TCVN                  Tiªu chuÈn quèc gia            TCVN          : 2009      ...
TCVN          : 2009                                  Môc lôcLêi nãi ®Çu .........
TCVN     : 2009Lêi nãi ®ÇuTCVN     : 2009 “C«ng tr×nh d©n dông - Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng...
TCVN      : 2009Tiªu chuÈn quèc gia                               TCVN      : 200...
TCVN        : 20093.3 Yªu cÇu c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ3.3.1 Néi dung thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp c...
TCVN       : 2009                      B¶ng 1 - (TiÕp theo)                  ...
TCVN        : 2009                        B¶ng 1 - (KÕt thóc)                ...
TCVN       : 2009     2) §èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o cÇn c¨n cø vµo hiÖn tr¹ng cña c«ng tr×nh ®Ó lùa chän gi¶...
TCVN       : 20094.1.4  T¹i c¸c ®iÓm chê xe buýt ph¶i thiÕt kÕ vÖt dèc hay ®−êng dèc ®¶m b¶o cho ng−êi khuyÕt tËt®...
TCVN   : 2009      H×nh 2 - MÆt b»ng ®−êng dèc ë ngoµi nhµ   H×nh 3 - MÆt b»ng ®−êng dèc cã chiÕu nghØ n»m ë g...
TCVN       : 20094.2.4 Hai bªn ®−êng dèc ph¶i bè trÝ lan can, tay vÞn. NÕu mét bªn ®−êng dèc cã kho¶ng trèng th×phÝ...
TCVN      : 2009    Chó thÝch: Cã thÓ thiÕt kÕ ®−êng dèc kÕt hîp víi lèi vµo cã bËc phï hîp víi quy ®Þnh t¹i 4.2 ...
TCVN   : 2009    a) Lèi ®i cho xe l¨n                 b) Lèi ®i cho hai xe l¨n  c) Lèi ®i cho mét xe...
TCVN      : 2009     H×nh 12 - Lèi vµo th¼ng vu«ng gãc         H×nh 13 - Lèi vµo song song4.5 CÇu thang4...
TCVN      : 20094.5.5 §èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o, nhµ ë riªng lÎ kh«ng l¾p ®Æt ®−îc thang m¸y th× cã thÓ dïng hÖt...
TCVN      : 20094.6 Thang m¸y4.6.1 Khi l¾p ®Æt vµ sö dông thang m¸y vµ thang m¸y ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh tr...
TCVN      : 2009                H×nh 18 - KÝch th−íc buång thang m¸y4.6.3  DiÖn tÝch kh«ng gian ®îi...
TCVN      : 20094.8.4 NÕu cöa ®i cã hai líp, sau mçi líp cöa ph¶i cã kh«ng gian th«ng thuû kh«ng nhá h¬n1.200mm.4.8....
TCVN       : 2009Tõ phÝa tr−íc        §Èy            1.200                  -  ...
TCVN     : 2009            H×nh 22 - Kho¶ng kh«ng gian th«ng thñy cho cöa kÐo           H−íng lè...
TCVN      : 20094.9.2 Tay vÞn ph¶i dÔ n¾m vµ ®−îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi t−êng. Tay vÞn trßn cã ®−êng kÝnh tõ 25mm®Õn...
TCVN      : 20094.10  Sµn nhµ vµ nÒn nhµ4.10.1 MÆt sµn vµ nÒn nhµ ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng bÞ dèc nghiªng, cã ®é nh¸m,...
TCVN      : 20094.13  C¸c kh«ng gian chøc n¨ng kh¸c trong c«ng tr×nh4.13.1 Yªu cÇu chung4.13.1.1 §èi víi nh÷ng bé ...
TCVN      : 2009            ®Õn ®Çu gèi        ®Õn d−íi ®Çu gèi            H×nh 27 - Kh...
TCVN   : 2009                  b) VËt c¶n bªn    H×nh 29 - TÇm víi cao vµ sang ngang cña ng−êi ngå...
TCVN      : 20094.13.2 Chç ngåi4.13.2.1 Trong c¸c kh«ng gian c«ng céng trongc«ng tr×nh, kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû ...
TCVN      : 2009Chó thÝch : Sè l−îng chç ngåi dµnh cho xe l¨n ë héi tr−êng, phßng häp, s©n vËn ®éng ®−îc quy ®Þnh tr...
TCVN      : 2009ng−êi dïng xe l¨n, ph¶i ®Ó kho¶ng kh«ng gian cã b¸n kÝnh tèi thiÓu 1.400mm vÒ mét phÝa cña gi−êngngñ ...
TCVN      : 20094.13.5.3 Kho¶ng c¸ch th«ng thñy gi÷a c¸c bÖ bÕp, tñ bÕp, thiÕt bÞ hoÆc mÆt t−êng ®èi diÖn trong khuv...
TCVN      : 2009                H×nh 37 - KÝch th−íc kh«ng gian kho4.13.7 Khu vÖ sinh4.13.7.1 §èi víi...
TCVN      : 2009       H×nh 40 - MÆt b»ng phßng vÖ sinh dµnh cho ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n4.13.7.6 Trªn t−êng...
TCVN     : 2009              H×nh 42- VÞ trÝ bè trÝ hép ®ùng giÊy vÖ sinh4.13.7.8 §é cao l¾p ®Æt bån tiÓ...
TCVN       : 20094.13.8.1 Phßng t¾m ®Ó ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ph¶i ë vÞ trÝ ra vµo thuËn lîi. Trong phßng...
TCVN      : 2009       H×nh 49 - VÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c tay vÞn trong phßng t¾m dïng vßi hoa sen4.13.8.4 Trong phß...
TCVN      : 2009     H×nh 50 - KÝch th−íc l¾p ®Æt ghÕ ngåi      H×nh 51 - KÝch th−íc l¾p ®Æt ghÕ ngåi   ...
TCVN       : 2009trî gióp kh¸c nhau cho ng−êi khuyÕt tËt cã trong c«ng tr×nh ®ã. BiÓu t−îng quy −íc xem H×nh 54.Chó ...
TCVN     : 2009                          H×nh 46 - VÝ dô vÒ biÓn chØ dÉn cho ng−êi     ...
TCVN       : 2009                        Phô lôc A       C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ng−êi ...
TCVN    : 2009    H×nh A2 - ChiÒu réng nhá nhÊt ®i ngang cña ng−êi chèng n¹ng vµ chèng gËy38
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

1,103 views

Published on

Accessible Building and facilities - Basic rules for construction
TCVN:2009
---
Do Viện Kiến Trúc, Quy hoạch đô thị và Nông Thôn biên soạn, Bộ xây dựng đề nghi, Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo Lường thẩm định, Bộ khoa học công nghệ công bố.
TCNV:2009 thay thế TCXDVN 264:2002

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

 1. 1. TCVN Tiªu chuÈn quèc gia TCVN : 2009 XuÊt b¶n lÇn 1 c«ng tr×nh d©n dông - Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùngc«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông Accessible Building and facilities - Basic rules for construction Hμ Néi - 2009
 2. 2. TCVN : 2009 Môc lôcLêi nãi ®Çu ........................................................................................................................................... 21 Ph¹m vi ¸p dông ........................................................................................................................... 32 Tµi liÖu viÖn dÉn ............................................................................................................................ 33 Quy ®Þnh chung............................................................................................................................. 34 Yªu cÇu thiÕt kÕ ............................................................................................................................ 7 4.1 B∙i ®Ó xe vµ ®iÓm chê xe buýt ............................................................................................ 7 4.2 §−êng dèc............................................................................................................................. 8 4.3 Lèi vµo c«ng tr×nh .............................................................................................................. 10 4.4 Hµnh lang, lèi ®i.................................................................................................................. 11 4.5 CÇu thang ............................................................................................................................ 13 4.6 Thang m¸y .......................................................................................................................... 