Ebooksint the richest man_in_babylon_for_today

253 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ebooksint the richest man_in_babylon_for_today

 1. 1. The Richest Man in Babylon for Today 1 บทนํา เมื่อผมไดคุยกับผูคนที่อาน The Richest Man in Babylon ฉบับดั้งเดิม ทุกคนจะพูดเปนเสียงเดียวกันในเรื่องของแรงบันดาล ใจที่ไดจากหนังสือเลมนี้ แตอยางไรก็ตาม...มีอีกหลายคนที่อานหนังสือเลมนี้ไปไดไมกี่บท เพราะภาษาที่ใชและการพูดถึงเมืองที่ เกาแกอยางบาบิโลนทําใหไมเห็นภาพที่ชัดเจน ดวยเหตุนี้ผมจึงไดเขียนเวอรชั่นใหมขึ้นมา โดยรักษาคุณคาและหลักการของหนังสือ เลมเดิมเอาไว แลวนํามาประยุกตกับโลกในปจจุบัน แนนอนวานครบาบิโลนไดสาบสูญไปแลว เพราะฉะนั้นเรื่องเกาที่นํามาเลาใหมนี้ จึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา จุดประสงคของหนังสือเลมนี้ก็เพื่อที่จะสอนและปูพื้นฐานจําเปนในการประสบความสําเร็จทางการเงิน ซึ่งการที่จะทําออกมา ในรูปแบบสําหรับยุคนี้นั้น จําเปนตองมีการตัดทอนและแตงเติมบางสวนขึ้นมาใหม มีการปรับปรุงหลักการเกาๆ และเพิ่มหลักการ ใหมๆ บางอยางเขาไปเพื่อใหสอดคลองกับปจจุบันมากที่สุด ผมถือวาสิ่งที่ผมไดเรียนรูจากหนังสือฉบับดั้งเดิมนั้นเปนบทเรียนที่ ทรงคุณคาที่สุดในชีวิต และในโอกาสที่ไดเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นมาใหม ผมไดมีโอกาสนําบทเรียนเกาๆ และสิ่งใหมๆ ที่ผมไดเรียนรู มารวบรวมไดดวยกัน จึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะทําใหผูอานไดความรูและความเพลิดเพลินตามสมควร Fred Siegel New Orleans หมายเหตุ ขอขอบคุณพี่ชรารา สําหรับตนฉบับ และพี่แกวที่ชวยเรียบเรียงนะครับ แอบแปลโดย : สุมาเตกโช
 2. 2. The Richest Man in Babylon for Today 2 บทที่ 1 คุณตองมีความตองการที่จะมีชีวิตที่ดีกวา... It is part of the cure to wish to be cured. SENECA John และ Mary รูสึกทอแทและเหนื่อยใจกับสถานะทางการเงินของพวกเขาเต็มที พวกเขาแตงงานกันมา 7 ปมีลูกดวยกัน 2 คน John ทํางานในโรงงาน สวน Mary ทํางานในสํานักงานกฎหมายแหงหนึ่ง ถึงแมจะไดเงินเดือนตามสมควรแตทั้งคูรูสึกวาชีวิตไมได รับผลตอบแทนอยางที่พวกเขาคาดหวัง... พวกเขามีรายไดเพียงพอที่จะจายคาใชจายตางๆ (แตดวยบัตรเครดิตนะ!) พวกเขามักจะไป เที่ยวทะเลสาบดวยกันทุกๆฤดูรอน ไปเที่ยวยามค่ําคืนเปนบางครั้งแตพวกเขามักจะเหนื่อยลาเกินไปที่จะทําอยางนั้น สุดทายจึงมักจบ ลงที่การเชา VDO และซื้อพิซซากลับมากินกันที่บาน คุณเคยรูสึกเหมือนตัวเองเดินย่ําอยูกับที่บางไหม มันเริ่มดูเหมือนกับวาถาตอนนี้ทุกๆอยางยังเหมือนเดิม John กับ Mary คงรูสึกไมตางอะไรกับหนูแฮมสเตอรที่วิ่งวนอยูในวง ลอ (เหมือนหนูถีบจักร) พวกเขารูสึกวาไดขวนขวายพอสมควร แตก็ยังยืนอยูที่เดิมนี่เปนความรูสึกที่พบไดทั่วไป ในคนวัยทํางานที่มี ความรูและรายไดระดับกลางๆ พวกเขาสามารถผอนรถ ผอนบาน จายคาประกันสุขภาพ คาประกันชีวิต คาบัตรเครดิต และรายจาย จิปาถะตางๆได พวกเขาทํางานหนักแตไมเคยมีเงินเหลือเก็บเลย นี่เปนปญหาที่เกิดขึ้นเหมือนๆกันในทุกๆที่ คนจํานวนมากทํางานหนักเพียงเพื่อพบวา เขาไมเคยมีเงินเหลือเลย John และ Mary อยากมีความกาวหนาในชีวิตบาง แตพวกเขาไมรูวาจะทําอยางไรดี ถามองกันในเชิงปรัชญาแลว สถานการณ เชนนี้ เปนปญหาหนึ่งในระบอบทุนนิยม ถึงแมจะมีการเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได แตแนวทางนี้ ก็ดูจะเปนระบบเศรษฐกิจที่ดี ที่สุดแลว คนบางคนอยางเชน Bill Gates สามารถหาเงินไดมากกวาที่ทุกๆคนจะใชไดหมด ดวยซ้ําไป คนอื่นๆ อยางเชน John และ Mary กลับมีรายไดนอยกวาที่พวกเขาตองการ (ที่จะเติมเต็มในชีวิต) ยังโชคดีที่ทุกวันนี้คุณสามารถประสบความสําเร็จทางการเงินได โดยไมตองคิดคน หรือประดิษฐอะไรใหมๆ Free Enterprise is uneven กลับมาที่ John กับ Mary..... เมื่อตอนที่พวกเขามีเงินเหลือพอใช กอนสิ้นเดือน (กอนที่บิลรายจายตางๆจะมาในตอนตนเดือน) John กับ Mary คงจะยืด เสนยืดสายดวยการจับจายใชสอยดวยบัตรเครดิต จายคาสินคาอุปโภคบริโภค และจายคาน้ํามัน ฯลฯ แนนอน พวกเขาไมถึงกับตองอด อยาก พวกเขามีทีวีจอยักษ มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใช มีรถ 2 คน มีเครื่องเสียงดีๆ พวกเขาไมไดมีชีวิตที่แยลง เพียงแตวา ตองตกอยู
