Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANDE-ANDE LUMUT
Satriya selisih. Panji Asmara Bangun nilar saking Kraton Jenggala ngupadi garwanipun
ingkang nembe lolos s...
LAMPAHING PAKELIRAN
1. Kadipaten Gedah Sinawung
Klana Muda Asmara. ngalamun mbayangke ayune Galuh Candra Kirana / Sekartaj...
DAPUKAN + PARAGA
1. Kadipaten Gedah Sinawung
Klana Muda Asmara :
Patih Klana Pati :
Prajurit :
Kadang Putri Daruwati :
2. ...
KADIPATEN GEDAH SINAWUNG
Patih Klana Pati : Kanjeng Adipati, Nyuwun Pangapunten ketingalipun wonten
ingkang dipun penggali...
2. DESA TELASIH
Mbok Rondo Telasih : Ketoke aku duwe anak ora ngepenake wong tuwa malah
ngrekasake wong tuwa jenenge duwe ...
Mbok Rondo Telasih : Kowe tak wenehi ngerti yen iki dino mbakyumu kabeh arep pada
ngunggah-ngunggahi ning desa Dadapan sin...
Mbok Semi : Apa pak mene
Pak Somo : Ayo kowe karo aku sak ini podo ngudar kawruh. Dimen kanggo
kaca utawa tuladha wong des...
Pak Somo : Iki kok ana wong wadon sepirang-pirang jajal tak takonane. Nok
kowe kabeh wae, arep menyang nggendi njur jeneng...
Mbok Semi : iya Pak Mu tak pangapura aja dibaleni maneh pak mu
Pak Somo : Ayo ayo mbokne
4. KALI SUGIHAN
Yuyu Kangkang : e...
Yuyu Kangkang : Hayo yen wis gelem ayo tak sabrangke cedaka mrene
SABRANGKE KABEH
Yuyu Kangkang : Kae mau ambune wangi-wan...
Kleting Abang : nami kula Kleting Abang
Pro Kleting : ngomong Jenenge dewe-dewe
Mbok Randa Dadapan : Sak niki sampeyan kab...
Panji Asmoro Bangun : Di ajeng Sekartaji gandeng wus rampung mbok randha tak
kersake boyong ing Jenggala sak iki kondur an...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ande-ande lumut

2,915 views

Published on

naskah kethoprak. Ande-ande Lumut berlatarbelakang Jawa Pertengahan pada jaman sebelum kerajaan Singosari, antara Jenggala dan Kediri. bercerita tentang Yuyu Kankang memanfaatkan Ande-ande Lumut

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ande-ande lumut

 1. 1. ANDE-ANDE LUMUT Satriya selisih. Panji Asmara Bangun nilar saking Kraton Jenggala ngupadi garwanipun ingkang nembe lolos saking Taman Tambakbaya. Ingkang peparap Galuh Candra Kirana / Dewi Sekartaji dumadinipun. Ande-ande Lumut sarta panggih Kleting Kuning wonten Desa Dadapan. Dening Banjar Sasongko 20-9-2010 Budaya Adi Luhung Mangga Dipun Sengkuyung Murih Ngrembaka Ing Tanah Jawa SEKEDAR BIODATA DAN KARAKTER TOKOH Klana Muda Asmara : 30 tahun, bagus gagah wibawa, watak jahat Patih Klana Pati : 42 tahun, kasar brangasan, tanggungjawab negara Putri Kadang Daruwati : 18 tahun, cantik, gandes, luwes, kemayu, judas Mbok Randha Sambega : 63 tahun, tuwa, ayu, sabar, manut karepe anak Kleting Abang : 28 tahun, ayu, judes, kasar, wani karo wong tuwa Kleting Biru : 26 tahun, ayu, galak, kendel, kemayu, tregel Kleting Ijo : 24 tahun, ayu, manutan, ela-elu Kleting Jambon : 18 tahun, ayu rongeh, kemayu, nakal Kleting Kuning : 20 tahun, ayu, meneng, ngalahan, sregep Kleting Ganyong : 16 tahun, weteng gede, elek, lucu, seneng belo bener Jaga Gerdu Somo : 40 tahun, lucu tokmis Bojo – Semi : 37 tahun, lucu, galak Yuyu Kangkang : 30 tahun, tukang yabrangke wong ayu-ayu Mbok randha DDP : 48 tahun, lembah manah, sabar, seneng tetulung Ande-ande Lumut : 28 tahun, bagus, meneng, wibawa
