SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
คณะผู้จัดทา
เด็กหญิง ปิ่นปฐวี บุญภิญโญ เลขที่ 16
เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ยศจารัส เลขที่ 19
เด็กหญิง ฟาติมา ณรงค์นอก เลขที่ 22
เสนอ
คุณครูอุไร ทองดี
เอกสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ (IS2)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนชุมแพศึกษา อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเรื่อง ภาวะโลกร้อน
ผู้ศึกษาค้นคว้า เด็กชายฐิติศักดิ์ ยศจารัส
เด็กหญิงปิ่นปฐวี บุญภิญโญ
เด็กหญิงฟาติมา ณรงค์นอก
คุณครูที่ปรึกษาการค้นคว้า คุณครูอุไร ทองดี
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียน ชุมแพศึกษา
ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
รายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องภาวะโลกร้อน
จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายของภาวะโลกร้อนและเพื่อนาเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าไปพัฒนา
ซึ่งคณะผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้หลายๆที่ได้แก่
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยการนาความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันและเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาในธรรมชาติในขณะนี้ทาให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและทาให้มีการเปลี่ยนแ
ปลงทางธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้าแข็ง ก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว
ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้าท่วมได้ทุกทวีป
ในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้าแข็งบริเวณยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายจนหม
ดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้งมีน้าท่วม ผลผลิตทางอาหารลดลง
สภาวะอากาศแปรปรวนอาจทาให้เกิดพายุต่างๆมากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ของประชาชน
สารบัญ
บทที่
บทที่ 1 บทนา..................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า.......................................................................
สมมุติฐาน............................................................................................................
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า..............................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...................................................................................
บทที่ 2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................
ความหมายของภาวะโลกร้อน ..............................................................................
สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน.................................................................................
วิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน...................................................................................
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน..............................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง....................................................................................................
บทที่ 3วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า...................................................................................
วัสดุ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา......................................................
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า..................................................................................
บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า.............................................................................................
ผลการศึกษาค้นคว้า..............................................................................................
ตัวอย่างการนาเสนอ.............................................................................................
บทที่ 5 สรุปผล การดาเนินการศึกษา และข้อเสนอแนะ .....................................................
การดาเนินการศึกษาค้นคว้า .....................................................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า..........................................................................
วัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา.......................................................
สรุปผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้า............................................................................
ข้อเสนอแนะ...............................................................................................................
ข้อเสนอแนะทั่วไป...................................................................................…………
หน้า
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
7
7
7
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา............................................................
บรรณานุกรม........................................................................................................................
ภาคผนวก............................................................................................................................
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)………………………………………….
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การสื่อสารและการนาเสนอ (IS2)
ภาพประกอบการทาการศึกษาค้นคว้า
ประวัติผู้จัดทา.............................................................................................................
12
13
14
15
17
บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันเราได้ทราบว่าตอนนี้เรากาลังเผชิญปัญหากับภาวะโลกร้อน
ซึ่งเป็นปัญหาทางธรรมชาติในขณะนี้ ทาให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
และทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกมากมาย เช่น
แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่า
งยิ่งภูเขาน้าแข็ง ก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น
และไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้าท่วมได้ทุก ทวีป
นอกจากนี้จะพลอยทาให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงส่วนทวีปยุโร
ป ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้ง
ในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้าแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้
วยหิมะจะละลายจนหมดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง มีน้าท่วม
ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้าทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศ แปร
ปรวนอาจทาให้เกิดพายุต่าง ๆ มากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน
ซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นกก
แต่แถบทวีปอเมริกาเหนืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากอากา
ศที่อุ่นขึ้น พร้อม ๆ
กับทุ่งหญ้าใหญ่ของแคนาดาและทุ่งราบใหญ่สหรัฐอเมริกานักวิจัยได้มีการคาดประมาณอุ
ณหภูมิผิวโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2643ว่า
อุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 4.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากคาดการณ์ว่า
จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 63และก๊าซมีเทนร้อยละ 27
ของก๊าซเรือนกระจก
สาหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วง 40ปี อย่างไรก็ตาม
หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2- 4องศาเซลเซียส จะทาให้พายุไต้ฝุ่นเปลี่ยนทิศทาง
เกิดความรุนแรง
และมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ในอนาคต นอกจากนี้ ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น
ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง
เราจึงได้ทาการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะโลกร้อน นี้ขึ้นมา
เพื่อหาสาเหตุว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด และหาวิธีป้องกันและ วิธีลดภาวะโลกร้อน
ซึ่งเราจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.2 วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน
2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน
4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก
1.3 สมมติฐาน
1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน
2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน
4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.ความหมายของภาวะโลกร้อน
2.สาเหตุการเกิดของภาวะโลกร้อน
3.วิธีป้องกันและลดภาวะโลกร้อน
4.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
1.4.2 ขอบเขตด้านสถานที่
1.โรงเรียนชุมแพศึกษา
2.ห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา
3.ห้อง 517
1.4.3ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556
1.5 ผลที่คาดว่าจะไดรับ
1. ได้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
2. ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของภาวะโลกร้อน
3.ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้ องกันและลดภาวะโลกร้อน