 3. 3. The Richest Man in Babylon for Today 3 ภายใตความกดดันทางการเงินตลอดเวลา คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง เงินๆ ทองๆ มาอยางไรบาง? John เปนผูชายธรรมดาคนนึง เขารูสึกวามันเปนความรับผิดชอบของเขาที่ตองแกไขสถานการณทางการเงินนี้ใหไดแตเขาไม รูวาจะทําอยางไร เขาเปนพนักงานที่ดีแตก็ไมเหมาะนักที่จะมีกิจการเปนของตนเอง เขาสามารถหางานเสริมมาทําไดแตมันก็มีรายได ไมดีนัก Mary เองก็อยากทําหนาที่ของเธอใหดีที่สุดดวยการทํางานและดูแลบาน แตเธอแทบไมมีความรูในการจัดการดานการเงิน เลย และที่สําคัญเธออยากใชเวลาอยูกับลูกๆของเธอมากกวา (เพราะตอนนี้พวกเขายังเด็กอยู) John กับ Mary เองก็มีเพื่อนรวมชะตากรรมอยูมากมาย ไปตองไหนไกลหรอกแถวๆบานพวกเขานั่นแหละ พวกเขามักจะมา นั่งบนกันถึงเรื่องนี้ ไมวาจะเปนตอนไปเที่ยวที่ลานโบลลิ่งหรือไปกินขาวตามรานอาหาร มันเปนเหมือนเรื่องพื้นๆที่ทุกคนก็มีปญหากัน อยู เมื่อ Roberto เขามา ในวันถัดมาหลังจากเลิกงาน John ไปนั่งดื่มอยูกับ Roberto และก็อดไมไดที่จะพูดคุยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ เชนเคย Roberto พูดวา “แกรูไหม John พวกเรามักจะมานั่งบนกันเรื่องมีเงินไมพอใชอยูเสมอแตไมรูเมื่อไหร พวกเราจะเริ่มลงมือทําอะไรสักอยาง กัน เสียที?” “แลวแกจะใหฉันไปทําอะไรละ” John ตอบไป พรอมกับกลาววา “ไอพวกโฆษณาที่มีอยูตาม internet ก็เปนพวก หลอกลวงทั้งนั้น อีกอยางนะ ฉันเองก็ยังไมพรอมที่จะไปขายพวกวิตามินหรืออาหารเสริม ใหกับญาติๆหรือคนที่ฉันรูจัก ฉันรูวามีบาง คนที่สามารถทําเงินไดจากธุรกิจพวกนี้จริงๆ แตไมรูสิฉันวาฉันไมเหมาะกับงานพวกนี้หรอก” ถาเราฉลากกันนัก ... ทําไมถึงไมรวยซะทีละ?!? “สิ่งที่ดูจะใกลเคียงคําวาเศรษฐีสําหรับฉันมากที่สุด ก็ดูเหมือนจะเปนแคในความฝนนะ” John รําพึงรําพัน “ในฝนฉันนะ โห...เรามีเงินมากมายอยูในธนาคาร เวลาถึงตาฉันทํากับขาว ฉันสามารถพาแฟนไปกินขาวตามภัตตาคารหรูๆไดอยางสบาย เราจะ ลองเรือสําราญไปเที่ยวยุโรปกัน เราจะไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆสักเดือนหนึ่ง สวนพวกเด็กๆก็จะไดรับการดูแลเปนอยางดีอยูใน โรงเรียนประจํา ฉันจะไปออกงานสังคมชวยการกุศล และฉันตั้งใจวาจะบริจาคเงินใหโบสถ สําหรับการปรับปรุงและซื้อสิ่งของ ตางๆเพิ่มเติม พวกเราจะมีความสุขกัน เหมือนคูสามีภรรยาที่เพิ่งแตงงานกันใหมๆเลยทีเดียว” “ก็แลวทําไมแกถึงไดหอเหี่ยวนักละเพื่อน?” Roberto ถาม “ที่จริงนะ ฉันเองควรจะหัดฝนอยางนั้นซะบางฉันนะแยยิ่งกวา แกเยอะ เพื่อนเอย...ฉันไมเคยฝนเห็นภาพตัวเองรวยอีกเลย!” ความผิดหวัง เปนแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง “ที่ฉันรูสึกแยก็เพราะวา ทุกครั้งที่ฉันตื่นมานะ ...มันทําใหฉันรูสึกไดถึงความแตกตาง และรูสึกวาตัวเองจนหนักลงไปอีก ฉัน วามันคงถึงเวลาแลวละ ที่เราตองทําอะไรสักอยางเกี่ยวกับการเงินของเรา พวกเราเปนเพื่อนกันมาตั้งแต ตอนอยู ม.ปลาย ก็เลนกีฬาทีม เดียวกัน เราไปเที่ยว กินดื่มดวยกัน ทํางานดวยกัน และเราก็ฉลาดพอๆกับทุกๆคนที่เรารูจักนั่นแหละ เผลอๆเราจะฉลาดกวาคนสวน
 4. 4. The Richest Man in Babylon for Today 4 ใหญดวยซ้ําไป” ลงมือปฏิบัติ ดวยความมุงมั่นที่จะประสบความสําเร็จ “พวกเราเองจริงๆก็ทํางานหนักนะ แลวเราเองก็เปนพนักงานที่ดีดวย” John พูด “จะวาไปแลวเงินเดือนของพวกเราก็ พอใชไดนะ แถมเรายังอยูในประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลกดวย แตเราก็ยังไมคอยมีเงินเหลือเก็บเลย อายุก็ปาเขาไปวัยกลางคนแลว จะ หาแบงกรอย (เหรียญ) ในกระเปาสักใบยังไมได” “จริงดวย John ฉันนะ ไมชอบความรูสึกแบบนี้เลย ... นี่ก็ไมคอยไดเจอหนาลูกๆเลย หลังจากหยาแลวฉันเปนหวงพวกเขา จังเลย ไมใชแคฉันอยากใหพวกเขาไดเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆนะ แตอยากใหพวกเขามีชีวิตความเปนอยูที่ดีกวาฉันดวย แตก็นะ ... ไมรูพูดไปแลวจะไดอะไรขึ้นมา...” “ฉันเองก็พยายามที่จะไมคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน แตมันไมไหวแลววะ ฉันวาฉันทําตัวเลื่อนลอยมานานเกินไปแลว” “ฟงนะ John ฉันนะเขาใจความรูสึกของแกดี ใจจริงฉันลึกๆแลว ฉันเชื่อวา คนเราทําดีตองไดดีสินา... แนนอน ฉันรูวาตัว ฉันเองก็ไมไดดีเลิศอะไรมากมาย แตอยางนอยฉันก็ไดแตหวังวา จะตองมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับฉันบาง อยางเชนแกถูกลอตเตอรี่ แลวแกก็ แบงใหฉัน” ความฝนก็เหมือนเศษเหรียญที่มีเปนโหล การเอามาปะติดปะตอรวมกันแลวใช จึงจะนับวามีประโยชน ธีโอดอร รูสเวลส ลองทําอะไรใหมๆดูสิ “แกรูไหม Roberto” John กลาวขึ้นมา “เราไมเคยคุยกันเรื่องนี้เลย บางทีเราอาจเปนกําลังใจใหกัน คอยชวยกระตุนใหอีกคน ทําอะไรใหมๆ เหมือนที่คําโบราณเขาวา “ถาเรายังทําแตสิ่งที่เราเคยทํา เราก็จะไดรับแตสิ่งที่เราเคยได” ถาเรายังทําแตสิ่งที่เราเคยทํา เราก็จะไดรับแตสิ่งที่เราเคยได “อาฮะ” Roberto กลาวตอบ “ฉันก็เคยไดยินมาเหมือนกัน ที่ไอนสไตนเคยพูดถึงนิยามของความบาวาคือการทําอะไรเดิมๆ ซ้ํา แลวซ้ําเลา โดยคาดหวังวาจะไดรับผลลัพธที่ตางไปจากเดิม” “ใชเลยเพื่อน ประเด็นอยูที่วา เราตองเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอยางแลวละ ถาเราตองการใหชีวิตเราดีขึ้น” “John บางครั้งฉันก็รูสึกผิดนิดๆอยูเหมือนกันนะที่คิดจะมีเงินเยอะๆเนี่ย พวกญาติๆของแมก็ลวนแตอยูในสหภาพแรงงาน ดวยกันทุกคน พวกเขาเคยพูดกันวาคนเรานะถาไมโกง มันก็ไมรวยกันหรอก” ไมเปนไรหรอก ถาจะหาเงินเยอะๆหนะ “ฉันเขาใจความรูสึกนั้นนะ” John พูดปลอบ “แลวสวนใหญไอพวกคนรวยพวกนั้นนะ มันก็ขี้โกงจริงๆจายเงินเดือนตัวเอง ซะเยอะเชียว ทั้งๆที่บริษัทจะเจงอยูแลว แตกลับไปขอใหลดจํานวนคนงาน และ เงินเดือนลง ดูอยางไอบริษัทที่มันลมละลายลงไปสิ ... พวกเจาของ หรือ CEO ไมเห็นเปนไรเลยลมบนฟูกทั้งนั้น ...”
