Successfully reported this slideshow.

Dirge of cerberus final fantasy vii

1,771 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dirge of cerberus final fantasy vii

 1. 1. ================================================ สรุปเนื้อเรื่อง Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII โดย BoN mk.XII================================================ กอนอื่นผมคงตองขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนดังตอไปนี้ท่ไดชวยทําใหบทความนี้ไดถือกําเนิดขึ้นมาได ี - ขอขอบคุณ พี่ J เว็บมาสเตอรของ http://www.all-final.com ที่ชวยสรางเว็บบอรดที่รวบรวมกลุมคนรักไฟนอลแฟนตาซีเขาไวดวยกัน - ขอขอบคุณ พี่ Kyle สําหรับแผน DCFFVII ที่ชวยไรทมาใหผม - ขอขอบคุณพี่ Skunwat และเว็บไซท http://www.ff7hc.tk ที่ชวยติดตามขาวของเกมนี้และอัพเดทใหทุกๆคนไดรับรูอยางทันทวงทีเสมอมา - ขอขอบคุณ คุณ MartinFF7 และเว็บไซท http://www.gamefaqs.com สําหรับ Script ของเกม - ขอขอบคุณ คุณ Souya และเว็บไซท http://www.dirgeofcerberus.net สําหรับบทแปลและบทอธิบายเนื้อเรื่องของเกมนี้ และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนๆ ที่แมจะไมไดมีชื่ออยูในนี้ แตก็คอยเอาใจชวยผมเสมอมาครับ แลวผมจะพัฒนางานเขียนของผมใหดีย่ิงๆขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทุกๆคนนะครับ ขอบคุณมากครับ================================================ ภายในสรุปเนื้อเรื่อง Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII ฉบับนี้ จะเปนการรวบรวมและอธิบายเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกม Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII เขาไวดวยกัน ไมเพียงแตเนื้อเรื่องและบทสนทนาที่ถูกแปลออกมา หากแตจะมีบทที่อธิบายที่มาที่ไปและความรูสึกของตัวละครแตละตัวในขณะที่กําลังทําการตางๆสอดแทรกเขาไปใหเพื่อผูอานทุกๆทานไดเขาถึงอารมณ ความคิด ความรูสึกที่แทจริงของตัวละครแตละตัวอีกดวยผมยินดีที่จะใหผูอานทุกคนนําเอาสรุปเนื้อเรื่องฉบับนี้ไปปริ๊นทแจกจายกันอานตามสบาย แตถาจะเอาไปใชบนอินเตอรเน็ตก็ขอใหติดตอกับผมกอน ถาสํานักพิมพไหนหรือใครก็ตามเอาไปใชพิมพขายเพื่อธุรกิจโดยพลการนอกจากผมจะขอสาปสงใหมันผูน้นมีอันเปนไปแลว มันผูนั้นก็เตรียมถูกดําเนินคดีไดเลยละกัน หากมีขอสงสัย ัประการใด สามารถติดตอมาไดท่ี ryokishi@hotmail.com เนื้อหาทั้งหมด จะแบงออกเปน 3 ตอนดวยกัน โดยจะประกอบดวยหัวขอตางๆดังนี้1. Story Line – บทอธิบายเนื้อเรื่องและเหตุการณตางๆภายในเกม2. Omega Report – บทแปลโอเมการีพอรท3. G Report – บทแปล G รีพอรท================================================
 2. 2. =============================== 1. Story Line ===============================บทนําเรื่องมิวเอราที่ 0007เมืองมิดการ ทามกลางค่ําคืนแหงความโกลาหล ทองฟาถูกยอมไปดวยแสงสีแดงสองประกายของอุกกาบาตยักษผูคนมากมายกําลังพยายามหนีตายออกจากมหานครแหงหนึ่ง ณ ที่แหงนั้นเอง เครื่องบินลําหนึ่งไดลงจอดลงมาหนวยแพทยพยาบาลจึงรีบหามทานประธานขี้เก็กขึ้นยานเพื่อที่จะไดนําตัวไปรักษาในเมืองอื่นโดยเร็ว หลังจากที่ยัฟฟซึ่งคอยควบคุมและชวยเหลือเจาหนาที่ๆเขามาชวยอพยพคนไดจัดการออกคําสั่งเสร็จเรียบรอยแลว เธอจึงหยิบวิทยุส่อสารขึ้นมาเพื่อสอบถามความคืบหนาของทางดานวินเซนต ชายผูสวมผาคลุมสี ืแดงบอกวาเขาตองการที่จะไปตรวจสอบที่มาโคแคนนอน ยัฟฟจึงชักเครื่องตรวจจับสิ่งมีชีวิตขึ้นมาและสองไปที่ฐานควบคุมของมาโคแคนนอน ทันใดนั้นเอง เครื่องตรวจจับจึงไดสงสัญญาณเตือนเพื่อบอกใหรูวายังคงมีนักวิทยาศาสตรสติเฟองนั่งสูดอากาศอยูแถวๆนั้น วินเซนตบอกใหยัฟฟรีบไปรวมตัวกับพวกของคลาวดที่จุดนัดพบ ในขณะที่ตนนั้นจะไปดับชีวิตศัตรูคูแคนของตนเอง แมวายัฟฟจะพยายามหามวินเซนตไว แตก็ดูเหมือนไมมีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งความอาฆาตแคนของชายหนุมวัย 53 ปคนนั้นได วินเซนตรีบวิ่งขึ้นบันไดตามทางไปยังฐานควบคุมมาโคแคนนอน ที่น่ันเอง ชายแกที่ไมนานมานี้พึ่งจะถูกเขาและพรรคพวกรุมประชาทัณฑจนหมดสภาพไปแลว กําลังนั่งฟุบไมขยับเขยื้อนอยูที่หนาคอมพิวเตอรที่เปดอยู เมื่อเห็นดังนั้นวินเซนตชักปนของตนขึ้นมาหมายจะปลิดชีพเจาบานั่นซะ แตทันใดนั้นเองฟาก็ผาลงมายังบริเวณขางๆจุดที่เขายืนอยู แรงสั่นสะเทือนนั้นสงผลใหไฟฟาลัดวงจรและเกิดไฟไหมขึ้น มาโคแคนนอนกําลังจะพังทลายลงมา วินเซนตที่เสียการทรงตัวไปเล็กนอย รีบหันหนากลับไปมองยังจุดที่ชายแกคนนั้นเคยนั่งอยู ทวา..รางของชายแกคนนั้นกลับหายไปอยางเปนปริศนา สีหนาของวินเซนตเปยมไปดวยความมึนงงสับสน เขากําลังครุนคิดถึงเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหนา ในขณะที่มาโคแคนนอนกําลังถลมลงมาเรื่อยๆ ยัฟฟเองก็รบบึ่งยานขึ้นมารับวินเซนต ชายขี้เก็กจึงรีบ ีกระโดดขึ้นไปซอนทายยานอยางไมตองรอคิด บนหนาจอคอมพิวเตอร ขอความบางอยางไดปรากฏขึ้นมาพรอมกับเสียงหายใจของใครบางคน “Start Fragment Program” - 3 ปตอมา -
