Unix

407 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unix

 1. 1. UX NI ¡ÒÃãªé§Ò¹àº×éͧµé¹ Íҹѹ·ì ÊÕËì¾Ô·Ñ¡Éìà¡ÕÂõÔÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè
 2. 2. !#$%%($#) * +,
 3. 3. -$
 4. 4. .
 5. 5. !/01%2 $- 0,1#!-!/
 6. 6. -322 #
 7. 7. 0 % % $*#-
 8. 8. 4-$11
 9. 9. *2 % #
 10. 10. $*#-2#5#
 11. 11. 2)
 12. 12. 2-$5
 13. 13. . %)
 14. 14. +,1 *$ ! )6
 15. 15. % 70),-) 8$))+$0)-$5)++- )/ 9:;=?@AABAC79AD7E;F7E7GH
 16. 16. !
 17. 17. #$% ()
 18. 18. *+ ,- -%
 19. 19. ./!
 20. 20. -$0%()11%003%/ .%! % $0!%-4
 21. 21. 2
 22. 22. .
 23. 23. !()
 24. 24. /./35%- % 67 $08+ ()3 *3121 ./! 3/9.)0/33: 3 $0 / 9
 25. 25. )/
 26. 26. :%%/#53; () %/!(-0(!3!3
 27. 27. )=$03- !$$!/
 28. 28. )
 29. 29. ?@? ,- - ?A? ?@B%-.%#! ?A? ?@C.:= -! ?AB ?@D5.! ?AB ?@E5.FGHIJKLHM ?AC
 30. 30. B@?NLOGP$0NLOLQK BA? B@B0.3% R0S /:
 31. 31. BA?
 32. 32. B@C. TGHIJKLHM
 33. 33. BAD B@D. 3% UIHVGPWX$0QYIH
 34. 34. BAD B@E.
 35. 35. -/
 36. 36. %/QYIH BAE B@Z. [
 37. 37. BA
 38. 38. C@?.R0S$0 +.%03!R0S CA? C@B]HLJIYY CAC .3^
 39. 39. C@C]G_GPO CAD C@D`aIXX %$bPcGHLPVIPK CAZ A./%$bPcGHLPVIPK A`KWHKAQ_dGXIY
 40. 40. !#$%()*)#$+,$)-*./0 D@?`Q_IHYIH DA? D@B`aQKTLeP$0fIgLLK DA? D@C3% QYIH$0OHLQ_
 41. 41. DA? A03303!QYIH$0TGYWgXIQYIH
 42. 42. DAC D@DgWJhQ_!0 ) DAD A3/!R0S D@EdGXIYMYKIV$0TGYh DAE AdGXIYMYKIV AVLQPK$0QPVLQPKdGXIYMYKIV
 43. 43. 12304) E@?5 !cG EA? E@BcG
 44. 44. - EA? E@C. [iLVVWPTjLTI
 45. 45. / EAB A. 0JQHYLH
 46. 46. EAB A. 0
 47. 47. EAC A. $
 48. 48. EAD A. ..
 49. 49. EAD AiL_MkJQK$0]WYKI!.% EAD A. [
 50. 50. EAE
 51. 51. 56/./6789:;:9 Z@? -% .
 52. 52. .!/3 ZA? Z@BUIXPIK ZAB Z@C_GPI ZAC Z@DlU] ZAD
 53. 53. ! #$% %
 54. 54. ! #(# ##)) (*$#+ !
 55. 55. , #(#( . , ( *$ - - ! /0#! #% 10
 56. 56. ! , %23%
 57. 57. 405*(6, (* -. - $
 58. 58. 789:9 8;9 =?9;@A,.B/CDE - =?9;@A! 89:9.FG , 89:9 .! $(HIG =?9;@A (% ,.-(J;K J;K#F$ LMLNO(LMLN//,89:9 - B /CO4J;KF$,#,.G#37@).
 59. 59. (#(% I%#. - - !
