Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การบริหารงานภาครัฐกับ การสร้างธรรมาภิบาล             โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเก...
แนวการบรรยาย 1.  แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 2.  ทศพิธราชธรรม : ธรรมสาหรับผู้บริหาร 3.  หลักราชการ : หนทางสู่คว...
หลักสานึก      รับผิดชอบหลักความ        หลักความ โปร่งใส         คุ้มค่า      ธรรมาภิบาล หลัก ...
1. เป้าหมายของการบริหารจัดการ2. โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ3. สภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการ
เป้าหมาย              ความสมดุลและเป็นธรรม, ความสุจริต                , ความมีประสิทธิภาพ/ผล...
1. มีความเป็นธรรม (equity): การจัดสรรทรัพยากรเป็นไป  อย่างสมดุลแก่คนทุกกลุ่ม2. มีความสุจริตไม่ผิดไปจากความถูกต้อง (integr...
1. มีความรับผิดชอบ (accountability)2. การตอบสนองความต้องการ (responsiveness)3. มีความโปร่งใส (transparency)4. มีส่วนร่วมที...
1. กฎหมาย ระเบียบ (Laws & Regulations)2. จริยธรรม (Ethics)3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)4. วัฒนธรรม (Culture)
ทศพิธราชธรรม :ธรรมะสาหรับผู้บริหาร      รองศาสตราจารย์วุฒสาร ตันไชย               ิ      9
ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสาหรับผูบริหาร              ้                      การให้ความรัก ก...
ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสาหรับผูบริหาร              ้ การมีความอ่อนโยนทั้ง    ทานัง ต่อผู้สูงกว่า เสมอกัน ...
ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสาหรับผูบริหาร              ้               ทานัง            ...
หลักราชการ               จาก        หนังสือหลักราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      ...
หนทางไปสู่ความสาเร็จ  ประกอบด้วยคุณวิเศษ 10 ประการ
1. ความสามารถ    เป็นสิ่งมิได้อยู่ในตาราอันใด และจะสอนให้แก่ กันก็หาได้มาไม่… หรืออาจแปลได้ว่า ทาการงานให้ เป็ น ผลส...
2. ความเพียร     คาว่า "เพียร" แปลว่า "กล้าหาญไม่ย่อท้อต่อ  ความยากและบากบั่น เพื่อจะข้ามความขัดข้องให้  จงได้ โดยใ ...
3. ความมีไหวพริบ  รู้ จั ก สั ง เกตเห็ น โดยไม่ ต้ อ งมี ใ ครเตื อ นว่ า  เมื่อมีเหตุเช่นนั้นจะต้องปฏิบัติการอย่างนั้น ...
4. ความรู้เท่าถึงการ    รู้จักปฏิบัติกิจการให้เหมาะด้วยประการทั้ง  ปวง คื อ การเลื อ กว่ า จะปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรจึ ...
5. ความซื่อตรงต่อน่าที่    ตั้งใจกระทากิจการซึ่งได้รับมอบนั้น โดย  ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความอุตสาหะวิริยะเต็มสติ  กาลั...
6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป     ความประพฤติ ซื่ อ ตรงต่ อ คนทั่ ว ไป  รั ก ษาตนให้ เ ป็ น คนควรที่ เ ขาทั้ ง หลายจะ  เ...
7. ความรู้จักนิสัยคน    ผู้ที่รู้จักอ่อนน้อม ทาตัวให้เป็นที่รักใคร่   และเมตตาแห่งผู้ใหญ่ เข้าใจว่ามนุษย์ทุก   คนต...
8. ความรู้จักผ่อนผัน      ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ รู้ จั ก ผ่ อ นสั้ น ผ่ อ นยาวว่ า  เมื่ อ ใดควรตั ด ขาดและเมื่ อ ใดค...
9. ความมีหลักฐาน  เครื่องช่วยบุคคลให้ได้รับตาแหน่งหน้าที่อันมีความ  รับผิดชอบ ได้แก่ การมีบ้าน เป็นสานักมั่นคงเป็น  ...