 3. 3. มิวเอราที่ 0010เมืองคาลม ชายผูสวมผาคลุมสีแดงกําลังนั่งครุนคิดอะไรบางอยางอยูคนเดียว เมื่อไมนานมานี้เขาพึ่งไดไปพบกับลุเครเซีย สตรีผูเปนที่รักของเขา แตเธอก็เอาแตผนึกตัวเองอยูในผลึกคริสตัลและไมวาเขาจะพูดอะไร สิ่งเดียวที่เธอจะตอบกลับมาก็คอ “...ฉัน...ขอโทษนะ...” ื เขาไมเขาใจความหมายของสิ่งที่เธอตองการจะพูด ตัวเขาเองมิใชหรือที่ควรจะเปนฝายขอโทษเธอระหวางนั้นเอง โทรทัศนที่เขาเปดทิ้งเอาไวก็กําลังออกขาวเรื่องของกลุมสมาชิกทีมนักสํารวจทั้ง 38 คนที่เขาไปยังเมืองมิดการ และหายสาบสูญไปอยางลึกลับเมื่อ 3 สัปดาหกอน ดานนอกของโรงแรม เมืองคาลมในขณะนี้กําลังจัดงานเฉลิมฉลองกันอยู พลุมากมายลองลอยและสองแสงเปลงประกายอยางงดงามอยูบนทองฟา มีการเตนโชวกันบนทองถนนและผูคนก็ดูเหมือนจะสนุกกันสุดเหวี่ยง ตูมมมมม !!! เสียงระเบิดดังกึกกองไปทั่วเมือง เครื่องบินปริศนาจํานวนมากปรากฏตัวขึ้นกลางค่ําคืนที่มืดมิด พวกมันยิงมิซไซลถลมใสเมืองคาลมอยางไมหยุดยั้ง ในขณะที่ฝูงทหารและสิ่งมีชีวิตลึกลับก็รอนตัวลงมาจากเครื่องบินเหลานั้นและออกไลลาชาวเมืองคาลม วินเซนตรีบลุกจากเตียงเพื่อออกไปชมฉากการทําลายลางที่กําลังเกิดขึ้น เครื่องบินลําหนึ่งที่จับภาพเขาไดจึงยิงมิซไซลใสตัวเขา ทวาวินเซนตก็สามารถกระโดดหลบการโจมตีเหลานั้นขึ้นไปยังทองฟาไดทันทวงที เขาพลิกตัวกลางอากาศเพื่อหันมายิงใสยังใบพัดของยานจนทําใหใบพัดของพวกมันตองขัดของ จากนั้นก็เขาก็กระโดดดีดตัวกับหลังคาบาน และยิงกราดไปที่จุดตายของเครื่องบินลํานั้นอีก 6 นัด จนเครื่องบินตองลวงลงมาระเบิดยังพื้น หญิงสาวที่ถือตุกตามอคกับแมซึ่งไดเห็นเหตุการณนั้น แมวาในใจของพวกเธอจะเปยมไปดวยความดีใจอยูลึกๆที่ไดเห็นใครบางคนสามารถตอกรกับเจาพวกเหลาวายรายนี้ได แตพวกเธอก็ไมอาจแสดงความยินดีออกมาเพราะพวกทหารลึกลับตางก็กําลังตอนพวกเธอและชาวเมืองคนอื่นๆเขาไปในตูคอนเทนเนอรปริศนาที่ไมรูวามันจะนําพาชีวิตของพวกเขาไปยังที่แหงใด... =============================== Chapter 1 – Sea of Flames =============================== ทหารสามคนยองเขามาจากทางดานหลังของชายผูสวมผาคลุมสีแดง พวกมันไดทําการวิเคราะหขอมูลของตัววินเซนต แลวจึงขอมูลเหลานั้นไปยังผูหญิงรูปรางเล็กคนหนึ่งที่คอยรับสัญญาณอยู เมื่อเธอไดรับภาพของวินเซนต เธอจึงพูดขึ้นมาวา “ในที่สุดก็ไดพบคุณ” เธอคนนั้นสงขอมูลไปใหทหารทั้งสามคนไดรับรู เธอสั่งใหพวกนั้นจับตัววินเซนตมาใหไดไมวาเขาจะเปนหรือตาย เมื่อไดรับคําสั่งแลวพวกทหารจึงชักปนขึ้นและเล็งไปที่เขาทันที วินเซนตที่รูสึกถึงจิตสังหารไดในพริบตา เขารีบพลิกตัวหลบการโจมตีและจัดการกับทหารพวกนั้นไดอยางไมยากเย็นนัก วินเซนตเริ่มออกตามหารีฟที่ยังคงอยูภายในเมืองอยางรีบรอน ระหวางนั้นเขาก็ไดเขาไปชวยเหลือผูคนตามจุดตางๆของตัวเมืองเทาที่เขาจะชวยไหว แตทุกครั้งกอนที่เขาจะชวยเหลือใคร เขาก็มักจะตีหนานิ่งและยืนเก็กพรอมกับพูดคําพูดในทํานองที่วาเขาไมไดสนใจที่จะชวยเหลือใครใหกับคนที่เขาชวยเหลือฟงอยูเสมอ
 4. 4. แตแลวก็มีเครื่องบินลึกลับลําหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมา มันหอบหิ้วตูคอนเทนเนอรที่บรรทุกชาวเมืองที่ถูกจับตัวอยูและบินหายลับขอบฟาไป อีกทางดานหนึ่ง เด็กผูหญิงตัวเล็กๆและแมของเธอกําลังหนีสนัขทหารที่ไลตอน ุพวกเธอเขามายังซอกแหงหนึ่ง พวกสุนัขทหารเริ่มวิเคราะหขอมูลและพบวาแมของเด็กคนนั้นมีอาการรอยปานดวงดาว ในขณะที่เด็กที่เปนลูกสาวนั้นไมไดเปนโรคใดๆ เมื่อเห็นดังนั้นแลวพวกสุนัขทหารจึงพยายามจะฆาแมของเด็กซะในขณะที่เด็กคนนั้นก็ถูกจับใสตูคอนเทนเนอรไป แตวินเซนตที่เห็นเหตุการณก็สามารถเขามาชวยเหลือแมลูกสองคนนั้นไดทันเวลา ทวา...