¡à¡’¡ƒ§μ—«„¥μ‘¥ ‡¢â“‰ª„π∫â“π ·μà∑à“π°Á∑”μπ‡ªìπºŸâ„À¡à‡ ¡Õ ‰¡à¡’ ∫à«ß‡≈¬é ‡¡◊Õ∑à“π°≈à“«®∫°Á‡À“–ÕÕ°‰ªμàÕÀπâ“∑—π∑’ Ë ¶√“«“  —≠≠“«à“‡§¬‡ªìπ„À≠à‡ªìπ‚μ„π∫â“πÀ≈—ßπ’È ‡π◊Õß®“°√Ÿ«“√–®‘μ¢Õ߇»√…∞’«“‰¥â ß„Àâæ«°π—°‡≈ß Ë â à —Ë ¡“°àÕπ‡≈¬ ¡’§«“¡ ”√«¡  ß∫ ‡ ß’ˬ¡  ßà“ß“¡ ‡μ√’¬¡®—∫∑à“π ÷° ∑à“π®÷ß„™âƒ∑∏‘‡Ï À“–‰ª∑’√“™Õÿ∑¬“π Ë πà“‡≈◊ËÕ¡„ Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ¢Õßæ√–‡®â“‚°√—欖 æ√–√“™“·Ààß·§«âπ°ÿ√ÿ ´÷Ëß∑—Èß «—πμàÕ¡“ ‡»√…∞’Õ¬“°„Àâæ√–≈Ÿ°™“¬ ÷°¡“°  Õ߉¥â‡§¬√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬°—π¡“°àÕπ ®÷ß —Ëß„Àâ§π„™â¢π°Õ߇ߑπ °Õß∑Õß  Ÿß∑à«¡»’√…– æ√–√“™“‡¡◊ËÕ∑√ß∑√“∫«à“æ√–‡∂√–¡“‡¬’ˬ¡ ¡“°Õ߉«âμÕÀπâ“ ·≈â«∫Õ°«à“ ç∑√—æ¬å°Õßπ’‡È ªìπ à«π à ®÷ ß ‡ ¥Á ® ‰ªμ√—   ∂“¡∂÷ ß ¢â Õ  ß — ¬ ∑’Ë «à “ ∑”‰¡§π∑’Ë ¢Õß·¡à °Õßπ’ȇªìπ à«π¢ÕßæàÕ ∑à“π®ß ÷°¡“„™â Õ¬ ∂÷ßæ√âÕ¡‡™àπ∑à“π®÷ßÕÕ°∫«™ ´÷Ëߧπ à«π¡“°¡—°®–  ¡∫—μπ„Àâ‡μÁ¡∑’‡Ë ∂‘¥é ·μà∑“π°ÁμÕ∫·∫∫‰¡à¡‡’ ¬◊Õ„¬ ‘ ’È à Ë ÕÕ°∫«™¥â«¬‡Àμÿº≈ Ù ª√–°“√ §◊Õ °≈—∫‰ª«à“ ç∂Ⓡªìπ‰ª‰¥â ∑à“π§«√‡Õ“∑‘Èß≈ß·¡àπÈ” Ò. μâÕß·°à™√“°àÕπ∂÷ß®–∫«™ ‡æ√“–∑√— æ ¬å ‡ À≈à “ π’È ≈â « π·μà ® –∑”„Àâ ∑ÿ ° ¢å °— ß «≈é Ú. μâÕ߇®Á∫ªÉ«¬°àÕπ∂÷ß®–∫«™ §”查π’È∑”„À⇻√…∞’Õ÷Èß ·μà°ÁÀ“Õÿ∫“¬„À¡à ‚¥¬‰ª Û. μâÕß ‘Èπ‚¿§∑√—æ¬å°àÕπ∂÷ß®–∫«™ ‡√’¬°∫√√¥“Õ¥’μ¿√√¬“¢Õß∑à“π„Àâ¡“≈âÕ¡‡Õ“‰«â Ù. μâÕß∂Ÿ°≠“μ‘¡μ√∑Õ¥∑‘ß°àÕπ∂÷ß®–∫«™ ‘ È
 • 7. æ√–‡∂√–‰¥â· ¥ß∏√√¡´÷ß¡’π¬≈÷°´÷ß„Àâøß«à“ Ë — È í ¯ ªï ·¡â —Ëß√à“ß°“¬„Àâ∑”μ“¡°Á‰¡à‰¥â¥—Ëß„®‡≈¬é çÕ“μ¡“¡Õ߇ÀÁπ∑ÿ°¢å„π‚≈°·≈â«®÷ßÕÕ°∫«™∑—π∑’ æ√–‡∂√– çπ—Ëπ·À≈– ‡æ√“–«à“‚≈°„∫π’È≈â«π ‡π◊ËÕß®“°Õ“μ¡“‰¥âøíß∏—¡¡ÿ∑‡∑  Ù ª√–°“√®“° ¡’·μ৫“¡‡ ◊ËÕ¡™√“ À“¡’ ‘Ëß„¥¬—Ë߬◊π‡≈¬‰¡àé æ√–∫√¡»“ ¥“ §◊Õ Ú. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È Ò. ‚≈°π’È∂Ÿ°™√“§√Õ∫ß” „π∑’Ë ÿ¥·≈â«∑ÿ°§π ‰¡à¡ºμ“π∑“π ‰¡à‡ªìπ„À≠à„πμ—«‡Õßπ—π‡ªìπÕ¬à“߉√é ’ Ÿâ â È μâÕß·°à™√“≈ß æ√–‡∂√– ç§√—È ß ∑’Ë æ √–Õß§å ‡ §¬∑√ßæ√– Ú. ‚≈°π’‰¡à¡ºμ“π∑“π ‰¡à‡ªìπ„À≠à„πμ—«‡Õß È ’ Ÿâ â ª√–™«√Àπ—° ∑√ߢÕ√âÕßæ√–≠“μ‘À√◊Õ∫√‘«“√¡“ ‰¡à¡’„§√À¬ÿ¥‚√§¿—¬À√◊Õ‡®Á∫ªÉ«¬·∑π°—π‰¥â ™à«¬°—πÀ¬ÿ¥μâ“π‚√§À√◊Õ·∫à߇∫“§«“¡‡®Á∫°Á‰¡à‰¥â Û. ‚≈°π’‰¡à¡Õ–‰√‡ªìπ¢Õßμπ Õ”π“® ∑√—æ¬å È ’ æ√–Õߧå‡∑à“π—Èπ∑’ËμâÕß√—∫§«“¡‡®Á∫∑ÿ°¢‡«∑π“·μà  ¡∫—μ‘„¥ Ê ≈â«πμâÕß ≈–∑‘Èߧ◊π‰«â„π‚≈°μ“¡‡¥‘¡ ‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«é Ù. ‚≈°π’æ√àÕßÕ¬Ÿ‡à ªìπ𑮉¡à√®°Õ‘¡ ¡πÿ…¬åμ° È Ÿâ — Ë Û. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È ‡ªìπ∑“ μ—≥À“ ‰¡à‡§¬ ‘Èπ ÿ¥§«“¡∑–¬“πÕ¬“° ‰¡à¡’Õ–‰√‡ªìπ¢Õßμππ—Èπ‡ªìπÕ¬à“߉√é ®“°π—Èπæ√–√“™“®÷ßμ√— ¢Õ„Àâ∑à“πÕ∏‘∫“¬ æ√–‡∂√– çæ√–Õߧå∑√ß∂÷ßæ√âÕ¡‰ª¥â«¬ ∏√√¡∑—Èß Ù À—«¢âÕπ—Èπ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È ‚¿§ ¡∫—μ‘ ·μà®–∑√ß·πà„®‰¥âÀ√◊Õ«à“ ·¡â‚≈°Àπâ“ Ò. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È ‡√“®–æ√—Ëßæ√âÕ¡‰¥â‡À¡◊ÕπÕ¬à“ßπ’È ‡¡◊ËÕ∂÷߇«≈“ ∂Ÿ°™√“§√Õ∫ß”‡ªìπÕ¬à“߉√é æ√–Õߧ尮–‡ ¥Á®‰ªμ“¡¬∂“°√√¡ ‰¡àÕ“®π” ‘ß„¥ Á Ë æ√–‡∂√– 燡◊ËÕæ√–Õߧ嬗ßÀπÿà¡∑√ß™”π“≠ μ‘¥μ—«‰ª‰¥â‡≈¬é ‡æ≈ßÕ“«ÿ∏‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ∑—ß∑√ß¡’æ≈–°”≈—ß¡“° ·μà‡¡◊Õ È Ë Ù. æ√–√“™“ ç∑à“πºŸâ‡®√‘≠ ∑’Ë°≈à“««à“‚≈°π’È ≈à«ß‡¢â“«—¬ªŸππ’·≈â« ¬—ß®–∑√ß∑”Õ¬à“ßπ—π‰¥âÕ’°À√◊Õ È È æ√àÕßÕ¬Ÿà‡ªìππ‘® ‰¡à√Ÿâ®—°Õ‘Ë¡π—Èπ‡ªìπÕ¬à“߉√é ‰¡àé æ√–‡∂√– çÀ“°æ√–Õߧ剥â∑√“∫¢à“««à“¡’ æ√–√“™“ 燥’ά«π’È‚¬¡·°à·≈â« ≈à«ß‡¢â“«—¬ ‡¡◊Õß Ê Àπ÷Ëß´÷Ëß¡—Ëߧ—ËßÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ‡μÁ¡‰ª¥â«¬
 • 8. ∑√—欓°√∏√√¡™“μ‘¡“°¡“¬ æ√–Õߧ宖∑√ߧ‘¥ ¥’ß“¡„À⇰‘¥¢÷Èπ¡“„À¡à „Àâæ«°‡¢“√Ÿâ«à“  ¡≥– §◊Õ ‡ÀÁπÕ¬à“߉√é ºŸâμ—Èß„®·πà«·πà· «ßÀ“∑“ßæâπ∑ÿ°¢å·≈–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß„Àâ æ√–√“™“ 炬¡°Á®–‰ªμ’‡Õ“‡¡◊Õßπ—π¡“§√Õ∫ È ·°à™“«‚≈° ´÷Ëßæ√–√—∞ª“≈–∑à“π‰¥âæ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ™—¥ §√Õß„À≥âé «à“™’«‘μ ¡≥– Ÿß à߇撬߄¥ ‡æ√“–æ√–¿‘°…ÿÀ√◊Õ æ√–‡∂√– çπ’·À≈– Õ“μ¡“∂÷ß查«à“‚≈°æ√àÕß Ë  “¡‡≥√·¡â∫«™‡æ’¬ß«—π‡¥’¬« °ÁμâÕß¡’Àπâ“∑’Ëμ‘¥μ—« Õ¬Ÿà‡ªìπ𑮉¡à√Ÿâ®—°Õ‘Ë¡ ‡æ√“–§«“¡Õ¬“°‰¥â Õ¬“°¡’ §◊Õ‡√’¬π√Ÿ§” Õπ ‰¡à«“ß‡«âπ®“°°“√æ—≤π“μπ ¡‘‰¥â â à Õ¬“°‡ªìπ ‰¡à¡’∑’Ë ‘Èπ ÿ¥  —μ«å‚≈°‡¡◊ËÕ∂Ÿ°§«“¡·°à ‡ªìπ™’«‘μ∑’Ë¢âÕß·«–°—∫°“√ß“πÕ—π«ÿà𫓬 ‡æ√“– ∑”≈“¬°ÁμÕßμ°μ“¬‰ª‡À¡◊Õπº≈‰¡â√«ßÀ≈ÿ¥®“°¢—« â à È π—°∫«™¡’ß“πÀ≈—°‡πâπÀπ—°‰ª„πß“π∑’ˉ¡à«ÿà𫓬 Õ“μ¡¿“æ√Ÿâ‡Àμÿπ’È·≈â«®÷ßÕÕ°∫«™ ‡æ√“–™’«‘μ π—π°Á§Õ ß“π∑“ß„®...