 5. 5. The Richest Man in Babylon for Today 5 “บางทีนะ สิ่งแรกที่พวกเราควรทําก็คือ การทําความเขาใจเสียไหมวา การมีเงินเยอะๆนั้นเปนเรื่องธรรมดา นั่นเปนทางเดียวที่ เราจะชวยเหลือซึ่งกันและกันได อีกทางหนึ่งก็คือ การใชเวลาเขาไปคลุกคลีอยูกับคนที่มีเงินใหมากๆ ที่ผานมาพวกเรามักจะไป เตร็ดเตรอยูกับพวกไมเอาไหน ที่เหมือนกับเราเอง” ใชระบบเพื่อนคูหู เปนตัวคอยกระตุนและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน “เอางี้ John วันกอนเจอฉันเพิ่งเจอกับ Bob Kozlowski มา เขาเปนคนเดียวที่อยูในละแวกนี้เลยละมั้ง ที่ดูเหมือนจะประสบ ความสําเร็จจริงๆ เขามีบริษัทเปนของตัวเองและก็มีอัธยาศัยดีดวย เราไปขอคําแนะนําจากเขากันดีกวา!... ” หลายๆคนมักเขาใจผิดไปวา ...การที่จะเปนคนรวยไดนั้น ...ก็คือตองใหคนอื่นเปนคนจน... (คิดแบบ zero sum game คือ ... กําไรของ เรา คือ ขาดทุนของคนอื่น....) หรือคิดไปเองวาความมั่งคั่งของเรา ตองมาจากความยากแคนของคนอื่น ซึ่งจริงๆแลวมันไมใชอยาง นั้น.....ยิ่งเรามีความสามารถในการสรางผลผลิตมาขึ้นเทาไหร........พวกเราทุกคนก็ยิ่งมีสิ่งตางๆ มาแบงปนกันมากขึ้น..... ดูตัวอยางได จากตลาดหุน ... ราคาหุนสามารถสูงขึ้นไปไดเรื่อยๆตราบใดที่บริษัทยังรักษาระดับในการผลิต และความสามารถในการทํากําไรใหดี ขึ้นไปไดเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ในระยะยาวแลว ... จะไมมีใครตองเสียเงินหรือขาดทุนเลย.... "เปนความคิดที่ยอดเยี่ยมมาก Roberto เขาสมควรแลวละ ที่เปนคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้ ไดยินมาวา เขาเคยทํางานเกี่ยวกับที่ ปรึกษาทางเศรษฐกิจใหกับทางราชการดวยนะ เราตองหาแนวทางใหมๆ บางทีเขานาจะชวยพวกเราไดถาเขาพอจะมีเวลาบาง" จงไปหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ "ฉันเองก็เคยสงสัยอยูเหมือนกันนะวาที่เราไมมีเงินกันอยูทุกวันนี้เปนเพราะเราไมไดพยายามที่จะหาเงินอยางจริงจังหรือ เปลา? .... เราประสบความสําเร็จในหนาที่การงานก็เพราะวาเรามุงมั่น และตองการใหมันเปนอยางนั้นบางที เราอาจจะประสบ ความสําเร็จในเรื่องการเงินดวยก็ได ถาเรามีความตั้งใจจริง.....และการที่เราไปขอคําแนะนํา จากคนที่เขาประสบความสําเร็จอยูแลว เนี่ย ฉันวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีมากเลยละ...ถายังไงเดี๋ยวเราไปนัดเจอ Bob กันดีกวา...." ความลับของความกาวหนา อยูที่การเริ่มลงมือทํา MARK TWAIN
 6. 6. The Richest Man in Babylon for Today 6 บทที่ 2 บุรุษที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน เมื่อผูศึกษามีความพรอม ..จะมองเห็นอาจารยเอง พุทธโอวาท Bob Kozlowski เปนคนที่ร่ํารวยมาก รวยเสียจนกระทั่งเงินที่หามาไดใชยังไงก็ใชไมหมดเสียที เขาติด 1 ใน 400 ของผูที่ ร่ํารวยที่สุดในอเมริกาจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes. เมื่อมีเพื่อนในวัยเด็กมาขอคําปรึกษาจากเขา เขาก็เต็มใจที่จะชวยเหลือ John เริ่มตนดวยการถาม Bob วาทําอยางไรเขาจึงมีความมั่งคั่งร่ํารวยกวาคนอื่นๆมาก ทั้งๆที่ทุกคนก็อยูละแวกเดียวกัน และตางก็ ทํางานหนักพอๆกัน "จริงอยู ที่ฉันเองอาจจะโชคดีกวาคนอื่น แตธุรกิจ 4 อันแรกที่ฉันทํา ก็ไมไดทําเงินสักเทาไหรเลยฉันพยายามฝกฝน และตั้งใจ เรียนรูสิ่งใหมๆอยูตลอดเวลา ถาพวกนายยังรูสึกวาเก็บเงินไมได หรือทํางานเทาไหรก็ไมรวยที นั่นเปนเพราะวา พวกนายไมรูจัก หรือ อาจจะไมไดใช กฎแหงเงิน" จงปรับปรุงตัวเอง ดวยการเรียนรูจากประสบการณที่แสนยากสําบากของผูอื่น SENECA สิ่งแรก คือ จงรูจักชื่นชมในคุณคาของเงิน "เริ่มแรก เราตองรูจักรักและหวงแหนเงินของเรา .... ไมใชเพราะเดี๋ยวมันจะหาย หรือหายาก แตเปนเพราะเงิน นั้นเปน ตัวแทนของอิสรภาพในการดํารงชีวิต และเปนเครื่องมือที่ชวยใหเราบรรลุเปาหมายตางๆได เงินชวยเพิ่มคุณคาในการใชชีวิตของเรา มันชวยใหเราไดไปทองเที่ยวพักผอน ไดเรียนรูสิ่งตางๆ หรือแมแตชวยเหลือผูอื่น สิ่งซึ่งถาไมมีเงิน เราคงทําเรื่องเหลานี้ไดยากเต็มที" "เมื่อฉันตระหนักไดอยางนี้ ฉันก็เริ่มเขาใจแลววา การทํางานนั้น จริงๆแลวใชแคเวลากับความรูเทานั้นในเมื่อฉันเองก็ไมไดมี ความรูมากมายไปกวาคนอื่นๆในละแวกนี้ ฉันจึงตัดสินใจที่จะใหความรูตัวเองใหมากๆ" จงใหความรูแกตัวคุณเอง "จากนั้นฉันก็เริ่มศึกษาความร่ํารวยมั่งคั่ง ฉันเริ่มอานหนังสือคลาสสิคอยาง Think and Grow Rich, Acres of Diamonds และ The Richest Man in Babylon หนังสือพวกนี้ดีมากๆเลยนะใหแรงบันดาลใจไดเปนอยางดี แตเสียดายตรงที่ เนื้อหามันออกจะโบราณ ไปหนอยเทานั้นเอง" "สวนหนังสืออื่นๆที่ฉันอานก็เปนพวกเกี่ยวกับทัศนคติและการคิดบวก เชนพวก I Can แลวก็ Success Through A Positive Mental Attitude จากงานวิจัยสมัยใหมเกี่ยวกับเรื่อง Self-esteem (การเคารพและใหเกียรติตัวเอง) และการมองโลกในแงดี มันทําให เราเห็นไดชัดเลยวาทัศนคติในทางบวกสงผลตอตัวเราเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตามหนังสือเกาๆที่เขียนมานาน มักอานแลวไมคอย เห็นภาพเทาที่ควร"