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทาได้ศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังนี้
1.ความหมายของภาวะโลกร้อน
2.สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
3.วิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน
4.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของภาวะโลกร้อน
ความหมายภาวะโลกร้อน คือ
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนผิวโลกที่ผิดธรรมชาติในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา
โดยมีปัจจัยหลักคือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล
อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นโลกสูงขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.9 องศาเซลเซียส หรือ จาก 1.1 เป็น 1.6
องศาฟาเรนไฮต์ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1906ถึง 2005
และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นร่วม 2 เท่า ในช่วง 50ปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกกาลังสูงขึ้นเรื่อยๆ
2.2 สาเหตุการเกิดของภาวะโลกร้อน
สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทาให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น
เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไป
และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล
2.3 วิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน
วิธีลดภาวะโลกร้อน
1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าในบ้านมีส่วนทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 16%
2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการ อบผ้าในเครื่องซักผ้า
3. การรีดผ้า ควรรีดครั้งละมาก ๆแทนการัดทีละตัว เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
4
4. ปิดแอร์บ้าง แล้วหันมาใช้พัดลมหรือว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น
5. เวลาไปที่ห้างสรรพสินค้าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้
เพราะแอร์จะทางานหนักมากว่าปกติ
6. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์
นอกจากจะเป็นการได้ออกกาลังกายแล้วยังประหยัดได้เยอะขึ้น
การกดลิฟต์หนึ่งครั้งจะเป็นการเสียค่าไฟถึงครั้งละ 7 บาท
7. ปิดไฟดวงที่ไม่จาเป็น โดยเปิดเฉพาะด้วยที่เราจาเป็นต้องใช้จริง ๆ
8. ลดๆ การเล่นเกมลงบ้าง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแล้ว ยังเปลืองไฟมาก ๆ
อีกด้วย
9. ตู้เย็นสมัยคุณแม่ยังสาว ขายทิ้งไปได้แล้ว เพราะกินไฟมากกว่าตู้เย็นใหม่ถึง 2
เท่า
10. บอกคุณพ่อคุณแม่ให้เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและ
ประหยัดกว่าหลอดปกติ 40%
2.4 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศวิทยา
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็ส่งผลให้น้าแข็งขั้วโลกละลาย
เมื่อน้าแข็งจานวนมากละลายลงก็ทาให้ปริมาณน้าทะเลในโลกของเรานั้นสูงขึ้น
ซึ่งส่งผลโดยตรงเลยก็คือทาให้น้าท่วม
สถานที่ๆเรารู้จักกันหลายๆที่ก็จะจมมิดอยู่ใต้ท้องทะเล
อย่างเช่น หมู่เกาะมัลดีฟส์และกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราก็เช่นกัน
นอกจากนั้นปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศของท้องทะ
เลเปลี่ยนไป ทาให้สัตว์น้าจานวนมากปรับตัวไม่ได้และจะต้องตายลงไป
ตอนนี้ที่เห็นอยู่กันทั่วโลกก็คือปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการัง
เกิดจากการที่โพลิปของปะการังนั้นตายเพราะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้
เหลือไว้แต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างสีขาวไร้ซึ่งชีวิต
ไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
ซึ่งปะการังนั้นเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าที่สาคัญมาก
ถ้าไม่มีปะการังสัตว์น้าต่างๆก็จะลดจานวนลงไป และบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด
อีกผลกระทบที่พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้น
และรุนแรงมากขึ้น เป็นเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฤดูหนาวสั้นลง
ฤดูร้อนยาวนานขึ้น และเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
น้าจากทะเลและจากแหล่งน้าต่างๆก็เกิดการระเหยมากขึ้น
ปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นจนทาให้เกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่
ต่อไปอาหารและน้าสะอาดก็จะ
5
ขาดแคลน เพราะว่าพืชผลปลูกได้ยากขึ้นจากการที่อากาศเปลี่ยนไป
ซ้ายังมีภัยพิบัติมาคอยทาลายพื้นที่เพาะปลูกและพืชผลให้เสียหายอีกด้วย
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ
อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว
เมื่อสัตว์น้ามีจานวนน้อยลงก็ทาให้สูญเสียรายได้จากการจับสัตว์น้า
แหล่งท่องเที่ยวใต้น้าที่เคยสวยงามที่เคยมีก็หมดไป
ทาให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งการเกษตรก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
ปริมาณพืชผลที่เคยผลิตได้มากมายก็ลดน้อยไป ส่งผลให้อาหารการกินแพงขึ้น
และสินค้าขาดตลาด
ภัยพิบัติที่รุนแรงยังส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่โรงงานและแหล่งอุตสาหกรรมอีกด้วย
จะเห็นได้จากน้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2554
ที่โรงงานและนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับความเสียหาย
อีกทั้งยังต้องใช้งบเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนด้วย
ผลกระทบในด้านของสุขภาพ
อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมของการดารงชีวิตของแบคทีเรี
ยและศัตรูพืชหลายๆชนิด ซึ่งทาให้ในอนาคตจะมีผู้ที่ติดเชื้อและล้มป่วยมากขึ้น
ยกตัวอย่างโรคไข้เลือดออกที่ทุกคนรู้จักกันดี รวมไปถึงไข้มาลาเรีย
อหิวาตกโรคก็จะระบาดเพิ่มขึ้นมากในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า
ภัยพิบัติต่างๆทาให้การดารงชีวิตนั้นยากลาบากมากขึ้น
อย่างเช่นการเกิดอุทกภัยทาให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในน้าที่เราใช้อุปโภคบริโภค
อาหารมีราคาแพงขึ้น ทาให้ผู้คนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และทาให้ร่างกายไม่แข็งแรง
ยกตัวอย่างประเทศที่ขาดแคลนอาหารและน้าดื่มในแถบแอฟริกาบางประเทศ
ทุกคนน่าจะพอเคยเห็นภาพเหล่านั้นมาบ้างแล้ว
ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโลกของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก
การใช้ชีวิตก็จะลาบากมากขึ้นกว่าตอนนี้
เนื่องจากธรรมชาติที่มีถูกทาลายไปจนเกือบจะไม่เหลือ
ถึงตอนนั้นเชื่อว่าจะต้องมีคนคิดว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัยจากอินเตอร์เนชั่นแนล โครอล รีเสริร์ซ ซิมโพเซียม (International
Coral Research Symposium :ICRS) ในฟอร์ท ลอเดอเดล ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
พบว่าเกือบหนึ่งในสามของสายพันธุ์ปะการังมากกว่า 700
ชนิดทั่วโลกปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเป็นกรดของน้าทะเล
6
การศึกษาใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้
รับการเปิดเผยว่ามหาสมุทรโลกร้อนขึ้น 50% ในช่วง40 ปีที่ผ่านมา
เร็วกว่าความเข้าใจก่อนหน้าที่เคยรายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2550
ศาสตราจารย์ด้านสมุทรศาสตร์ สตีเว้น ติมาร์โค แห่งมหาวิทยาลัยเอ& เอ็มเท็กซัส
สหรัฐอเมริกา แถลงว่าแม่น้าที่เต็มไปด้วยปุ๋ยไนเตรทที่เพิ่มมากขึ้นไหลออกมาจากการเกิด
น้า
ท่วมเมื่อเร็วๆนี้ในสหรัฐอเมริกามีโอกาสเป็นสาเหตุให้เกิดพื้นที่มรณะทางน้าขนาด 7,900
ตารางไมล์ในอ่างเม็กซิโกขยายใหญ่มากขึ้นอีก
สมาพันธ์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ(IUCN) ตั้งอยู่ในประเทศสวิตซ์
รายงานว่าแหล่งหญ้าทะเลซึ่งมีความสาคัญมากในด้านการเป็นแหล่งที่อาศัยและอาหารสาห
รับสัตว์ทะเลหลายสายพันธุ์จานวนมากกาลังลดลงหายไปเนื่องจากภาวะโลกร้อน
หมู่บ้านทางตอนใต้ของรัฐกูจาราชของอินเดียกาลังถูกคุกคามจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเ
ล เนื่องจากภาวะโลกร้อน เชื่อมโยงกับระดับน้าที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดพื้นที่ 25
ตารางกิโลเมตรของเกาะวีซู ในประเทศจีน หาดทราย
ชายฝั่งและป่ากันชนกาลังจมลงไปกับระดับน้าที่สูงขึ้นระดับเดียวกับหน้าต่างภายนอก
ของบ้านที่อยู่อาศัย 15,000 หลังคาเรือนการศึกษาใหม่โดยทีมของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิ่น
สหรัฐอเมริการายงานว่าแผ่นน้าแข็งกรีนแลนด์ที่กาลังละลายเนื่องจากภาวะโลก
ร้อนอาจเป็นเหตุให้ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึงหนึ่งถึงสามนิ้วต่อปีรายงานจากกองทุนสัตว์
ป่าโลกเปิดเผยว่าทรัพยากรจานวนมากเช่น
น้าซึ่งเป็นต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมถูกใช้ไปเพื่อผลิตเนื้อสัตว์หน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ออสเตรเลีย แถลงว่าชาวออสเตรเลียถึง
80% จะได้รับอันตรายจากการท่วมสูงขึ้นของระดับน้าทะเล เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ใกล้เ
คียงกับระดับน้าทะเล
บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
1. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา
1. สมุดบันทึก
2. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. เว็บไซด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com
4. โปรแกรมสาหรับจัดพิมพ์รายงาน เช่น Microsoft Word
5. ลาโพง
2.ขั้นตอนการทางาน
2.1 คิดหาหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
2.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
2.3 ทบทวนเรื่องที่ศึกษาจากการเรียน IS1(การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้)
2.4 จัดทาโครงร่างการเขียนรายงานทางวิชาการ