∫”‡æÁ≠‰μ√ ‘°¢“ §◊Õ »’≈  ¡“∏‘ Ë ◊  ¡≥–‡ªìπ™’«‘μ∑’˪√–‡ √‘∞Õ¬à“ß·∑â®√‘ßé ªí≠≠“ ‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑“ß„®„Àâ°—∫™“«‚≈° §”μÕ∫¢Õßæ√–‡∂√–∑”„Àâæ√–‡®â“‚°√—欖 ∑√߇≈◊ËÕ¡„ ª√–®—°…å·®âß«à“  ¡≥– §◊Õ ºŸâ∑’ˇÀÁπ ¥—ßπ—È𠂧√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ ∑ÿ°¢å¿—¬¢Õß°“√‡°‘¥ ∑à“π‰¥â √â“ß∑—»π§μ‘∑’Ë∂Ÿ°μâÕß Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬∑’Ë®–∂÷ßπ’È ‡ªìπ ‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ„π°“√∫«™„À♓«‚≈°‰¥â√—∫√Ÿâ«à“ ®—ßÀ«–™’«‘μ∑’Ë≈ßμ—«Õ¬à“߬‘Ëß „π°“√¡“æ‘ Ÿ®πå™’«‘μ ºŸâ∑’ËÕÕ°∫«™π—Èπ≈â«π‡ªìπºŸâ¡’§«“¡§‘¥∑’ˬ‘Ëß„À≠à ¡‘‰¥â  ¡≥– ‡æ◊ËÕ§ÿ≥§à“Õ“π‘ ß åμ‘¥μ—« ..§ÿ⡇°‘π§ÿâ¡ ‡ ◊ËÕ¡„π∑“ß‚≈°¥—ß∑’˺Ÿâ‰¡à√Ÿâ‡¢â“„®°—π „π™à«ßπ’ȇªìπ °—∫°“√‡°‘¥¡“‡ªìπ≈Ÿ°ºŸâ™“¬ ©–π—ÈπÕ¬à“„Àâ‚Õ°“  ®—ßÀ«–æÕ¥’∑’ˇ√“π—° √â“ß∫“√¡’®–¡“™à«¬°—π∑”„Àâ ¥’ Ê Õ¬à“ßπ’È≈à«ß‡≈¬μπ‡Õ߉ª ..„§√∫«™‰¥â„Àâ¡“ «‘°ƒμ¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ´÷Ëß¡’ºŸâ∫«™πâÕ¬≈ß∑ÿ°ªï ∫«™ ..„§√‰¡à¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘„π°“√∫«™„Àâ™à«¬°—π °≈“¬¡“‡ªìπ‚Õ°“  ¥â«¬°“√ª≈Ÿ°Ωíß„À♓«‚≈°‡ÀÁπ ‰ªμ“¡ºŸâ™“¬·¡π Ê ¡“‡ªìπÀπ÷Ëß„π· π∫«™ §ÿ≥§à“¢Õß™’«μ ¡≥– ·≈–™—°™«π„À⇢“¡“∫«™‡æ‘¡ ‘ Ë ‡¢â“æ√√…“„À≥⠧«“¡√ÿß‚√®πå¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ à ¡“°¢÷Èπ „Àâ¬ÿ§π’ȇªìπ¬ÿ§∑’Ë®–™à«¬°—π √â“ß∑—»π§μ‘∑’Ë Õ¬Ÿà„𧫓¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß∑ÿ°∑à“π·≈â«...L
 • 9. √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ å Àâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
 • 11. ไม น า เชื่ อ ว า จากคนธรรมดา ...นั่ น ก็ แ สดงว า เพศบรรพชิ ต ใหเปนพระแท สมกับที่มีผูคน สามัญ แตเมื่อเขาสูการเปนเพศ เป น เพศอั น สู ง ส ง กว า มนุ ษ ย ทั่ ว ไป กราบไหว ก็สามารถที่จะเปน นั ก บวชในพระพุ ท ธศาสนาแล ว แตก็เปนที่นาคิดวา การกาวเขาสู พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธ- ไมวาจะเปนพระราชา มหาเศรษฐี เพศบรรพชิตนั้น มิไดจำกัดวาจะ ศาสนาไดอยางนาเคารพบูชา ข า ราชการทุ ก ระดั บ ตลอดจน เปนชนชั้นไหน หรือมีฐานะอยางไร ผู ค นทั้ ง หลาย ต า งก็ ต อ งยกมื อ ขอเพียงใหเปนผูชายที่มีจิตศรัทธา ไหว พ ระภิ ก ษุ สามเณร แม จ ะ มุงมั่นที่จะปฏิบัติตนตามพระธรรม- เพิ่งบวชไดเพียงวันเดียว วินัย และปรารถนาจะฝกฝนตนเอง
 • 13. ชีวิตของนักรบ แหงกองทัพธรรม ไมมีวันปลดเกษียณ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ไดเคยกลาวใหโอวาทไววา “ชีวิตของนักบวชนั้น เปนชีวิตของนักรบกองทัพ ธรรม ผูที่ไดอุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนา เปนชีวิตที่ มี คุ ณ ค า อย า งยิ่ ง... ยิ่ ง กว า ชี วิต ของจอมจัก รพรรดิ หรือยิ่งกวาชีวิตใด ๆ ในโลกทั้งหมด... และเปนชีวิตที่ มี เ กี ย รติ สู ง สุ ด ที่ ไ ม ใ ช มี เ ฉพาะในเมื อ งมนุ ษ ย นี้ เทานั้น... แตมีเกียรติสูงสุดทั้งในสัมปรายภพและใน เทวโลก” จากโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพอดังกลาว แสดงวาเพศของนักบวชเปนเพศที่สำคัญ กอใหเกิด บุญกุศลแกผูบวชทั้งในชีวิตปจจุบัน และแมละสังขาร จากโลกไปแลว ก็ยังมีบุญที่เกิดจากการบวชติดตาม ไปเกื้อหนุนใหเกิดความสุขในสัมปรายภพไดอีกดวย และจากโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพอขางตน ยั ง ให ข อ คิ ด อี ก ว า ชี วิ ต ของนั ก บวชไม มี วั น เกษี ย ณ หรือไมมีวันปลดประจำการเหมือนนักรบในทางโลก และผูบ วชสามารถอยู ใ นเพศนี้ไ ดต ลอดชี วิ ต ขณะ เดียวกัน ลูกผูชายแมวัยเกษียณอายุการทำงานในทาง โลก ยังสามารถกาวเขาสูชีวิตนักบวชได และยิ่งจะ เปนชีวิตนักบวชที่ปลอดจากเครื่องกังวลไดเปนอยางดี
 • 14. ยาวนานนับหลายสิบป จนกระทั่งถึงวันเวลาที่จะ วัยเกษียณ ตองหมดวาระที่เรียกวา “เกษียณ” ไดนั้น ตอง ถือวาบุคคลนั้นเปนบุคคลที่นายกยองชมเชยเปน ก็ตองเพียรสรางหนทางสวรรค อยางยิ่ง เพราะนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงภาวะ ทางจิตใจที่สูงสงแลว ยังถือเปนบุคคลที่เปนแบบ การที่จะมีบุคคลใดที่มีความอดทน ทุมเท อยางแหงการทำงานที่ยั่งยืน เสียสละ สามารถทำงานที่ซ้ำซาก จำเจ คอยแก ซึ่งคำวา “เกษียณ” ในแวดวงของคน ปญหา คอยเอาใจใส จดจออยูกับภารกิจหนาที่และ ทำงานนั้นถือเปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะยอม รับผิดชอบงานตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา เปนประสบการณที่จะตองพบเจออยางแนนอน
 • 15. ไมวาบุคคลนั้นจะมีตำแหนงหนาที่ใด และการเขา มาทบทวนถึงความจริงของชีวิต และพิจารณาที่จะ ถึงวาระเกษียณมิใชเปนเรื่องของความเครียด หรือ เติมเต็มสิ่งที่ดีที่สุดใหกับชีวิตของตนเอง เพื่อความ เปนเรื่องที่ทำใหกังวลใจที่จะตองวางงานอันเปน เปนตัวของตัวเองอยางแทจริง ...ชีวิตนักบวชจึงเปน ที่รักลง แตกลับเปนเรื่องที่จะทำใหเราตระหนักใน ชีวิตที่รอคอยที่จะใหผูที่เกษียณอายุในทางโลกมา ใจเสมอวา วาระนี้จะเปนวาระพิเศษที่เราจะได เริ่มตนชีวิตที่แทจริงในทางธรรม