วินเซนตก็ถูกเครื่องบินขนาดใหญบุกเขามาจูโจม ซึ่งเขาก็สามารถสูกับเครื่องบินรบเหลานั้นไดอยางสูสีทีเดียว แตเมื่อเครื่องบินรบนั้นยิงมิซไซลใสเขาติดๆกันมากๆ เขาก็จําตองหลบหนีเขาไปซอนตัวในอาคารแหงหนึ่ง ตัดมาที่ผูหญิงรูปรางเล็กคนนั้น เธอถอดเครื่องรับสัญญาณที่สวมไวกับศีรษะของเธอออก ทําใหพวกเราไดเห็นดวงตาสีสมของเธอ แตแลวซักพักหนึ่งดวงตาของเธอก็กลับเปลี่ยนเปนสีฟาอยางนาประหลาดใจ วินเซนตที่หลบเครื่องบินรบเขามาอยูในอาคารหลังหนึ่ง ไดเดินขึ้นไปสํารวจยังชั้นสองของอาคารแหงนั้น ที่ดานบนนั่นเอง เขาไดพบกับผูหญิงรูปรางเล็กคนนั้นที่ปรากฏตัวพรอมกับชายผมฟาผูมีรูปรางกํายําและสูงใหญ เมื่อเธอไดเจอวินเซนตเธอจึงไดสั่งใหวินเซนตบอกที่ซอนของโปรโตมาเทเรียมาใหกับเธอทันที เมื่อวินเซนตไดยิน หนาของเขาก็แสดงออกถึงความมึนงง เขากําลังสงสัยวาเธอกําลังพูดถึงเรื่องอะไรกัน เมื่อคําพูด ดูเหมือนวาจะไมสามารถทําใหทั้งสองฝายเขาใจกันได เธอจึงเรียกทหารออกมาจัดการกับวินเซนตทันที แตเมื่อวินเซนตจัดการกับพวกทหารไดหมด จูๆผูหญิงคนนั้นก็เปนลมและลมลงกับพื้น ดูเหมือนวานี่จะเปนผลของการใชพลังพิเศษของเธอติดตอกันเปนระยะเวลายาวนานสินะ ชายผูมีรปรางสูงใหญไดยินเสียงของคนที่ตามมาสมทบกับวินเซนต เมื่อเขาเห็นวาทาจะไมคอยดีแลวเขา ูจึงอุมผูหญิงคนนั้นขึ้นมาและรีบหนีหายไป เขาบอกวาแลวเขาจะไดพบกับวินเซนตอีกครั้ง แตกอนที่จะถึงตอนนั้นก็ขอใหจําชื่ออาซูลของเขาไวใหดี เมื่ออาซูลหนีไปแลว รีฟและลูกนองซึ่งเปนสมาชิกองค World Regenesis Organization(WRO) ก็ไดปรากฏตัวขึ้นมา รีฟถามวินเซนตวาคนที่พึ่งหนีไปเปนใคร ซึ่งเมื่อวินเซนตบอกชื่อของเขาไป รีฟก็ตอบกลับมาในทํานองที่เหมือนกับวารีฟพอจะรูเรื่องเกี่ยวกับเขาบางเล็กนอย แตวาตัวรีฟเองก็ไมไดสนใจที่จะบอกรายละเอียดอะไรมากนัก ในทางกลับกัน เขาพยายามที่จะเกลี้ยกลอมใหวินเซนตยอมยื่นมือเขามาชวยจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้น แตวินเซนตกลับบอกวาเขาไมอยากที่จะยุงกับเรื่องนี้ดวย เมื่อรีฟพยายามที่จะเกลี้ยกลอมวินเซนต เขาก็กลับถูกทหารฝายศัตรูลอบยิงจากดานหลัง วินเซนตจึงรีบจัดการกับทหารคนนั้นและรีบเขาไปดูอาการของรีฟ และเขาก็ตองตกใจเมื่อคนที่เขาคุยดวยเมื่อกี้ไมใชรีฟ แตเปนเก็ตซิธที่แตงตัวเปนรีฟมา เก็ตซิธบอกวาเขารูวาวินเซนตไมใชคนไมดีแบบนั้น วินเซนตก็แคเปนพวกที่ชอบทําเปนไมสนใจคนอื่นแตในทายที่สุดเขาก็มักจะกลับมาชวยคนอื่นทุกครั้งไป เก็ตซิธไดบอกใหวินเซนตรีบออกจากเมือง แตกอนอื่นก็ใหไปพบกับรีฟตัวจริงที่อยูแถบบริเวณจัตุรัสหนาโบสถทางทิศตะวันออกเสียกอน เมื่อวินเซนตเดินทางมาถึงหนาโบสถทางทิศตะวันออก เขากลับตองผจญกับเครื่องบินนรกที่เขาพึ่งจะหนีตายมาหยกๆอีกครั้ง โชคดีที่คราวนี้เขาสามารถที่จะลมเขาเครื่องบินรบลํานั้นลงได แตยังไมทันที่เขาจะไดเตะทายืนเก็กเพื่อฉลองแดความสําเร็จ ก็มีทหารจํานวนมากถือปนบุกเขามารุมจูโจมใสเขา ทวา...โชคยังคงเปนของเขาอยูเมื่อรีฟและสมาชิก WRO ตางก็ปรากฏตัวออกมาชวยเขาไวไดทัน วินเซนตและพวกของรีฟจึงรวมมือผนึกกําลังกันตอสูกับพวกทหารลึกลับเหลานี้ จนพวกมันตองลาถอยออกจากเมืองไป
 5. 5. หลังจากที่เสร็จสิ้นการตอสูแลว ในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งพักรีฟตัวจริงก็เขามาพูดกับวินเซนตวาเขายังคงตองการความชวยเหลือจากวินเซนตอยูแมวาเราจะสามารถขับไลศัตรูออกไปไดแลว เพราะวาตอนนี้พวกทหารลึกลับเหลานั้นไดบุกไปยังเมืองเอดจแทนแลว... เมื่อไดยินดังนั้น วินเซนตจึงมีสหนาตกใจเล็กนอย กอนที่จะกลับมาสงบนิ่งดังเดิมในไมชา ีเมืองเอดจ สมาชิกกลุม WRO จํานวนสองคนกําลังยิงตอสูกับกลุมทหารฝายศัตรูอยู แตอยูดีๆก็มีหลุมดําปรากฏขึ้นกลางอากาศ และหลุมดําก็ไดดูดสองคนนั้นหายเขาไปในความมืดมิด อีกทางดานหนึ่ง สมาชิกกลุม WRO ที่ไดเขาไปในโกดัง ก็กําลังแปลกใจที่วาทําไมที่โกดังนั้นถึงไมมีพวกของตนอยูเลย ทวา...ดันมีปาแตงตัวประหลาดคนหนึ่งยืนอยูแทน ซึ่งหลังจากที่ปาคนนั้นไดแนะนําตัวใหกับพวกเขาไดรูจัก ปาคนนั้นก็จัดการฆาพวกเขาทิ้งทันที =============================== Chapter 2 – Showdown in the wastes ===============================ระหวางเสนทางจากเมืองคาลมไปยังเมืองเอดจ รถคันหนึ่งวิ่งออกจากเมืองคาลมเพื่อมุงหนาไปสูเมืองเอดจ ภายในรถนั้น ชายสองคนกําลังคุยปรึกษาหารืออะไรบางอยางกันอยู รีฟเลาใหฟงวาเมื่อสมัยที่ทานประธานคนเกายังมีชีวิตอยู เขาตองการที่จะสรางกองทัพรวมพลคนเหนือ มนุษยขึ้นมาใหเปนกองทัพนักรบที่แข็งแกรงที่สุดของชินระ ซึ่งก็คือกลุม Deepground Soldier (DGS)นั่นเอง โดยชายที่มีชื่อวาอาซูลซึ่งวินเซนตไดพบมากอนหนานี้นั้น ก็เปนหนึ่งในสมาชิกกลุม Tsviet ซึ่งเปนกลุมที่รวมพวกชั้นแนวหนาของ DGS เขาดวยกัน สวนขอมูลนอกเหนือจากนี้นั้น รีฟเองก็ไมคอยจะรูเทาไหร ในบริษัทนั้นคนที่รูถึงการมีตัวตนอยูของกลุมนี้ก็มีแค ไฮเดกเกอร สการเล็ต และดร.โฮโจ บางที...รูฟสที่เปนลูกชายของทานประธานเองก็อาจจะไมรูดวยซ้ํา ตัวรีฟเองก็พึ่งจะรูเรื่องนี้หลังจากที่เขาไดไปพบเอกสารเกาๆของสการเล็ตซึ่งก็คือเมื่อไมนานนี้เอง วินเซนตถูกรีฟถามวาเคยไดยินเรื่องที่คนจํานวนมากหายสาบสูญไปอยางลึกลับที่เมืองจูนอนรึเปลา ซึ่งวินเซนตที่ไมคอยจะไดตามติดตามขาวเทาไหรก็ตอบไปสั้นๆแควาหมายถึงเรื่องที่คนหายสาบสูญ 20-30 คนนั่นสินะ รีฟบอกวาเขากลัววาถาใหออกขาวตามความเปนจริงไปผูคนจะตองแตกตื่นกันเปนแน ดังนั้นเขาจึงเลี่ยงไมไดที่จะปกปดความจริงเอาไว ซึ่งแทจริงแลวนั้นจํานวนคนที่หายสาบสูญไปนั้นมีสูงถึง 1,200 คนเลยทีเดียว กลุม WRO ไดเคยพยายามออกตามหาคนที่หายสาบสูญไปแตก็ไมไดผลอะไร จะมีก็แตไดยินขาวลือแปลกๆจากชาวเมืองเอดจมา คนที่ชานเมืองเอดจเลากันวาตั้งแตที่มีเหตุการณที่คนจํานวนมากหายสาบสูญไปจากเมืองจูนอนเกิดขึ้น พวกเขาก็เริ่มมักจะไดยินเสียงกรีดรองอยางโหยหวนดังมาจากทางเมืองรางอยางมิดการในทุกๆคืน