 60. 60. ,J;K ! J;K% F! (# , # ,#G#378PPQRSTU F$( 89:9 @VWQ , J;K #(#6 #, ( -. ! J;K, #XAMJ;KYXQZ[QTQUAV]^_ZQM`P]Z`Sa]`VbJ;Kc).,#G#b`dQZP`]U -. V@_T`VZb`_ XQZ[QTQU J;K e ((# J;K #, - . G#f#(# L@% F%$,.( F$(! J;KL@,.KgJ;K - - (h 7 /CiE KN^`bWV^ ,.! J;K jZ_kl`m PQZ - ;b]QZ_mQ
 61. 61. 89:9 J;K,, #6 F AUP]QRnoQTQ_PQpYAnopc89:9 ! -. .
 62. 62. ,! ( q6,XAMJ;K(KgJ;K,5#! G %! XAMJ;K KgJ;K% F! Anop ).%*((
 63. 63. ( 7 89:9 *$, ! q, J;K . rkQb AV]^_ZQ - sVabW_]`VbYrAsc,.#(! q6, J;K,.5 *$,, - - 89:9 H
 64. 64. J;K,.#A@rt?`bautAJNrAtMjNKtv(v(J;K# - ##$ F. 6w`bWV^PJ9 ,x J;Kx ###(#F $ $ !
 65. 65. N G J;K %##6 (% F %##( (#6G -
 66. 66. NJ;K% F! 6#G J;K% F! ## N J;K ##
 67. 67. %$ % F! (x6 I6 x N % F! )) (% F6 6 N% F*((#6(! (#6# $
 68. 68. N ( ! ,%6 *$ %. - ! x # $(%# !
 69. 69. N J;K %%
 70. 70. ,# G#f ,#9@Ly;L) ;J9goJg9 . #$% J;K- #p%%! I# #()*(+
 71. 71. #,+(-+. zQZbQT%% I%,J;K%(xG ,J;K(!
 72. 72. ! % F, J;K 6 { % ! x zQZbQT ,%$# - - ! (J;K. ! #/0+.. AlQTT( *$zQZbQT(! (7|,J;K *AlQTT6J;KXVaZbQAlQTTtzVZbAlQTT(@AlQTT $ ##1+(2(34(5 G * # $ % p, #?_UQZ% $ - PQZLZV}Z_R AlQTT zQZbQT ~_ZW^_ZQ G % ,J;K $ ! ,(-% ).((-#$- 6$%78(+9:3(; / oVV]M`ZQm]VZU
 73. 73. ,G % - /bin ! %6 x /lib xZabN]`RQT`SZ_ZU /etc xmVb`}( 6, ! /dev xMQd`mQWZ`dQZ /tmp x,$( (F$(
 74. 74. -{ /var x.6, YPUP]QRTV}c % /home xW`ZQm]VZU ,*$6 /usr xG (! %6 *$ (#6 /usr/local xG % !
 75. 75. !#
 76. 76. ! #$%
 77. 77. ( )*+,-./0#$% !+ #1234 562,7511839.: )+*. * ; : =
 78. 78. Linux 2.0.9 (alphar.intanon.nectec.or.th) (ttyp0) alphar login: arnan Password: Last login: Tue Nov 12 19:25:20 from atec.intanon.nec Linux 2.0.9. alphar:~$
 79. 79. !
 80. 80. ? +; !@..,* ,+ *AB ? /C+C) *2E?/F?G36G? A D ; HI);#$% 1J?98 ++I); H. 736G?/+KLMF?+ !1J?98 /N(C++ O/* : ; @ 0 A A OPQ $% ()*+,-. /0123455343#6 278 )+9:-. ;3=# / ) ),.) 93 KLM ! .R,S+.: 932T?3U* . !
 81. 81. F1V..!;R,S+*.alphar:~$ lsreadme.tx_* rex.bat* temp/ unixbig.ppt* ver.dl_*readme.wr_* rex.zip* unix.ppt* vbrun300.dl_* F14F.!;,.,.R,S+*.
 82. 82. ! !