15 4.7 Lèi tho¸t n¹n ....................................................................................................................... 16 4.8 Cöa ®i ................................................................................................................................. 16 4.9 Tay vÞn ................................................................................................................................. 19 4.10 Sµn nhµ vµ nÒn nhµ............................................................................................................ 21 4.11 Cöa sæ ................................................................................................................................. 21 4.12 Ban c«ng, logia................................................................................................................... 21 4.13 C¸c kh«ng gian chøc n¨ng kh¸c trong c«ng tr×nh .......................................................... 22 4.13.1 Yªu cÇu chung ............................................................................................................. 22 4.13.2 Chç ngåi ....................................................................................................................... 25 4.13.3 N¬i giao tiÕp ................................................................................................................. 26 4.13.4 Phßng ngñ .................................................................................................................... 26 4.13.5 BÕp vµ phßng ¨n .......................................................................................................... 27 4.13.6 Kho ............................................................................................................................... 28 4.13.7 Khu vÖ sinh ................................................................................................................... 29 4.13.8 Phßng t¾m .................................................................................................................... 315 Ký hiÖu quy −íc quèc tÕ vÒ ng−êi khuyÕt tËt ........................................................................... 34Phô lôc A ............................................................................................................................................. 37 1
 3. 3. TCVN : 2009Lêi nãi ®ÇuTCVN : 2009 “C«ng tr×nh d©n dông - Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êikhuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông” do ViÖn KiÕn tróc, Quy häach §« thÞ vµ N«ng th«n biªn so¹n, Bé X©ydùng ®Ò nghÞ, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng thÈm ®Þnh, Bé Khoa häc C«ng nghÖ c«ngbè.TCVN………2009 ““C«ng tr×nh d©n dông - Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êikhuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông” thay thÕ TCXDVN 264: 2002.2
 4. 4. TCVN : 2009Tiªu chuÈn quèc gia TCVN : 2009 XuÊt b¶n lÇn 1C«ng tr×nh d©n dông - Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dôngAccessible Building and facilities- Basic rules for construction1 Ph¹m vi ¸p dôngTiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nguyªn t¾c c¬ b¶n ®−îc ¸p dông khi x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o c«ng tr×nhd©n dông ®¶m b¶o ng−êi khã kh¨n vÒ vËn ®éng tiÕp cËn sö dông.Chó thÝch: 1) C«ng tr×nh d©n dông trong tiªu chuÈn nµy bao gåm nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng (sau ®©y gäi t¾t lµ c«ng tr×nh). 2) Nh÷ng ng−êi khã kh¨n vÒ vËn ®éng lµ nh÷ng ng−êi dïng xe l¨n, ng−êi dïng n¹ng, gËy chèng, lång chèng, ch©n gi¶, ng−êi giµ, phô n÷ cã con nhá ®Èy xe n«i sau ®©y gäi t¾t lµ ng−êi khuyÕt tËt.2 Tµi liÖu viÖn dÉnC¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉnghi n¨m c«ng bè th× ¸p dông phiªn b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m c«ng bèth× ¸p dông phiªn b¶n míi nhÊt, bµo gåm c¸c söa ®æi, bæ sung (nÕu cã).↑ QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam- Quy häach x©y dùng↑ QCVN : 2009/BXD1) - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia - X©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êikhuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông↑ TCXDVN 276:2003 - C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ3 Quy ®Þnh chung3.1 C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy lµ c¸c thuËt ng÷ ®· ®−îc quy ®Þnh trong QCVN :2009/BXD - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia - X©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn södông.3.2 Khi ¸p dông c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong QCVN………….: 2009/BXD1) - Quy chuÈn kü thuËt quèc gia - X©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËttiÕp cËn sö dông vµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.1) Sẽ được ban hành 3
 5. 5. TCVN : 20093.3 Yªu cÇu c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ3.3.1 Néi dung thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ®−îc quy ®Þnh trongB¶ng 1. B¶ng 1 - Néi dung thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông Ph¹m vi khu vùc cÇn thiÕt Lo¹i c«ng tr×nh kÕ ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt Yªu cÇu c¬ b¶n tiÕp cËn sö dông 1. C«ng tr×nh trô së lµm viÖc 1.1. C«ng së cña c¸c c¬ quan - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ng Hµnh chÝnh Nhµ n−íc; c¸c c¬ tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp - Cöa ra vµo quan, tæ chøc trong hÖ thèng cËn sö dông; §¶ng, Quèc héi, Nhµ n−íc; c¬ - N¬i ®ãn tiÕp - N¬i héi häp ph¶i bè trÝ c¸c chç ngåi cho quan cÊp Bé vµ t−¬ng ®−¬ng; - Bé phËn lµm viÖc ng−êi khuyÕt tËt; UBND, H§ND c¸c cÊp - Bé phËn phôc vô c«ng céng - Phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi 1.2. Trô së lµm viÖc c¸c c¬ - Bé phËn phô trî vµ phôc vô khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông. quan nghiªn cøu, c¸c viÖn nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ 1.3. V¨n phßng lµm viÖc cña c¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh, v¨n phßng ®¹i diÖn 2. C«ng tr×nh v¨n ho¸ 2.1 C«ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ng thuËt: Nhµ h¸t, r¹p chiÕu phim, tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp - Cöa ra vµo r¹p xiÕc cËn sö dông; - N¬i ®ãn tiÕp 2.2 C«ng tr×nh vui ch¬i, gi¶i trÝ: - Phßng ®äc, phßng kh¸n gi¶ ph¶i bè trÝ c«ng viªn, v−ên thó - Khu vùc kh¸n gi¶ chç ngåi cho ng−êi khuyÕt tËt; 2.3 C«ng tr×nh b¶o tµng, triÓn - Khu vùc c«ng céng - Phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi l·m, th− viÖn, nhµ truyÒn thèng, - Lèi tho¸t n¹n khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông. c©u l¹c bé, nhµ v¨n hãa - C¸c thiÕt bÞ trî gióp 2.4 C¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o, tÝn ng−ìng: Nhµ thê, ®µi hãa th©n hoµn vò, nghÜa trang c«ng céng 2.5 C¸c c«ng tr×nh qu¶ng tr−êng, t−îng ®µi, ®µi t−ëng niÖm4