 7. 7. The Richest Man in Babylon for Today 7 "แตที่แนๆ มันไมมีหนทางวิเศษสูความร่ํารวยหรอกนะ แนนอน นายยังคงตองทํางานหนักๆ ไปชวงหนึ่งจนกระทั่งเงินมัน เริ่มทํางานใหนายบาง" โชคดีเหรอ? ฉันไมรูหรอกวาโชคดีหนาตาเปนยังไง ฉันไมเคยไปฝากความหวังไวกับมัน และก็อดกลัวแทนคนที่ไปตั้งความหวังไว กับมันไมได คําวา "โชคดี" สําหรับฉันนั้นมันเปนคนละเรื่องกันเลย มันคือการทํางานหนัก และตระหนักดีวา อะไรคือโอกาส อะไร ไมใช. LUCILLE BALL เรื่องราวความสําเร็จแบบคลาสสิก "วรรณกรรมเกาแกของ Horatio Alger ก็ไมตางไปจากวรรณกรรมคลาสสิกของเมริกาทั่วๆไปที่มีเด็กคนหนึ่ง เกิดมายากจน แสนลําบาก แตสุดทายก็ไดดีเพราะความขยันและซื่อสัตย.... ฉันไดอานอยูหลายเลมเหมือนกัน... พล็อตเรื่องโดยทั่วไปก็คลายคลึงกัน เด็กหนุมที่ยากจน แตมีความซื่อสัตยและทํางานหนัก เขาไดไปพบกระเปาสตางคของเศรษฐี และไดเก็บไปคืนเจาของ เลยทําให เศรษฐีผูนั้นใหงานเขาทํา และชวยเหลือใหเขามีชีวิตดีขึ้นในที่สุด แมแตในหนังสือดั้งเดิมอยาง The Richest Man in Babylon ตัว ละครที่เปนเศรษฐีผูมั่งคั่ง ก็ไดอางวา เขาเองก็ไดรับการชวยเหลือจากเศรษฐีผูหนึ่ง แลวตอมาก็ไดรับมรดกจากชายผูนั้น จนร่ํารวยใน ที่สุด" ทั้งหมดอยูที่ตัวคุณเอง "ในโลกยุคปจจุบัน นายยิ่งตองสนใจความอุตสาหะที่นายไดทุมเทลงไป นายมีทางเลือกอยู 2 ทางคือ ถาไมเสี่ยงที่จะเริ่มตน ธุรกิจของตัวเองดู ก็ตองพยายามทํางานใหดี ใหตัวเองมีคุณคาตอบริษัทตองานที่เราทํา จากนั้นก็ตองรูบริหารการลงทุนในระยะยาว" สิ่งที่คุณใหไป จะเปนตัวกําหนด สิ่งที่คุณจะไดกลับมา "ฉันชอบประโยคอมตะของ Zig Ziglar ที่วาคุณสามารถไขวควาทุกสิ่งทุกอยางไดดังใจ ตราบใดที่คุณชวยเหลือผูอื่นใหเขา ไดรับในสิ่งที่เขาตองการกอนเสมอ" Roberto พูดแทรกขึ้นมาวา "รูไหม Bob บางครั้ง ฉันเองก็คิดวา ฉันสมควรจะไดรับอะไรดีๆในชีวิตมากกวานี้ คนอื่นๆที่เขา มีความฉลาด หรือมีความซื่อสัตยนอยกวาฉัน เขายังร่ํารวยไดเลย แตที่นายพูดเมื่อกี้มันเหมือนกับวา ฉันตองเรียนรูที่จะรับผิดชอบตอ ความสําเร็จของชีวิตตัวเอง" คนที่คิดอะไรตื้นๆ (คนออนแอ) มักจะเชื่อในโชคลางสวนคนที่เขมแข็งหนักแนน เขาจะเชื่อในเหตุและผล... RALPH WALDO EMERSON
 8. 8. The Richest Man in Babylon for Today 8 บทเรียนที่ 1 : จงจายเงินใหกับตัวเองกอน (รูจักออมเงิน) "มันเปนประเด็นที่ดีนะ ไอเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ย" Bob พูด "แตเอาละ นี่คือสวนที่ฉันเริ่มทําในการสรางอิสรภาพทาง การเงินขึ้นมา ... ฉันตัดสินใจที่จะเก็บสวนหนึ่งของรายไดที่หายมาได ใหเปนของฉัน" "อาว แตวาทุกๆอยางที่เราหามาไดก็ยอมเปนของเรา...ไมใชเหรอ?" Roberto แยง "มันก็ไมเชิงหรอก" Bob ตอบ "รายไดสวนใหญที่เราหามาได พอมาถึงมือเรา ก็มีรายจายมารออยูแลว... เชน คาเชาบาน คาอาหาร คาประกันรถ และพวกคาใชจายจิปาถะ กลายเปนวาตัวนายคือสิ่งที่ยังไมไดรับเงินใหตัวเองอันที่จริง ไหนลอกบอกมาซิ วาปที่แลวนายมีเงินเหลือเก็บทั้งหมดเทาไหร" "ไมเหลือเลย" John กับ Roberto พูดขึ้นพรอมกัน จงกันเงินสวนหนึ่งไวสําหรับตัวคุณเอง มันอาจจะฟงดูไมมากแตนี่คือสิ่งที่จําเปนสําหรับการออมเงินของคุณ "จงจายเงินใหตัวเองกอนเสมอ ... กอนที่นายจะจายคาเงินใหคนอื่น ในบางครั้งนายตองลดการไปกินขาวนอกบาน หรือ เลื่อน การซื้อของที่ไมจําเปนออกไป เชนพวก เสื้อผาตามแฟชั่น ทั้งหลาย พวกนายอาจจะเสียดายที่ไมไดใชเงิน แตหลังจากทําไปเรื่อยๆจน มันกลายไปนิสัย มันจะดีขึ้นเอง" "เมื่อตอนที่ฉันเริ่มศึกษาเรื่องเงินทองอยางจริงจัง ฉันพบวาเงินทุกๆดอลลารที่ใชไปสามารถกลายเปน 10 ดอลลารในเวลา ไมกี่ปได หากฉันรูจักลงทุน ดวยเหตุนี้ฉันจึงระมัดระวังในการใชจายมาก ไมวามันจะเปนเงินเล็กนอยแคไหน ฉันจะคิดกอนใชเสมอ" "ความมั่งคั่งก็เหมือนตนไมใหญ มันคอยๆโตมาจากเมล็ดเล็กๆอันเดียว เหมือนคํากลาวของคนจีนที่วา เวลาที่ดีที่สุดที่จะปลูก ตนไมของคุณก็คือ เมื่อ 20 ปที่แลว ... ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตอมาก็คือวันนี้! ยิ่งเราเพาะเมล็ดพันธแหงความมั่งคั่งเร็วขึ้นเทาไหร มันก็จะยิ่ง โตเร็วขึ้นเทานั้น..." ปญหาของการร่ํารวยอยางรวดเร็ว "มันมีขอเท็จจริงที่นาสนใจอยูอยางนึง ... การสรางความมั่งคั่ง มันตองใชเวลาพอสมควร...คนสวนใหญที่ร่ํารวยขึ้นมาอยาง รวดเร็ว จากการไดรับมรดก หรือถูกล็อตเตอรี่ จะผลาญเงินของตัวเองหมดไปอยางรวดเร็ว" "เมื่อเราสรางกระแสรายได ใหไหลมาอยางสม่ําเสมอ และพยายามใชจายใหเพียงพอ สมดุลกับรายได คุณจะรูสึกไดเลย วา เงินมันมีคุณคามากเหลือเกิน และจะไมอยากใชมันพร่ําเพรื่อ" เมื่อความรูถูกนํามาใช อุปนิสัยใหมก็เริ่มขึ้น Mary ภรรยาของ John เห็นดวยกับเขาที่จะเริ่มเก็บออมเงินสวนหนึ่ง ทุกๆครั้งที่เงินเดือนออก พวกเขาจะหักเงินสวนหนึ่งไว โดยอัตโนมัติ สวน Roberto นั้น ก็ไปเปดบัญชีแยกเอาไวตางหากเพื่อการนี้โดยเฉพาะมันก็แปลกดีเหมือนกัน ... เมื่อทําไปไดสักพัก พวกเขาก็เลิกคิดถึงเงินพวกนั้น อันที่จริงวิถีชีวิตของพวกเขาไดเริ่มเปลี่ยนไปทีละนอย บางครั้งเมื่อพวกเขาอยากจะซื้อ TV เครื่อง ใหม หรือ เห็นสินคาอื่นๆยั่วยวนใจ ก็สามารถอดกลั้นไมยอมซื้อได พอถึงตอนสิ้นป Bob ไดสงคนมาเชิญพวกเขาไปเจอกันที่รานอาหารในละแวกนั้น เพื่อที่จะฟงความคืบหนาในดานการเงิน ของพวกเขา
