Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banaraj 95-2-28-نکات طراحی معماری و دکوراسیون

163 views

Published on

نکات طراحی معماری و دکوراسیون

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Banaraj 95-2-28-نکات طراحی معماری و دکوراسیون

 1. 1. ‫و‬ ‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫نکات‬ ‫مجموعه‬ ‫دکوراسیون‬ WEDNESDAY, MAY 18, 2016 banarajgroup banaraj ‫کپی‬‫رایت‬۱۳۹۵ © banaraj ‫جوان‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫اکبر‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬ ‫میالد‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تقدیم‬
 2. 2. ‫سفید‬ ‫تم‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫طراحی‬ ‫نوع‬ ‫چهار‬ ‫طراحی‬‫های‬،‫رنگارنگ‬‫الگوهای‬‫راه‬‫راه‬‫و‬‫لوسترهای‬‫درخشان‬‫برای‬‫همه‬‫مناسب‬‫نیست‬.‫ب‬‫رای‬ ‫خانه‬‫ای‬‫که‬‫نمایش‬‫دهنده‬‫ی‬‫یک‬‫ظرافت‬‫بی‬‫انتها‬‫و‬‫انتقال‬‫دهنده‬‫ی‬‫حس‬‫آرامش‬‫برای‬ ‫هرکسی‬‫که‬‫آن‬‫را‬‫می‬‫بیند‬‫و‬‫با‬‫در‬‫آن‬‫زندگی‬‫می‬‫کند‬‫هیچ‬‫رنگی‬‫بهتر‬‫و‬‫مناسب‬‫تر‬‫از‬‫س‬‫فید‬ ‫وجود‬‫ندارد‬.‫با‬‫سایه‬‫هایی‬‫از‬‫کرم‬‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫سنگ‬‫مرمر‬‫کالسیک‬‫برای‬‫داشتن‬‫س‬‫طح‬ ‫سفید‬‫بی‬،‫نقص‬‫آرامش‬‫مهمان‬‫همیشگی‬‫خانه‬‫ی‬‫شما‬‫خواهد‬‫بود‬.4‫خانه‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫این‬ ‫مطلب‬‫مالحظه‬‫می‬‫کنید‬‫از‬‫رنگ‬‫سفید‬‫به‬‫همراه‬‫سایه‬‫های‬‫مکمل‬‫به‬‫رنگ‬،‫خاکستری‬ ‫خاکستری‬‫مایل‬‫به‬‫قهوه‬‫ای‬‫و‬‫چوب‬‫طبیعی‬‫استفاده‬‫شده‬‫است‬.‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫این‬‫خانه‬‫ها‬‫ب‬‫ا‬ ‫داشتن‬‫رنگی‬‫مشترک‬(‫سفید‬)،‫به‬‫تنهایی‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫و‬‫زیبا‬‫هستند‬.‫بدور‬‫از‬‫ه‬‫رگونه‬ ‫حس‬‫خسته‬،‫کننده‬‫رنگ‬‫سفید‬‫در‬‫واقع‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫تا‬‫یک‬‫حس‬‫فوق‬‫العاده‬‫از‬‫تغییر‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬‫جایی‬‫حس‬‫کنیدکه‬‫نورهای‬‫طبیعی‬‫تبدیل‬‫به‬‫نقطه‬‫ی‬‫کانونی‬‫طراحی‬‫شده‬‫اند‬.
 3. 3. ‫حال‬‫قدم‬‫به‬‫داخل‬‫این‬‫خانه‬‫های‬‫زیبای‬‫به‬‫سفیدی‬‫برف‬ ‫می‬‫گذاریم‬‫شاید‬‫الهام‬‫بخش‬‫ما‬‫در‬‫طراحی‬‫منزلمان‬‫شو‬‫ند‬.