 6. 6. ในขณะที่การสนทนากําลังดําเนินไปอยางเครงเครียด ลูกนองของรีบก็ไดติดตอเขามาใหรีฟรีบเปดมอนิเตอรเพื่อดูสัญญาณภาพลึกลับที่ถูกถายทอดไปยังทุกๆที่ในทันที เมื่อที่รีฟเปดมอนิเตอรขึ้นมาและเครื่องสามารถจับสัญญาณภาพได ก็ปรากฏภาพของชายรูปรางบึกบึนผูมีผมสีเงินแถมยังไมใสเสื้อ กําลังนั่งทําหนาตายียวนอยู ชายคนนั้นพูดขึ้นมาวาเวลาแหงการชําระลางโลกนี้น้นได ัมาถึงแลว ผูที่บริสุทธิ์จะถูกสงวนไว ในขณะที่คนที่แปดเปอนจะตองถูกทรมานและฆาทิ้งอยางทารุณ เมื่อสิ้นคําพูดนี้สัญญาณภาพก็ขาดตอน ในขณะที่ดานทายรถนั้นมีเสียงเหมือนอะไรบางอยางกําลังกระแทกใสตัวรถอยู รีฟวิ่งไปเปดประตูดานทายรถออกมาและพบวาฝูงหมาปากําลังไลจูโจมใสรถของรีฟ วินเซนตจึงรับอาสาที่จะจัดการให ทุกอยางดูเหมือนจะเปนไปดวยดีแตในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนทําใหรถเสียกลางทาง รีฟจึงขอใหวินเซนตรีบมุงหนาไปยังเมืองเอดจให ในขณะที่เขาจะอยูซอมรถ Shadowfox ที่นี่และเมื่อเขาซอมรถเสร็จแลวเขาจะรีบขับรถกลับสํานักงานใหญของ WRO เอง “ดูเหมือนวาชั้นจะไมมีทางเลือกเลยสินะ” วินเซนตบนใสรีฟในฐานที่รีฟแบงงานไดอยางนาตอยมาก วินเซนตเดินลงจากรถอยางไมคอยสบอารมณนัก ระหวางทางเคาตองผจญกับฝูงปศาจสุนัขและตอง ตอสูกับพวก DGS สวนนึงที่มาพรอมกับแมงกะไซติดปนกล ซึ่งเขาก็สามารสยบพวกมันลงไดอยางงายดายหลังจากนั้นเขาก็รีบวิ่งตรงไปยังเมืองเอดจทนทีั =============================== Chapter 3 – Silent Edge ===============================เมืองเอดจ DGS หญิงในชุดสีแดงคนหนึ่งที่มีชื่อวา “รอสโซ” กําลังนั่งหัวเราะราอยูในโกดังภายในเมืองเอดจ เธอกําลังพูดยกยองชายผมเงินที่เธอเรียกวา “ไวส” และรอบๆตัวเธอนั้นเต็มไปดวยศพของสมาชิกกลุม WROจํานวนมากมายที่ถูกเธอฆาทิ้งทั้งหมด ภายในเมืองเอดจ พายุฝนกําลังโหมกระหน่ําใสตึกรามบานชองอยางไมหยุดหยอน วินเซนตที่ตัวเปยกโชกไปดวยน้ําฝนกําลังแปลกใจที่วาทําไมที่เมืองนี้ถึงไมมีผคนอยูเลย ขณะที่เขากําลังครุนคิดอยูที่มุมตึกนั่นเอง ูผูหญิงที่ใสรองเทาสนสูงสีฟาและเสื้อโคทสีขาวก็เดินเขามาจากทางดานหลังของเขา เมื่อเธอเขาประชิดตัวเขาไดเธอจึงรีบเอาปนจอไปที่ศีรษะของเขาทันที ซึ่งก็เปนจังหวะเดียวกับที่วินเซนตรูสึกตัวไดและก็รีบหันปนมาจอศีรษะเธอไดพรอมๆกัน วินเซนตจองมองหนาเธออยูครูหนึ่งแตทั้งสองก็ไมไดพูดอะไรแกกัน ดวยสัญชาตญาณของบุรุษที่ดี เขาจึงหันไปมองที่หนาอกหนาใจของเธอแทน ซึ่งเขาก็เหลือบไปเห็นบัตรประจําตัวสมาชิกกลุม WRO ที่ติดบนเสื้อของเธอ วินเซนตลดปนลงและแนะนําตัววารีฟเปนคนสงเขามาเพื่อชวยสมทบกับกลุม WRO ที่กําลังตอสูกับฝายศัตรูอยูภายในเมืองนี้ ในขณะที่ฝายหญิงสาวเองก็แนะนําตัวเธอเองเชนกัน เธอบอกวาเธอชื่อ “ชาลัว รุย” เปนเรื่องที่นาแปลกประหลาดที่เธอบอกวาตั้งแตที่เธอกาวเทาเขามาในเมืองนี้ เธอกลับไมเจอใครเลย ไมวาจะเปนพวกกลุม WRO ดวยกัน ไมวาจะเปนฝายศัตรู หรือแมแตพลเมืองกวา 500 คนที่อาศัยอยูที่นี้เธอก็ไมพบเห็นเชนกัน หลังจากที่เธอไดเลาเรื่องที่เธอรูใหวินเซนตฟงหมดแลวเธอจึงขอตัวไปทําธุระของเธอ วินเซนตที่
 7. 7. เอะใจไดจึงถามเธอวาเธอกําลังตามหาอะไรอยู ซึ่งชาลัวก็ตอบกลับมาวาเธอกําลังตามหาเหตุผลในการดํารงชีวิตอยูของเธอ วินเซนตออกเดินทางเขาไปในเมืองที่เงียบสงัด ในขณะที่ฝนกําลังตกหนักลงมาอยูเรื่อยๆแตเขากลับไมพบเจอผูคนซักที จะเจอก็แตพวก DGS ที่ซุมยิงเขาจากระยะไกล แตแลวเขาก็ไดพบกับสมาชิกกลุม WRO คนหนึ่งที่กําลังบาดเจ็บเจียนตาย เขาพูดวาสมาชิกคนอื่นๆลวนแตถูกทหารชุดแดงที่หลบซอนอยูที่โกดังแถบชานเมืองจัดการ ใหวินเซนตระวังตัวใหดีเพราะพวกมันกําลังรวบรวมตัวผูคนอยู...