 6. 6. TCVN : 2009 B¶ng 1 - (TiÕp theo) Ph¹m vi khu vùc cÇn thiÕt Lo¹i c«ng tr×nh kÕ ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt Yªu cÇu c¬ b¶n tiÕp cËn sö dông3. C«ng tr×nh thÓ thaoS©n vËn ®éng, s©n tËp luyÖn/thi - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ng®Êu thÓ thao; nhµ tËp luyÖn/thi tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp - Cöa ra vµo®Êu thÓ thao; bÓ b¬i cËn sö dông; - Khu vùc kh¸n ®µi - Khu vùc kh¸n ®µi ph¶i bè trÝ chç ngåi - Khu vùc c«ng céng cho ng−êi khuyÕt tËt; - Lèi tho¸t n¹n - Phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi - C¸c thiÕt bÞ trî gióp khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông.4. C«ng tr×nh th−¬ng m¹iChî, cöa hµng b¸ch hãa; Trung - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ngt©m th−¬ng m¹i, siªu thÞ; Nhµ tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp - Cöa ra vµohµng, cöa hµng ¨n uèng; Tr¹m cËn sö dông;dÞch vô c«ng céng - Khu vùc c«ng céng - Bè trÝ thang m¸y lªn c¸c tÇng phôc vô; - Khu vùc kinh doanh - T¹i c¸c cöa hµng, cöa hiÖu ph¶i bè trÝ - Lèi tho¸t n¹n ®−êng dèc ë cöa ra vµo, chç ngåi, n¬i - C¸c thiÕt bÞ trî gióp giao tiÕp... - Phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông.5. C«ng tr×nh kh¸ch s¹nKh¸ch s¹n; Nhµ nghØ, nhµ trä; - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - Bè trÝ phßng ngñ vµ thiÕt bÞ tiÖn nghiKhu du lÞch tæng hîp; Nhµ nghØ trong khu vùc buång phßng dµnh cho - Cöa ra vµotrong c¸c khu du lÞch ng−êi khuyÕt tËt. - Khu vùc c«ng céng - Phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi - Khu vùc nghØ ng¬i khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông. - Lèi tho¸t n¹n - C¸c thiÕt bÞ trî gióp6. C«ng tr×nh y tÕBÖnh viÖn ®a khoa c¸c cÊp; - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ngBÖnh viÖn chuyªn khoa c¸c tr×nh t¹i khu vùc ®iÒu trÞ bÖnh nh©n ph¶i - Cöa ra vµocÊp; Phßng kh¸m ®a khoa c¸c ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn söcÊp; Trung t©m y tÕ; Nhµ d−ìng - Khu vùc c«ng céng dông;l·o; Trung t©m phôc håi chøc - Khu vùc ®iÒu trÞ - Phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o ng−êin¨ng - Lèi tho¸t n¹n khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông. - C¸c thiÕt bÞ trî gióp 5
 7. 7. TCVN : 2009 B¶ng 1 - (KÕt thóc) Ph¹m vi khu vùc cÇn thiÕt Lo¹i c«ng tr×nh kÕ ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt Yªu cÇu c¬ b¶n tiÕp cËn sö dông 7. C«ng tr×nh gi¸o dôc Tr−êng mÇm non, tr−êng häc - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ng phæ th«ng c¸c cÊp, tr−êng d¹y tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp - Cöa ra vµo nghÒ, tr−êng ®¹i häc vµ cao cËn sö dông; ®¼ng, tr−êng trung cÊp chuyªn - Khu häc tËp - thùc hµnh - Bè trÝ c¸c chç ngåi cho ng−êi khuyÕt tËt nghiÖp. - Khu phôc vô häc tËp trong c¸c líp häc - Khu vÖ sinh - Phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông. 8. C«ng tr×nh phôc vô giao th«ng Nhµ ga ®−êng s¾t, c¶ng hµng - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ng kh«ng, bÕn c¶ng s«ng/biÓn vËn tr×nh trong ph¹m vi sö dông cña hµnh - Cöa ra vµo chuyªn hµnh kh¸ch, bÕn xe kh¸ch ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp kh¸ch, ®iÓm chê xe buýt. - Khu vùc b¸n vÐ cËn sö dông; - Phßng chê - Ph¶i bè trÝ chç ngåi cho ng−êi khuyÕt tËt - Khu vÖ sinh trong phßng chê; - C¸c tuyÕn ®−êng ®i bé ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt cã thÓ ®i l¹i ®−îc 9. C«ng tr×nh dÞch vô c«ng céng B−u ®iÖn, b−u côc, ng©n hµng, - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ng trô së giao dÞch chøng kho¸n. tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp - Cöa ra vµo cËn sö dông; - Khu vùc giao tiÕp - Ph¶i bè trÝ chç ngåi cho ng−êi khuyÕt tËt - Phßng chê trong phßng chê. - Khu vÖ sinh 10. Nhµ ë 10.1 Nhµ ë chung c− - Lèi ra vµo, b·i ®Ó xe - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp 10.2 Nhµ ë riªng lÎ - Cöa ra vµo cËn sö dông. - C¸c kh«ng gian trong nhµ - C¸c trang thiÕt bÞ, ®å dïngChó thÝch : 1) C¬ cÊu vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn trong c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông bao gåm lèi ra vµo c«ng tr×nh, ®−êng dèc, cöa ra vµo, hµnh lang, lèi ®i, cÇu thang, thang m¸y, khu vÖ sinh, phßng t¾m, c¸c kh«ng gian c«ng céng ®Æc biÖt nh− chç ngåi, n¬i giao tiÕp, ®iÖn tho¹i. Néi dung bè trÝ cô thÓ cÇn dùa vµo yªu cÇu sö dông ®Ó x¸c ®Þnh.6
 8. 8. TCVN : 2009 2) §èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o cÇn c¨n cø vµo hiÖn tr¹ng cña c«ng tr×nh ®Ó lùa chän gi¶i ph¸p cho phï hîp.3.3.2 Ph¶i cã Ýt nhÊt mét lèi vµo ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông. Lèi vµo ph¶i cã cïngcao ®é víi sµn nhµ hoÆc mÆt ®Êt. NÕu kh«ng cïng cao ®é ph¶i cã bè trÝ ®−êng dèc.3.3.3 NÕu lèi vµo cã bËc ph¶i bè trÝ tay vÞn ë hai bªn ®Ó ng−êi khã kh¨n vÒ ®i l¹i tiÕp cËn sö dông.3.3.4 T¹i c¸c b·i ®Ó xe ph¶i cã chç ®Ó xe cho ng−êi khuyÕt tËt. Chç ®Ó xe cña ng−êi khuyÕt tËt®−îc bè trÝ ngay c¹nh ®−êng dèc hoÆc lèi ra vµo chÝnh cña c«ng tr×nh vµ ph¶i cã biÓn b¸o, biÓn chØdÉn.3.4 Thang m¸y bè trÝ trong c«ng tr×nh cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:a) Phôc vô tÊt c¶ c¸c tÇng;b) Cã lèi vµo thuËn tiÖn cho xe l¨n;c) KÝch th−íc th«ng thuû cña buång thang m¸y ph¶i ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông;d) HÖ thèng b¶ng ®iÒu khiÓn thang m¸y ph¶i tÝnh ®Õn nhu cÇu sö dông cña ng−êi ngåi xe l¨n vµng−êi khiÕm thÞ.e) Cã bè trÝ tay vÞn ë c¸c thµnh buång thang m¸y.3.4.1 Trªn lèi vµo c«ng tr×nh vµ t¹i c¸c kh«ng gian c«ng céng trong c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng−êikhuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ph¶i bè trÝ biÓn b¸o, biÓn chØ dÉn theo quy −íc quèc tÕ vµ ®−îc ®Æt ë vÞ trÝdÔ nh×n thÊy vµ dÔ nhËn biÕt.4 Yªu cÇu thiÕt kÕ4.1 B∙i ®Ó xe vµ ®iÓm chê xe buýt4.1.1 Sè l−îng chç ®Ó xe cña ng−êi khuyÕt tËt ®−îc quy ®Þnh trong QCVN : 2009/BXD - QuychuÈn kü thuËt quèc gia - X©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông.4.1.2 ChØ tiªu diÖn tÝch tÝnh to¸n chç ®Ó xe cho ng−êi khuyÕt tËt ®−îc lÊy nh− sau:↑ Xe l¨n, xe m¸y : tõ 2,35 m2/xe ®Õn 3,0 m2/xe↑ Xe ®¹p: 0,9m2/xe↑ Xe «t«: tõ 15 m2/xe ®Õn 18 m2/xe4.1.3 Chç ®Ó xe «t« dµnh cho ng−êi khuyÕt tËt ph¶i cã kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû ë bªn c¹nh®Ó ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n lªn xuèng cã chiÒu réng tõ 900mm ®Õn 1.200mm vµ ®èi víi xe buýt lµ2.500mm (xem H×nh 1).Chó thÝch: NÕu vÞ trÝ hai chç ®Ó xe cña ng−êi khuyÕt tËt liÒn nhau th× cã thÓ dïng chung mét ®−êng cho xe l¨n. 7