2.5 จัดทาโครงร่างต่อครูประจาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.6 ศึกษาวิธีการจัดทารายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่ม
2.7 นาเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ตามระยะเวลาที่ครูประจาวิชากาหนด
2.8 ศึกษาวิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
2.9 จัดทาร่างรายงานทางวิชาการและเป็นรูปเล่ม
2.10 ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานทางวิชาการ
2.11
นาเสนอร่างรายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่มต่อครูประจาวิชาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง
2.12 จัดทารายงานเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
2.13 จัดทา Power Point นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษา เรื่อง ภาวะโลกร้อน ในรายวิชา การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS1)
และได้รวบรวมข้อมูลและพร้อมนาเสนอ ในรายวิชา การสื่อสารและการนาเสนอ (IS2)
คณะผู้จัดทาได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน 2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน
4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก
ด้วยข้อมูลซึ่งได้ค้นคว้าศึกษามาจากแหล่งต่างๆซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้
1.ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ภาวะโลกร้อน
ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3แล้ว ทั้งนี้การศึกษา
เรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังกล่าว
สามารถเป็นแหล่งเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่
เพราะสามารถศึกษาได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆ
ในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์และในโลกออนไลน์อย่างหลาก
หลายและรวดเร็ว
2. ตัวอย่างการนาเสนอ
ในปัจจุบันเราได้ทราบว่าตอนนี้เรากาลังเผชิญปัญหากับภาวะโลกร้อน
ซึ่งเป็นปัญหาทางธรรมชาติในขณะนี้ ทาให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
และทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกมากมาย เช่น
แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่า
งยิ่งภูเขาน้าแข็ง ก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น
และไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้าท่วมได้ทุก ทวีป
นอกจากนี้จะพลอยทาให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงส่วนทวีปยุโร
ป ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้ง
ในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้าแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้
วยหิมะจะละลายจนหมดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง มีน้าท่วม
ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้าทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศ แปร
ปรวนอาจทาให้เกิดพายุต่าง ๆ มากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน
ซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นกก
แต่แถบทวีปอเมริกาเหนืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากอากา
ศที่อุ่นขึ้น พร้อม ๆ
กับทุ่งหญ้าใหญ่ของแคนาดาและทุ่งราบใหญ่สหรัฐอเมริกานักวิจัยได้มีการคาดประมาณอุ
ณหภูมิผิวโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2643ว่า
อุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 4.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากคาดการณ์ว่า
จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 63และก๊าซมีเทนร้อยละ 27
ของก๊าซเรือนกระจก
สาหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วง 40ปี อย่างไรก็ตาม
หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2- 4องศาเซลเซียส จะทาให้พายุไต้ฝุ่นเปลี่ยนทิศทาง
เกิดความรุนแรง
และมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ในอนาคต นอกจากนี้ ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น
ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง
เราจึงได้ทาการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะโลกร้อน นี้ขึ้นมา
เพื่อหาสาเหตุว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด และหาวิธีป้องกันและ วิธีลดภาวะโลกร้อน
ซึ่งเราจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ความหมายภาวะโลกร้อน คือ
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนผิวโลกที่ผิดธรรมชาติในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา
โดยมีปัจจัยหลักคือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล
อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นโลกสูงขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.9 องศาเซลเซียส หรือ จาก 1.1 เป็น 1.6
องศาฟาเรนไฮต์ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1906ถึง 2005
และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นร่วม 2 เท่า ในช่วง 50ปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกกาลังสูงขึ้นเรื่อยๆ
สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทาให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น
เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไป
และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล
วิธีลดภาวะโลกร้อน
1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าในบ้านมีส่วนทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 16%
2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการ อบผ้าในเครื่องซักผ้า
3. การรีดผ้า ควรรีดครั้งละมาก ๆแทนการัดทีละตัว เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
4. ปิดแอร์บ้าง แล้วหันมาใช้พัดลมหรือว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น
5. เวลาไปที่ห้างสรรพสินค้าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะแอร์จะทางานหนักมากว่าปกติ
6. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์
นอกจากจะเป็นการได้ออกกาลังกายแล้วยังประหยัดได้เยอะขึ้น
การกดลิฟต์หนึ่งครั้งจะเป็นการเสียค่าไฟถึงครั้งละ 7 บาท
7. ปิดไฟดวงที่ไม่จาเป็น โดยเปิดเฉพาะด้วยที่เราจาเป็นต้องใช้จริง ๆ
8. ลดๆ การเล่นเกมลงบ้าง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแล้ว ยังเปลืองไฟมาก ๆ อีกด้วย
9. ตู้เย็นสมัยคุณแม่ยังสาว ขายทิ้งไปได้แล้ว เพราะกินไฟมากกว่าตู้เย็นใหม่ถึง 2 เท่า
10. บอกคุณพ่อคุณแม่ให้เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยั
ดกว่าหลอดปกติ 40%
บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินการศึกษา และข้อเสนอแนะ
1.การดาเนินการศึกษา
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน เพื่อนาเรื่องที่เราศึกษามาพัฒนา
ประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
1.2 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
1. สมุดบันทึก
2. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. เว็บไซด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com
4. โปรแกรมสาหรับจัดพิมพ์รายงาน เช่น Microsoft Word
5. ลาโพง
2. สรุปการดาเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ภาวะโลกร้อน
ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3แล้ว ทั้งนี้การศึกษา
เรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังกล่าว
สามารถเป็นแหล่งเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่
เพราะสามารถศึกษาได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆ
ในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์และในโลกออนไลน์อย่างหลาก
หลายและรวดเร็ว
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การศึกษาค้นคว้า เรื่องภาวะโลกร้อนนี้ อาจจะนามาสร้างสรรค์
สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประวันเราได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และทาให้เกิดภาวะโลกร้อนลดน้อยลง
2. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อน
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
1. นักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน จึงทาให้งานเกิดความล่าช้าตามไปด้วย
2. ระบบอินเตอร์เน็ต มีปัญหาบ่อยครั้ง
จึงทาให้การติดต่อครูที่ปรึกษาและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียน
เกิดการสะดุด ไม่ต่อเนื่อง จึวทาให้การสืบค้นล่าช้ากว่าที่คาดไว้
บรรณานุกรม
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8
%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0
%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=6146&filename=letgogreen
http://www.greentheearth.info/
ภาคผนวก
ภาพประกอบการทาการศึกษาค้นคว้า
ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้นคว้า
1.ชื่อ เด็กหญิงปิ่นปฐวี บุญภิญโญ
วันเกิด เกิดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 47หมู่4 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
กาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมแพศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์0832914631
2.ชื่อ เด็กชายฐิติศักดิ์ ยศจารัส
วันเกิด เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 140ม.1 ต.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
กาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมแพศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0918047257
3.ชื่อ เด็กหญิงฟาติมา ณรงค์นอก
วันเกิด เกิดวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่56 หมู่6 ต.ชุมแสง อ.เวียง จ.ขอนแก่น 40150
กาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมแพศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0804215959
เรื่อง ภาวะโลกร้อน