 83. 83. !! ! #$ %
 84. 84. % $
 85. 85. %% $$
 86. 86. % ( !! (
 87. 87. F145 #$%R,S+!0*.WPXY;*
 88. 88. Z992 [F20+Y:J992 [F2 ; /,]. !G? 45*. alphar:~$ ls -a./ .less readme.wr_* unix.ppt*../ .lessrc rex.bat* unixbig.ppt*.bash_history .term/ rex.zip* vbrun300.dl_*.kermrc readme.tx_* temp/ ver.dl_*?238 )@)9:-. /;3=# ) [F2 !R,+ 932T?3U+!*. A S alphar:~$ file *readme.tx_: datareadme.wr_: datarex.bat: ascii textrex.zip: zip archive file - version 1.0temp: directoryunix.ppt: dataunixbig.ppt: datavbrun300.dl_: dataver.dl_: DOS executable (EXE)
 89. 89. A=B8=B-. / : !) /+;TGU KLM); !#$! LG? 43 TGU1^4932T?3U*. 4_ _23^124);`, *. *. !! alphar:~/temp$ cp -v c* ..cloneo_u.ic_ - ../cloneo_u.ic_clonex_u.ic_ - ../clonex_u.ic_ )a)*) KLM ! *.* R,SR,S *.* #$% /+.Y0 ;R,SR,S+);/+. #$% !*R,SR,S C4D8++-. E:*F +:-. / / ) + !/+) TG.++LG? 43 : ; G48 -. / : !); %( ! LG? +/+) TG @ ; G=5#8D3H-. / ) /+;) ?UG2 KLM); !:+:, R,S !
 90. 90. : )( !
 91. 91. A ();3=# ABH;8 )IE;3=#F(($ *. ! alphar:~$ pwd /home/arnan A=;8*F +;3=# : !); **%+%, AA4J;8 ;3=# : !); -*%(*%+%,.(*%+%,/ LG? )4GaA /932T?3U,/,.! ; 0 AC4; ;3=# : !/+;6b93].932T?3UY:,++R,S.: Y ,932T?3U+*+Y !) 36430 /`,/+;) 92F?32291 C ()*+,K3452 !
 92. 92. 73 C7##E)$L %I@9:K3452 ) ) ++ #$% +. +. !.* ?236 5F
 93. 93. 0 A C*) #$% C ! ?236 5F C*++./,/,. /,.+c )H ; ; : : +A+@*.! */)*+*=+CAN( ! d++ !) ,*.* ! /)=+CAN(eCA+CD*, ! #$%+++/0eCA+CD +Y);+^5Tb41G5T2*,+,*+ = : = +.+,+Y]. !) stty erase Hit the backspace key
 94. 94. CHM*+)N,%2:+N! *. !! alphar:~$ who root tty1 Jan 11 13:55 arnan ttyp0 Jan 11 12:52 (atec.intanon.nec) guest tty3 Jan 11 13:56 *.+123f) , !.)3?g53 5 ,21? : ; CAB577H;*F +B577H; ),./` /+ +Y ]. !) G51189 ].+ /e/`A+ ,*Y+/ /+ ].+Y+) /CA+CD //+; ) YCA+CD+/+;++.+,. / *. //@Y0 !) G51189 #$%! #$%($ alphar:~$ passwd Changing password for arnan #$%($)*#% Enter old password: Enter new password: Re-type new password: Password changed.G I@)I: : !E,73 GH#3 9:,%-FE73:*::+N : !); write user-name Message … ^D +;CA+CD@@+YCA+CD)*+ / 123 ,.@ +;C ,*@].h ?3F4K
 95. 95. G437E),I:*F@)I@)I:(ON:E:-% )+ / )+* H , ! + / ) 621152+/+Y !)621/].+ !Q)
 96. 96. : ; mesg n mesg y : /`: !);++Y)*+0+ *:
 97. 97. .,A) );aA /`: !A+ ;GA#52JI@)I: 9:,%$+ ) ),.) 83?2 )*+/ F 24^932T? 5F )+Y
 98. 98. ;)*+]: !
 99. 99. talk user-name +;`: !) !) ?5Fb/ )`: !,. !) ?5Fb,*.A0Y; *+:HD,)*+0A+0 GC452 ()E%+:@* :@ /0384526 i465F
 100. 100. A)*+A.+
 101. 101. .+ %$jik$ij 2465F,*Y0 .