 9. 9. TCVN : 20094.1.4 T¹i c¸c ®iÓm chê xe buýt ph¶i thiÕt kÕ vÖt dèc hay ®−êng dèc ®¶m b¶o cho ng−êi khuyÕt tËt®Õn ®−îc c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng. T¹i c¸c ®iÓm chê xe ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng tèi thiÓu lµ 54lux vµcã m¸i che. Chi tiÕt thiÕt kÕ ®−êng dèc, vÖt dèc ®−îc nªu trong 4.2. H×nh 1 - KÝch th−íc quy ®Þnh cho mét chç ®ç xe4.2 §−êng dèc4.2.1 §−êng vµo c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng ghåghÒ, cã ®é nh¸m vµ kh«ng cã sù thay ®æi ®é cao ®ét ngét. NÕu cã sù thay ®æi ®é cao ph¶i thiÕt kÕ®−êng dèc.4.2.2 §−êng dèc lèi vµo chÝnh dµnh cho ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n ®−îc quy ®Þnh nh− sau:↑ §é dèc: tõ 1/12 ®Õn 1/20↑ ChiÒu réng ®−êng dèc: kh«ng nhá h¬n 1.200 mm;↑ Khi chiÒu dµi ®−êng dèc lín h¬n 9.000 mm ph¶i bè tri chiÕu nghØ. ChiÒu dµi chiÕu nghØ kh«ng®−îc nhá h¬n 2.000 mm. (xem H×nh 2 vµ H×nh 3)↑ Hai bªn ®−êng dèc ph¶i bè trÝ tay vÞn. Chi tiÕt thiÕt kÕ tay vÞn ®−îc nªu trong môc 4.9.Chó thÝch: 1) Khi ®−êng dèc chuyÓn h−íng ph¶i bè trÝ chiÕu nghØ h×nh ch÷ L mçi chiÒu dµi lµ 2.000 mm. 2) §èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o, n©ng cÊp th× cho phÐp ®é dèc cña ®−êng dèc lµ 1/10. 3) Khi ®−êng dèc cã ®é dèc lín h¬n 1/20 th× kh«ng cÇn cã chiÕu nghØ.4.2.3 ë phÝa ®Çu vµ phÝa cuèi cña ®−êng dèc ph¶i cã kho¶ng trèng cã chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n1.400mm ®Ó xe l¨n cã thÓ di chuyÓn ®−îc.8
 10. 10. TCVN : 2009 H×nh 2 - MÆt b»ng ®−êng dèc ë ngoµi nhµ H×nh 3 - MÆt b»ng ®−êng dèc cã chiÕu nghØ n»m ë gãcH×nh 4 - §−êng dèc ®¸y réng H×nh 5 - §−êng dèc kÐo dµi H×nh 6 - §−êng dèc cã lÒ liªn tôc 9
 11. 11. TCVN : 20094.2.4 Hai bªn ®−êng dèc ph¶i bè trÝ lan can, tay vÞn. NÕu mét bªn ®−êng dèc cã kho¶ng trèng th×phÝa ch©n lan can, tay vÞn nªn bè trÝ gê an toµn cã chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 50 mm hoÆc bè trÝ rµoch¾n. (xem H×nh 7) H×nh 7 - Lan can an toµn cña ®−êng dèc4.3 Lèi vµo c«ng tr×nh4.3.1 Lèi vµo c«ng tr×nh ph¶i ®Õn ®−îc tiÒn s¶nh hoÆc s¶nh cña c«ng tr×nh. Lèi vµo chÝnh ph¶i dÔnhËn biÕt, cã biÓn b¸o, biÓn chØ dÉn theo quy −íc quèc tÕ.4.3.2 Lèi vµo cã bËc ®¶m b¶o cho ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnhsau:↑ ChiÒu cao bËc: tõ 120 mm ®Õn 160 mm;↑ BÒ réng mÆt bËc: kh«ng nhá h¬n 300mm;↑ Kh«ng dïng bËc thang hë;↑ Ph¶i bè trÝ chiÕu nghØ ë bËc trªn cïng;↑ NÕu bËc thÒm cã qu¸ 3 bËc th× hai bªn cña bËc thÒm ph¶i bè trÝ tay vÞn.Chi tiÕt thiÕt kÕ tay vÞn ®−îc nªu trong môc 4.9. Chó dÉn: 1. Kh«ng gian tr−íc lèi vµo cã kÝch th−íc nhá nhÊt 1400mmx1400mm; 2. Cöa vµo; 3. Tay vÞn kÐo dµi ë ®Ønh ®−êng dèc 300mmm; 4. Tay vÞn kÐo dµi ë ch©n ®−êng dèc 300mm; 5. §−êng tiÕp cËn cã bËc; 6. LÒ bËc dèc; H×nh 8 - Lèi vµo cã bËc kÕt hîp víi ®−êng dèc 7. Tay vÞn bè trÝ ë ®é cao 900mm; 8. §−êng dèc cã ®é dèc 1/12, réng 1.200mm.10
 12. 12. TCVN : 2009 Chó thÝch: Cã thÓ thiÕt kÕ ®−êng dèc kÕt hîp víi lèi vµo cã bËc phï hîp víi quy ®Þnh t¹i 4.2 vµ 4.3,xem H×nh 8.4.3.3 S¶nh ph¶i cã kÝch th−íc ®ñ réng cho xe l¨n dÞch chuyÓn. T¹i s¶nh ph¶i cã biÓn b¸o vµ biÓn chØdÉn theo quy −íc quèc tÕ cho ng−êi khuyÕt tËt. KÝch th−íc bè trÝ kh«ng gian t¹i s¶nh xem h×nh 9. H×nh 9 - Bè trÝ kh«ng gian tiÒn s¶nh4.4 Hµnh lang, lèi ®i4.4.1 ChiÒu réng th«ng thuû cña hµnh lang, lèi ®i ®−îc quy ®Þnh nh− sau: (xem H×nh 10)↑ Mét xe l¨n ®i qua: kh«ng nhá h¬n 1.200 mm.;↑ Hai xe l¨n ®i qua: kh«ng nhá h¬n 1.800 mm;↑ Mét xe l¨n ®i qua vµ mét ng−êi ®i ng−îc chiÒu: kh«ng nhá h¬n 1.500 mm.4.4.2 T¹i chç hµnh lang ®æi h−íng th× chiÒu réng th«ng thñy cña hµnh lang kh«ng nhá h¬n 1.200mm vµ nÕu cã cöa th× kh«ng nhá h¬n 1.800mm. (xem H×nh 11).4.4.3 Ph¶i bè trÝ tay vÞn hai bªn hµnh lang ë ®é cao 900mm. NÕu ë ®Çu hoÆc cuèi hµnh lang chªnhlÖch ®é cao víi mÆt sµn hoÆc mÆt ®Êt th× ph¶i cã lan can, tÊm ch¾n hoÆc gê ch¾n vµ ph¶i l¾p ®Æt biÓnb¸o an toµn.4.4.4 KÝch th−íc th«ng thuû ®Ó xe l¨n tr¸nh nhau trªn hµnh lang ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau:– Lèi tr¸nh nhau vµo th¼ng vu«ng gãc: 1.200 mm x 900 mm (xem H×nh 12);– Lèi tr¸nh nhau vµo song song: 1.500 mm x 800 mm (xem H×nh 13). 11
 13. 13. TCVN : 2009 a) Lèi ®i cho xe l¨n b) Lèi ®i cho hai xe l¨n c) Lèi ®i cho mét xe l¨n tr¸nh nhau vµ mét ng−êi tr¸nh nhau H×nh 10 - KÝch th−íc c¸c lèi ®i H×nh 11 - ChiÒu réng cña hµnh lang ®æi h−íng12
 14. 14. TCVN : 2009 H×nh 12 - Lèi vµo th¼ng vu«ng gãc H×nh 13 - Lèi vµo song song4.5 CÇu thang4.5.1 CÇu thang ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau:– Kh«ng dïng cÇu thang h×nh vßng cung, xo¾n èc;– ChiÒu réng vÕ cÇu thang kh«ng nhá h¬n 1.200 mm;– MÆt bËc thang ph¶i kh«ng tr¬n tr−ît vµ kh«ng lµm mòi bËc cã h×nh vu«ng;– Kh«ng dïng cÇu thang cã bËc hë;– Tay vÞn ph¶i bè trÝ liªn tôc ë ®é cao 900 mm. ë ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc cÇu thang, tay vÞn ®−îc kÐo dµi thªm 300 mm. Chi tiÕt thiÕt kÕ tay vÞn ®−îc nªu trong môc 4.9.– NÕu cÇu thang cã tr¶i th¶m th× ph¶i ®−îc g¾n ch¾c ch¾n. MÐp ngoµi cña th¶m ph¶i ®−îc g¾n chÆt víi sµn. Gãc gi÷a mÆt bËc vµ th©n bËc kh«ng lín h¬n 30 0. Mòi bËc kh«ng ®−îc lâm vµo lµm v−íng mòi giÇy hoÆc n¹ng chèng.Chó thÝch: §èi víi biÖt thù, nhµ chia l« chiÒu réngvÕ thang kh«ng nhá h¬n 1.000 mm;4.5.2 BÒ réng mÆt bËc thangkh«ng nhá h¬n 300mm. §é cao bËc thang tõ 120mm-160mm.(xem H×nh 14).Chó dÉn:a) ChiÒu réng mÆt bËc;b) ChiÒu cao bËcc) KÝch th−íc mòi bËc H×nh 14 - BÒ réng mÆt bËc vµ chiÒu cao bËc, chi tiÕt mòi bËc thang4.5.3 Mòi bËc thang ®−îc thiÕt kÕ kh«ng lín h¬n 25 mm. NÕu mòi bËc ®−îc thiÕt kÕ v−ît ra ngoµith©n bËc th× mòi bËc ph¶i ®−îc l−în cong hoÆc vª trßn.4.5.4 ChiÒu cao cña mét ®ît thang kh«ng ®−îc lín h¬n 1.800 mm vµ ph¶i bè trÝ chiÕu nghØ. ChiÒuréng chiÕu nghØ kh«ng nhá h¬n 1.200 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt trªn tay vÞn víi mÆt bËc thang ®Çutiªn vµ mÆt dèc phÝa cuèi thang kh«ng ®−îc lín h¬n 900 mm theo chiÒu th¼ng ®øng (xem H×nh 15). 13
 15. 15. TCVN : 20094.5.5 §èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o, nhµ ë riªng lÎ kh«ng l¾p ®Æt ®−îc thang m¸y th× cã thÓ dïng hÖthèng n©ng hoÆc h¹ xuèng b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông g¾n vµo lan can hoÆc rßng räc. Hai bªn cÇuthang bè trÝ tay vÞn ë ®é cao 900mm. H×nh 15 - KÝch th−íc cÇu thangH×nh 16 - Thang n©ng cè ®ÞnhH×nh 17 - Thang n©ng trong nhµ ë14
 16. 16. TCVN : 20094.6 Thang m¸y4.6.1 Khi l¾p ®Æt vµ sö dông thang m¸y vµ thang m¸y ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªuchuÈn TCVN 5744-1993. Thang m¸y- Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông vµ TCVN 6395-1998.Thang m¸y ®iÖn- Yªu cÇu an toµn vÒ cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt.4.6.2 KÝch th−íc th«ng thuû cña cöa thang m¸y sau khi më kh«ng ®−îc nhá h¬n 900mm. Tuú theo vÞtrÝ ®Æt cöa, kÝch th−íc th«ng thuû bªn trong buång thang m¸y ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 2 (xem H×nh18). B¶ng 2 - KÝch th−íc nhá nhÊt cña buång thang m¸y §¬n vÞ tÝnh b»ng milimÐt (mm) VÞ trÝ cöa ChiÒu réng th«ng thuû cña ChiÒu réng bªn trong ChiÒu s©u tõ t−êng phÝa sau ®Õn mÆt cöa buång thang m¸y t−êng phÝa tr−íc §Æt gi÷a 900 2100 1300 §Æt lÖch 900 1800 1300 BÊt kú 900 1400 2100 900 1500 1500 15