10. ความจงรักภักดี  ยอมเสียสละตนเพื่อประโยชน์แห่งชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การยึดมั่นในสิ่งทีถูกต้อง          ่ชอบธรรม (INTEGRITY)
INTEGRITYSTRENGTH AND FIRMNESS OFCHARACTERUNCOMPROMISINGADHERENCE TO A CODE OFMORAL VALUESMORAL UPRIGHTNESS
INTEGRITY  มาจากรากศัพท์วา “INTEGER”         ่แปลว่า “ความครบถ้วนสมบูรณ์ , ความเป็นจานวนเต็ม”   คนที่จะเป็นคนเ...
INTEGRITY มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า“อวิโรธนัง”ซึงหมายถึง ความไม่คลาดจากธรรม ่
โดยมีคติธรรม 12 ประการ ดังนี้  1. สัจจะ พูดความจริง (TRUTH)  2. ความซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY)  3. ความระลึกในหน้าที่ (S...
8.  ความกตัญญูกตเวที (GRATITUDE)9.  ความสุภาพนุ่มนวล (POLITENESS)10.  ความคารวะต่อผู้อาวุโส (RESPECT FOR ELDERS)11. ...
หลักปฏิบัติ ดังนี้1)  พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผด ให้            ...
คอรัปชั่นเชิงนโยบาย     คือ การที่ผู้มีอานาจและหน้าที่กาหนดนโยบายได้ใ ช้อานาจหน้าที่ของตนเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ...
คอรัปชั่น ??ผาสุก พงศ์ไพจิตร (2546 : 161-162) แยกประเภทของคอรัปชั่นออกเป็น 2 ประเภท      ประเภทแรก คือ ภาษีคอร์รัปชั่...
"..The strongest deterrent(against corruption)is in a public opinion which censuresand condemns corrupt persons; in otherw...
ซักถาม – แลกเปลี่ยน
รศ.วุฒิสาร ตันไชย - การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รศ.วุฒิสาร ตันไชย - การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

1,827 views

Published on

1.แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
2.ทศพิธราชธรรม : ธรรมสำหรับผู้บริหาร
3.หลักราชการ : หนทางสู่ความสำเร็จ
4.การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม (INTEGRITY)
5.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Published in: Education
 • Login to see the comments

รศ.วุฒิสาร ตันไชย - การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

 1. 1. การบริหารงานภาครัฐกับ การสร้างธรรมาภิบาล โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 2. 2. แนวการบรรยาย 1. แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 2. ทศพิธราชธรรม : ธรรมสาหรับผู้บริหาร 3. หลักราชการ : หนทางสู่ความสาเร็จ 4. การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม (INTEGRITY) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 6. ซักถาม - แลกเปลี่ยน
 3. 3. หลักสานึก รับผิดชอบหลักความ หลักความ โปร่งใส คุ้มค่า ธรรมาภิบาล หลัก หลักนิติคุณธรรม ธรรม หลักการมี ส่วนร่วม
 4. 4. 1. เป้าหมายของการบริหารจัดการ2. โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ3. สภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการ
 5. 5. เป้าหมาย ความสมดุลและเป็นธรรม, ความสุจริต , ความมีประสิทธิภาพ/ผล โครงสร้างและวิธการ ี สภาพแวดล้อม-การมีความรับผิดชอบ -กฎหมาย , ระเบียบ-การตอบสนองต่อความต้องการ -ประมวลจริยธรรม-ความโปร่งใส -ประมวลการปฏิบัตงานที่เป็นเลิศ ิ-การมีส่วนร่วม -วัฒนธรรม