 2. 2. LAMPAHING PAKELIRAN 1. Kadipaten Gedah Sinawung Klana Muda Asmara. ngalamun mbayangke ayune Galuh Candra Kirana / Sekartaji. Patih Klana Pati ngelingke, Klana Muda Asmara mbanjur eling sumpah yen ora kelakon dadi garwane Sekartaji luwung mati. Tekane Putri Daruwati gandrung karo Priyo saking Jenggala sesilih. Panji Asmara Bangun kakange Klana Muda Asmara ngelingke dadi sadar njur ajak menyang Jenggala budal. 2. Desa Telasih Pasiraman Mbok Randha Telasih di adep anak-anakke para Kleting. Kleting Abang krungu ing desa Dadapan Jaka Bagus sing jenenge Ande-ande Lumut pengen ngunggah-unggahi. Kabeh melu budal. Tekane Kleting Kuning lan Kleting Ganyong krungu mbakyuni lunga ngunggah- unggahi njur melu di dandani mbok randha dipupuri telek lencung budal. 3. Pos Rondan Dagelan Pak Somo + Mbok Semi Guyonan kepengen mangun bale wisma wong bebojonan kapan duwe anak. Pak Somo pengen duwe anak wadon. Mbok semi pengen duwe anak lanang. Pada rebut bener. Mbok semi pamit mulih njupuk sega karo wedang (wayahe arep surup) tekane Kleting Abang CS arep nunut turu gandeng bengi. Sesuk diteruske. Pak Somo gagasan nusul turu mlebu para kleting pada jerit bengok-bengok mlayu kabeh tekane mbok Semi ngerti ngamuk. Pak Somo dikabruki mlayu. Digondeli 4. Kali Sugihan Yuyu Kangkang jogetan rampung weruh wong ayu-ayu ambles delik. Para kleting arep nyabrang kaget kaline banjir bingung Kleting Abang celuk-celuk tukang yatang njedule yuyu kang kang. Padha kaget wedi takoni kon nyabrangke saguh jaluk upah ambung. Padha saguh sabrang ke kabeh tekane Kleting Kuning jaluk tulung yuyu moh njur disabet Pusaka Sada Lanang yuyu malih Klana Muda Asmara nututi budal. 5. Desa Dadapan Panggungan Bagus Ande-ande Lumut lungguh panggungan karo nggawa buku. Dene Mbok Randha ana ngisore panggungan. Tekane para klenting sing arep ngunggah unggahi. Kabeh padha ditampil do bali tekane Klenting Kuning di siya-siya mbok randha. Pungkasane Klenting Kuning ditampa mbok randha nesu-nesu Ande-ande Lumut jarwa terang yen putra Jenggala Mbok Randha njaluk ngapura tekane Klana Muda Asmara jaluk Sekartaji dadi prang Klana tamani pusaka sada lanang karo sekartaji sakala lumpuh njur mertobat Asmara Bangun + Dewi Sekartaji kundur Jenggala mbok Randha Dadapan di boyong Jenggala Purna.
 3. 3. DAPUKAN + PARAGA 1. Kadipaten Gedah Sinawung Klana Muda Asmara : Patih Klana Pati : Prajurit : Kadang Putri Daruwati : 2. Desa Telasih + Pasiraman Mbok Randha Telasih : Kleting Abang : Kleting Biru : Kleting Ijo : Kleting Wungu : Kleting Jambon : Poro Kleting : Kleting Kuning : Kleting Gayong : 3. Pos Gerdu Desa Sawangan Pak Somo : Mbok Semi : 4. Kali Sugihan Yuyu Kangkang : 5. Desa Dadapan Mbok Randha : Bagus Ande-Ande Lumut :
 4. 4. KADIPATEN GEDAH SINAWUNG Patih Klana Pati : Kanjeng Adipati, Nyuwun Pangapunten ketingalipun wonten ingkang dipun penggalih, sak lebetipun manah mangga kersa paring dawuh dumateng Klana Pati. Klana Muda Asmara : Tih Klana Pati Tih Klana Pati : Dawuh dalem kanjeng adipati Klono Muda Asmara : Apa kaya ngene rasane wong nandang wuyung mangan ora doyan, lungguh ora jenak, sare ora kepenak, anane mung tansah ketok ketoken. Galuh Candra Kirana ya Dewi Sekartaji mbesuk kapan aku bisa klakon mboyong sliramu wong