วาแลวเขาก็เสียชีวิตลงทั้งๆที่ดวงตายังเบิกคางอยูอยางนั้น ดวยความชวยเหลือของเด็กผูชายตัวเล็กๆที่วินเซนตเจอระหวางทาง เขาจึงสามารถเดินทางมาจนถึงโกดังแถบชานเมืองได แตสิ่งที่เขาไดเจอในโกดังนั้นหาใชทหารชุดแดงไม หากแตเปนพวกทหาร DGS เจ็ดคนที่แบกอาวุธมาครบมือเพื่อหยุดยั้งเขาตางหาก ซึ่งหลังจากที่วินเซนตสามารถจัดการลมพวกนั้นลงได เขาก็เดินออกทางประตูหลังของโกดังในทันที ที่ดานนอกฝนยังคงโหมกระหน่ําลงมาอยางไมหยุดยั้ง ทั้งเมืองนั้นถูกปกคลุมไปดวยพายุฝนและความมืดมิดรอสโซทอยูดานหลังของโกดังกําลังยืนอาบน้ําฝนและบนพึมพําอยูคนเดียว เธอกลาววานี่เปนครั้งแรกที่ ี่ผิวหนังของเธอไดสัมผัสกับสายฝนที่ตกลงมา เธอเองไมไดเห็นทองฟามานานแสนนานจนกระทั่งเมื่อไมกี่วันมานี้ซึ่งพอถึงตรงนี้วินเซนตก็เดินมาเจอกับเธอพอดี รอสโซบอกวาวินเซนตคือผูครอบครองโปรโตมาเทเรียสินะ เมื่อวินเซนตไดยินดังนั้นเขาจึงมีสีหนาที่ดูสับสนอีกครั้ง เธออธิบายวาโปรโตมาเทเรียก็คือกุญแจสําหรับการควบคุมโอเมกา ซึ่งเธอกําลังตองการมันอยูดังนั้นจึงขอใหวินเซนตรีบๆสงมันมาซะ เธอจะไดจดการปลิดชีวิตเขาไดเสียที แนนอนวาวินเซนตที่สับสนอยูยอม ัไมยินยอม แทจริงแลวเขาไมรูดวยซ้ําวาสิ่งที่เธอพูดถึงอยูหมายถึงอะไรกันแน เขาไมรูวาโอเมกาและโปรโตมาเทเรียที่เธอพูดคืออะไร แตเขาก็ไมมีโอกาสที่จะซักถามเธอเสียแลวเพราะบัดนี้รอสโซน้นไดชักอาวุธขึ้นมาเพื่อจู ัโจมเขาอยางไรความปรานีแลว ดวยความวองไวปาน Spawn กลับชาติมาเกิด เขาจึงสามารถหลบการโจมตีอันรวดเร็วของเธอไดทั้งหมด แตเมื่อรอสโซเอาจริงและหันมาใชอาวุธปนของเธอ วินเซนตก็ไดโกยหนาตั้ง เธอจึงใชความรวดเร็วออมไปตอยใสเขาในจังหวะที่เขาเผลอ ซึ่งวินเซนตก็ไดแตปลิวทะลุกําแพงไปสามบานแปดบาน วินเซนตที่ลุกขึ้นมาไดจึงนั่งตั้งทาเก็กแลวแปลงรางเปนเคออส เมื่อรอสโซไดเห็นวินเซนตแปลงรางเธอจึงตกใจ และเพียงแคเคออสเปลงพลังออกมาเทานั้น เธอก็ถึงกับปลิวกระเด็นหายไปในพริบตา วินเซนตที่เอาตัวรอดมาไดอยางหวุดหวิดลมลงดวยความออนเพลีย เขาหายใจหอบฮั่กและกําลังจะสลบไป แตแลวเขาก็ไดเห็นชาลัวที่กําลังเดินมาชวยเหลือเขา เขาจึงวางใจและสามารถหลับลงไปไดอยางสงบ ในความฝน...วินเซนตฝนถึงตอนที่เขาอยูกับลุเครเซียในถ้ําหลังน้ําตก ลุเครเซียเอาแตพูดขอโทษที่เธอ“ปลุก” เขาขึ้นมา วินเซนตจึงนึกฝนไปตอถึงตอนกอนที่เขาจะเสียชีวิตลง ในตอนนั้นเขาทะเลาะกับดร.โฮโจอยางรุนแรง หลังจากนั้นดร.โฮโจก็ยิงเขาทิ้ง เมื่อเขารูสึกตัวอีกทีเขาก็รูสึกเจ็บปวดทรมาน เขาพยายามลุกขึ้นมาเดินแตก็ทนความเจ็บปวดไมไหวจึงลมลงอีกครั้ง หลังจากนั้นพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบวาเขากําลังอยูในหลอดทดลองที่มีลุเครเซียคอยเฝาดูแลอยู =============================== Chapter 4 – Headquarter Under Siege
 8. 8. ===============================สํานักงานใหญของกลุม WRO ภายในแคปซูลรักษาตัวที่ชาลัวเปนคนเฝาดูแลอยู วินเซนตที่กลับกําลังพักผอนอยูในนั้นคอยๆลืมตาตื่นขึ้นมา เมื่อชาลัวเห็นดังนั้นแลวเธอจึงรีบพาเขาออกมาจากแคปซูล ชาลัวเลาใหฟงวาเธอเห็นวินเซนตแปลงรางเปนปศาจรายแลวก็ลมลง เธอจึงพาวินเซนตกลับมารักษาตัวที่สํานักงานใหญของ WRO เมื่อวินเซนตไดยินดังนั้นเขาจึงถามเธอวาปศาจรายที่เธอพูดหมายถึงเคออสหรือ ซึ่งเธอก็ตกใจเมื่อไดยินคําวาเคออส เธอถามวินเซนตวาเขามียีนของเคออสอยูงั้นเหรอ ถาอยางนั้นแลวเขาก็เปนผลงานจากการทดลองของดร.ลุเครเซียใชหรือไม เมื่อวินเซนตไดยินดังนั้นจึงตกใจ เขาไมเคยรูมากอนเลยวาเคออสนั้นเปนผลงานการทดลองของลุเครเซีย เขาเพียงแตนกมาตลอดวาที่รางกายเขาเปนแบบนี้เปนเพราะการ ึทดลองของดร.โฮโจ ชาลัวอธิบายใหฟงวาดร.ลุเครเซียเปนนักวิทยาศาสตรคลาส A ในสาขาไบโอเทคโนโลยีของชินระนอกจากนี้เธอยังเปนผูเขียนบทวิจัยเรื่องชีพจรดวงดาว ในบทความของเธอนั้นอธิบายถึงเรื่องเคออสไววาเคออสเปนหนึ่งในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่สามารถเกิดขึ้นไดในตัวของพวกเราทุกคน วินเซนตพยายามที่จะขอดูบทวิจัยฉบับนั้นแตชาลัวบอกวาคงจะเปนไปไมได เพราะบทความนั้นไมไดถูกเก็บไวในเครือขายขอมูลของชินระ หากแตถูกเก็บไวที่หองเก็บเอกสารสําคัญแทน จังหวะนี้เองที่รีฟก็เดินเขามาพอดี เมื่อรีฟเห็นวินเซนตที่ฟนขึ้นมาแลวเขาจึงถามอาการของวินเซนต และทั้งหมดก็เริ่มพูดคุยเรื่องซีเรียสกัน อีกทางดานหนึ่ง ผูหญิงรูปรางเล็กที่มีดวงตาสีสมกําลังใชคอมพิวเตอรเพื่อตรวจสอบขอมูลอะไรบางอยางอยู ทันใดนั้นอาซูลก็เดินเขามาพอดีและถามเธอวาวินเซนตอยูที่ไหน เมื่อเธอตอบวาเขาอยูที่สํานักงานใหญของ WRO ชายรูปรางล่ําบึ้กจึงแสดงทาทางดีใจอาซูลซึ่งเปนคนที่บาการตอสูนั้นแทบจะอดใจรอไมไหวแลวที่จะไดปะทะกับคูตอสูที่คูควรกับเขา เมื่อไดเวลาแลวอาซูลจึงเดินออกจากหองไป ในขณะที่ผูหญิงรูปรางเล็กคนนั้นก็ลุกไปหยิบมาเทเรียลูกหนึ่งที่วางไวบนโตะขางๆตัวเธอ กอนที่จะเดินตามเขาออกไป กลับมาที่ฝาย WRO วินเซนตกําลังอธิบายเรื่องที่รอสโซพูดใหกับรีฟฟง เมื่อชาลัวไดยินดังนั้นเธอจึงพูดขึ้นวา “วิญญาณที่หลอหลอมขึ้นจากปฏิกูลดารา กําจัดสิ่งแปดเปอนและชําระลางไลฟสตรีม วิญญาณผูเพรียกหาวาระสุดทาย และนําพาโอเมกาไปยังสวรรคอันสูงสง (ภาคญี่ปุนจะจะบอกวาเพื่อนําพาโอเมกาผูหมายถึงวาระสุดทายไปยังมหาสมุทรดารา) นามของเขาคือเคออส” นี่คือขอความในบทวิจัยของดร.