 9. 9. The Richest Man in Babylon for Today 9 "เอาละ" Bob เริ่มถามขึ้นมากอน "ตกลงพวกนายสามารถเก็บเงินไดถึง10% ของรายไดในปที่แลวรึเปลา?" . "ฉันทําได ..." Roberto รีบตอบ John กลาววา "เราเองก็เก็บ 10% ของรายไดเหมือนกัน แตปที่แลว ระบบเกียรของรถมันเสีย ก็เลยตองเอาเงินที่เก็บมาไดไป ซอมรถเสียครึ่งหนึ่ง สุดทาย เราเลยเหลือเงินเก็บแคครึ่งเดียวของที่ควรจะเปน” สรางรายไดจากเงินออมของคุณ "แลวพวกนายเอาเงินที่เก็บไวไปทําอะไรบางรึเปลา?" Bob ถาม "ฉันกันเงินสวนนี้เอาไวในบัญชี ที่แยกไวตางหาก" Roberto ตอบ Bob พูดตอวา ..."ถาพวกนายยังจําเรื่องของ The Talents ในไบเบิลไดนะ ยังจําไดไหม ที่วา มีผูชายอยูคนหนึ่ง ฝงเงินที่เขามี เอาไวในดิน เพื่อปองกันไมใหตัวเอง เอาไปใชจายในทางที่ผิด ถาทุกๆคนเลนทํายังงี้เหมือนกันหมด รับรองวา เศรษฐกิจตองชะงักงัน แนนอน... ที่จริงพวกนายเริ่มตนไดสวยแลวนะ ในเรื่องที่รูจักเก็บเงินเนี่ย แตพวกนายตองรูจักทําใหเงินมันงอกเงยดวยสิ..." "แตวา ฉันไมเห็นนายพูดอะไรเกี่ยวกับการลงทุนเลยสักนิด" Roberto แยงขึ้นมา "นั่นแหละ คือบทเรียบสําหรับวันนี้ละ ... แลวแกละ John... นายกับ Mary ไดทําอะไรกับเงินที่เก็บไวบางรึ เปลา?" อยาไปฟงคําแนะนําจากมือสมัครเลน "คืองี้นะ" John เริ่มสาธยาย "เพื่อนที่ทํางานฉันคนหนึ่ง เขามีขาวเด็ดในการเลนหุน นอยเขยของเขารูจักกับผูชายคนนึง ที่รู ขาววงในวา มีบริษัทหนึ่งกําลังจะออกสินคาตัวใหม ฉันก็เลยเอาเงินที่เหลือจากการซอมรถนั่นแหละ เอาไปซื้อหุนของบริษัทนั้น แต โชครายไปหนอย ตอนนี้ราคาหุนมันตกลงไปแลว เงินเราก็เลยติดอยูในนั้นแหละ ตอนนี้ก็ขาดทุนเยอะอยูเหมือนกัน" "มันฟงดูไมเขาทาเลยนะเพื่อน ที่นายจะใหเพื่อนในที่ทํางานคอยแนะนําการลงทุนใหแก" Bob พูดขึ้นมา "นานๆ หุนเด็ดที่เขา วามันถึงจะถูกสักครั้งหนึ่ง แตสวนใหญจะพากันไปเจงเสียมากกวา หรือไมนะ ไดขาวพวกเนี้ย เจาของขาวนั่นแหละ ที่ขายหุนออกมา (ปลอยขาว เพื่อออกของ)" "นายไดโคนตนไมแหงความมั่งคั่งของแกซะแลว John ... สงสัยแกคงตนเริ่มตนใหมทั้งหมดเลยวะ...." บทเรียนที่ 2: เอาเงินไปทํางานกันดีกวา... "เงินของนายควรจะทํางานเพื่อนาย" Bob กลาว "แตวานายมีอยู 2 ทางเลือกเทานั้นนะ นั่นก็คือ * ถานายไมไปขอคําแนะนํา จากผูที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณจริงๆ * นายก็ตองลงทุนในสิ่งที่นายมีความคุนเคยอยูแลว" "มีนักลงทุนที่โดงดังมากๆอยู 2 คน นั่นก็คือ Warren Buffet กับ Peter Lynch ทั้งสองคนแนะนําเหมือนกันอยูอยางหนึ่งวา จงลงทุนในธุรกิจที่คุณมีความเขาใจดีอยูแลว อยางเชน ราน Wal-Mart ซึ่งเปนธุรกิจที่ทั้ง 2 คนชอบลงทุนมาก เพราะวาพวกเขารูและ เขาใจวาทําไมบริษัทถึงไดประสบความสําเร็จ พวกนายเองก็อาจจะไปลงทุนใน Fast Food ตัวใหมได ถาพวกนายเห็นตลาดในยาน นั้นมีการเติบโต หรือไมก็ ไปทําธุรกิจเสริมก็ได ถาพวกนายสามารถควบคุมการใชเวลาและมีความพยายามมากพอ" ขอจํากัดของตลาดหุน
 10. 10. The Richest Man in Babylon for Today 10 "ถาพวกนายไมได enjoy ที่จะติดตามหุนอยูตลอดเวลา ผานทางบริการอยางพวก “Value Line” ซึ่งเขามีระบบที่นาเชื่อถือใน การจัดอันดับหุน แลวละก็ พวกนายนาจะไปลงทุนในกองทุนรวม พวก index fund จะดีกวานะ กองทุนพวกนี้เขาจะซื้อหุนกระจายๆ แทนพวกนายเอง ดังนั้น พวกนายก็เหมือนกับผูถือหุนในบริษัทชั้นนําแทบจะทุกบริษัท และมีสวนรวมในความมั่งคั่งของทั้งประเทศ มูลคาการลงทุนของพวกนาย อาจจะขึ้นๆลงๆ ก็ไมตองไปกังวล เพราะในระยะยาวแลว มันมีแตจะสูงขึ้นเสมอ...." ในปถัดมา : เอาเงินไปตอเงิน ในปถัดมา John ก็มารายงานวา "ฉัน และ Mary พบวาการสรางอุปนิสัยในการออมทําไดงายขึ้นในปนี้ จริงๆแลว เราเก็บออม ไดมากกวา 10% อยูนิดหนอย ...เพราะฉะนั้น เราจะมีกองทุนเล็ก เอาไวใชจายในยามฉุกเฉิน อยางตอนรถเสีย เปนตน "เราเอาเงินไปลงทุนในสิ่งธุรกิจใหมๆดวยนะ ปกติ Mary ชอบสะสมรูปปนอันเล็กๆ ที่เธอไปซื้อมาจาก พวกรานคาขายของ ถูกๆ และรานที่ขายของเลลัง ... ปนี้เธอเริ่มเอาของพวกนี้ไปขายทาง E-bay" "เราไมไดคิดกันมากอนเลย วามันจะกลายมาเปนธุรกิจได" John พูดตอ "แตเราสามารถขายสินคาไดถึง 80% ของที่เราตั้งขาย ไวใน E-bay และมันก็ทํากําไรไดดีเลยทีเดียว ... Mary เอง ตอนนี้เธอมีเพื่อนเปนนักสะสมอยูทั่วประเทศ ธุรกิจนี้ ทํากําไรใหเราไดเกือบ 100% เลยทีเดียว นี่ยังไมรวม Stock สินคาที่เรามีอยูดวยนะตอนนี้เรามีงานอดิเรกรวมกันแลว..." Roberto ลงทุนไดดี!?! "ฉันเองก็เก็บไดมากกวา 10% เหมือนกัน" Roberto พูดขึ้นมาบาง "ฉันเอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องผาและหนังตางๆที่ใชในการตกแตงบาน เขาซื้อผามาสรางงานแตละชิ้นแลวก็ขายมัน เขาทํากําไรได 100% เลยทีเดียวสําหรับ พวกผาตางๆ บางครั้งเขาก็ไปซื้อเนื้อผาที่ไมไดรับความนิยมแลวในราคาถูกๆ และยังมีผูผลิตบางรายไดขายในราคาเพียงครึ่งเดียว ถา หากซื้อทีนึงเปนคันรถบรรทุกเลย ฉันเองก็ไดทุมเงินซื้อผาทีละlot ใหญแบบนี้เหมือนกัน แลวเราก็จะแบงเงินกัน หลังจากเขาทํางาน เสร็จไปงานๆไป เราไดกันเงินออมของเขาไวสวนหนึ่ง ดังนั้น ฉะนั้นจึงไดผลตอบแทนประมาณ 25% จากการลงทุนกับเพื่อนคนนี้" "เยี่ยมมาก " Bob พูด "แลวทีนี้ พวกนายเอากําไรที่ไดมาไปทําอะไรกันบางละ?" "ดูเหมือนเราจะซื้อรูปปนเล็กๆพวกนี้ ไดมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันเดาเอาวา กําไรทั้งหมดคงอยูในสินคาสวนที่เปน stock นั่นแหละ และมันเปนการสรางธุรกิจของเรา" John ตอบ "หนาหนาวที่ผานมา ฉันเดินทางไปพักผอนที่ Club Med" Roberto ตอบ ตองรูจักใชกําไรใหเปน "John กับ Mary เอากําไรไปลงทุนซ้ํา ซึ่งมันจะทําใหพวกเขาทําเงินไดมากขึ้น แต Roberto กลับไมไดทําอยางนั้น" "Roberto กินลูกๆของเงินออมไปซะหมดเลย ถานายเอากําไรไปใชหมด แลวนายจะใหพวกมันทํางานเพื่อนายไดยังไงกัน การที่เอากําไรมาทบตนแลวไปลงทุนซ้ํา มันจะใหยิ่งไดกําไรมากขึ้นไปเรื่อยๆ และมีเงินทุนใหญขึ้นเรื่อยๆ เมื่อนานไปก็จะให ผลตอบแทนที่มหาศาล อันที่จริง ไอนสไตนเองก็เคยใหเครดิต การทบตนทวีคูณ แบบนี้วาเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับแปดของโลก และ เปนสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลอยางนึงเลยทีเดียว"
 11. 11. The Richest Man in Babylon for Today 11 "ในตอนนี้ พวกนายควรจะเอากําไรไปลงทุนซ้ํา ไมใชเอาไปใชซะหมดเกลี้ยง เอาไวพวกนายมีกําไรเปนกอบเปนกําเสียกอน เถอะ แลวคอยเอากําไรบางสวนไปใช..." ในเวลาตอมา....... ในปถัดมา Bob ก็ไดนัดเจอกับ Roberto และ John อีกเชนเคย "ตอนนี้พวกนายเปนยังไงกันบางละ?" Bob ถามขึ้นมา "ตอนนี้กําลังไปไดสวยเลยทีเดียว" John ตอบ "เราเอาเงินสวนหนึ่งไปลงทุนใน index fund สําหรับไวใชจายในยามเกษียณ และเราก็ยังคงทําเงินจากการขายสินคา online อยูเหมือนเดิม" 1. จงใชจายใหนอยกวาที่คุณหามาได 2. ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเทานั้น 3. จงใหเงินทํางานแทนคุณ "เยี่ยมมาก" Bob กลาวขึ้นมา "พวกนายเรียนรูบทเรียน 3 ขอนี้ ไดเปนอยางดี สิ่งที่แรก คือการใชจายใหนอยกวาที่คุณหามาได เสมอ...อยางที่สอง คือการปรึกษากับผูที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณจริงๆ สุดทายก็คือ การที่ทําใหเงินมาทํางานใหกับเรา" "ตอนนี้นายรูจักวิธีการหาเงิน เก็บเงิน และใชเงินแลว ตอไปเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีก นายตองรูจักสรางระเบียบวินัยใน ตัวเอง และมีการวางแผนชีวิตในระยะยาว เพราะฉะนั้น ตอนนี้นายมีคุณสมบัติที่จะรับงานที่ตองใชความรับผิดชอบสูงขึ้นแลว ... ถา บริษัทที่นายทําอยูในปจจุบันไมมีตําแหนงที่วานี้ หรือ ยังมองไมเห็นธุรกิจอื่นๆ นายก็มาคุยกับฉันก็แลวกัน เผื่อบางทีนายอาจจะอยาก ทํางานในบริษัทของฉัน" "แลวนายละ เปนยังไงบาง Roberto?" "ฉันก็เก็บเงินตามปกติ ฉันเอาเงินไปลงทุนในบานที่มีขายอยูในทองตลาด เลือกที่ไดราคาที่เหมาะสมจริงๆ ตอนนี้เงินที่ฉัน จายไป ก็พอๆกับคาเชานั่นแหละ และที่สําคัญมันทําใหฉันประหยัดคาภาษีไปไดมากเลยทีเดียว แลวฉันก็ไดแตงงานใหมดวย ฉันไป เจอเพื่อนเกาคนหนึ่งที่เพิ่งยายกลับเขามาอยูในเมืองนี้...พอมาอยูดวยกันเรา เราก็ยิ่งประหยัดเงินไดมากเขาไปอีก" "ฉันยังคงลงทุนในธุรกิจของเพื่อนบางแลวแตโอกาส" Roberto พูดตอ "แตเงินสวนใหญของฉันจะลงทุนไปในบาน และ จายคาจํานองพิเศษอื่นๆ ฉันมองวาราคาสูงเร็วกวาอัตราเงินเฟออยูมาก เลยมองวาจริงๆแลว ฉันมีมูลคา การลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ " "วิเศษมาก Roberto นายเองก็เหมือนกันนะ ถานายคิดวาความรับผิดชอบในงานปจจุบันที่ทําอยูมีนอยไป อยากไดงานที่มี ความรับผิดชอบมากกวานี้ ก็มาหาฉันก็แลวกัน ที่นี่เราเปดโอกาสใหกับคนที่แสดงใหเห็นวาเขามีวินัยในตัวเองสูง และมีความคิดริเริ่ม หาหนทางใหตัวเอง..." อยาลืมกันรายไดสวนหนึ่ง เอาไวใหตัวคุณเองเสมอ
 12. 12. The Richest Man in Babylon for Today 12 บทที่ 3 7 กลยุทธเพิ่มรายได หนทางสูความมั่งคั่งนั้น ชางเรียบงาย ...แคอาศัย ความขยันหมั่นเพียร และ การรูจักอดออม Benjamin Franklin รูปแบบของเศรษฐกิจที่เฟองฟูและซบเซานั้น เกิดขึ้นหลายครั้งหลายครา ตามแตเศรษฐกิจในแตละยุคสมัย หนึ่งในวัฐจักร ของเศรษฐกิจที่จบลงอยางเลวรายที่สุดก็คือ การพังทลายของตลาดหุนในป 1929 อีกหนึ่งวัฐจักรของความเฟองฟูและซบเซาก็คือ Silicon Valley ในแคลิฟอเนีย บริษัทไฮเทคทั้งหลายขายหุนเขาตลาดในราคาที่สูงจนนาเกลียด ...และเมื่อฟองสบูแตก ทุกอยางก็จบลงที่ การปดกิจการและปลดพนักงานกันอยางมหาศาล แลวเราจะไปแกไขเศรษฐกิจไดอยางไร? เหลานายกเทศมนตรีที่แสนฉลาดของ Silicon Valley ไดรวมตัวกันเพื่อปรึกษาและแนวทางที่จะฟนฟูความรุงเรืองมั่งคั่งขึ้นมา อีกครั้ง ... พวกเขาไดหารือกับนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงหลายคน แตอยางที่คําโบราณทานวา....ถาคุณเอานักเศรษฐศาสตรหลายๆคน มาประชุมรวมกัน มันจะหาขอสรุปไมได และปรากฏวามันก็เปนอยางนั้นจริงๆ ปจจัยหลายๆอยางที่ประกอบกัน อันจะทําใหเศรษฐกิจรุงเรืองไดนั้น เปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก และยากที่จะทําความเขาใจ ไดชัดเจนบางครั้ง รัฐบาลก็สามารถกระตุนเศรษฐกิจได ดวยการเพิ่มการจางงานในขณะที่บางครั้ง การลดภาษีก็ทําใหคนจับจายใชสอย เพิ่มขึ้น จนทําใหรัฐบาลเก็บภาษีไดมากขึ้นก็มี... หลังจากการปรึกษาหารือที่ไมมีทีวาจะสิ้นสุดเปนเวลาหลายชั่วโมง เหลานายกเทศมนตรีเริ่มจะคิดได....... ทําไมเราไมไปเอาเงินมาจากคนรวยละ? หนึ่งในนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาวา "มีบางคนนะ ที่เขาดูเหมือนจะทําเงินไดตลอดเวลาเลย ไมวาสภาพเศรษฐกิจจะเปนยังไง ถาเราขึ้นภาษีเฉพาะแตกับคนพวกนี้ เราก็จะไดเงินเพิ่มขึ้น โดยไมกระทบกับคนจนๆ ซึ่งเปนฐานคะแนนเสียงของพวกเรา" "ทําอยางนั้น มันก็ไมตางอะไรกับการฆาหานทองคํา โดยหวังแคไขในทองนะสิ" นายกเทศมนตรี Pat Chin พูดขึ้นมา "หาก พวกคนที่เปนกลุมหลักในการสรางงานและสรางรายไดในเมืองนี้ ถูกเก็บภาษีเพิ่มเขาอาจจะไปอยูที่อื่นหรือไมก็ อาจจะลดจํานวน คนงานลงก็ได" "ที่จริงแลว พวกเราควรจะสอนใหคนรูจักทํางานหาเงินเยอะๆ กันมากกวา ... เพราะเมื่อมีคนร่ํารวยเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็เก็บภาษี ไดมากขึ้นเองแหละ " แลวความสําเร็จทางการเงินมันสอนกันไดดวยเหรอ? Jolene นายกเทศมนตรีอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาวา "เราไมสามารถสอนคนใหทําเงินเพิ่มขึ้นไดหรอกที่นักการเมืองสวนใหญทํา เงินไดมาก ก็เพราะวาพวกเขาใชอิทธิพลและอํานาจไปเอื้อประโยชนใหตัวเองนะสิ"