 17. 17. TCVN : 2009 H×nh 18 - KÝch th−íc buång thang m¸y4.6.3 DiÖn tÝch kh«ng gian ®îi tr−íc thang m¸y kh«ng ®−îc nhá h¬n 1.400 mm x 1400 mm.4.6.4 Thêi gian ®ãng më cöa thang m¸y ph¶i lín h¬n 20 gi©y.4.6.5 B¶ng ®iÒu khiÓn trong buång thang m¸y ®−îcl¾p ®Æt ë ®é cao kh«ng lín h¬n 1.200mm vµ kh«ngthÊp h¬n 900mm tÝnh tõ mÆt sµn thang m¸y ®Õn t©mnót ®iÒu khiÓn cao nhÊt. C¸c nót ®iÒu khiÓn ®Æt ëmÆt t−êng bªn, c¸ch mÆt t−êng liÒn kÒ tõ 300mm®Õn 500mm (xem H×nh 19).Chó thÝch: B¶ng ®iÒu khiÓn thang m¸y bao gåm c¶ nót®iÒu khiÓn khÈn cÊp, cßi b¸o ®éng, b¸o ho¶ ho¹n ®−îc tËphîp thµnh mét nhãm bè trÝ ë phÝa d−íi b¶ng ®iÒu khiÓn.4.6.6 Trong buång thang m¸y ph¶i l¾p ®Æt hÖthèng tay vÞn xung quanh. Chi tiÕt thiÕt kÕ tay vÞn®−îc nªu trong môc 5.9.4.6.7 Møc ®é chiÕu s¸ng t¹i b¶ng ®iÒu khiÓn thangm¸y, mÆt sµn, ng−ìng cöa vµ kh«ng gian ®îi tr−íckhi vµo thang m¸y kh«ng ®−îc nhá h¬n 60lux. H×nh 19 - §é cao l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn4.7 Lèi tho¸t n¹n4.7.1 Trªn ®−êng tho¸t n¹n ph¶i bè trÝ khu vùc chê cøu hé cho ng−êi khuyÕt tËt. Khu vùc chê cøu héph¶i cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y.4.7.2 ChiÒu réng ®−êng tho¸t n¹n tèi thiÓu lµ 1.200 mm. ë nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng ng−êi ph¶i réngtèi thiÓu lµ 1.800mm. Trªn ®−êng tho¸t n¹n kh«ng ®−îc cã sù thay ®æi ®é cao. NÕu dïng c¸c cöa tù®éng hoÆc dïng thÎ tõ th× c¸c cöa nµy ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tù më khi cã ch¸y.4.7.3 Ph¶i ®¶m b¶o ®é räi chiÕu s¸ng tõ 0,1 lux ®Õn 0,2 lux trªn ®−êng tho¸t n¹n, t¹i c¸c cöa ra vµovµ c¸c bËc thang lªn xuèng.4.8 Cöa ®i4.8.1 Cöa ®i trong c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ph¶i ®−îc bè trÝ ë vÞ trÝ®i l¹i thuËn tiÖn, an toµn, ®¶m b¶o kh«ng g©y c¶n trë, nguy hiÓm vµ dÔ ®ãng më. NÕu trong c«ng tr×nhcã thang m¸y th× nªn bè trÝ cöa ra vµo gÇn buång thang.4.8.2 BÒ mÆt sµn ë phÝa tr−íc vµ phÝa sau cöa ®i ph¶i cã cïng ®é cao. NÕu mÆt sµn ë hai phÝa cñacöa kh«ng cïng mét ®é cao th× ph¶i thiÕt kÕ ®−êng dèc ngay t¹i cöa.4.8.3 Kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû ë phÝa tr−íc vµ phÝa sau cöa ®i ph¶i cã kÝch th−íc tèithiÓu1.400mm x 1.400 mm.16
 18. 18. TCVN : 20094.8.4 NÕu cöa ®i cã hai líp, sau mçi líp cöa ph¶i cã kh«ng gian th«ng thuû kh«ng nhá h¬n1.200mm.4.8.5 ¦u tiªn sö dông cöa ®i më ®−îc tõ hai phÝa. Khi cã ®iÒu kiÖn, cã thÓ dïng c¸c lo¹i cöa ®i ®ãngmë tù ®éng, cöa ®Èy, cöa xoay thay cho lo¹i cöa më b»ng tay. §èi víi cöa ®ãng më tù ®éng ph¶i ®¶mph¶i cã biÓn chØ dÉn. Kh«ng bè trÝ c¸c lo¹i cöa qu¸ nÆng hoÆc lo¹i cöa quay cã nhiÒu c¸nh. ChiÒuréng th«ng thñy cña cöa kh«ng nhá h¬n 900mm vµ kh«ng bè trÝ khÝt vµo gãc t−êng. C¸c h×nh thøc mëcöa xem H×nh 20.Chó thÝch: Lùc ®ãng më cho c¸c lo¹i cöa kh«ng nªn lín h¬n 30N(3kg.m/s2) vµ ph¶i më ®−îc mét gãc 900 . H×nh 20 - C¸c h×nh thøc më cöa4.8.6 Khi cöa ®i më ra ng−îc víi h−íng lèi ®i th× cÇn bètrÝ mét kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû cã chiÒu réng tèithiÓu 500 mm vÒ phÝa tay n¾m cöa (xem H×nh 21).4.8.7 Kh«ng lµm ng−ìng cöa hoÆc gê bªn trong cöa khikho¶ng kh«ng gian th«ng thuû nhá h¬n 800 mm.Chó thÝch: ChØ lµm ng−ìng cöa vµ gê bªn trong cöa khikho¶ng kh«ng gian th«ng thuû lín h¬n 800 mm nh−ng ng−ìngcöa vµ gê cöa kh«ng ®−îc lín h¬n 10 mm.4.8.8 §èi víi c¸c lo¹i cöa kÐo, cöa tr−ît, cöa xÕp th×kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû ®èi víi tõng lo¹i cöa ®−îcquy ®Þnh trong B¶ng 3, B¶ng 4 vµ xem H×nh 22, H×nh 23. H×nh 21 - H−íng tiÕp cËn víi cöa ra vµo B¶ng 3 - Kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû cho xe l¨n ®èi víi cöa kÐo §¬n vÞ tÝnh b»ng milimÐt (mm) Lo¹i cöa Kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû, kh«ng ®−îc nhá h¬n, mm H−íng lèi ®i MÆt cöa Vu«ng gãc víi cöa PhÝa d−íi æ kho¸ song song víi cöa Tõ phÝa tr−íc KÐo 1500 500 17
 19. 19. TCVN : 2009Tõ phÝa tr−íc §Èy 1.200 - 1.500 900Tõ phÝa b¶n lÒ KÐo 1.300 1.000Tõ phÝa b¶n lÒ §Èy 1.000 1.300Tõ phÝa kho¸ KÐo 1.200 600Tõ phÝa kho¸ §Èy 1.000 600 B¶ng 4 - Kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû cho xe l¨n ®èi víi cöa tr−ît vµ cöa xÕp §¬n vÞ tÝnh b»ng milimÐt (mm) Kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû, kh«ng nhá h¬n H−íng lèi ®i Vu«ng gãc víi cöa Song song víi cöaTõ phÝa tr−íc 1.200 -Tõ phÝa bªn c¹nh b¶n lÒ 1.000 1.300Tõ phÝa bªn c¹nh kho¸ 1.000 600Chó thÝch: 1) Tr−êng hîp cöa ®ãng hoÆc kho¸ th× kÝch th−íc trªn lÊy réng thªm 300mm. 2) §èi víi c¸c lèi vµo kh«ng cã cöa vµ cã chiÒu réng nhá h¬n 800mm th× kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû lµ 1.200mm. 3) §èi víi hai cöa ®èi diÖn nhau, nÕu hai cöa më theo hai h−íng kh¸c nhau th× kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû kh«ng nhá h¬n1.200mm céng thªm chiÒu réng cña cöa. 4) Cöa trong cïng mét d·y cã thÓ më cïng mét h−íng hoÆc theo hai h−íng kh¸c nhau. H−íng lèi ®i phÝa tr−íc, mÆt kÐo H−íng lèi ®i phÝa tr−íc, mÆt ®Èy H−íng lèi ®i phÝa b¶n lÒ, mÆt kÐo H−íng lèi ®i phÝa b¶n lÒ, mÆt ®Èy18
 20. 20. TCVN : 2009 H×nh 22 - Kho¶ng kh«ng gian th«ng thñy cho cöa kÐo H−íng lèi vµo tõ phÝa tr−íc H−íng lèi vµo tõ phÝa bªn c¹nh b¶n lÒ H−íng lèi vµo tõ phÝa bªn c¹nh khãa H×nh 23 - Kho¶ng kh«ng gian th«ng thñy cho cöa tr−ît vµ cöa xÕp4.8.9 Tay n¾m cöa ph¶i dÔ sö dông liÒn víi æ kho¸ vµ xoay theo chiÒu kim ®ång hå. C¸c phô kiÖncña cöa nh− tay n¾m, tay kÐo, æ kho¸, kho¸ vµ nh÷ng chi tiÕt kh¸c trªn cöa ph¶i l¾p ®Æt ë ®é cao c¸chmÆt sµn hay mÆt ®Êt tõ 800mm ®Õn 1.100mm. §èi víi lo¹i cöa tr−ît c¸c phô kiÖn cöa ph¶i ®−îc södông tõ c¶ hai phÝa.4.8.10 Thêi gian ®ãng më cöa tõ vÞ trÝ cöa më 900 ®Õn vÞ trÝ 120 ph¶i ®¶m b¶o kh«ng Ýt h¬n 5 s. Thêigian ®ãng më cöa cã b¶n lÒ lß so tõ vÞ trÝ cöa më 700 ®Õn khi cöa dÞch chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®ãng ph¶i ®¶mb¶o kh«ng Ýt h¬n 1,5 s.4.8.11 §èi víi cöa kÝnh trong suèt cần phải được gắn các dấu hiệu để nhận biết theo chiÒu ®øng cñacöa ®Ó c¶nh b¸o cho ng−êi sö dông. Mµu s¾c gi÷a t−êng vµ cöa ph¶i ®−îc t−¬ng ph¶n nhau ®Ó dÔph©n biÖt.4.8.12 ¤ nh×n bè trÝ trªn cöa ®−îc l¾p ®Æt c¸ch mÆt sµn kh«ng lín h¬n1.000 mm.4.9 Tay vÞn4.9.1 Tay vÞn ph¶i ®−îc bè trÝ liªn tôc ë hai bªn tÊt c¶ c¸c ®−êng dèc, chiÕu nghØ, lèi vµo cã bËc vµhµnh lang. ë ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi ®−êng dèc, tay vÞn ph¶i ®−îc kÐo dµi thªm 300mm. 19
 21. 21. TCVN : 20094.9.2 Tay vÞn ph¶i dÔ n¾m vµ ®−îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi t−êng. Tay vÞn trßn cã ®−êng kÝnh tõ 25mm®Õn 50mm vµ ®−îc l¾p ®Æt ë ®é cao 900mm so víi mÆt sµn. Kho¶ng c¸ch gi÷a tay vÞn vµ bøc t−êngg¾n kh«ng nhá h¬n 40mm (xem H×nh 24).4.9.3 Tay vÞn ph¶i cã mÇu s¾c t−¬ng ph¶n víi mÇu cña t−êng.4.9.4 Tay vÞn kh«ng ®−îc xoay trong c¸c mèi liªn kÕt vµ ®−îc chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu ®¶m b¶o chÞu®−îc mét lùc lµ 1.100N (110kg.m/s2) t¹i bÊt kú mäi ®iÓm. H×nh 24 - Chi tiÕt thiÕt kÕ tay vÞn4.9.5 Tr−êng hîp bè trÝ hai tay vÞn ë cïng mét bªn ®−êng dèc th× tay vÞn trªn l¾p ë ®é cao 900mm,tay vÞn d−íi l¾p ë ®é cao 700mm- 800mm tÝnh tõ mÆt sµn. (xem H×nh 25). §èi víi nhµ ë tay vÞn d−íi®−îc l¾p ®Æt ë ®é cao 650 mm tÝnh tõ mÆt sµn. H×nh 25 - VÞ trÝ bè trÝ hai tay vÞn vÒ mét bªn20