ayu. Tih Klana Pati : Kanjeng Adipati, keparengna matur prekawis. Dewi sekartaji sampun dipun pundut garwa Panji Asmara Bangun saking Kraton Jenggala. Klana Muda Asmara : Tih Klana Pati, ora idep Sekartaji duwe garwa rawe-rawe tak rantas malang-malang tak putung aku sumpah tih wurung nggonku mundut garwa ku kutha jagate tak enteng ke patiku. Kadang Putri Daruwati : Kang mas adipati aku sing sowan. Klana Muda Asmara : Kene-kene yayi Daruwati kadengepun kakang Putri Daruwati : Hiya-hiya Kang Mas Dipati Klana Muda Asmara : Yayi Daruwati iki mau mentas saka ngendi wae Putri Daruwati : Kang mas dipati aku saka taman kaputren. Dene aku sowan mrene aku jaluk di daupke karo kang Panji Asmara Bangun. Klana Muda Asmara : Yayi Daruwati nggonmu ketemu kapan Putri Daruwati : Mau bengi kang mas kurang luwih tabuh 10 aku mbanjur nglilir manggih guling Klana Muda Asmara : Yen ngana kowe kuwi jebul mung ngimpi Putri Daruwati : Hiyo kang mas, aku njaluk di daupke yo kang mas Klono Mudo Asmara : Tih Klana Pati ngirita bregadane prajurit derekna tindakku karo kadangku daruwati tumuju Jenggala Tih Klana Pati : Sendika dawuh kanjeng keparenga lumengser medal paseban Klono Mudo Asmara : Ayo-ayo yayi Daruwati luwih disik tata-tata sesuk gagat rahina budal ngupadi dewi sekartaji dalah Panji Asmara Bangun. Putri Daruwati : Ayo kang mas tak derekke
 5. 5. 2. DESA TELASIH Mbok Rondo Telasih : Ketoke aku duwe anak ora ngepenake wong tuwa malah ngrekasake wong tuwa jenenge duwe anak akeh siji wae ora ana sing niru aku. Ya tujune kok ana sing mbantu aku rahayune ana kleting kuning karo Gayong lha yen ora ana kleting kuning njur kaya ngapa ragaku. Kleting Abang : Ayo-ayo kene-kene kleting biru Kabeh kleting : Ayo-ayo mbakyu, bareng Mbok Rondo Telasih : mengko disik nduk Kleting Abang : ana Biyung Mbok Rondo Telasih : Kleting Abang karo kowe kabeh, biyung tak takon nggonmu nyandang kuwi kok beda karo saben dinane kowe kuwi apa do arep menyang ngendi wae Kleting Abang : Biyung aku tak ngomong anakmu wis podo gede-gede wis pantes duwe bojo Kleting Biru : Biyung sing ora mikir anak Kleting Ijo : Lha wong jenenge anak wis prawan ora ndang di goleke bojo Kleting Wungu : Menawa biyung seneng yen anake dipoyoki tangga Kleting Jambon : Biyung dadi prawan kasep kuwi ora kepenak Mbok Rondo Telasih : Nduk anakku kabeh wae. Kowe ko mbingungke wong tuwa. apa wis ana wong lanang sing arep ngepek kowe-kowe kabeh Kleting Abang : Biyung aku tak ngomong Ning kana ana ndeso sing jenenge Dadapan nggone mbok randha duwe anak siji lanang jenenge Bagus Ande-ande Lumut mula aku aku karo adhi-adhiku arep nglamar utawa ngunggah ngunggahi baguse Ande-ande lumut. Kleting Kuning : Mbakyu biyung iki kok Kleting Gayong : Rame banget ana apa ta biyung Mbok Rondo Telasih : Anakku ngger kleting karo kowe kleting Gayong Kleting Kuning : Piye yung Kleting Gayong : Piye yung