 102. 102. C.-. ); .* A*
 103. 103. A*/0 +. !) 65F ,/+.].+ : Y/+. 65F123 562 Y/+. 65F !) 65F /+.+,(H! *. alphar:~# mail arnan Subject: testmail Hello, This is a test mail for you. bye, root . *./+..`: !+! F * 53 5 * M^l2T? )/*
 104. 104. ; ; ;/ /+.V`:+Y/@/*/,I/+.+*/,;);*/+.+YCA+CD@ ].+;CA+CD@,* /CA+CD*/,Y* /+C/+. ;
 105. 105. +; !) 65F C;/+.+: G36G? ]+ 65F m:* no +YCA+CD) ,].) 0 ./+.+.: 123!4 !,;/+.]./+.,]. !) J *123!4 !,/+. 5 ! ,,#$%G36G? d++ !) 65F ,*C+ !+* +]+ : /++ ]+)*+A.++*/0);G 20N0( A ;%$jik$ij P *:I:Q P=2358 9:,%E(:@ P=528 )FR@@::%* alphar:~# cal January 1997 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 +Y /;p! alphar:~# cal 4 97 April 97 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 /CA+CqAAp,.! ; D @
 106. 106. alphar:~# cal 97 97 January February MarchSu Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 1115 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 1822 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 2529 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 April May JuneSu Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 1716 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 2423 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 3030 July August SeptemberSu Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 1616 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 2323 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 3030 31 October November DecemberSu Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 915 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 1622 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 2329 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 31PA5257E):* %:E ) +].!D)+ H+ !) ) /0. /;) ) .*+, .+Y!;+; /) /, : !5F51
 107. 107. 5F51!;+;rs) s .*.! 5F5193rsF14Fs *. /+YCA+CD) 93].+)*+/+./+;CA+CDF14F
 108. 108. !!#$%()* +,-.
 109. 109. !#$$ %
 110. 110. find / -name “*arnan*” -print (
 111. 111. ! *+,*, #-
 112. 112. ! / +001 ) . 23+4510+6
 113. 113. !%$#%!%!$ / 7 . 8 /0,10 2 *3)45 # # (
 114. 114. !#$$ !!
 115. 115. which ls ( /- # # (9:(; ! 23+4510+6 1067.45 89845
 116. 116. ! .=(!? -$$!? . . ) ; !( !!!( ?/-!@! ) ) ; ) AB
 117. 117. /(CDE,4+FG (; ! HB!CI+0JKFG LMNO
 118. 118. ! !( ! !
 119. 119. !/-!=. ) ) ; ) . (
 120. 120. % !)!#/! )! ? @B CD1P4+FG! (A#-H
 121. 121. #$$%
 122. 122. .=?! $ !@ . ABQ4*2
 123. 123. !
 124. 124. # $%(
 125. 125. )*+
 126. 126. !,! .=! $#-! - #- -! . )
 127. 127. !
 128. 128. .=.( / 9:G9 -rwxr-xr-x 1 arnan users 45270 Jan 11 13:01 unix.ppt* ) (RS) # K4+T3::30, .=. R
 129. 129. #$$
 130. 130. @)!! . (( #-#-)!7!R@ # .=. )! ! /(U R#-!!! +V+4*2WEVE+314#-XV4X45J14
 131. 131. .=.(
 132. 132. ! 5PT02S;/-!#$$ !())*)) )+
 133. 133. chmod g+w test.txt chmod o-r test.txt chmod +x test.txt #/-
 134. 134. %!.= #((! 14:1B1X1 $ Y+0JK /- . . $= ( ?C01P4+F#- !/-
 135. 135. %!.= 14:1B1X1$ . . . . @)! ( .= E+314 ( != /-!$ U . . . .! /- ?!$ !
 136. 136. /- =( 23+4510+6 ?
 137. 137. . . . 14:1B1X1 23+4510+6YJ4:1
 138. 138. /- = $23+4510+6
 139. 139. =( 7 . . . .23+4510+6 YJ4:1
 140. 140. +EX+GXGGG #
 141. 141. /(/-!$ Y+0JK /-!!$ .
 142. 142. $ ?C01P4+FS!!#!#/- (! 23+4510+6 C!!.= F ; . :107/-3%)3;* #- -$$ LMNO /-!
 143. 143. /(#-)!
 144. 144. !
 145. 145. /(#-)!( ? 9:G9
 146. 146. -rwxr-xr-x 1 arnan users 45270 Jan 11 13:01 unix.ppt*
 147. 147. #$$%
 148. 148. ( J,3XBKK1!
 149. 149. /(
 150. 150. *+,*,#- !J:4+:
 151. 151. !
 152. 152. )
 153. 153. /( 5P0E, !#$$ !