 • 16. วัยฉกาจฉกรรจ แจงชัดเจน สามารถจะเปนผูนำพาชีวิตของตนไปสู ก็ตองบวชเรียน เสนทางที่ถูกตองและประเสริฐได ดั ง ที่ พ ระเดช ทดแทนคุณบิดามารดา พระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ทานไดใหโอวาท และชี้ ใ ห เ ห็ น เส น ทางชี วิ ต อั น ประเสริ ฐ ในเพศ นักบวชไวมากมาย ดังตอนหนึ่งพระเดชพระคุณ หลวงพอกลาวไววา “ชี วิ ต สมณะเป น ชี วิ ต อั น ประเสริ ฐ ที่ สุ ด เปนเสนทางชีวิตของผูที่เห็นภัยในวัฏสงสาร และ เห็นทุกขเห็นโทษของฆราวาสวิสัย เพราะชีวิตทาง โลกยังเปนชีวิตของผูที่ยังของเกี่ยวและเวียนวนอยู กับภารกิจของการครองเรือน ยากที่จะหาเวลาเพื่อ ทำพระนิพพานใหแจงได... ชีวิตนักบวชจึงเปน มิ ใ ช เ พศบรรพชิ ต จะทำได เ ฉพาะผู ใ หญ ชีวิตของผูเวนจากพฤติกรรมแบบชาวโลก เพื่อจะ เทานั้น แมจะยังเปนคนหนุมในวัยนิสิตนักศึกษา ทั้ง ที่ยังเรียนอยูหรือสำเร็จการศึกษาแลว ก็ยิ่งเปนวาระ ของชี วิ ต ที่ จ ะได เ ข า มาศึ ก ษาและฝ ก ฝนตนเองใน พระพุทธศาสนา เพราะมีขอคิดอยางหนึ่งวา ในวัย นิสิตนักศึกษานั้น เปนวัยที่สามารถเรียนรูจนสามารถ แยกแยะไดวา “สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก” แตมักจะยังไม ชำนาญที่จะสามารถแยกแยะไดวา “อะไรเหมาะสม อะไรไม เ หมาะสม” นอกจากจะได เ รี ย นรู จ าก ประสบการณชีวิตจริง และจะศึกษาไดจากคำสอน ไดปลอดจากเครื่องกังวลตางๆ มุงทำแบบพระ แหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่จะทำใหเรา พูดแบบพระ คิดแบบพระ สงบ เสงี่ยม สงางาม ทั้งหลายสามารถมองโลกไดหลายมิติและอยางชัด สังสมศีล สมาธิ ปญญา ใหเจริญงอกงามขึนในตน” ่ ้
 • 17. ชีวิตนักบวช คือ ชีวตของผูแจงโลก...มิใชหนีโลก ิ  การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัม- พุทธเจาเสียกอน และกวาจะมา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น จะ “ผูที่จะมาบวชไดตองถือวาเปนผูมีบุญมาก เพราะเพศสมณะ ต อ งสร า งบารมี ๓๐ ทั ศ เต็ ม ใชวาใครจะมาอยูไดงาย ๆ ตองสั่งสมบุญกันมาขามภพขามชาติ เปยมบริบูรณ เปนเวลายาวนาน ตองมีบารมีมาก จึงจะมีโอกาสมาบวชในพุทธศาสนา ดูอยางในสมัย เกิ ด ตายนั บ ภพนั บ ชาติ ไ ม ถ ว น พุทธกาลเปนตน ผูที่มาบวชนั้น ไมใชผูดอยโอกาส แตเปนผูที่มาจาก สรางบารมีโดยไม กลัวอุ ปสรรค หลายตระกูลที่ลวนแตประสบความสำเร็จในชีวิต หลายทานมาจาก สละทรั พ ย ไ ม เ สี ย ดาย ทรั พ ย ก็ ตระกูลกษัตริยขัตติยะก็มี พราหมณก็มี แพศยก็มี ศูทรก็มี มีทุก ๆ ไมใชเล็ก ๆ นอย ๆ ทำตั้งแต ตระกูลมาบวชกัน เพียงแความาจากตระกูลกษัตริย หรือพราหมณ น อ ย ๆ จนกระทั่ ง ยกทรั พ ย ที่ หรือมหาเศรษฐี ที่เขามาบวช ก็แสดงวาไมใชเรื่องธรรมดาแลว ไมใช เปนราชสมบัติ จนกระทั่งแมมี เรื่องของผูดอยโอกาส แตจะตองเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่งทีเดียว” สมบัติจักรพรรดิ ซึ่งเปนสุดยอด นอกจากนี้ พระเดชพระคุณหลวงพอยังไดใหโอวาทไวอกตอนหนึงวา ี ่ แหงสมบัติของปุถุชนก็ยังยกให “บุ ค คลใดได มี โ อกาสได เ ข า สู เ พศสมณะนั้ น จะต อ งเป น ผู มี สละแจกจ า ยเป น ทานโดยไม บุ ญ ญาธิ ก ารที่ สั่ ง สมมานั บ ภพนั บ ชาติ ไ ม ถ ว น กว า จะมี พ ระธรรม เสียดาย ปรารถนาเพียงอยากจะ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนสิ่งที่ยากอยางยิ่ง จะตองมี เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา”
 • 18. ขอเชิญลูกผูชาย มาบวชใหเปนที่พึ่งของตนเอง โอกาสสำคั ญ มาถึ ง ลู ก ผู ช ายทั้ ง วั ย หนุ ม และ จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป และดวย ผูถึงวาระเกษียณ ที่จะไดกลับคืนสูความเปนตัวของ การเจริญภาวนา อันเปนการนอมจิตใหสุขสงบและ ตัวเราที่แทจริง และเปนโอกาสจะไดใชชีวิตเพื่อ ใสสวาง เพราะบุญที่เกิดจากการบวชครั้งนี้ จะเปน สรางคุณคาใหเกิดขึ้นในจิตใจอยางเต็มที่ ทั้งดวย ที่พึ่งที่ระลึกที่แทจริงและเปนความบริสุทธิ์ผองใส การทำทาน อั น เป น การให จ ากจิ ต ใจที่ เ อื้ อ อารี ที่จะประทับแนนอยูในจิตใจเราตลอดไป ซึ่งเราเอง ทั้งดวยการรักษาศีล อันเปนการชำระใจใหพรอมที่ ย อ มประจั ก ษ อ ยู แ ก ใ จว า ทรั พ ย ส มบั ติ แ ละสิ่ ง
 • 19. อำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายที่หามาไดตลอด แมหากจะเกิดเจ็บปวยนอนอยูบนเตียงก็มีความ ระยะเวลาแห ง ชี วิ ต ที่ ผ า นมานั้ น ไม ว า จะเป น มั่นใจที่พรอมจะเผชิญกับชีวิตทั้งโลกนี้และโลก อาหารอั น มี ร สเลิ ศ อาคารบ า นเรื อ นอั น ใหญ โ ต หนาอยางไมหวาดหวั่น เพราะชีวิตที่ใกลชิดกับ โอฬาร หรือแมแตอาภรณวิจิตรประณีตอันมีราคา ธรรมะนั่นเองเปนชีวิตที่แทจริงของเรา และการ แพง สิงเหลานีหาไดตดตามตัวเราไปไดในชีวตเบือง ่ ้ ิ ิ ้ ที่เราไดศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอยาง หนา แตสิ่งที่เราตองการที่แทจริง คือ บุญกุศลที่จะ ยิ่งการอยูในเพศสมณะนั้น...คือหนาที่ที่แทจริง ยั ง ให เ รามี ค วามสุ ข ใจ มี ที่ พึ่ ง ที่ ร ะลึ ก อยู ใ นใจ ของชีวิต