 4. 4. ‫اولین‬‫خانه‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫مقدار‬‫زیادی‬‫سنگ‬‫مرمر‬،‫سفید‬‫حس‬‫شیک‬‫و‬‫م‬‫نحصر‬ ‫به‬‫فرد‬‫بودن‬‫را‬‫به‬‫فضای‬‫داخلی‬‫تزریق‬‫کرده‬‫است‬.‫اگرچه‬‫سنگ‬‫مرمر‬‫در‬ ‫لمس‬‫سردی‬‫را‬‫منتقل‬‫می‬‫کند؛‬‫المان‬‫هایی‬‫در‬‫طراحی‬‫داخلی‬‫به‬‫کار‬‫رفته‬‫ک‬‫ه‬ ‫گرما‬‫را‬‫به‬‫فضا‬‫بر‬‫می‬‫گرداند‬.‫استفاده‬‫از‬‫رنگ‬‫خاکستری‬‫گرم‬‫و‬‫دنج‬–‫د‬‫ر‬ ‫اثاثیه‬‫و‬‫لوازم‬،‫خانگی‬‫روکش‬‫ها‬‫و‬‫فرش‬‫ضخیمی‬‫که‬‫مالحظه‬‫می‬‫کنید‬–‫ب‬‫ه‬ ‫خانه‬‫حس‬‫زندگی‬‫بیشتری‬‫می‬‫دهد‬.‫این‬‫طراحی‬‫داخلی‬‫جذاب‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬ ‫مجسمه‬‫های‬‫بدیع‬‫و‬‫نورهای‬‫آویز‬‫بیش‬‫از‬‫پیش‬‫شخصی‬‫سازی‬‫شده‬‫است‬.
 5. 5. ‫در‬‫خانه‬‫ی‬‫دوم‬‫نورهای‬‫الزم‬‫از‬‫جهات‬‫مختلف‬‫برای‬‫پررنگ‬‫تر‬ ‫شدن‬‫نقش‬‫رنگ‬‫سفید‬‫می‬‫تابد‬.‫در‬‫حالی‬‫که‬‫فضا‬‫در‬‫این‬‫خا‬‫نه‬ ‫قطعا‬‫خلوص‬‫و‬‫آرامش‬‫خاص‬‫خود‬‫را‬‫دارد‬‫رنگ‬‫سفید‬‫در‬‫اینجا‬ ‫گرمتر‬‫و‬‫خاص‬‫تر‬‫از‬‫خانه‬‫ی‬‫قبلی‬‫دیده‬‫می‬‫شود‬.‫مبل‬‫کرم‬‫در‬‫این‬ ‫خانه‬‫از‬‫شما‬‫دعوت‬‫به‬‫ورود‬‫می‬‫کند‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫رنگ‬‫های‬‫خنثی‬‫و‬ ‫چوب‬‫طبیعی‬‫گرمای‬‫خود‬‫را‬‫گاه‬‫گاه‬‫به‬‫فضای‬‫خانه‬‫منتقل‬‫می‬‫ک‬‫نند‬.