ลุเครเซีย โชครายที่เธอไดเคยอานบทวิจัยเพียงบางสวนเทานั้นเธอจึงไมไดรูอะไรเรื่องนี้มากเทาไหร เธอพูดตอไปวา “อยางไรก็ตาม โอเมกา เคออส และ....” แตยังไมทันที่เธอจะพูดจบ ลูกนองของรีฟก็ไดสงภาพของพวก DGS ที่กําลังบุกเขามายังสํานักงานใหญของ WRO ใหทุกคนดู เมื่อชาลัวไดรูวาพวก DGS กําลังบุกเขามา เธอจึงรีบกดสวิตซเพื่อปดประตูทางเขาสํานักงานใหญทุกทาง แตพวก DGS ที่นําโดยอาซูลก็สามารถพังประตูและสามารถบุกเขามาไดอยางงายดาย เมื่อวินเซนตเห็นดังนั้นเขาจึงรีบออกจากหองเพื่อไปลุยกับพวกศัตรูทันที แมวารีฟกับวินเซนตจะรีบออกจากหองเพื่อไปหาทางรับมือกับพวกศัตรูแลว แตชาลัวก็ยังคงคอยควบคุมออกคําสั่งเหลาสมาชิกกลุม WRO อยูในหองดังเดิม แตเมื่อชาลัวไดเหลือบมองไปที่มอนิเตอรที่ปรากฏภาพของหญิงสาวรางเล็กที่กําลังเดินเขามาในฐานของ WRO เธอจึงตกใจและรีบออกจากหองไป
 9. 9. วินเซนตออกวิ่งพลานไปทั่วฐานของ WRO ระหวางทางเขาก็ตองตอสูกับพวกศัตรูมากมายที่บกเขามา  ุภายในอาคาร เขาคงไมรูตัววาระหวางที่เขากําลังตอสูอยูนั้น ใครบางคนไดเริ่มการสะกดรอยตามเขาแลว วินเซนตที่เก็บกวาดศัตรูที่บุกเขามาจนเกือบหมดแลวไดมาเจอกับชาลัวอีกครั้ง ชาลัวรูสึกไดถึงคนที่แอบสะกดรอยตามวินเซนตเขามา เธอจึงบอกใหเขายอมปรากฏตัวแตโดยดี ผูหญิงรางเล็กคนนั้นจึงปรากฏตัวขึ้นมาใหทั้งสองคนไดเห็น เมื่อชาลัวไดเห็นผูหญิงคนนั้นเธอจึงอุทานวา “เชลค!เชลคใชมั้ย!?” เชลคตอบกลับมาวาเธอไมรูจักใครใน WRO แตชาลัวไมสนใจ เธอบอกวาเธอตามหาเชลคมาตลอด 10ปท่ผานมา เมื่อชาลัวเดินเขาไปใกลเชลคเธอจึงชักดาบเลเซอรของเธอขึ้นมาขวางชาลัวไวอยางไมสบอารมณ ี “มันไมเกี่ยววาฉันจะเปนใครหรือเธอจะเปนใคร แตตอนนี้ฉนกําลังทํางานใหกับ DGS”เชลคตอบ ักลับมา ชาลัวพยายามจะอธิบายใหเชลคเขาใจวา ไมวาเวลาจะผานไปนานเทาไหร เธอก็ยังคงเปนนองสาวเพียงคนเดียวของชาลัวเชนเดิม “สิบปแลวสินะ นับจากวันที่พวกเขามารับตัวฉัน พวกเขาบอกวาฉันเปนคนที่มีความสามรถ แตคําพูดเหลานั้นก็เปนเพียงลมปากหอมหวานที่นําฉันไปสูความทุกขทรมานนับสิบปก็เทานั้นเอง พวกมันควบคุมจิตใจของฉัน จนกระทั่งฉันรูสึกวาฉันในตอนนี้เปนเพียงแคเงาของตัวฉันคนกอน ความเจ็บปวด ความกลัวที่ฉันไดรับสําหรับสิบปที่ตองเผชิญอยูภายในนรกใตดินที่มืดมิด มันเจ็บปวดยิ่งกวาที่เธอคิดมากนัก ดูรางกายฉันสิ ฉันอายุถึงสิบเกาปแลวแตเพราะมาโคที่ตองอาบอยูทุกๆวันฉันถึงเปนแบบนี้ แตวา...ฉันก็ไมคิดวาฉันเปนคนที่โชครายที่สุดในโลกหรอกนะ เพราะฉันไมเคยมีความคิดโงๆอยางเชนการตั้งความหวังไววาซักวันหนึ่งจะตองมีคนมาชวยฉันแนๆ” เชลคพูดกับชาลัวดวยสีหนาที่เรียบสงบ แตภายในใจของเธอนั้นกําลังคุกรุนไปดวยความโกรธเกรี้ยว เมื่อฟงมาถึงตรงนี้ชาลัวก็คุกเขาลงแลวเธอก็รองไหออกมา เธอพยายามจะขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น เมื่อเชลคเห็นดังนั้นเธอจึงจะฆาชาลัวทิ้ง แตรีฟก็เขามาขัดจะหวะพอดี รีฟพยายามที่จะพูดใหเชลคเขาใจ เขาบอกวาเชลคก็เห็นไมใชเหรอ รางกายของชาลัวนั่นไงคือผลตอบแทนของการที่เธอพยายามที่จะตอสูกับชินระมาตลอดสิบป เธอตองสูญเสียทั้งแขนและดวงตา อวัยวะของเธอกวาครึ่งของรางกายก็ลวนเปนของเทียมที่ถูกเอามาเปลี่ยนใหม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะหานองสาวที่รักเพียงคนเดียวของเธอใหพบ แมวาเชลคจะเขาใจในสิ่งที่รีฟพูด แตคําพูดของพวกเขาก็ทําใหเธอตองสับสน เธอคือ DGS แตในขณะเดียวกันเธอก็เปนนองสาวของชาลัว แมเธอจะบอกวาเธอไมเคยที่จะหวังใหใครมาชวย แตแทจริงแลวเธอก็แอบคิดถึงพี่สาวเพียงคนเดียวของเธออยูอยางลึกๆ เธอสับสน เธอไมเขาใจ เธอไมรู ไมรูวาตอนนี้เธอควรจะทําอะไร...ตลอดเวลาสิบปที่เธอตองผจญอยูในนรก มันทําใหจิตใจของเธอเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลยหรือ... “พอ..พอไดแลว”เชลคที่กําลังสับสน พูดออกมาดวยความอึดอัด เธอตั้งทาที่จะโจมตีใสชาลัว แตเมื่อรีฟเห็นดังนั้นเขาจึงรีบยิงปนใสที่ดับเพลิงซึ่งติดอยูบนเพดาน น้ําดับเพลิงจึงทะลักลงมาจากเพดานและตกใสตัวทุกๆคน จนทําใหดาบเลเซอรของเชลคใชการไมได วินเซนตและรีฟรีบพาชาลัวหนีไป ในขณะที่เชลคยงคงไมขยับไปไหน แมวาสีหนาของเธอนั้นจะนิ่ง ั เปนอยางมาก แตแทจริงแลวเธอยังคงเปยมไปดวยความสับสนในจิตใจ เมื่อวินเซนตและรีฟพาชาลัวไปพักยังที่ปลอดภัยแลว วินเซนตจึงอาสาที่จะไปชวยสงบสติอารมณใหกับเชลคเอง วินเซนตจัดการกับเชลคแบบเบามือจึงทําใหเธอแคสลบไป เมื่อชาลัวเห็นวาเชลคสลบไปแลวเธอจึงเขาไปกอดเชลคดวยความหวงใย