 22. 22. TCVN : 20094.10 Sµn nhµ vµ nÒn nhµ4.10.1 MÆt sµn vµ nÒn nhµ ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng bÞ dèc nghiªng, cã ®é nh¸m, kh«ng tr¬n tr−ît,kh«ng bÞ biÕn d¹ng. NÕu trªn mÆt sµn cã tr¶i th¶m th× ph¶i ®−îc d¸n ch¾c ch¾n, mÐp ngoµi cña th¶mph¶i ®ãng chÆt xuèng sµn.4.10.2 MÆt sµn vµ mÆt nÒn nhµ chØ ®−îc thay ®æi ®é cao theo ph−¬ng th¼ng ®øng tèi ®a 6 mm, theoc¹nh xiªn víi ®é dèc kh«ng lín h¬n 1/2. Khi mÆt sµn vµ mÆt nÒn cã thay ®æi ®é cao lín h¬n 15 mmph¶i cã ®−êng dèc. Chi tiÕt thiÕt kÕ ®−êng dèc ®−îc nªu trong môc 4.2.4.10.3 NÕu sµn cã ®é cao kh«ng ®ång nhÊt cÇn l¾p ®Æt lan can hoÆc tÊm ch¾n cao tõ 850 mm ®Õn1.000 mm.4.10.4 ChiÒu dÇy tÊm chïi giÇy dÐp ®Æt ë cöa kh«ng lín h¬n 20 mm.4.10.5 KÝch th−íc lç cña c¸c tÊm ®an tho¸t n−íc m−a kh«ng ®−îc lín h¬n 20 mm x 20 mm ®Ó ®ÇugËy, ®Çu n¹ng cña ng−êi khuyÕt tËt kh«ng bÞ lät vµo.4.11 Cöa sæ4.11.1 Cöa sæ trong c¸c buång ph¶i bè trÝ ®Ó ng−êi ngåi trªn xe l¨n cã thÓ quan s¸t ra bªn ngoµi métc¸ch tho¶i m¸i. Gãc nh×n khi ngåi trªn xe l¨n giíi h¹n tõ 27 0 ®Õn 30 0.4.11.2 BËu cöa sæ ®Æt ë ®é cao c¸ch mÆt sµn mét kho¶ng kh«ng nhá h¬n 750mm.4.12 Ban c«ng, logia4.12.1 Ban c«ng, logia ph¶i cã kho¶ng kh«ng gian kh«ng nhá h¬n 1.400mm (xem H×nh 26).4.12.2 ChiÒu cao lan can ban c«ng, logia kh«ng nhá h¬n 1.000mm. H×nh 26 - KÝch th−íc l«gia, banc«ng 21
 23. 23. TCVN : 20094.13 C¸c kh«ng gian chøc n¨ng kh¸c trong c«ng tr×nh4.13.1 Yªu cÇu chung4.13.1.1 §èi víi nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông cÇn bè trÝc¸c biÓn b¸o, biÓn chØ dÉn theo quy −íc quèc tÕ.4.13.1.2 C¸c khu vùc c«ng céng cã tÝnh ®Õn nhu cÇu tiÕp cËn vµ sö dông ng−êi khuyÕt tËt trong c¸cc«ng tr×nh nh− c«ng së, kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, nhµ trä, nhµ ë cÇn ®−îc bè trÝ ë tÇng d−íi, gÇn lèi ravµo, liªn hÖ trùc tiÕp víi kh«ng gian c«ng céng kh¸c trong c«ng tr×nh.4.13.1.3 HÖ thèng s−ëi, th«ng giã ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi sö dông. HÖ thèng cÊp n−íc nãngph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ nhiÖt (tr¸nh g©y báng do ch¹m vµo c¸c bÒ mÆt thiÕt bÞ cã nhiÖt ®é cao). ChitiÕt c¸c thiÕt bÞ kh«ng ®−îc lµm c¹nh s¾c, nhän.4.13.1.4 C¸c phßng chøc n¨ng nh− phßng kh¸ch, phßng ngñ, phßng ¨n, bÕp ph¶i dµnh kh«ng gianth«ng thñy cã ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 1.400 mm.4.13.1.5 C¸c thiÕt bÞ sö dông hoÆc ®iÒu khiÓn ph¶i dÔ n¾m, ch¾c ch¾n, chØ cÇn t¸c ®éng mét lùc nhákho¶ng 30N (3kg.m/s2) lµ cã thÓ bÊm nót, vÆn hoÆc xoay vµ ®−îc l¾p ®Æt ë ®é cao phï hîp.4.13.1.6 C¸c thiÕt bÞ, ®å dïng trong c¸c phßng ph¶i linh ho¹t cã thÓ thay ®æi ®−îc khi cÇn thiÕt. Mãcvµ gi¸ treo quÇn ¸o l¾p ®Æt c¸ch mÆt sµn tõ 1.100 mm ®Õn 1.200 mm. §èi víi hÖ thèng tñ t−êng, c¸cgi¸ ®ì, mãc treo quÇn ¸o, bµn lµm viÖc, bµn bÕp,… ph¶i cã ®ñ kh«ng gian ®Ó ®Çu gèi, ch©n vµ mòigiÇy kh«ng ch¹m ph¶i khi sö dông c¸c mÆt ph¼ng lµm viÖc. ChiÒu cao mÆt bµn lµm viÖc tõ 700mm®Õn 800 mm so víi mÆt sµn. C¸c ng¨n tñ, héc bµn nªn dïng d¹ng kÐo hoÆc tr−ît.4.13.1.7 Kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû phÝa d−íi ®Çu gèi vµ chç ®Ó ch©n cña ng−êi khuyÕt tËt ®i xel¨n ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau: (xem H×nh 27)– Kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn ®Õn trªn ®Çu gèi: 650mm.– Kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn ®Õn d−íi ®Çu gèi: 500mm.– Chç ®Ó ch©n: 200mm. Kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn Kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn Chç ®Ó ch©n22
 24. 24. TCVN : 2009 ®Õn ®Çu gèi ®Õn d−íi ®Çu gèi H×nh 27 - Kho¶ng trèng dµnh cho ®Çu gèi vµ ch©n4.13.1.8 TÇm víi cña ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n (tÝnh tõ mÆt sµn hoÆc mÆt ®Êt) ®−îc quy ®Þnh nh− sau:– PhÝa tr−íc vµ hai bªn kh«ng cã vËt c¶n: tÇm víi cao nhÊt lµ 1.200 mm vµ thÊp nhÊt lµ 400mm (xem H×nh 28). H×nh 28 - TÇm víi cao vµ sang ngang cña ng−êi ngåi xe l¨n khi kh«ng cã vËt c¶n– PhÝa tr−íc cã vËt c¶n nh« ra 500mm th× tÇm víi cao nhÊt lµ 1.200mm; nÕu ®é nh« ra cña vËt c¶n lín h¬n 500mm vµ nhá h¬n 650mm th× tÇm víi cao nhÊt lµ 1.100mm (xem H×nh 29a).– Hai bªn cã vËt c¶n vµ ®é nh« ra cña vËt c¶n lµ 250mm th× tÇm víi cao nhÊt lµ 1.200mm. NÕu vËt c¶n nh« ra lín h¬n 250mm vµ nhá h¬n 600mm th× tÇm víi cao nhÊt lµ 1.150mm. (xem H×nh 29b). a) VËt c¶n phÝa tr−íc 23
 25. 25. TCVN : 2009 b) VËt c¶n bªn H×nh 29 - TÇm víi cao vµ sang ngang cña ng−êi ngåi xe l¨n khi cã vËt c¶n24
 26. 26. TCVN : 20094.13.2 Chç ngåi4.13.2.1 Trong c¸c kh«ng gian c«ng céng trongc«ng tr×nh, kho¶ng kh«ng gian th«ng thuû dµnhcho xe l¨n ph¶i ®¶m b¶o cã chiÒu réng kh«ng nháh¬n 900mm. Khi cã nhiÒu xe l¨n cïng ®i th× chiÒuréng kh«ng ®−îc nhá h¬n 850mm.ë nh÷ng n¬i xe l¨n cã thÓ ®i vµo tõ phÝa tr−íc hayphÝa sau th× khu vùc dµnh cho cho xe l¨n ph¶i®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n 1.200 mm. ë nh÷ng n¬ixe l¨n cã thÓ ®i vµo tõ hai bªn th× cho phÐp lµ1.500 mm. (xem H×nh 30)4.13.2.2 Trong khu vùc chê ®îi ph¶i bè trÝ ghÕngåi cho ng−êi khuyÕt tËt. C¸c lo¹i ghÕ th−êngdïng lµ ghÕ tùa cã tay vÞn hoÆc ghÕ gËp (phï hîpvíi nh÷ng chç chËt hÑp). §é cao l¾p ®Æt tõ mÆtsµn ®Õn mÆt ngåi cña lo¹i ghÕ tùa cã tay vÞn tõ450 mm ®Õn 500 mm, cßn cña ghÕ gËp tõ 500 mm H×nh 30 - KÝch th−íc khu vùc dµnh cho ng−êi®Õn 600 mm. khuyÕt tËt sö dông xe l¨n4.13.2.3 Trong nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, nhµ thi ®Êu thÓ thao, c¸c phßng héi häp, mÝt tinh, gi¶ng®−êng cÇn ph¶i bè trÝ chç ngåi vµ kh«ng gian di chuyÓn cho ng−êi ®i xe l¨n. VÞ trÝ chç ngåi cña ng−êikhuyÕt tËt ®i xe l¨n th−êng ®−îc bè trÝ gÇn lèi ®i hoÆc ë gÇn lèi ra vµo vµ ph¶i ®¶m b¶o tÇm nh×n. (xemH×nh 31). H×nh 31 - TÇm nh×n cña ng−êi ®i xe l¨n trong phßng kh¸n gi¶, héi tr−êngKÝch th−íc kh«ng gian th«ng thuû chç ngåi dµnh cho ng−êi ®i xe l¨n cã chiÒu réng tõ 800 mm ®Õn900mm vµ cã chiÒu dµi tõ 1.100 mm ®Õn 1.400 mm. (xem H×nh 32) 25
 27. 27. TCVN : 2009Chó thÝch : Sè l−îng chç ngåi dµnh cho xe l¨n ë héi tr−êng, phßng häp, s©n vËn ®éng ®−îc quy ®Þnh trongQCVN : 2009/BXD-Quy chuÈn kü thuËt quèc gia- x©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn södông. H×nh 32 - Bè trÝ chç ngåi cho ng−êi ®i xe l¨n4.13.2.4 Bªn c¹nh khu vùc dµnh cho xe l¨n cÇn cã Ýt nhÊt mét ghÕ ®«i ®Æt bªn c¹nh ®Ó ng−êi khuyÕttËt cã thÓ di chuyÓn sang hoÆc ®Ó ng−êi ®i cïng cã thÓ sö dông.4.13.3 N¬i giao tiÕp4.13.3.1 PhÝa tr−íc n¬i giao tiÕp víi kh¸ch lµ ng−êi khuyÕt tËt ph¶i cã mét kho¶ng c¸ch phÝa tr−ícquÇy kh«ng nhá h¬n 1.200 mm. ChiÒu cao bÒ mÆt giao tiÕp tõ 700 mm ®Õn 800 mm, chiÒu dµi kh«ngnhá h¬n 600 mm, chiÒu s©u d−íi bµn quÇy kh«ng nhá h¬n 400 mm.4.13.3.2 Trong khu vùc giao tiÕp Ýt nhÊt ph¶i cã mét ®iÖn tho¹i c«ng céng ®−îc l¾p ®Æt ë ®é cao thÝchhîp ®¶m b¶o ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông. (xem H×nh 33) Lèi vµo song song Lèi vµo vu«ng gãc H×nh 33 - §iÖn tho¹i c«ng céng cho ng−êi khuyÕt tËt sö dông4.13.4 Phßng ngñ4.13.4.1 Phßng ngñ cña ng−êi khuyÕt tËt ®Æt gÇn kh«ng gian sinh ho¹t chung trong nhµ ë vµ cã vÞ trÝliªn hÖ thuËn tiÖn víi c¸c phßng kh¸c cña ng«i nhµ, cã diÖn tÝch tèi thiÓu 9 m2. Khi bè trÝ gi−êng cho26
