Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คู่มือการตัดต่อ VDO
โดยโปรแกรม Adobe
Premiere Pro CS3
จัดทำาโดย
1.นายวีระพงษ์ ใจเย็น 53010516025
2.นายศุภชัย ช่วยงาน
53010...
คำานำา
คู่มือนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการตัดต่อ
วีดิโอ
ด้วยโปรแกรม Adobe premiere Pro CS3 ซึ่งเป็นกา...
สารบัญ
หัวข้อ
หน้า
แนวคิด 1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2
การสร้าง Project 3
การ Inport File
5
การใส่ข้อความต่างๆลงไปในคลิปวิดีโอ...
แนวคิด
ในช่วงนี้ กระแส เอ็มวี มาแรงมากผู้คนสนใจ และ
อีกอย่างเหตุผลที่ทำาคือ เราเป็นคนทำาสื่อการที่จะทำาสื่อต้องดูที่ความ
ต...
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ประชุมกลุ่ม ลงมติจัดทำาชิ้นงาน
2.กำาหนดเนื้อหา ขอบเขตของงาน
3.วางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับบทเพลง
4.จ...
การสร้าง Project
1.เปิดโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 ขึ้นมาจะให้คุณ
เลือก ว่าจะเปิด project ใหม่ หรือ เปิดงานเดิมที่เคยทำ...
3.เมื่อตั้งชื่อ โปรเจ็กแล้ว OK สักครูจะขึ้นวินโดว์ที่เป็นหน้าต่างงานดัง
ภาพ
การ Inport File
Video formats ที่ใช้งานได้ AVI, MOV,
MPEG/MPE/MPG, DML, and WMV
Audio formats: ที่ใช้งานได้AIFF, AVI, MOV,...
3.จากที่เรา อิมพอร์ทไฟล์เข้ามา ไฟล์จะมาลงที่หน้าต่าง โปรเจ็ก
จะเรียงกันอยู่ในลักษณะใดนั้นอยู่ที่เราจะตั้งค่ามัน ดังภาพวินโ...
การใส่ข้อความต่างๆลงไปในคลิปวิดีโอ
1.คลิกที่เมนู เลือก File > New > Title
2.จากนั้นก็เลือกรูปแบบตัวอักษร และจัดทำาแหน่งตาม...
2.เราก็จะได้ Transitions ตามที่เราต้องการ
การ Export
เป็นการทำางานขั้นสุดท้ายหลังจากเราได้ตัดต่อวีดีโอจนเสร็จสิ้น
ผู้ตัดต่...
2. เลือก พื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บ แล้วคลิก SAVE
3.หลังจากนั้น จะขึ้น dialog box ขึ้นมาแสดงสถานนะการ
Rendering ว่าก้าวหน้าไ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดต่อภาพยนตร์
Next
Upcoming SlideShare
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดต่อภาพยนตร์
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