 6. 6. Mbok Rondo Telasih : Kowe tak wenehi ngerti yen iki dino mbakyumu kabeh arep pada ngunggah-ngunggahi ning desa Dadapan sing jenenge Bagus Ande-ande Lumut. Kleting Abang : Kleting Kuning, kowe kuwi yo ngapa to neges-neges takon Kleting Biru : Karo maneh kowe ning kene gaweamu mung batur Kleting Ijo : Kowe kuwi lho kok seneng ngrusuhi wong liya Kleting Wungu : Kleting kuning, ngurusana awakmu dewe Kleting Jambon : Lha yo ngopeni awake dewe wae ora isa senengane ngopeni urusane liyan Mbok Randha Telasih : Wis-uwis Kleting Kuning karo kowe Kleting Gayong kana ning mburi ngrampungake gaweanmu. Ben aja diamok mbakyu- mbakyumu. Kleting Kuning : Hiya Biyung Kleting Gayong : Hiya Yung Kleting Abang : Biyung sak ini aku tak budal aku njaluk pamit lan pangestu. Dongakna aku ditampa yung Pro Kleting : Pada Pamit Mbok Randha Telasih : Ya anaku kabeh wae biyung mangestuni. Slamet lakumu ko pada tukar padu Pro Kleting : Budal kabeh Kleting Kuning : Biyung aku tak nusul mbakyu Kleting Gayong : Aku yo melu Mbok Randha telash : Kleting Kuning kowe ora susak nusul mbakyumu ning ngomah ngancani biyung Kleting Kuning : Yung aku mung nonton wae, ora ngapa-ngapa Mbok Randha Telasih : Yo nek pancen kowe mung nonton. Ayo melu aku tak dandani. Gayong kowe ngenteni sedela Kleting Gayong : Hiyo Yung Kleting Kuning : Biyung aku njaluk pangestumu Mbok Randha Telasih : Hiyo tak pangestuni ngati-ngati kleting kuning 3. POS RONDAN DESA MLESE Pak Somo : Mbok Mene
 7. 7. Mbok Semi : Apa pak mene Pak Somo : Ayo kowe karo aku sak ini podo ngudar kawruh. Dimen kanggo kaca utawa tuladha wong desa Mlese kene sak anak turune Mbok Semi : Hiyo Pakne Kepiye Pak Somo : Merga aku karo kowe dituwake utawa dipercaya wong sak desa Mlese kene kuwi kudu ngati-ati omong sak omong laku sak laku Mbok Semi : Pak ne aku mung jejere wong wadon manut karepe wong lanang Pak Somo : Lha sak iki aku tak takon kowe nggonku bebojoan karo kowe elingmu wis ana pirang tahun Mbok Semi : Pakne yen sokok elingku wis ana 12 tahun. Pak Somo : Wah yen ngana ya wis suwe yo mbokne. 12 tahun Mbok Semi : Ana apa ta Pakne takonmu kok beda karo saben dinane apa kowe arep rabi maneh golek sing luwih ayu, nom. Pak ne aku ngrumangsani wis tuwo ora kaya biyen isih nom dasare isih rasa Pak Somo : Mbokne kowe aja salah tampa aku duwe bojo kuwe tak nggo sak lawase nganti kukute jagat mung sing tak gelani kok ora diparingi anak, lha iki sing dadi pikiranku. Mbok Semi : ngana lho Pak Ne yen perkara anak, kuwi ora kena disuwun ya ora kena ditampik. Kabeh mau ono sing kuwasa. Dene kowe karo aku ibarate wayang kuwi ana dalange Pak Somo : ya mbok ne manut karo sing gawe urip. Lha sak iki ngomong- ngomong upamane diparingi anak kowe milih lanang apa wadon mbokmu. Mbok Semi : Lha yen aku tok milih, aku milih anak lanang Pak Somo : Kok bedo karo gagasanku mbokne Pak Somo : Yen gagasanku kuwi malah milih anak wadon. Merga mbesuk bakale ngerti karo wong tuwa, lha yen anak lalang kuwi siji wani karo wong tuwa, loro bisane mung jaluk karo ngepruk Mbok Semi : Pak ne anak kuwi mung kari wong tuwane nggone ndidik yen wong tuwa seneng nasar nusur tumindake elek kuwi anak terus melu-melu. Wis aku tak mulih jupuk sega karo wedang. Pak Somo : Jupuk sega karo wedang wae ora mau-mau bareng wayahe arep surup lagi jupuk Pro Kleting : Ayo-ayo kene dhi