 28. 28. TCVN : 2009ng−êi dïng xe l¨n, ph¶i ®Ó kho¶ng kh«ng gian cã b¸n kÝnh tèi thiÓu 1.400mm vÒ mét phÝa cña gi−êngngñ ®Ó dÞch chuyÓn xe l¨n (xem H×nh 34, H×nh 35).4.13.4.2 ChiÒu réng phßng ngñ kh«ng nhá h¬n 2.700mm. ChiÒu cao th«ng thuû tèi thiÓu cña phßngngñlµ 2.700mm.4.13.4.3 Gi−êng ngñ cã chiÒu cao kh«ng lín h¬n 450mm.4.13.4.4 C¸c thiÕt bÞ, ®å dïng trong phßng ngñ ph¶i ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi ng−êi khuyÕt tËt.ChiÒu cao l¾p ®Æt c«ng t¾c vµ nót ®iÒu khiÓn ph¶i võa tÇm víi tõ 400mm ®Õn 1.200mm. H×nh 34 - Bè trÝ gi−êng ngñ trong phßng ngñ ®¬n H×nh 35 - Bè trÝ gi−êng ngñ trong phßng ngñ ®«i4.13.5 BÕp vµ phßng ¨n4.13.5.1 BÖ bÕp trong nhµ ë cã chiÒu cao tõ 700 mm ®Õn 850 mm. Kho¶ng kh«ng d−íi bÖ bÕp cao220 mm. MÆt bµn bÕp cã chiÒu réng tõ 600 mm ®Õn 760 mm. PhÝa d−íi mÆt bµn bÕp kh«ng ®−îc cãbÒ mÆt s¾c nhän hoÆc th« r¸p.4.13.5.2 TÇm víi cña c¸c vËt trong tñ bÕp cã ®é cao tõ 380 mm ®Õn 1.220 mm (tÝnh tõ mÆt sµn hoÆcmÆt ®Êt). ChiÒu s©u tèi ®a cña tñ bÕp lµ 300 mm. 27
 29. 29. TCVN : 20094.13.5.3 Kho¶ng c¸ch th«ng thñy gi÷a c¸c bÖ bÕp, tñ bÕp, thiÕt bÞ hoÆc mÆt t−êng ®èi diÖn trong khuvùc lµm bÕp tõ 760 mm ®Õn 1.200mm tïy vÞ trÝ lèi song song hay lèi vµo th¼ng ( xem H×nh 36).Chó thÝch: Khi c¶ 3 mÆt cña t−êng ®Òu cã c¸c thiÕt bÞ, tñ bÕp th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bÖ tñ, thiÕt bÞ hoÆc mÆtt−êng ®èi diÖn nhau trong khu vùc lµm bÕp tèi thiÓu lµ 1.500 mm. H×nh 36 - KÝch th−íc bµn bÕp vµ tñ bÕp4.13.5.4 Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ tñ t−êng tíi bµn ¨n lµ1.100 mm.4.13.5.5 ChiÒu réng cña chËu röa vµ phÇn xung quanh tèi thiÓu lµ 600mm. §é s©u cña chËu röa tèi®a 165mm, chËu röa nhiÒu khoang ph¶i cã Ýt nhÊt mét khoang theo quy ®Þnh nµy. ChËu röa ph¶i cã®é cao tõ 700mm ®Õn 850mm, trong ®ã c¸c ®−êng èng cÊp vµ tho¸t n−íc g¾n ë ®é cao 600mm.4.13.5.6 C¸c thiÕt bÞ x¶ n−íc vµ vßi n−íc ph¶i sö dông lo¹i cã cÇn g¹t hoÆc tù ®éng.4.13.5.7 M¸y röa b¸t cã cöa më ra kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c.4.13.6 Kho4.13.6.1 Kho ®−îc thiÕt kÕ cho c¸c lo¹i nhµ ë . §Ó ®¶m b¶o cho ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông,kho ph¶i cã kÝch th−íc tèi thiÓu 1.500mm x 1.600mm (xem H×nh 37)28
 30. 30. TCVN : 2009 H×nh 37 - KÝch th−íc kh«ng gian kho4.13.7 Khu vÖ sinh4.13.7.1 §èi víi phßng vÖ sinh cã lèi th¼ng cho ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n, kÝch th−íc th«ng thuû tèithiÓu 1.900mm x 1.000mm ®èi víi cöa më ra ngoµi vµ 2.700mm x 1.000mm ®èi víi cöa më vµo trong.§èi víi phßng vÖ sinh cã lèi vµo song song cho ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n, kÝch th−íc phßng vÖ sinhth«ng thñy tèi thiÓu 1.500mm x 1.400mm (xem H×nh 38 vµ 39). H×nh 38 - Phßng vÖ sinh cã lèi vµo th¼ng H×nh 39 - Phßng vÖ sinh cã lèi vµo song song4.13.7.2 Trªn lèi ®i dµnh cho ng−íi khuyÕt tËt dïng xe l¨n vµo phßng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o kho¶ngtrèng ë lèi rÏ cã kÝch th−íc tèi thiÓu 1.200mm x 1.200mm.4.13.7.3 Cöa dïng cho khu vÖ sinh nªn lµ lo¹i cöa më ra ngoµi hoÆc cöa tr−ît. ChØ cho phÐp cöa mëvµo trong khi bªn trong phßng vÖ sinh cã kh«ng gian ®ñ réng. ChiÒu réng cña cöa kh«ng nhá h¬n800mm.4.13.7.4 Phßng vÖ sinh cho ng−êi khuyÕt tËt ph¶i ®−îc l¾p ®Æt xÝ bÖt. Cã thÓ dïng rÌm kÐo hoÆc c¸ctÊm ng¨n ®Ó ph©n c¸ch víi c¸c bé phËn kh¸c.4.13.7.5 §−êng trôc cña bÖ xÝ c¸ch mÆt t−êng bªn gÇn nhÊt tõ 400mm ®Õn 450mm vµ c¸ch mÆtt−êng bªn xa nhÊt tèi thiÓu 960mm Kho¶ng c¸ch tõ mÐp tr−íc cña bÖ xÝ ®Õn mÆt t−êng phÝa sau cñaphßng vÖ sinh kh«ng nhá h¬n 760 mm. §é cao l¾p ®Æt bÖ xÝ tõ 400mm ®Õn 450mm (tÝnh tõ mÆt sµn®Õn mÐp trªn cña bÖ). (xem H×nh 40) 29
 31. 31. TCVN : 2009 H×nh 40 - MÆt b»ng phßng vÖ sinh dµnh cho ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n4.13.7.6 Trªn t−êng xung quanh bÖ xÝ ph¶i l¾p ®Æt c¸c tay vÞn an toµn (n»m ngang hay th¼ng ®øng).Chi tiÕt thiÕt kÕ tay vÞn ®−îc nªu trong môc 4.9. KÝch th−íc l¾p ®Æt tay vÞn ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnhsau: (xem H×nh 41)– Tay vÞn n»m ngang thø nhÊt cã chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n1.000 mm vµ l¾p ®Æt ë t−êng bªn c¸chmÆt t−êng sau tèi thiÓu 300 mm.– Tay vÞn n»m ngang thø hai l¾p ®Æt phÝa t−êng sau cã chiÒu dµi tõ 600 mm ®Õn 900 mm, n»mtrªn chÝnh gi÷a bÖ xÝ.– Tay vÞn th¼ng ®øng thø nhÊt l¾p ®Æt c¸ch mÐp tr−íc bÖ xÝ 300 mm, c¸ch ®−êng trôc bÖ xÝ 250mm.– Tay vÞn th¼ng ®øng thø hai l¾p ®Æt c¸ch ®−êng trôc bÖ xÝ 450 mm vÒ phÝa t−êng c¸ch xa bÖ xÝh¬n.– §é cao l¾p ®Æt tay vÞn ngang 900 mm tÝnh tõ mÆt sµn.– §é cao l¾p ®Æt tay vÞn th¼ng ®øng tõ 850 ®Õn 1.300mm, tÝnh tõ mÆt sµn. Còng cã thÓ bè trÝ tayvÞn th¼ng ®øng tõ mÆt sµn tíi trÇn.Chó thÝch: §èi víi c¸c phßng vÖ sinh cã chiÒu dµi tõ 1.400mm ®Õn 1.500mm vµ chiÒu réng lµ 900mm th× kh«ngcÇn l¾p ®Æt tay vÞn th¼ng ®øng nÕu tay vÞn n»m ngang ®−îc bÎ xiªn gãc 300 ®Õn 450 víi chiÒu dµi 700mm. H×nh 41 - KÝch th−íc bè trÝ tay vÞn xung quanh bÖ xÝ4.13.7.7 Hép ®ùng giÊy vÖ sinh ®Æt c¸ch mÐp tr−íc bÖ xÝ mét kho¶ng tõ 180mm ®Õn 230mm vµ c¸chmÆt sµn tõ 400mm ®Õn 1.200mm. Hép ®ùng giÊy ®Æt c¸ch tay vÞn mét kho¶ng kh«ng nhá h¬n 40mmkhi ®Æt phÝa d−íi tay vÞn vµ kh«ng nhá h¬n 300mm khi ®Æt phÝa trªn tay vÞn.(xem H×nh 42).30
 32. 32. TCVN : 2009 H×nh 42- VÞ trÝ bè trÝ hép ®ùng giÊy vÖ sinh4.13.7.8 §é cao l¾p ®Æt bån tiÓu d¹ng ngåi vµo t−êng c¸ch mÆt sµn tèi ®a 400mm (xem H×nh 43). H×nh 43 - KÝch th−íc l¾p ®Æt bån tiÓu treo4.13.7.9 NÕu l¾p ®Æt chËu tiÓu treo hay bån tiÓu cÇn cã tay vÞn ch¾c ch¾n.4.13.7.10 ChËu röa tay l¾p ®Æt ë ®é cao tèi ®a 750 mm so víi mÆt sµn, cã thÓ bè trÝ bªn trong hoÆcbªn ngoµi phßng vÖ sinh. Mãc vµ gi¸ treo quÇn ¸o l¾p ®Æt c¸ch mÆt sµn tõ 1.100mm ®Õn 1.200 mm.4.13.7.11 §é cao treo g−¬ng soi trong phßng vÖ sinh kh«ng ®−îc lín h¬n 850 mm tÝnh tõ mÆt sµn ®ÕnmÐp d−íi cña g−¬ng (xem H×nh 44).4.13.7.12 C¸c thiÕt bÞ x¶ n−íc vµ vßi n−íc ph¶i sö dông lo¹i cã cÇn g¹t hoÆc tù ®éng.4.13.7.13 Trong khu vÖ sinh nÕu cã c¸c r·nh bè trÝ trªn mÆt sµn th× ®−êng kÝnh r·nh tõ 10mm ®Õn15mm. KÝch th−íc r·nh ®−îc kÐo dµi vµ vu«ng gãc víi h−íng ®i (xem H×nh 45). H×nh 44 - KÝch th−íc l¾p ®Æt chËu röa vµ H×nh 45 - Bè trÝ r∙nh trªn mÆt sµn khu vÖ sinh g−¬ng soi trong khu vÖ sinh4.13.8 Phßng t¾m 31