More Related Content

What's hot

โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
 
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วงโครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วงchanon leedee
 
โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1Ocean'Funny Haha
 
10บรรณานุกรม
10บรรณานุกรม10บรรณานุกรม
10บรรณานุกรมkrupornpana55
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดBio Beau
 
ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่
ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่
ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่pink2543
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในamixdouble
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1Chok Ke
 
คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่Thunrada Sukkaseam
 
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมพัน พัน
 
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่มรายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่มGuntima NaLove
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คtumetr1
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กPloy Siriwanna
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
 

What's hot (20)

โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
 
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วงโครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
 
โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1
 
ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
10บรรณานุกรม
10บรรณานุกรม10บรรณานุกรม
10บรรณานุกรม
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
 
ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่
ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่
ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่
 
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
 
คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่
 
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม
 
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่มรายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้ก
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
 

Viewers also liked

โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดPear Pimnipa
 
ความเรียงขั้นสูง
ความเรียงขั้นสูงความเรียงขั้นสูง
ความเรียงขั้นสูงAttaporn Saranoppakun
 
พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2
พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2
พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2sudsanguan
 
โครงงานคู่ ภาวะโลกร้อน
โครงงานคู่ ภาวะโลกร้อนโครงงานคู่ ภาวะโลกร้อน
โครงงานคู่ ภาวะโลกร้อนStampPamika
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
 
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑bensee
 

Viewers also liked (6)

โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
ความเรียงขั้นสูง
ความเรียงขั้นสูงความเรียงขั้นสูง
ความเรียงขั้นสูง
 
พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2
พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2
พาวเวอร์พ้อยท์ภาวะโลกร้อน2
 
โครงงานคู่ ภาวะโลกร้อน
โครงงานคู่ ภาวะโลกร้อนโครงงานคู่ ภาวะโลกร้อน
โครงงานคู่ ภาวะโลกร้อน
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
การเขียนรายงานทางวิชาการ ตอนที่ ๑
 

Similar to เรื่อง ภาวะโลกร้อน

ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 Thakhantha
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)Thakhantha
 
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์kongdech
 
โครงงานแต้มสีเติมฝัน
โครงงานแต้มสีเติมฝันโครงงานแต้มสีเติมฝัน
โครงงานแต้มสีเติมฝันPrawwe Papasson
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรักพัน พัน
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม IsSasiyada Promsuban
 
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรี
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรี
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรีVANILLADA ROO-JING
 
ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนbambam bam
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Hobabe Srisuwan
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานUmaporn Maneesatjang
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานUmaporn Maneesatjang
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project mrpainaty
 

Similar to เรื่อง ภาวะโลกร้อน (20)

ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
 
ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
 
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
 
โครงงานแต้มสีเติมฝัน
โครงงานแต้มสีเติมฝันโครงงานแต้มสีเติมฝัน
โครงงานแต้มสีเติมฝัน
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
 
บทนำ (1)
บทนำ (1)บทนำ (1)
บทนำ (1)
 
บทนำ (1)
บทนำ (1)บทนำ (1)
บทนำ (1)
 
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรี
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรี
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กและสตรี
 
ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานรายงานComputer
โครงงานรายงานComputerโครงงานรายงานComputer
โครงงานรายงานComputer
 