 8. 8. Pak Somo : Iki kok ana wong wadon sepirang-pirang jajal tak takonane. Nok kowe kabeh wae, arep menyang nggendi njur jenengmu sapa nok. Kleting Abang : Nami kulo Kleting Abang pak Kleting Biru : Kula Kleting Biru pak Kleting Ijo : Pak jenengkulo Kleting Ijo Kleting Wungu : Kulo Kleting Wungu pak Kleting Jambon : Pak mboten enten loro telu mung siji jeneng kula Kleting Jambon Pak. Pak Somo : Lho sepirang pirang ngene iki anake wong pira Kleting abang : Nggih anake wong siji to pak Pak Somo : ya di srawungke jenengku Pak Somo Pro Kleting : nggih pak. Bareng Pak Somo : Lha kowe kabeh mau arep yang ngendi nok Kleting Abang : Kulo kalian adi-adi kulo pak ajeng ten desa dadapan napa bener yen deso dadapan wonten jejoko ingkang nami Bagus Ande-aden Lumut. Pak Somo : Aku yo mung krungu kabar sing jenenge Bagus Ande-ande Lumur kuwi pancen bagus. Kleting Abang : Lha sak niki ngaten Pak Somo gandeng mlaku kula nggih tebeh kesel dasare niki pun surup mbarengi mendung kadose ajeng udan kulo kalih adi-adi kulo nunut nginep sewengi mawon angsal mboten Pak Somo sesuk esuk kula neruske laku Pak Somo : Oleh wae apa maneh muni sewengi, sesasi wae ora apa-apa Kleting Abang : Inggih kula matur nuwun sak derenge Pak Somo Pak Somo : Yo wis kana pada ngaso nok Pro Kleting : Nggih Pak Somo Pak Somo : Iki mumpun bojoku ora ana dasare hawane adem. Enake tak nusul turu. Kanggo ngana rasane Mbok Semi : Wong iki mau ning ngendi ana lagi dijupuke sega malah lunga Pro Kleting : Pada jerit-jerit bengok-bengok mlayu kabeh, Pak Somo metu di amok pro kleting. Tinggal Mbok Semi : Eee dadi ngono kuwi to wong tuwa ora genah. Pak mu-pak mu kowe kuwi arep nemoni apa to pak ne Pak Somo : iya ya mbok mu aku jaluk pangapura mbok mu
 9. 9. Mbok Semi : iya Pak Mu tak pangapura aja dibaleni maneh pak mu Pak Somo : Ayo ayo mbokne 4. KALI SUGIHAN Yuyu Kangkang : eee wiwit esuk nganti yah mene kok ora ana. Lho kae kok ana wadon pirang-pirang pada mrene aku tak ndelik disik. Kleting Abang : Ayo-ayo kene Dhi Pro Kleting : Hiyo mbakyu Kleting Abang : Lho lho di kaline kok banjir Pro Kleting : Lha piye mbakyu Yuyu Kangkang : He he he ha ha ha kowe-kowe ko pada wedi karo aku cah ayu- ayu. Kleting Abang : He kowe kuwi bangsane ana, rupamu kok medeni Yuyu Kangkang : Aku bangsane kewan. Dene jenengku Yuyu Kangkang, lha jenengmu sapa cah ayu Kleting Abang : Yuyu Kangkang jenengku Kleting Abang, kae adhi-adhiku Kleting Biru : aku Kleting Biru Yuyu Kangkang Keting Ijo : aku Kleting Ijo Kleting Wungu : Aku Kleting Wungu Yuyu Kangkang Kleting Jambon : Aku Kleting Jambon sing paling nom dewe, ayu dewe Yuyu Kangkang : Lha kowe kabeh arep menyang ngendi cah ayu Kleting Abang : Yuyu Kangkang aku arep meyang desa dadapan perlu ngunggah ngunggahi Baguse Ande-ande Lumur. Aku tulung sabrangna mengko tak opahi duwit jalukmu pira Yuyu Kangkang : Kleting Abang yen duwit aku ora butuh. Yuyu nggawa duwit mengko rak teles kabeh Kleting Abang : Lha njur apa upahe Yuyu Kangkang Yuyu Kangkang : upahe gampang ora angel Kleting Abang : Lha yen gampang njur apa Yuyu Kangkang : Opahe ambung pipi kiwo tengen kari gelem apa ora yen ora gelem aku tak nyemplung kali Kleting Abang : E e e ko sik Yuyu Kangkang Yo aku gelem ning ojo akeh-akeh