 154. 154. chown guest unix.ppt (
 155. 155. /( J,3XBKK1
 156. 156. ! 90Y3, ,*T4 YJ4:1
 157. 157. Z%-
 158. 158. /(
 159. 159. /-#$$ (-
 160. 160. !
 161. 161. /(#
 162. 162. /-
 163. 163. =
 164. 164. /( . [. ? #-
 165. 165. /-!!
 166. 166. /($!
 167. 167. (
 168. 168. /-
 169. 169. /( !
 170. 170. $
 171. 171. /!! ?
 172. 172. J,3XBKK1(
 173. 173. !
 174. 174. /(#/-
 175. 175. !!#((! ? 10=?3%)=7@?*
 176. 176. Y+0JK ;?
 177. 177. !. #$$ 7
 178. 178. ! $ 5P0E,
 179. 179. chgrp student unix.ppt (
 180. 180. ! J,3XBKK1
 181. 181. !
 182. 182. ! :1J24,1 ! ) . ) )
 183. 183. /-!/.
 184. 184. !/-
 185. 185. ? !)!-$ /415Y+0JK;A71BCC -$$LMNO
 186. 186. !
 187. 187. -/-
 188. 188. .
 189. 189. K+054::(; !#-K+054::/-!!
 190. 190. ( -/ (! #-
 191. 191. !$)!K+054::
 192. 192. D45 4 3%EFG1H=7@-.
 193. 193. !
 194. 194. !!
 195. 195. ]*5^Y+0J,2
 196. 196. /-$! LMNOK+0TK1#-!
 197. 197. _3,2
 198. 198. !
 199. 199. !#+00123+4510+6! !/-
 200. 200. ! #$$ . !
 201. 201. ]*5^Y+0J,2 find / -name “*arnan*” -print
 202. 202. #$$%
 203. 203. ?C454 )?71BCC)I
 204. 204. !
 205. 205. K+054:: (
 206. 206. K: S;/- alphar:~$ ps PID TTY STAT TIME COMMAND 150 pQb 1 N 0:00 -bash 155 pQb 1 N 0:00 ps ( #
 207. 207. ! H G]*:P S! :P499 S/- 7 ; ; ; ; ( K:7 K:
 208. 208. . `
 209. 209. !/- !/ !
 210. 210. (K+054::CaNbF
 211. 211. K+054::NbVAcd$Acc H,JJ)38*?71BCC
 212. 212. !
 213. 213. . K+054:: (
 214. 214. ( #
 215. 215. /-$ aNb ( K+054:: K:
 216. 216. !
 217. 217. (aNb!#7 ^399 )
 218. 218. kill 201 /( K+054::!aNb
 219. 219. HdA/-) A,?,-= a3,K3,Y
 220. 220. =
 221. 221. %= / -! /-# ! K3K4 . ;
 222. 222. /-
 223. 223. !e4+135*9]*+fgh! ?#! #!S#! ; ; / # 67B454 K!
 224. 224. /-!
 225. 225. !! ;# !!/
 226. 226. . ; /
 227. 227. !!
 228. 228. 7 %=8 ? T0+4
 229. 229. ls - l |more cat /etc/passwd | more #/-
 230. 230. ! $ 23+K bDi # !-
 231. 231. # (!( 415K*::E2!- =B?4542
 232. 232. !Y+4K
 233. 233. !
 234. 234. %$$ /! ?!
 235. 235. ls -l | grep arnan cat /etc/passwd |grep guest
 236. 236. #$$%
 237. 237. #
 238. 238. #
 239. 239. Z%-$ ! *+,*,
 240. 240. S;$ # !/! *+,*, /
 241. 241. /()!7 ! /-#
 242. 242. Z%-$ ! YJ4:1! /1454;#L !2#
 243. 243. /-E5
 244. 244. !
 245. 245. $/ $ W R(%=8
 246. 246. alphar:~# ls -l |wc 7 60 422 ( %=8 !/ $ 9: G9 # ! CjF ! kd S;
 247. 247. / #-lHH/ R :C7M4543)K9
 248. 248. %=8 / ;!