 • 20. ç∂â“™“μ‘π’ȇ√“Õ¥∑π √â“ß∫“√¡’®π°√–∑—Ëß∂÷ß«“√– ÿ¥∑⓬ ‡√“®–¬‘È¡Õ¬à“ߺŸâ¡’™—¬™π– ‡ªìπ¬‘È¡ ÿ¥∑⓬∑’Ë ßà“ß“¡«à“ ‡√“‰¥â„™â√à“ß°“¬π’È„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ‡√“®–®“°°“¬π’ȉª¥â«¬§«“¡ªï쑇∫‘°∫“πé ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬ ‡π‡®Õ√å°‘ø §Õøøïòæ≈—  §”μÕ∫ ÿ¥∑⓬... ”À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√≈¥§«“¡Õâ«π ‚∑√. 02-818-3500
 • 21. ç∏√√¡–‡ªìπ¢Õß≈–‡Õ’¬¥≈ÿà¡≈÷°¡“° ¬“°∑’˧π∑—Ë«‰ª®–‡¢â“∂÷߉¥âßà“¬ Ê À√◊Õ‡¢â“„®‰¥â¿“¬„π™à«ß‡«≈“Õ—π —Èπ °«à“‡√“®–‰¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å ¬“°π– ≈”∫“°π– ®–‰¥â‡ªìπ¡πÿ…¬å‰¡à„™àßà“¬ Ê ©–π—Èπ ‡√“‡°‘¥¡“·≈â« æ∫æ√–æÿ∑∏»“ π“·≈â« °ÁμâÕß √â“ß∫“√¡’„Àâ§ÿâ¡§à“ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ≠∫“√¡’¢Õ߇√“‡μÁ¡‡ªïò¬¡ ®–‰¥âÀ“∑“ßæâπ∑ÿ°¢å‰¥âé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬
 • 22. ๒๐ เลาสูกันฟง เรื่อง : พราวน้ำเพชร e-mail : crystalball072@yahoo.com áÁ‹ÃÑ¡ÅÙ¡ แมรูสึกขำปนเอ็นดูทุกครั้งที่ไดยินบรรดาแม ๆ ตอบอยางภาคภูมิใจเวลามีใคร ถามวาลูกที่อยูในออมแขน “อายุเทาไร?” “๑ เดือน ๓ วัน”, “๒ เดือน ๑๔ วัน” หรือ “อีก ๒๒ วันก็จะครบ ๑ ขวบแลว คะ” พวกเราที่เปนแมตางก็นับอายุลูกกันทุก ๆ วันเลยทีเดียว พรอม ๆ กับเฝาดูและให กำลังใจในพัฒนาการทุกขั้นตอนของลูก
 • 23. ยอนกลับไปวันที่เราไดพบหนากันเปนครั้งแรก วันนั้นแมอยากบอกวาแมดีใจมากที่เราไดมาเปนแม ลูกกัน แตกวาจะไดลูกมาไมงายเลย แมตองลำบากทุลักทุเลอุมทองนานตั้งหลายเดือน ตองระแวดระวัง มิใหอะไรมากระทบกระเทือนลูก เวลาปวยแมก็ตองเลี่ยงยาบางตัวเพราะกลัว ลูกจะฟนเหลือง หรืออาจทำใหลูกมีความพิการทางสมองได แถมยังตองเจ็บ ปวดสาหัสกวาจะคลอดลูกออกมาได สำหรับแมความเจ็บปวดนี้เปนตำนาน ที่เลาขานไปไดตลอดชีวิตเลยทีเดียว นึกแลวยังแปลกใจไมหายวาผานมาได อยางไร ¤ÇÒÁÃÑ¡à¡Ô´¨Ò¡ÊÑÞªÒμÞÒ³ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÅàÇÅÒ ÅÙ¡ªÒ¤¹âμ ¤ÅÍ´ªŒÒ¡Ç‹Ò¡Ó˹´ อยูท่โี รงพยาบาลอีก ๗ วัน แตลูกของแมไมอยาก แมปวดทองอยูหลายวัน วันแรก ๆ ยังไม อยูในทองแลว ในวันที่ ๗ แมอยากตามใจลูกจึงรีบ ปวดมาก แตไมคลอดสักที หมอบอกวาเด็กควรจะ คลอดลูกออกมา เย็นวันนั้นแมปวดทองมากจน คลอดไดแลว ชามากจะเปนอันตราย จึงตัดสินใจ แทบจะทนไมไหว มีเสียงคนพูดกันวา “เด็กยังไม ฉีดยาเรงคลอด ยานี้เรงการบีบรัดตัวของมดลูก กลับหัว เอาไงดี” มีคนฉีดยาระงับปวดใหแมเข็ม ทำใหแมปวดสาหัส แมปวดมากขึ้น ๆ ความเจ็บ หนึ่ง เขากลัวแมทนความเจ็บปวดไมไหว ปวดทวีขึ้นเรื่อย ๆ น้ำตาของแมหลั่งไหลตอเนื่อง ธรรมดาเวลาคลอดเด็กตองเอาหัวออกมา เปนสาย การปวดทองคลอดเปนความเจ็บปวด แตลูกไมยอมกลับหัว เอากนออกมากอน เขาเรียก ที่ ส าหั ส ยิ่ ง ตอนใกล ค ลอดจะปวดมากขึ้ น ๆ กั น ว า คลอด “ท า ก น” การคลอดท า นี้ อั น ตราย แคปวดชั่วโมงเดียวก็แยแลว แตแมปวดอยูกี่วัน มาก ๆ และเจ็บปวดกวาการคลอดปกติแบบที่เอา ลูกรูไหม ไมใช ๕ ชั่วโมง หรือ ๑ วัน แตแมปวด หัวออกมากอนมากมายนัก ยังดีที่ตอนนั้นแมทอง ๗ วัน ทรมานที่สุดกวาลูกจะคลอดออกมาได แค ๗ เดื อ นกว า ลู ก ยั ง ตั ว เล็ ก พวกเราเลย ปลอดภัย เมื่อโตขึ้นแมเลาใหลูกฟง ลูกยังมีหนา ÅÙ¡ªÒ¤¹àÅç¡ ¤ÅÍ´¡‹Í͹¡Ó˹´ ᤋ ÷ à´× ¹¤ÃÖè§ มาบอกวา “นั่งสมาธิออกมา” วันนั้น แมจำไดวาในหองคลอดวุนวายกัน เมื่อทองได ๗ เดือน กับอีก ๑ อาทิตย ใหญ พอแมลืมตาขึ้นมาก็เห็นนักเรียนพยาบาลมา เลือดแมไหลออกมามากมาย ถาใครเห็นปริมาณ ยืนเขาแถวดูแมคลอดลูกทั้งซายทั้งขวาเปนแถวยาว เลือดที่หยดในบานโดยไมรูความเปนมา คงคิดวา เหยียด เพราะนาน ๆ จะมีเคสแบบนี้ใหพวกเขา บานนี้มีคนถูกทำรายรางกาย ไดเรียนรู วันนั้นแมดูคลายวีรสตรีอยางไรก็ไมรู แต ไปถึงโรงพยาบาล หมอบอกวา “เด็กตัว ถาอยูในสมัยที่การแพทยยังไมกาวหนา วีรสตรี เล็กมาก ยังไมคลอดหรอก” แมตองนอนเจ็บทอง คนนี้รวมทั้งตัวลูกอาจจะจากโลกนี้ไปพรอม ๆ กัน