 13. 13. The Richest Man in Babylon for Today 13 "อันที่จริงแลวรัฐบาลไมไดผลิตอะไรออกมาเลย" Jolene พูดตอ "เราจําเปนตองพึ่งพาธุรกิจตางๆ ในการผลิตสินคาและ บริการ เราไปถามพวกเขากันดีกวา วาทํายังไง ถึงจะสอนคนใหรูจักการบริหารเงินใหดีขึ้น" แลวพวกคนรวยความอยากจะแบงปนความมั่งคั่งรึเปลาละ? "เรื่องอะไรคนที่เขามีเงินเยอะแยะอยูแลว จะไปชวยคนอื่นใหรวยเหมือนตัวเอง?" Pat ถามแยง "ผมวาผมตอบในขอนั้นได" Leroy Brown ผูที่นั่งเงียบอยูตลอดไดพูดขึ้นมา "หลังจากผมวางมือจากธุรกิจของตัวเองแลว ถึง ไดมาเลนการเมือง ผมสามารถทําเงินไดเยอะมาก และผมคิดวามันถึงเวลาแลวที่ผมจะตอบแทนสิ่งตางๆกลับสูสังคมบาง" "หลายๆคนมีความเชื่อผิดๆวา ถาใครสักคนหนึ่งจะรวยได เขาจะตองเอาเงินของคนอื่น มากองรวมไวที่เขาคนเดียว ซึ่งจริงๆ แลว ทุกๆคนสามารถมีความมั่งคั่งร่ํารวยได ยกตัวอยางงายๆก็แลวกัน ถาในระบบเศรษฐกิจ มีเพียงผมและคุณเพียง 2 คน ผมผลิต ขาวโพดไดมากขึ้น ในขณะคุณเองก็สามารถผลิตไกไดมากขึ้น เราสามารถแลกสินคากันได และมันทําใหเราทั้งคูมีสินคามากขึ้น และ ตราบใดที่ทุกๆคนยังมีความสามารถในการผลิตอยู ...ทุกๆคนก็จะมีสินคาใหเลือกใชมากขึ้น..." เงินก็เหมือนกับการบริการ "คนเราสามารถทําเงินไดก็ตอเมื่อ เขาไดสรางหรือใหสิ่งที่ผูอื่นตองการ" Leroy พูดตอ "ถาทุกๆคนทําเงินไดมากขึ้น มันก็จะมี สินคาและการบริการใหพวกเราทุกคนมากยิ่งขึ้น" "มันมีเงินหมุนอยูในระบบเศรษฐกิจเสมอแหละ เพียงแตวาบางครั้ง ผูคนมีความกังวลในการใชจายมากเกินไปทําใหพวกเขา ลดการใชจายลง ซึ่งสงผลให รายไดของคนที่ขายสินคาใหพวกเขาลดลงไปดวย" "พวกคนรวยเอง...ก็อยากใหคนอื่นมีเงินเยอะๆเหมือนกัน เพราะวายิ่งมีเงินหมุนเวียนในระบบมากเทาไหรก็ยิ่งมีสินคาและ บริการตางๆใหพวกคนรวยไดเลือกใชมากขึ้นเทานั้น และอีกนัยหนึ่งก็คือ คนอื่นๆก็จะไดมีเงินซื้อของที่คนรวยขายไดดวย" ถาอยากไดคําตอบในเรื่องความมั่งคั่ง ใหไปถามคนมีกะตังค ! "ก็ดี ...ถาคนรวยเขาอยากจะชวยขนาดนั้นละก็ ใหเขาชวยสอนคนอื่นๆในการหาเงินใหไดมากขึ้นดวยละกัน...Jolene พูด ขึ้นมา "แลวใครละ ที่ร่ํารวยที่สุดในละแวกนี้?..." "ฉันคิดวานาจะเปน Bob Kozlowski นะ" ที่ปรึกษาคนหนึ่งออกความเห็น "เขามีบริษัทยักษใหญ และยังเปนหนึ่งในทีมที่ ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทองถิ่นดวย และยิ่งไปกวา เขามักจะบริจาคเงินเพื่อการกุศลอยูเปนประจํา" และแลว Bob ก็เขามา..... เหลาบรรดานายกเทศมนตรีไดนัดเจอกับ Bob เพื่อปรึกษาหารือ ในอีก 2-3 วันถัดมา "ขอบคุณที่กรุณาสละเวลามานะ คุณ Kozlowski" Jolene กลาวนํา "ผมรูสึกเปนเกียรติมากที่ไดมาที่นี่ และเรียกผมวา Bob เฉยๆก็พอครับ" "ก็อยางที่ผูชวยของผมบอกคุณนั่นแหละครับ ตอนนี้พวกเรากําลังมองหาทางที่จะทําใหทุกคนประสบความสําเร็จทางดาน การเงินกันโดยทั่วหนา"
 14. 14. The Richest Man in Babylon for Today 14 "นั่นเปนเปาหมายที่มีคุณคามากเลยครับ" Bob พูด "ยิ่งเรามีคนที่มีฐานะดี ในละแวกนี้มากขึ้นเศรษฐกิจของเราก็จะยิ่ง แข็งแกรงยิ่งขึ้น และมันก็จะชวยใหพวกเราทุกคนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น" คุณสามารถสอน...ใหคนอื่นมีเงินมากขึ้นไดนะ! "Bob ครับ" นายกเทศมนตรีคนหนึ่งพูดขึ้นมา "ตอนนี้เศรษฐกิจของที่นี่ ถือวาคอนขางตกต่ํา คนมีงานทํานอยลงทําใหรัฐเก็บ ภาษีไดนอยลง สงผลใหมีรายไดสําหรับการสงเสริมงานบริการหรือกิจกรรมที่จําเปนนอยลงไปดวย มีคนแบบคุณไมกี่คนหรอก ที่รูจัก ทํางานหาเงินและรักษาเงินเอาไว แตประชากรสวนใหญของที่มีหนี้สินเยอะและแทบจะไมสามารถเก็บเงินที่พวกเขาหามาไดเลย" "เราอยากใหที่นี่ กลับมารุงเรืองมั่งคั่งอีกครั้ง" Jolene พูดขึ้นมาบาง "เราหวังเปนอยางยิ่งวา คุณจะสามารถชวยพวกเราได ...ไม ทราบวาคุณมีเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จอะไรบางรึเปลา และเราเองก็ไมแนใจวาสิ่งที่คุณรูมันจะสามารถนําไปสอนคนอื่นอีก ตอหนึ่งไดหรือไม?" "สิ่งที่ผมรูในดานการเงินนั้น สามารถเอาไปสอนคนอื่นไดสบายๆ" Bob ตอบ "ผมยินดีที่จะสอนนะครับ อยากใหเริ่มจากกลุม เล็กๆกอน หลังจากที่พวกเขาไดเรียนรูอะไรไปบางแลว ก็จะไดเอาไปสอนคนอื่นตอไป อันที่จริง ผมเคยทําสรุปเอาไวแลว มีหลักการ สําคัญจริงๆอยูประมาณ 7 ขอเทานั้นเอง" ความมั่งคั่งที่เหลือเฟอนั้น ก็เปรียบดั่งความรับผิดชอบที่สูงสง ซึ่งผูที่เปนเจาของ ตองรูจักดูแลอยูตลอดเวลา เพื่อความผาสุก(รุงเรือง)ของชุมชน Andrew Carnegie กฎแหงเงินตรา 7 ประการ ในอีก 2-3 สัปดาหตอมา ชั้นเรียนวิชาการเงินของ Bob รุนแรกก็เริ่มตนสอน "ผมคิดวาทุกๆคนคงรูจักผมกันหมดแลว ผมชื่อ Bob Kozlowski นะครับ ผมเองนั้นแรกเริ่มก็เปนคนจน เปนชนชั้นกรรมาชีพ แตผมนั้นมีความปรารถนาอันแรงกลาที่จะตองร่ํารวยให ได" กฎขอที่ 1 # จงเก็บเงินใหได 10% เพื่อสรางรากฐานกอน "มีวิธีเปนรอยเปนพันที่จะหาเงิน คุณสามารถทํางานสารพัดรูปแบบ ไมวาจะเปนทํางานบริษัทเปนขาราชการ ทําธุรกิจสวนตัว ทําโรงงาน อาจจะทําฟารม หรือวาจะทํางานดานการบริการก็ไดความเปนไปไดในการหาเงินไมมีที่สิ้นสุด" กฎขอแรกบนถนนสูความมั่งคั่งนั้น สิ่งแรกที่ตองทําก็คือ การเก็บเงิน 10% ของรายไดในแตละเดือน "แตไมวาคุณจะหาเงินไดมากนอยแคไหน หรือวาอยางไร จงจายเงินใหตัวเองกอนเสมอ แนวทางงายๆ อยางหนึ่งก็คือ ใหคุณ กันเงิน 10% ของรายไดทันที อยาเพิ่งเอาไปจายอะไรเสียกอนละ" "แนนอน การเก็บเงินใหไดเดือนละ 10% นั้น ตองมีวินัยในตัวเองพอสมควร ขอดีของมันก็คือวา เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆจนมัน กลายเปนนิสัย คุณจะไมมีความกังวลถึงเงินที่คุณเก็บไวทุกเดือนอีกตอไป และไมนานคุณจะรูสึกวามันเปนความภาคภูมิใจอยางหนึ่งที่ สามารถเก็บเงินไดทุกๆเดือน ในทางกลับ คุณแทบจะจําอะไรไมไดเลย วาเดือนๆหนึ่งคุณเอาเงินอีก 90% ไปทําอะไร"