 249. 249. $
 250. 250. /- :0+1
 251. 251. %=8 /- / 9:? alphar:~# ls -ltotal 4lrwxrwxrwx 1 root root 8 Oct 12 05:51 INSTALLlrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 12 05:51 linuxdrwx------ 2 root root 1024 Dec 3 15:30 mail/-rw-r--r-- 1 root root 135 Dec 3 15:34 ppps.dip-rwxr-xr-x 1 root root 53 Dec 3 15:47 pppconnect*-rw------- 1 root root 51 Jan 11 20:24 dead.letter
 252. 252. !
 253. 253. !
 254. 254. /-alphar:~# ls -l |sort +8total 4lrwxrwxrwx 1 root root 8 Oct 12 05:51 INSTALL-rw------- 1 root root 51 Jan 11 20:24 dead.letterlrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 12 05:51 linuxdrwx------ 2 root root 1024 Dec 3 15:30 mail/-rwxr-xr-x 1 root root 53 Dec 3 15:47 pppconnect*-rw-r--r-- 1 root root 135 Dec 3 15:34 ppps.dip (
 255. 255. :0+1m, ,!
 256. 256. (509JT,/-
 257. 257. ! $/S! .( ! /-
 258. 258. .! $/ d #-
 259. 259. #$ 509JT,
 260. 260. / !
 261. 261. /! U
 262. 262. !
 263. 263. %.!0K130,G+
 264. 264. (
 265. 265. #$$%
 266. 266. :N0BJJ2# %O-P,7-6B-M $ ;iP499
 267. 267. !n4+,49
 268. 268. ($#!( iP499 /-!
 269. 269. ##!%/( # :P499
 270. 270. ! ! @ . o+0J,4iP499C:PFWn0+,iP499C^:PF#-piP499C5:PF $o+0J,4iP499
 271. 271. iP499
 272. 272. !! . #!#?#-
 273. 273. ! iP499 piP499/-
 274. 274. !! . . .# #-$$/-
 275. 275. iP499
 276. 276. .! $
 277. 277. :P499
 278. 278. .!
 279. 279. /-$ #-$$
 280. 280. /.?#
 281. 281. !
 282. 282. :P499!$:P499
 283. 283. !
 284. 284. #! . /-
 285. 285. !/
 286. 286. %-
 287. 287. :P499 S
 288. 288. ?
 289. 289. :P499 ! # :P499
 290. 290. !
 291. 291. /- 4X45
 292. 292. . csh exec sh #
 293. 293. piP499S $:P499
 294. 294. !
 295. 295. o+0J,4iP499 . # :P499
 296. 296. ! . :22# %O-P,7-6B-M # q,r3+0,T4,1
 297. 297. #! #!?
 298. 298. %$; -#- -
 299. 299. (s-# !(t-
 300. 300. . (/s% Cu4+T3,*9 16K4FW W # 23+4510+6v//)$
 301. 301. ! #
 302. 302. #$$ ,-./01#2(
 303. 303. 3456!
 304. 304. +718390:;. ,-./01#=6!
 305. 305. 718390:;.
 306. 306. export TERM=vt100 set term=vt100 (
 307. 307. . (/s%C14+T3,*9F
 308. 308. . !r1Add # $o+0J,4Wn0+, $p:P499 :NMGMQ@?R,JBC
 309. 309. !#q,r3+0,T4,1 -$)
 310. 310. w0Y3,
 311. 311. ( -$$
 312. 312. !
 313. 313. (
 314. 314. i1*+1GJK x394 S;? $ p0,_3YB:6: #- yJ104X45B]*1 bDi
 315. 315. /- ,-./01#2(
 316. 316. 6!
 317. 317. ,-./01#=6!
 318. 318. ?1#! ,-./01#56!
 319. 319. ?1#$%71@A;.8BCD718390EFG
 320. 320. #$$%
 321. 321. piP499 ! i1*+1GJK_394 H B90Y3,/-
 322. 322. 90Y3,
 323. 323. (! ) B5:P+5 /- !
 324. 324. iP499!( !
 325. 325. !
 326. 326. 90Y3,# B90Y3,#-B5:P+5 ) ; /- #
 327. 327. piP499(; !!
 328. 328. Z%- B5:P+5/- n0+,iP499
 329. 329. ! B5:P+5 #qMe
 330. 330. export ENV=$HOME/.kshrc (
 331. 331. B^:P+5 23+4510+6 $ (
 332. 332. /- )!
 333. 333. n0+,iP499
 334. 334. !