 • 24. แลวก็ได เพราะในการคลอดทาผิดปกติ ไมวา อะไรก็เกิดขึ้นไดเสมอ วันนั้นเองที่แมไดประจักษ ถึงคำพูดที่วา “วันเกิดลูกนั้นคลายวันตายแม” ตอนที่มีลูกคนแรก เมื่อเรากลับมาถึงบาน หนังสือ นาฬกา แมว นก ไก ฯลฯ ความโกลาหลก็เปดฉากขึ้น ลำบากกวาตอนที่ลูก ไมเพียงแตแมเทานั้นที่สอนใหลูกไดเรียนรู อยูในทองเสียอีก ทั้งเรื่องการกินนม กินน้ำ ฉี่ อึ แตลูกก็สอนใหแมไดรูจักกับสิ่งตาง ๆ มากมาย อาบน้ำ ทาแปง และอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย เมื่อมีลูกแมเปลี่ยนจากคนที่ไมเคยรักเด็ก กลาย ของลูก ซึ่งลวนเปนเรื่องแปลกใหมสำหรับแม แม เปนคนที่มีความรักเผื่อแผไปยังเด็กคนอื่น ๆ จาก ไดรูจักอะไรแปลก ๆ เพิ่มขึ้น เชน ไกรปวอเตอร คนที่มีความอดทนนอย ก็มีความอดทนมากขึ้น มหาหิงคุ การจับลูกพาดบาใหเรอ ฯลฯ ตอนนั้น จากคนที่เคยทอแท ก็กลายมาเปนนักสูชีวิต ฯลฯ แมยังเจ็บแผลมาก แตพยายามปรับตัวทำทุกอยาง แมดีใจนะที่เราไดมาเปนเพื่อนแทของกันและกัน ใหดีเพื่อใหลูกมีความสุขที่สุด อะไรที่เปนความสุข ไดมาจูงมือกันเดินไปบนโลกใบนี้ และดีใจที่ลูก ของลูกแมก็ทำให เปนตนวาเอาลูกมานอนบนอก ทำใหแมเติบโตขึ้นในหลาย ๆ ดาน มีความเขาใจ แลวรองเพลงใหฟง ทั้ง ๆ ที่เสียงแมไมคลายนักรอง ชีวิตมากขึ้น แมสำนึกในสิ่งเหลานี้อยูเสมอ เลยสักนิด แตลูกแมก็ยิ้มอยางมีความสุข ภาพนี้แม ภายในเวลาไมกี่ป ลูกเรียนรูสงตาง ๆ และ  ิ่ ไมเคยลืมและแมยังคงจำเพลงนั้นได เวลาฝนตก มีพัฒนาการมากมาย จากเด็กตัวนอยที่ชวยตัวเอง แมก็อุมลูกไปดูฝนแรกของชีวิต แมยังสอนอะไรให ไมได ทำไดแคหายใจ รองไห ดิ้นไปดิ้นมา เวลาฉี่ ลูกอีกตั้งหลายอยาง เชน สอนใหกินน้ำสม กิน หรืออึออกมาถาไมมีใครชวยจัดการลูกก็ตองนอน กลวย กินขาวบดผสมแกงจืดตำลึง หัดใหลูกกิน อยู อ ย า งนั้ น ลู ก แม ค อ ย ๆ โตขึ้ น และเก ง ขึ้ น ผัก สอนใหรูจักปู ยา ตา ยาย และสอนใหรูจัก คลานได นั่งได เดินได เรียกแมได นับเลข ๑-๓ ได สิงตาง ๆ รอบตัว เชน ตนไม ดอกไม รถ เครืองบิน ่ ่ ลูกแมเกงจริง ๆ ตอนนี้บานของเราไมเงียบเหงาแลว
 • 25. เขาขั้นอลหมานทีเดียว ตอนนั้นแมเหนื่อยมาก ๆ มากขึ้นเปนเงาตามตัว แตแมก็ใหสิ่งที่ดีที่สุดเทาที่ แต ณ วันนี้แมมักหวนคิดถึงวันเวลาเหลานั้น จะทำได กวาลูกจะโต แมวาแมจะพยายามทำใหลูก วันนี้แมลูกของแมเติบใหญแลวและสามารถ มีความสุข แตยังมีบางวันที่พวกเราตองเจอความ ทำทุกสิ่งไดดวยตนเอง และอาจหางเหินแมไปบาง ทุกขรวมกัน เชน เมื่อความเจ็บปวยมาเยือน มีอยู ในบางคราวตามภาระหนาที่ แตความรักความ วันหนึ่งลูก ๒ คนปวยพรอมกัน แมตองกระโดด หวงใยของแมมิไดลดลง กลับมากขึ้นตามเวลา ไปมาระหวางเตียง ๒ เตียง ไมไดหลับไมไดนอน ที่ ผ า นไป นั่ น คงเป น เพราะ “ความรั ก เกิ ด จาก คอยเช็ดตัวใหลูก คอยหมผาให คอยระวังวาน้ำ สัญชาตญาณ แตความผูกพันเกิดจากกาลเวลา” เกลือจะไมหยด เวลาพยาบาลมาฉีดยา เห็นลูก ในขณะที่ลูกกำลังมีชีวิตที่ดีงามและมีวันเวลา ร อ งไห แ ม ก็ ร อ งไห ต าม ลู ก ป ว ยที ไ รกว า จะหาย ในอนาคตอีกยาวไกล ตะเกียงแหงชีวิตของแมก็ แมสะบักสะบอมทั้งใจทั้งกาย คอย ๆ ริบหรี่ลง และสักวันหนึ่งจะตองดับไป เมื่อลูกโตขึ้น แมยังคงพยายามจะใหสิ่งที่ดี เปนธรรมดา แตความรักของแมไมมีวันตาย จะคง ที่สุดตามวัยของลูก ทั้งดานวัตถุและจิตใจ วันที่ลูก อยูนิรันดร แมเฝาคิดวาอะไรหนอ? คือ สิ่งที่ดีที่สุด โตพอที่จะเขาโรงเรียน แมพาลูกไปเขาโรงเรียน อนุบาลที่เลือกแลววาดีและเหมาะสมที่สุด ตอดวย โรงเรียนประถม ลุนเขาเรียนมัธยม จนกระทั่งลูก ไดเขามหาวิทยาลัย คาใชจายในครอบครัวเพิ่ม
 • 26. ที่แมจะมอบไวใหลูกได ในฐานะชาวพุทธแมสรุป วา บุญ คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบใหคนที่เรารัก เพราะทรัพยสินเงินทองเปนสิ่งไมยั่งยืน มีแตบุญ เทานั้นที่จะติดตามตัวลูกไปได และบุญใหญที่สุด ของลูกผูชาย ก็คือ บุญบวช ดังที่แมเคยไดยินมา ว า “ถึ ง แม จ ะมี ผู วิ เ ศษเก็ บ ดอกไม จ นหมดป า หิมพานต แลวนำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาตั้ง ๑,๐๐๐ พระองค กระทำดังนี้ทุกวัน ผลบุญจากการ บูชานั้นก็ไมเทาผลบุญจากการบวชเปนพุทธบูชาใน พระพุทธศาสนา” แมจึงอยากใหลูกไดบุญนี้ติดตัว ไป ¡ÒúǪ¾ÃÐ໚¹ÊÔ觷Õè¤ØŒÁ¤‹Ò¨ÃÔ§ æ ÊÓËÃѺ¡ÒÃà¡Ô´ÁÒ໚¹ÅÙ¡¼ÙŒªÒ àÊÕ´Ò·ÕèáÁ‹ºÇªàͧäÁ‹ ä´Œ áμ‹Âѧ⪤´Õ·ÕèÅÙ¡ºÇªä´Œ áÁ‹àžÅÍÂä´ŒºØÞä»´ŒÇ ลูกรูไหมวาแมคิดอยางไร? สมมุติวา แม ไดกับได คือ ไดบุญที่จะตามไปคุมครองพวกเรา ไม ไ ด บุ ญ อะไรเลยจากการบวชของลู ก แม ก็ ยั ง ตลอดไป การบวชพระจึงเปนสิ่งที่คุมคาจริง ๆ อยากใหลูกบวชอยูดี เพราะในวัฏสงสารอันยาวไกล สำหรับการเกิดมาเปนลูกผูชาย เสียดายที่แมบวช แมไมสามารถติดตามไปปกปองคุมครองลูกได แม เองไมได แตยังโชคดีที่ลูกบวชได แมเลยพลอยได อยากใหบุญบวชตามคุมครองลูกแมใหมีความสุข บุญไปดวย ความเจริญตลอดไปทุกภพทุกชาติ เพราะความสุข วันนี้...แมดีใจที่สุดที่ลูกแมทั้งคูไดบวชเปน ความเจริญของลูกเปนสิ่งที่แมใหความสำคัญเปน พระ ไดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหแกตนเอง ขอใหบุญ อันดับแรก คุ ม ครองปกป ก รั ก ษาให ลู ก แม มี ค วามสุ ข ความ แตในความเปนจริงแลว ถาลูกบวชแมก็จะได เจริญตลอดไป...แมรักลูก บุญเชนกัน นี่เทากับวาการบวชทำใหเราแมลูกมีแต