 6. 6. ‫در‬‫خانه‬‫ی‬،‫بعدی‬‫سفید‬‫روشن‬‫در‬‫خدمت‬‫این‬‫فضای‬‫مدرن‬‫که‬‫پ‬‫ر‬ ‫است‬‫از‬‫انتخاب‬‫های‬‫هنری‬‫فوق‬،‫العاده‬‫می‬‫باشد‬.‫دیوارها‬‫و‬‫سق‬‫ف‬ ‫به‬‫رنگ‬‫سفید‬‫جذابند‬‫اما‬‫استفاده‬‫از‬‫سنگ‬‫مرمر‬‫سفید‬‫با‬‫زتاب‬‫نور‬ ‫روی‬‫این‬‫سطوح‬‫را‬‫کنترل‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫اندازه‬‫ی‬‫الزم‬‫نگه‬ ‫می‬‫دارد‬.‫در‬‫طراحی‬‫طبقه‬‫باز‬‫این‬‫خانه‬‫آشپزخانه‬‫ی‬‫مدرن‬‫آن‬ ‫یکپارچه‬‫به‬‫فضای‬‫نشیمن‬‫و‬‫غذاخوری‬‫متصل‬‫است‬.‫تنها‬‫تا‬‫ریکی‬ ‫که‬‫به‬‫داخل‬‫این‬‫خانه‬‫می‬‫خزد‬‫از‬‫روکش‬‫چوبی‬‫تیره‬‫رنگی‬‫است‬‫ک‬‫ه‬ ‫روی‬‫بعضی‬‫اجزای‬‫این‬‫خانه‬‫کشیده‬‫شده‬‫است‬‫تا‬‫اطمینان‬‫حاص‬‫ل‬ ‫شود‬‫که‬‫فضای‬‫داخلی‬‫در‬‫روشنای‬‫روز‬‫چشم‬‫را‬‫نمی‬‫زند‬.
 7. 7. ‫آخرین‬‫خانه‬‫احتماال‬‫کوچکترین‬‫و‬‫دنج‬‫ترین‬‫خانه‬‫ی‬‫این‬‫گروه‬ ‫است‬.‫کف‬‫چوبی‬‫روشن‬‫مکمل‬‫بی‬‫نقصی‬‫برای‬‫دیوارهای‬ ‫سفید‬‫و‬‫کل‬‫فضای‬‫داخل‬‫که‬‫بافت‬‫نرم‬‫و‬‫راحتی‬،‫دارد‬‫می‬ ‫باشد‬.‫مانند‬‫خانه‬‫ی‬‫قبلی‬‫در‬‫این‬‫منزل‬‫هم‬‫از‬‫خاکستری‬ ‫روشن‬‫خنثی‬‫به‬‫همراه‬‫قطعات‬‫چوبی‬‫تیره‬‫رنگ‬‫برای‬‫طراح‬‫ی‬ ‫یک‬‫فضای‬‫واحد‬‫که‬‫حس‬‫بزرگ‬‫و‬‫دوست‬‫داشتنی‬‫و‬‫در‬‫عین‬ ‫حال‬‫تمیز‬‫بودن‬‫را‬‫القا‬،‫کند‬‫استفاده‬‫شده‬‫است‬.
 8. 8. ‫ایده‬‫هایی‬‫برای‬‫طراحی‬‫اتاق‬‫خواب‬‫های‬‫مدرن‬ ‫سبک‬‫های‬‫متفاوتی‬‫برای‬‫طراحی‬‫اتاق‬‫خواب‬‫وجود‬‫دارد‬.‫خیلی‬‫ا‬‫ز‬ ‫مردم‬‫اتاق‬‫خوابی‬‫با‬‫سبک‬‫سنتی‬‫و‬‫یا‬‫سبکی‬‫همراه‬‫با‬‫تم‬‫ع‬‫اشقانه‬ ‫را‬‫می‬‫پسندند‬‫که‬‫همراه‬‫با‬‫مبلمان‬‫های‬‫خاص‬‫باشد‬.‫سوال‬ ‫اینجاست‬‫که‬‫چطور‬‫می‬‫توان‬‫اتاق‬‫خوابی‬‫امروزی‬‫طراحی‬‫کرد‬‫که‬ ،‫شیک‬،‫زیبا‬‫دلچسب‬‫و‬‫از‬‫هرنظر‬‫فوق‬‫العاده‬‫باشد؟‬‫در‬‫این‬‫مط‬‫لب‬ ‫به‬‫شما‬‫اتاق‬‫خواب‬‫هایی‬‫را‬‫معرفی‬‫می‬‫کنیم‬‫که‬‫دقیقا‬‫با‬‫همی‬‫ن‬ ‫دستورالعمل‬‫طراحی‬‫شده‬‫و‬‫فوق‬‫العاده‬‫مطلوب‬‫از‬‫کار‬‫درآمدند‬.