 335. 335. ! #
 336. 336. $%$()
 337. 337. %*+,
 338. 338. -.!0($/ #%$ / (% 1,21
 339. 339. ! %345678.() 79:+/44;
 340. 340. 45671,2()=%$+() !1
 341. 341. 1,.1
 342. 342. !1,2
 343. 343. % ?! #$%!()*+,-+ (@AB1$/ #,C1
 344. 344. !
 345. 345. D44;1
 346. 346. !(EF
 347. 347. .GH4:;
 348. 348. / 34567H4:;$1 %,1
 349. 349. !$8.
 350. 350. !() !676;I!,! / C ? %,E! 7 J 1,2+1E()(%+1
 351. 351. !%
 352. 352. $ #1()1E K / 1,2%G;L4M7 +1EN1,2%D44;+1E
 353. 353. %+ .
 354. 354. ./!
 355. 355. /$/%/+#?! / ( ,%+ @AB !
 356. 356. 1
 357. 357. 676; ,%()!%%!% +! O / / / @AB)O/!01)/(367P1 #() !G;L4M7QD44; !676;K676;N$ !1)/+
 358. 358. ./! shutdown -h now reboot !%1,2% G;L4M7 +/ 74M .#?!( G;L4M7 $/
 359. 359. !
 360. 360. /+ ! D44;+ .!+
 361. 361. ( 1
 362. 362. ! %D44;( / .$%/01$%!)*+2! ( R $%/+#?! !()(%% =O1E
 363. 363. !0 $ST L6U;4V $,+ ( + O / 1W?%*#?!%1O%54E
 364. 364. ! . !343$%5678934:%;3+ 1
 365. 365. 1
 366. 366. !%( ( #1E()E
 367. 367. !1$ 1
 368. 368. !1O)
 369. 369. E
 370. 370. !1E1E$,(.% E
 371. 371. !8.1() !9LLI?!,+0$,!
 372. 372. useradd -u uid -g group -d home dir -s shell -m login-name 8.X;647 ++ .! / / % .1E AY I!1, . ? 2 1E, +()%$/I % % 54( % % L6U;4V % G( %
 373. 373. %( % ! L6U;4V E? #.!$/
 374. 374. )
 375. 375. 4567E
 376. 376. !()( / (@AB!+
 377. 377. ()X;647%/!%$,%$/
 378. 378. $,1,2+
 379. 379. ./!%() !9LL useradd -u 120 -g teacher -d /home/arnan -s /bin/sh -m arnan !E!1,2%1O)
 380. 380. 97971E$,(8. Z6L[]K^
 381. 381. .(%;9UG^ / /_4:L6U;4V
 382. 382. .`G4:`9797()a47G / 1
 383. 383. 11O1E$,(8.() !9LL+.!$/ #1E()!$ 11.!$/$% 9M4L( %()( /%% 9M4L1() !9ML1)/
 384. 384. alphar:~# passwd arnan Changing password for arnan Enter new password: Re-type new password: % ! O!0 +1,2%1O.%( /1E$,($ST)
 385. 385. `;U`9ML $ST0 %*F! !(,b
 386. 386. $,root:SSwKjrA3vsNLo:0:0:root:/root:/bin/bashbin:*:1:1:bin:/bin:daemon:*:2:2:daemon:/sbin:adm:*:3:4:adm:/var/adm:lp:*:4:7:lp:/var/spool/lpd:sync:*:5:0:sync:/sbin:/bin/syncshutdown:*:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdownpostmaster:*:14:12:postmaster:/var/spool/mail:/bin/bashnobody:*:-1:100:nobody:/dev/null:ftp:*:404:1::/home/ftp:/bin/bash
 387. 387. guest:z9nQ6gr5DAD3c:405:100:guest:/home/guest:/bin/basharnan:ZJyeBGNF56SGU:501:100:Arnan Sipitakiat:/home/arnan:/bin/bash %+
 388. 388. .!E! !%E
 389. 389. E
 390. 390. !() ! I!(%!
 391. 391. %1, / ? ? ? / / 2 .0 +! /
 392. 392. #1$/
 393. 393. !%() !9LL1 #1E$,%$ST`;U`9ML8.!%$ .#!=34*! #1
 394. 394. !%(O!1 # $8.%() !L1)/ userdel arnan +
 395. 395. ./!E!1,2%)
 396. 396. 9797
 397. 397. %$,%#1$/() !L1 # $8.%($ST`;U`9ML%$..$%*)*%*+1:!)*+$%-=! #1
 398. 398. !%1,.,!.1
 399. 399. .!