 • 27. “¤ÇÒÁÊآ㹪ÕÇÔμ¢Í§¾ÃРŌǹÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹¢Í§âÂÁáÁ‹ÍÂÙ‹àº×éͧËÅѧ·Ñ駹Ñé¹” ¨Ò¡ã¨ÅÙ¡ โยมแม ...โยมแมไมใชแคพลอยไดบุญ แตโยมแมไดบุญมหาศาล อยางนอยก็ไดเกาะชายผาเหลือง ลูกขึ้นสวรรคเหมือนที่โบราณวาไว ที่พระตั้งใจบวชก็เพราะคิดวาการบวชเปนกุศลสูงสุดในชีวิตของลูกผูชาย เมื่อไดชีวิตมาก็ควรจะใช ใหคุมคาดวยการสั่งสมบุญที่สูงสุด และเพื่อตอบแทนบุญคุณโยมแมดวย พระรับจากโยมแมมาทั้งชีวิตแลว พระขอเปนผูใหบาง แคบวชไมไดเปนการมากเกินไปสำหรับตอบแทนพระคุณโยมแม พระดีใจที่ไดมาเกิดเปนลูกโยมแม สิ่งดี ๆ และความสุขในชีวิตของพระลวนมีความรักความเอาใจ ใสของโยมแมอยูเบื้องหลังทั้งนั้น กอนหนานี้ พระเคยฟงเรื่องราวของลูกหลาย ๆ คนที่ไดบวชแทนคุณพอแม ฟงแลวก็ประทับใจ รูสึกชื่นชมยินดีกับเขาเหลานั้น แตนั่นเปนเรื่องของคนอื่น ไมปลื้มและมีความสุขเทากับที่วันนี้พระได ตอบแทนบุญคุณพอแมดวยตนเองแลว
 • 28.  ≥⁄ÀÌ §‘√Ì Õμ⁄∂«μ÷ ª¡ÿê⁄‡®. §«√‡ª≈àß«“®“‰æ‡√“–∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå. ¢ÿ. ™“. ‡μ√ . Ú˜/Ûı. √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬ ∫√‘…—∑ ∫“ß°Õ°‰≈∑åμ‘Èß ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ · ß¡‘μ√ Õ‘‡≈§μ√‘§ ®”°—¥ ºŸâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‚§¡‰øøÑ“∑ÿ°™π‘¥ √–∫∫æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å ‚§¡‰ø·≈–À≈Õ¥‰ø LED √à«¡√—°…å √à«¡≈¥ ª≈Õ¥¡≈æ‘… ‡æ◊ËÕ™’«‘μ·≈–‚≈° ’‡¢’¬« Àπ÷Ëß„π§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õ߇√“ ∑’Ë¡’ à«π√à«¡„Àâ· ß «à“ß ·≈–√à«¡ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë §ÿ≥π«√—μπå 081-334-3301, §ÿ≥©≈Õß»—°¥‘Ï 081-890-3280
 • 29. çμ—Èß„®Ωñ°ΩπÕ∫√¡μπ‡Õß„À⥒ „À⇪ìπºŸâ∑’Ë ¡§«√∑’Ë®–»÷°…“«‘™™“∏√√¡°“¬ π—° √â“ß∫“√¡’‰¡à¡’ ‘Ëß„¥∑’ˇªìπÕÿª √√§ ‰¡à«à“®–‡ªì𧔷π–π” —Ëß Õπ °Æ√–‡∫’¬∫ «‘π—¬  ‘Ë߇À≈à“π’ȇªìπ‡√◊ËÕ߇≈Á°πâÕ¬ ·≈–„Àâ√–≈÷°‰«â‡ ¡Õ«à“ °‘®°√√¡∑ÿ° Ê °‘®°√√¡ ¡’‡Õ“‰«â‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß∫“√¡’∑—Èßπ—Èπé ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬  À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥  ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡ °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà†50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427
 • 30. ๒๘ บทความพิเศษ เรื่อง : กองบรรณาธิการ ปดฉากวัดราง ดวยพลังสตรี สำลีหุมเหล็ก ยอดหญิงนักสรางบารมี ชีวิตในความทรงจำที่ไมมีวันตาย อยากทบทวนวันวานที่หวานอยู มองดูเมืองไทยยุคทวิตเตอร เทคโนโลยีชางรวดเร็วยิ่งยวด แตพระพุทธศาสนาออกอาการย่ำแย ซวนเซดวยสื่อสีคล้ำ ชาวพุทธวางคำสอนไวในตำราไมนำมาปฏิบัติ และวางอุเบกขาตอการรุกคืบของตางศาสนิก
 • 31. ทั้งที่ความจริง นี่คือ แผนดินพุทธที่บรรพบุรุษของเราฝากไวใหชวยกันรักษา และเปนแผนดินที่ยัง คงคำสอนดั้งเดิมจากสมัยพุทธกาล ทำใหพระเดชพระคุณหลวงพอตองปกปองพระพุทธศาสนาใหพนภาวะ รวงโรยใหจงได วัดรุงตองกลับมา ปดฉากวัดรางเสียแตวันนี้ พระพุทธศาสนาจะตองเจริญรุงเรือง นี้เปน ที่มาของโครงการฟนฟูศีลธรรมโลกหลากหลายโครงการที่เกิดขึ้น เชน โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โครงการอุปสมบทหมู ๑๐๐,๐๐๐ รูป และโครงการบวชอุบาสิกาแกว ๑๐๐,๐๐๐ คน และ ๕๐๐,๐๐๐ คน โครงการเหลานี้ไดรับความเมตตาจากคณะสงฆทั้งแผนดิน พรอมทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชนแหแหนมาชวยกันเปนประวัติศาสตรชาติไทย และเปนอีกครั้งที่นักบุญฝายหญิงสุขสมใจ เพราะคอยมานานกว า จะได มี โ อกาสบวชสั ก ที หญิงใดที่กาวมาบวช หญิงนั้นไมตางจากนักรบ ผูหาญกลารอวันเขาประจำการ ไมยอมประมาท ในชีวิต และไมละเลยหนาที่ชาวพุทธในการพิทักษ พระพุทธศาสนา จึงไมนาแปลกใจที่ในวันหมผา สไบแกว หลายคนอนุญาตใหความปลื้มหลั่งไหล ออกมาเปนน้ำตา เพราะบุญแตละครั้งจากการ ปฏิบัติธรรมนั้น แมเห็นแสงสวางเพียงแวบเดียว ก็มหาศาลแลว นอกจากนี้ยังไดเรียนรูวิถีชาวพุทธ และถือศีล ๘ ตลอดโครงการ ฑิ ต ยาภา ปฐมนุ พ งศ จากวั ด บ า นขุ น จ.เชียงใหม เผยความในใจวา “ไมนาเชื่อวา ผูหญิงทั้งโลกรวมตัวกันเพื่อ จะมาบวช มันเปนอะไรที่ทำไดยาก แตวาในวันนั้น สิ่งที่เราเจอมหัศจรรยมากเลย ทุกคนมารวมตัวกัน เปนระเบียบเรียบรอยนารักมาก”