ขยะ
ขยะขยะ
ขยะ
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 

เรื่อง ภาวะโลกร้อน

 • 1. เรื่อง ภาวะโลกร้อน คณะผู้จัดทา เด็กหญิง ปิ่นปฐวี บุญภิญโญ เลขที่ 16 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ยศจารัส เลขที่ 19 เด็กหญิง ฟาติมา ณรงค์นอก เลขที่ 22 เสนอ คุณครูอุไร ทองดี เอกสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ (IS2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. ชื่อเรื่อง ภาวะโลกร้อน ผู้ศึกษาค้นคว้า เด็กชายฐิติศักดิ์ ยศจารัส เด็กหญิงปิ่นปฐวี บุญภิญโญ เด็กหญิงฟาติมา ณรงค์นอก คุณครูที่ปรึกษาการค้นคว้า คุณครูอุไร ทองดี ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียน ชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ รายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องภาวะโลกร้อน จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายของภาวะโลกร้อนและเพื่อนาเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าไปพัฒนา ซึ่งคณะผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้หลายๆที่ได้แก่ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนาความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันและเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาในธรรมชาติในขณะนี้ทาให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและทาให้มีการเปลี่ยนแ ปลงทางธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้าแข็ง ก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้าท่วมได้ทุกทวีป ในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้าแข็งบริเวณยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายจนหม ดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้งมีน้าท่วม ผลผลิตทางอาหารลดลง สภาวะอากาศแปรปรวนอาจทาให้เกิดพายุต่างๆมากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ของประชาชน
 • 3. สารบัญ บทที่ บทที่ 1 บทนา.................................................................................................................. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า....................................................................... สมมุติฐาน............................................................................................................ ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า.............................................................................. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ................................................................................... บทที่ 2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................ ความหมายของภาวะโลกร้อน .............................................................................. สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน................................................................................. วิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน................................................................................... ผลกระทบของภาวะโลกร้อน.............................................................................. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.................................................................................................... บทที่ 3วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า................................................................................... วัสดุ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา...................................................... วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า.................................................................................. บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า............................................................................................. ผลการศึกษาค้นคว้า.............................................................................................. ตัวอย่างการนาเสนอ............................................................................................. บทที่ 5 สรุปผล การดาเนินการศึกษา และข้อเสนอแนะ ..................................................... การดาเนินการศึกษาค้นคว้า ..................................................................................... วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า.......................................................................... วัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา....................................................... สรุปผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้า............................................................................ ข้อเสนอแนะ............................................................................................................... ข้อเสนอแนะทั่วไป...................................................................................………… หน้า 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 7 7 7 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11
 • 4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา............................................................ บรรณานุกรม........................................................................................................................ ภาคผนวก............................................................................................................................ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)…………………………………………. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การสื่อสารและการนาเสนอ (IS2) ภาพประกอบการทาการศึกษาค้นคว้า ประวัติผู้จัดทา............................................................................................................. 12 13 14 15 17
 • 5. บทที่ 1 บทนา 1.1 ที่มาและความสาคัญ ในปัจจุบันเราได้ทราบว่าตอนนี้เรากาลังเผชิญปัญหากับภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาทางธรรมชาติในขณะนี้ ทาให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น และทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกมากมาย เช่น แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งภูเขาน้าแข็ง ก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้าท่วมได้ทุก ทวีป นอกจากนี้จะพลอยทาให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงส่วนทวีปยุโร ป ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้ง ในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้าแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้ วยหิมะจะละลายจนหมดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง มีน้าท่วม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้าทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศ แปร ปรวนอาจทาให้เกิดพายุต่าง ๆ มากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นกก แต่แถบทวีปอเมริกาเหนืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากอากา ศที่อุ่นขึ้น พร้อม ๆ กับทุ่งหญ้าใหญ่ของแคนาดาและทุ่งราบใหญ่สหรัฐอเมริกานักวิจัยได้มีการคาดประมาณอุ ณหภูมิผิวโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2643ว่า อุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 4.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากคาดการณ์ว่า จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 63และก๊าซมีเทนร้อยละ 27 ของก๊าซเรือนกระจก สาหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วง 40ปี อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2- 4องศาเซลเซียส จะทาให้พายุไต้ฝุ่นเปลี่ยนทิศทาง เกิดความรุนแรง และมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ในอนาคต นอกจากนี้ ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง
 • 6. เราจึงได้ทาการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะโลกร้อน นี้ขึ้นมา เพื่อหาสาเหตุว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด และหาวิธีป้องกันและ วิธีลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเราจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ 1.2 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน 2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน 4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก 1.3 สมมติฐาน 1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน 2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน 4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก 1.4 ขอบเขตการศึกษา 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 1.ความหมายของภาวะโลกร้อน 2.สาเหตุการเกิดของภาวะโลกร้อน 3.วิธีป้องกันและลดภาวะโลกร้อน 4.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 1.4.2 ขอบเขตด้านสถานที่ 1.โรงเรียนชุมแพศึกษา 2.ห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา 3.ห้อง 517 1.4.3ขอบเขตด้านระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 1.5 ผลที่คาดว่าจะไดรับ 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของภาวะโลกร้อน 3.ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้ องกันและลดภาวะโลกร้อน