 400. 400. .!E
 401. 401. !1)G4:L6U;4V
 402. 402. G() 1 / / # $8.%1E$,%($ST`;U`9ML/(@AB! ! 8.1c( $%/ !:4L1,2 +% L69D 1 1
 403. 403. 1
 404. 404. !%..!%1E()!E
 405. 405. ! !$+)++ / 8..!$/O!+O=!/. 1 # $
 406. 406. 1,.9M4LE
 407. 407. !( / /% ( 9M4L 1OE
 408. 408. ! .$,
 409. 409. %+O= ?!()$
 410. 410. %1E$,%($ST `;U`9ML 8.
 411. 411. 1O+
 412. 412. %*
 413. 413. $ %+ ?!1E$,(9M4L1O1)/%,(deRe9M4LE
 414. 414. !)
 415. 415. 9797#%1% $+1,2 ZJyeBGNF56SGU 9M4L1,29M4L#%1E $++1 #1O+
 416. 416. %*1E$,$1)/ !ZJyeBGNF56SGU +
 417. 417. ./!E!1( 1
 418. 418. ! .f 9M4L1OI?! ( 9M4L! 1,.$, / 1
 419. 419. 1
 420. 420. !%( 9M4L1%/%1% $8.%1
 421. 421. ! .f! O
 422. 422. $%-?@!:79* 8.,%O(@AB()%0
 423. 423. ! %D9UgE
 424. 424. E
 425. 425. !$+ 8.% D9Ug # $8.() ! . !/ !1,2.
 426. 426. !;9 O 343$%-?@!:79* ! %++$ST .0$ST1E+.%1,2$ST1.+I?!,%()!! !E!1,% !$ST;9E1) 2 ? / tar -cvf test.tar * +
 427. 427. ./!E! %U4V$ST%$ST(L6U;4V,h+!$ST(L6U;4V./
 428. 428. . $+($ST)
 429. 429. +/;;e;9 #1
 430. 430. !%E..$ST
 431. 431. %1% # $8.() !;9(,/
 432. 432. $, .%+
 433. 433. ./!1)/ tar test.tar 1,%E..$S!0(;;e;9
 434. 434. % 2 T / #$%:%1;A*B (%() !;91,2%+$ST .0$ST1E+.%1//EE
 435. 435. !$/$#%./
 436. 436. !1. /(% D9Ug E
 437. 437. 1O. %./
 438. 438. E
 439. 439. %/
 440. 440. 1%1
 441. 441. , .1
 442. 442. ( @AB 8,%().
 443. 443. E$ST1,2.
 444. 444. ./
 445. 445. !++.%
 446. 446. U4:5i6I?!,%()!! / O $ST$%%() !U4:. %ej. +5i6$$ST %e5i / .8.,%O+$ST.
 447. 447. 8.()5i6E1%+/$ST()U4: / (%F1
 448. 448. !%E..$ST%1() !(,/
 449. 449. $,
 450. 450. C$%/01$%D=
 451. 451. )*+@ !( +E
 452. 452. 1%.+%L6g ( I?!% .#?!%1O L6g # %+/1
 453. 453. !%1O L6g(E
 454. 454. !18.%( /L6g+( /1E$, O!/!0
 455. 455. !
 456. 456. e %/!9;6;647
 457. 457. !% ]e !k6V;:E?9;6;647 Re %O!k6V;:1E 8.%:47;L6g / (E
 458. 458. E
 459. 459. !%! 9;6;647 1
 460. 460. E$,%$#$
 461. 461. !%! !()(%! ? / / / / 9;6;647%$% !kL6g / C $%E%D=
 462. 462. 1
 463. 463. 1/!9;6;6471.
 464. 464. .+/
 465. 465. $,%
 466. 466. ! !k6V;:E?/9;6;6478.k6 V;:
 467. 467. ./ .+/+/11
 468. 468. %()$ 1)/l^YXZlmn^oBn]1,2@AB/ +%%()!k6V;:$ .)I!E
 469. 469. .%+1

×