 10. 10. Yuyu Kangkang : Hayo yen wis gelem ayo tak sabrangke cedaka mrene SABRANGKE KABEH Yuyu Kangkang : Kae mau ambune wangi-wangi sakiki ambune kok ora enak kok kaya telek lincung. O jebul ana wong nggawa batang, sapa kowe wong elek Kleting Kuning : Jenengku Kleting Kuning Lha kowe duwe jeneng sapa Yuyu Kangkang : Jenengku Yuyu Kangkang Yuyu Kangkang : Yuyu Kangkang mbakyuku mau pada tok sabrangke. Saiki aku tulung di sabrangke Yuyu Kangkang Yuyu Kangkang : Yen dulurmu ambune wangi-wangi lha yen kowe ambune ora enak aku moh nyabrangke Kleting Kuning : Yen kowe ora gelem ora apa-apa Yuyu Kangkang sawangen iki Pusaka Sada Lanang tak tamake bayu kali sak kala asat Yuyu Kangkang : Waduh mati aku, Kleting Kuning aku jaluk ngapura aku, mertobat ora tak baleni maneh Kleting Kuning : Kowe tak pangapura yen nganti kowe baleni aja takon dosa Yuyu Kangkang Yuyu Kangkang : Yo aku ora mandeg semene nedya tak goleki ning desa dadapan mbok menawa ketemu. 5. DESA DADAPAN Mbok Randa Dadapan : Aku kok nganti bingung ana jenenge lungguh ning panggungan seprana seprene saka etungku meh dungkap 40 dina. Kok ora ngerti sing dikarepke Ande-ande Lumut Kleting Abang : Kula nuwun mbok Mbok Randa Dadapan : Mangga Kleting Abang : Mbok napa leres mriki desa Dadapan panggenanipun Baguse Ande-ande Lumut Mbok Randa Dadapan : Nggih leres kulo mboke kersane napa Kleting Biru : Mbok kulo ajeng nggunggah-unggahi anak sampeyan Mbok Randa Dadapan : Semanten katake ajeng ngungguh-unggahi anak kula Ande-ande Lumut. Lha sampeyan jenenge sinten
 11. 11. Kleting Abang : nami kula Kleting Abang Pro Kleting : ngomong Jenenge dewe-dewe Mbok Randa Dadapan : Sak niki sampeyan kabeh kendel rumiyen, kula tari-ne anak kula DITARI SIJI-SIJI KABEH PADA DITAMPIK DO BALI Kleting Kuning : kula nuwun mbok Kleting Gayong : kula nuwun mbok Mbok Rondo Dadapan : Iki ki ambune apa kok ora enak. E e e dadi kowe sing mara nggawa batang. Kowe ngapa mrene ambune ora enak rada adoh Kleting Kuning : nami kula Kleting Kuning Mbok Kleting Gayong : Mbok kula Kleting Gayong Mbok Rondo Dadapan : kowe mrene arep ngapa Kleting Kuning : kula ajeng ngunggah unggahi Baguse Ande-ande Lumut Mbok Rondo Dadapan : Wong sing ayu-ayu wae pada ditampik apa maneh kowe rupamu elek, ambune ora enak, wis kana bali wae Kleting Kuning : Kula mboten bali yen anak sampeyan mboten ditari disik Mbok Rondo Dadapan : Ya.. tak tarine anakku muga-muga aja gelem Ande-ande Lumut : kula tampa Mbok Rondo Dadapan : Piye to le le sing ayu-ayu pada tok tampek bareng sing elek rupane isih mambu telek malah di tampa. Simbok gela Ande-ande Lumut : Mbok sak niki kulo tak ngomong simbok, sampeyan dereng ngerti sak tenane kula niki putra saking kraton Jenggala dene nami kulo Panji Asmara Bangun. Mbok Rondo Dadapan : Who allah nyuwun ngapunten, den kula mboten ngerti Ande-ande Lumut : Mbok niki baka kula nggih garwa kula naminipun Dewi Sekartaji Mbok Randa Dadapan : Menika Den Ayu Sekartaji nyuwun ngapunten den ayu, kula wau kula dak sio kaliyan penjenengan. Kleting Kuning : Nggih mbok, mboten dadi sebab, tekane klana Kala Muda Asmara : kowe Asmara Bangun, kabeh mau aku wis ngerti Ande-ande Lumut : Njur sak iki karepmu piye Klana Muda Asmara : Sekartaji tetep tak jaluk Klana arep njotos tamani sada lanang karo Sekartaji sak klana- klana kontal
 12. 12. Panji Asmoro Bangun : Di ajeng Sekartaji gandeng wus rampung mbok randha tak kersake boyong ing Jenggala sak iki kondur ana tambak baya Dewi Sekartaji : Sumonggo kulo derekaken ==== Slot ==== Purno

×