 6. 6. 1. มีความเป็นธรรม (equity): การจัดสรรทรัพยากรเป็นไป อย่างสมดุลแก่คนทุกกลุ่ม2. มีความสุจริตไม่ผิดไปจากความถูกต้อง (integrity)3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล(efficiency & effectiveness)
 7. 7. 1. มีความรับผิดชอบ (accountability)2. การตอบสนองความต้องการ (responsiveness)3. มีความโปร่งใส (transparency)4. มีส่วนร่วมที่เหมาะสม (participation)
 8. 8. 1. กฎหมาย ระเบียบ (Laws & Regulations)2. จริยธรรม (Ethics)3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)4. วัฒนธรรม (Culture)
 9. 9. ทศพิธราชธรรม :ธรรมะสาหรับผู้บริหาร รองศาสตราจารย์วุฒสาร ตันไชย ิ 9
 10. 10. ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสาหรับผูบริหาร ้ การให้ความรัก การสละทรัพย์การไม่เบียดเบียน การให้ความคิด พลัง  ทานัง สร้างสรรค์ การให้สิทธิและตนเองและผู้อื่น การทาตนให้ปกติ (ไม่โหดร้าย เสรีภาพอย่างเท่าเทียม  ศีลัง– ไม่มือไว – ไม่ใจเร็ว– ไม่ขปด – และไม่ ี้  ปริจาคัง การเสียสละความสุขส่วนตนหมดสติ)  อาชชะวัง เพื่อรักษาประโยชน์ส่วน ใหญ่ การเสียสละทรัพย์เพื่อ  มัททะวัง รักษาอวัยวะ การเสียสละการซื่อตรงต่อหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ด้วย อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และ  ตะปังความซื่อสัตย์ และสุจริต การเสียสละชีวิตเพื่อรักษามีความจริงใจ  อักโกธะ ความเป็นธรรม  อะวีหิสัญจะ  ขันติญจะ  อะวิโรธะนัง รองศาสตราจารย์วุฒสาร ตันไชย ิ 10
 11. 11. ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสาหรับผูบริหาร ้ การมีความอ่อนโยนทั้ง  ทานัง ต่อผู้สูงกว่า เสมอกัน และต่ากว่า และการ  ศีลัง การมีความอ่อนโยนทั้ง เคารพในเหตุผลที่ควร ต่อผู้สูงกว่า เสมอกัน มีสัมมาคารวะ  ปริจาคัง และต่ากว่า และการ  อาชชะวัง เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะ  มัททะวังการไม่พยายามมุ่งร้ายผู้อื่น และหากจะ  ตะปังลงโทษผูทาผิดก็ให้ทา ้ด้วยเหตุผล  อักโกธะ  อะวีหิสัญจะ  ขันติญจะ  อะวิโรธะนัง รองศาสตราจารย์วุฒสาร ตันไชย ิ 11
 12. 12. ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสาหรับผูบริหาร ้  ทานัง  ศีลังการไม่เบียดเบียนซึ่งกัน  ปริจาคังและกัน ต่างคนต่างก็ทาหน้าที่ของตน ไม่  อาชชะวัง ความอดทน อดกลั้นผูกขาดในตาแหน่ง  มัททะวัง ต่อความลาบาก อดทนหน้าที่การงาน และเปิด ต่อดินฟ้าอากาศ อดทนโอกาสให้ผู้อื่นทีมี ่  ตะปัง อดกลั้นต่อผู้ร่วมงานความสามารถ  อักโกธะ เพื่อรักษาสัมพันธภาพ และมิตรภาพเอาไว้ และ  อะวีหิสัญจะ เพื่อการปฏิบัติร่วมกันจะการไม่ประพฤติผิดทานอง ได้ราบรื่น  ขันติญจะคลองธรรม ไม่ผิดต่อจารีตประเพณี และ  อะวิโรธะนังกฎหมาย รองศาสตราจารย์วุฒสาร ตันไชย ิ 12
 13. 13. หลักราชการ จาก หนังสือหลักราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
 14. 14. หนทางไปสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วยคุณวิเศษ 10 ประการ
 15. 15. 1. ความสามารถ เป็นสิ่งมิได้อยู่ในตาราอันใด และจะสอนให้แก่ กันก็หาได้มาไม่… หรืออาจแปลได้ว่า ทาการงานให้ เป็ น ผลส าเร็ จ ได้ ดี ก ว่ า ผู้ ที่ มี โ อกาสเท่ า ๆกั น … ความสามารถเป็นสิ่งซึ่งต้องการสาหรับคนที่จะใช้ เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาคน…ซึ่ ง จะดู ค วามสามารถ มากกว่าดูภูมิวิช า…ความสามารถจึงเป็น ลักษณะ หนึ่งของผู้บังคับบัญชาคน…