คู่มือการตัดต่อ Vdoโดยโปรแกรม adobe premiere pro cs3

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

คู่มือการตัดต่อ Vdoโดยโปรแกรม adobe premiere pro cs3

 1. 1. คู่มือการตัดต่อ VDO โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 จัดทำาโดย 1.นายวีระพงษ์ ใจเย็น 53010516025 2.นายศุภชัย ช่วยงาน 53010516026 3.นายนฤดล สีมีงาม 53010516040 4.นางสาวเบญจวรรณ เหง้ากอก 53010516043 5.นางสาวปิ่นสุดา มังคะรัตน์ 53010516044 ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2. คำานำา คู่มือนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการตัดต่อ วีดิโอ ด้วยโปรแกรม Adobe premiere Pro CS3 ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ โปรแกรมในด้านการตัดต่อมิวสิควีดิโอเพลง นอกจากนั้นคณะผู้จัดทำา ยังได้ทำาการเล่นเองถ่ายเอง และกำากับเองด้วย ดังนั้นคณะผู้จัดทำาจึงได้ จัดทำาคู่มือเกี่ยวกับการตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม Adobe premiere Pro CS3 นี้เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจวิธีการตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม Adobe premiere Pro CS3 ได้ง่ายขึ้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำา
 3. 3. สารบัญ หัวข้อ หน้า แนวคิด 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 การสร้าง Project 3 การ Inport File 5 การใส่ข้อความต่างๆลงไปในคลิปวิดีโอ 7 การแทรก Effects 8 การ Export 9
 4. 4. แนวคิด ในช่วงนี้ กระแส เอ็มวี มาแรงมากผู้คนสนใจ และ อีกอย่างเหตุผลที่ทำาคือ เราเป็นคนทำาสื่อการที่จะทำาสื่อต้องดูที่ความ ต้องการของคนดูด้วย ไม่ใช่ว่าจะทำาตามใจตัวเอง เหตุคือเพื่อนในห้อง สังเกตจากเพื่อนในห้องว่ามีอาการแอบรักเพื่อน ซึ่งอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่า เพื่อนอีกคนคิดแบบไหน และกลุ่มผู้จัดทำาจึงเห็นว่าจะทำา เอ็มวีประกอบ เพลง *ช่างไม่รู้เลย* ซึ่งทำานำาเสนอให้เพื่อนดูว่าการที่เราแอบรักเพื่อน แล้วผลมันจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ที่ได้ชมการนำาเสนอจะได้นำาไป ปฏิบัติตัวถูก
 5. 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.ประชุมกลุ่ม ลงมติจัดทำาชิ้นงาน 2.กำาหนดเนื้อหา ขอบเขตของงาน 3.วางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับบทเพลง 4.จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทำา และตัดต่อ 5.กำาหนดสถานที่ถ่ายทำา 6.คัดเลือกนักแสดง 7.จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก 8.ดำาเนินการถ่ายทำา 9.ตัดต่อ 10.ประชุมกลุ่ม เพื่อแก้ไขชิ้นงาน 11.นำาเสนอผลงาน
 6. 6. การสร้าง Project 1.เปิดโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 ขึ้นมาจะให้คุณ เลือก ว่าจะเปิด project ใหม่ หรือ เปิดงานเดิมที่เคยทำาไว้ ดังรูป 1. New Project 2. Open Project 2.ปรับค่าขนาดของโปรเจ็คได้ตามความต้องการ
 7. 7. 3.เมื่อตั้งชื่อ โปรเจ็กแล้ว OK สักครูจะขึ้นวินโดว์ที่เป็นหน้าต่างงานดัง ภาพ
 8. 8. การ Inport File Video formats ที่ใช้งานได้ AVI, MOV, MPEG/MPE/MPG, DML, and WMV Audio formats: ที่ใช้งานได้AIFF, AVI, MOV, MP3, WAV, WMA 1.คลิกที่เมนู File > Inport 2.จากนั้นก็เลือกไฟล์ตามที่เราต้องการ
 9. 9. 3.จากที่เรา อิมพอร์ทไฟล์เข้ามา ไฟล์จะมาลงที่หน้าต่าง โปรเจ็ก จะเรียงกันอยู่ในลักษณะใดนั้นอยู่ที่เราจะตั้งค่ามัน ดังภาพวินโดว์โปรเจ็ กด้านล่างขวามื 2.ลากลงไปวางไว้ที่ TimeLine ในช่อง Video 1 (คลิกเม้าท์ที่ ชื่อไฟล์ค้างไว้แล้วลากลงไปวางในตำาแหน่งชนขอบด้านหน้าสุด)
 10. 10. การใส่ข้อความต่างๆลงไปในคลิปวิดีโอ 1.คลิกที่เมนู เลือก File > New > Title 2.จากนั้นก็เลือกรูปแบบตัวอักษร และจัดทำาแหน่งตามต้องการ การแทรก Effects 1 ) เลือก Transitions ที่ต้องการ จากนั้นลาก Transitions มาใส่ ใน Track vdo
 11. 11. 2.เราก็จะได้ Transitions ตามที่เราต้องการ การ Export เป็นการทำางานขั้นสุดท้ายหลังจากเราได้ตัดต่อวีดีโอจนเสร็จสิ้น ผู้ตัดต่อต้องตัดสินใจว่า จะ Export ออกมาเป็นไฟล์อะไร ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้น อยู่กับความต้องการใช้งานของนักตัดต่อเอง ซึ่งไฟล์ที่ตัดต่ออกมาจะใช้ สองรูปแบบหลักๆคือ VCD และ DVD และนอกจากนั้นจะมี แบบ MPEG1, MPEG2, Quicktime, RealMedia, Windows Media เป็นต้น 1.คลิกที่เมนู file > Export > Movie หรือ Adobe media Encoder ซึ่งทำาได้ทั้งสองแบบ
 12. 12. 2. เลือก พื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บ แล้วคลิก SAVE 3.หลังจากนั้น จะขึ้น dialog box ขึ้นมาแสดงสถานนะการ Rendering ว่าก้าวหน้าไปกี่ % ให้รอจนครบ 100% จึงถือว่าเสร็จสินการทำางาน
 • PeePeeranat

  Jan. 29, 2019
 • mastersutep

  Jan. 2, 2015

Views

Total views

23,012

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

278

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×