 10. 10. รีฟกับวินเซนตตัดสินใจที่จะปลอยใหทั้งสองคนไปเคลียรกันเอาเอง เมื่อวินเซนตเดินออกมาจากบริเวณนั้นไดไมทันไร เขาก็เจอกับอาซูลที่ถลมเพดานลงมา วินเซนตสงสัยที่จูๆอาซูลก็ถามอะไรประหลาดๆกับเขาอาซูลถามวินเซนตวาวินเซนตรหรือไมวาทําไม ูเขาถึงมีชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี้ได เมื่อวินเซนตไมตอบกลับไปอาซูลจึงบอกวาวินเซนตไมไดรูเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัววินเซนตเองอยางที่เคาคิดจริงๆดวย วินเซนตไมพอใจและเริ่มโจมตีใสอาซูลแตดูเหมือนวาลูกโมของเขานั้นจะไมสามารถทําอะไรรางกายอันแข็งแกรงของอาซูลไดแมแตนิดเดียว รีฟที่ปรากฏตัวขึ้นมาเห็นวาทาจะไมคอยดีจึงรีบพาวินเซนตหนีไป ทั้งสามคนเลนวิ่งไลจับกันอยูพักหนึ่งแตแลวรีฟก็แนะนําใหวินเซนตใชร็อคเก็ตลอนเชอรที่วางอยูบนพื้นตรงนั้นจัดการมันซะ ซึ่งเมื่อวินเซนตหยิบมันขึ้นมายิงใสอาซูลแลว แรงปะทะก็ถึงกับทําใหวินเซนตและรีฟตองกระเด็นไปไกลทีเดียว เมื่อวินเซนตลุกขึ้นมาไดเขาจึงบนพึมพําวาวันหลังนายไมควรเอาของพรรคน้มาวางซี้ซั้วไวอยางนี้นะ แต ียังไมทนที่รฟจะไดแสดงความดีใจ เจาอาซูลก็ปรากฏตัวออกมาใหม รางกายของมันไมไดมีบาดแผลใดๆเลย แถม ั ีคราวนี้มันยังถือร็อคเก็ตลอนเชอรอนที่วินเซนตพึ่งใชเมื่อกี้มาเปนอาวุธคูกายอีกดวย ั วินเซนตบอกใหรีฟหนีไปสวนเขาจะจัดการกับมันเองอาซูลเองก็ดีใจเชนกันที่ไดตอสูกับศัตรูที่คูควรอยางวินเซนต แมวากระสุนปนของวินเซนตจะทําอะไรรางกายของอาซูลไมไดนัก แตเขาก็รูจักที่จะใชถังน้ํามันแถวนั้นใหเปนประโยชนในการจัดการกับมัน หลังจากที่วินเซนตจัดการกับอาซูลจนมันสลบไปไดแลวเขาจึงบอกกับรีฟวาเขาจะออกเดินทางไปยังนีเบิลเฮลมเพื่อคนหาความจริงในเรื่องของเคออสที่อยูภายในรางกายของเขา ดวยความเปนหวงเปนในรีฟจึงแนะนําใหวินเซนตแอบเขาไปทางทอระบายน้ําแทน เพราะตอนนี้ภายในเมืองนีเบิ้ลเฮลมนั้นไดถูกพวก DGS เขาไปยึดแลว =============================== Chapter 5 – Manor of Despair ===============================ทางระบายน้ําภายในเมืองนีเบิ้ลเฮลม ลําพังการเดินทางผานทางระบายน้ํานั้นก็ตองผจญกับกลิ่นเหม็นจนแทบจะแยอยูแลว แตพระเอกของเรากลับตองผจญฝูงซาฮากิน (ปศาจจิ้งเหลน) ที่ทํารังอยูในทางระบายน้ํานั้นอีกตางหาก ระหวางที่กําลังย่ําแยเพราะโดนเหลาจิ้งเหลนรุมทึ้ง โชคก็ยังคงเปนของวินเซนตเมื่อเขาพบมาเทเรียสายฟาที่ไมรไปตกอยูในบริเวณนั้นได ูอยางไร วินเซนตหาจังหวะหลอกลอพวกซาฮากินทั้งหลายใหมารวมกันเปนกระจุก จากนั้นเขาจึงกระโดดขึ้นสูงแลวยิงสายฟาลงมาใสทางน้ําที่พวกซาฮากินยืนอยู สงผลใหเหลาซาฮากินทั้งหลายจึงกลายเปนจิ้งเหลนทอดกรอบไปในคราเดียวกัน เมื่อจัดการกับเหลาจิ้งเหลนและหาทางออกจากทางระบายน้ําไดแลว วินเซนตก็ตองผจญกับเหลากองทัพDGS ที่มาคอยตอนรับเขา หลังจากที่เขาโคนพวกมันลงไดหมด เขาก็เดินเขาไปลิฟตที่เชื่อมตอไปยังชั้นใตดินของคฤหาสนชินระ
 11. 11. ขณะที่ลิฟตกําลังเลื่อนขึ้นไปยังชั้นบนอยางชาๆ วินเซนตที่กําลังสับสนถึงตัวตนที่แทจริงของตัวเองก็กําลังครุนคิดถึงเรื่องราวในอดีตของเขาไปดวย ใช...เขาจําได ครั้งแรกที่เขาไดพบกับลุเครเซีย หลังจากที่เขาแนะนําชื่อสกุลของตัวเองใหลุเครเซียฟงและบอกวาชินระสงเขาใหมาเปนบอดี้การดใหลุเครเซียแลว เธอก็มีอาการตกใจ วินเซนตยังจําไดดีถึงอากัปกิริยาที่ผดปกติของเธอ ตอนนั้นเธอพูดวา “เปนไปไมได...ทําไมพวกเขาถึงสง ิลูกชายของ...” ซึ่งพอวินเซนตสังเกตถึงความผิดปกติของเธอ เธอจึงรีบหันมาพูดกลบเกลื่อนดวยน้ําเสียงที่ราเริงกอนที่เธอจะแนะนําชื่อของเธอ และบอกวายินดีที่ไดรจักคุณบอดี้การด ูเตาปฏิกรณแหงหนึ่งภายในเมืองมิดการ เก็ตซิธกําลังสืบหาตนตอของเสียงกรีดรองประหลาดที่ดังโหยหวนอยุทุกค่ําคืน ระหวางนั้นเองเขาก็ไดพบกับตูคอนเทนเนอรที่บรรทุกผูคนมาจากเมืองคาลมกําลังถูกขนไปยังสถานที่แหงหนึ่ง ขางในตูนั้นมีผูคนมากมายที่ถูกจองจํากําลังกรีดรองอยางบาคลั่งอยู เขารูสึกแยอยางที่สุดที่ไมสามารถจะชวยอะไรผูคนเหลานั้นได เขาคอยๆแอบตามตูคอนเทนเนอรที่กําลังมุงหนาไปยังใจกลางของบอมาโค เมื่อตูคอนเทนเนอรมาถึงใจกลางของบอมาโคแลว พวก DGS ก็ทําการทิ้งตูคอนเทนเนอรท่มีผูคนกําลังกรีดรองอยูมากมายนั้นลงไปในบอ ีมาโคซะ แตยังไมทันที่ตูคอนเทนเนอรจะไดตกลงไปแตะผิวของบอ ก็ปรากฏมือขนาดยักษของสัตวประหลาดโผลขึ้นมาเหนือบอมาโค มันจับตูคอนเทนเนอรที่ถูกปลอยลงมาเอาไวในมือของมันโดยมั่น กอนที่จะฉุดกระชากมือมันกลับลงไปในบอมาโค พรอมๆกับชีวิตของผูคนมากมายที่ตองสูญสลายไป “อะไรกันนะ พวกมันเลี้ยงตัวอะไรกันไวเนี่ย!!!” เก็ตซิธแผดเสียงออกมาดวยความตกตะลึง ทวาดูเหมือนวาเสียงของเขานั้นจะดังไปมากทีเดียว ใครบางคน...