 16. 16. 2. ความเพียร คาว่า "เพียร" แปลว่า "กล้าหาญไม่ย่อท้อต่อ ความยากและบากบั่น เพื่อจะข้ามความขัดข้องให้ จงได้ โดยใ ช้ ค วามอุ ต สาหะวิ ริ ย ะภาพ มิ ใ ห้ ลดหย่อน" ผู้ที่ตีราคาว่าเป็นคนมีวิชามักจะลืมคานึง ข้อนี้ จึงไม่เข้าใจว่า เหตุใดผู้มีวิชาน้อยกว่าตน จึง กลับได้ดีมากกว่า
 17. 17. 3. ความมีไหวพริบ รู้ จั ก สั ง เกตเห็ น โดยไม่ ต้ อ งมี ใ ครเตื อ นว่ า เมื่อมีเหตุเช่นนั้นจะต้องปฏิบัติการอย่างนั้น เพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไป และ รีบทาการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลัน
 18. 18. 4. ความรู้เท่าถึงการ รู้จักปฏิบัติกิจการให้เหมาะด้วยประการทั้ง ปวง คื อ การเลื อ กว่ า จะปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรจึ ง จะ เหมาะสมแก่เวลาและให้สมเหตุสมผลจึงเป็น ประโยชน์สูงสุด
 19. 19. 5. ความซื่อตรงต่อน่าที่ ตั้งใจกระทากิจการซึ่งได้รับมอบนั้น โดย ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความอุตสาหะวิริยะเต็มสติ กาลัง ของตน ด้ว ยความมุ่ งหมายให้ กิ จการ นั้นๆ บรรลุซึ่งความสาเร็จและงดงามที่สุดที่ จะพึงมีหนทางจะทาได้
 20. 20. 6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป ความประพฤติ ซื่ อ ตรงต่ อ คนทั่ ว ไป รั ก ษาตนให้ เ ป็ น คนควรที่ เ ขาทั้ ง หลายจะ เชื่อถือได้ โดยรักษาวาจาสัตย์ไม่ยกตนข่ม ท่าน ตอบแทนผู้มีไมตรีโดยสม่าเสมอ
 21. 21. 7. ความรู้จักนิสัยคน ผู้ที่รู้จักอ่อนน้อม ทาตัวให้เป็นที่รักใคร่ และเมตตาแห่งผู้ใหญ่ เข้าใจว่ามนุษย์ทุก คนต่างก็มีความแตกต่าง
 22. 22. 8. ความรู้จักผ่อนผัน ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ รู้ จั ก ผ่ อ นสั้ น ผ่ อ นยาวว่ า เมื่ อ ใดควรตั ด ขาดและเมื่ อ ใดควรอ่ อ นหรื อ ผ่ อ นผั น กั น ได้ มิ ใ ช่ แ ต่ จ ะยึ ด ถื อ หลั ก เกณฑ์ หรื อ ระเบี ย บอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสียควรจะยืดหยุ่นได้
 23. 23. 9. ความมีหลักฐาน เครื่องช่วยบุคคลให้ได้รับตาแหน่งหน้าที่อันมีความ รับผิดชอบ ได้แก่ การมีบ้าน เป็นสานักมั่นคงเป็น หลักแหล่ง การมีครอบครัวอันมั่นคง และการตั้งตน ไว้ในที่ชอบละเว้นอบายมุข โดยทุกคนก็สามารถมี โอกาสเท่า ๆ กันที่จะสร้างความมีหลักฐานได้
 24. 24. 10. ความจงรักภักดี ยอมเสียสละตนเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 25. 25. การยึดมั่นในสิ่งทีถูกต้อง ่ชอบธรรม (INTEGRITY)
 26. 26. INTEGRITYSTRENGTH AND FIRMNESS OFCHARACTERUNCOMPROMISINGADHERENCE TO A CODE OFMORAL VALUESMORAL UPRIGHTNESS
 27. 27. INTEGRITY มาจากรากศัพท์วา “INTEGER” ่แปลว่า “ความครบถ้วนสมบูรณ์ , ความเป็นจานวนเต็ม” คนที่จะเป็นคนเต็มคน ต้องมี “INTEGRITY” เป็นคุณธรรมประจาตัว
 28. 28. INTEGRITY มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า“อวิโรธนัง”ซึงหมายถึง ความไม่คลาดจากธรรม ่
 29. 29. โดยมีคติธรรม 12 ประการ ดังนี้ 1. สัจจะ พูดความจริง (TRUTH) 2. ความซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY) 3. ความระลึกในหน้าที่ (SENSE OF DUTY) 4. ความอดกลั้น (PATIENCE) 5. ความเป็นธรรม (FAIR PLAY) 6. ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (CONSIDERATION FOR OTHERS) 7. เมตตาธรรม (KINDNESS)
 30. 30. 8. ความกตัญญูกตเวที (GRATITUDE)9. ความสุภาพนุ่มนวล (POLITENESS)10. ความคารวะต่อผู้อาวุโส (RESPECT FOR ELDERS)11. รักษาคาพูด (PROMISE)12. จิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม (PUBLIC CONSCIENCE)