 9. 9. ‫اگر‬‫بخواهید‬‫طرح‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫عین‬،‫زیبایی‬‫ساده‬‫نگه‬ ‫دارید؛‬‫متریال‬‫دانه‬‫چوب‬‫پر‬‫رنگ‬‫یکی‬‫از‬‫بهترین‬‫انت‬‫خاب‬ ‫ها‬‫برای‬‫شماست‬.‫تم‬،‫چوب‬‫گرما‬‫و‬‫آرامش‬‫طبیعت‬‫را‬ ‫بدون‬‫جلب‬‫توجه‬‫برای‬‫اتاق‬‫شما‬‫به‬‫ارمغان‬‫می‬‫آورد‬.
 10. 10. ‫این‬‫فضای‬‫مدرن‬‫با‬‫المان‬‫های‬‫خاصی‬‫که‬‫به‬‫آن‬‫شخصی‬‫ت‬ ‫متفاوتی‬‫می‬‫بخشند‬‫مانند‬‫مبلمانی‬‫از‬‫طرح‬‫های‬‫متف‬‫اوت‬‫به‬ ‫همراه‬‫روتختی‬‫با‬‫طرح‬‫گرافیکی‬‫پر‬‫شده‬‫است‬.‫این‬‫ات‬‫اق‬‫با‬ ‫شاخصه‬‫های‬‫یک‬‫زندگی‬‫توام‬‫با‬‫آرامش‬‫پر‬‫شده‬‫که‬‫با‬ ‫دیدنش‬‫قطعا‬‫لبخند‬‫را‬‫مهمان‬‫لب‬‫های‬‫شما‬‫خواهد‬‫کرد‬.
 11. 11. ‫استفاده‬‫از‬‫پنل‬‫بر‬‫روی‬‫دیوار‬‫از‬‫یکنواختی‬‫ای‬‫ن‬ ‫فضای‬‫بزرگ‬‫و‬‫باز‬‫جلوگیری‬‫کرده‬‫است‬‫و‬‫همین‬‫طور‬ ‫جلوه‬‫ی‬‫بصری‬‫خوبی‬‫به‬‫اتاق‬‫بخشیده‬‫است‬.
 12. 12. ‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫نوع‬‫فرش‬‫برای‬‫اتاق‬‫خواب‬‫راه‬‫حل‬‫خوب‬‫ی‬ ‫برای‬‫مهیج‬‫کردن‬‫فضای‬‫اتاق‬‫بدون‬‫ازبین‬‫بردن‬‫سادگ‬‫ی‬ ‫اصیل‬‫آن‬‫است‬.‫یکی‬‫از‬‫مزایای‬‫استفاده‬‫ازین‬‫نوع‬‫فر‬،‫ش‬ ‫سادگی‬‫تعویض‬‫و‬‫تغییر‬‫فرم‬‫آنست‬‫وقتی‬‫که‬‫بخواه‬‫ید‬ ‫تغییر‬‫دکوراسیون‬‫دهید‬.‫دیوارها‬‫نیز‬‫با‬‫طرح‬‫و‬‫رنگ‬ ‫مناسب‬‫دلپذیری‬‫همیشگی‬‫را‬‫به‬‫این‬‫اتاق‬‫بخشیده‬‫ا‬‫ست‬.
 13. 13. ‫آشنایی‬‫با‬‫انتخاب‬‫رنگ‬‫دیوار‬‫در‬‫دکوراسیون‬‫من‬‫زل‬
 14. 14. ‫کپی‬‫رایت‬۱۳۹۵ © : Instagram.com/banarajgroup : Telegram.me/banaraj : Slideshare.net/banaraj ‫اکبر‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬ ‫میالد‬ ‫جوان‬ ‫روز‬ ‫و‬‫باد‬ ‫مبارک‬

×