 15. 15. The Richest Man in Babylon for Today 15 กฎขอที่ 2 # วางแผนงบประมาณเพื่อควบคุมการใชจาย "กฎขอสองเกี่ยวเนื่องมาจากขอแรก" Bob พูดตอ "หลายๆคนชอบพูดวา ทุกวันนี้จะกินยังไมมีเลยจะเอาปญญาที่ไหนไปเก็บ เงินเดือนละ 10% เอาละ ผมอยากใหพวกคุณลองนึกถึงตัวเองก็แลวกัน ทุกๆคนตางก็มีปญหาเหมือนๆกัน นั่นก็คือ หาเงินใช ไปไดแค เดือนชนเดือนเทานั้นเอง แตแนนอน ผมรูดีวาแตละคนหาเงินไดไมเทากัน บางคนก็มีคาใชจายมากตองเลี้ยงดูทั้งครอบครัว ในขณะที่ บางคนก็มีรายไดเพียงครึ่งเดียวของคนอื่น" "ผมคิดวา พวกคุณนาจะไดยินกฎของ Parkinson ที่วา งานมักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาวางที่เรามีเฉกเชนเดียวกับ รายจายที่จะ มากขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนเงินที่คุณมีเหลือ" ความปรารถนาของคนเรา ไมเคยมีที่สิ้นสุด "คนเรามักจะมีความตองการซื้อของเกินกวากําลังทรัพยของตัวเองเสมอ และไมวาคุณจะใชจายมากนอยแคไหนคุณก็ยังมี ความตองการในสิ่งตางๆอยูเรื่อยไป และเฝารอเงินกอนใหมเพื่อซื้อสินคาใหมๆไมสิ้นสุด". กฎขอที่สอง ควบคุมคาใชจายดวยการวางแผนงบประมาณลวงหนา "ผมอยากใหพวกคุณทํางบประมาณรายจาย สําหรับคาใชจายที่จําเปนจริงๆในแตละเดือนขึ้นมา" Bob แนะนําวา “คุณไม จําเปนจะตองซื้อเสื้อผาใหม ทุกๆเดือน คุณไมจําเปนตองติดเคเบิลทีวีก็ได คุณไมจําเปนตองไปกินขาวนอกบานบอยๆหรอก มันมี ทางออกในการจัดสรรรายจายพวกนี้เสมอแหละ เพียงแตวา อยาใหมันจายงายจนเกินไปนัก...." การทํางบประมาณรายจาย เปนการควบคุมตัวเองอยางหนึ่ง "มันจะมีผลลัพธที่นาสนใจบางอยางเกิดขึ้น เมื่อคุณเริ่มทํางบประมาณรายจาย ถาคุณบันทึกรายการใชจายเปนรายวัน ชนิด บันทึกทุกบาททุกสตางคที่คุณใชเงินไปในแตละเดือน จะมีสองอยางเกิดขึ้น อยางแรก ... คุณจะลดรายจายเล็กๆนอยๆลง เพราะมัน ยุงยากเวลาบันทึกในรายการในแตละวัน อยางที่สอง ... คุณจะเห็นภาพเลยวา รายจายเล็กๆนอยๆที่เปนเบี้ยหัวแตก เชน คากาแฟ คา เครื่องดื่ม คาบุหรี่พวกรวมกับแลวในแตละเดือนเปนเงินเทาไหร แลวคุณจะพบวา คุณจะสามารถเก็บเงินไดมากขึ้น หากคุณเปลี่ยน พฤติกรรมในการใชจายเล็กๆนอยๆของตัวเอง..." การจัดทําแผนงบประมาณที่ดี มันควรจะสมดุล CICERO เมื่อมาถึงตรงนี้ นักเรียนคนหนึ่งในกลุมผูฟงไดยกมือขึ้นถามวา "แลวมันจะมีประโยชนอะไร ถาเราตองใชชีวิตอยางกระเบียด กระเสียไปทุกอยาง? ผมคิดวา มันเปนสิทธิ์ของเรานะ ที่คนเราจะตองหาความสุขใหกับตัวเองกันบาง การวางแผนงบประมาณทําใหผม รูสึกไมตางอะไรกับเปนทาส หรือไมก็เปนหุนยนต เหมือนกับวา ผมตองยอมสูญเสียความสุขตางๆในชีวิตไปหมดเลย..."
 16. 16. The Richest Man in Babylon for Today 16 ตัวอยางงบประมาณรายจาย คาเชาบาน (ผอนบาน) $1,200 คาอาหาร $400 คาสินคาอุปโภค บริโภค $150 คาผอนรถ $300 คาประกันสุขภาพ $200 คาใชจายที่ไมจําเปน $75 คาใชจายจิปาถะ ??? "ผมเขาใจความรูสึกของคุณดี" Bob ตอบ " แตวา ก็เพราะไอคาใชจายที่ไมไดวางแผนไวกอนไมใชเหรอ ที่ทําใหคุณมีสภาพ เหมือนอยางทุกวันนี้ ผมวาคนที่ไมมีเงิน ก็ไมตางอะไรกับเปนทาสอยูดี คุณอาจจะเปนทาสของงานที่คุณทําหรือไมก็เปนทาสของ เจาหนี้ตัวเอง" "ในเมื่อคุณเอง ที่เปนคนตั้งงบประมาณรายจายนี้ขึ้นมา คุณก็ทําใหเจางบประมาณตัวนี้ เปนทาสของคุณเสียสิมันจะชวยยับยั้ง ชั่งใจคุณ ไมใหเผลอไปใชจายในเรื่องที่ไมจําเปน และคุณก็สามารถจัดงบสําหรับคาใชจายสุรุยสุราย ใหตัวเองไดมีความสุขบางเปน ครั้งคราวไป" "คุณตองตัดสินใจใหเด็ดขาดลงไปเลยวา เงินทุกบาททุกสตางคของคุณจะเอาไปใชเพื่อความสุขชั่วคราวในระยะสั้น หรือจะ เอาไปทําใหตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว" ฉันมองวาตัวเองเปนคนรวยนะ เนื่องจากวาฉันมีรายไดมากกวารายจายก็ในเมื่อ รายจายถูกกําหนดโดยความปรารถนาของตัวฉันเอง Edward Gibbon **** เงินสามารถสรางเงินอีกตอหนึ่งได และลูกหลานของเงินเหลานั้นก็สามารถสรางเงินตอไปไดเรื่อยๆ เงิน 5 ชิลลิงส กลายมาเปน 6 และก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เปนเงิน 100 ปอนด Benjamin Franklin กฎขอที่ 3 # จงใหเงินของคุณทํางานเพื่อคุณ "การใหเงินของคุณทํางานแทนคุณเนี่ยแหละ คือกุญแจดอกสําคัญในการสรางอนาคตของคุณ" Bob กลาว "ถาเงินของคุณไป แชอยูในธนาคาร หรือ อยูใน CD (certificate of deposit) ที่เรียกกันวา บัตรเงินฝากซึ่งเปนตราสารที่ออกโดยธนาคาร คุณก็จะมีรายได จากมันประมาณ 1-10% ตอป ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในชวงนั้นและปจจัยอื่นๆดวย เนื่องจากวาบัญชีเงินฝาก หรือ CD มีความปลอดภัย สูงสุด เพราะไดรับการค้ําประกันจากรัฐบาล มันก็เลยเปนจุดอางอิงของการลงทุนที่ใหผลตอบแทนต่ําที่สุด แตมีความเสี่ยงนอยที่สุดไป ดวย"

×