 31. 31. หลักปฏิบัติ ดังนี้1) พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผด ให้ ิ กระจ่างชัด (DISCERNING WHAT IS RIGHT AND WHAT IS WRONG)2) ปฏิบติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะทาตนลาบากหรือเสีย ั ผลประโยชน์ก็ตาม (ACTING ON WHAT YOU HAVE DISCER,EVEN AT PERSONAL COST)3) ประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบโดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบติไปเช่นนั้น โดยได้พินิจ ั พิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว (SAYING OPENLY THAT YOU ARE ACTING ON YOUR UNDERSTANDING OF RIGHT FROM WRONG)
 32. 32. คอรัปชั่นเชิงนโยบาย คือ การที่ผู้มีอานาจและหน้าที่กาหนดนโยบายได้ใ ช้อานาจหน้าที่ของตนเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยวิธีการกาหนดนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายซ่อนเร้นที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายประจาไปดาเนินการจัดทาโครงการเสนอขึ้ น มาเพื่ อ อนุ มั ติ การคอรั ป ชั่ น เชิ ง นโยบายจึ ง เป็ น รู ป แบบใหม่ ข องคอรัปชั่นที่มีจุดเริ่มต้นมาจากผู้กาหนดนโยบายโดยได้รับความร่วมมือหรื อตกอยู่ ใ นสภาวะจ ายอมจากฝ่า ยประจ าในการจัด ท าโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย และเป็นการคอรัปชั่นที่อาศัยความชอบธรรมทางกฎหมายเป็นเครื่องบังหน้าในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
 33. 33. คอรัปชั่น ??ผาสุก พงศ์ไพจิตร (2546 : 161-162) แยกประเภทของคอรัปชั่นออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ภาษีคอร์รัปชั่น ซึ่งนักการเมืองและข้าราชการเก็บจากพ่อค้านักธุรกิจ และประชาชน ในรูปของค่าคอมมิชชั่น และส่วยต่างๆ ประเภทที่สอง เป็นการคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการทับซ้อนของผลประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Conflict ofInterest) เช่น รายได้ซึ่งนักการเมืองและพรรคพวกเพือนพ้อง ได้รับจากการตั้งราคาสินค้า ่หรือบริการซึ่งพวกเขาทาการผลิตอยู่ในราคาสูง เนืองจากเป็นธุรกิจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด ่เช่น บริษัท ก. ได้สัมปทานจากรัฐทาธุรกิจโทรศัพท์มอถือ และรัฐให้สัมปทานบริษัทไม่กี่แห่ง ืให้ทาธุรกิจนี้ ดังนัน บริษัท ก. จึงสามารถคิดค่าบริการเป็นรายเดือน (retaining fees) ้นอกเหนือจากค่าใช้โทรศัพท์จริงๆ ในอัตราสูงกว่าที่เก็บกันในประเทศอืนๆ ซึ่งหมายความว่า ่บริษัท ก. สามารถทากาไรได้มากจนเจ้าของบริษัทเขยิบฐานะเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านได้ในเวลาประมาณ 5 ปี
 34. 34. "..The strongest deterrent(against corruption)is in a public opinion which censuresand condemns corrupt persons; in otherwords, in attitudes which make corruption sounacceptable that the stigma of corruptioncannot be washed away by serving a prisonsentence...." Lee Kuan Yew (Singapore Parliament, 1987)พลังสาคัญที่จะหยุดยั้งคนที่จะคอร์รัปชันได้ผลที่สุด คือทัศนคติของสังคมที่จะร่วมกันประณามและไม่ยอมรับคนโกงใดๆการลงโทษคนคอร์รัปชันจับเข้าคุกเท่านั้นไม่พอเพียงกับโทษที่เขากระทาต่อสังคม
 35. 35. ซักถาม – แลกเปลี่ยน

×