 • 32. แกวประกอบ ภิรมยกิจ วัดหนองบัวระเหว พระบรมศาสดา ไมวาจะลงแรงรับบุญหรือหยุดนิ่ง จ.ชั ยภู มิ “ดี ใจคะ ดีใจที่สุด และเปนครั้งแรก เพื่อนั่งสมาธิ มาถึงวันนี้ก็ไมมีวันลืม เหมือนดั่ง ในชีวิตดวยที่ไดมาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง รูสึก ภาพแหงความดีที่จะอยูในความทรงจำไมมีวันตาย ประทับใจมากคะ ประทับใจวา ตัวเราเองก็สามารถ “เราไดรับบุญขัดวิมาน ก็ทำใหรูวาการทำ มีสวนใหพระพุทธศาสนาของเราดำรงอยูได” ความสะอาด ความละเอียดของคุณยายที่สอนไว ตลอดเวลาการอบรม ทุกคนถือวาไดนั่งใน สอนไดดีมาก ๆ ทีเดียวคะ ใหรูจักวาความละเอียด ตำแหนงอันทรงเกียรติ เปนนักรบหญิงจักรพรรดิ รอบคอบเปนการฝกตนไปในตัว ชวยใหเรารูจัก ผูจูนความคิดปรับชีวิตจนลงตัวดวยคำสอนของ ลดความมีทิฐิในตัวเอง รูจักออนนอมถอมตนกับผูที่
 • 33. ภาพบรรยากาศ การทำหนาที่เชิญชวน ชายแมน ๆ มาบวช ออนกวา ดอยกวา” นวลจันทร มงคลเจริญโชค ประเทศไทยจะมีแบบนี้ ตอนนี้อายุ ๖๐ ปแลวก็เพิ่ง วัดสามพระยา กทม. ใหสัมภาษณในขณะที่ยัง ไดมาเจอ หากวาโครงการนี้มีตอไปศาสนาพุทธ ปลื้มไมหาย จะตองรุงเรืองแน ๆ” ส ว นคุ ณ ป า แมว นพรั ต น จากระนอง เช น กั น กั บ เสี ย งเจื้ อ ยแจ ว ของแก ว แสง วัดจันทาราม ก็เปนอีกคนที่แสนสุดประทับใจ เธอ เพชรนอย วัดหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ที่บอกวา บอกวา “เขาอบรมใหเรามีหลักการที่ดี มีมารยาท “ประทับใจมากเลยคะ ความรอนในใจมันเย็นได ที่ดีตอกัน ประทับใจกัลยาณมิตรทุกคนที่แนะนำ ดวยสมาธิ และตอนนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาใน ประทับใจวัดพระธรรมกายมากและไมคิดเลยวา พระอาจารยมากคะ”
 • 34. เชื่อแนวาความประทับใจเหลานี้ยังคงอยูใน คือ หลายตอหลายเคสยืนยันวา บวชแลวเปลี่ยน ตัวยอดหญิงทุกคน และสิ่งสำคัญเหนืออื่นใด คือ ชีวิตคนไดจริง จากที่เคยทำความชั่วมากมาย ทั้ง ทุกคนทราบดีวา ตนเองเปนอุบาสิกา ๑ ใน ๔ กินเหลา สูบบุหรี่ กลับกลายมาเปนคนที่รักบุญ เสาหลักของพระรัตนตรัยที่จะขาดไมได ฉะนั้น รักครอบครัว มีศีล มีธรรม และหากชายแมน ๆ ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของพุทธศาสนานี้ จึงเปนทั้ง คนนั้นเราเปนผูชักชวน ลองคิดดูวาจะไดบุญมาก โอกาสและหนาที่ที่อุบาสิกาแกวจากทั่วประเทศ สักเพียงไหน และทั่วโลกจะไดพิสูจนหัวใจยอดหญิงกัลยาณมิตร ศีลธรรมหางหายจากความรูสึกคนไทย ออกทำหนาที่ชาวพุทธที่แท ในการปกปอง ฟนฟู มากพอแลว หากอุบาสิกาแกวชวยกันตั้งแตวันนี้ พระพุทธศาสนา ดวยการนำชายแมน ๆ กลับสู รับรองไดวา คำสอนของพระพุทธศาสนาที่เคย รมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนพระแทใหไดอยาง หลอหลอมคนไทยใหเปนคนดี รักการให มีน้ำใจ เต็มที่ และยังเปนการสนับสนุนประเพณีการบวช ไมหลอกลวง จะกลับมาอีกครั้ง มีพระมากขึ้นก็ ชวงเขาพรรษาใหกลับมารุงเรืองอีกครั้ง ที่สำคัญ เทากับมีคนดีมากขึ้น และมีครูสอนคนใหเปนคนดี
 • 35. แสงแหงพระพุทธศาสนา ไมเคยดับทั้งกลางวันและกลางคืน มากขึ้น และเทากับวาภายในครอบครัวของเรา จะไดพอที่ดี ลูกชายที่ดี สามีที่ดีกลับคืนมา หรือ ไมก็อัปเกรดใหดียิ่งกวาเดิม นี่คือภารกิจที่ทุกคนทุกหัวใจตองชวยกัน ทำความฝ น ของพระเดชพระคุ ณ หลวงพ อ ให เปนจริง โอกาสเชนนี้หาไมไดบอย และจะมาไมถึง เราเลยหากไมลงมือทำ อาจตองใชแรงไปบอกขาว สักนิด แตสิ่งที่ไดกลับมาคือบารมี คือความทรงจำ คือความภูมิใจที่จะบอกตอไปถึงลูกหลานวา ยุคที่ เราเกิดมานั้น แสงแหงพระพุทธศาสนาไมเคยดับ เลยทั้งกลางวันและกลางคืน
 • 36. ‡ √‘¡ √â“ß §ÿ≥¿“æ™’«‘μ ‚Õ«“∑æ√–‡∂√– æ√–∏√√¡ªîÆ° ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ç °àÕπÕ◊Ëπ¢ÕÕπÿ‚¡∑π“·≈–· ¥ß§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’°—∫‚§√ß°“√∫√√晓Õÿª ¡∫∑æ√–¿‘°…ÿ ∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬„π‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ™ÿ¥Õ¬Ÿà®”æ√√…“ „πªï æ.». ÚııÛ π’È ‚§√ß°“√π’È¡’ à«π ”§—≠μàÕ∑ÿ°¿“§ à«π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬·≈– —ߧ¡‡√“™“«æÿ∑∏∑—Èß¡«≈ Õ—π¥—∫·√° °Á§◊Õ ºŸâ∑’Ë¡“∫√√晓Õÿª ¡∫∑¬àÕ¡®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå∑’Ë¡“°¡“¬¡À“»“≈ „π™à«ß∑’Ë ∫«™æ√– Ò æ√√…“π’È®–‰¥â√—∫§”·π–π”·≈–‰¥â»÷°…“æ√–∏√√¡«‘π—¬ ·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡«—≤π∏√√¡ Õ—π¥’ß“¡ ∑’Ë®–‡ªìπ à«π‡ √‘¡ √â“ߧÿ≥¿“æ™’«‘μ∑—Èß·°àμ—«ºŸâ∫«™·≈–≠“μ‘¡‘μ√¢ÕߺŸâ∫«™‡Õß Õ’°ª√–°“√Àπ÷ß §◊Õ ®–∑”„Àâ§≥– ß¶å∑«∑—ß —߶¡≥±≈‰¥â¡ «π√à«¡„π‚§√ß°“√π’È ‚¥¬‡©æ“– Ë —Ë È ’à «—¥μà“ß Ê ∑’Ë√—∫‡ªìπ»Ÿπ¬å„π°“√Õ¬Ÿà®”æ√√…“·≈–»÷°…“∏√√¡ªØ‘∫—μ‘¢Õßæ√–∏√√¡∑“¬“∑ ºŸâ∫√‘À“√ ‡®â“Õ“«“ «—¥π—Èπ Ê ‡®â“§≥–μ”∫≈ ‡®â“§≥–Õ”‡¿Õ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ·≈–‡®â“§≥–¿“§„π‡¢μ π—Èπ Ê ∑—ÈßÀ≈“¬∑—Èߪ«ßμâÕß√à«¡¥â«¬™à«¬°—π ®–‰¥â¡’ à«π„π°“√‡ √‘¡ √â“ß„À⇰‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß·°à §≥– ß¶å «—¥ ·≈–æ√–æÿ∑∏»“ π“  —ߧ¡°Á¡’‚Õ°“ Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“߇Õ◊ÈÕª√–‚¬™πå„Àâ·°à°—π·≈–°—π ∑”∫ÿ≠∑”°ÿ»≈√à«¡°—π  √â“ߧ«“¡‡ªìπ ‘√¡ß§≈„Àâ·°à™“μ‘∫“π‡¡◊Õ߇√“„Àâ√¡‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢ μ“¡‚§√ß°“√ ‘ â à ç∫«√é §◊Õ ∫â“π «—¥·≈–‚√߇√’¬π „π‚Õ°“ Õ—π‡ªìπ¡ß§≈π’È ®÷ߢՇ™‘≠™«π„Àâ¢â“√“™°“√æàէ⓪√–™“™π∑ÿ°§π∑ÿ°∑à“π ‰¥â¡’  à«π√à«¡„π‚§√ß°“√π’È ·≈–¢ÕÕπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠°—∫∑ÿ°∑à“π≈à«ßÀπâ“¡“ ≥ ‚Õ°“ π’È ¢Õ‡®√‘≠æ√ «“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ∑ÿ°¿“æ ∑ÿ°μ—«Õ—°…√ πâÕ¡π”™’«‘μ„ÀâÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠ é ¢Õ‡™‘≠‡®â“¿“溟⡒∫ÿ≠ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠..μ≈Õ¥ªï  Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡∑’ˇ “‚Õ·ª¥ (O8) ‚∑√. 086-771-2268 À√◊ÕºŸâª√– “πß“π¿“§∑’Ë∑à“π —ß°—¥
 • 37. ¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“ ®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑’ˬա√—∫∑—Ë«‚≈° √à«¡ π—∫ πÿπ°“√„Àâ∏√√¡∑“π ¥â«¬°“√®—¥æ‘¡æå «“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‚¥¬ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π ·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150 ‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241 ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“
 • 38. Ûˆ ∑∫∑«π∫ÿ≠ ‡√◊ËÕß : Õÿ∫≈‡¢’¬« æ√–·∑â §◊Õ À—«„®¢Õß‚≈°·≈–®—°√«“≈
 • 39. ‚§√ß°“√∫√√晓Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà æ√–æ’ˇ≈’È¬ß ‡¡◊ËÕƒ¥ŸΩπ¡“‡¬◊Õ𠧫“¡™ÿà¡©Ë”‡¬Áπ¢Õß “¬Ωπ∑’Ë ‚ª√¬ª√“¬≈ß¡“  àߺ≈μàÕ®‘μ„®ºŸâ§π„Àâ™ÿà¡™◊Ëπ ‡∫‘°∫“π ‡À¡◊Õπ¡«≈惰…“π“π“æ—π∏ÿå∑’Ë·μ°„∫ÕàÕπ‡¢’¬«‰ « ™à«¬ ∑”„Àâºπ¥‘π∑’‡Ë §¬·Àâß·μ°√–·À߉¥âª√– “π§◊π‡ªìπ·ºàπ¥‘π ◊ ‡¥’¬«°—πÕ’°§√—Èß À≈—ß®“°μâÕß∑πμàÕ§«“¡√âÕπ·√ߢÕß · ßÕ“∑‘μ¬å∑’Ë·º¥°≈â“¡“‡ªìπ‡«≈“À≈“¬‡¥◊Õπ
 • 41. √àÕß√Õ¬À≈—ßΩπæ√” §◊Õ ∑âÕßøÑ“ ¥„  ‰√â «—π‡ “√å∑’Ë ı ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÛ ´÷Ë߇ªìπ¿“æ ‡¡¶À¡Õ° ‰¥â°≈‘πÀÕ¡ÕàÕπ Ê ¢Õ߉ե‘π∑’¬ßÕ∫Õ«≈ Ë Ë— ª√–«—μ‘»“ μ√å™’«‘μÕ—πߥߓ¡∑’ˬ“°®–≈◊¡‡≈◊Õπ ‰¡à®“ßÀ“¬ · ß‡ß‘π· ß∑ÕߢÕßÕ√ÿ‚≥∑—¬§àÕ¬ «à“߉ « ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¿“槫“¡ª√–∑—∫„®∑’‡Ë °‘¥¢÷𠉥â È ¢÷Èπ∑’≈–πâÕ¬  –∑âÕπª√–°“¬ ’∑Õß√–¬‘∫√–¬—∫¢Õß ‡ªìπª√–¥ÿ®πÈ”∑‘æ¬å™‚≈¡„®™“«‰∑¬„ÀâÕ¡ ÿ¢ ‡∫‘°∫“π ‘Ë ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬‡å ÀÁπ‚¥¥‡¥àπ‡ªìπ ßà“Õ¬Ÿ‡à ∫◊ÕßÀπâ“ È ∑à“¡°≈“ߧ«“¡À«—π«‘μ°¢Õß°√–·  —ߧ¡∑’·μ°·¬° Ë Ë ‡¡◊Õæ‘∏‡’ «’¬πª√–∑—°…‘≥‰¥â‡√‘¡¢÷π ‡À≈à“∏√√¡∑“¬“∑ Ë Ë È „Àâ®ÿ¥ª√–°“¬§«“¡À«—ß·Ààß —πμ‘¿“æ°≈—∫§◊π¡“ „π™ÿ¥¢“«∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¬◊πª√–π¡¡◊Õ ß∫π‘Ëß√“¬√Õ∫ π—π§◊Õ ¿“晓¬‰∑¬π—∫æ—π§πæ√âÕ¡„®°—π‡¢â“√à«¡æ‘∏’ Ë ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å §àÕ¬ Ê °â“«‡¥‘πÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß ∫√√晓Õÿª ¡∫∑æ√–æ’‡Ë ≈’¬ß„π‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà È ‡ ’¬ß «¥¡πμå∫Ÿ™“æ√–√—μπμ√—¬ ∫∑Õ‘μ‘ªî‚  ¿§«“... ‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ „π ¥—ß°âÕß°—ß«“π„π¥«ß„® ∑ÿ°∑à“πμà“ߪ√–§Õß„®„Àâ
 • 42. ∫√‘ ÿ∑∏‘ϺàÕß„ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫ “¬∏“√·Ààß∫ÿ≠ √“«°—∫ ∫ÿ≠ à«πμ—«·≈– à«π√«¡ „π°“√ —Ëß ¡∫ÿ≠∫“√¡’„Àâ «à“®–‰¡à¬Õ¡„Àâ∫≠μ°∫ÿ≠À≈àπ‰ª·¡â·μà‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ÿ °—∫μπ‡Õß ·≈–„π°“√∑”Àπâ“∑’°≈¬“≥¡‘μ√ „π∞“π– Ë— ‡æ√“–∫ÿ≠®“°°“√∫«™‡ªìπ∫ÿ≠„À≠à‰¥â¡“‚¥¬¬“° çæ√–æ’Ë ‡ ≈’È ¬ ßé „Àâ°—∫æ√–∏√√¡∑“¬“∑‚§√ß°“√ ºŸ∫«™μâÕ߇ªìπºŸ¡’ ªÿæ‡⁄ æ°μªÿêêμ“ À√◊Õ¡’∫≠ â â ⁄ ÿ Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π «“ π“∑’ ß ¡¡“π—∫¿æπ—∫™“쑉¡à∂«π ®÷ß®–‰¥â∞“π– Ë —Ë â ∑—Ë«‰∑¬ ∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß ºŸâ‰¥â‚Õ°“ ‡™àππ’È À≈—ß®“°‡ √Á® ‘πæ‘∏‡’ «’¬πª√–∑—°…‘≥ ‡ªìπæ‘∏’ È §«“¡ª≈“∫ª≈◊È¡„®¢ÕßÀ¡Ÿà≠“μ‘ μ≈Õ¥®π ¢Õ¢¡“ ≥  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ ´÷Ë߇ªìπ™à«ß‡«≈“ ‡À≈à“ “∏ÿ™πºŸ√«¡Õπÿ‚¡∑π“®”π«π¡“° ‡º¬„Àâ‡ÀÁπ âà  ”§—≠Õ’°™à«ßÀπ÷ß ‚¥¬‡©æ“–§ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡àºª°§√Õß Ë Ÿâ ∫π„∫Àπâ“·≈–·««μ“∑’ˇªïò¬¡ ÿ¢ ∑’Ë∫ÿμ√À≈“π·≈– ∑’μ“ß√Õ§Õ¬«—ππ’¡“‡ªìπ‡«≈“π“π· ππ“π æ‘∏°√√¡ Ëà È ’ ≠“μ‘¡‘μ√Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—°®–‰¥â∫ÿ≠„À≠à∂÷ß Ú μàÕ §◊Õ Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë∫ÿμ√®–‰¥â°≈à“««‘ ÿ∑∏‘«“®“ ¢Õ‚∑…