Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ

346 views

Published on

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ

  1. 1. รายงานผลการพัฒ นาบทเรีย น โปรแกรม เรื่อ ง ชนิด และหน้า ที่ข องคำา กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย สำา หรับ นัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษา ปีท ี่ ๖ ยุภ าพร สัง ข์ว ารี ครูช ำา นาญการ โรงเรีย นบ้า นสุไ หงโก-ลก อำา เภอสุไ หงโก-ลก จัง หวัด นราธิว าส
  2. 2. สำำ นัก งำนเขตพื้น ทีก ำรศึก ษำ ่ ประถมศึก ษำนรำธิว ำส เขต ๒ ก ชื่อ เรื่อ ง : รำยงำนผลกำรพัฒนำบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ชนิดและหน้ำที่ของคำำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชื่อ ผู้ร ำยงำน : ยุภำพร สังข์วำรี ตำำแหน่ง ครูชำำนำญ กำร โรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม ศึกษำ นรำธิวำส เขต ๒ ปีท ี่ศ ึก ษำ : ๒๕๕๕ บทคัด ย่อ รำยงำนผลกำรพัฒนำบทเรียนโปรแกรมเรื่องชนิดและหน้ำที่ ของคำำ กลุมสำระกำรเรียนรูภำษำไทย สำำหรับนักเรียนชันประถม ่ ้ ้ ศึกษำปีที่ ๖ มีวตถุประสงค์ในกำรศึกษำ ๓ ประกำร คือ ๑) เพื่อ ั พัฒนำบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ชนิดและหน้ำที่ของคำำ กลุมสำระ ่ กำรเรียนรูภำษำไทย สำำหรับนักเรียนชันประถมศึกษำปีที่ ๖ ให้มี ้ ้ ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน ๘๐/๘๐ ๒)เพื่อเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องชนิดและหน้ำที่ของคำำ กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ภำษำไทย สำำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และ ๓) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรม เรื่องชนิดและหน้ำที่ของคำำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ กลุ่มตัวอย่ำงสำำหรับกำร ศึกษำ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โรงเรียนบ้ำนสุไหงโกลก สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นรำธิวำส เขต ๒ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ จำำนวน ๑ ห้องเรียน มี จำำนวน๕๐ คน ซึงได้มำโดย กำรใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่ม จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนโปรแกรม เรือง ชนิดและหน้ำทีของ ่ ่ คำำ จำำนวน ๗ เล่ม แผนกำรจัดกำรเรียนรูโดยใช้บทเรียนโปรแกรม ้
  3. 3. เรือง ชนิดและหน้าทีของคำา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ่ ่ บทเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำา จำานวน ๗๐ ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน/หลัง เรียน) จำานวน ๓๐ ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจ จำานวน ๑๐ ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( Χ และค่าส่วนเบี่ยงเบน ) มาตรฐาน (S.D.)หาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม(E ๑/E ๒) และค่าที (t-test) ผลการศึก ษาพบว่า ๑. บทเรียนโปรแกรม เรือง ชนิดและหน้าทีของคำา กลุมสาระ ่ ่ ่ การเรียนรูภาษาไทย สำาหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๖ มี ้ ้ ประสิทธิภาพ ๘๔.๔๓/๘๕.๓๓ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ / ๘๐ ๒. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบท ์ เรียนโปรแกรม เรือง ชนิดและหน้าทีของคำา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ่ ่ ภาษาไทย สำาหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าก่อนเรียน ข ้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนพบว่านักเรียนมี ความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรม เรือง ชนิดและหน้าทีของคำา ่ ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ อยู่ในระดับมากที่สุด

×