กําลังปรากฏตัวขึ้นจากหลุมดําที่กําลังขยายใหญขึ้นเรื่อยๆในบริเวณขางหลังของเก็ตซิธ “...ผูนําทางวิญญาณ โอเมกาของพี่ชาย...” ชายที่ปรากฏตัวขึ้นจากหลุมดํากลาว “เน...เนโร !!” เก็ตซิธเอยชื่อของชายผูนั้นที่เขารูจักดีเปนวาระสุดทาย กอนที่เขาจะถูกชายผูนั้นดูดเขาไปในความมืดมิด ที่เขาไมสามารถจะหวนกลับมาไดชั้นใตดินของคฤหาสนชินระ ในที่สุด วินเซนตที่ไปเดินออมโลกมานานแสนนานก็มาถึงคฤหาสนชินระเสียที เขาคอยๆเปดประตูเขาไปในหองสมุดที่คุนเคย กอนที่จะพบมาเทเรียลูกหนึ่งที่กลิ้งตามพื้นมาทางเขา ทันทีที่วินเซนตหยิบมันขึ้นมา มาเทเรียก็ปลดปลอยแสงสีขาวจาออกมา ที่ดานหลังของเขานั้นเอง ลุเครเซียไดปรากฏตัวขึ้น “เธอมาที่นี่เพื่อคนหาเรื่องของฉันใชมั้ย?” ลุเครเซียพูดดวยรอยยิ้ม รอยยิ้มอยางจริงใจที่เขาคิดถึงและโหยหามานานแสนนาน ลุเครเซียคอยๆกาวเดินเขามาหาเขา และเขาก็เดินเขาไปหาเธอเพื่อที่จะกอดรั้งเธอเอาไวแตวา....สิ่งที่เขาเห็นนั้นกลับเปนโฮโลแกรมของลุเครเซียที่ทะลุผานตัวเขาไป “โอเมกากําลังจะตื่นขึ้นมา ถูกมั้ย?” ลุเครเซียตั้งคําถามกับเขา “วิญญาณที่หลอหลอมขึ้นจากปฏิกูลดารา กําจัดสิ่งแปดเปอนและชําระลางไลฟสตรีม วิญญาณผูเพรียกหาวาระสุดทาย และนําพาโอเมกาไปยังสวรรคอันสูงสง นามของเขาคือเคออส” ฉันคนพบขอความเหลานี้ใน
 12. 12. ขณะที่กําลังศึกษาเรื่องของสารจากชนเผายุคโบราณ โอเมกา ชื่อที่หมายถึงวาระสุดทายของทุกสิ่งทุกอยาง ก็เหมือนกับชีวิตอื่นๆบนดวงดาวที่ลวนเกิดมาจากไลฟสตรีม มันดํารงอยูภายในดวงดาวและรับคําสั่งทั้งมวลจากดวงดาว เมื่อดวงดาวถึงกาลสิ้นสูญ มันจะทําใหทุกชีวิตกลับไปสูการเริ่มตนใหมโดยการทําใหทุกคนกลายเปนไลฟสตรีม หลังจากนั้นมันก็จะนําพาวิญญาณของทุกคนบินทองไปในมหาสมุทรดารา เพื่อนําไปสูการเริ่มตนใหมยังสถานที่ๆไกลออกไป นี่แหละคือวัฎจักรของดวงดาว เมื่อใดก็ตามที่โอเมกาเกิดขึ้นมา ทุกชีวิตบนโลกนี้ก็จะจบสิ้น หลังจากที่โอเมกาบินทองไปในจักรวาลโลกนี้ก็จะกลายเปนดวงดาวแหงความตายเทานั้นเอง “ฉันไดเก็บแผนดิสคที่บันทึกขอมูลเหลานี้เอาไวยงที่แหงนี้ ฉันไมรูวามันจะชวยเธอไดมากแคไหน แต ัฉันอยากใหเธอพึงระลึกเอาไวเสมอวา ฉัน...ขอโทษนะ” ลุเครเซียกมหัวใหวนเซนต กอนที่ภาพโฮโลแกรมของตัวเธอจะคอยๆจางหายไป มาเทเรียที่วินเซนตถือ ิอยูไดแตกสลายออกกอนที่เขาจะตองขมตาลงดวยความเจ็บปวด วินเซนตหยิบแผนดิสคที่บันทึกขอมูลของโอเมกาขึ้นมาจากโตะ เขารูแลววาหลังจากนี้เขาจะตองออกตามหาแผนดิสคอีกสามแผนที่กระจายอยูตามหองตางๆในคฤหาสนแหงนี้ เขาเดินสํารวจไปทั่วบริเวณของคฤหาสนที่เขาคุนเคยเปนอยางดี เขาคิดวาไมวาเวลาจะผานไปนานเทาไหร สถานที่แหงนี้ก็ยังคงดูเหมือนปราสาทผีสิงเชนเดิม เมื่อวินเซนตเดินเขาไปในหองทดลองเขาก็ตองเจอกับศัตรูที่เขาไมคาดคิด เพราะคนที่ปรากฏตัวขึ้นมาขวางทางเชานั้นก็คือรอสโซนั่นเอง รอสโซบอกวาไมคิดเลยวาเธอจะไดเจอวินเซนตในที่แบบนี้ ตัวเธอเองกําลังคิดวาจะออกไปหาวินเซนตอยูพอดี ออ...เธอไมไดสนใจโอเมกาอะไรนั่นหรอก แตไวสตางหากที่ตองการมัน DGS ทุกคนนั้นตางก็ทําทุกอยางเพื่อเขา ถาโอเมกาคือสิ่งที่ไวสตองการ มันก็คือสิ่งที่ DGS ตองการเชนกัน เธอก็ไมรูเหมือนกันวาสุดทายแลวโลกนี้จะเปนอยางไร แตการฆาตกรรมหมูนี่มันก็เปนเรื่องที่สนุกดี การไดฆามนุษยทุกคนเนี่ยแหละคือสุดยอดแหงความปรารถนาของเธอ อยางไรก็ดี เธอบอกวาเธอนะมีชวิตอยูเพื่อฆาผูอื่นเทานั้น แมวาสามปที่แลวพวกเธอจะไดรบอิสรภาพ ี ักลับคืนมา แมวาพวกเธอจะไมตองอยูภายใตโลกที่มืดมิดและไมมีมาโคอีกตอไป แตพวกเธอก็ไมรูจะทําอะไรนอกจากการฆากันเอง เธอรอดชีวิตมาไดหลังจากที่ตองอาบเลือดของพวกพองนับพัน แมวาจะฟงดูเหมือนเปนเรื่องที่โหดราย แตสําหรับเธอแลวมันกลับเปนชวงเวลาที่มีความสุขที่สุดของเธอ การฆามนุษยทุกคนบนโลกนั่นแหละคือสิ่งที่เธอคิด และยิ่งเธอไดฆาคนมามากเทาไหร เธอก็ยิ่งกระหายการฆามากขึ้นเทานั้น เมื่อฟงมาถึงตรงนี้วินเซนตก็ยกปนขึ้นมาแลวเล็งไปที่หนาของรอสโซเขาพยายามที่จะโจมตีใสเธอแตเธอก็เอาแตหนีทาเดียว ดูเหมือนวาเธอจะมีแผนอะไรบางอยางอยู แตแลวเธอก็สงหุนยนตสี่ขา “BlackWidow” มาลุยกับเขาแทน เจาบอสตัวนี้ก็รายใชเลน นอกจากจะมีพลังปองกันที่สงจนกระสุนแทบจะไมระคายผิวมันแลว มันยัง  ูปลอยเลเซอรพลังงานแสงที่โดนเขาไปมีแตตายลูกเดียว แถมยังยิงปนกลและลูกระเบิดไดอีกตางหาก แตไมวามันจะเกงแคไหน สุดทายพระเอกของเราก็สามารถเอาชนะมันไดอยูดี ขณะที่วินเซนตกําลังดูซากของหุนยนตที่ตัวเองพึ่งจะจัดการไปไดอยูนั่นเอง รอสโซก็ดอดเขามาจากทางดานหลังของเขา ยังไมทันที่วินเซนตจะรูตัวเธอก็ออมไปทางดานหนา และใชมือของเธอทะลวงเขาไปในหนาอกซายของวินเซนต และหยิบอะไรบางอยางจากรางกายของเขาออกมา

×