 • 7. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดทาได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังนี้ 1.ความหมายของภาวะโลกร้อน 2.สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 3.วิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน 4.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.1 ความหมายของภาวะโลกร้อน ความหมายภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนผิวโลกที่ผิดธรรมชาติในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักคือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นโลกสูงขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.9 องศาเซลเซียส หรือ จาก 1.1 เป็น 1.6 องศาฟาเรนไฮต์ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1906ถึง 2005 และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นร่วม 2 เท่า ในช่วง 50ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกกาลังสูงขึ้นเรื่อยๆ 2.2 สาเหตุการเกิดของภาวะโลกร้อน สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทาให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไป และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล 2.3 วิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • 8. วิธีลดภาวะโลกร้อน 1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในบ้านมีส่วนทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 16% 2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการ อบผ้าในเครื่องซักผ้า 3. การรีดผ้า ควรรีดครั้งละมาก ๆแทนการัดทีละตัว เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า 4 4. ปิดแอร์บ้าง แล้วหันมาใช้พัดลมหรือว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น 5. เวลาไปที่ห้างสรรพสินค้าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะแอร์จะทางานหนักมากว่าปกติ 6. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ นอกจากจะเป็นการได้ออกกาลังกายแล้วยังประหยัดได้เยอะขึ้น การกดลิฟต์หนึ่งครั้งจะเป็นการเสียค่าไฟถึงครั้งละ 7 บาท 7. ปิดไฟดวงที่ไม่จาเป็น โดยเปิดเฉพาะด้วยที่เราจาเป็นต้องใช้จริง ๆ 8. ลดๆ การเล่นเกมลงบ้าง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแล้ว ยังเปลืองไฟมาก ๆ อีกด้วย 9. ตู้เย็นสมัยคุณแม่ยังสาว ขายทิ้งไปได้แล้ว เพราะกินไฟมากกว่าตู้เย็นใหม่ถึง 2 เท่า 10. บอกคุณพ่อคุณแม่ให้เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและ ประหยัดกว่าหลอดปกติ 40% 2.4 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศวิทยา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็ส่งผลให้น้าแข็งขั้วโลกละลาย เมื่อน้าแข็งจานวนมากละลายลงก็ทาให้ปริมาณน้าทะเลในโลกของเรานั้นสูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงเลยก็คือทาให้น้าท่วม
 • 9. สถานที่ๆเรารู้จักกันหลายๆที่ก็จะจมมิดอยู่ใต้ท้องทะเล อย่างเช่น หมู่เกาะมัลดีฟส์และกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราก็เช่นกัน นอกจากนั้นปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศของท้องทะ เลเปลี่ยนไป ทาให้สัตว์น้าจานวนมากปรับตัวไม่ได้และจะต้องตายลงไป ตอนนี้ที่เห็นอยู่กันทั่วโลกก็คือปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการัง เกิดจากการที่โพลิปของปะการังนั้นตายเพราะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้ เหลือไว้แต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างสีขาวไร้ซึ่งชีวิต ไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว ซึ่งปะการังนั้นเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าที่สาคัญมาก ถ้าไม่มีปะการังสัตว์น้าต่างๆก็จะลดจานวนลงไป และบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด อีกผลกระทบที่พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้น และรุนแรงมากขึ้น เป็นเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฤดูหนาวสั้นลง ฤดูร้อนยาวนานขึ้น และเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น น้าจากทะเลและจากแหล่งน้าต่างๆก็เกิดการระเหยมากขึ้น ปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นจนทาให้เกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่ ต่อไปอาหารและน้าสะอาดก็จะ 5 ขาดแคลน เพราะว่าพืชผลปลูกได้ยากขึ้นจากการที่อากาศเปลี่ยนไป ซ้ายังมีภัยพิบัติมาคอยทาลายพื้นที่เพาะปลูกและพืชผลให้เสียหายอีกด้วย ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว เมื่อสัตว์น้ามีจานวนน้อยลงก็ทาให้สูญเสียรายได้จากการจับสัตว์น้า แหล่งท่องเที่ยวใต้น้าที่เคยสวยงามที่เคยมีก็หมดไป ทาให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งการเกษตรก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ปริมาณพืชผลที่เคยผลิตได้มากมายก็ลดน้อยไป ส่งผลให้อาหารการกินแพงขึ้น และสินค้าขาดตลาด ภัยพิบัติที่รุนแรงยังส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่โรงงานและแหล่งอุตสาหกรรมอีกด้วย จะเห็นได้จากน้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ที่โรงงานและนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังต้องใช้งบเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนด้วย ผลกระทบในด้านของสุขภาพ
 • 10. อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมของการดารงชีวิตของแบคทีเรี ยและศัตรูพืชหลายๆชนิด ซึ่งทาให้ในอนาคตจะมีผู้ที่ติดเชื้อและล้มป่วยมากขึ้น ยกตัวอย่างโรคไข้เลือดออกที่ทุกคนรู้จักกันดี รวมไปถึงไข้มาลาเรีย อหิวาตกโรคก็จะระบาดเพิ่มขึ้นมากในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ภัยพิบัติต่างๆทาให้การดารงชีวิตนั้นยากลาบากมากขึ้น อย่างเช่นการเกิดอุทกภัยทาให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในน้าที่เราใช้อุปโภคบริโภค อาหารมีราคาแพงขึ้น ทาให้ผู้คนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และทาให้ร่างกายไม่แข็งแรง ยกตัวอย่างประเทศที่ขาดแคลนอาหารและน้าดื่มในแถบแอฟริกาบางประเทศ ทุกคนน่าจะพอเคยเห็นภาพเหล่านั้นมาบ้างแล้ว ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโลกของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก การใช้ชีวิตก็จะลาบากมากขึ้นกว่าตอนนี้ เนื่องจากธรรมชาติที่มีถูกทาลายไปจนเกือบจะไม่เหลือ ถึงตอนนั้นเชื่อว่าจะต้องมีคนคิดว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยจากอินเตอร์เนชั่นแนล โครอล รีเสริร์ซ ซิมโพเซียม (International Coral Research Symposium :ICRS) ในฟอร์ท ลอเดอเดล ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พบว่าเกือบหนึ่งในสามของสายพันธุ์ปะการังมากกว่า 700 ชนิดทั่วโลกปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการเป็นกรดของน้าทะเล 6 การศึกษาใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้ รับการเปิดเผยว่ามหาสมุทรโลกร้อนขึ้น 50% ในช่วง40 ปีที่ผ่านมา เร็วกว่าความเข้าใจก่อนหน้าที่เคยรายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2550 ศาสตราจารย์ด้านสมุทรศาสตร์ สตีเว้น ติมาร์โค แห่งมหาวิทยาลัยเอ& เอ็มเท็กซัส สหรัฐอเมริกา แถลงว่าแม่น้าที่เต็มไปด้วยปุ๋ยไนเตรทที่เพิ่มมากขึ้นไหลออกมาจากการเกิด น้า ท่วมเมื่อเร็วๆนี้ในสหรัฐอเมริกามีโอกาสเป็นสาเหตุให้เกิดพื้นที่มรณะทางน้าขนาด 7,900 ตารางไมล์ในอ่างเม็กซิโกขยายใหญ่มากขึ้นอีก สมาพันธ์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ(IUCN) ตั้งอยู่ในประเทศสวิตซ์
 • 11. รายงานว่าแหล่งหญ้าทะเลซึ่งมีความสาคัญมากในด้านการเป็นแหล่งที่อาศัยและอาหารสาห รับสัตว์ทะเลหลายสายพันธุ์จานวนมากกาลังลดลงหายไปเนื่องจากภาวะโลกร้อน หมู่บ้านทางตอนใต้ของรัฐกูจาราชของอินเดียกาลังถูกคุกคามจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเ ล เนื่องจากภาวะโลกร้อน เชื่อมโยงกับระดับน้าที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตรของเกาะวีซู ในประเทศจีน หาดทราย ชายฝั่งและป่ากันชนกาลังจมลงไปกับระดับน้าที่สูงขึ้นระดับเดียวกับหน้าต่างภายนอก ของบ้านที่อยู่อาศัย 15,000 หลังคาเรือนการศึกษาใหม่โดยทีมของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิ่น สหรัฐอเมริการายงานว่าแผ่นน้าแข็งกรีนแลนด์ที่กาลังละลายเนื่องจากภาวะโลก ร้อนอาจเป็นเหตุให้ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึงหนึ่งถึงสามนิ้วต่อปีรายงานจากกองทุนสัตว์ ป่าโลกเปิดเผยว่าทรัพยากรจานวนมากเช่น น้าซึ่งเป็นต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมถูกใช้ไปเพื่อผลิตเนื้อสัตว์หน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ออสเตรเลีย แถลงว่าชาวออสเตรเลียถึง 80% จะได้รับอันตรายจากการท่วมสูงขึ้นของระดับน้าทะเล เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ใกล้เ คียงกับระดับน้าทะเล บทที่ 3 วิธีดาเนินงาน 1. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา 1. สมุดบันทึก 2. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3. เว็บไซด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com 4. โปรแกรมสาหรับจัดพิมพ์รายงาน เช่น Microsoft Word 5. ลาโพง 2.ขั้นตอนการทางาน 2.1 คิดหาหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 2.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ 2.3 ทบทวนเรื่องที่ศึกษาจากการเรียน IS1(การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้) 2.4 จัดทาโครงร่างการเขียนรายงานทางวิชาการ 2.5 จัดทาโครงร่างต่อครูประจาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2.6 ศึกษาวิธีการจัดทารายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่ม