 33. 33. TCVN : 20094.13.8.1 Phßng t¾m ®Ó ng−êi khuyÕt tËt tiÕp cËn sö dông ph¶i ë vÞ trÝ ra vµo thuËn lîi. Trong phßngt¾m ph¶i cã diÖn tÝch ®Ó quay xe l¨n. §Ó ph©n c¸ch khu vùc t¾m cña ng−êi khuyÕt tËt víi c¸c bé phËnkh¸c nªn dïng rÌm kÐo hoÆc v¸ch ng¨n di ®éng. Trong phßng t¾m ph¶i l¾p ®Æt c¸c tay vÞn an toµn,ch¾c ch¾n.4.13.8.2 KÝch th−íc th«ng thuû cña phßng t¾m ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau:– Phßng t¾m dïng vßi hoa sen kÕt hîp víi chËu röa: tèi thiÓu 1.500 mm x 1.500mm (xem H×nh46).– Phßng t¾m dïng vßi hoa sen di ®éng: tèi thiÓu 1.200 mm x 1.800 mm (xem H×nh 47).– Phßng t¾m cã bån: tèi thiÓu 1.500 mm x chiÒu dµi bån (xem H×nh 48)4.13.8.3 §èi víi phßng t¾m dïng vßi hoa sen cã ghÕ ngåi th× tay vÞn ®−îc g¾n trªn ba mÆt t−êng.Kho¶ng c¸ch gi÷a tay vÞn víi bøc t−êng gÇn kÒ kh«ng lín h¬n150 mm. (xem H×nh 49).Chó thÝch: 1) Khi l¾p ®Æt ghÕ ngåi trong phßng t¾m dïng vßi hoa sen th× tay vÞn t¹i mÆt t−êng bªn kh«ng ®−îc dµi h¬n chiÒu dµi cña ghÕ vµ kh«ng ®−îc l¾p ë phÝa sau ghÕ. 2) Tay vÞn vµ bÒ mÆt t−êng hoÆc kÒ s¸t víi tay vÞn kh«ng ®−îc cã c¸c chi tiÕt s¾c nhän. 3) Tay vÞn sÏ kh«ng ®−îc xoay trong c¸c mèi liªn kÕt vµ ®−îc chÕ t¹o tù vËt liÖu chÞu ®−îc mét lùc 1.100N (110kg.m/s2). H×nh 46 - Phßng t¾m dïng vßi hoa sen kÕt H×nh 47 - Phßng t¾m dïng vßi hoa sen di ®éng hîp víi chËu röa H×nh 48 – Phßng t¾m cã bån32
 34. 34. TCVN : 2009 H×nh 49 - VÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c tay vÞn trong phßng t¾m dïng vßi hoa sen4.13.8.4 Trong phßng t¾m ph¶i bè trÝ vßi hoa sen di ®éng dµi 1.500 mm vµ cã bé hoµ trén n−íc nãngl¹nh. C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn ®−îc l¾p ë phÝa trªn tay vÞn vµ c¸ch mÆt sµn tèi ®a 1.200 mm, c¸ch®−êng trôc cña ghÕ 350 mm.4.13.8.5 GhÕ ngåi trong buång t¾m dµnh cho ng−êi khuyÕt tËt cã d¹ng h×nh ch÷ L vµ h×nh ch÷ nhËt®−îc g¾n hoÆc ghÐp thµnh khèi cè ®Þnh hoÆc kh«ng cè ®Þnh. GhÕ ngåi ph¶i ®−îc g¾n an toµn vµkh«ng bÞ tr−ît trong qu¸ tr×nh sö dông. MÆt ghÕ c¸ch mÆt sµn tõ 400 mm ®Õn 500 mm.4.13.8.6 §èi víi phßng t¾m dïng vßi hoa sen, ghÕ ®−îc l¾p d−íi d¹ng ghÕ gËp ®−îc cè ®Þnh trªnt−êng. §èi víi phßng t¾m cã bån th× ghÕ ngåi ®−îc bè trÝ ë phÝa ®Çu cña bån t¾m hoÆc ë trªn mÆt bån.4.13.8.7 Khi l¾p ®Æt ghÕ ngåi d¹ng h×nh ch÷ nhËt th× mÐp sau cña ghÕ c¸ch mÆt t−êng kÒ s¸t tèi ®a65mm. §èi víi phßng t¾m dïng vßi hoa sen di ®éng th× c¸c mÐp bªn cña ghÕ c¸ch mÆt t−êng kÒ s¸ttèi ®a 40 mm. ChiÒu réng mÆt ghÕ tõ 350mm ®Õn 400mm (xem H×nh 50).4.13.8.8 Khi l¾p ®Æt ghÕ ngåi d¹ng h×nh ch÷ L th× mÐp sau cña ghÕ c¸ch mÆt t−êng kÒ s¸t tèi ®a65mm. ChiÒu réng mÆt ghÕ tõ 350 mm ®Õn 400 mm. PhÇn cuèi gËp h×nh ch÷ L c¸ch mÆt t−êng kÒ s¸tmét kho¶ng tèi ®a 40 mm. PhÇn cuèi cña ghÕ ch÷ L cã chiÒu réng tõ 550 mm ®Õn 580 mm (xem H×nh51). 33
 35. 35. TCVN : 2009 H×nh 50 - KÝch th−íc l¾p ®Æt ghÕ ngåi H×nh 51 - KÝch th−íc l¾p ®Æt ghÕ ngåi h×nh ch÷ nhËt h×nh ch÷ L4.13.8.9 Chç ngåi trong bån t¾m ®−îc bè trÝ ë ®Çu cuèi cña bån t¾m hoÆc ë trªn mÆt bån. Chç ngåiph¶i ®−îc g¾n an toµn vµ kh«ng bÞ tr−ît trong qu¸ tr×nh sö dông.Trong phßng t¾m cã bån cÇn l¾p ®Ætc¸c tay vÞn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau:– Bån t¾m cã ghÕ cè ®Þnh: c¸c tay vÞn l¾p ®Æt trªn t−êng däc theo bån. Tay vÞn trªn g¾n c¸ch mÆtsµn 900 mm. Tay vÞn d−íi c¸ch mÐp trªn bån t¾m 250 mm. C¸c tay vÞn nµy c¸ch mÆt t−êng phÝa ®Çubån t¾m tèi ®a 350mm vµ c¸ch mÆt t−êng phÝa ch©n bån t¾m tèi ®a 300mm. Mét tay vÞn kh¸c dµi600mm ®−îc bè trÝ trªn mÆt t−êng phÝa ch©n cña bån t¾m tÝnh tõ mÐp ngoµi bån t¾m (xem H×nh 52).– Bån t¾m cã ghÕ kh«ng cè ®Þnh: c¸c tay vÞn ®−îc g¾n trªn t−êng nh− quy ®Þnh trªn. Ngoµi ra phÝatrªn t−êng ®Çu bån t¾m l¾p mét tay vÞn dµi 300mm tÝnh tõ mÐp ngoµi bån t¾m (xem H×nh 44). H×nh 52 - KÝch th−íc l¾p ®Æt tay vÞn trong H×nh 53 - KÝch th−íc l¾p ®Æt tay vÞn trong phßng t¾m cã bån víi ghÕ ngåi cè ®Þnh phßng t¾m cã bån víi ghÕ ngåi kh«ng cè ®Þnh4.13.8.10 Bån t¾m cã ghÕ ngåi kh«ng cè ®Þnh ph¶i cã kho¶ng trèng phÝa tr−íc bån t¾m tèi thiÓu760mm. GhÕ ngåi cã thÓ di chuyÓn trong bån t¾m cã chiÒu s©u tõ 380 mm ®Õn 400 mm, c¸ch sµn tõ430 mm ®Õn 480 mm. §èi víi lo¹i vßi t¾m hoa sen di ®éng, ghÕ ngåi më réng thªm 75 mm.5 Ký hiÖu quy −íc quèc tÕ vÒ ng−êi khuyÕt tËt5.1 Ký hiÖu quy −íc quèc tÕ vÒ ng−êi khuyÕt tËt (sau ®©y gäi t¾t lµ biÓut−îng quy −íc) ®−îc sö dông vµ thÓ hiÖn ®Ó chØ ra vÞ trÝ c¸c ph−¬ng tiÖn34
 36. 36. TCVN : 2009trî gióp kh¸c nhau cho ng−êi khuyÕt tËt cã trong c«ng tr×nh ®ã. BiÓu t−îng quy −íc xem H×nh 54.Chó thÝch : ë nh÷ng vÞ trÝ cã sù thay ®æi h−íng hoÆc ë nh÷ng chç cã ph−¬ng tiÖn trî gióp cho ng−êi khuyÕt tËtcÇn thÓ hiÖn biÓu t−îng quy −íc t¹i ®ã. H×nh 54 - BiÓu t−îng quy −íc quèc tÕ vÒ ng−êi khuyÕt tËt5.2 Mµu cña biÓu t−îng quy −íc ®−îc quy ®Þnh lµ mµu tr¾ng trªn nÒn xanh nh¹t.5.3 KÝch th−íc cña biÓu t−îng quy −íc vµ kho¶ng c¸ch quan s¸t vµ lÊy theo quy ®Þnh trong B¶ng 5. B¶ng 5 - KÝch th−íc cña biÓu t−îng qui −íc quèc tÕ vÒ ng−êi khuyÕt tËt Kho¶ng c¸ch quan s¸t KÝch th−íc m mm Tíi 7.0 60 x 60 Tõ 7.0 ®Õn 18.0 110 x 110 Trªn 18 200 x 200 tíi 450 x 4505.4 BiÓu t−îng quy −íc th−êng ®−îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ sau:↑ §−êng vµo c«ng tr×nh, lèi vµo;↑ B·i ®Ó xe, ®iÓm chê xe;↑ T¹i c¸c hµnh lang chÝnh hoÆc t¹i c¸c nót giao th«ng chÝnh trong c«ng tr×nh;↑ Khu vÖ sinh;↑ T¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c mµ ng−êi khuyÕt tËt cã thÓ ®Õn ®−îc.Chó thÝch: T¹i nh÷ng vÞ trÝ cã sù thay ®æi h−íng hoÆc ë nh÷ng chç cã ph−¬ng tiÖn trî gióp cho ng−êi khuyÕt tËtcÇn ®Æt biÓu t−îng quy −íc t¹i ®ã.BiÓn chØ dÉn dïng ®Ó chØ ph−¬ng h−íng vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin sau: (xem H×nh 46)↑ ChØ lèi ra vµo cña c«ng tr×nh vµ lèi tho¸t khÈn cÊp;↑ ChØ ®−êng ®i bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng tr×nh ;↑ ChØ vÞ trÝ kh«ng gian chuyªn dông.↑ ChØ vÞ trÝ cã lèi vµo trªn ®−êng. 35
 37. 37. TCVN : 2009 H×nh 46 - VÝ dô vÒ biÓn chØ dÉn cho ng−êi khuyÕt tËt5.5 ChiÒu cao cña c¸c ch÷ viÕt trªn biÓn b¸o, biÓn chØ dÉn tuú thuéc vµo kho¶ng c¸ch quan s¸t vµ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 6. B¶ng 6 - ChiÒu cao ch÷ viÕt trªn biÓn b¸o, biÓn chØ dÉn Kho¶ng c¸ch quan s¸t yªu cÇu ChiÒu cao tèi thiÓu cña ch÷ viÕt m mm 2 6 3 12 6 20 8 25 B¶ng 6 (kÕt thóc) Kho¶ng c¸ch quan s¸t yªu cÇu ChiÒu cao tèi thiÓu cña ch÷ viÕt m mm 12 40 15 50 25 80 35 100 40 130 50 15036
 38. 38. TCVN : 2009 Phô lôc A C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ng−êi khuyÕt tËt ®i xe l¨n, ng−êi chèng n¹ng, chèng gËyA.1 Th«ng sè c¬ b¶n cña xe l¨n B¶ng A.1 - Th«ng sè tÝnh to¸n c¬ b¶n cña xe l¨n §¬n vÞ tÝnh b»ng milimÐt (mm) ChiÒu ChiÒu §é cao ChiÒu ChiÒu §−êng cao tõ ChiÒu Träng réng tõ mÆt ChiÒu réng réng khi kÝnh mÆt sµn réng mÆt l−îng trong ngåi ®Õn dµi xe phñ b× xÕp l¹i b¸nh xe ®Õn tay ghÕ kg lßng xe tay vÞn vÞn 540 290 370 170 510 920 980 350 14 560 300 390 220 510 920 1100 430 14 590 300 420 220 510 920 1100 430 14 610 300 440 220 510 920 1100 430 14 650 300 450 220 510 920 1100 430 14 H×nh A.1 - VÝ dô minh ho¹ kÝch th−íc cña mét xe l¨nA.2 §èi víi ng−êi dïng n¹ng, gËy chèng↑ Khi dïng mét n¹ng : chiÒu réng 750mm↑ Khi dïng hai n¹ng : chiÒu réng tõ 800mm 950mm 37
 39. 39. TCVN : 2009 H×nh A2 - ChiÒu réng nhá nhÊt ®i ngang cña ng−êi chèng n¹ng vµ chèng gËy38

×