 • 12. 2.7 นาเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ตามระยะเวลาที่ครูประจาวิชากาหนด 2.8 ศึกษาวิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 2.9 จัดทาร่างรายงานทางวิชาการและเป็นรูปเล่ม 2.10 ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานทางวิชาการ 2.11 นาเสนอร่างรายงานทางวิชาการเป็นรูปเล่มต่อครูประจาวิชาเพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง 2.12 จัดทารายงานเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 2.13 จัดทา Power Point นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน บทที่ 4 ผลการศึกษา การศึกษา เรื่อง ภาวะโลกร้อน ในรายวิชา การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS1) และได้รวบรวมข้อมูลและพร้อมนาเสนอ ในรายวิชา การสื่อสารและการนาเสนอ (IS2) คณะผู้จัดทาได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาความหมายของภาวะโลกร้อน 2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 3.เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและวิธีลดภาวะโลกร้อน 4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบภาวะโลกร้อนต่างๆทั่วโลก ด้วยข้อมูลซึ่งได้ค้นคว้าศึกษามาจากแหล่งต่างๆซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้ 1.ผลการศึกษา การศึกษาเรื่อง ภาวะโลกร้อน ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3แล้ว ทั้งนี้การศึกษา เรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังกล่าว สามารถเป็นแหล่งเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่
 • 13. เพราะสามารถศึกษาได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆ ในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์และในโลกออนไลน์อย่างหลาก หลายและรวดเร็ว 2. ตัวอย่างการนาเสนอ ในปัจจุบันเราได้ทราบว่าตอนนี้เรากาลังเผชิญปัญหากับภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาทางธรรมชาติในขณะนี้ ทาให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น และทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกมากมาย เช่น แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งภูเขาน้าแข็ง ก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับน้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ทั่วโลกทาให้เกิดน้าท่วมได้ทุก ทวีป นอกจากนี้จะพลอยทาให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงส่วนทวีปยุโร ป ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้ง ในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้าแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้ วยหิมะจะละลายจนหมดขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง มีน้าท่วม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้าทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศ แปร ปรวนอาจทาให้เกิดพายุต่าง ๆ มากมายเข้าไปทาลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นกก แต่แถบทวีปอเมริกาเหนืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากอากา ศที่อุ่นขึ้น พร้อม ๆ กับทุ่งหญ้าใหญ่ของแคนาดาและทุ่งราบใหญ่สหรัฐอเมริกานักวิจัยได้มีการคาดประมาณอุ ณหภูมิผิวโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2643ว่า อุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 4.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากคาดการณ์ว่า จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 63และก๊าซมีเทนร้อยละ 27 ของก๊าซเรือนกระจก สาหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วง 40ปี อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2- 4องศาเซลเซียส จะทาให้พายุไต้ฝุ่นเปลี่ยนทิศทาง เกิดความรุนแรง และมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ในอนาคต นอกจากนี้ ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น
 • 14. ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง เราจึงได้ทาการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะโลกร้อน นี้ขึ้นมา เพื่อหาสาเหตุว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด และหาวิธีป้องกันและ วิธีลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเราจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ความหมายภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนผิวโลกที่ผิดธรรมชาติในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักคือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นโลกสูงขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.9 องศาเซลเซียส หรือ จาก 1.1 เป็น 1.6 องศาฟาเรนไฮต์ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1906ถึง 2005 และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นร่วม 2 เท่า ในช่วง 50ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกกาลังสูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทาให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไป และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล วิธีลดภาวะโลกร้อน 1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในบ้านมีส่วนทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 16% 2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการ อบผ้าในเครื่องซักผ้า 3. การรีดผ้า ควรรีดครั้งละมาก ๆแทนการัดทีละตัว เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า 4. ปิดแอร์บ้าง แล้วหันมาใช้พัดลมหรือว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น 5. เวลาไปที่ห้างสรรพสินค้าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะแอร์จะทางานหนักมากว่าปกติ 6. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ นอกจากจะเป็นการได้ออกกาลังกายแล้วยังประหยัดได้เยอะขึ้น
 • 15. การกดลิฟต์หนึ่งครั้งจะเป็นการเสียค่าไฟถึงครั้งละ 7 บาท 7. ปิดไฟดวงที่ไม่จาเป็น โดยเปิดเฉพาะด้วยที่เราจาเป็นต้องใช้จริง ๆ 8. ลดๆ การเล่นเกมลงบ้าง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแล้ว ยังเปลืองไฟมาก ๆ อีกด้วย 9. ตู้เย็นสมัยคุณแม่ยังสาว ขายทิ้งไปได้แล้ว เพราะกินไฟมากกว่าตู้เย็นใหม่ถึง 2 เท่า 10. บอกคุณพ่อคุณแม่ให้เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยั ดกว่าหลอดปกติ 40% บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินการศึกษา และข้อเสนอแนะ 1.การดาเนินการศึกษา 1.1 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน เพื่อนาเรื่องที่เราศึกษามาพัฒนา
 • 16. ประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจาวัน 1.2 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 1. สมุดบันทึก 2. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3. เว็บไซด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com 4. โปรแกรมสาหรับจัดพิมพ์รายงาน เช่น Microsoft Word 5. ลาโพง 2. สรุปการดาเนินการศึกษา การศึกษาเรื่อง ภาวะโลกร้อน ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3แล้ว ทั้งนี้การศึกษา เรื่อง ภาวะโลกร้อน ดังกล่าว สามารถเป็นแหล่งเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่ เพราะสามารถศึกษาได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆ ในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์และในโลกออนไลน์อย่างหลาก หลายและรวดเร็ว 3. ข้อเสนอแนะ 3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. การศึกษาค้นคว้า เรื่องภาวะโลกร้อนนี้ อาจจะนามาสร้างสรรค์ สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประวันเราได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และทาให้เกิดภาวะโลกร้อนลดน้อยลง 2. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยลดภาวะโลกร้อน 3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 1. นักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน จึงทาให้งานเกิดความล่าช้าตามไปด้วย 2. ระบบอินเตอร์เน็ต มีปัญหาบ่อยครั้ง จึงทาให้การติดต่อครูที่ปรึกษาและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียน
 • 21. 1.ชื่อ เด็กหญิงปิ่นปฐวี บุญภิญโญ วันเกิด เกิดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 47หมู่4 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 กาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมแพศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์0832914631 2.ชื่อ เด็กชายฐิติศักดิ์ ยศจารัส วันเกิด เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 140ม.1 ต.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 กาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมแพศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0918047257
 • 22. 3.ชื่อ เด็กหญิงฟาติมา ณรงค์นอก วันเกิด เกิดวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่56 หมู่6 ต.ชุมแสง อ.เวียง จ.ขอนแก่น 40150 กาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมแพศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0804215959